Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

fflOZ CUHHUtlYH 26 MAKT 1977, LLİG'DE GÜNÜN TEK MAÇI F. BAHÇE İLE ADANASPOR ARASINDA Tuıkıje Bırıncı Lıgınde bugun Istanbul'da Fenerbançe Adanaspor *arşılaşması yapılacaKtır Lıgde kalma savaşımı veren Adanaspor, San lâcıvertlı takım onünde dırenecektır Ama, Fener bahçe de Trabzonspor ıle arayı açmamak ve ızBufun Adanaspor ıie karşııaşacak olan Fenerbah ccnın Cramasara\ la \aptısı mactan bır an leycıst Altay'a geçılmemek ıçm ıkı puana oyna vacaktır Maçın 'lgınç jronu her ıkı takırrm da puana gereksınmelennın bulunmasıdır Adanaspor, ^ı la!mak, Fenerbahçe ıkıncılıftı korumak ıçm çekışe= csKİerdır Karşılaşma saat 14 i de baslpvacaıcur "Beşiktaş'ın küçülmesine tahammül edemedik,, Takımın çok yetenekli bir otoriteye teslim edileceğini söyleyen Gazi Akınal, gençlere önem verilerek büyiık transferler yapmamayı prensip edineceklerini açıkladı Deniz SOM Beşıktaş m seçım Kongresı yann yapüıyor Mehmet Cstunkaja nın seçraiere tvatiıiıajacagLiı açıklaması '.e bır baş&a baskan adayının çııenaması ıle Gazı AKinai teK aday olarak kongreye gır^yor Büyuk bır olasılıkla Gazı Akınal yann Beşıktaş Kulubune Başkan olacak. Gazı Akınal, seçım oncesı Cumhuriyet'in soru larını janıtladı Akmal'ın yazılı olarak verdıgı yanı tlar aynen şoyle. Beşiktaç'a neden başkan olmak istiyorsunuz? «Koca Beşıktaşın >avaş yavas enyerek küçülmesine taaammul edemeyız » Beşiktaşta neler j apacaksımz? aTaraftarıar.naan başsa bır şen kalmayan Besıktaşa prensıpîen yerleştırmek, sportıf, sos ?1 \e muesseseleşme hususunda modern planlı ça ış mayı saglama^ * Beşiktaş'U yapsmayacaklannız neler olabılır" «Easladıgım ışlerjı hepsmı tamamlıyamama, n Kulubun basansındaki değer olçunüz ne ola cak? «Her sahada prensıplen hâKim kılmak, Bej^ktaş ın kaybolan huvıyetını yenıden kazandırmak » Transfer politikanız nasıl olacak" «Gençlere ehemmıyet vermek, buyuk transferler \apmamaK » Antrenor politıkanız nasü olacak? «Herkesm rahatlıkla kabuî edeceğı çok yet«neKİı bır otorıteye, genç takımı ve l'ıncı takımı teslim etmek. Çalışmalannda ona kolaylıklar sağlamat:, vazıfesınc ıdarecüerı katıyen kanştırmamak \a amatör şubeler? «Amator şubelerımızı üvey e\Iât polıtıkasından kurtarmak bır okul ıle anlasarak, Beşıktaş Lısesı adı altmda amator sporcu kaynağı elde etmek» Tesıs politikanız nasıl olacak? «Acısıru çektığımız bu eksıklıklen temın !çın, cam^amızdaka kıymetlı buyuklerımızın alâka ve çahşmalarını temın ederet hıç olmazsa bu tesıslenn yapılmaya başladığını gormek en buyuk ar zumdur Bız başlayalım başka ekıp bunlan tamamlasm. Yeter kı, hayata gozlenmı yummadan bu tesıslerde gençlerlmızın hanl hanl çalışmalarını goreyım » Kavnağa dönuş nzerine çalışmalannız? «Gençlere amatör ruh a^ılajarak dısıplır.li, metodlu çalışmaya alıştınp bırjıcı takıma eleman veren kaynak halıne getırmek >. Beşiktaş'ta görevı bangl koşullarda bırakırsınız? «Muvaffak olamazsam hemen Bır de nobetın değıştmlmesı zamanmın geldığuu gordügumde.» 2. Lig'de Lider Ankaragücü, Aydınspor ile oynuyor Turkıje îkmcl Futbol Lıgı'ne bugun Ankara ve Eskışeh^r'de yapılacak ıkı karşılaşma ı!e devam edılecektır. Lıder Ankaragücü, Cebecl înönü Stadı'nda en yakın .zleylcısı Aydınspor önunde çetln bır sına? verecektır. Eskısehır Demırspor da, son haftalann başarılı takımı Kavsenspor onune çıkacaktır 1 Her ıkı karşılaşma saa ' 14 45'de başlayacaktır. 14 45 Kasımpasa Kırklarell Vefa Stadı: 14 45 Suleymanıye tstanbulspor Akınal Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı 3. UG'DE KA^IMPAJA KlftKUREl! SUIEYMANIYE IST. SPOR KARJILAŞIYOR 3. LFG'DE IKI KARŞILAŞMA VAR Üçuncu Futbol Lıgi"nde bugun ıkı karşılaşma yapılacaktır Gunun progTamı şöyledır: Seref Stadı: DÜNYA DÖNÜYOR Gandelık Çek gaze'esı Sport» Bratıslava'nm du zenledığı ve beş kıt adan 254 aTletızm uzmanının (gazete cı. yazar, antrenor) katıldığı (tl976 yılında atlamalarda duıı ' an.n en iyı atletı» anketı ge çenlerde sonuçlandı Sovyer Hçadım atlayıcısı, üç kea OIımpıyat şampıyonu Vıktor s>aneyev, 211 ıstırakçı tarafın dan dunyanın en basanlı uç atlayıcısından bın olarak gos terılıyor, Gurcıstanh «Uçan zıraat uzmanı» ankette, yuk sek atlayıcı Jacek Wszola \e Dwıght Stones'un onunde • e alıyordu Ço< az kımse, •r ou hayal mahsulu değerlendırmede onun bu yen hak etmedığını soyleyebüırdı Zı ra, 31 yaşındakı Saneyev, uç adım atlamada atletızm tartıının gelmış geçmış en başarılı atletıydı Tokyo Ohmpıvadınm bır kaç ay oncesı Varşova'dakı 1964 Avrupa Gençıer Şampı \onası, 18 yaşındakı Vıktor' un •uluslararası alandakı ılk başansına sahne olmuştu Dort yıl sonra, 196»'de, Sa neyev artık dunyanın en iyı uçadım atlayıcısı ıdı. Me\ıco Cıty'de 17 39 m atlayarak dunya rekonınu yenıleyıp Ohmpıyat şampıyonu olmuştu Herşeye ragmen, Saneiev'ın Mexıco rekor ve başarısının raslantı oldugunu düşunenle rın sayısı oldukça fazlaydı Zıra, avnı yanşmada beş fı nalıst o gune dek kolay en şılmez bılınen 17 m 'yl aşmıs ardı Bu ınanılmaz başan, Mevıco Cıty'nın yüksek ırtı fası ıle açıklaruyordu Tereddüt sahıbı olarlar sonrakı yıllarda \anıldıkları rı kolayca anladılar. Zckı, çalışKan ve ıs*ıkrarlı Vıktor Sanejev başarısının bır ras lantı olmadığını bırçok kez kanıt'amak olanağını bulau 1972 de Munıh Olımp.ya dında tefcra altın madalva Kazandı ve avnı \ıl sonunda kendme aıt dunya rekorunu 17 44 m 'ye yukselttı Butun başarılarma karşm Sanc5e\ \arışmalara hazırlığında b.r lobot değüdı A^sıne, buvu< varışmalara son derece dık katle hazırlanıjor, ıkıncı de rece yanşmaları ıse 16 60 • 16 70 m gıbı olağan fakat e Tun atlayışlarla kazanmaM ..eğ tutujor, gerekırse her an olağanüstu bır atlayış japa cak gucu kendıne saklıjorau Nıtekım, ıkı hafta once San Sebasnan'da, A\rupa Salon Şampıyonasında, boylesıne o lağan bir derece ıle (16 65 m ) bır kez daha şampıjon olmayı basarmıştı 1975 yılı sonlarmda Sane \ev artık otuzuna vaklaşmıs tı Sovjet Spor \e Kuıtar BaKan.ıgının duzenledığı TV \e radyo programlarnda geç mıştekı başarılarmın nedenle nyle anlatıyor, uçadım atlamanın gelecegı .çm duşunce lerını açıklıyordu. Avnı za manda, Montreal Olımpı>a dında üçuncu ve son bır kez şampıyon olmak ıçın hazırln nıyordu Ohmpıyat ertesı spo ru bırakacaktı Tam bu sırada, spor çevre lermde aahı az •arman b r Brezılyalı, Joao Carlos da Olıveıra, Me\ıco Cıt\ de, lî fKim 1975'de, Saneyev'ın re korunu ır.anılması guç 4S santınetrelık bır farkla jenı hyordu. «Lenıngrad'a venı rekor ha berını duyauğum an, kafama bır baljoz mdı zannettım» dıye anımsıjordu Saneyev 'tOnce dereceyı ışıttım Re korun sah.bını ılk anda og renememıstım Polonj'alı Jo achımo\vskı Doğu Alman Drehmel, Kubalı Perez • Du enas veya Brezıljalı Pruden cıo'dan bın olmalıydı dıje duşundum Olıveıra ısmı be nı çok şasırttı. Bırısinın 18 m dolayınd^ atlamış oımasını kabullenebıl mem ıçın blrkaç hafta geçtı Dığer yandan, üzenmden bır yükun de kalktığmı hısseaı \ordum Artık, Montreal'ın favorısı ben değıldim » Mont real'de olanlar bugün geçmis te kaldı Vıktor Saneyev u çuncu kez Ohmpıyat şampıjonu olmuş, sakatlığı nedenıyle forrnundan uzak jenı rekortmen Olıveıra ıse bronz madalya kazannuştı. Hazırlayan : Hıncal ULUÇ Nejat KÖK Basketbolde, Eczacıbaşı şampiyonluğunu ilan etmek için bugün TOFAŞ SAS ile oynuyor Turkıye 1 Basketbol Ligl bugün Ankara tstan bul ve Izmır'de yapılacak karşılaşmalarla sona erecektır. Puan sıralamasmda maç eksığı ile ıkıncı durumda bulunan Eczacıbaşı bugun kenoı alaaında Bursa'nın TOFAŞSAS takımı ıle oynayacaktır. LâcıvertBeyazlüar bu maçlarını kazandıkian takdırde Turkıve Şampıyonu olacaklardır. Öteta maçUr da da Şekerspor F. Bahçe, Karsıyaka Yenışehır ile prestıj ıçm karşı karşıya geleceklerdır. • BEŞ KITADAN 2^4 ATLE TIZM UZMANININ KATILDlGl ANKETTE 211 KISI TARAFINDAN DUN YANIN EN İYI UÇ ATLAYICISINDAN BIEI OLAR.4K GOSTERILEN SOVYET ÜÇADIMCISI, ŞÖYLE DtYOR OLTV^ IRA'NIN REKOR HABE PÎNİ DUYUNC\ ¥LXFk MA BtR BALYOZ ÎNDI ZANNETTIM GUNUN PR06RAMI • SANEYEV'IN GVZETECILERIN BAZI SORULARINA VERDIGÎ ILGINÇ YANITLAR ŞÖYLE «EN BEĞENDIĞIM AMERtKALI JIMMY CAtîTER» UÇ ADIM VTLAMANIN EN BEGENDÎGIM YANI KENDIMt BIR SÜPERMEN GIBt HISSEDrYORTBλ Olı\eıra"nın ustun fızik va pısı Sane\ev'l ÇOK etkılemış tı 8 20 m uzun atlayabılen ve 100 m "yı 10 3 saruyede ko şabılen Brezılyalı'ya karşın kendı en iyı derecelen yalnız ca 7 90 m ve 10 5 sanıye ıdı Montreal'dekı zaferıne rag men Vıkfor pex huzur ıçmde degıldı Kendısı henuz <ıktıf bır atlet ıken dunja reıcoru nıı kajbetmeyı bır turlu ka bullenemıv ordu Bu nedenle oicekı karannı değıstırdı 1980 Moskova Olımpıvadıra dek spor yaşamını surdure cek, onundeKi dort vıllık su rede butun büyuk jarışmaja ra katılacaktı Sanejev, bır bakıma, Olıveıra ya bu dala^ k.mın gerçek patron olaıığu n^ gostermek, tartışılmaz us tunluğunu bır kez daha kanıt lanıas ıstıvordu. Saneyev'ın ba hedefe ^one Lk jaklasımı haylı ılgınçtı Öncelıkle, vuksek ır*ıfa ve denız sevıyesı ıçm dunja re koru kayriınm a>rı tutulma sını onerıyordu Itcıncı onerı sı de, dunyanın en iyı uç adımcıîanmn :977 de. Me\ı co Cıty de bır «zırve yanşma tstanbul Anadolu S.S. Salonu: 15.30 Eczacıbaşı TOFAŞ S\S Ankara Ataturk Spor Salonn: 13.00 Zıraat Mulkiye (2 Lıg) 14 30 Anfcaragucj Ad. D Spor (2. Lıg) 16.00. Şekerspor • F. Bahçe İzmir Atatürk Spor Salonu: 17 30 Karsıyaka Yenışehır Atlamalar dalında dünyanın en iyi atleti: II Uçan zıraat uımanı,, Saneyev 'i»nda bır araja ge'ırılmesıy dı «Kım büır'» dıjordu Sane vev, «belkı de boyle bir ya rışma atmosferınae 18 m."ye ulaşabılırım » Sanevev'e gore. bu uzaklık ıçın, 6 80 m ılk, 5 00 m iklncı ve 6 20 m uçıincü adım ye terlı olacaktı Ayrıca, uzun at lama derecesırj 8 m 'ye, 100 m jı ıse İU 3 'anneve selış tırmek zorundajaı Sovyet uzmanı Prof. NıXo lay Ozolın ıse atletızm dergı si «Legkaya Atletıka^nın geçen kasım sayısında 19 m. uç adım atlamarun yakın gele cekte duşunulebıleceğıni yazı yordu Ozolm. bır uçadımcı nın potansıyelmı en iyı uzun atlama derecesınm ıkı katına atletın PSP katsayısı dıje ad landırdıgı bır faktorun ek lenmesı ıle tanımlıyordu Bu na gore, Ozolm, Prag'da, dun ya atletızm antrenorlen kon gresınde, 8 35 m'lık Sovyet uzun atlayıcısı Igor Ter Ovanesyan'ın, 1 80 m 'lık bır PSP katsayısı ve gereklı ıd man hazırlığı ıle 18 50 m üç adım atlayabılecegını one sUruyordu Ozolin'in tammına gore, bugüne dek en yüksek PSP katsayısı 7 44 m uzun 17 40 m. uçadım kombınasyonu, 2 52 m. ıle Kübalı Perez Duenas'mdı. Bu katsayı, Sa neyev ıçın 1 64 m. (7.90/17 44) Olıveira ıçın de 149 m. (850/ 17 89) ıdı Ozolın'e gore, 2 60 m Iık bır katsayı ıle 8.20 m lık bır uzun atlayıcı 18 m "ye ulasabılecekti. Bunun ıçın de, ılk adımda 10 5, ıkıncıde 95 ve son adımda 8 5 m/san 'lik hıza enşmek yeterlı olacaku. Prof Ozolin'in sayısal teorısıne karşın, Vıktor Saneyev gıbı pragmatık bır atlet, ılerıye donuk teonk bır tabmın sorusuna yalnızca gulumsu yordu «18 m 'lık bır atlîyış yüksek ırtıfada mumkun ı<Beamon'\an yan koşullar da aynca gereklı » Doguştan dıplomat Sanevev, batüı gazetecılerin ken dısıne yonelttıklen Sovyet hayatının bılınmeyen yanlan ıle ılgılı sorunlanna «çok zor bır soru» diye yanıt venyordu. «En begendığım Amerıkalı mı* Kuşkusuz Jımrmy Car ter Zıra, o da benım gıbı Georgıa'lı (Georgıa, Gürcıstan'm îngılızcesı)». «Uçadım atlamarun en beğendığım yanı mı? Uçar gıbi hıssedıyorum. Tıpkı bır superman gıbı.» Dokuz yıl boyunca nasıl dunyanın en iyı üçadomcısi olmayı başardığı sorusuna ıse «Çok kolay Ben bır «Su permen»ım (üsrun ınsan)» dıyordu. Gerçektende byleydı. Oliveıra'run dunya rekorunu kı rar, 18 m 'yı geçer, ve Olımpıyadı dörduncü kez kazanmayı başanrsa bunu çok daha fazlasıyla kanıtlayacaktı. SATRANÇ KÖŞESİ Er oyun sonunda kuvvetlı olan, hafrf taşlar eklenınce daha kuvvetlı oynuyor Her ıkısını de ıvı bılen bu kez Kale'ler eklendığmde çok daha iyı oynuyor. Ve bu durum yukan dogru boylece tırmamvor Zaten dünyaca ünlü oyunculann sırn da burada, EBERS, 1935 Türkiye'nin de katıldığı Dünya Masa Tenisi Birinciliği bugün Birmingham'da başlıyor BtRMİNGHAM. (Cumhurivet) Dunya Masi Tenısı Birıncılığı bugün Ingıltere'nra Bırmıngfıam kentınde başlayacaktır Erkek ve Bayan Mılll Takımlarımız uçuncı: kategonde savasım vereceklerdır. Vasıl Aleksandndıs, Oktav Çımen Fanı A e sandndıs ve Sedat Enem'uen kurulu erkek mıllı takımımız grubunda, Brezılya, Uganda, Fınlandı ya, Gana, Guernsey ve Barbados ıle karşıla^acaktır Kadrrje Poyrazoğlu ve Hulva Tomsuk'tan olı şan bayan mıllı takımımız grubunda aa Danımar ka, Şılı, Guernsey ve Togo bulunmaktadır. VIKTOR SANEYEV 3 Ekım 1M5, S u k h u m ı (Gürc:star> d o ğ u m l u Boy 188 m , Kılo 78 Başanları 1958 O h m p ı y a t 1 ; 1969 A v r u p a 1 ; 1970 Avrupasalon 1., 1971 Avrupasalon 1 ; 1972 Avrupasalon 1 1972 Olımpiyat 1 , 1974 Avrupasalon 1, 1976 Avrupasalon 1 . 1976 Olımpiyat 1 , 1977 Avrupasalon 1 1S64 19SS 196C 1967 1968 19«9 '19> (20) (21) <22> (23) (24) 15 78 m. 15 80 m. 16 67 m. 17.39 m. 1715 m BELÇiKA İLE HOLLANDA ARASINDA BU AKŞÂM YAPILACAK MAÇI TV YARIN YAYINLAYACÂK AVVERS Dunya ıkmcısı Hollanda ıle Belçıka 1978 Dunva Kuoası eleme maçı ıçm bu ıece saat 20 OO'de Anvers'de karşılaşacaklardır Bu onem lı maç ıçın 25 bın Hollandalı Anvers'e gcçmış'ır. Hollanda'nın son ıkı karşılasmayı 50 ve 21 fe2zanmasuıa rağnen bu resmi karşılaşmada BelçJta' nın br surprız yapacağına mananlann sayısı oıdukça faziadır. T\' >nÇI Y4RIN VERECEK TRT televızyonu bu gecekı maçı banda alecaK ve yann 17 05'den başla'arat tamamını yajınlacak tır. 19?» 1971 19T2 1973 1»Î4 1975 1»7S ı25) 126) (27^ (28) (29 (30ı (31) T34 m 17 29 m. 17 44 m. 17 12 m 17 23 m. 17.33 m 17 29 m. M. Ali'ye özenen Gartley Bır Dakikada Dunya Turu Denn.s Havvlett le< bır vumruk atmadan, bolgesel boks turnuvasındakı rakıoını teknık K 0 ıle yendı Olay, Mıchıgan' ın Sagınaw kentınde mpvdana geldı Soz konusu rakıp, Harvey Gartley, belkı de Muhammed Alı nın <.kelebek gıbı rian* ederım, an gıbı sokarım» sloganına ozendıgınden karşüaşmanın başlama gonguvla Dennıs Haw.lett'ın çe\resmde dans etmege bas'ad' 47 sanıye suren bu çılgm dans sonunda nefessız kalan, şuurunu ka>beden \e groggv duruma gıren Gartley belkı kele oek gıbı dansettı, ancak a n gıbı soKamadan teknık K.O ıle jenıldı St Etıenne'ın Avrupa Şampıyon Kulupler çevrek f:na!ınde Lıverpool'e elenmesınde Johnny Hallday'm ne derece Katkısı oldu dersınız St. Erıenneııler, Lıverpool rovanşından oncekı hafta, Fransa Kuoasında 4uxerre ıle vapacakları karşılaşmanın bır gece onceve ahnmasını ve kendılenne dınlenmeleri ıçlr bır gun fazla bırakılmış olmasını ıstedıler Auxerre yoneücılen, bu ıstefı yerınde buldu ve hemen kabul edebıleceklerını belırttıler Ancak, bır engel vardı St. Etıenne'ın kupa Karşılaşmasını OT,namak ıstedıgı gece sadın tam karşısında Johnny Hallyday'm konsen vardı ve kendısım ızlejecek 4 bın hayrarunın da yapa caklan gunı'tu bıraz fazla olacaktı . Beklerunedık engel St Etınne'ı etkıledıyse oldukça pahalıya oturdu sayılır. • Tokyo'daki Dünya Artıstık Buz Pat«ni Sampivonasrnda orgamzatorlerm açığı 5 mılyon lıra. Yoyogı stadının 10 bin kışilık tnbunlennde çok boş yer \ardı Ancak, yıne de organi2atorler yanılgıva duşmuşnl Tnb' nlerin dolacağını hesaplamışlar ve televızyonlardan yajın hakkı olarak çok az bır para talep etmışlerdı Oysa, Moskova daha tedbirll davranıyor ve belki de muhte Voleybol Avrupa Konfederasyonu Konseyi Türkiye'de ilk kez bugün toplanacak Volevbol Avrupa Konfederasyonu Korse»! Türsıve'de uk kez olarak olağan toplantılaroan b rını bugUD vapacaktır Bu roplan*ıya u>e u'ke olan Sovvetler Bırlgı, Romanya. Bulgarıstan Çekoslovak"a, Fransa. Italya, Belçıka Hollanda Danımarka, Demokratık Almanya. Poloma Yuaos lavva ve Turkıye temsılcılen katılacaklardır. Tur laye'yı Konsey Asbaşkanı Vahıt ÇoIaKoğlu ve Fınansman Sekreten Meno Zambooglu temsıl eüeceklerdır kelebek gibi dans BEYAZ KAZAMYOR Dıyagramdakı konumda yakın ve uzak opozisvon'lar soz konusudur Dengeyı sağlamak amacıyla Şah'lann yakın veya uzak olarak karşı karşıya jer almalan halme opozısyon denıyor. Bu durum da Şah'ını oynamak zorunda kalan opozasyonu kaybeder ve sakmcadır Hamlede olan Beyaz şoyle oynayıp kazanıyor 1 Şc2 Şe7 2 Şd3 Şd7! (Sıyah uzak denge alıyor ) 3 Şe4 Şe6 (yakın opozısyon \eya yakın denge) 4 Şf4 Şd7 (Yakın dengeyı sağlamak ıçın Sıyah'ın Şf6 yapması gereklı. Oysa Er g5 yuzunden mumkun değıl) 5 Şf5 ŞeS 6 Şe4! (.Şu sırada Şah'lar uzak opozıs\ondadır. Fakat Sıyah zorunlu olarak dengejı terkedıyor ) Şd8 7 Şd4! (Yıne koşullar aynı ), Şd7 8 Şd5 Şe7 9 Şe5 Şe8 10 Şd6 Şd8 11 ^c5 Şe7 12 Şb4 Se6 13 Şxa4 ve Beyaz kazanır Eğer' 7 , Şe8 g Şc4 Şe7 9 Şb4 Şe6 10 Şxa4 Şf5 11 Şb3 Ş\g5 12 a4 f5 13 aö f4 14 Şc2 Sg4 15 a6 13 16 Şd2 Şg3 17 »7 a 18 Şe2 ve kazanç. * Turkiye 12'ncl Satranç Birinciliği îzmır'dö Polıs Emeklılen Demeğınde suruyor. Onaltı oyuncunun katıldığı turnuvanın bıtımıne ıkı oyun kaldı. Onuncu turda puan durumu şoyleydı. Gumrukçüoflu 7 1/2; îpek, Olgaç 6 1^2; BUyap S. Gur 6; Oney R, Oımen. Bilyap E 5 1/2 puan vb. 1'AStN PETROL SAVUNMASI GlTMRUKÇtOGLt TurHye 12. Birincilik, tzmır 1971 etti ama an gibi sokamadı! Istanbul Eltopu Ozendirme Turnuvası bugün başlıyor mel enflasvonlan d a hesaplaj'arak yayın haiüarını yüksek tutuyor l°80 Moskova Ovunlannı Kuzey Amerıka'ya nablen vermek ıçın NBC televızyon şırketı 85 mılyon dolar vermeyı kabul ettı. Montreal'de bırçok Japon şırketı naklen yayın ıçm toplam 1 4 mılyon dolar odemışken, bu kez bır Nıppon Educatıonal Televısıon Sırken Moskova Oyunlan ıçtn 9 müyon dolarlık anlaşma ımzaladL 1 e4 e5 2 M2 Af6 3 d4 Axe4 i Fdi d5 5 Fe7 b oo oo 7 c4 416 8 \ci Fe6 9 c5 Afd7 10 \xd" \xd7 11 Vc2 g« 12 Fh6 KeX 13 f4 fâ 14 g4 Ff6 15 Aeî *c6 16 Shı Ab4 17 Vd2 A\d3 18 Vxd3 f\g4 19 Ag3 Ff5 20 Ad3 Ke« 21 Kaeı Kae8 22 Keâ K6e7 23 \aö Fxe5 24 fxe5 b6 25 Vc3 KH 26 Sgı Ve7 27 \cı Fd3 28 Krf7 \\f7 29 b4 b5 30 \a3 Fc4 31 \xa7 Ve7 32 a4 bxa4 33 \xa4 Kb8 34 Şg2 Vh4 35 \ a7 Ke8 36 Fe3 V"h3+ 37 Şgı Kf8 38 Ff2 Kxf2 39 Şrf3 \ ı h 2 + 40 Şe3 Vxg3 41 Şd2 Vd3+ 42 Şcı Fb3 43 Terk • Türkiye Satranç Birinciliğinde 13. tur karşılaşmaları sonuçlandı İZMIR, (Cnmhunjet Ege Bürosu) Türkıye Satranç Bırmcılıgınde 13 tur Karşııaşmaları sonuçlanmıştır Polıs EmeilıJen ve Mensuplan Sosyal Yardım Derneğı Izmır Subesı salonlarında yapılan ve 16 yarışmacının sa\aşi'n verdığı Bırıncıüğın 13. tur sonunda puan durumlan şöyledır 1 Ergun Gumrükçuof lu 9^ puan 2 Alı Ipek 8,5 puan 3 Rıza Oney ve Turan Yılmaz 8 puan îlgılüer, çok çekışmelı geçen Bırıncılığın yarın sona erecegını bıldırmışlerdır. Istanbul Eltopu Oz»ndırme Turruvası bugun Baslarba<ı Spor Salonunaa vapılacak karsılaşma larla ba>;lavacaktır Ikı sun surecek turauvava An bevko>, Bağlarba^ı Su'tantepe Taçsnor. Yuk^ek Denızcılık O<ulu 'V^nvlei v» Perte'.Tiıyal takımları katılacaklardır Baguı vapılacuk olan maçlar san lardır 9 00 AlıbevKO" \ak Dz Okuiu 10 30 Bağlsrbası Vır\lex 12 00 Sul""nterjp Pert°vnıva' ltalya'nın bırbırlenyle sr>or alanında çok ıjı anlaşan ıkı otomobılcısı, dunya raliy şarnpıyonları Sandro Munarı Sılvıo Maıga çıftı beklenmedık bır ned«nle ayrıldılar: Munan hrıstıvan • demokrat. oysa Maıga Maoıstt: ve pohtık tartışmalan sık sık kavgaya donüsmeğe baslamı^tı (•) • Betenn betert vardır Peru ^Ellî Takım antrenörü Marcos Calderon askeri hukümetçe atanan bir komıtenın emnnde çalışıyor Üstelık, komitede, Devlet Başkarunın oğlu Ramırez ae var Zavallı Caldercon, ensesınde Demokles'ın kılıcıyla çalışmak herhalde kolay olmasa . Tuıkı\e bakat ar Deneta Istarbul subesı bu gunspor kulubunu Capadakı losalmde pç&caktır Saat 17 de yapılacak açılış toremnde sakat sporcular masa tenısı gosterısı vapacaklardır tstanbul Sakatlar Spor Kulübü bugün açıiıyor + Charlotte Brew. 2 nısanda Aıntree'de koşulacak Grand Natıonal vanşına gırmeğe karar \erdı Şımdıye dek. dort jokev ı!e 70 atın oldüğU, dunyanın en zor engelli yanşlarından bıri olması guzel Charlotte'u etkılemıyor . ne de olsa, bınıcüığı lngıltere Prensesi Anne üe bırlıkte ogrenmış bulunuyor . • Berlin'de. yalnız bayanların katıldığı, uluslararası catch turnuvasının müşterl celbetmek amaayla olsa gerek afıslerınde şoyle yanyordu: «Karşılaşma devam edecektır, mayolar yütılsa bılc« Turnuvanın tarihlnl söz de oğrenmek ıster mıydınız'' AT YARIŞLARI TAHMiNi 1 KOŞU: Favon Cevla Plase Tandogan 2. KOŞU: Favori. Uças Plase Hurol. Surprız Derya. 3. KOŞU: Favori Cansu Plaseler Servet Mebruke Surprız El.f 4. KOŞU: Favon Çukurova Plase Devnm 5. KOŞU: Favon Eylul 15 Plaseler Baboşcan YıÇıt Surprız Gunhun 6. KOŞU: Favori Fora Plaseleı" Esprt Kızücık. Sürprız. Sadıye 7. KOŞC: Favon Huvarda. Plaseler Şırm Selâm. Surpnz: Cem. ERÜÇ Gençler Greko Romen Birinciliği bugün başlıyor Gençler TS'ch Greko RoTien B nrc.lığı bu gün Bağlarbaşı ^por Saloru'nda başlajacaktır îk' gun surec^k karşılaşmalar saat 15 00 den ıtıbaren yapılacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog