Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÛJMHURfYn 26 HAKT 1977. Hindistan'da yeni hükümet bugün açıklanıyor • HİNDİSUN'DAKİ İKTİDAR DEGlJİKllĞI ABO VE ÇİN'M MEMNUNLUKLA KARŞILAHDI. AMERIKA, HINOISTAfTIM YENİ YONETİCİLERINİN BAT1 l l i IY[ IU5KİLER KURACAGIHI UMDUGUNU BELIRTT1 Yeni Başbakan Morarji Desai: "Sovyetler'le uzun yıllardır süren özel ilişkilere son vereceğiz,. YENt DELHt Hindistan'ın yeru Başbafcanı Morarjı Desaı, önceki gun and ıçerek goreve başîamıştır Desa. andıçme torenınm ardından duzenled'.gı basın foplantısmda, dış polıtıkada bağîantısızhk ılkesının surdun;leregım, ancak Sovyetler Hındıstan arasında geleneıtsel olarak suren ozel ilişkilere son verılecegını açıklamıştır. «1971 yılında ımzalanan SovyetHindjstan anlaşması, bızım batılı ülıceıerle kuracağımız ıyi ilışkılenn onüne bır engel olarak çıkmamah> diyen Hindistan'm yeni Başbakanı Desal, aksi halde bu anlaşmavı iptal etmek yoluna gıdebıleceklermı sovlemıştır. Desaı duzenledığı ilk basm top lantısında. venı hükılmetın siva fpt vç felsefesının *endi3inden rincekmden çok onemlı degışıklıfcler go«tereceğmi, ç polıMkada ışsızlıkle mucadeleve onem vereceklermı ve kemerlerl *ıkma polıhkası ızIeyecekJerını be lirterek. «Sıkryonetiml ve basına konan kısıtlamalan kaldıracağız » demıştır Hmdıstan'da Desai'nîn Başbakanlıga atanması ve iktldar defcişiküğinm dış dünyadakl yankılan da sıirmektedır. Desaj'run Başbakanlığa atanmasının Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerıka'da memnunlukla karşılandığı büdırilmektedir. ABD hükümetlne yakın çevreler. Desaı'nm Başbakanhğa a*anmasından duydukları memnunluğu belırtmışler ve venı Başbaıtanın bloksuzluktan vana nlmakla b.rlıkte, Batı ıle ıyı ıLşkıler kuracag: umudunda oiduklannı kayde*Tv,şledır Desaı <iırn hjkumet * u n ça' 5 malannı tamamlamış ve lar Kurulj uvelerırL saptamıs tır Desaı run BaKSılar Kuru'u Ks 'esın) bugun açıklayaoağı bıid'n! mıştır Desaı b j arada Demoka* î ç n B r'.ıs Parısjr.n B.s*?nı Kam IP arasında gorüş ayrılık Afrika gezisim sürdüren Sovyet Lideri Podgorni, Hint OkyanusıTnun 'barış bölgesi;, olmasını istedi DOCU AFRİKA ÜLKEIERİNİ ZİYARET EDEN İIK SOVYET / H KIÜSI O U N NIKOUI TAMAMLADI POOGORNI, TANZANYA DAJCI IEMASLAR1NI Dünyada Bugün Üç Seçim 2 Gandi Desai ve Bir Anı ALi SiRMEN denli puç sorunlarla karşı karsıya oldugunu hemen anlamak olasndı Fransızca ile ingilJzcevı avnı rahatlık \c ustalıkla konusan kadının vorgunluğu ilk bakişta bellı oluyor. zaman zaman sonılan vanıtlarkrn göj.u seyinyor. yprrunlugun verdiği tikler beliriyordu yuzünde Arada sırada elini alnına çhtüru\or. ama sozlennin akicıheı bozulmuTordu. 1970 vılınııı şubat annda dort Türk eazetecisi, Yeni Delhl'dpkı Başbakanlık hinasında Ba^an Gandi nin odasmda kendisivle konuşuvorduk. O giınlfrde. Bayan Gandi vemızünun en popüler kişilprinden birivdt Defil buvuk bir seçim Tenilsisine ueraracağı. karfsına nlkedeki açırlifinı denpelevecek bir politikacının çıkabflpcejri blle O zamanlar Bavan Cıantü nin oğlu Sanjav. ulkede bovlesine onemli bir rol oynamıvordu. riaha polıtikaya atılınamış. adı huvuk. buvuklüğıi ölçusünde çirkin TOİsnzlnklara karışmarnı^tı lt'n vılında enrducumu? Hlndistan diınvanın nüiusu pn kalabalık drmokrasısl olarak niteleni\ordu Parlamenter Rntpmı. hir araç değil pave olarak Rorecek derpceTp varmı? nlanlar için. Hın(ti<itan bir ıımnt. hrr koşulda parlampnter slMemın vcneisini kanıtlavan bir örnekti. f»erçekten. n (pınlerde Hindi^tan'da Batı tinl Mr parlampntpr «iistcm \urarluktpvdl ve Turkive"den piden çazetecileri şasırtacak bir tırum içindf Işlirordu Gorusmek Istediğimiz herkes ile rönıştuk. Sendlkacılarla. muhalif cazclpcilerle Moskova çirfisine yakın olan KomunNt Partisi ^önpticilertvle, Ppkln çiZRİsinp yaktn komüni«tlprlr faşnt lana Sanjt Partisinin önde (fPİPnlenvle. Herkev ile laın bir nzjrurlıık içinde konuştuk. Bir \i\ once Kongre Parti«1nden Ba»an Gandi ilr liderlık anlasmazlığma duştuğü için avnlan Morarji Deval İle eoruşmek istediğımizdp, Size rande\Tivu aTarla»alun Ama bcn devlet memurmum Bav Desai'nin nasıl karşılavacağını. nr eibı bir tepki go*terccejjini bilmediğim için mü«aadp eder«eniz bm fnruşmenizp katılmavavım. drmişti mihmandanmır Buciın Hındistan Başbakanlığı koltuğunda ntaran Morarji Desai ilp bu koşullar altında. Dclhitlrkl pvinrtr goniş'iik. Dogru^u Bav Drsai. Bavan Gandi Ue kiTaslandığmda, hiç de parlak bir uolitikacı. gelecrği olan bir devlet adamı olarak RÖrülmuyordu. Gandi'vi kiTasna eleştirirken. vabanrı eazetrciler onüntlp olriuğunu unutur eöriınu^nr. pek diploııutik nlmaian bir dil kulianıvorda Hatta. bir muhalifi. kah\e «ohbetinde crunün Başbakanını plpştirsc. her halde daha "sprt. daha \aralavıcı. kibarlıktan riaha ıi7ak bir dil kullanmaz divp duşunmuştüm goruşm* sıraMnda. Morarji Osaı \e harrketfnin nedenlerini \e amaçiaruıi »orrlııeuınu/da. Bavan Gandi'nln «kıskançlıjı», «otoritprliği» »e «duzenbazlijtının» otesinde bir npden ırostermivor. Nenrıı'nun kizı iktidardan eittisi takdirde HindHtan'da birden hpr şevin eülhıU fnıiistanlık olacaği kanısını uvandıracak bır tablo çizivordu Dcsai'jp före. «kıokanç Gandi»Tİ krndi gücunden korkanlar oraıa Eetlrmtşlerdi Işte 1970 vılında Hindistan. Başbakanı \f muhalefrtln pn giıçlu kişi^hlp bo\lp bir «boyük dfmokrasi» idl. A\nı Runlrrdp Hindjstan'a baska açılardan bakan Idşflpr de \ardı. Onlar. o sırada nufusu 550 mıhona \aran ülkede narlamentor sistemın nasıl ışjedifıııden çok. halkın vısam duze\ine VP buvuk açlık sorununa oncelik vcri\orlardı Onlar icin Hindi«tan vervuzunun en buvuk açlık ulkrsıvdi vp alman onlemlpr. tutulan vol. «orunların co7Wnünu ^aelamak bır vana. Rittıkçe. aKirla^masına neden oluvnrdu. Hındistan'ın «orunlarına bu açıdan bakanlar dlkedekl parlamenUT "«isteTrun srelecefl konusunda da ivimser değillcrdi. tnpilİ7 pvalet valUerinin hpvkelİPrinin hâli mevdanlarda eski gorkemivie durduğu Hındistan tnglHz sistemi bir drmokra.iivi bir • iki ufak düzeltmevle üzrrlne oturtmuşrıı. ama cıvsi ivi Eitmhorrtu bu (törüşiı sa\~unanlara fförr. Hindistan dcmokra.sısi bu KÖruşiı savunanlara hak vprdirecpk darbpler geçlrdi. Bavan Gandi 19T5'de demokrasİTİ rafa kaldırdı. llke 21 av surcjle olağanüstü yontemlerle yönrtildi. ^onunda geçticimiz hafta sonuçlan alınan vçimlerlp Ba>an Gandi İktidardan uzaklaştı. Şimdi Desai işbasında. Ne \ar ki. Gandi nin cıdişiyle sorunlann çozfirau arasında doğrudan bır bağlanti kurabilmek çok güç hatta olanaksız. Gandi nin gıdişinin percek nedenlerini iylce (ncelemf k. belki dp Hindistan da Desai iktidarının çelrceginin neler olacağuiı Rormek bakımından yararlı, hatta zorunludur. Hindlstanm veni Raşhskam Morarjl Dpsal «so\,)elierle li»71 de lmzaJsdıetmız anlaşmarı tptal edrtilinz..» HÜKÜMETI HÜRRDU Hındıstan ın venı lan konusunda knnu$nıış*j» Ram ISP Desaı run başkanhğa atarrnası konusjnai âjncus ne daT.şılmacüSı ıçın hukumete < a c 1 Mmavacağını bıldırmiş* . Ar.cak daha sonra vspılan aç.k;?.nâda Jajjnan Ram ın Basoakan var dırrcıhgına getınldıg: :e tuxd T tl •net:n kjrJM :gıı T.:d; ..vr.ış r (Dış Hahrrler D*RÜSSELAM (Tanzany») Afnka ülkelennde bır gezıv* çı kan Sovyetler B.rlıjh Devle^ Başkanı Nıkola; Podgom Tanzanva nın Zanzıbar aciasında vap ngı konuşmada Sovve'ler'm r Hınt OK> anusu nun b;r «Bar.ş bolgesı» dunımuna eetırlmesn! t is çdiğ rl behrtmışnr Afrka eezisın'n ılk duragı o'an Tanzany»' da Devle' Baçkanı Jubus Nve Bulgaristan'a göre Carter soğuk savaş yolunda yeni bir adım atıyor SOFY4 Bulspıis'an sosyalist 'ilkelere vonelık vavın vapan Amerikan Radvo Isasyonlarının Renışletılmesını onjjoren Ba^kan Carter'ın nSoğuk savas volunda VFTII b:r adım attıgını» ılert sılrmı^*ı)r Bj'gar Telcrai Aiansı, Carterın sosyalist ulkelerın ıçışlerıne en kaba ç^kılde mudaha!e''e un '. apan Amerikan mprkezlerıni venjd'n faa ıyete geçırme ışıne koyuldugunu belırmıştır. Başkan Cart«r bıl'iln Doğri Arnıpa ja «Radıo TTP" Eurppen il Bırlıgm vorn»lı>: 5arın vapan «Radıo \r Tî dıldp ',avın vapan nAmenks"nın Se«ı» rad\"olannın geniîletılmesını istemıştı Bulgar Teigraf Ajansı. Baskan Csrfer'ın kararının, amaçlanndan bın Amenkan halkımr dıkkatmi k°ndı sorunlarından ızaga ceknvk olan sogıık savaş vohında venı bır adım olmaktan başka turlu \orumlanamiyacagini soylemıs ve radro ısMsyonlarının «Yaian mıkrofonlar» oidukiannı ılerf surmuştur. f«i! Mısır Dışişleri Bakanı îsmail Fehmi: "îsrairin varlığını tanımaya hazırız,, BEYKUT Mı^ır Dışişleri Bakanı Ismaü Fehmı. Ulkesının tsrail'ın Ortadogu bolgesındekı varlıgını kabul etmeye hanr c dugunu açıklamıştır Lııbnan'm baçkentı Beyrjfta vayınlanan ElHavadis dergısıne verdığı demeçte Fehml, ancak Mısır'm ts raıl'in bolgedekı varlıSını kabjl rere tle gOTÜşmelerinl amamla yan Podgorni, Hınt Okyanusu nun bır barış bolgesı durumuna fretır.lmesı yolunda atıUcak ilk adımın, ancak bolgedekı «emp^rva:ıst askeri usîermn kalaınlmasıvia a'ılabıleceğm: sovlem.ş tır Guneydofu Afnk» ul telermi nvaret eden Hk Sovyet ve'k !.«' olan Podgomı Hın' Okvan'isu bolgesındekı askeri üs'.er konj su:ı şovle konuşmuştur «Bu usler, uluslararası guven lık ve Hınt Okyanusu'na Kivısı bulunan ülkelerm bağımsızlıklar' ıç.n cırtdi bır tehlkedır Sovvetler Bırlığının ıse bolgede her'rantn bır askeri ussü bulunman ak tadır Ayrıca Sovvetler Bırl'Jı burada boyle b:r u« kurmaK e»ıümınde de değıidır » Eu arada Sorvetler Bırl'fi '•" Tanzanya Devlet Başkanları 8*a «ında vapılan gortışrnelerde Otadoğu «orunu slâ'nsızlanm? dunva barışı vp Gur.ev Afr ka ıle Rode7va halklarının b'i ıkı UıkP dekı beyaz azıniiK re]im'.erıne karşı verdıklen mucadele »10. l o nulann ele alındıgı bıldınl ııış tır Pod«omrn:n bugun nın başkentı Ljsaka'va beklenmektedır (Dış Haberler Servi«1) f Kongo'da eski Devlet Başkanı Debat idam edildi • BRAZZAVtLLE Kongo Kalk CtiTihunyet Asken Komıtesı'nın dün sabah yayımladığı bır bıldin>e gore Kongo'nun eskı Devlet Başkanı Alphonse Massemba Debat dün sabahın erken saatlennde İdam edılmıştır. Aynı bıldırıye göre. Kongo Halk Cumhunyetl Devlet Başkanı Ngtruabı'mn öldurülmesıyle somjçlanan suıkast* katılanlardan eslu yilzbaşı Kıakıdı ıle arkadaşı da Eiyaben ölılm cezasma çarptınlmışlardır. Bılındığı gıb1 Brazzavllle ratlTOSU oncekı gunkü habennde. eskı Devlet Başkanı Massemba Debat'ın bu •suıkasti duzenledı£me daır itıraflannı yayınlamıştı (a a.) ABD'NIN ESKI DI>IVIERİ BAKANI KISSIH6ER. ORTAOOĞU ANIAŞMAZUGÎNI BIR ASLANLA (MISIR) BIR KOPEGIN (IS RAIL) AYNI KAFESE KAPATILMASINA BENZEIMIJ îsrail .n tşgal ptfgı Arap roprak'inn>n tumund^n ÇP kılmesı vp Şerıa ırmağınm Ba*ı Yaka&ı Ile Gazze kes'm.ndf ha gımstz bır Fılıstın d°\!etmın •rırulmas.nı kabul p'mesı şar'lan ABD Dışişleri Bakanı Vance, bugün Moskova'da bekleniyor W.\SHİ\TıTON ABD Dışişleri Bakanı Cyrus \'anre. Sovvetler Birhğı vetkıhlenyle göruşmelerde bnlunmak uzere bugun Moskova'ya gidecektır Dun akşam Wasbıng ton'dan hareket eden Vance'ın Mosko\a gerfsının, ABD Soryet üışkılennın Başkan Carter ın '<ınspn haklarn: ko nusunda Sovvetler'p yoneltügı sleşfirıler ve reııme c muh&lıf olan Saharo\'a gonderdıp me«a' nızuTJen fr rcn leştıfı bır doneme rastladıgına dıkk'tı çeken sıyis?l çe<reler, bu nedenle gezınfrı daha da orvsm kazBndıfını belırtmekted'rler O e vandan. lsraıl Radyosunun bıldıröıâme ;nrr ABD dekı Yahudı orgütlerinm temsılclen. Moskova gezısı on ccmdı» Vance'la bır gonişme vaomışlardır Goruşmcde So\Tetler Bırtıgı'ndekı Yahudılenn durumumın elp ahndıgını açiKiavan radvo. Yahudt orsııtlerı t«nT=:lrılennın. ozeüıkle sıyonıs* faalıyetlerdp bulunduklan ıç;n tutukia nan Yahudılenn rtunımu Uzennde durduklannı vc Van ce'm Sovyet vptkılılerivle vapacagı goruşme sırasında bu konuvu ele almasını ıştedıklerını bıldırmıştır. Radvo v a n ce ın bu ıs'eğe nasıl bır >amt verdığı konusunda ıse bılgı vermemıştır. (D15 HaİKTİer Servisi) CASTRO: «KUBA, ANGOLA'YA GEREKLi HER YARDIMI YAPACAK» Angola'vi resmen zyaret etmekte olan Kuba Başbakanı Fıdel Castro oncekı gun Luanda'nın kuz^yuideta Caxıto şeker fabnkasında ışçılere seslenerek, «Küba. Angola'ya elmden gelebılecek her turlu yardımı VBpacaktır» demıştır. Kırktan tazla Kuoalı teknı«!venin de gorev aldığı şeker fabrıkasındakı konusmasmda Kuba Başbakanı Castro. «Küba'nın Anpola'va vapacAgı vardıma hıç r>ır sırurlama kojmavacağını> behrtmıştır. Küba Başbakanı. konuşmasmda, avnca. «Hâlâ AnsolaVa saldırmaya veltenen empeıyahst pıçler.e ça'rnıştır <R a ) TEŞEKKÜ R Beklenmedık bır zamanda vefatıyla bızleri çok denn ve sonsuz acılsr ıçınde bı rakan degerlı varlıgınuz, Istanbul Postası Gazetesı Sahıbi ve Basın Ilân Kurunrj Yonetım Kuruiu Başkanı. Gazetecı na baglı buVındufim'i tır S'yasa. goz'encıler. Mısır Dış işlerı Bakanının bu «ozlenna, Israıl'l tanıma %olund3 atıınış yeni bır adım oldugunu bs'ırt mektedırler Ancak avnı gozlemcıler Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Eatı Yakası ue Gazze kes mınde kurulması tasaria nan FUıstın devletı ıle Ürdujı a rasmda bır konfedera^yon kurulması solındakı onensını nsıtırlatarak, Mısır'ın, kurulacai Fıl'« fm devletlnm tam bagırroız ol masında ısrar etmeyeceğını one surınektedırler Ö'e yandan «Standard» gazetes;np gore, Hong Kong havaa1!» nmda bulunan ve ^ıme RI* old 1gu anlaşılamadıgı ıçın açılan va lizden çıkan belgeleı ABD'mn pskı Djşi'len Bakanı Henry Kıs s.nger'ın Ortadogu an]aşmaz:»gını «Bır a'îlanla 'Mtsır' bır Kopp gı (lsraıl) aynı kafese kapa'T.iva» benze'tıgmı gostennestedır Val.z 8 haftadan berı ha\aala nında beklemekteydı Hong Kong'da jayınlanan bj gazeteye gore. belgelerde Kıssm ger Ue Kongo Cunıhun>etın:n Bırlîşm ş Mılletlerdekı Do mı Temsılr.sı Nıcolas Mondio arasmdakı bır sohbetten sozedilme': tedır Gazete.se bakılırsa. bu son bet sırasuıda Mondıo Kıssınger'e b 1 beizetme ıle neyı kaste'tıgını sormuş. belgelere gore Kıs'T.ger de şu cevabı vermıştir «İKI «mı bırarava koymanız mumkuc dıir ama her saba'n dJŞ' kopegı defıştırmek zorunda kalırsuıtr « (Dı? Hab*r)pr Servisi) Ankara uçağının mürettebatının aileleri ile uçak yapım sirketi tazminat konusunda mahkeme dışı bir anlaşmaya vardı " Löfe ANGEtES TUrk Hava \ollarına aıt «An^ara» uçagmın üç yıl once kargo kapısının kopması sonucunda Parıs yakınmda duşmesı uzerıne yedı kışılık nıureUebatın aılelennce uçağın vapımcısı Mcaonell Douglas ve Gcneral Dv.iarcıts Crop alevhıne açtıklcn tazrrunat davası sonuç lanmış tarafların mahkeme dışı bır anlaşmaya \ardıklan açıklanmıştır DC 10"un vapımcılarıyla mıırettebat aileleri arasmda kararlaştınlan tazmma' mıktarı açıklan mamıştır Mürettebat aileleri, vaklaşık 22 S ar mılvon lıra tutannda tazmınat ıstemektevdıler "i mart 1974'te fcavdedılen kaza 346 olu ıle dunya ha^acıiık tarıhının en buyuk kazası olmuştu Olaydan sonra, uçağın vapımcıları alevhıne bırçok dava acılmıştı Geçen yıl kazada olen bır ln gilız çıftının vanslerı mahkeme karanyla vaklaşık 21 mılyon T L' sı tutarında tazmmat almışlar dır Uçaktakı genç Japon volcu lann aileleri tarafından açılan da raların 44'ü dışmda hepsı mahke me dışı anlaşma yoluvla çozume baglanmıştır Bu mahkeme dışı anlasmaiann bır kısmmda volr11 oaşma odenecek tazminat 18 mıi yon TL sına yaklasmaktadır (a a) VE F AT Em. Dz. Kd. Alb. (945 2016) ORHAN ÖZKIRIM'ın cpnaze torenıne temsild ve çelenk gönderen, ayrıca telefonla başsaglıgı dıleklermi bıldıren BASB4KAN Sayın Süleyman Demirel'e Genel Kurmay Başkanlığma Sıyasi Partı Başkanlarına Bakanlar Kuruıu üyelenne IstanDul Valısı ve Beledıye Başkanma Cenaze torenme katılan, çelenk gönderen Turk Eğıtira Vakfı aracılığı ile bağışta bulunen veya eve gelerek telgrai, telefon ve mektupla acımızı paylaşan Gazetecıler Cemıyetı, Turk Basın Bırlıği, Gazete Sahıplerı Sendıkası ıle Ankara ve Istanbul Gazetecıler Sendıkalarına Turkıye Radyo \e Tele^z>on Kunımj VP mensuplan ıle Haber A'anslarına Pasın" Ilân Kurumu Yonetım Kurulu'ndakı mesaı arkadaşlarına Basm Ilân Kurumu Genel Mudunl ile Kurum mensuplarına; Gerek Istanbui, Ankara ve Izm:r dekı, gerek yurdun çeşıtli vprlerırdekı gazete ve gazetecı meslekdaşlanna: akraba, dost, arkadaş ve tanıdıklarımua en ıçten şukran ve teşekkum borç bilırız. ÖZKIRIM AtLESt KANADA BAŞBAKANI'NIN EŞi «PEOPLE» DERGiSi HESABINA ÇALIŞACAK VEW YOBK Kanada Başbakanının artık ABDde o'jrmak ve fotoğrafçılık yapmak ısteğırıde oldugu soylenen eşı Margaret Trudeau'nun «People» dergisı he sabına çalışacağı açıfclanıruştır. Dergınin sozcusune gore, dergı bayan Trudeau ıle sadece bır tek proje içm anlaşma yaprnıştır Bayan Trudeau'ya odeneces ücret ıse açıklanmamaktadır. • People> geçen hafta bavan Trudeau nun bundan sonra New York'ta s'aşama^n düşıindüğunü bıldırmış ve bu haber, daha once vayınlanan benzer haberierın aksıne bavan Trudeau'nun temsılcılen tarafından yalanlanmamıştır. (a a ) 2î 3 1977 gunu \efat etmiştır Cenazesı 26,3 1977 cumartesi gtınu fBUGUN) ıkındı namazını muteakıp, Kartal Maltepe Caiııınden kaldırılaraktır EŞt ve ÇXXXTvL.\RI (Cumhurıyet. 2838) RASİM YİĞİT Beyrut'ta Canpolat'ın öldürülmesini protesto için genel grev yapıldı BE'iT.l'T Lübnan Ilerici Sos .'•alıst Partısı Lıden Kemal Canpolat'ın bır haita once bır suıkast sonucu oldurulmesirı protesto etmek ıçın, başkent Beynıt un batı kesımm<1e dun genel grev yapılmış. butun ış verlerı ıle magazalar kapanmıştır Kentın batı kesımınde ayrıca, Canpolat'ın olumunun uzennden bır haita geçmesı nedenıyle buyuk bır protesto vuruyuşu vapılmıs, ancak herhangı bır olay çıkmamıstır. Genel grev ve \oıruviş sırasmda Arap B^ns Gurii bırlıklen, kentm Mıısluman ve Hıristıyan kesımlen arasında mevzılsnm'şlprdır öte yandan. G'ine*. Lub'ian'da sa^cı Falann^t Partı'\e baŞlı guç lerle Fılıstmlıler arasında dun de çarpışmalar olmuştür Fılıstın kaynakları dunkıı ç^rpışmalarrta 12 kışının olduğunu açıklamış lardır (Dı? Haberler Servisi) (Cumhurıjet 2840) Y4RMICI GRkFİKER, Y4RDIMCI A1ETİN YAZKRl Yoğun çalı$ma ıçmde oian bır reklam aiansıvır. Işımızın dmamık ortamına hırlı akışına uyabıkcck l>av >a da ba\an. ıkı ırkada^ arıvoruz. Bır : ReV'anı grafıaındc denevımı olan, rckîam r^e^aJını grafık dılıne aktarma >eteneğıni orncklerıvlc kanıtlamış. varatıcı grafıker olaraV çalışacaV. genç bır arkada^. İki Reklam alanında olraasa da. \azmadeneyirni bulunan, >ardımcı metın >azarı olarak gdrevlcndırılecek genç bır arkadaş Adaylann gerçek anlamda a\dın, kulturlu kışıler olması, crkek ada>ların aikerlııJe ılı>kiM bulunmaması seçılmc nedenlerı olacak. İlgıîenenlerın o7ge.;7nıjlem! Aıp>'a\an bır mektupla ; lll!llll^ TEŞEKKÜR Zam?rs;z 'efatıvla Tıirk Basını camıasını ve Kuramunauz mensupiarını derrn acılar ıçmde bırakan, Istarbul Postası Gazetesı Sahıbı, YONETIM KURUIU BAJKAHIMIZ VEF AT ORHAN ÖZKIRIM'ın cenaze torenıne temsılci ve çelenk gönderen, telefon, telgrai \e mektupla Daşsağlığı dıleyen Baromuzun 246« sjcıl savısında kavıth meslekdaşımız Av. Fikret ÎMRE bajata veda etmıştır. Sayın Süleyman DemireTe Slvasi Parti Başkanlanna, Bakanlar Kuru lu Üyelenne, Mıüetvekıllerine, Istanbul \'alısı ve Beledıve Başkanma; Gazetecıler Cerruyetlerıne. Ttırk Hava Yolları Yonetım Kuruiu ve Gene! MUdurlüğuııe. SEKA Genel Mudurluğune, Tu rkıye Radyo VP Televızyon Kurumu m?nMiplan ıl» Haber Ajanslanna. taan<Hİara. gîek Istanbul Ankara \p I7mır. gerek vurdun çeşıtlı yerlerindekı gazete ıe gazetecılere, Genel Kunıl ve Yonetım Kurulu uyelenmıze teşekkurü borç bıîırız. BASIV tLA\ KLRl^'t" rFNFI MtDtHLtGÜ | ^ş = ^^ çrr ^E S= Naşı IS 3 977 Cumartesi günu (bugun) oğle namazını muteakıp Kadıkoy. Osmanağa Camımden alınarak ebedı ıstırahatgahınâ tevdıi edilecektır. Degerlı meslekdaçtmıza Tanrıdan rahmet sayın Imre aılesuıe vakmlarına ve meslekdaşlarımıza sabırlar dılenz Rektaş Reklamcılık A.§. Alyon Sok. 13/1 BeyogluIST adresıne basvurmalırını nca ednoru? Kıml'k gızlılığıne kesınlikle dıkkat edılecek \e baj\urular en kısa zamanda >anıtlanacaktır. (Ctımhuriyet 2841) Cumhunvet 28 (Cumhuı ı> et 2S331
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog