Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SEK1Z CUMHURİYET 25 MART 1977. ŞenoPun değiştirilmeyişine Romenler bile şaştı ROMEN FUTBOL UZMANLARINA GORE, TÜRKıYE'NıK ARJANTıN'E GıTME 5ANSI SIFIRA YAKIN ROMANYA'NIM SON 10 YILDA ALOIGI EN FARKLI YENGıLER H E L S I N K I : R o m a n y a Fınlandiya 46 BUKJREŞ: R o m a n y a F ı n l a n d i y a 90 T1RAN: Romanja A r n a v u t l u k 41 KÖSTENCE Romanya Japonya 41 B t K R E S : R o m a n y a K ı b r ı s R K e s %0 BÜKREŞ: R?man>a Darumarka BLKREŞ: Romanya Danımarka Romanya Turkıye 61 40 40 BtKREŞ, (Ozel) 17 nısanda Vıyana'da ivusturya ile yapacağımız Dunya Kupası eleme tnaçı ıçm, «Dopmg karşüaşması» ozellığını taşıpan Bukreş'tekı Balkan Kupası maçında, Tur».ıye'nin, Romanva'ya 40 yenilmesıne. en çok şaşan Eomenler ve karşılaşmayı 4 kamerayla banda alan Avusturya Putbol Federasyor.u yetkıhlerı oldu dofrusu. Bomen Mıllî Takımının Teknık Dırektoru Stephan Kovacs «6 nısanda Eukreş'tekı Ispan;<* tnaçı ıçm bıze fazlasıyıe dopıng veren Turrflere teşekkurler» derken, maçı ızlemeğe gelen Avusturya Mıllı Takımınır. Başantrenoru Helmut Sene kowıtsch «TUTK takımının böylesıne çokeceğmı aklımın kenarmdan bıle geçırmedım. Şımdı reıc arzum, Turklenn, 17 nısanda Prater'de bızımle yapacaklan maçta da, bu oyunlannı tekrarlama*ı» şeklınde konuş"u. «TtRKtYE, ARJANTÎN'E GtDEMEZ» Romanya Turkıye (40) maçını ızleyen yeru ve yabancı futbol ıızmanlarının kanısı bu. Hltta Romen eleştırmenler. savunmada boylesıne haıa yapan ve hucumda gol yollannı böylesme unutan bır takımın, fınallere gıtmesı ıçm, mucıze gerek'ığını ve vıze şansının sıfıra yakın olduğu goruşunü paylaşmakta. ROMANYA KARŞISINDAKÎ EN AGIR YENİLGI Türkıye, Romanya karşısındakı en ağır yenılgiye, 1961'de Bukreş'te 40 yenıldığı maçta uğranııştı. Bu dram, 16 yıl sonra bır kez daha te(rarlandı. EN YtKSEK NOTU ALANLAR Romen yayın oıganları bır kalecınin, boy'.eslne kotu goller yemesıne ragmen, degıştmlmemesıne hayret etme^te. «Sportul Popular» gazete»i, attığımız 4 golden 3'ü, Turk kalecısınin ıknı mıydı, fakat, hucutn elemaruamruz golluk şansla. n değerlendırebılsej dı, fark 7'e çıkardı. demektedır. Romen yayın organiarı, sahanın en ıyı futbol cusu olarak, Romanya takımında beyın gorevuu goren ^e tnr de gol atHTj kaptan Dumltru"yu gös termış, sag bek CheTan, santrhaf Satmareanu 2 Dndtr Gerjrgescu Ve Zamfır'e de yükseTc" not ver mıştır. Mıllı takımımızdan ortaya yakın not alanlar ise, Turgay ve Necatı'den olusmakta YunarUı hakemın, geçerli saymadığı karşıhklı birer gole ise, bır turlu anlam veremedıklermı, kaydetmekfe. Kovacs: "Türkler b»ze gerekli dopingi sağladı, teşekkür ederiz,, • SON 16 YILDA ROMANYA ONLNDE EN FARKLI YENılGıYı AIOIK. SENEKOWiTSCH: •TEK DıLEĞiM. TURKLERİN 17 NıSANOA BU OYUNIARIN! YıNELEMELERı.» TLRKıYE'NıN SON 10 YILDA ALDIGI EN AGIR YENıLGıLER (HORZOVV Polonja Türkıye KRAKOW. Polonya Turkıye / I R I C H : Isvıçre Turkıye •>OFY\: Bulgarıstan Turkıye DIBLIN: S îrlanda Türkı>e İSTANBTJL: F. Almanya Turkıye B I K R E Ş : Romanya Türkıye 80 31 40 5 1 40 50 40 «1971 yılında göreve geldiğimiz zaman futbolcuları kampa alacak para bile yoktu, seyirci küsmüştü.» «Başarıdaki değer ölçümüz, futbol takımının şampiyonluğu değildi.» «Görevi bırakıyorum, çünkü yıpratıldım ve yoruldum.» Beşıktas Kulübu'nun olaçan seçım konç resı pazar sıinıı yapüacak. Mehmet Xstnnka^ a nın adaylıçını koimaması uzerine Gazı Akınal ın başkanhsrı hemen hemen Kesınlestı. Pazar eunu Beşiktas Kulübu B&şkanhgından ayrılarak olan Mehmet l stunkava'mn altı •nllık %oneticili|i de sona erecek. Mehmet l"itnnka\a Beşıktaç Kulübu Başkanı olarak kongre once"ii Cumhuriyef m «orvılaruu yanıtladı. VstünkBya'nın goruşleri şöyle: Başkan Üstünkaya: "Beşiktaş camiasında ideolojileri tamamen ayrı iki parti gibi gruplar var,, Deniz SOM Herşeyden önce büyük Beşıktaş'a Mbannı iad« etmek ve ıstıkrar getırmek lazımdı Bjnu \apük. Turk antrenorlenne ve hakemlenne saygı gosterdık. Transferlerde çok para harcamamıza lagmen, spor okulunun faydasına mandık ve gerçekleştırdık Beşiktaş'ta yapamadıklannu nele r oldu? Yapamadığımız, basaramadıgımız en buyuk şey, Beşıktas camıasındakı dargınlan barıştıramamak \e BeşıkraşUlan bubıruıe kaynaştıramamak oldu. Beşıktas camiasında sankı ıdeolojılen tamamen ayrı ıkı partı g^bı gruplar var. Ancaic bundakı esas mesele menfaat. Bır de tesıs sorunumuzu çozumleyemedık. Kalubün başansuıdaid değer ölçunuz ncydi? Başarıdaki deger olçumuz futbol takımının şampıyorüugu değüdı Taraftarlanmızı rr.emnun etmek ıçın şampıyonluk borcumuzdu ama bunu çozum yolu olarak gormedık. Basarıva u'aşmak ıçın çok ıyı çalışan bır ışletme lazımdır. Iyı bır ışletme olması ıçm de profesyonel yonetıcıler gerekır. Aza sayımızı 4050 bıne yuKseltmejı ya da şırketleşmeyı tasarlamıştık, ama bu amaca ulaşamadık. Transfer politikanız ne idı? Kiıskun taraftanmızı stada çekebılmek için vıtnne ıyi mal koymamız lazımdı. Bunun ıçm de zaman zaman tfrada kaçtık. Metın lurel'le oluşan kadromuz Lıg ıkıncılığıru kazanırken Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlıgı kupalannı kazandı Metın Türel'ı kaybedmce Horst Buhtz'la bırlıkte takımırmz bocaladı, kadro »ekıl değıştırdl Kume duşmemek ıçın mucacieıe ederken Gunduz Tekın Onay ile bırlıkte bugunku takımımız ortaya çıktı Ve bugunku takım, ıkı uç jıl, bır ıkı küçuk yama, futbol okulunun da destegı ile transfer harcamasını en aza ındırebilecek nitelıktedir. Antrenor poKtikanız? Ben beş antrenorle çaliîtım. Bunlardan ıklsl yabancı ıdi. Fakat genç Turk antrenorlerı gerçekten çok çalışıyorlardı. Kendılennı bu ışe adanuşlardı. Turel ve Onay'm yarusıra Gundüz Kılıç'ın da hayatı futboldu. Blz kulup olarak Turk1 antrenorleruıden bır zarar gormedÎK, faxat olaylar çabuk yıprattı. Amatör şubeler konusundaki politikanız ne idi? Gerçekte şubelenn adı amatör.. Otekı kuluplerle aramızdakı rekabete blr de müessese kullıplerımızın katüması bu ışı çığrmdan çıkarttı. Boks, basketbol ve şımdl de güreşte hangı sporcu amator.. Başa oynamak ıçm futboldan daha çolt para lâzım Bu ışle kulup yonetıcılen başa çıkamaz. Beden Terbıyesı'nln mudahale etmesı lazımdır. Tesis poUtikamz neydi? Beşıktaş'm en buyuk sorunlanndan biti tesisdı ve bunu halledemedık. Ancak burada bizim dışımızüa başkaca olaylar vardı. Beden Terbıyesi ile 30 yıldır Fulya tarlası üzerrnde bir sonuca ulaşamadık. Ve kendi aramızda staxün 30 bm kışılık mı, yoksa beş bin kışilılc ml olacagını kararlaştıramadık. Bana kalırsa Fulya tarlasında trıbüDsuz antrenman sahası ve kamp tesısleri yapümalıydı. Daha sonra da kapalı salon, ya da olımpık yuzme havuzu olmalıydi.. Kaynaja dönüş politikanız? Bızler spor okulunun gereğıne inandık. Gerçekte tüm kulüplerımızın buna inanması lazımdır. Burada Turk futbolunun ekolü yaratüacaktır. Önumuzdekı yıllar futbol okulumuz ilk meyvalarmı verecektir.. Ta kulüpten alacaklannız? Kulupten olan alacaklanmız ıçın temlik koyduk, Maddı ımkân sagladıklannı açıklayanlar bızi yıpratarak kongreye geldıler. Fakat temlik muessesesimn işlemesı onların tutumuna bağlıdır. Beşıktaş'ın başarısı ıçm bız de bazı fedakârlıklar yapabihnz. Ancak bu zamanla bellı olacaktır. Beşlktaş'da görevi neden bırakıyorsunuz? Yıpratıldı|ımız ve yorulduğumuz ıçın... Beşiktaç Kulübu nde Tonetict olamk neden v almıştıruz? f «19Î1 iüında ıdealıs grup ıstıfa ettığı zaman Beşıktas ÇOA zor durumdaydı Kulubun üç mılyon lıra borcu vardı Futbol takımının orta sıralarda bulunması seyırcıyı kusturmuş ve hasılatı duşurmuştu Malı sorunlar en ust noktasındayaı Futbolcuları kampa alacak para yoktu Hıkmet Ünlu'nün başkanlığmda Hakkı Yeten, Selahattın Aksoy, Ihap Subaşı, Sedat Kesen, Şukru Gulesın, Coşkun Ergun ile bırlıkte yonetıme katıldık Daha sonrakı olaylar ve Beşıktaş'a hızmet edece* kımselerm çok zor bulunması benı Başkanlığa doğru ıttı Ben de Beşıktas camıasına hizme". etmek ıçm bu gorevı kabul et'im. Beşıktaş'ta nelet yaptnut? Üstünkaya Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı Türk seyirciler, Vıyana'daki maça girerken stadm kapısmda polis tarafmdan aranacak Öndcr GÜRMAN >TYAN* 17 nisanda Dun>a Kupası eleme maçı olarak Avus turja ile yapacagımız Mılli maç ıçm Avusturja Federasyonu Pra ter Stadına gelecek Turk seyırcı lerm stada sopalara geçırılmış bayrak, flama. ıçkl şişesı, hava> lı$ek \e maytap getirmelermı ya saklamıs ve basın aracılıgı ile Avusrur\a Emniyet teşkılâtının stad kapılannda stada gıren se y.rcılerın uzerlennin aranacagını açıklamıştır. Dunya spor tarıhınde ılk kez boyle bır uygulamaya gırecek o lan A\usturya Futbol Federasyonunun bu davraruşma Turk fut bol federasyonu karşı çıkmasa dahı FtFA'nın, seyırcılerm bera berınae bayrak ve flâma getırme lennı jasaklama kararına karş çıkması beklenmektedır. Bu arada Avusturya Mülî Ta kım reknık dırektoru Seneko»ıç' m gazetelerdekı oe\anatı da ıigı çekmıştır Senekowıç verdıgı be yanatta «Turk. Mıllı takımmdan cegıl, fakat seyırcısınden çekını yorum» demıştır Aynca Avustur jada yaymlanan Konenzeifung'jn spor muduru K H Schıvınd Cum hunyet muhabırıne bu konudakı auşuncelerını şoyle belırtmıstır «Avusturja Futbol Federasyonu su anda çok guç durumda bulu nuyor. Bır taraftan çok sayıda Turk seyırcısmin Vıyanadakı ma ça gelmesmden ve çıkması muh temel olaylardan çekırurken bır yandan da Turk seyırcılerının Mılli takımlarına gosterdığı ılgı\ı Avusturja halkının da gostermesını ıstıvor » Gazetenın muhabın seyırcılerının üzerlerının aranmasma ancak bayrak ve flâma getırmelenne karşı çılalmasına taraftar rl madığını da sozlenne eklemıştır. Çakır'ın sekreteri Judo takımı yöneticisi olarak Hollanda'ya gidiyor Beden Terbıvesi îstanbul Bolge Muduru Mehmet Çakır'ın sekreen Sema Çırçırlı, Judo takımı kafılesınm yoneticısı olarak pazar gunu Hollanda'ya gidecektır. Uluslararası 7. Hollanda Judo Turnuvası'na katılacak t»yanlar ve genç erkeklerden kurulu 12 kışıhK takunımıza yonetıcılik yapacak olan Bolge Muduru'nün Sekreterı Sema Çırçırlı'nm yarusıra kafalede Judo Ajanı Ertuğrul Çınar, kafıle başkanı ve mutemet, Narmk Ekın ise antrenbr olarak bulunmaktadır. Ikincı antrenor ile doktor kafileden çıkartılmıştır. Doktor'un yerine Sekreter Çırçırh'mn Hollanda'ya gondenlmesi Ügl ile karqlafwinist.iT. Türel, "Avusturya antrenörünü Bükreş'te görünce, 17 Nisan'daki maçın taktiğini uygulamaktan vazgeçtim,, dedi Mılli Futbol Takımımızın Avusturya ile yapacağı Dunya Kupası eleme maçı oncesı Romanva ya 40 yenılmesı yurtta uzuntu ı!e karşüanmıstır Tekrîık Dırektor Metın Türel maçtan sonra yaptıgı konusrnada bu maçta Avusturya taktığır.ı denemeye fırsat kalmadığını defansın buyuk tu talar yaptığını soylemış, lsa"nm ise kendısmı >a nılttığinı orta alan ıçın değışıklık düşüneceğmı belırtmıstır Turel sovle konusmuştıır «Avusturva'ya K?rsı tıygulaj acagımız taaügı Senekowıtsh'ı orada gorduKten sonra u>gulamaktan vazgeçtim. Takımı mız kotu bır oyun çıkardı Hucum elemanlanmız ystersızdı Defans çok Ircta yaptı. Orta sahamız jolstu. Isa benı «ıvıyırn» dıye yanılttı. Oncelıkle orta saiıayı değıştırecegım ve Fenerbahçelı Engm'ı kadrova çağıraeağım» Bukreş'tekı basın da farklı jenılgıyı hayretle karşüadıklarım be'ırtmısrır. Informatıa gazetes:, Turk takımının kalecısınin hatalarmdan farklı ysnıldığinı yazmıs Fatıh, Cemıl ve Turgay"ın ıyı oynadıklannı, orta sahanın ise bozuk oldugunu belırtmıştır. «Turk takımmdan korkuyorduk. Fakat Dımıtru'yu kımse duşunmedı» demıştır. Sportul gazetesı ise. «Turk takımının penaltı ve verılmıyen gol hakkıydı. Fakat yıne de sonuç daha farklı olurdu Bu farklı galıbiyetı Steaua ıa kımma borçluvuz Çunku bu takımdan mıili tajcım da çok ojuncu \ar» demıştr. SOVYETLER BiRLiĞi YUGOSLAVYA'YI 42 YENDi BELGR\D Sovvetler Bıılığı bzel maçta Yugoslavva'yı 42 yenmiştir. Dınamo Kıe%'ın Avrupa Şampıyon Kuiupler Turnuvasında Bayern Munchenı ele>işınden sonra, mılli maçta da ıddıalı DT ekıp olan Yugoslavya'\ı 42 gıbi bır skorla yenmesı Sovyetler'm krız devresmden çıktıslannı belgeledığını belırten spor otorıtelen grubunda Sov jetler'ın şampıyon olarak Arjamın'e gıdeceklenm sovlemektedır. Sovyet takımının gollennı Blochın (2), Kıpıanı. Burjak, Yugo=:lavya'nm gollerını ise Baıevıç ve Jerkovıç atmışlardır Devre ise 11 bıtmıştır Öte yandan. Pras: da oynanan ozel mılli maçta da Avrupa Mılletler Kunası Şampıyonu Çekoslovakya, Yunanıstanı 40 yenmiştir. Fotog rafta, Sovyet mılli takımının bır maçtakı atağı . Beden Terbıyesi Genel Mudür Vekıh Fehmi Dinçer, Bolge Müduru Sekretennm Hollanda'ya MiUi Takım yoneticisı olarak gon derıimesı konusunda «Haberım yok, araştıracagım» demıştır. Ote yandan Polonya'dan gelen Gereko Romen gureş karşılaşması onerısının îstanbul Bolgesınce olumlu karşılandığı ogrenılmiştır. Bolge Mudurluğunden sızan baberlere gbre Polonya'ya da Mehmet Çakır ın vardımcısı Altaa Hastekın gonderılecektır. UEFA Gençler Birinciliğinde Ispanya, Isviçre'yi 41 yendi; îngiltere Galler yenişemedi MlîRCtE îspanya, UEFA Gençler Şamplyonasmda Isviçre'yi 41 yenmıstır. Ilk yanyı Ispanyollar 10 galıp kapamışltrdır. Cardıffte oynanan dığer maçta ise, îngiltere ile Galler 1 l berabere kalmışlardır. Muhammed Ali, Jimmy Young ile dövüşmeye hazır oldugunu söyledi şlKAGO Dunya Ağır Sıdet Boss Şampıyonu Muhammed Ah. George Foreman'ı dovere^ hastanelık eden Jımmy Youngıa dovuşmeje hazır oldugunu açıklamıştır. Muhammed Alı bu açıklamayı, Madıson Souare Garden Spor Sa '.onunun yoneticisı Teddy Brenner'ın hakkında açmış oldugu tazmınat da\ası ile ılgüı olarak çağrıldığı mahkemeden çıkarken yapmıştır. Teddy Brenner Alı'yı, kendısi ile ımzalamış olduğu sozleşmeyı ıhıal etmekle suçlamakta ve 4 mılyon dolar tazmınat ıstemektedır. G ÖZYAZICI, «YENiLGiYİ ŞENOL'A YÜKLEMEK BÜYÜK HATADIR» DEDİ TR4BZON, (Muzevyen GT.NER bildiriyor) Irabzonspor antrenoru Ahmet Suat Özyazıcı; «Turk Milli Takımımn Romanva karşısında \enilgisini kalecı Senol'un \edıçi hatalı gollere bağlamaK hatadır» demıştır Romanva yenılgısı uzerıne görüşlerini açıklayan Trabzonspor antrenoru Öz>azıcı şöyle konuşmust ır1 «Romanjiva mıll' takıır.ımızın 40 yemlgısım ılk nazarda haralı golier yıyen kaleci Şenol'a jufclemek volavdır Gerçekten de Şenol kendısınden beklennı°ien goller %emıştır Ama kabul etmeıc gerekır n.ı Romanya mılli takımı çıkardığı o>u nuyia lahDiyetı hak etnuştır. Ama skor bu ka dar farsiı olraamalıydı. Basketbol Milli Takımı açıklandı NAZIM ÖZBAY, «AVUSTURYA MÂÇ! iÇiN LiGLERi ERTELEMEK GER^K» D£Di Mıllı tutbo taKimımızu e^kı yöneticılenndcn Nazım Ozbav Romarva'ya K'^ı alınaii yenılgınn bır surpnz saV'ihbılece5ın" d^pınerek «Bu sonuç Avusturva mıllı maiı ıçm bır oiçu olmamalı» demıştır Ozbay. Avusturva maçının buyuk bnem taşıdığım sc^'.eyerek lıglerm bu maç ıçın ertelenmesırıı ıstsmıştır. 14 22 mavıs 1977 tarıhlerı arasında Fınlandıya'nır Helsınsı şehrınde yapüacak XX. Avrupa Basketbol Şampiyonası Çalenc turuna katılacak olan A Mıllı Basketbol taikımı dun açıklanmıştır. Antrenor Ruştu Yiice ve mene cer Dr. Erdal Poyrazoğlu yonetımınde iıazırlık çalışmalajına başlayacak olan rcıllı takımunız da şu oyuncular bulunmaktadır Abdullah, Erman fBeşık taş), Reşat. Doğan. Mehmet Efe (Eczacıbaşı). Nur. Utku (G Sarayl. Kemal, Zekı (ITÜ\ Na dır, Şadı (Karsıyaka». Cıhanhangir, ömürden CŞekerspor), Sabn (TOFAŞ SAS) eçen vıl Barıs Kiice baskctbolu bırakırken, 3 hafta boyu kıyameti kopartan TRT Spor Studyosu. koskoca KolejUler kume duşerken göriıntusu dahi olmavan birkaç kelimenin içine sıkıştı kaldı. Ehranda Vmit Aktan ı hir oluie son gore\i japarcasına. nezaket gereği bir ıki laf ftmeğe çalısır gorunce, koskoca Mulkiye'nin de sessiz sedasız gidişı aklıma geldi.. Daldım sonra.. bpor \aian olmadan sporsever oldugunı giinlere nçtum gittim. 1955 jüıvdı. Babamla birlikte Ankara"j a atandıfımızda . O gune kadar bizim ıçin hep gazete haberi olan spor olaylannın içine kanşmaya başladığımız gıinlerdi onlaT.. Cebeci'de, Siyasal Bilgiler Faküitesinin hemen arkasındaydı evimiz. Basketbolü gbrmeden sesini duymağa baslamıştım. Her cumartesi paxar lnyamet kopardı, fakultenin 600 kişiji zor alan salonunda.. « Ey vatan göıyaşlann dftısin yetiştik çünkü biz» marşının namelerini duyunca maçı Mnltaye'nin önde götürdütünn atüardık. « Yüdınmlar >aratan bir ırkın ahfadıyız» fürlemesi gelince de. Harbiye'nin on<? ceçtiğini farkederdik. Haftada 50 kuruş harç lıkla basketbol rnaçına gidecek halimiz yok >a.. Bir punduna getirip. 'Mulkiye salonunun emektar bakıcısı Lstad ile tanışntıştık. Hem öğleden sonraları salona girip bir ikı top atmamıza izin verirdi, hem de, maç sunleri blzi soyunma odasının penceresin den içeri alıp, gizlice salona sokardı. Sonra gazetecilik dönemleri jeldl. tlk tazdıklarun basketboldü hep. Ilk göı ağrun da Kolej.. Elime kalenıi aldığım yülarda KoleJ salonlarda fırtma gibi esmeğe başla mıştı. Annağan Asena diye bir MüUdTeli çık mış, Ankara Koleii voneticileri ile Jyi Uişkiler kurmıış, o okulun o^rcncilerinden bir takım çıkamuştı ortaya. Daha doğrusu dört klâs adam yetiştirmişti. Ilker. Erdal, Rüçtii «e Erdem., Bejinci adam, durumu idare ederdj sadece.. Sonraları, Barış'm sğabevı Savaş yetişmiş de, boşluk birazcık dolmuştu. Kolej, hepımiıin ittifak ettıği gibi, Tur kije'nin en modern basketbolunu ojnujor du. Maçını ızlemesi buyuk z/\kü. Bu ze\kı sadece takımın taraftarlan bozardı. Goğııs leri nıeşale amblemi gencecık ortaokul \e lise oğrencilennin, Ankara basketbolıindeıı marslan sllip, bugimku çirkınHklerin çıkıs noktası küfur tempolarını sıralamalarını u 7İintü ile iıler. zaman zaman da yaıardım Adımın «Kolej Duşmanı»na çıkışı bu yuz dendi. Aslmda, Kolejli gençler kızmakta verden göğe hakltvdüar. Türkıje'nin en modern benzerneyen skor kâğidı yeniden gBzden geçirUirken, Mulkiye'nin bir sa>ı fazla yaptısı ortaya çıkmıştı. O zaman kalemi kâğıda *oyle bir doknndurmak yeterli olduğu için de, hiç kimse Mülbiye'mn kazandığıru göııul rahatlığı ile söylevememişti. Kolej, bir daha. Ilker, Erdal. Rüştü, Erdem ve özellikle Armağan Asenaliı gucüne ııluşamadı. Ama Turki>e'ye, basketbolcıi ımal etmeğe uzun süre devam etti. Transferleı Koleji korkutmuyordu.. Ta ki, okul ile kulühün tum ılişkileri kopana kadar, kıılüpte kendilertne daha çok paye, belki de, maddı karşılıklı gorev verilmesıni isteven Beden Eğitim Öğretmenleri kusunce, kuiüp ANKARA'DAN NOTLAR Hıncal ULUÇ Ve Kolei de düştü şöneticüik vasfı olmayan çoluk, çocugun elinde bu küskünluğu korukleyınce, Kole) takunı, 3 salonlu Ankara Kolejinde antTenman bile yapamaz bale getirüdi. Amatbr Kolej'in, kafasını kuma gom muş Turk spor ydneticilerinin «Amatördur ile amatördür» dçdiklcri profesyonel dev lerden ovuncu saklaması imkânsızdı. Hepsı r.Uı Ama arkada okul varken, gidenin >eı ıııc venisi çeliTortlu Okul kulübe oyuncu vermez hale gelince boşalma başladı. Geçen Mİ, Kolej, son maçta guçlükle durumu kur basketbolunu oynar, ama lâyık oldukları vere bir türiü gelemezlerdi. Rakibi yenseler, hakeml yenemezlerdi. Bır Mulkiye maçlarını hatırlryorum. Son sanijede oyun berabereydi. Rüştü şutunu attı. Top havada sıderken, oyunun biti.ş düdüğümı çaldı. Am,. maçın hakemi, Mülki'.e koçundan önce dav ramp «Basket yok» dije çığlığı bastı. C.c eöre RÖre, Kolej'in galibiveti, beraberhî Indirilıniştl. O gün izinli idlrn. Surpriz er tesi gün geldi. Sahah gazetevı aldığunda maçı Mulkive'nin bir savı faıkla kazandıto oı oğrendırn. Hakem odasında bugunkunv tarmıştı. Çanlar çangır çanfir ralmıştı, ama yapacak birşev >oktu. Para voktu ki, oyuncu alınsın . Okul voktu ki, oyuncu bulunsun. Kolej elindeki malzeme ile idare etmek zorundavdı. Iyı bir koç bulunsa, belki de ederdi. Ama parasız kulüpte emektar Erdem iş başına gelince. o umit de kalmadı. \ıllar vılı basketboldan kopmus Erdem, Kolej'in, korakora gıren tum maçlanm 'îa>betti. Yani ovuncunun bitıp, ovunun, koçun zekâsına kaldıçı maçlarda. Erdem hevecanlı seyirci oldu. Kolej ıki maçı 1, ıkı maçı i sajı ile kaybetmişti. 1630 savı attığı ligde. 1 U savı daha fazla atsa, ya da cksık vese, kume duştüğü ligde dereceje gırccektı. Koleji bır Eczacıbaşı, hir Beşiktaş doğru diırüst yenebumişti. Geri kalan tum rakiplerle korkunç bir ölünı kalını savaşı verilmışti. Ama Erdem bep kaybetmişti. Sonunda Kclej duşt.ı. Tıpkı Mnlkiye'Din dustuĞ7J gibi. Okuldan koptuğu için.. Profesjonel çuçlerle savaşacak hali olmadığı için Kolejın düşüşünde. okulljra gıremeven Türk sporunun draını vardı. Kolejin dusuşünde gizli profesyonellik trajedısınin bır başka perdesi vardı. Kolejin duşüşunde kotu yöneticilik. ihtıraslı eğıtımcılik vardı. TRT Televızvonu. Barı> a haftalar haftası destanlar >azan TRT Televızyonu «.Kolej düştü» demiş ve geçîrnüş, geçiştırmiştı. Kolejin asıl duşüşu bınriu işte .. Tıpkı Mulkive'nınki çıbi Bu ulkenin basketbolunu jülar yılı varat. Sonra egenıen guçler gelsinler. agzına tokadı vurup lokmanı alsınlar. Sana destek olması gereken büvuk kıtle sırtını dönsun. Ve kamuoyunu olusturmakla çorevlı oıanlar da, unutsunlar. uuuttursunlar.. Bu ülke bir Mülkive daha bulamadı. Bır Kolej daha da bulamayacak. Peki ne yapacağız o zaman? Işte gene «Quo \adıs Solakoglu!.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog