Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

un 3S (Muhahlri umnzdan) Muvazeneı Maiıye Sıcümenı dun gece nısfüleylden 3) sonra dorde kadar çahşarak ıtitçenın ıkmalı ıle meşgul (4) lmuştur Bunlar. vandat (5) utçesi ıle Meclıs, Rıyasetıcumur, Başvekâlet, Dıvam Muhaseat, Şurayı Devlet (6, 7) Dıyanet şlerı, Dahıhye ve Mahye butçeîrıdır. Vandat butçesının yekuı yuz doksan dort mılyon beşyaz •ksen dort bın beşyüz ellıdortlıı olarak tesbıt edılmış (8) tır. aarıf butçesı (gıder) nmumi yeonu henuz katı olarak bılınmeıektedır Maanf büfçelerınd?n ıyasetıcumhur bütçesmdekı ırk Rıyasetıcumhur memurlarıa ılâve edılen pahalılık zamııncUn ıbarettır. • Eugun buyuk dahı Beethoen'ın vefatının yuzuncü uevrıesı (9>dır. Bundan vuzellıyedı ;ne evvel dunyaya gelen Beetoven'm eserlerı yalnız zarnanım değıl asr: hazırın (10) da em ılı gorulmemış şaheserlerdenır. Bugun dünyanın her tarafın a büyuk dahinın hatırasını taz (11) içın ıhtıfaller (12) yapıtcak ve asarmdan mühım parılar çalmacaktır. Bu münaseetle bu aksam Tepebaşı TıyatJsunda bır konser verılece ır 9 Djn gece acele kaydıle gen te'graf îtalyan siyasetımn Balkarüarda lal bır devre>e gınnesı şuphe fl) Müvaaenei Maliye Parassl denge (2) Varidat G«lır. (3) Nısfılleyl Gece yansı (4) tkmah ıle raeşgul olmuslar: Tamamlanması ıla ugrasmışlar. (5) Vandat Gelır. (6) Dıvan ı Muhasebat. Sayıçtay <7) Şuravi Devlet • Daruştay. (8) Tesbıt. Saptamak (9) Seneı devrıve Yıldönümii. (10) Asn nazır Içmde bulunulan yuzyıl (11) Hatırasını tâzız Anısıru kutlamak (12) îhtılaf Anma torenl (13) Tecnduv Istıhdaf eden Ay n bırakılmasmı on gor»n (14) Teşrıkı mesamın netayıcı Işbırlığının sonuçları. (15) Merasım Toren. (16) Hıtabe Soylev. (17) Terennum etmek Söylemek (Burada) (18) R.yasete intihap Baskanlığa seçmek (19) Malik olmak: Edınmek. (20) Gaye Amaç. (21) Sevıye Duzey (22) Ekserıyet Çoğunluk (23) Nızamn&me Tüzuk. (24) Mefkureye merbut. Ülküye bağU (25) Azavı raüzahır. Yardımcı uye. (26) Rey Oy (27) Aıdat Ödenti. CUMHURIYET 2 6 MARI 1 9 7 7 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 26.3.1927 MUVAZENE! MALİYE (1) VARİDAT ( 2 ) 1 9 4 , 5 8 0 , 5 5 4 LıRA 01ARAK KABUl EDilDİ yok kı her şeyden evvel Sovyet Rusya'nın tecndını ıstıhdaf eden 113) Ingılız . Îtalyan teşrıkı mesaısmin (14) netayıcınden bırı dır Bu nokta M. ÇorçıTın Roma ya seyahatınden sonra anla şılmıştır. • Dun Türk Ocaklannın 16 yıldonumu munasebetjyle yurdun her koşesınde büyük merasıın (15) yapılnuştır. Şaır Celâl Sahır Beyın hıtabesınden (16) son ra pıyano, keman ve vıyolonse! den murekkep orkestra tarafın dan alafranga konser rerilmış. Osman Pehüvan sazı üe Turfc havalan terennum etmıştır (17) Cazbant ıse gece varısından son ra ikıye kadar devam etmıştır. • Dun Türk Kadınlar Bırlıği nın senelık kongresı bırlık bına smda yapılmış ve ıdare heyeö seçılmıştır. Kongre nyasetıne ıntıhap (18) olunan Nezıhe Muhıttın Hanım «Kadınlann siyas) haklara malık (19) olmak * krı daha erkendın» dıyen Emın AU Beye cevap vererek: «Bız bu hakkı ıstemıyonız, bu hakkı ıs tıhdaf edıyoruz Bızım asıl ga vemız (20) kadını siyasî ve ik'.ı sadı bır sevıyeve (21) çıkarma* tır» demiştır Erkeklerın Idare heyetıne seçılmemelen içın ortaya atılan teklıflere mukabıl «Er kekler de ıntıhaba malık olmalıdır, ıkıhk doğru değıldır» fıkrl ekserıyet (22) kazanmıstır Su suretle bırlık mzarnnamesının (23) kabul edılen 7. maddesınde şoyle denılmektedlr «Aynı mefkureye merbut (24) olan erkek ler bırlığe azavı muzahır (25) namale ıştırak edecekler ve ıçtımada rey (26) sahıbı olup yalnıa hanımlar ıntıhap edıleceklerdır. Ayrıca aıdat da vermeye mecburdurlar (27). S ANAT EDEBIYAT Doğan HIZLAN ŞEVKET SÜREYYA VE AŞIK VEYSEL ÜSTÜNE EMBiYAT VE SANAT OÜNYAMIZIN ıKi AD>N! BU HARA OIÜM YILDONUMLERıNDE ANIYORUZ. BıYOGRAFi Vî INCELEME DALINDAKı YAPITLARIYLA TANINAN JEVKET SUREYYA AYDEMıR'ı GEÇEN YIL 25 MARÜA , HALK JııRıNıN BÖYOlC USTAS! ÎJIK VTYSEl'l 0E 4 YIL ONCE 21 MARITA KAYBETMıJTıK A4AGİDAK1 YAZILAROA AYOEMıR VE ÂJIK VEYSEL'ıN OZGUN YANIARINI GENR Ç1ZG1LER1YLE BELıRIME&E ÇALI$IIK. Bir kuşağın biyografisi erket SUreyya Aydemlr, yaadıklanyla yalnız kendını değü bır Kuşağın yaşamını sımgeler Inalapla doğmuş, mkılabın ıçınde olusmuş, onun başanlanvla sevınmış, aksamalanyla vennmış bır ku sağın. Bıznn edeblyatımızda bıyografık ve otobıyografık romanlar azdır Bu tür ça lışmalar, bakarsıruz bır jerde anılar yıgınına donüşüp kalır. Avdemlr, bundan sıynlrmş bir yazardır Olaylann Içınde yasayan bırl olarak Turk sıyasi hayatınnı her aşamasına değgın bır yorumu vartür. tnkılapla bır bütün olan yaşamınm ılgı çekı cı sertlvenlnı Suyu Arayan Adam'da belırlemıştır. Aydemır, sunı ararken, Cum huriyet rejlmınin nasü kurulup ışlemesı konusunda yonınilara gitmiştır. tnkılap ve Kadro fcıtabı bunun ömegıdir Yalnız ekonomık açmazlar içmde çırpınmadan \atanmaz. bır kadronun da yoksunlugunun acısını çeker. 5 TELEViZYON i.OO TATIL GÜMJ i.03 MÜZİK ŞOV (1) Parodı (Levent Kırca, Ayşegül Atık ve Koksal Engur) Aftud Folklor Ekıbi (Sıvas yoresı) Raci Alkır (Dun gece yar hevesmdei Ayla Dıkmen (Benım k a d e n m bu) Ahmet Melık (Hayatımın çıçeğı) Nılufer (Son arzum) İ.25 MAGAZIN İ.35 ÇtZGl FtLM İ.40 BÎR KONU BIR KONTTK İ.OO YABANCI KAYNAKLI MÜZİK İ.15 TVRIZM YAKIŞMASI r.00 HABERLER M0 Mt'ZtK ŞOV (2) Parodı (Levent Kırca, Ayşegül Atık va Koksal Engur) Aftud Folklor Ekıbi (Sıvas yoresı) Racı Alkır (Can bala cananını) Nılufer (Kaderıme kadenme) Ahmet Melık ( H e r şeyınle guzelsın) Ayîa Dıkmen (Yeraden seveceğım) '.35 ÇOCt"K FlLMt t.00 P4RODÎ (1) HCSVÜNİYET KAHVESt Istanbul Şehır Tıyatrosu oyunculan İ20 SPOR DtNYASI i.40 MUZIK ŞOV (3) Parodı (Levent Kırca, Ayşegıil Atik ve Koksal Engür) Aftud Folklor Ekıbi (Elâzığ voresi) Alı Rıza Gündofdu (Bır yıgıt gurbete gıtse) Yeşun Ayla Dıkmen (H3dı gidelım) Ahmet Melık (Benım gonlum blr kelebek) Nılufer (Baştan anlat) ig05 P\RODt (2) H t S N Ü N Î T E T KAHVESt 19.25 MUZIK ŞOV (4) Parodı (Levent Kıroa, Ayşegıll AOk ve Koksal Engür) Aftud Floklor Ekıbi (Elâzığ yoresı) Alı Rıza Gündogdu (Caınının ardı ayaz, Al tavandan balian) Nılufer (Başka sozum yok) Erkın Koray (Allah aşlana, My delighl) Yeşım Ayla Dıkmen (Anlamadım, Kım dırüer sızı) " • 5 0 KAPANIŞ 20.00 HABERLER VE H4VA DURlHtfU 20.35 DARISI BAŞIMZ4 Alı Poyrazoglu nun yazdıgı riın guldürünün ıkıncı bolumu yayınlanacak. Bu bolumde Alı ıle Ş a n m e n t evlenırler ve mutlu bır yaşantıya başlarlar Nıkâh sonrası, bırlıkte yemefe çıkarlar, ancak evlerıne dondüklennde onları bır surprız beklemektedır. 21.20 KAMERA 1 NUkhet Duru ve Ülker Oguz'un bırlıkte sund u k l a n programa katılan sanatçılar ve sunacaklan parçalar şoyle Lâle Bellns Ken dı düşen ağlamaz ve Ya merhaba ya elveda, Rana Alagoz Dıbı dıbı da ve Vah bacım vah, Selçuk Alagoz Ben eskıden bu muydum ve Zeyno, Arıf Meşhur Derdınden deli oldum ve Fır guzelın hasretmd^n ve Nukhet Duru dans grubu eşhğınde, Bır nefes gıbı, Güneş ve kulıs 2Z20 TELEVIZYONDA SlNEMA Ybnetmenlığını Bıllv Wılder'ın yaptığı ve başorllerinı Rav Milland ve J a n e Wyman'm paylaştıklan «Yaratılan Adam» adlı 1945 yılı yapımı füm vayınlanacak 23,50 G t N E BAKIŞ VE KAPAV1Ş BULMACA tenl her kuçağa bir içcik gotürme değerini kaybetmemıştır Fuat Guner yıllar once yazdığı bir yazıda bu kitap içın, caydın du varlığı» deyımını irullanmıştır Gerçekten de üzerrnde durulması gereken bır saptama dır Şevket Surpyya Aydemır ve kuşagi gerçeklere bıle hevecanla yaklasmışlardır Kuni saman da aydın gerçekçılığı \enae aydın duyarlığını yeğlemlşlerdır Ataturk Devrimlerinın ılk dbnemdekı havasmı bılenlerm boyle bır özellikten, bovle bır yak laşımdan kendılenru uzak tutma olanağı yoktur Aydın duyarlığımn getirdığı bir başka ozellık de Aydemır'ın anlatımına kattığı coşkudur. Kimı tasvırlerınde kımı portre çızen satırlannda vuksek sesle okunan bir şurın heyecanını yaşarsınız Yaşam lanndan gelen coşku ve dırenç anlatım bıçımlerıne yansı mıştır Aydemır, bıyografık ve orobıvografık çalışmalanna roman adını \ermemıştır Amacı gerçeklık oranının gozden uzak tutulmaması konusunda bir uyarıdır. Çün kıl o, gerçeğı anlatırken, hafıfleücı bir vargı olan «roman gerçeğı»nden kaçmak ıstemıştır «Toprak Uyanırsa» (Lkmeksizkoy Öğ retmenının Hatıralan">nın ılk sayfasma üstılne basa basa şoyle bır cumle koy muştur «Bu bır roman degıldır > Kahramanca, fctşıyl orte çıkartan ış ler yapmakla ınkılabın bır nefen olmak arasmda kalmış bır kuşağın ruh halı ger çekten üzerınde durulmasi gereken bır psıkolojı konusudrır. Ba^ı konularda ken dılennın dışmda da toplumsal çalkantmın ıçınde yer almışlardır. Ama Ayderrur her zaman, dürüs'liığü, direnci ve bsşkalan ıçin çalışmaya vazmış soylemıstır Dün\avı kendi eksenlerl çevresınde dondüren ya paj aydın tıpının bu açıdan da karşıtıdır. Aslında Toprak Uyanırsa ıle Tek Adam, Ikınci Adam, Enver Paşa kıtaplarının bır Karşılaştırması yapılırsa onun kah r • ra^ındakı avrım lan nasıl deferlendırdlği anlaşılabılır Aydemır, Tek Adam Mustafa Kemal'ın başında şoyle bır cümleyle gırer «Mustafa Kemal, Tek Adam'dı Çunkü koşullar. olavlar v » vaşadığı hava ıçınde < kendı nammaddesınJ yoğurarak, kendı kendinl varattı » Tanhe damgalannı vuran kahraman1ar kadar bır ulkenın uygarlık savaşmda çaba gosterenlerın, ona bır ömur verenlerin tanımı da onun Toprak uyanırsa kitabmda şöyle yer alır «O. ne bır sanatkar, ne bır kahramandır. Sadece insan'cur » Insan sozctiğünün altını çızışı. onun dünya gorüsündekı insancıl tavnn bır sımgesi olarak yorumlanabıhr. Yalmz ıki tıpin de ortak bir yanı vardır Başkalan içın çahşırlar ama kendılerı ıçm yasa'lar Ajrdemır ve kuşağınm da dunyaya bakıs pencerelerının rengı budur. Avdemır'in çalışmalannı tartışılır bir bıçimde bıyografıK olarak rutelememlz kanıtlanabüır bir yargıdır Çunku o yalnızca kuru bır kıtaplık çahşmasının be!gesel yukünü bıze ıletmemıştır. Içınde yaşadığı, bırlıkte oluştuğu olajlam kışisel janı oyleslne ağır basar kı, bunu tam roman katına koyamasak bıle bır roman atmosferını taşıyan. bır roman anla'ımı na vaslanan çalışmalar oldugunu soyleyebılınz. SOLDAN SAGA: 1 Meclıslerden bınnın üye«i 2 Salıverme Tersı bir vcrden bir yere bıtenye sünlklenen 3 Yazı ışınde kullanılan araç Masallarda adı geçen j tmsel varhk 4 Kalay'm' sımgesı Doğa ustü olaylarla | sdslenmiş oyku ^ Boru sesı Genışlık 6 Kuruplarda ya•=ajan bır hayvan Başıboş. aylak 7 Bır general rutbesı însan 8 Ün, şan, şohret .Taponya'vı oluşturan adalardan bırırun adı 9 Tersı goze alma Tersi bır agırlık olçusü bınmı YTK.%Rn)AN AŞAGIT4: 1 Bır çalgı aletı. 2 Mına reden clcunan dua Ekın bıçmede kullanılan araç 3 Atlann ayaklannın altına çakılan den r r parçası Tersı bır olumsuzluk ekı Tersı Samaryum' un sımgesı 4 Tersi tıcaret ma lı S Boğa guresçisı 6 Bır sevm esas tut^ılan yuzünun bak Jı^ı yerın yakıru. Bır ihmız 7* Hindistari'da" mıcraceden fcüçuk prens Sıkılındıgı an soy lenır soz 3 Yiyecek a n b a n Tprsı eskıden kullanılaı. bır si lâh turu 1 Sabahm alara ka ranlık vaktı Ter^i mazı tozu. BtLM*CANIN ÇÖZITMÜ SOLDAN S A G * • 1 Bombardon 2 Ulu Damla 3 Kaşmer Gr 4 Ağ anataK = Laik *A > fi Ense Ya7 7 Etamm j 8 Ut Sonat 9 Nıksar YLKARID\N AŞAGllA • 1 Bukalemun 2 Olağan Tı 3 Muş t«> 4 Maket 5 Aden Asa fi raraK Mor 7 r>m Tayın 8 Olga Anaç 9 Narkoz t l . DtN'KT Aydemır'm Suyu Arayan Adam'ı bır otobıyografık romandır bıze Çunkü kendı vaşam deneylert eksenl çevresmde. Turkı ye'nın bütün çalkantıh sıvasal serüvenı yansıtılmıştır. Daha ılerı gıderek sovley» İım, bu. Asya Ulkelerinm bırblnne benzer çizgısinin de ustaca çekılmışıdır Suyu Aravan Adâm'ın msancıl vanı ilk anda okuru etkıler Çünkıi bır kahra f man gıbi konulan abar ma yenne insaru kınkiıklarıyla, uınutlanvla başkaldır malanyla ama gene de teslim olmayışlarıy la bıllurlasır. împaratorluktan Cumhuriyete geçmı^ bır kuşağın ürkeklıgı ve a»üganlığı Suyu Arayan Adam'da çok belırgındır Büvük bır donemin klşlsel yaşamda odaklsnan a ma bır ülkenin sorunlanyla yoğrulan seru R A D Y 0 TRTI 05 00 Açılış, program ve kısa 12 55 Reklâmlar ve Radyo Tele\ızyon program haberlerı 13 00 Haberler 13 15 Oyun havalan 13 30 Bolgesel yayın ve VeMâShlCr " " «• • 1İ0O Kısa haberler 15 01 TM şarkı hangı makamdan 1520 15 40 16 00 16 45 17 00 1702 17 50 Turkçe sozlıi hafıf Şarkılar Spor magazın Tangolar Kısa haberler Dılek kutusu Hafıf muzık 19 00 19 30 20 15 20 35 Haberler Bolgesel yavtn Çocuklanmız ve biz Bılge Pakalınlar'dan şarkılar Oocuklar içiıut *% • «• « Kısa haberler Turnçe sozlu hafll müzüc Dınleyıcı ısteklerı Kısa haberler Elâ Altın'dan şarkılar Beraber ve solo şarkılar Turk yorumculan Haberler Hafta sonu Kısa haberler 05 0 Gecp yansı O Noktal anan bir gelenek H alk sııri gelenegtrı'n son temsilcısi i şık Vaysel olelı aort yıl oldu Aradan j e ç e a ^ r t ^ yü ^u defariendirraeye $<i * tiirüyor bızT Âşık Veysel'den sonra halk şıın gelenegı noKtalandı Bır çizgiyi sürduren Aşık Vesyel, ustalanndan ogren dıklerını halk şıırının kalıpları ıçındo a ma kendıne ozgü bır sesle ürürüeştırdı Kendı yaratıcılıgırun yanısıra, folklorun parça parça ogelenni bir duzende bırleştırmesmı bıldı Veysel'ı yalnızca bır halk saııı sayıp. valnm okunmakla tad alınacağını soylemek eksık bır jargıya varma olur Çünkü o bır halk ozaruydı. yazdıklarını, sesıyle sazıyla sunardı ürunlerinın etkilejıcılığının gücü de bıraz buradan selnordu Otantık bır soylevış halk ozanlannm son orneğı dl\e nJtelendırılmesı de buradan geliyor Halk şıınmn dunja gorüşünü kendi başına aegerlendirme olanagı yoktur Özellıkle prmıncı yuzyıl halk şaın Veysel 1 folklorun dar kalıplan ıçinde değerlendırmemelıyız Diinva gorüşunun oluşmasında geleneksel etkıleri sözünde sazın da barındırmıs ama buna karşılık, koy çevresırun dışından gelen etkilere de sahih lığını bozmadan yer \"ermışrır. Ve\>seri*ı şunnden oluşan dünya, sevgı, dostluk u zerıne kurulmustur. Iki kavramda güvenle bırlıkte yakınma vardır. Bu nitelıklen susleyen oğ© de ince alavıdır. Ince alayı; halka özgu. haJkın gözünden yapılan bır eleştırıdır. Okumuşlara, kendını çok bılir gosterenlere halk şiırının daıms bır dırencı olmuştur Halk bılıncıyle bır sağduvuya varmanın bu bakımdaa da örneklerim Veysel'de buluruz. Folklorumuza çaüşmalanyla. büyük yararlan dokunmus Ahmet Kutsl Tecer'ın bulup üzerme vazdığı janlarla tanıttığı Veysel'ın şıırındekı oz eskımeyen bır guçtedır. Kaynaklara donme konusu ortaya her atılışta Veysel de orada vardır. Yalın soylpvısıyle bırlıkte halk sıınnde yaptığı duzeltmelerls bu hakkı kazanmış haberler 05 05 Günaydm 07 00 grear habvtar • 07 02 Koye haberler « 07 07 Bolgesel jayın ve reklâmlar 07 30 Haberler 07 40 Bolgesel yayın 10 00 Kısa haberler 10 01 Arkası vann 10 21 Kadın dunyası 1100 Kısa haberler 1101 Reklâmlar 1102 Cumartesı şenlıği 2100 2102 2130 22 00 müzık 21 17 22 02 22 30 23 00 2310 00 55 an .55. nıoo TRT II 08 00 09 00 09 20 09 40 10 00 10 30 1100 1130 1145 12 10 12 30 13 00 Gun başlıvor Turkuler geçıdı Şarkılar Nasıl aeğıştt Unlü şarkıcılar Gonül tehrmzı tltretenler Guzel sanatlar Turkuler Şarkılar ve saz eserlerl Oguzlar Kadmlar toplulugu Haberler 19 00 Haberler 13 15 Hafıf muzık 13 30 Halk ozanlan geçıyor 19 30 Çeşıtlı müzık 14 00 Bıldıklprımız, 19 45 Beraber şarkılar 20 15 Ankara Radyosu çok seslı bılmedıklerımır 15 00 Çağdaş Turk sanat müzığı korosu 15 30 Gençlığe ılk adım 20 30 Haftanın ülkesl 16 00 Sarkılar 2130 Şarkılar 16 20 Arkası y a n n 22 00 Berabpr ve solo türküier 16 40 Turkuler ve oyun havalan 22 30 Şarkılar 22 45 1974'den 197Tye 17 00 Fasıl 17 30 Şan dünyasından 23 15 Bır romanımız var 23 30 Haberler 18 00 Turkuler 23 35 Pop muzığı 18 15 Şarküar 18 30 Doğa ve muzık 23 55 Program ve kapanış 19 00 19 30 20 30 2100 Pop 77 Muzık dergısi Turkulerden bır demet Solıstlerden seçme eserler ve saz soloları 2130 Buvuk şefler büyuk orkestralar 22 30 Gunumüzde caz 23 30 Geceden geceye 0100 Program ve kapanıs ECZANELER BAKIRKÖY Aysem (Cevızlık) Sağlık (Osmanıye) Fıliz (Bahçelıevler) Sıyavuşpasa (Bah çehevler) Pelın (Ypşılkoy) Kanarya (Kanaryai Tekın (Esenlerkoyü). Güngor fSefakoy) Yıl dır. (K Çekmece) Sevım (Merter Sıtesı'' BESIKTAŞ • Naıt Halıt Tıpî (Ortabahçe cad ) Levlâ (Dikılıtaş), Arzu (Etıler). Çmar (Ortakoy), Gürkan (Kuruçeşme) BEYOGLU • tstiklâl fistıklâl cad ), Sıraselvıler (Sıraselvüer cad), Kutlay fYenışehır) BEYKOZ: Şıfa (Çay caddesi) EMtNÖNÜ: Hasırcılar ^Hasırrılar cad 1. Ayasofya (Sultanahmet), Emek (Beyazıt\ Akgün (Aksaray) EYl'P: Başar (Camiıkebir cad ), Sılâh'ar fSıIahtar). Ümit (Ramı), Mehtap ( Alrjtepsı) GO PVŞ\ Yeni Halk TDort >ol). Halk (Beşyuzevler) FATÎH : Ferhunde (Halıcılar cad ), Bahar (Nışanca cad ), Gu\en (Şehremını), Hayat (Fındıkzade) Nur (Cerrahpaşa), Doğan (Balat) KADIKÖY: Pazar (Muvakkıthane cad), Hulya (Altıyol), Yı gıt (Moda cad), Şafak (Kızıl toprak), Pelıt (Goztepe). Avşem (Suadıje). Beşkurt (îçerenkov). KARAKÖY : Karakdy Ndr (Ha lılpa^a sokak) KASIMPAŞA • Doğu Karade nız (Kulaksız) Sedef (Bahnye cad ) SAR1TER: Işık (Ortaçeşme cad ), Karanfıl (Rumelıhısar us tu) ŞtŞLI • Hürrıyet (Halaskarga 7i cad), Merkez (Fenkoy), Maç ka (Teşvıkıje) cad.), Okmeydanı (Okmeydanı), Hayat (Çağlayan), Feza (GtUtepe) Çelıktepe (Çelıktepe), Aj'han (Mecıdıyekoy), Çı men (Sanayı mah ). ÜSKÜDAR: Güral fSelmanı pak cad ) Duvardıbı t Sphmıve Kışla cad ) Merıh (Toptaşı cad ) Merke? (Çengelkoy) Esın (Um ranıve) ZEYTtNBURNU . Fuat (Sumer mahallesi). Yurt'an sesler Cumartesı konseri »7 00 Açılış ve program Muzık kosesı 07 02 Salon orkestralan Klasık Turk muzıği 07 30 Saoah içın korosu 08 30 Bır muzıkal 15 00 Muzık söleni 09 15 Bızden besteler 16 45 Turk bestecılennden 09 45 Turkuler ve oyun havalan 17 45 Fasıl 10 15 Dıssoteğımızden 1815 Turkuler geçıdl 11 15 Muzık stud>osu 18 45 Çıgan müzığı 12 00 Öğleje dofru TRT III 12 45 3315 14 00 14 45 Halk şlirinin ve möziğhrin büvük ustası 4sık Vev«*l tır Dunvayı halk gıbi vonımlamada Karacaoğlan'dan sonra adını anmamız gereken Veysel. ınanışırun sonucu bır hoşgo ruye sahıptır Bagnazhğın karşıtı dunva smda ozgur bır anlayış vcşerır Gelışen dünyayı ozümler. bu ozumleme kalıplas masını onleyen bır vetenektir. Guzelliklerı, olum karsısmdakı tavrını sankı bır mutasavvıf gıbı saza doker Gozlerı gor meyen bır sanatçının ıçıne daha da kapanıp gonule bağlanmasının bır sonucudur. Veysel ornegi göstermıstır ld bır gelenek buyuK adlarla noktalanıyor Evet bupun de Anadolu'da halk ozanlan yası\orlar ama sozlu gelenegı \azı\a eeçırmeğe kalkınca başarna ulaşamıyorlar Beıki bugün de Veysel m ozünden, soyleMşınden vararlsnılabılınir ama bu >enı bır kullanım ıçvde yennı bulursa başan gerçekleşebılır Yoksa o malzeme yalnızca kendı ozgurluğu kendı sahıhlığı ıçin SiNEMALAR YOGLU ANKARA (64 16 86) Şofdr O. sncebay H Koçy.ğıt R AS (47 b3 15) Neretva Köprusü Y Brynner ATL^s (44 U İ5) Dort Enavi 8 >kerde S Leorardj RT. DLNYA (49 01 66) Ölümden açarsen r Mılar R I EMEK (M 84 39) Kassandra 5C.dı S Loren R Harns FtTAŞ (44 Ul hb) Julja ta. •ıstel R t GAZt (40 ib 25) ölüme Adıın iım T Savalas R t. INCİ (40 45 95) Akrep C•bn R KENT (47 77 K2) ölurnden Karsen T Mılan M JoDert RF KON^K («t îi 1)6) Son Pırar J Gabın E Testı R.F MEI>ODİ (64 13 14) YasamaR ioası R I MISTIK (4b 15 14) 1 Şevta n Kızı S Koscma 2 Cao> nlar Kralı J Bırsın R r. ÖZLEM ( > W 83) 1 Gulen W ) azler M Özku! 2 Kapıan 'nçesı F Ha*an R114 (44 VI 57) 1 Sevısır ısın \ Okav 2 Nerede »les Orada Yerleş B Nacar SES (4i 24 Ibl Kocamın B.lme ıgı T Baronı RT. StTE (47 h 47) Julya fe H rıstel R 1 StNEPOP (44 24 32) Delıce Te^ •\s RT T F \ t MELEK (44 42 89) îrrı ır Dehkanlı I Gabır R l yırvn.RCAK (bi uı t i ) ı ulen Gczler M Özku! 2 h N°rede T Akan R ler M özkul A. Naslt R, HAK*N (23 42 33» Gulen Gozler M Özkul A. Naşıt R. IPEK (22 Î5 13) 1 thtıyar Delıkanlı 2 Sukormus'un Kılıcı R T . SCR (23 67 12) 1 Bay Gorılla F. Testi 2 Delıce Temas G Guıda RT. ŞAFAK <2Î 25 13) 1 ÜÇ Şeytan Adam 2 Casus Avcüan 7S> .YaJan Dfinys> PazartesJ hartc oer srün 21JU, carsamba, cumartesı pazar 18.30 DEVLET TtYATROSU (49 01 <?2) «Kopruden Gorunuş» Her gece 20.30, Çarşamba Cumar*esı Pazar 15 00 DOSTLAR TİYATROSU (47 H 08) «Gun Dönerken. Salı. Carsamoa 21 X Cuma 18 30 PaI zar 15.30. «Bltmeyen Kavga» Çarşamba 18 30 Cuma 15.30. Kerem Gibi» Cumart«sı 13 30. tt. ULSt) U. OZCAN (46JW 91) «Kınıe Nlyet» Saü nano her gün 'îl U • Cumartem oa0 zar 16 0 KADIKÖY ft TÎYATSOSü (Tevftk Oeleobe) «KiUot Bnzuk» Salı banç ner Tüa 2î 3>; Cumartesı Pazar 18.30 KENT OYTJNCOLARI (*S 85 Ü9) «Seneye Bu gun» Per?embe, Cumartesı 2115 Pazar H00 18 15 «Buzlar Çozulmeden» Çarşamba Cuma 2115 NhJAT UYbUR (22 41 U> «Muıdarip» CarşamtM j a n ç her gün 213b Cumanns), D3rar 1 8 * N SKRK'/Xt I AijRIS'FR TtYATROSU (48 48 50) Başbakan OIUTonım» Çarşamba 15 30 Perşembe, Cuma 21^0 «Palartesi Şenlik Var» Cumartesi 15 30 21 30 Pazar 18.30 21 30. !>tHİR riYATROLARI FATİH (26 53 80) «Şwavk Hıtlere Karşı» 15 00 21 00 HVRBİYE (40 77 20) «Suç«U'lar» lî 30 2100 KADIKÖY (36 31 21) «KclkınmaPlanı» 15 00 «Sacıde de tek kalır ve tesrar edılemez. SANAT DÜNYASI gün 1^30'da Maurıce Handford un voneMmınde bir konser verecek Programda Arnold, Mozart yapıtlan var. 9 Ankara Sanatse\enler Derneğı 27 mart saat lî'de «Turkıye'de Oyuncu ve Yone* men Eğıtımı» konulu bır açık oturum dıl zenledı Ayşegül Yuksel'm yonetec«^ı açık oturuma Manır Canova, Can Gurzap Yılmaz Onay, Atıla fcav ve Sevda Sener katılacaklar • Pıyanıst Antony Pe^bles 27 mart •mat 19'da Sheraton Oteh'nde bır resıtal vere C€k. • Türkıve Yazarlar Sendjkası'nın Genel Kurulu bu?un saat 10'da Gasetecıler Cemıyetı Konferans Salonunda yapuacak • Haldun Taner"ın Keşanlı Alı Destanı Macarcava çevnldı. Çevuisinı Tolcsvav Laszlo'nun yaptığı oyunu, ılk olaraK Peste Devlet Tıyatro ve Fılm Enstıtusunun Deneme Sahnesı sahnevp koyau. Oyunu Ma car Devlet Tıyatrosunun başrejısorü Kazırrur Karoly vonettı Keşanlı Alı Destanı daha once de Almanva, îngıltere. Lubnan, Çekoslovakya ve Norveçte sahnelenmışü. • Ürrut Yaşar ütuzran, bugun saat 17.30 da Nısantaşı Ertem Kültür Merkezı'nde «Sanatçı gozuyle askta ve siirde kıskanç IIK» konulu bır soyleşı sunacak. • îstanbul Ünlversitesi Halk Tıyatrosu ojunculanndan Sedat KUçükay'm, Kemal Tahır'tn aynı adlı yapı'ından uvguladığı «Gol Insanlan» oyunu bugün Dostlar Tı \atrosu'nda ovnanacak. Bundan once Bay rampaça T!yafro*îU'rda elli kez oynanan o^unun ovküsü Terkos Gblu çevresmdp çahşan lşçılerle patronlar arasmda geç mekte 1930larda yazılan bu vapıt oyunlaştınhrken ban güncelleştırme çabaları da eklendi. • tstanbul Devlet Güzel Sacatlar Akade mısı Smema. TV EnstıtUFÜ bujun saat U'te Max Ophuls'un yonettığı «Zevk» the Plaısır) fılmınj sunacak • Fotoğraf sanatçısı Ali Hıkmet Vsrlık «Liuslararası Ispanya Fotoğraf Bıeı alı»nfe katılıyor. Varlık, geçcn vıl da katılmı^ dort siyah beyaz fotoğraf 1 bvguje d»gof bulunarak sergılenmiîtı 0 tstanbul Devlet Senfoni Orkestra51 DU Brahms ve Strauss'ın yapıtları nacak. voruml» KADIKOY K.4DIKÖY (37 15 97) Skandal F Nero R I. OCAK (36 37 71) Saffet Benl Affet S Alışık R REKS (.» Bl 12) Gulen Gözler M Özkul A Nasıt R. sÜREÎYA (38 06 82) Gerl Tepen Sılan A Delon R.F. 9 30 mart çaısamoa saat 18'de lngılız Kulur He^etınde Harold P'nterın ojunundan Clne Doııner ın çektıgı «The Laretaker» adlı fılm gosterılecek ^lan Bates, Donald Pleasence, Robert bhaw oynu yor 9 Sınematek Darnegı C mart sah gü 4 nu Ert«ro Kultar Merkezı nde belşeseı fılmler. M rnart perşembe gunJ Uunya Sıneması'ndaysa «Başlangıç> adıi bo^.'et fılmını gosterecek 1 nsan cuma akşamı saat 21'de de ün!u bov\et balerını Ma\a Plısetskava ran nem sahneve soyduğu hem ovnadığı «Anna Karenma» fıımını Yenı MeİPk S'nPması nda ızle'tpoılırsımz 9 1 Nısan cıma îrjnj saat 17 de Galer; Bara7da Tulın Ozturk \apıtlarını serzıl 0 \ecek. Sergıvı 17 nısana dek gerebılerek sınız 9 Tatbıkı (Juzel Sanatlar Yuksek Oknl'i ndan yetışmış sanatçılar tş Ban^ası nm IıTAIROlAR *NV1V1AVY/I KTJMPAVY» (44 a 28 • Sıraselvtlerı «Satn» bolonı s«obe» Salı Perşembe Zl^o ^ r s a m b a Cumartesı. Palar 18J0 • 2X30 BAKIKKOV rtY*rRoso cn (SARAY BLLVAR (21 35 78) Gulen Goz =ii 4H) .Şen Denizcller. P * zarresı tıaric Oer zün 2130. pazar İR^O \Lt POYRAZOGLL (49 56 52) • Hjr Konuşma Sus Sovleme» ( uma. cumartesı, pazar 21 15 Cumartesı. pazar 15 30 «Delıl°r Bosandı» Salı çarşamba, prsembe 21 15 Çarşamba 18 30 BIRLtK S^HNESI IU İ3 461 •Zenırtn MoHacı» Perserrbe ruma 2115 Cuma cumanesl, pazar 18 15 cumartesl pazar 15 15 (J.VRfr I1V»IK«>sl; (A f r hıılak M Srrrrli «3 11 7! 1 • Işıklar Nedm Karardı» Pazar tpsı hartç her gün 21 l1* oımarfc»s: nazar 18 15 31 î * > UEVLKUŞO KABAKE (44 M 9 Cumhurbaşkanlığı Penfonı OrkestraM, bugun saat 11 'de Devlet Konser Salonunda bır konser verecek Hıkmet Şımşek'm jonettığı konsere pıyanıst tdıl Bıret solıst olarak katılacak Programda Saygun. Rahmanınof \e Çaykovskı'nın japıtları ısr • Kadın haklan savunucularınm oncülennden Amenkalı \azar Bettv Frıedan m son vapıtı Fransızca'ja çevrildî, «Ma Vıe a Change» (Yasamım Değıştı). • Butun dünvadaki sıyasal mahpuslann vazgısına dıkkatlen çekmek üzere Pans' teki Pompıdou Sanat Merkezı'nde «Ulus lararası Af Örgutü» farafmdan bır sergı açıldı, sergıde Arman'ın Max Bill'in. Cal der'ın, Mıronun, Hockney'm, Cıeslevıç'ın afışleri yeralıvor. 9 Buyuk keman ıısta'arından Wolfgang Schneıderhan 28 mart pazarte«ı günü saat 19 da $an Sıneması nda bır rp«ıtal vererek: p yanoda Helmut Deursch'ün eşlık edeceğı dınietıde Beethoven, 15 Jd »rj^ınde ortak bır ov mabaskı sergısı açtılar Bu sergıyı de i nısana dek gorebılırsınız 9 Nışantaşı'ndaki Kunmat =anat Galeri sı'nde 24 martta açılan Turçııt 1 zunomer oğlu resım sergısmı 011 ueş gun ızleyebı hrsınız. 9 Turk Dıl Kunımu hafta sonu konuşmalarından bın bugun sast b T d a Turk Tan a Kunımu balonu naa japnacak Prof Dr Dogan \KS?I ın konuşma konusu. «Yazım ve Yazım sorunlanmız » ıs no 2i oo ISKÜD4R (31 IR 97) ««Vı rıızdai"ler» 13 00 «SabahaU 2100
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog