Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

• Sahibl: Cumhurtyet Matfcaaejhk v« garetepllik T A Ş CUMHURtlTT tSTANBUL adına NADİR NADt TELGRAF ve MEKTUP adrest• Genel Yayın Müdüru OKTAY KORTBÖKR Posta Kurusu îstanbul No. 24fl • Sonımlu Yaan Işlerı MüdUrO Bl l.hN I DIKMKNER • Basan ve Yayan: CUMHURİTET Matbaacılık »e TELEFON : 2H 97 OJ Gazetecilik T.AŞ Cağaloglu, Halkevl Son No. J941 (Beç H a t ) + « ^ * *»w i ' n ' v ı •• . •• UYMAYI • BLROLAR. Ankara Atattirk Venısehır Tel 17 58 66 25 57 Bulvan No 65, Kat ? Tel • 13 12 Atatürk Caddesi Uğurlu PasaJ AHLAK YASASTNA TAAHHÜT EOKR Bulvan Yener Apt. 01 & ÎZMİR Halıt Ziya V) 12 47 09 • ADANA Tel 14550 19731 ABONF ve ÎTJlN Aylar 12 6 3 1 Yurtıçi • 720 3«0 180 «0 r Yurtdısı 1170 "İR'S 2fl2 >0 97 10 Ülke gruplanna ve ağırlığına gore uçsk farkı okuvıcu tarafından ayrıca ttdenir Başlık (MaktıO . . .. 7W Lira 2 3 ve 9 sayfa (santımi) , ,. 200 4, 8. 6. 7 savfa (santlmn » 1C0 ölüm, Mevlıd, Teşekkur (5 santıml) 40il » Nısan. Nikah. Evlenme Doğum 100 Yayın Hayatı (kelımesi) . 4 Ka ıp (kelımpsi) 3, 25 MAHT Imsak C.ünes r S A 4 11 Ikındl Akşam 15 4» 1R2B T AKV iM 1977 OjM« 12 20 Yatsı İSSR (Bastarafı l CHP'NİN Savfada) Seçimler haziranda yapilabilir mi? (Ka4tarafı 1 SavfakU) Ile açıklamak olaıukiızdır KnflanyonİKt bir ckonoml pnlitlkasınm onuıııu7drki >az aylarmda ülkevl Içlne »ııruklryece^i biı^uk bıınalımlar ve v«"»lrmpvrn dış sorunlarııı tnphını vaşanıına vapacatı olunMiı/ elkllrrin AP'yp se Çimlerin olağan tarlhton doıt a> oıue >apılma<ı kararını vernıeyr 7orlatli|;ı açık hir (jervektlr CHP'nin, AP'nin karannı dfstckktnrsi seçitnlrrin h« haKİrand» vapılınıısını sagla\ubı)ecrk ınidlr? Ikl partl, Millet Medlslndr hıılıındurriukları iıye sayılarıvl» ııvte Iklve UI.IK.III blr çoğunlutu ulu^turabllmektedlrler Hu hakınv tlan ırupların aldıkları karara K<>re Oenel Kıı rulun seçimlerln ha/iranda yapılması ıınrrlNİnl kabul edecefi anUfilmakUdır. Ancak C.enel Kıı nılun karar vrrmeıl, onrrgpnln Kiııulrıııe alınmaftina bajtlı bultınmaktadır Millet >To< lıslnırı Iftuzuk kurallan İse. (.enel Kıırıılıın sc<,[mlrrlıı 'vrniİpnnırHİ öıırrKlııl Korü<<mfiıinl helirli koiııl lar» baelaınmtır. MİI.IIT MeclUI Utiuitğümtn 93 ınadılcM uvııeıı ¥<WI«dlr «Seçimlrılıı \pııiiınımsiıır d*lr »ner r, Dantpma Kıırıılıınıin (fıiriişıı alııulıklun Anaya<ut KoınlsyoıuınıİB ıcbru^ulur ve Aııavasa K«mhvonu ruporıı (<enrl Kıırııl da ROruşııldüktrn sonra açık ııva sıınıılııı » IÇTtl/()K kııralı avık \r ke,lndir Sr<,lmlerin \enllrnmesinı oııeoıın <ıner);p Danışmıı Kurtılunun Knıflşıi alıntnadlk^d. iııayasa KıımKvonu Ile Genrl Kıırıılıın Runılrrııinc Rİrenır/. IMMSM* Kurıılu. t^tÜ7Ü(lın 14 ıınııldcsino çi)re, «Mlllet MrdUİ Baskanheııua shatı p.ııtl grıi|> lıa<fkanları vrva ıtklllrrııulcıı blrisl \e\* onlarırı va/ılı olarak gıırevlendlrdigl lıirpr mlllctteklllnden kurulur » IIKItll\N(.I bir snasal parli erııbıııııın katılınadıpı toplantının «(.oıııs blldlrme» nltcliRimlc bir karar almaıı olanağı Ic,tu/ıık kııralına «orp voktur. Mıllet McılMnde grubu olan partller <:HP. AP, MSP \e »P'dir Kıııılarılan MSP *edmin yrnllpnnıntl onerEPslnin KomNvon \eva <<rnrl Kurııl Kundpınınp alınınaaını pneelirveceRİni reKmpn avıklamıstır MSP'niıı lııı rııcPİIrmryi l)»nı?m« Kurıılu tnplantıaına katılma makla (:er$eklpftlrecetl hellidir. Rıı durıııııda i«e, Danışm» kımılıınıın corufU alınamayacak ve «eçimlerin yenllenmrıtl Anergmı Anavana Kn misyonıınıın cundemlne ılremryetektlr. TBMMnin tatile (Irıueni VP bu sırada IVllllet Mec IİHİnln olaganuNİu topl.ınlıya vağrılarak «Se limlertn yrnllrnmesı» onergeHİnl tek madılellk bir (ruııdpınlr gArufmrd ve karara l>ağlama«ı da hir (rizüm voııı de£lldir. (.«•rı.rktrıı t(,lU7iıİiın 5 maddeitnc «orı, IBMM'nln talllo (jlr mrsl için Mlllet Meclislnlıı karar Hİnıası da Danifnıa Kıırıılumın cörufünü blldirmmıne bağ lıdır. Danıyma Kurulunıın frirüfü alınmadık^.ı tatile Kİrme <1neıı«i Mlllet Mecllüi Oenel Ku rulunda eoruşulcmrvetrktlr UAMSMA Kıırıılun.ıi] Mlllet Mrcliaılnin Iradesl ilstündr bir orfran dııııımuna geUligı savaş ilâ nıııın blle bu kıırula kalılnıama Toluvla hrrlıaıı Kİ bir parti grubıınca rınrllrııeblle» ffil bidmınde Upnıirpl'ln ilrri iıııdil|iı yakınnidlnr ^erıtl/ dlr IHTHİiTİ'ln Takındı^ı l(,tü/.uk kııraliarı A<luIrt Partisi larjrııutan dttcenlcnml^ \e yürurlu (p konmuftur ^tııııılttkte uldııtu iurPce, Iv tü/uk kurallarmnı uvfulannıası anava.tal bir '/orıınlulııitUır Vkilıır tlavraııı^lar Aııaıain hükıııu RprrtlnıP Merll* işlrınlerinlo Ke^prlill İini sakutlar. Bu nedenle MSP Danifinn Kıırıılıına katılnı»<lıjtı takdlrdr sevlmierin yenilenniPKİ cınrrgpıinin Ana>asa Konılsvoıııı >e (<rnrl Karııl KUndemlnp »lınmaKi nlanafcı bıılunamavacaktır IIAI.KIN nevlmlerin blr an (inre vapılmatıını lsteIİIK! ıloferudur. ÇUnkii halkımız ( unıhuıiyet tarlhlnin rn karanlık ılnnemlnl va^atan MC Iktldarından »v hakkını kııllanarak kurtıılabileppglııln hiliml Içindpdir M( nlıı ha^ *urumlımı Adalrt Partısl ise, \apılacak blr genel se^ınıdp sivaııal va^ıundan sıliıımr trlılikrslvlr karşı karfiya olmanın telişı Içinde hulunmaktadır Rıı nedenlp AP •e^im!prin haılran ayında vapılmaüinı bu tehllkeTİ azallacak bir rtıılrnı nlarak dusunmpktedlr. 1STF)R haziranda i«tPr pkimdp oUun AP afır sorumluluklarının hrKabım halka vermekten kurtulamaTacaktır. Ypter kl »eçlnıler guvpnllk ye huzar Ifinde y»pıl»bll«iu ÖNERGENIN CHP Genel Başkam Eeevit, Grup Başkanvelcıllerı ve Genel Rekreterince dün Meclis Başkanlığına sunulan bnergede şu gorüşlere yer verilmlştu «1973 genel seçımlerlyle olu »an Millet Meelisi bıleşimlnden ülke sorunlarına geçerlı ço7üm ler getlrebılecek ve gelişmemizi hızlandırabılecek tutarlı ve demokratik anlamda etkin bır hu kümet çıkmayacağı bellıydl Ülkemizde henüz karma hılkümet lere veya azınlık hükllmetlerine işlerlık kazandıracak gelenekle nn yerleşmemış olduğu da gozonünde tutulursa Millet Meclısm de yeterll çogunluğa dayanan blr hükümet kurulması olanaftı nı sağlamak u?ere millet ıradesi ne başvurulması zoıuııiuydu Fakat CHP Millet Meclisı Grubunıın 1973 sonlanndan başlayuıak 1975 başlarına kadar bu nedenle ileri sürdüğü erken seçım ısteklenm oteki gruplar desteklenıe diler. Onun yerıne karma huküır.etlerin Ulkemiz koşullarında karşılaşacağı guglükler ve yaratacagı sorunlar bılıne bılıno 197=) başlaıında 4 partıll bir kar ma hükumet kuruldu. Bu karma hükumet dönemı Ulkemiz ıçm görülmemiş blr kargaşahk donemi olclu Siyasal cınayetler ve saldmlar gtlnluk olaylar durumu na geldl. Dünyada ekonomık bunalımın etklleri azahrken, TUrk •konomisl ağır bir bunaluna suruklendl Yaşam pahalılığı dar ve orta gelirll yurttaşlarımızın taşıyamıyacagı boyutlara vardı Dış odeme gUçlüklerimiz ekonomimızin gelişmesıni ve, gelpceğıni de Ulkemizin bağımsızlıKinı da tehlikeye sokaoak noktaya eriştt. Ulusal güvenlik sorunlanmız lki yıldan uzun blr silredır askıda bırakıldı Türkiye zorunlu savunma araçlannı VA gereçlerini sağlamada bıle bılyük güçlüklerle karşılaştı, ileri ııluslararası sorunlarımız ertelenerek büsbUtün ağırlaştı. Ü^t^Hk TBMM demokrasının temel un«mrlarından olan denetım go revıni blle yapamaz dııruma ge tlrildl. Bu yüzdpn yolsuüuklar ve yasadışı uygulamalar onlenemez oldu Sonuç olarak Türkıys bUEİln ıç ve dış güvenlıkten yoksun bir Ulkp duıumıına gelmi? llr Ülkeyi bu duıumdan bır an once kurtarmak üzere demokra sı kurallan içindp hpr çozllme başvurulması gerekır Bu çozüm lerın başında da sr<,ım gelir Şim dı .spyımlerın öne aluıabılmesi için gereken çoğunluğun saglanabıleteğı anlaşılmaktadır CHP Millet Meclısi Crnıbu seçimlerın yenılenmesi içın 1973 sonlarından beıı aldığı kararları bu aşamada da 23 maıt 1477 gllnü yenılemfş bulıınmaktadıı Grubıt muzun bu kutuıına uygun olaıak Ulkemı/e banş ve güvenlik getlıe bılecek, demokı.ısımızı guçlpn dırebılecek ulke sonınlanna ge çerli çozıımler saKlayHbılecek ve gelişmemi/i hırl.ındırabileotk tutarlı ve denıokıatık anlamda et kin bir iktidar olanaftını bır an <ince laglmnuk umuduvla millet nadesıne başvıııımk u/eıe Mıl let Merlısi genel ve Ctımhuııvet Senatosu Uçte l>ır venıieme se çimlprının S huzuan 1977 pnzar Rİınüne alınnidsını hunun içın geıeken ışlemlerın 7amanınria >a pılmasını Anay.i'.nını/ın B9 maddpsi ve 30fi sayılı Mılletvpkıh SPçlmi Yasasının fi maddesı uya rınca saygıyla önerırı/ » Kıbrıs Rumları arasında Viyana'ya harita ile gitmek konusunda anlaşmazlık çıktı LEFKOSK Rum kavnaklanna goıe Ulusal Koııspy UVPSI ıki siyasal parti, Rum tarafmın Vivana'ya, harita ıle gıtmesıne ltııa? etmiştir Rum Temslleiler Meı lisi Başkam Kiprıanu nun lı dpri olduğu Demokratık Parti ıle Sosyahst Edek Paıtısı, Rum tarafının Vivana'da ortaya blr haıita koymasındaıı once, seıbest jeılesım dolaşım ve mülkiyet hakkı jjıbı konulaıın gouısulup biı anlaşmaya vaıılmasını, haıita konusunıın sonraya bırakılmasını talep etmektedııleı Ancak daha geıçekçı bır tutum ıçırıde bulunan pskı goruşıııeı] Klerıdes ın Dpmokratık Blr lık Partısı ıle Komünıst Akel Par tı>l Rum tarafının once bıı harıl» (.ıkararak bunun gcirUşme konusu vapılmosını ve Türk tarafından koparılacak topıak tavı/ınden sonra otek) konulara seçllmesinı destpklempktpdııler. GÖZLEM (Raslarafı 1. toplantıva katılmamışlardı Bnvlece komisvomin hl( <ılıııa/«a, bir hafta idn prlplpnmlştf Demırrl artık guıı kaıanmak ıstiynr . Hiıkumet, Iv \e dıs ekonomlk kosullar yııziındpn Iflas hatragını» çpkmistlr rknnnmlk darhoga7İar, lıııkıınıcti kıskıvrak vakalamıstır Demirel In aıtık hir adım aU(ak BUCÜ kalnıamıstıı Dılr olnıasa, iki ııl ho\uıı<a. h.<cvıtl. hııkunıeti huakıp kaımakla sııdaıaıı Demirrl, lıukümetl hırakıp 9 erken sedm Istryebillr mlvdi K\rt «ıııa şimdi nf olacak? Sedme bıı hükunıptle nıl fidllecek?. Ece\lt ilncekl ırünkü basın toplantısında, bıı konuıla herhancl bir açıklamada bıılunnıadı Sadecr, hutiın partilerin isbirligl ile hir guvenli seçim ortamının varatılnıasından shx ettl. Gazetecilprlıı nu konudaki Miıııları ISP, esnek yanıtlarla gpviştlrildl Si7an haherlprp gorp, ( HP, seçlıne, parlamentoda frubıı bulunan sivasal partilerin kııracağı blr »eçlm hukıımetl» Ile gılınpk Istlvnı Slnııllllk hunun idn kıışıılların olıı.lurıılmasıııa ıaliMİi)or Orııecln Prof. Sadl lrmaVın başkanliKinda Sıııator Sprif Tıltpn'ln tçlslerl, Hüsameltln Çelehi'nln lljstııma Hakanı olacagı blr .hükümet moriell» u/crindr dıırıılııvor ^8;«'r \P bu moılelr evet» dprse, bir V lıukunıcllıılıı kıırıılıııa nlasılığı Hitaraktır I aka( NIPI hlç cle goründUgü «Ibl kolay olmayacak . Irhukaıı. hııtuıı gm'iıvle, bıı girlslmleri onlemek kararındadır tlk pngellenip. >Danışına Kurıılunıla başlayacak. Iç Ui7U|fp (fiirp sodmlprln yenllenmesi kararı, once bu kıırııldaıı %n,eıpktiı MSP, Danışma Kuruluna üye gondermempvl planljmaktndır I stehk »emlrpl'ln kpndl Raşbakanlığı dışında bır »hükümet nıodplınl heninmemeni. şlmdillk zavıf bir olasılıktır. Ortada bıı dp iıılsıızluk dosvaları \ar Kger MSP Isterne, nıohiha komıs>onu Isler ve Denılrrl, seçlmlere «Yuee Dlvan sanııtı olarak tıkar Fakat F.rbakan mobllva koııusıınu, Drııılrıl I >ola eetırmek idn blr şantaj RİIahı» olarak kullannıaM dusunnıpktedır. l.o«khred dos>axı MII1I Savunma Bakanı Ferlt Melen'in elincledir. hger Melen soııışturma emri verlrae, dava acılarak. vrrmezse, donva kapatılacaktır. ^ p r >lplen sorusturma emrl vermeme. Lockheed konıiNiı. Deıniıel hükümetl aleyhlne blr propafanda konusn olarak kullanıla( aktır. I.rkpn se(,im onergelerl l»te bu knsullarda verlllyor. Önümüzdeki eıınlfrde renkll olaylar jaaayacafcız. A x kalmn ıınutuvnrılıını, rkkl t umhurhaşkanlarmdan Celâl Kayar da Ankara'ıa grldi Demirel, Rayar'ı bazı .operasyonlarda» kullanma^a (ahsarakmış. Çnk partili hiır demokratik •istemi ne füsel islellyoru* degll mi?. TRT'de Akbank'ın sermayesi 600 milyona çıkartıldı Akbank 1976 hlsaedarlar olagan ve olanüstU toplantıları İdare Meclısi Reisı Naım Talu nun başkanlığında Fındıklı'daki Umum Müdürlük bınasında yapıl mış ve sermayenın 300 milyon lıradan P00 mılyuna çıkanlmaBI kararlaştınlmıştır. Bankanın 1976 yılı faallyet raporunun lhtiyatların b65 milyon liraya ulaîtiRi, bu surette serma ye ve ihtiyatlar toplamının l mıl yar 265 milyon liraya çıktığı, top lam mevduatın bir yılda 8 mılyar lira artış kaydederek 25 milvar 071 müyon liraya yükseldiğı, aktlf yekununun M mılyar 594 mil yona ulaştıgı, 353 milyon lır.ı kâr saglandıgı belirtilmiştir. D. B. Deniz 1. Savfada) lira gibi onceden tahminl mumkün olmayan sürpriz bır zararla kapandığını gOrmüşlerdır. Şırket Muıakabp Heyetı, yuka ndaki çelişkıh sonuç hakkında, şırket mali mercileri ıle yaptığı kısa goruşmelerde, şırket biUnço su Ve kar zarar hesabı tesbitinde, 197b gıdeılerını buyuk ölçüdu 1977 gıderlerıne devri suretıyle gerçekleştirılen operasyonun, şır kPt yetkılıleıınce muhnsebp kuıai larına ve Bakanlık muktezalaıma uygun gorüleıek tanzim ve tesbit edıldığini ogrenmı^tır » 183,5 YERiNE 83,5 MİLYON Raporda daha sonıa bu lıaıe ket tarzı eleştırilmekte ve şoyle devam edılmektedu: «Yıl lçınde dmortısman nısbetlerinde yapılan değiş>ıklıklet şırket bılançosunun faalıvet rapoıu bölümünun II. sayfabindakı taoloda 183,5 rrulyon ek külıeti ongördügü halde aynı sanıft>nın takdlm yazısmda 183,5 milyon lira yerıne 83,5 mılyon Itralık bır artış olarak takdım edılrnektedır. Şirket bu hareket taızı ile 1978 yılına ait 183,5 milyon liralık P!V bır kulfetin, 100 mılvon hrasını 1977 yılına dpvrptmi'?tır VP avnı uygulamaya 1977 ^^hnda da Aynen devam edebıldıği takdırdt, 100 mılyonluk mecbuıi bır gıder artışım 10 yıllık bir amorti"îman süresının sonuna gotuımeyı amaçlamıştır. Yukarıdaki kulfetin kabul edilmemesı halınde amoıtısmdnların 1976 yılı bütçesine tahmil ettiği kulfetın 1S3r) tnilynn lira olarak kabulünde mutlak yanırpt vaıdır » Rapoıda 1076 yılı butçpsfnde kalması geıekırken 1977'ye aktarılan dığer kalemlerde yapılan oyunlar ise şöyle açıklnnmaktadır •Şırket bilançusunun 90 ve 1»9 sayfalarmda ver alan tablolarda gosterılen gelefek yıllara aıt çelırler, gelecek avlıi'a aıt gıderler kalemlennde, 197fi yılından 1977 jılıııa müdevver 58 milyon gelır gostprtlmpsmp karsın, 197fi vılı b(ıtçe>1nden 17r> milyon gıderın 1977 yılııiH nktaııldıgı anlaşılmaktadır Yukaıdaki iki kaVm arasındaki farkı teşkil cden 17558 = 117 milyon lira 197R dan 1977 yılına devreden rari gıderlerin bır kısmını ıçermektedir • Şirket 197fi yılı bilançosnnun 115 sayfasındakı tabloya gorp şuket çııgu ridpnmpsı /orunl'i grfderlerden, programa göre 207 milyon lira tnsarıuf saglamış gorülmektedır. Kanaatımızce 1976 vılı gidcrlcnndon mdhlm blr kısmı bu yolla 1977 yılına devredılmİ5 bulunmaktadır » Raporun sonunda kâr ?aıar hesabı eleştırmeM vapılırken şuketin 1 9 7 G giderleri toplamı 1117 737 338 TL gPİulPi toplamı ise 1518 9)fiO7î TL. olaıak gozükrnekte ve ıki sayı nrasmdaki 331 781 263 TL'lık farkııı çirketın 197fi yılı gprçek zararı oldugu belırtılmektedır. (Ba^tarafı 1 kalanarak sağlığını kaybpthgını dUşünüyoıuz. denılmektadu Bıl diri şoylp son bulmaktadır «Bay Karataş basm toplnntısın da (TRI'nın emnıyetle yoluna devam ettığını ) soylerniştır Bu ' dogrudur Ancak bay Karataç ya yın enınıyetını degıl, tam ter»ine taraflı yayın yapma emniyetinı, TRT'ye yasa dışı olarak yerlejtir diğl komandolaı ve ışbırlıkçı yar (Ba«Ura/ı 1. Sayfada) dımcıları aracılığı ıle saglamakta «ine gireceklerini belirten MSP du Bay Saban Karataş «ünıteler aozcusu, erken seçım konusunda gorevlerini Anayasaya tıygun ola AP'nin aldığı kararı «Bir kabada ıak vapmaktadırlar» derken, her yılık gösterısi» olarak nitelemiş, halde elınde tuttugu Anayasa Pı AP, CHP ve DP'nin kontıya iliş noche'nin Şıll Anaya«;ası olmalı kın beyanlarını endişe ıle ızledık dıı lerini belırterek, «Bugun huku Bay Karataş, Danıstay kararları mette olan bır partiden gelen erna uyaoağını açıkladığma gore, ken se(,ım ıslegını samunıyetsı? namuslu hır ki".ının yapaeagı lık olarak deger|pndırıyoru7» dp davranışın önce kpndı hakkında mı^tır MSP Grubu sdzcusü, tüm geliş ki yıiksek vargı organları karau na ııyarak TRT'de sılıdünılon 7or nıelere Karşın, MSP'nın yıne de halıga ve lşgale son vernıpk oldu yapıcı bır tutum ızlemeye çalışacağını soylemıs, 30 mart çarşamğunu kpndısme lıatırlatırız » ba günü toplanacak MSP gruDANISTAY KARARINA bunda «Herşeyln olabileceğlnl» belirterek, «Bunun içinde genso . UYUIMASI iSTENDi ru da, sorufturma da söz ItonuMemurlar Derneğı dün Cumhur sudıır Ancak bu konudaki kararı başkam Fahrı Koıutürk'e başvu grubumuz verecektır» demıştır. rarak TRT Genel Mudüru Şaban BAKANIAR KURÜIU Karataş hakkındakı Danıştay ka raının ııygulanma<ı içın hükıimeBa»b*kanlıktan Bakanlar Kutın uyarılmasını ıstemiştir rulunıın saat 10'da toplanaragı MKM DKR yonetıcılerinın Cum yolunda bakanlara çagrı yapılhurbaşkanı Korutılrk'e çektıkleri masına karşın, MSP'lıler saat telgraf şöyledir1130'da toplantıya gelmiştır MSP'li bakanların da hazır ol«21 mart 1977 günti ypni kıyım lara başvuracagım agıklayan Sa ma.sı ünerine Ba«bakan Demirel ban Karataş, TK'l Kunıtnunım Bakanlar Kurulunu açmış,, an21 çalışanını daha sürdü 14 8 1976 cak Erbakan 15 dakıka sonra toplantıya katılmıştır günll 700'e yakm TRT çalışanı makamınıza başvurarak TRT'dekl MSP'lılerin Bakanlar Kurulu toplantısına 1,5 saat geç ge'.mevahım durumu size hatırlatmıştı» lerınden sonra Bakanlar Kuruhı TRT'deki yasa dışı yonetımin ka gündeminde yer alan «genel asanunsuz uvgulamaları hııkuk dev leti ılkelerinin hıçe sayıldığının en belırgın drnegidir Saban Kara taş hakkındaki Danıştay kararının uygıılanması içın hükumeti 1 Savfada) uvarmanızı ar7 ederım » mış ve demokrasıdon yana gtiçECEVİT, ERBAKAN'A CEVAP VERECEK lerden oluşaoak oır geçıcı seçım CHP Genel Başkam Koevıt'ın, hükümetı kurulmasınu ıstemiştir. geçen pazar akşamı MSP lıderi DtSK Genel Seıcreterl Mehmet ve Basbakan \ ardım< ısı Necmet Karîica Buı»a'da Jizonledığı batın Erbakan'ın TV'de yaptığı kn sın toplantısında, yasü dışı ve nuşmada CHP'ye karşı iddia ve özgürluk duşmanı yıldııma salisnatlarda bulundugu geıekçeiiv dırılarının yogunlaşağırı, gazetele yanıt hakkmı kullanmak ıstegt olumlıı karşılanmıştır. TRT Ha lere, basın emeKt;tl'iunp> gazete okurlarına kaışı gırış>'en taşıst kem Kurulunu olıışturan Pıof Bahıi Savcı. Prof Muammer Ak saldınlara seylrci .talındıgını, can soy ve Pıof Cemal Mıhcıoğlu' ve çalışma güvenlıgının bır avuy nun verdiğı kaıaıa goıe CHP Ge zorba tarafından tehdıt edlldigını, ancak emekçi halkımızın nel Başkam Ecevıt, bu akşam bu gerçeklerl gorduglınu soyleTV'de konuşacaktıı CHP Genel Başkam Bülent E miştir. Ba7i işveıenlerın MC iktidarıopvıt televızyonda vapacagı konuç nın başı ıle yaptığı gorüştneden mada, CHP'nın demokratık sol sonra MC'nın buyük srmaye SAanlayışını anlatacak, köykentler hıplerinin siyasal te.îisıloibi olkalk kesimı ve egıtımle ilgılı par duğunun bir kez daha kanıtlantl gorüşlerini açıklayaraktır E dığını savunan Menınet Karaca, cevit bu arada CHP ıktıdarınm konuşmasını şöyle sürdUrnıüştür: koylülere, ış^ılere, esnaf ve sa «Seçimler jaklaştıkça MC'nin natkarlara kamu goıevlıleıınp ve buyük sermaye sahıplerının saglayacagı haklar ve olanaklar artan korkusu ve wldırganlıgı lizeıınde duraraktır seçim gUvenliğinı tendıt edıyor. Bu gerici, faşist güçler demokıasl ve toplumsal ıleıleme savaşmın yenl bır zaferınl on(Baştarafı 1. .Savfada) iempk igın emekçı halkımız Ü7Pması gerekır » deıni";, Mubahat nndekı baskıları yogunlaşlıu/orKUyel'ın kıtabım da eleştıren ve lar Seçımler oncesınd'» fa^r.t Iııık Dıl Kuıumunıa v av ımla komando suıulerıyle fııli bır «ınan «Ismarlama der«, kıtapları kıyonetim ortamı yaıatarak mılıi7eııne lapot'u bıı belge ulrnu yonların sandık ba»ına gıderek sı içın mahkemyp veımışlır faşizme karşı demokrasıden yana oy kullanmasını onlemeve çaSAVCININ GORÜŞU lışıyorlar Seçıml°*ın tam b.r Savrı Orhan Demııbuıan esas esas hakkındakı goıü'jlerını açık güvenlık içinde vap'.abllmesi içın elı ytırtsever kanına Hıla^mam^ larken samftın kıtabmdakı ıfade lpııyle bu mezhebın mensuplan ve demokıasiden vana puçle.den oluşan bıı geçıci se(,nı huki'ineli nı küçük duşuıo/,unu soylemıs, kurulmalıdır» antak laik TUrkne Cumhurıyetındp boyle bıı kıl ıp ıcın açılan kamu davasında bu nıezhep men Miplarınm mıidahıl olaıak dava ya kabulleııne gerek bulunma(Bastarafı I. sayfatla) dığını ılade etmıstıı Mudahıl tıvukatı Cemal ö?bey, nel Müdür Muavını Adnaıı Paker «Sayııı savdnın CIUSUIK elerıne te de Karaköydeki Genel Mudurlük şekkür edeıım Bız de aynı go onunde taıtaklanmış hafıf bi(,,ık ruşteyız anc ak mudahıl olarak yaraları almıstır Bu aıada b.ı/ı Genel Müdür muavinlerınin sek katılmak istıyoru7 » demiştır reter odalarında sayıları ikıden Yaıgıç A.aattın Ergun ıki Uye aşağı duşmeyen komandolar bu ye de danıştıktan sonra, «şıka yetçılerın kışısel bır rararları lundurduğu (>ne surulmektedir. soz konusu olmadıgından dava SORU ONERGESI nm nılelıgı de gozonUnde tutulaöte yandan Istanbul CHP Mıl rak davaya mudahıl olarak ka letvekılı Engın Ünsal, Millet Met tılmalaıı ıstegınm oy çoklugu lisi Başkanlığına verdıgı ve Ulaş ile leddprlıldı^ını» apıklatnıstır tırma Bakanı tarafmdan «Ya7ilnı Bu arada, sanık Mubahat Kü oıaıak cevaplandnılmasını jstedı yel kıtahını suçlu gorcıı bı.ııkı ği bir önergede, son 1 S yıl Jçınde şı raporunu da kabul etmedığı Deni7cılık Bankası'na 6000 veni nı bıldıımı^, «Ypnlden ıızman bi elemanın alındıgının doğnı olup lırkışıler seçilmesıni talep edı olmadığını ve yolsuzluk olayları jorum ı> demıştir na adı karışan Genel Müdür yaı dımularmın gorpvdp kalmalaıı nın bankanın çıkarı açısından doğrıı bulunup bulunmadığını (Rastarafı 1 Savfada) sormuştur Engın Unsal, oneıgesınde ayrıizin harçlığı venlecektır Sbz'eşpfl. Pendık Tersanpsı kuru havu/ mede ver alan dıger ka7anım'a ıııı aiRsında ağır ve kırll ısleıc'e vapımının durdıırulması \e ın saat urretlerıne 2 lııa /am ço şaat ıhale bedelının 240 milyon cuk, eğıtım, yemek vol ">arala liradan 500 milyon liraya çıkarıl ıına vapılan zambr dfl vor al masmın nedenlerının açıklanmaaını istemistir. (a a.) V .naktadır » Komandoların son gunlerde bazı işyeri ve okullardan zorla para topladıkları bildiriliyor Demirel meclis çoğunluğunun yiş soıunları» ve yurdıuı geşitli yerlerınde meydan* ıelen olaylar goruşıilmüştür Bakanlar Kuru'.u toplantıaın dan sonra MSP h bakanlar Eı bakan'ın odasına giderek 2 saat süren bır toplantı yapmışlardır Bu aıada CGP Genel Başkam Fey7ioglu da Bakanlar Kurulu toplantüindan sonra Demirel ıle '«) d.ıkı' ı stııen O7el biı goruş me yapmıştır Feyzıoglu Başba kanlıtolaıı a'iılırken OGP gru bunu top ayarak erken seçım ko nusunu goruşeteklerini açıklamıstır Feyzıoglu blr garetecinin, «HU kümette bulunan bir partının eı ken seçım kararı alması, hukümet çahşmalannt aksatmaz mı?» bıçımindekı sorusuna «Bu konuda bır mutalaada buhmmak istemiyorum Sayın Erbakanla, sayın Demııel arasındakı tartışmayı bırakalım kendi aralarında yllrüte dursunlar» Cevabını rer miştir Basbakan Demiıel İle t;azeteci 1er arasınd» i*e Bal««olar Kurulu toplantısmdan sonra 1şu konus ma gecmişttr • SORL. Danışma Kuruluaa gıu bu bulunan bu sıyast parti katılmazsa toplanabilir mı, toplanamazsa M . i maddenın defıstırilmesi tekllfınl getırecek misinız? CEVAP: Akla sığmayan işi savuıımak munıkun değildır Bır Meclis düşünUnÜ7 ki, bu Meclis' ın İ7l) uyesının dedıgını yapmak mümkun olmasın, Anayaca clesislırme gıu uııe sahıp bu çogunlu gun dedıginl önlemek mumküıı degı dır Halbukı Danışma Kuıulıı Meclisın iradeei Ustunde bır kıırul değıldıı. adı bıle üstnnde Danışma Kurulu, îcıa Kurulu değll kı Ve Danışma Kıııulu ıle Meclısin faalıyetIpıını onlpmek mümkün değildır Eğer CHP bır bahane icat etmezse, dun ortaya koyduğu, kamu oyuna açıkladığı kararında sabit kalırsa, onu değiştirmezse bu vuıüı SORD. 93 maddeyi değistırmeye gerek yok m u ? CEVAP. Onu bunu bllmem Bıldığım bir şey var Bir Meclisın 445 üypsınden 370 üyesı bır şey ısteyerek de olmayacak Bu nıumkün değildır. O zaman Mec hsın u^tun ırnde olması meselesi orta yprdpn kalkar Aklın alacağı iş değıl Terazinin bir kefesine Danışma Kuruluna gelmemiş bir paıtının uyesıni koyacaksınız, 6bur go/une butün Meclisı koyacaksıni7 \p Merlls çalışamaz ha le gelecek, yasa yapamaz hale gelccpk memleket lun 20 senede bır defa nıuıaeaat edılmesı geıe ken bir eıken seçim kl odur, bovlp bır şpy onlenetek bunu nnııııkıın gormüyonım Bunu soy lerken de hükümet başkam olarak soylemıyuıum, AP Genel Baş kanı olarak soyluyorum. Türkı ye'dekı demokrasının kökünde (.ogıın ııgun hakımıyptı vatar, a zınlığın hakımıyeti değıl 4JO Uyelı MılUt Medihinı düşününu/, 10 uye bu tarnfta 440 ııyp bır ta rafta olsun 1» uvenin temsılcisı DHIIISIIUI Kuıuluna gelmedı dıye 440 uyenın dedıgı olamıyoısa o memlekette ne mıllet ıradesındeıı hahsetıııeye ımltan vardır, ne cle Medıs ııadesınden bahsetmeye imk.ırı \aıdıı Hıç kims>e hazır lannidsın aklın almayacağı işleıl bahane yaparak engel çıkarmaya kımsp kalkama, SOIU CHP erken seçım oner gesını Mıllet Meclısi Baskanlığı na veıdı CI'.V\P Memnun oldum Yal ni7 aıkasında dursunlar Yan yoldan gpçıp bahane icat etmesınler sonra SOIU: Arkasında da duruyorlar buiıın parti lere çağn da yapıyorlar CfcVAP Amması, fakatı yok. Ga\Pt nçıklıkla soyleyeyım Var sanız, vaıi7 desınler varız Buynm mıllet herkesi görecek Ge!in mllletın onündp hesaplaşalım Hesaplasma ?aruret halıne gele cektır Memleket içın hayırlı ola raktır, C HP'nın boyle bır kararı alabılmış olması S O R I • MSP Genel Başkanı, hükumettp bulunan bir partının erken se<,ım kararı vermesmi, hu kümol ı,ali',malarını baltalayacağı jolunda riegerlendıriyor CEVAP: Bir partının genel baskanıvla bır tartısmaya gırmem su anda. beçım Mıllet Meclisinın i SORULAR VE CEVAPIAR DtSK Genel Tartışmalara D. Bankasında Good Year'da Komando olduğu bildirılen rtğ rencl ve ışçileıın son gunlerde okul, yurt ve işyerlerınde yoğıuı baskılara gırışeıek, zor a para topladıkları bildırllmektedıı Han gi orgut adına toplandıgı bılın iTipypn ve makbuz olmaksı/.ın şidir. seçım bana gore partilerin sağlanan paraların onbınleri bul ışidır Seçım koalis' on şartı de dugu belırtılırken, ozellıkle bu jildir Seçımi şu zamanda yapatip baskıların esnaf arasında bülım bu zamanda yapmayalım dı vük korku yarattıgı dıkkatı çekye bır şart yoktuı olamaz da za ten Partının butün organlan ve miştır Bır tehdıt havası içinde ısyeı gıırııpları ıttıfakla bu kaıanı var leııne ba?ı kışıler bır mıktar mifsa benım o karaıı dıırdurma soylemekte ve bu paranın bellı ma ımkan yuktuı Seçım aslında bir süıe sonunda kendileııne ve tabandan KPİmekledıı ıılmesim ıstpmektedırlcı Bovle MSP (,ıup Baskanvçkılı Süley bır baskı karşısında işyerı sahı nun Arıf Emıp de dun veıdıgı bı ya paıayı hazırlayıp vermek dernecte erken seçım oneıgesi te, ya da kaışı çıkmaktadır GP nın mullakH Danışma Kurulu n nellıkle, bu tıp olaylarda karşı dan geçnıesl gerektiğlni bildir çıkanların tehdit edıldiği ve son mıştır Emre, ozetle şıınlau soy radan işyerlerının tahııp edıldı lemistır gı bıldirılmektedir «AP'nın eıken seyım teşebbviSemtinın ve adının verılmemesü mi.l. manfaatlerimize aykırı sinı isteyen bıı işyerı sahıbı İş ve Meclis ve hlikumet çalışmalarını felce uğratarak mahıyette yerınln iki kez lahrip edildiğini, dir BugUn memleketinıizde er sonunda komandoların ıstedık leri 1") bin lira dolayında parayı ken seçım formülü maale«sef hlz verdiğınl söylemiştir metten ve hükUmetten kaçmak Yine isminln açıklanmasını is isteyen her partlnin başvurdıığu bir sun'i gerekçe haline getirildi. temeyen bir başka işyeıi sahibi Hizmet zamanı hizmet, seçını za de, kendıslnden bu \olla para manı seçim yapılması gerektigi alındığını bildirmiştir tşçi ve ogrencllerden oluşan ni prensıp sayan partimi7, fav komandolar, para toplama iştnde dasına ınanmadıgı ıçın bu teşebhiUu i^ttlzUgUn va kanunların ' makbuzsuz çalışmaktadırlar Bu gftsterdıft yoilajUptı giderek hun\/> kişiler, «parayı ne maksaüa topladıkları» sonılarına, «bu bızim mek karaıındadır Meclis içtü 7.üğunUn 93 maddesme gdre par bıleceğımiz iş» diye yanıt vertımiz evet demediği takdırde se mektedlrler E6ITİM ENSTİTİriERİNDE DE çim yapılama/ KarşımızdaküeKomandoların «haıaç» toplarin hileli yollara sapaıak huku ku çlgnemelenne musaade etmi ma isi, Eğitım Enstitüslerinde de daha ya<gın bır şekılde sürmek yeteğız » tedir. Bunlar, oğrencıleri aylığa AP'NİN GIRIŞİKtîRİ bağlamakta. hpr ay belirli bir AP Meclis Grup BaşkanvekUl paranın ornegin 15 . 2ü TL 'nın Oguz Aygun ise, «Erken seçımın kendilerine verılmesıni istemek kaçınılmu» olduğuna dıkkatı (,etedırler. keıek şoylp konuşrnuştur Para verme ışıne karşı çıkanlar «Erken seçımın gprçpkleştirıl da, hemen saldırıya uğramakta, nıesıne artık hıçbır kuvvet ma fecî şekılde dovülmektedıı ni olamaz Fikren eıken se<,ıme Istanbul polıs yetkılılerı. ışyer karşı olan MSP'nın fulen pngel leri ve okullardan para toplama leme voluna K'lmesı kamuovu ısınden bilgıleri olduğunu an onunde onu fevkalade mtiskül du cak kımsenın bu konuda kendl ruında bırakacaktıı Bu en»ellılerine başvurmadıgını soylemek menın hıçbır değeri olmayacağı tedirler Bir polis yetkılısı, «Böy kamsındayım » le olaylan duyuyoruz Ancak, Bu arada, MSP'nin engelleme klmse bıze gelip de şu kişiler planlarına karşı AP nın ha7i ha bizden haraç aldı, para topladı zırlıklara gırıştiğı de açıklan diyemiyor Belge gosteremlyoı mıştır. AP erken seçım kımuvm Bu gıbf olaylarda vatandaş çe da meydana gelebilecek tıkanık kinmeden şlkayetçi olmalı ki. ları gidermek ıçln Meclis ıçtüzutedbırinl alalım » demistir ğünde gereklı degişıklıkleri öngoren bır oneri hasırlamıştır. Bu onerıye gore, Danışma Kurulunun yetkilerınde bazı degışıklık(BaRtaraft 1. Sayfad*; ler olacak, Kurul çoğunluk arana rak toplanabilecek, bır kaıara va nedan, çekmecede bulunun paıa rılmadığı takdırde, Mlllet Meclı nın bır bolümünü soyguncuya vermış, çekmecede başka para si Başkam konııyu Genel Kurula olmadığını söylemiştir Soyguncu sunabılecektir. torbaya konulan parayı aldıktan DP Grup Baskanvekllı özer sonra kapıdan çıkmış ve Halıcıölçmen de, partlsının Danışma lar Caddesınp inmıştir Oradan Kurulu toplantısına katılaıagını 34 YP 74fi plakah taksiye sı açıklamıştır. lah zoru ile bınen klşinin, Çapa Kan Meıke/ı yakınlaıında aıacı teıkettiği ve başka bır araca bı nerek Topkapı yonüne uzaklaştı gı saptanmıştır. Olayın soıuştur(Başlarafı 1 Savfada) masını yapan Emnıyet Mudür redir devam edegelen ışkohı Yardımcısı Yılmaz Çapm, «Bır yetkı ıhülafı kesınlıkle çbzume hafta ön':e Şehremıninde soyulan kavuşmuş, Genellş'ın 34 sıra banka ıle Fatıh'tekı bankanın aynosunda yetkıli tek sendıka ol nı kışı tarafından soyulduğu ka dugu saptanmıştır Bu kararla nısındayız Sılahlı soyguncurmn Tüık îş'in ve ona baglı kıırukısa bir süre içinde yakalanması luslarm ne derece bu ış kolunda ıçın çalışıyoruz» demıştir. etkın olduğu bellı olmuştur İsçi sınıfının çıkarlarını egenipn çevıeleıe peşkpş. (.ekmeyi amaçlayan sarı sendıkalann bıl tlln engpllemeleııne karşın vet (Baştarafı 1. Savfada) kısı kesınleşen Geneltş onumıı/ «Ttlrkiye'nm ıthal edeceğı mal dekı gunlerde ve en seri bıçımları gosteıır lıstede demıı ve v e de işkolu so^İPsrnesı goıuşmelelık borular feıro alyajlar, aşılaı. ıınp ba^layacaktır amyant tezgahlar, vesaır onemu Bu goıüsnıplpı oncellkle İ7 ham ve yardımtı maddelere ver verilmıstir mıı Beledlyesı ve ESHOT Genel Mtıduıluğunun tum ışyeılpıınde thıaç lıstemı/de ise, ba?ta na çıUışanlar ıçın vnpılacaktır . ıencıye olmak tlzeıe, fındık ıİPRAŞ'TA ru lızum, tutıln gibi geleneksel ihraç nıaddelpnmız ıçın oneınl1 Öte yandan YaunıiM'da bulukontenlanlar sağlannııstır Aynı nan tpıa? petrol laf'nerısıncip bıçimdp, genlş çapta sanayl l.toplu so7İeşme vetkisı mahkeme rünlen kontenıanları saptanmış kaıarı ıle TürkIş'e bağlı Pe'rol tır î? Sendıkası'ndan ahnarak DtSK' Türkıye'de Sovyetler Bırlıği la e baglı Petrol VP Kımya Işçılerl rafından kurulan bazı sanavi le Sendıkaiina verılmıştır. sıslerinın protokol donemıne ısa Kocaeli Ikinrı İş Mahkemesl taksıtlerınl karşılamak bır süre önce Bolge Çalısma Mu bet eden r dürlüğu'nun tpıaş'ta yetki kara uzere 3,) ınılyon dolarlık 'luık rını Türkîş üvesı Pelrolls Sen malları Uzerındp nıutabakata n ıılaıak gereklı mektup teat' ed 1 dıkasına vermesi üzerıne DtSK mıştiı » üyesi Petrol ve Kimya tşçileri Sendikası tarafından yip.lan 'tırazı ıncelemıştır Bu inceleme sonucunda Ipraş rafınerısındP çalışan ışçılerin onemli bir bölu(Ba.starafl 1 Satıaı! > münün Petrol ve Kımya Işçılerı Aydemir'ı anma toplantısı p« Sendikası üyesi olmalarma ıaf zar günu saat 15 te Tıırk Tarıh men sahte belgelerle Petrolîş Kurumu salonunda yapılacaktır. üvesıvmiş gibi gosterndığmın sap ölüm yıldonümü nedenıyle aıtanması Ü7erıne tpras rafınerı lesi, vakınları ve sevenlerı bugun sındekı jptkt DtSK e bağlı sen Aydemır'ın kabnnı zıyaret edecek dıkaya verilmıstir. lerdir. Törende konuşması (Ba^tarafı I Savfada) ticilerl katılmıştır Bınanın çevresınde ise polıs ve ınndarmH laıla bulıkte komandolar da korumada bulunmuslaıdıı Erdem dun sabah, bıı yıl oftıetıme baslavan DMMA oın açılı şında bıılurımustuı Okula <eldı ğınde Bttkan ogıencıleruı çeşıtlı sloganlaııvla kar^ılaşmıştır Ogıen ıler, topluıa «Katıl iktıdarh «Faşist Bakan ıstifa», Defol Rİt», Eğitım Enstitus.u ve bu okullar faşıstleştııılemez» ve «Faşıst katillerden hesap sorulacaktır» dıye I ğırmışlardıı Konuşması & ı lasında sesı duyulamayan Erdem, daha sonra aynı bına ıçındekı tşletmecllık ve Turızm \ Jutsek Okuluna gıtmıstır. Bakan vo berabeıindeki Müsteşarı Ahmet Nıhat Akay ın çevıesinı polıs ve Jandarmadan başka, yakalarında bozkurt uı/etl bulunan komandolaı da sarmış, kendısını Koru mıl^lardıı Buıada d.ı oğrencıle nn «Gerırı eğıtıme son» diye tem po tutmalaıı ve oku'.u terkel mesini islenıelen uzerine Eraem «Okulumıi7un, eğitım slstemimıEİn ilerıcısı, gerıcısı yoktur. Mılli Eğitım knrumlaıında yapılan •ğitim, millıdır 1919 larda Samsun'dan yola çıkanların ılkelf rıne uygun nğıtnndıı» demıştir. Daha sonıa bına içinde çevreslndekileıle konuşan Bııkan, «Ba 7i genUeıın bu kabıl huıeketleri ni yadngamamak Ia7imdır Ancak yadııganarak Inısus şudur, daha bundan ıkl yıl 6nce. ünıveı sıteye Kiıemıyoıu7 dıyen ögrencıler, Ankaıad.ı dılven Parkında ölüm oıucu tutuyorlardı Şım dl 18 unlveısıtemİ7 vaı Yuksek Okullarımi7in savısı hızla artıyor Kımse ünıveısıleye gumıyorum dıye olum orucu tutmuyor» şeklinde konuşmııstuı TO&DER'CilER KATIIMADI Milli Fğıtım Bakanı'nın Balıkesır'e gelışi dolayısıyla TÖBDER'li ogretmenlerle yapılması kararlaştnılan toplantısı da ıptal edılmıstır. TCMi DER Balıkesir Şubesi Başkam O Nafız Senturk bır bıldırı yayınlayarak, F.ıdem'i eleştirmlştir Öğretmenlerın toplantıya katılınKması U7erıne TÖB DKH Başkam Şentllrk'U ma kamına ça&ıran Mıllı Fğıtım Mü duııl K.ıınıl Haykaıa Şenturk'ü lehdit etmls .Bu bıldlri yalan ve iltiralaıla doludur, senln hakkııı da gprpkpnt Bakan gittikten son ra yapatağım» dcmıştır. Bakan f ıdem, hğle saatlerlnde Balıkesır'ı teıketmış, Bursa'ya gıtmiştır Bakan, Bahkesır'dekı ola> laıla llgılı tılaıak a a mu habırıne şunları sovlemıştır «Gorüluyor kı, 'lurkıye'yı sev meyenler, mıllet sevgısı nedır bıl meyenler okullardan parmakları nı ve ellpıını c.ekmeınısleıdu Gençleri kendı dusüncelerıne alet etmek istemektedııler lepkl, Türkı\e'nın buyümesıne, zengınle>mesıne, refahın yaygınlaşnıasına kaiMdır» Ilrdem, bu arada Balıkeslr'de yuksek oğıetını kuıunılaıının vav gınlaştırılmasına çalısılacağını bıl dumış ve «Kaıesi Ünıversitesı» nın kuruhnasının düsuntilduğünti bildirmıştu şunu ile başından ağır biçimd» yaralanmıştır Yer Bılimleri FakUltesi bnunde mevdana gelen olaylarda, taş sopa, zıncir ve tabanca kullanılmıştır Çatışma sılasında Yer Bılımlerı Fakultesi .) sınıf öğrencısı Tevfık Fikret Bllen, tabanca kurşunu ıle başın dan, iki öğrenci de hafif şekild» varalanmıştır Başından yaralanan oğrencinin durumunun endişe vencl olduğu belirtilmiştir O lay (andarmanın müdahaleslylı» bastırılmış, bir riğrenrı gözaltın» alınmıştır IZMİRDE tzmlr Bornova'da ltlmlildBrl belırlenemeyen kişiler tarafındnn «Idürülen BUyük ÜlkU Derneği Bornova Şubesi Başkam Sust KUrşat'ın cenazesi dün ailesi tarafından Van'a götürülmüstür. Komandolar cenazeyi dün ıa> bah Buca SSK Haıstanesınden »larak, Buca Eğıtim Enstıtüsune getırmiçlerdır Bıırada blr tören düzenleyen komandolar daha sonra cenazeyi Buca lçerisinde gezdirmışlerdır. Komandoların, Buca'da okuyan ilerici kır ve erk«K nğrencileri sılâh zoruyla grupa kattıklan gozlenmiştir Cenaam Buca içerlsinde gezdirüirken de, esnafm dükkânlarım kapattıkları, halkın ise evlerine kaçıjtığı görülmtiştUr Çıııarlı Meslek Lısesinde dün, okul yonetimi ile komandolann Ü7erlerinde ortaklaşa baskı uygu ladıklarını, öğrencıler arasında yemek konusunda ayrım güdüldü ğünü bıldlren öğrenciler dün ders lere girmeme kararı almışlardır Daha sonra okula gelen polısle hgrencıler çatışmışlardır. 8'ı güvenlik gorevlısi olmak Ü7ere 15 kışl çeşitli yerlerinden atılan tas larla yaralanmıştır Çatışmayı \tleyen foto muhabirlermin filmlerl almmış. öğrenciler polis tarafından bır kılometre otedeki îımir Merke7 halıne kadar kovalamıs tır Rılâh seslerının de duyulduğu olayda polıs, 23 oğrenciyı goıaltına almıstır. • Malatya'da Turan Emeksiz Lisesi dnünde onceki gün meydana gelen polis, halk, öğrenci çatışmasindan sonra gozaltına alınanlaıın sayısı 94'e yükselmlgtıı Bunlardan 28'ının kadın, 12" sinın kız öğrenci olduğu btfdlrılmışttr Mustafa Kemal Kğıtim Knstitilsünde komandolar, tzmır'fle BUyük Ülku Derneğı Şube Başkam Suat KUrşat'ın olümünü protesto içın bına üzerındekı Ataturk lesmının U7eııne büyuk boy bır Bozkurt resmi asarak bovıcota başlamışlaıdır Ancak daha sonra Vali Rafet KUçUktiryaki, Emnıyet Mıidüıü ve Mılli Eğitım MUdürıı okula gelpıek Bo^kurt ıpsmını indırmişlerdır V«lin:n konuşmasından sonra ögrenciler derse gırmıslerdtı Valtnın okuldan ayrılmasmdnn sonra kotnpndolar, Bozkurt resmını yenırien Atatıirk'un resminin Uzerıne a&mışlardır Bu okulda onceki gun çok sayıda devnmcı oğrencı, komandoların saldırısma uğramıstır. • tstanbul'da, blr grup komandonun engellemesi sonucunda dün İTÜ'de oğrenım yapılamamıştır Maçka Madcn ?akültpsl'nı boşaltan polıs, .)4'ü komando olan 80 kadar öğrer.cıyl gO7Rİtına almıstır Bıı aıada Gümuşsuyu Temel Bılımlpı Fakılltesı'nde dp komandolar lerste bulunan oğrencılerın ogıenım gormplpıını engelleyınıe polis ve jandarnıa tüm ogıemılerı bına rlısına çıkaıtmıştır tTt', Maçka Maden ve Gumuşsuyu bblumlerınde olaylar Uzerine oğrenıme bır gun aıa verilmıstir Bu aıada olaylaı ıiPdenıyle kapalı bulunan DMMA'de tatil kaınrı 31 maıla kadar uzatıkruştır. • Antal>a'\a bağlı Serık ılçasınde geçcgımız hafta içinde mey dana gelen olaylarla ilgılı olarak dort Kİşı tutuklanmıştır Emnıyet yetkılilerinden alınan bılgıve göre, gozaltına alınanlardan Hasan Aputkan, Adem Tunç, Mustafa Isık ve Kâzun Işık cezaevıne grin derılmışlerdır Emnıyet yetkılılerı. bugııne kadar gozaltına ahnanların sayısının 47'ye yükseldigmi bildırmışlerdir. Türk Ticaret Yargıtay Sovyetler ANKARA'DA Ankara'nın Yukarı Ayrancı sem tınde bomba imal edıldiği bildirılen bır evde mevdana gelen patlamada, Ömüı Karamanlıoğlu ad lı genç kı/ olmü'. Arzu Sayman da ağır yaralı olarak Ntimune Hastanesınde tednvı altına alınmıştır Polısın verdığı hılgıye goıe, patlamadan sonra evde yapılan aramada, l)ir sten, ıki tabanca, şaıjorler, Hifl mermı, bonı ba yapımındu kııllanılan aletler, Uç adet patlamava hazır bomba ıki takım sııbav elblsesi, düıbün ve bomba yapımında kullanılan avaılı SHatler bulunmuştur Patlamadan sonra evde yaıalı olaıak bulunan Avşe IIP? ın sahte kımlık kaıtı kullandıgı ve gerçek adı mn ömür Karamanlıoğlu olriuğu bıldırılmıstir Ankara Emniyet Müdürlüğü, yetkılıleri olayla ilgıli soruşturmanın sürdürıildLiğıl nü söjlemışlprdır Şevket Süreyya TRABZON KTÜ'DE Trab7on KTU'de dün komandoların yolaçtıgı olaylar sıraaında bir ogrencı tabanca kur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog