Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSfTEYE GİRİSTE ÖNCE DERSANELERİ lıse son 2 N I S A N aeklemelıler 5 N I S A N e «I262Ot*88 2 . I Z . İ V I İ K I > umhuriyeı 53 YIU SAY1: 18914 KIMYA f v Hazırinfiiıhf: .•Uiıhnnin $UYl).1\ (KhjıjUZUİL Kurucusu: rTJNTJS NADt 200 KUBUJ 26 M&ftT 1977 CUM&RTES1 n.m nmıuisiıiMt rttnıııtoj Meclis Başkanı erken seçim önergelerinin işleme konması için parti gruplarından oluşacak bir özel komisyonu bugün toplantıya çağırdı Bozbeyli: "AP ve CHP'nin erken seçim önergeleri yasaya aykırı ır ANKARA, (Cnmharlyet Bürosu) DP Genel Başkaıu Ferruh Bozbeyli, partısinın dunktf Parti Dıvam toplantısînda yaptıgı konuşmada, AP ve CHP taraîmdan venlen er ken seçim anergelennijı, seçim tanbi belır tümedıği içın «Kanuna aykıra» oldugvımı b«> lırtmiş. «Nedense CHP bu yanliîUJcta bile, AP*yo t»tal olrna gereğıni duyrnustur» demlştlr Bosbeyll, Mecrls Başkanı'nın Daıuşro» Kurulu'ndan sonra erlsen seçim» çoztfm içta ozel komısyonu toplantıya çağırmasııu eleştırmiştır Bozbeyli AP'nın ıcendini kurtarma hesabı n& girdikten son.r& bart işveren temsılcılertnia desteginl sagladıgou ön» sürraüş. CHP'yı (Deramı Sa < <ia 3 de) • Danışma Kurulu MSP'siz toplanamadı AVKUIA, (CmnlmTİy«« Bftrosnj oıara* DPİ1 özer Olçmen Ecevit TV'de Erbakan a cevap verdi: "Benzin ve mazot kuyruklarına şimdi de elektrik kuyruklan eklendi,, ASKAH.İ, IA>KA) CHF Gf nel Başkant Bülent Ecevit Turtaye'nın pek çok yennde bensoı \e mazot kurruklanna şımdı eiektnk. kuvrutclarıtun eklendıgi nı soylemış «Büvak kentlerın mahallelen geçerh elektrıkten \ ararlanabılmek ıçm sıraya gın vorlar kuyruğa gınvorlar» deml? tır TRT S'yasal Yavmlar Ha kem Kunıluııun televızyonda (Devanu S*. 9, Su 2 de) Enkaz altından, 8'l ilçe merkezinde olmak üzere dokuz ceset çıkarıldı, ulaşım zorluğu yüzünden dağ köylerindekl kesin kayıplar saptanamad» Depremin 146 köyde hasara yol açtığı. enkaz kaidırma çalışmalarına başlandığı bildirilıyor m Palu ilçesindeki depremde 9 kişi öldü, 1000'dençok konut hasara uğradı Raşit KISACTR tG Palu üçesmue du:. saoaiıa karşı 02 55 sıraiarmda meydana gelen depremde 9 kışı olmüj, çok sayıda yurttaş da ya ralanmıştır Palu merkessl ve çev resındekı köylerde 1000'den fazıa konut da agır şetalde hasara uğ ranuştır. dılr> naba^ı'ar yardım ekıplen ulaşmıs, n.urtar ma \e enkaz kaidırma çal.ç".a larrna başlanmıştır Enka« ka1 dırma ışlemlerı sırasuıoa yenı cesetler bulunabıleceSı behmlmektedır Nufusu 70 bıni aşan Palj'öd deprem alanının ıkı bucak ve îl kc*u kapsadıgı, bazı kovl°rde ıss hasarın yuad« 9O'ı bulaugu bı.aı rümıştır. Palu bolgeslndekl deprem yun taşîan uykusunda yakalamıştır Dıpten gelen bır biTkaç sanıje süren yer sarsmüsı, daha sonra arabklı olarak devam e^nıştır Halk, geceyı korku ıçinde so toklarda açıkta geçırmıştır Depremden, Palu'd» PTT bına «ı, Kaymakamlık, Yatılı Bolge Okulu, Lıse bınalan ıle 400 kadar konut oturulamayacak derecede hasar gormuştur PTT huanetlen . açıic havada sürdünllmektedır Depremin 146 köyde de nasara jrolaçüfcı bıldınlmeitedjT. Hasar (Devmmı Sa 9. Sö. S de) seçHn öoerilertnl göru•ecek Danışma Kurulu dün MSP tetnsılcisl gelmecüğtnden toplanamamışttr. Kunıl saat ll'de toplantıya çağınlmıştı. Bu arada, DP ve CGP voısu» İHk dosysl&nnm seçnndon önce Meclls» get:rüru«sırıi ;stemlşlerdlT îXln saat. 21 a» ^«rcUerttaa flk fle Hayıetttn Uysal toplam salonuna gelmişler, 111 5 geçe de APT.I Clhat Bllgehan toplantıya kaülmıştır. Saat ll'i 10 geçe Meclıs Basfcam Kemal Güven salona gelerek bsşfcBalık yennde yerıru atmış *e MSP temsılcısı beklenmeye baîlanrruştır Bu arada toplaniy» gelenler kendi »ralarında lconusrmışlardır. l3S7'c«*u aonrs flk kez erken seçim oVuyor» demış, Oîer Olçmen, «Evet her yırmı yılda bır boyle » dıye sozo katılmıstır. Bılgehan bu sırada Baskana. «MSP grubu temsılcısi toplantıya geltnezse. ılç partı grubu toplantıya geldlgıne gore, bundan sonra ne yapmamız gerekfığmi konuşa'mlırız» demış, usul haklunda soz ısteven Ozer Olçmen. «Yapüacak konuşma!&r elbette sohbet şeklinde o çefclnde Başkan da bunu onaylamıştır 10 dakıka '<adar beklendıkten sanTa gazetecıler salondan a m l mışlar, Başkan Güven gtvsetecılere, «MSP temsücısı gelıp Danışma Kurulu tejekkal ettıŞı takdırde Danışma Karulu toplantısî rjn basma açık olacagıru» srtylemış daha sonra da açıKlama y&pacağuıı bıldırrruşur. (T>e\anu Sa H, SO. 4 ne) DEMİREL, MSP'NiN GENSORU VERME OLASILIĞINA KARŞI "HÜKÜMET GÜVENOYU VARSA DURUR, YOKSA YENiSi KURULUR,, AMt*RA. (Cumhurtjet BfiroMi) Baçbakan SıUevman Demırcl, hükümetsn seçim isteme gıbı blr halda bulunmadığını, ou nesiyasî partılerden gelen onertlerln Unru^ma Kurulund» göruşulereic Mıllet Mechsının önayına sunulması gerektığuu soylemiş «Danıçma KUTUIUDUH Mec Iısın çalışmasıaı bnleyebüecegin: akjft getırmek, mümkün rtî^'.ldır» demıştır. CaîP*run erken seçun önergesnu AP^ı kurtarma* ıçın verdığı yolundakı ıddialara karşılık Demırel, «Erken seçırr.e gıtme esbabı mucıbesını backa bınsmin ustüne yıkmakla mana yok Gerekçe gayet açıktır M.î let eTken seçim ıstıyor» şefchr.de konuşmuştur. Seçımlerın net ıçinde yapılTtıası» yıırttaşlann ve sıyasl partucr:n medeni usuller ıçinde sandiK baçına gıderek oylarını kullaıiTrıalarının ülkemızın ıtıbannı dıinya çapvnda artUracagmı soy.eyen remırel, MSP'nın gensonı tecdı dıne ılışkın olarak «Hukumeı tek kaıdeye bağlıdır. Guver.oyx varsa ajakta durur, voksa öurmaz. jenısı kurulun> demıştjr. Televızjonda partı Hderletınm feonuşmasivla kendısıne cevap hakkı dogdugunu soyleyen Demırel sozlerine şöyle devam ev mı^tır. «Eır tarattan tartışmalar sv'iyor Bana sorulan suallere 'ıtîrkıye'mn eSononrsı ıle ılgîlı erdıgım ccvap ekranda çeşıtb SÜZlerın soylenmesıne sebep ol'ia, şımdı sıra bende. Benım m dım bır tartışma çıkarmak d?ğıldı Benım sovledığım r ıçinde hıç b'r par ıve en uf« ,K bır tarız de yoKtu Ama baştattılar, bır çok lâf so\)endı, bun.^r.n ıçerısınde ce\aplanması lazım *elen hususıar ortaya çıltts Ilk iır(P«ı ıtıı Sa < "*ü " de) t Bucak'ta Sorgu Yargıcfna saldıran militan MHP yöneticilerince teşvik edildiğini söyledi (Cumhurt»«*ı Haber Merıîcıl • Komandolann sılahlı eyleınlen •.•oğun şekılde surerken, Burdur' ıın Bucak ılçesı yargıcı Nıyazı Erdogan. MHP h bır mıhtanın «aldırısına uğravarak •saralanmış tır Saldırgan kendısmı, yargıcı oovmeye, MHP U yonetıcilerırı teşvik ettıgım bıldlrmıştır O laydan sonra MHP İlçe Daşka nı Salıh Kahraman ıle Zokeriya Gül ve trîan Şahın tanıklanmış MHP eskı 'u başkam hikiinda gıyabı tutuklaaıa karan verl r. Istan'oul'da ITÜ ve Çapa IÜ dun >ıne olay çıkarmifttır Fen Fakultesınde ıs>e !ar oğrencılere saidırmış pch"; devrımcı oğreneılerı coplamış1 ır Bu ar^da oncew gun Maçks Ma derı Fakultesmde ogretımı engel led'klerı gerekçesıyle £;oralttna alınan 83 oğrencı dun serbesl bı ratalmıştır Malatya'da polts ogTencı. velı çatışmasında goîa* tına alınan 9T kı«iden â'ı »uttık lanmıştır Burdur"un Bucak îlçesv Sorg\\ Yargıcı Nıya» KrdoS«n, Antalya Tıp îplııt Kabrlkası nda çalışan oır MHP'lı mıhtanın saldınsına ug ramış ve çeşıtlı yerlerınden vs ralanmıştır Alınan bılgıye gore Mıtalya Ant BırhK'e bağlı Aksu tplık Fabnkasında çalışan ZekeTlvi Gul adlı ışçi caade orta iında Yargıç Nıyazt Erdoğan'a taşla saldırmıştır Olaydan sonra kaçan saldırgan, polıs tarafm dan MHP Ilçe Başkanı Salıh K« raman'ın dukkânırnia rakalan mıçtır Soruşturma sırasında 7*kerlya Gül, MHP Bucak îlçe BB? kanı Salıh Kahramım. Antaly» An% Blrlik Halkla îliîkıler Şe{ı trfan fjahın ve MHP \ntalya es KI tl Başkatu Kemal Bozkurt'un kendısını yargıcı dovmeye tesvıfc ettıfını ve bıma «orladıilarm1 «oylemıstiT İSTANSUl'DA Istanbal Tıp Fakultesl Ça pa Efcıtım Hastanesınde dun bır gnıp komando olay çıkartmıçtiT Ögrencilenn tlzerlertne aaldırmak ist«yen komandolara polıs rmı dahale etrrü?. tum öğTencılenn bınayı Bir p u p fcomanao M b.nayı terketmemeltte ısrar etmıs, pob»e •carşı gelmıştır. Bu arada Çapa Temel Bılımler ogrencısı Mustafa Eraem ce b'nden 9 mm'hk 141u». tabanea smı vere atarken gorulmuş ve polıs tarafından yakalanaıak go zaltına alırunıştır. Çapa Temcl Bılımler Fakültesı Dekaa'm 1«•eğl üzertne bır gun tcapatılmıj nr tTÜnün çeşıtli bölumıerınd« *• (JUD komando engellemelen <Dev»mJ Sa. 9. Sn 1 de) Yapı Kredi Okmeydanı ve Akbank Hürriyet mahallesi şubeleri soyuldu "DENiZ KURDU,, TATBİKATINI BAHANE EDEN YUNANLILAR KITA SAHANLIĞI GÖRÜŞMELERi iÇiN TARiH VERMiYORLAR (Cnmhurty«< Börosn) ü ı r t ays ıçinde Parts'te yapılması kararlaştınlan Ege Kıta Sahanlığı Goruşmelennın yapü masımn tehlikeye gırdıgı oğrerulrnıştır. Atına'dan bugune kadar goruşmelenn tanhı ıle ılgılı herhangj tnr goruş gelmemıştvr. Geçen »y Lonara'da yapılan Ege Kıta Sahanlığı Goruşmelerı sonunda yayınlanan bıldirıde, gelecek goruşmelenn mart ayı ıçın de surduruiecegı açıklanrnıştı Mart »yuun «m gunlenne geUnmış olunmasına Tagmen Atına'dan goruşmelenn tanhı fconusunda bır onerı olmamıştır. Baş kenttekı dıplomatık çevreler. Atı na'nın Ege'dekı Denız; Kurdu manevralannı bahane ederek, go ruşme masasma oturmadığım belırterek, «Atınd a>rıca TurKiye'dekı ıç sıyası gelışmelen üe gozonunde bulundurarak zaman kazanmağa çalışıyor» demısler<ur Ote yandan aynı durum açuş bıldınm bolgesı (FIB) gönı$melen ıçın de soa konusudur. FIB goruşmelennın de tarıh \ve yerı bellı olmamıştır Yetkılıler goruşmelerta ta'ih ve yerlennın saptanrnasınm gecıkmesı durumunaa konuların nısan aymda Strasoourg'da buluşacak Türk ve Yur.an Dışışlen Bakanlannca ele alınabıleoejml dıle getınnışlerdır Silah bulunan ÜlküTek Istanbul Şubesi kapatıldı Olkücu Teknık El*5»anlar Drr nefi (ÜLKO • TEK)'ın Istar.b^l şubesı suresız olarak kapatılmıs tır Kapatma karan. ıl mart 1977 cuma günıl polıs t«\r&fmaan Beşıktaş Çırağan Caddesuıde t>a s:lan lokalde, tabanea ve çok sa yıda patlayıcı madde ele geç.rl mesı dolayısıyle alınmıştrr. Polısın 11 mart cuma gunu Nışantaşı"nda oldürulen ITU o* rencısı Salıh Derua'ın katıiı°n nın ITLKÜ TEK "oınasında gak landığı ıhbarını alması uz^rıne yapılan aramada duıaniit, bom ba ve kablodan yapılmış coplsr ele geçırılmıştır Bu arada adı olumle son bulan ofrencı o'.av larına karışan ve bu nedenie po lıse dosyası bulunduğu .Itrı Svi rulen komando Hasan Albaj'm (Devaını Sa 9, Su 5 de) Akbank Hurnyet Mahallesi su besıvle Yapı Kredi BatıKast O!t mejdanı şubesı dun sılahlı irtçıler tareiından sojulmu5>tur. Kıra lıklerı 'oelvrlenemeyen soygımcıı lar Akbank'tan 300 bın, Yapı Kredi Eankası ndan da 175 bın lıra alarak Akbank':n KUTivet Mahallesı Subesı ne saf a 14 10 sıralannda mu?ten uıiı gıren sılahlı dort kışı, oanKa D^r sanelme ytrlennden ^ıpıraama malarını ıhtar etmışîer ve veznedardan ka^aları açrn<ısuıı ısıe mışlerdır Her :1u kasavı da aç tıran soyguncular 300 ÛÎR Urava rakın parayı alarak mışlar \e gozden dır Sovguncuların betdeyen bır otomobıle kaçnkla'i n id r n*>/ e Isfanbul'da ıkıncı Sfunu \ıne O<rl<»iaanı • •>t?v\o* kı Yapı Kredi Bankabi naa nev(De\amı Sa 9, »u. 6 da) KAKAOLU PINAR SÜT SORUŞTURMASÎ KAPAİ1LD1, ANCAK TAHLİL SÜRECEK • ISTANBUL BELEDIYE B Ş SORUJTURMA SONUNOA YAPILAN IJLEMIN YETÎRU OLÛUGUN& KARAft VEROI Pmar sutierınlrı KaJtaoıu yeş'.tlerınde bakterı ured:|ı yolunda Hlîzıssıhha Kurumu'nun verdıgı rapor uzenne durumu ılgılılerle goruşen Istanbul Beleoıye Başkam Ahmet Isvan bu konudrf surdurulen soruşturma sonunda \apüan ışlemın ye'erlı oldugunı karar vermışnr feutlerle ılgılı fver ••urlü dene tım \etkisirun Gıda Maddelerı Tuzugu'nun 193 nıadde^ı uvannca Beledıve've veniiıesv neaenıv!e soru^ıırmanın ıkncî basag oiarı îstanbul Seledıyesı, bozuk sutleıle ılgıh olarak ıkı gundur vurutulmekte olan ıncelemevı tamamlamıştır Inceleme sonuçları hak^tnda b.r açıklama yapan Istanbul Beledıje Başkarı ^hmet Isvan şoyle aemıştır: «Hıfzıssıhha Kurumu'nun numune olarak aldıgı ve tahlıl et'ıgı sut çok az mıktardadır. Avrıca saptanan soz konusu miKrop çok az sayıdadır. Yetknı arkadaşîanrnın ıfaaesıre gorp belırtılen mıkrobun uretım hatası olma'.ıp kapaktan gırmış olması da olasıdır Bu durumda (I>ıamı Sa < ^u. 1 de) » > n a ı verecegi isitnunu !kuşku suz» yarattığım bne suren Yıl dız ve Ataklı, «Makanos*un unı ter devlet tezını bcnıınsemenın cezasuıı soydaşlanmıza çektıren lerın bu kez de üç çeşıt toprsk h îederatıf devlet ya aa tampon bolge kandırmacalarına kapı1 mamaları ıçten dıleğınıızdır » de Tmşierdır Kırık Anaktar.. OLAYLAR1N ARD1NDAKİ GERÇEK H A R AÇ M, sonın Toiçtur. Eğer ış «ahibi parayı odrmezsc, başma her çcşU belâ gelebihr; cn azından ısveri saldırı\a ıısra>ahvHr. vıkılahilir. Bu Tikıntıdan dogatak zarar, ıstenen miktardan çok vukarda bir rakama ulaşabilir. Dünku çazetemizıle va^uıldnaıı lıaberlcre Kore, adının a(,ıklanın<iMnı istenrnen bir ışadamı ış\erı iki ker saJdıma ıığra<lıklan sonra ictpnen paraM vervrtU kurtulmu* tur. Bu tur ola\tann jıttıkve ^oğat ması bekienmelıdır Çunku hukutnetin icindcki ban »etkllilcr. kamandoUrın çu\enUk fcu\vetlerine >ardımcı oldukları ınancımla dırlar. Dunvanın her \amnd<ı Kererll bir vontem vardu: \asa dışı kuvTetler her \erde cn\ence »iRİamaza vavariıkları ıddiasındadırlar Har?c alan eanjs'er tuccar ve esnafı konjdııırıınu soy ler nrvle.ın ÇU\PIIIIK l%u\ıetU'rınin *anında, ıırel I •J\\etlere eerek«.mme riuvııltlu rnu IMII nereti* biteceeı hılıncmc? \e sonıı geltnez. Istanbul po!ı^ Tetkllîlerl, para toplama ışlemmden haberli olduklarını sbvlemişleTdİT. Ne \ar kı bu Konuda bir şikS^et polise vans'mamıstır. Çunlcu vurttaşın polise ffu\eni voktıır. Hükümetin bazı kanatla rıııdan hıma\e çorcn komandol.ıra karsı polıs ne vapabüecektir? Isle bu sorn halkın başhca kavçısını olıı>tunııakt.ıdır Sonucta '»IC iktıdarı ne ou>uk serma^evc \eterlı suvente \erebilmektedir. ne de kıicıık serma\e sahıplenne Olavlar bu \olıla geıı^ır^e, M\asal retelcr \alnı/ cına^Pt ışlemekle kalmıyacakiar. sozleTitve lcştırriitileri ısadamlarını harsca bağlı\acaklardır. Başka ulkelertle bu oıuşum 1aşızmin baskılnrnla bırlikte *aşanırnştır. Sımdi avııi ola\ nlkemiıde »zlenmektcdır tlukuk de>letitje "«ırt te\ııenleruı. enındp «nnunda kendilennt ılr varattıklan tehennemin ıçi~1e bulmalan do H Kozlu"da 3 bin 500 maden işçisi direnişe geçti ZONGtLD\K Eregîı Ko murlen Işıetmesı Kozlu ure'ım bolgesır.ae çalışan ışçıler toplu ış soz.eşmeiinden dogan vcret \e je%miie farklaruıın verılmemesını gerekçe gostererek dUrı saat 15 wrdı\asında oc«0üara uı memışlerdır Sajılan ioOOu nulan ış<,ıler 1977 >ılı îKramne.erı ıîe U er vevrmyenın pazartesı gunu %erıl mesı ıçın EKT mı.essesesınden hazırlık vapva gnsn oıldın'mesı np ragmen o\\ oaıalan almava ratUannı l£"fi kramıyelen ıle dger ucret farklannın bırl'kte odenrr.eme^ı hal'jıde ışbaşı "apmayacatlanm bılaırmuierdr Zonguldak komur ha\zasının •r. bu\uk ooıgesı olan Ko7İ'i da fcçılerm dı^enışe geçmesıvle dun •aat 16 dan ıtıbaren komur uretımı tamamen durmuşt'ur B ugun MC hukumetının. ozel sektorden vana oldufunu so\lemeğe çerck yok. Roalisıonu oluşturan dort partinîn *ermave >e dönuk bır politikavı Uledikleri billniyor. Gerçl bn dort partinin serma\e «;e\relerine vaklasımlan avtu cizgide değildir. \P dâha cok buyük is kesimının epilımlerine mgun du^en polııika^ı benırase meKtedır. M^P, \ıu<lolunun OTta «.ermajesıni s.avunduiîu izJenirnini oluşturmaktadır. CGP. 4.d«let Parlısıne teslimi\et sıra«etini kabul etmıstir. MHP'nfn durumu busbütün ılçinctir. Bu ilginçlik son sutılerde JMV vutlarnU ortava cıkTnaküdır. Basında . aiınlanjn haherlpre gore MHP'nın cudumunde feomando adıjla etkinlık çııtrren Ruçler bazı vurttaşların isverlermden baskıtla para toplamaklariırlar Nornandolar saptadıkl.i rı ışjerlerıne bellı bır nıiktar para»a cereksînmelen oldueunu siiTİemektedirler. Iş sdhibi istenen nuktarı tnnul rızasıyla oder KOÇ HOLOiNG GENEL KURULU'NDA ORTAKLAR KÂRI AZ BULDUKLARINI BELiRTTiLER Koç Vatırım \e Sanav: Mam ı1 lerı Pazarlama A Ş nın vıllık ge nel kurul toplantısı dun Haro. \ede Kenter Ti5*atrosunda vapıl mıştır 1976 Mİı faalıvet r»porunun osunmasınddin sonra soz alan or taıdaröan bazılan dagıtuan k?r oranımn az oldugunu belırtrruş lerdır Soz alan Ne\zat Kayra, hısse senetlenr.de bır borsa de ger arti; 1 gorulrredıçı ıe defın mıştır Eıoî Kanozkan adlı b:r dıger ortak ıse gerel kurjl top lantıs^nro bu «îalonda vaoııma£in dan uzumu diiiduklanm behrt rruş «Tu^kıve'nın dem'rbaşı olan Vehbı Koç Be\'în buadan buvuk uzuntu duyması ?erekmektedır» (Detamı S>a. 9, Su. 1 de) emen anımsavacakstntK: Cephe pttrtileri, hükSroeti olu?tunnadan once, genel seçfanlere «ortak listo ile giTeceklerini açıklavan «protobol» Imıalanuşlar ve bundan sonra hükrumet paıarlığuıa oturmuşlardı. Bugönkü acıklı durumJanaa bakınız.. Birbirlerinln gözünn oymak içln fırsat kolluyorlar.. Demirel, 1973 srçım konaşmaUnnda, Milli Selâmet Parttsirun kapatıbnası gerektiğmi sarunmuş, 1975 yümda, kapatılmasını istediği partiyle hükiimet ortaklığı kurmuştur. Butun bunlar, Demirel"in «Seçim stratejüerlne» nvgnn davranışlardjr. Adalet Partisinin tek başına iktidara getebünıesi için, DP ve MSP oylannın AP*ve aktanlması gcrekmekDemirel, ifei vıllık Başbaksnlı|i doneminde bnnu saflamava çalıştı. Guven oylaması sırısında DP içlnden bazı mılletveldllerin] <trsn«ıfer> ettı. sonr> d» gözunü MSP'ye dıkti. OP mllletvekiUerl partilerinden arrılıp, AP'ye geçerken, DP ovlannı ceplerinde ahp goturmuşler mıdir acaba? Bunun >aıutını hep birlikte seçlmleröe gbreceğiz. Snlevman DerniTel"in •Idncl hedeti, MSsP'dlr. DP'nin parçalaodiKinı varsayan AP çevreleri, MSP içinde de kendilerine vakm bir grup yaratmışlardır. Grbakan. bu nedeole, dUediği Ribi rahat hareket edfmemekt^dir. MSP içindeki bu uyusmazhğın son günlerde glderüdiğt söylenlyor ama, nr olacaği yıne de biUnroeı MSP, ion gunlerde bır «strat koprusü» nzerindedlr. Erbakan'ın vereceğı karar. partinm gelecetini etktleyeccktır. \caba MSP lideri Erbakan. OcmireHn partisi hakkında çe\ırdiği bunca ovund&n sonra, aynı hükumette kalmanın «riskini* soze alabiliyor mu? Oys». bu «rken seçim önerfrelerivle, MSP onnne çok 8ncmli bir lırsat çıknuçtır. Anlaşüıyoı ki, MSP, hukümet(Deranu Ss. 9, Sia. 1 de) MIIU KOJKUURI Ote yandan Vi5>ana da başlajacak olan Kıbns'la ılgılı goruşmelerden once Mılh Bırlık Grubunun «onen \e kaygılannı» belırtmek uzere Ahmet Yıldu ve Mucıp Ataklı dun duzenledıklen ortak basm tonlantısmda MC hu kumetmın Kıbrıs dış polıtıkasmaakı çıkmazının dış basına da jansıyan bugünku belırtılennm «çok kaygı vencı» oldugunu one surmuşler «Kamuoyunu, ondan saglanan gızlı goruşmelerle, oluşturulan olup bıttılerı kabule zorlama dıplomasınm Kıbns'a vonelık bolumu kaygılarımızı daha da arttırmaktadır» dernışlerdır Demırel hukümetmm davranışmın ABD Yunan Makanos uçlusunün etkısı altuıda Türkijenın bemmse>emıyecegı odun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog