Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CUKMURİYET 2 6 MARÎ 1977 Devler Q0eta v^ Balesi KONSERLERİ PN1NA SALZMAN PİYANO RESITAll 4 Nisan 1977 Pazartesi Saat 19,'dn YÜCELEN YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜSÜ UIVI rUCElEN ERMUKAN SAYDAM ENOİN S&NS& 11 Nısan 1977 Pazartesi Saat 19, 'da BETH BAJEGMEZLER • LOS PARAGUAYOS RIYNALDO MEZA ANGEl GARZIA • JOSE FEIİX ORRE&O • ARSENIO RAMOH OSCAR RAMOS 24. 25. 26. 27, 28 Nisan (Bes konser) FERID ALNAR PROGRAMI ISTANBUl DEVIET OPERA ORKESTRA VE KOROSU ŞEF: SOÜST: FERİD ALNAR STEFAN POPOV 2 Mayıs 1977 Pazartesi Saat IH, da NOT: LOS PARAGUAYOS Topluluğu konserlerine aıt bıletler satışa çıkanlmıştır. GİŞE TELEFON No: 40 14 98 (Basın 13916) 2837 • • •» »» » • • • • • • • • » » • • • • »•»•• • • • • • • • ••• • • l GENC AMATORLER DERGiSi TtRK SANAT M AMATORLER ARASl GÜZFL SF.S YAKI^MASI DtZENLEMtSTlR.. YVRT CAPINDA YAPILACAK YARISMA HERKESE AÇIPCT1P.. KAYIT ÎÇİN MÜRACAAT: KARAAGAÇ ÎS HANI KAT: S BEYAZIT. KADIKÖY MUSİKt DERNEGİ: K.ADIKÖY, ISIK PASA.TI MUHTARLIK: AKSARAY • • Olaylardan sonrs blrços çawnin Antalya ya sığmdığı ve üç dört aılenin de *opta.n terkettiği Serik'e, CHP milletvekillen D»niz Baykal, Fahri Özçelik. Ömer Bu>Tukçu ve Ser.atör Re«at Oğuz' la birlikte gimk. Tahrıp edilen, saldınya ufrayan ışyerierim, evleri gezdik; yaraianan kişiler ve oiayı yaşayanlarla konuştıık. Ilk göz« çarpan Serik'te. janriarma'.ar, toplur.ı polisîeri mavi oerel: komandolar ve bizi gorcîtiklerirde AP ilçe binasnda. yoi kenar'.annda kümelenen kı^gın bakışlı. kınnaga. dökmeğ? hazır, kelle istemeğe doymamı? kişiler. Gidiyoruz. Arkamızda elierinde o'omatık tüfekleri hazır b:r man aa iandarma. yanımızda çevremizi sarrnış durumda onlarr? toplam polts:.. B;r mıKe.fin temsilcilen. parlarnenterler: ancak b'.ı şekiic» gezebiliyor bir iîçede, üstelik «hürr:yetçi demokrasi reraneierınin hergün bol bo] söylendiği ü!kemizde. Ne acı!.. Ve AP i;çe binasımn onür.der, geçerken silâhlı grüçierin korunıa sıncıakî topluluaumuza, bir baş ıızanıyor AP ilçe binasmın rarnından ve bir kelıme dokülüyor ağzından belk! de an'.aniını hiç bilmediğı: «Komümsrler... Ve yaşlı bir partili. yıüarr? emek verip kurduklannm b:r an cia yok olduğunu sören bir par tili: sanhp Deniz Baykal'ın bny ııuna ağlıvor. Ve bir başkası. gözleri yaşlı <rene. bağırıyor acı dolu, kin dolu. dopdolu: • Bu olanlann hesabı ne za man sorulacak Demz Bey:... Ve parlarr.enterlerden biri ilçele bulundugumur sürece korjmı îörevı yspan polislerden bir grıı >a dönüvor, söj'le diyor: 'Milletın temsı!c:!eri olan parlanıenterler, burada ancak poli^ Jandarma koruma?ında dolaşa biliyor. Ne acı birşey..» Bakıyorlar poiisîer, şaçkın, U? gun. Ve Deraz Baykal şöyle nitelen dınvor olaylar:: • S°rik'te bir ıç >avaş yaşan mıştır. S?rik'teki olaylar. mala ı^aldın vönüyle b;r < ey'.ül ola î7 yı, cana saldın vhnüyle de bir Menrrr.rn nlavı anrüntüsündedir... BİR HAKIM HANIM! Evlen, ışyerlennı geziyoruz. Sıra Hakim Tanju Bilgin'in evine sel:yor. Parlamenterler, çöylc bir nğrruTicaklar re «geçmiş olsun» diyecekler. Kapı çalıruyor. tçerden nKim o?» sesi geliyor, kısık Geçmiş olsuna geldik efen dim. biz Antalya parlamenterleri.. Kapı »çılıyor yavas yavaş. fmce bir r.îunlu görünüyor aradan. sonra darmadagın olmuş bir yüz. Ve elinrie namlulu bir av tüfe*i Hakim Bılgin'in ögretmen eşi çılayor karşımıza.. Kollannı açıp: İşte böyle durum. Görüyorsunuz. Ancak böyle oturabiliyoruz. diyor hakımin eşi .. Resım çekmek istiyoruz. Rica ediyor çekmememiz için. «Peki» diyoruz. Ve sessizce başlarımızı önümüze eğip aynlıyoruz evden.. Cevresine adalet dağitmakla görevli bir resml kişinin. bir hakimin eşi böylesine bir önlemip otu rabiliyorsa evinde. artık ne denir ki?. Bir savcı, Serik Savcısı Hilmi Yücel. olaydan iki gün sonrn bıle CHP parlamenterlerine olayların kesin sonucu hakkmda bir bilgısi olmadığını söylerse... Ne kadar yaralı, ne kadar tahrıp ed:lmiş yer oldugu hakkında hıçbir çey bilmediklerini söylerse. Olaylar sırasmda hıçbir şey yapamamasının nedeni olarak Konya' dan gelen Jandarma ve polislere emir veremediginı. bu birlıklerm bafımsız olduklarmı, kimseden emir almayacaklarmı kendısine söylediklerini ve bu nedenle hiç Dir şey yapamadığıııı, kimseyi ya kalayamadığını söyle rse. . Binlerce kişinin gördüğü bir olayı, kişiyi görmemezlikten gelır ve AP îlçe Başkanı Mehmet Akıl hakkm daki savlan «Mücerret iddialar» olarak nitelerse... Ne denir° . Içiçleri Bakanı, olaylarla ilgili olarak 9 kişinin tutuklandığını Dehrtir ve Senk Savcısı Yücel de CHP'lı parlamenterlerın vüzüne karsı «Yok bir şey» derse... Serik Kaymakanıı Kadir Uysal" ın AP ilçe Başkan; Mehmet Akıl' ın gözaltmda oldugunu beyan etmesıne ragmen. bu kışı ortalıkta serbestçe dolaşıyorsa eğer . CHP İlçe Sekreteri Tahir Aiemdar 8 saat süreyle saldırganların sardığı CHP ilçe b;nas:nda mahsur kaldiğı halde daha sonra göz altına alınıp, içerde tutulursa eger.. Ne denir?.. Ve uzayıp gidiyor «Ne denir?..» ler işte. Şimdi üçede gergin bir hava esıyor. Her an pr.tlamaya hazırmış gibi bir nali var Serik'in. CHP'H nalk, evlerinden dışanya çıkamıyorlar. Dükkânlarına, işyerlerine gidemiyorlar. Çocuklan CHPIi halkın. okullanna gidemiyorlar. yeni bir terörden korktuklan için. Talan edilmiş, tahrip edilmiş. viirinleri parçaianmış işyerlerinin önünde jandarmalar nöbet tutuyorlar. soyulmasın diye. Olayın kışkırtıcıları ise, onalık ta hâlâ gezebiliyorlar serbestçe. AP ilçe Başkanı Mehmet Akıl'ın •üstüne üstelik sorusturmayı yön lendirici bir rutum içinde oldugu ve sık sık polislerle ilişki kurduğu ileri sürülüyor. Ve tek bir Allahın ku!u çıkıp ta. :<d'jr» diyemiyor gidişata. PARLAMENIERIER NE DİYOR! Serik ilçesindeki incelemeler den sonra CHPli parlamenterlf r ortaklaşa yaptıklan açıklamada şöyle dediler: <8 saatlik süre içinde CHP'U: lerin dUkkânlan, malları tahrip edümiş: arabalan evleri taşlanmış: vangın çıkarma girişimîerı serbestçe tezgâhlanab:lm!stir. B'i siire içinde Kaymakam. Savcı ve Emniyet Amirlerı âc;z birer seyirci durumıında ka'mışlardır Ne olay sırasında. r>r olay sonra smda su ana kadar Val!n;jı Serik'i gezme gereğin: W.<? duyrraması esef vericidir. Olavlar sırasmda elinde mesafonla saldırıları yöneten AP îlçe Eaçkan; Mehmet Akıl. eozaltma alındıfcı Serik'te olanlar... Rpha ÖZ • KAYMAKAM'IN PARLAMENÎERURI SUNUZ EJİ. GEÇMİŞ OLSUN ZİYâPETİNE GELFN AV IL'FEGIVLE KAR5ILA0I: GORLYOP ART!K DURUMU. ANCAK BÖYLE OÎURABİLİYORUZ • !ÇI$İERI YANLARI BAKANI İLE SAVCI'NIN. TAMAMEN GEREGINI IAHKIKAIA ILIJKIN BE YERIN BİRBIRİYLE ÇELfŞİYOR. OLAY OE INCELEME YAFMA OUYMAYAN VAU'KİN RIR •\>ııi bir nluşum hazırlamak isteyenier, diin Serik'te Körev b*jiııdaj<lılar, yarın bakalım, koliirıru nereje tıcataraklardır...» BİRİNİ JZLEYEN SORULARA CEVABI, ÎELEFONU KAPATMAK OLDLJ CHP'Lİ PARLAMENTERLERİN VARDIĞI SONUÇ: 'BİR ÇETENİN ELİNDE, DEVLET ERİMİŞTİR SERİK'TE.., :fade edılrr.esme xarşm serbes'çıortalıkta dolaşmakta ve oiarın sonışturulmasını yjnlendirici b..rutum içinde buhmmaktadır. İç ışleri Bakaııının Serik o!ay!ar:nr: ılişkin açıklamas: gerçek dışıclır Şu ar.a kaciar tutuk!anmı$ '"V kişi yokiur. AP İ'.çe Başkanı <;e\ resinde oitışan bir çe:enin p''r. de. devlet erimiştir. Olaylardan iki gün sonra ~ı. .ında bile hu'<ukun üstür.Higii ve can giivenügı sağlanabiim:? dcğ'.i dır. Ülkenin demokratik ge'.ı; mesindp yeni bir a;ama?ı bc!ır ieyecegi artık açıkça sörlilen ge nei seç::n)er öncesinde. s:ya?a! gerilimi arttirscalc yeni bır ol.ı şum hazırlamak istçypnler. d'.m Senk'te sörev başmdaydiler; ya rın kimbilir kolİBnn! rtereye JZR tacaklardir.» ...VE ANTAIYA VAUSI ör.ce evinı aradlk Valı N:iıai Bor'un. Görevde oldugu sriylor;dı. Olay çıkmış. Makammda arr. iık kendisini: Alo. Vali beyle gorüşmek •sTiyoi'.ız efendım. Benım buyrum. Efendim olaylar hakkır.df. r>:lgı aîrr.ak istiyorum. Ben Curr. huriyet muhabın Reha Öz. tkisı agır 5 yaralı var. 3 ki ji araniî'or. îk; ijrup çarışmış. isinılsrı?.. İsımlerini Emn:yet'Ten ögrenin. Asiında bız ounlan sormamış•ık rab:. Konuşmaya devam. Efendim, Serik olaylannda sor. durum r.e'lır' Bırşey vok. Savc.dan ogrenin. Elendım. olayiar i\o:":U>unris i.zin :ia'/.kmızda «uç'.amalar var Ben ye:'c.mı en :yı şektide kullardığımı san'.yorum karot y.m. Bunun dışında sbyleyeceV bırseyim yok Za*sn yaln;z s:r,n ?azete yarıyor bunları. O!3bil:r :srdeş:m. Bas:n isted:g:nı yazar v a7arsırs:r, Bir =ev rtemiyorum. Efpr.dım, EözaUır.a alınanlar la ilgili.. Bu ış benim sorumıuluguından çıktı arrık kardeşım. Savcıya sorun. Een vazifemı yaprıgı ma manıyorum Had: güle gıi'.e karde$im.. Ve çaaaaaaü Telefon kapar.'Clı yüziime. B.lgi?. Bir açıklama?. Yok. Ve aksamına beni aratmış savın Valı Bor. Cumhuriyet 'in Antalja'da biırosu var mı?. kimdir rra Reha Özn. Falan. Sorsa söylerdım ac.k açık. Niyp gocundu ki? Yoksa sımr dışı fa'.an mı edecekti sayın vali beni yakalaUp: Olur a! Ve ögrendıgıme gör« sayın Vslimiz emekliligini ıstemıs, aynlıp çekılecekmi5 koses:ne. Emek lihğıne gerek yok. $imdid?n çekılmış durumda zaten koşesin* baksanıza.. Selam ederım sayın Valimize. Hem de kucak dolusu.. Sonuçta Serik böylesine ort» da işte. Valisis'le. Kayrnakamıyla. Savcısı. Emnıyetiyle, tümüyl* gözler önünde. Ve . «AP îlçe Başkanı çevresin de oluşan bır çeîenin elinde, dev let eruniştir Serik'te. .» Ve... «Yeni bir oiusum hazırlamak isteyenler, dün Serik'te görev basındaydılar. \"ann bakalım kollannı künbilir nereye uzatscaklardır. . » Evet: Nereye uzatacaklardar?.. ANKARA. (ANKA) TRT Genel Müdüru Şaban Karataş'ın üç TRT görevlisi hak kır.dakı Daniftay kararını u^gulamayacagı ogrerülmiştir. Karataş'ın emriyle gorevlennden alınan TV Haoerleri Müdür Yardımcısı A"can Gıntlioğlu ve Ankara dışındaki görevlere atanan programcı Selçuk Altan ve Aîımer Tümel haklarındaki ka rarlar, TRT Genel Müdürlütiıne tebliji edilmistır. Gıritlioğlu, Altan ve Tümei'ın haklarındaki karar teblıg edildikten sonra. gorevlerine ba^larnak istedlklerini bildirmelerı üzerine TRT hukuk mtisavirliği «Genel müdürün emri var. Gore\e baîlayamazsıniî» cevabını vermiştir. • Karataş, 3 TRT görevlisine ilişkin Danıştay kararını u/gulamıyor •+»»+»••»•••••••••••••»< (Cumhuriyet: 2843) >•••••••< Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kooperatifçilik Enstitüsü Müdürlüğünden Enstitümüz Llsans Cstü Bilim Uzmanhfc. 'Master) progr*mı 7. devresine ytiksek öğretlm mezunlanndan TİPMn seçımlere katılabileceği il sayısının yükseldiği açıklandı Türkıye tşç: Partisı. önümüzdekı genel seçıme ilişkir. olarak yapıiacak işler ve duzenlenecek toplantılar : ak kında örgütün dikkatini çekmek üzere bır genelge yayınlamısnr C^nel Sekreter Nihat Sargın imzasıyla ^öndenlen Eensigede. TİP'in ha «randak' seçimlere katılabılecegi il sayısının .SO'ye ul^ş tığı.. •»nüımızdeki günlerde bu sayının daha da artacagı bildirilmektedir. Genelgede. Adayîık tstek Bcls^ 5 ' orneklerınm basılı oiarak eklendlgı ve adayhk için başvurma süresinin S nisanda sona ereceği bslırtılmekte ve Seçım Yönetmel:*1. uyarmca partili olmayan adav adaylarından alınacak hzel seçim aidatuun önümüzdeki seçimler için 1200 TL. olarak saptandıgı büdirü mektedır. B İ T Tİ Danıştay, Bakanlar Kurulunun Şark Linyitleri grevini erteleme kararını durdurdu ANKARA Danıştay Dava Pa ireler: Genel Kurulunun dunkü toplantısnda. «Türkiye Yeraltı ve Yerüstü Devrimcı Madîn tsçileri Sendikası» tarafından Şark Linyitleri grevine ıiışkin olarak açılan davada. «yüriitraenin durdurulması t»lebı» laıbul edilmiştir. 12 ocak 1977 günü. ad: geçen sendıka tarafından Şark Linyıt leri İşletmesi Aşkale işyerind» greve gidilmiç. ancaic Su srsv 17 martta Bakanlar Kuru.u tar» fmdan 30 gün süreyl* erte'.enmişti. Danıştay Dara Daıreîeri Genel Kurulu, dün aldıT ^a^ar la sendıkanın ta'.ebinı kabul etmiş ve »revi erteleyen Bakan'ar Kurulu kararını durduraıujıuT. Oğrenci Alınacaktır. Oerekiı bııgıler çalışma saatlerl lçerisinde Ensrttü Sekreterlığinden ögrenılebilir. Kesın kayıtlar: 20 mart 1977 lle 11 nisan 1977 tariulert arasında vapılacaktır. ADRES: Ar.kara iktisadi ve Tıcan Ilımler Akademisi KooperatifçUik Enstitüsü Kat: 1. (Eski Bina) Tel: 13 20 55'203 BEŞEVLER''ANKARA OKUYUCU MEKTUPLARI DOĞU BÖLGESİNDE POLİS BASKISI SÜRÜYOR Uzun süre iamuoyunıın dückatlenni uzenn rle topiayan ışkence olaylan, polis baskılar., bu son günlerde basında pek yer almaz oldıı. Uzun bir hazırlık dbnemınden sonra birden oıre kurulu düzenin başmdakı Milliyetçı Cep ne ortakları tarafır.dan düşünenlere, aydınlara ve devrimcı demokratik kuruluşların yöneti: ve temsılcilerıne saldırttılar. Günlük gazeteler de boy boy fotograflarla, manset başlıklarl' yer aldı. Aydınlar, yazarlar, politikacılar kamu oyuna duyurularla bu çağdışı yöntemleri km» dilar. Kamuoyu da bu çagdışı yöntemlere kar ji nefretle karşı koydu. Lanetledı. Nedense bu son günlerde, bu olaylar artıls gözardı edildi gibi. Bilmiyoruz, acaba söz konusu ezilen. aşağılanan. işkencc gören, horla nan Türkiye'nin biiyük şehırleri etrafında kü 1 melenenler midir. Peki ya neden Güneydogu' dakı demokratik kunıiuşiar iizerındeki yofur. baskılar üzerir.de durulmad:, durulrnuyor? tş kence görenler, gözleri dsrbelerden kapa'.ı kalan, çisen, haltalarca acı çeken morarmış. $ışmış. ayagı tutmayan kişiler ne olduî. B:r. Muhabettin Akgtil, bır Celıl Bıçakcı, bir Nure: tin Aslan ve daha bırçok bu adlarla işkenrf göretıler.. Bu gibılerin kaçına uyralanan baskı ve işkenceler kamuo>una yansıtıld:. Olanakla rı neydi? Nasıl yapmahydılar? Örr.eğın M. Akaiil'ün haftalarca gözii fröremedı. ayakları turmad:. ama yalnız bir tek »azetede «Polis bas kısına artık son verilsin» adıyla kamuoyuna dujoıruldu. Oysa bu yeterlı ceğildir. Her gün razlerce işker.ce gören vardır. Yıldırılarak okui r lan edilen. okuma oianakları ellerinden ahnanlar vardır. Kamuoyunun dikkatıni çekmek dördüncü kuvvet olarak bilinen basma düşer. denç devnmciler olarak. uğradığırmz ve her gün bırkaçunızın polis nezarethar.elerindç dn vaktan geçirilmesi bizi sokağa çıkaraır.az haie îetirrnıştir. Ama tüm bunîan kamuoyuna du •,urmak miimkün değıldır. Olanaklarımız ei vermıyor. Bu ışe devrünci ve ılerıci basının egilmesi dileğimizdir. Nosrettin URtN Midvat (Basın: 12598/2825) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 ijenel Müdurlugumiu Fotogrametrı Daıresı Baskanhtı :nce âletler servisi jçın fMerkezı'de çalıştınlmak üzsre assğıda gösterilen münhal kadrolara Erkek Sanat Okulu tornatesviye bölümü mezunu ile Sanat Okulu elektnkmotor boliimü mezunu Eleman Alınacaktır Adedl 2 1 Sııufı Tek. Hiz. Deree*sl Kadro tnvanı Bu kentte yayalara yürüme hakkı özgürlüğü vok nıu? Arabasız kent halkına Istanbul sokak ve caddelerinde çar P'.lmadan bir yanı kırılmadan, olmeden yürümenın, gidıp gelmenın yoliaruu öğretecek, gosterecek ozel traük uzmanları yok mudur acaba? Ki, karumca, kentin, en önemli gereksimest ve sorunudur yayalann durumu. Hoş uzmanlarm ögretocekleri bilgilerin j'aya kent halkına pek yararlı olacatıru sanmıyoıum. Çünkü YAYALARIN YÜP.ÜYEBİLECEGİ BİR YOL YOK BU KENTTE. Tüm yaya kaldınmlan, ta cadde ortalarır>a dek, araba (oto) parkı, galerisı olmuş: j^ayalara yol bırakılmamıştır. Bu nedenle pek anlamı kalmadı ve meydan yokken at oynatmaya benzedi bu öneri. Arna. gerçekten Istanbuliu veya halkının, bu kentte, rahat ça degil; çarpılmadan gidip geiemedıklerini. yürüyemedikle rini anlatmaya, kanıtİEmaya ge rek görmiyorum. Yalnız ilgilıler bır kez Bağdat caddesini, yan sokak'.annı özellikie çalışma gün ve saatleri dışında zahmet edıp denetleseler haksız ve yasalar dışı işgalciliğin, yağmacıhgm çarpıcı örneklerinj görecekierdır. Bundan sona da belkı yayalardan yana ha yuiı bir hizmette bulunacaklardır, onları, adını taşıdıkları kaldınmlarda yiırüme hakkina, ozgürlügüne kavuşturacaklardır diye düşiinüyor ve umuyorum. Yoksa boş bir düş görüyor, fayıklıyor muyum kendi kendime? îhsan ÜATKAL rak lSTANBt.X Pamukbank sermayesini 400 milyon liraya çıkardı Pamukbank Genel Kuraiu Öncekı gün yaptığı toplantıda lcuruluş sermayesmin 100 milyon Uradan 400 milyon liraya çıkaııl masma ittifakla karar »errmv tir. Bankanm ortaklar olağan ' • olagan üstü toplantılan Idare Meclisi Başkanı Mehmet E. Ka ramehmet'in başkarüıgada yapılrruşttır. Toplantıya sunulan çahsms ra porunda Bankanm 1976 bilar.çosunun aktıf ve pasifinm bir önceki yıla nazaran ^61.34 oıanın da artttığı, Bankanın mevduatm da «»48.39 bir artış saglandığı. 1976 yılı kannda ise bır önceki yıla kıyasla yüzde 152 oranmrta artış sağlandıği ve halen 92 olan şube sayının bu yıl 118e çıkar.l ması için çahşmalar vapüdıgı belirtilmiştir. îeri Merkez » 11 TomaTesviye 10 ElekMofor 2 Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesınde beürt:len şanlan taş:yan ısteklilerin istenüen belgeleri ekli bir d.lekçe ile en geç 28.3J977 günü akşarruna kadar Genei Müdürlük Egitim ve Fersonel Dairesi Başkanlığına miiracaat etmelerı. 3 Askerliğini yapmış olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak. 4 Yapılacak seçrrıe sınavına katümak üzere 30.3.1977 pinü saat 10'da Genel Müdilrlükte (Dikmen Yolu • Bakanlıklar/ANKARA) duyuralur. (Basın: 13899,2828) Susurluk'un Yıldız Köylülerine Bir Önerisi Susurluk'un Yıldız koylülerinden gelen 700 inızalı mek:uou okudum. Köylü kardeşierin bugüııe dek uğradıkları haKsızlıklara jürekten katıüyorL'm. Ancak soı*untarınm çözümü için politikacılan köylerir.e sokrnama kararlanna katılmıyoruın. Bugüne dek ülkemizde sürdürülen politikada köylü ve ışçiler araç olarak kullasıılmıştır hep. Ama bugünden sonra, bu uygulamanm değişeceğine inanıyorum. Çünkü köy;ü ve ışçiler uyanmıştır. Bunun için de sorunlarına sahip çıkacaklardır. Şimdı Yıidız köylülerina SPSleniyorum: Köyünüzde, sorunlarmızla ilgiii bır «Açık oturum» ya da «Ssminer» düzenleyin. Her par ticlen bır konuşmacı ile tarafsı? bilge entellektüellerder, de caeı rın. Bu oturumda sorunlanmzı somut o'.arak saptann. Yan çizen ya da sizden olmayan siy3 set adamlarını köyünüzp soktna;in ve 1977 seçimlerinde oy da vermeyin. tsmall BOZKtRT Kömür naklinden ötürü Şırnak ve Cizre ilçelerindeki olaylardan Siirc ve Mardin valileri sorumludur Şırnak Yeni Çeltek kömür Ucaklaruıda uıctUen kömür lerm nakliye sırası vüzünden Şırnak . Cizre ilçeleri arasında rievam eden anlaşmazhk maaleset kanlı olaylara kadar volaçtv Anlaşmazlık halledilir bir durumda iken özellikie Siirt Valisi Sabri Vaşayan'ın tutumu ve Marditı Valisi Necmettin Ltkan'ın da vurdum duymazlığı anlas mazüğın bu şekilde neticelenmesine sebep olmuştur. Aıılaşmazlık siiresince mcydana gelen olaylara rajmen her iki vali de seyirci kaldıklarından kendilerine dü^eıı görevı taptıklannı iddia edeınezler. Kendilerine şubat ortalarında siinderdİKim uyarı mektuplannda durumun vahim olaylrı ra vulaçabilcteçini, olavlar çıkarsa önlenmcsinin çok güç olacağını. bu nedenlcrle duruma el koymaları çerektişcini bclirtmeme rapmeıı sayın Valiler ügisizliklerine ılevaır. pımişlerdir. Nitekim. bu mektuptan bir siirp sonra, bir »rup Şırnak'lı. Cizre'nin Çağlayan köyiindeki DSİ kampını bKsarak oradaki Cizrelileri otomatik silahlarla yaylım ate sine tutmuşlardır Olayda Fethnllah Dinç ve oğlu Abdıi! •ah tHnç vurularak oldürülmüş, viııe Ozre'H olan Suphi Kldem de afir yaralanmıştır. BftİRelerinde a<tayişl knnımakla RÖrevli her iki valinin !p eörevlerini lhmal ettlkleri ortadadır. Kanlı nlaylanıı e bölfede önlenmesi imkânsız olan müessif lıadiseleriu \araticm durumuna ee1 • iki vali bakkında lçişleri Bakanlığı bir işlem yapmaz mı? Halil MENZtLCİfHM.l CİZRE Avukat «Türkiye Sakatlar Haftası» dün başladı Türkiye Sakatlar haftası dün başlamışnr. Sakatlar haiası ne deniyie basın toplantısı düzenle yen Türkiye Sakatlar Derneği Ge nel Başkanı Niyazi ürhan, Tiir kiye'de i mılyonun üzerınds sa. kat buiunduğunu balınerek, «an cak bugüne kadar sakatların sorunıarma çözüm getirümemis tir.» demiştir. Yasaların açık hüsmünB Sarşin işverenlerin sakatiaıı işe aimamakta direndiklerıni söyieyen Genel Başkan Orhan, yaşlıla ra ve sakatlara bağlanan maaşlaruı yeteraiz oldugunu bildirmiş. sakatlann uygar üijîelerde ki düzeye ulaşması ıçın ;u istek lerde bulunmuştur. «1 1327 sayılı mcmurlarla ilgili yasada değişikük yspılarak saî;atiaruTi:zın memur olma oia nağına kavuşvarulması. 2 Sakatlanmızın okumalan nı ve çalışmaiarmı önleyici yasa, tiızük ve yönetmehklerde bu lunan hükümlerin sakatiann lehine degiştirilmesi, ^ Sakatlanmıza meslek ks eandıracak rehabilitasyon nî*rkezlermin japımına ağ:ri:K veri! mesi, 4 Sakatlar fçin koraaıall lş yerleri açılmalî, 5 Sakatlara düşîiıî faizli v« uzun vadeli konut kredisi verü1mesuı: sağlayacak yasal onlamlenn alınması.» T.C. Dz. K. K. Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğü HASKÖY ISTANBUL ONAY No: 3oC 1 Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı Için 3 mm. tle 32 mm. arasında muhteliı kalınlıklarda (9) kalern, toplam olarak 8492 kg. krom nikellı paslanmaz çelik levha teklif isterne usulüyle satm alınacatır. 2 Bu işe ait maktu geçici teminat 15.000. TL. '.Onbeş bin Ura'dır.ı 3 Teknik ve tdar. şartnameler Tiirk Donannıa Vakfı'na 100. TL. ba5:s karşîIıŞında Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Kom:syiou Başkanlıgmdan ternin edilebilir. 4 Malzemenin tsmamı veya bir kısmı için teklif verilebilir. 5 Tfkliflerin 1 Ni;an lî>77 saat l.î.nn'e kadar verilmest 1 gerekmekte «Vtip posta'tia o'.arak gecikmeler kabul «"dılmeyeeektır. ç Bu alım 2490 savılı kan'ona tabi d'îğildir. (Hasın 1S915) 2829
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog