Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 MART 1977 ÎBrf G ünün IV itapları FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ K4VRAMLAR ve AKIMLAR BOLUMt* ÎT. Cıldi de çılrtl 60.TL. Hıç bi tataphk, herkesın kola' lıkla anla>abıİBcep bır anlatınla \azıbn bj İK<iuxeserden yoksun kaîannacafctır. Halkım Nöbete Durdu Devrimcı ozan AYTîN UYAN'IN sür kıtabı çüttı. Adrea: Akdeniz Mah. Ev No: 151 Erdemll • Meniıı BİR UYABI: Edebıyat oğretrnenlen, ogrencflennisden gende ir«iirıaV ıstenuyors&nız, Turkıye Yazılan'm okumalısımz cgfflm yayınları beKlenen eser yoyınlandı/ Yargıtay Üyesi MUSTAFA RE$İT UARAHASAN Sahasındakı boşluflu doMuran esert fiflrfdyeyazrian YONETEN: CEMAL SUREYA NÎSAN'da çıtayor. Yazışma ve havale adresı PK. 387 Kıaüay'ANKARA Yıllıi abone 100 TL. Dagıtım: TAN DAĞITIM, Cağaloğlu IST. KLASİKTÜRKMÜZİĞİ EŞYA HUKUKU «<Mİ « • >*** • • '•" »NTOLOJI4İ (ŞorKı Fonnu) 0 Be'gesel 0 900 seclm>$ eser 0 Bırınct homur kâfrt 0 En doğaı guftsler 0 Sezcrltiı 850 soyfo Ankoro doğıtım : Gul Yoyıntvt FİATI: 125TL İzn r dafiıt m Gündüz Kfcobevf Ötteme'ı p«teme odr«»i K topcı'ara ınaırmlı aöndannr. P K . 3 M İ S T A N B U L / malzeme DERGİSİ 1 mayıs'ta çıkıyor 20 TL.; i reklom ve abone ıçri: • DEMAY PAZAPLAMA KOLLŞTI. . pk:1342 sırkecı' ISTtel 270715285904y 12 ATATURKTEN MARTA... SADİK0ÇA$ Cemmoq Ooğıtım /unar Türkiye'nin son kırk yıllık bütün önemti olaylarını ve bugünkü gerceklerini 27 MAYIS ve 12 MART'm hiç bilinmeyen yönlerini en yetkili bir kalemden izleyiniz erol toy TOPRAK ACIKINCA ROMAN I v e 2 . CİLT CIKTI' ÇAGDAŞ TATINLARI SADİ KOÇAS'ın ANILARI ATATURKTEN 12 MARTA LCilt Gene! Blbıâli cad 1» KJTABEVI ÇAGDAŞ TÜRK EDEBİYATI MEŞRUTİYET DÖNEMİ SÜKRAN HUROAKUL MEKTUPURti KOY EMSTİTUSU YIILAR1 ÜNJVERSİTELERARASI SEÇME SINAVINA HAZIRLANMAK İCİN «llll|f t Hakkı Ton^uç J,İüJ ."MODERNKLASİK,, may yaymlan günebakon yayınları Pıyatı 20 Lıra ISTEME ADRES1: ÇAGDAŞ YAYIV LARI Halkevl Sok&k .Vo 39 4 CağaJoçIn Istanbul fiyatı 50.TL. ısteme adrejleri kale derunesı^ıhhıye/uıkara gul yavınevı^dcm yıvuz sokak no 11 kızılay, ankara "nodem tasi, rizh FİZİK ASYA MEKTUPURI SANAT DERGİSİ 150. Ölüm yıldön&mtHtde BEETHOVEN • YapHlanyla yalnız çatynı dt^il. günürnilzb de aydınlatan ünlü müzik ustası bütün yönlerıyle tanıtılıyor • METİN ANO, Londra ve Pans izlenımlerlni anlatıyor • TDK Uyelıği sorunu Kurum yunetıcnerlnden sonra söz sırası yazarlarda • "AMERİKA'DAN AKİSLER" ABO'11^121 (otoğratçmın eserıennden oiusan 8ergl dolayısıyie AmenKan (otoğrafçıhğına bir bakış • VASIF ÖNGÖBEN'ie yem oyunu ve tlyatro üstune söyieş» FETHLJCARAKAŞ. Geçtığımız hafta ressamımız üstüne bır yazı • FİLM ÖYKÜSÜ YARIŞMASI'nda ikınclttfli kazanan öyku ' Istanbu' U Haftanm Yazısı'nı FETHİ NACI yazoı "Turkıye'de Roman ve Tooiumsai Oeflı$me" 224.sayıtı çıktı 44 «ayfa 500 kuruş sosyalizm için yazılar (politikafelsefesanat) 20 lira dağjttm: bilgi, cemmay bertolt brecht Bahkçıhk Tekniği D0(. DR. TEKih HfNGi 286 Sayfa Plyatı 180 TL. Isteme adresi: PK. 55 Cebeci . , Ankarm Ç AG D A Ş YAYINLARI Pro£. Nıyaa Berkes'ın yeni kıtabını sunar: böyök boy ciltli MAf Y^YINLARI Doğıı üUe'.°nr.den lzlenımlerı, gozlemlerı şa?arak, ıbretle okuyacaksınız Fiyatı: 25 Lira ÇAGDAŞ YAYINLARI Halkevi Sok. 39'41. SATIŞI REKOR KIRAN KİTAP KOZ YAYINLARI ADAYLAHIKA G O r C S İ C Eğitim Dizisi YAYINLARI B r o ^ r l e r i No: S EmperraUzm Nedir? (Çıktj) No: 7 Felsefe Nedir? (Çıkıyor) No: « Dlyafektik MaterjTÜfım Nedir? (Çıkıyor) H»r Broşur 250 krş Tek ısteklerde posta pulu karşılığı, toplu ısteklerde »»25 ıncbrun U Ödemelı gond«nlır. Adres: Basmusahip Sok. 10/11 Cafaloflu isUnbul Ernest Mandel LENİNİST ÖRGÜT TEORİSÎ Jaques Valier EMPERYALİZM ÜZERİNE TUM 6ENEL YETENEK (AGDAJ TAYIHURI Leon Troçki SUREKLİ DEVRİM 30 EOEBİYAT VE OEVRİM Karl Marx PRANSA'OA İÇ SAVAŞ 12.5 KUGELMANN'A MEKTUPLAR 15 LOUIS BONAPARTE'IN 18.BRUMAIREİ 12.5 KOZ YAYIIMLARI 1OO liradır. Ödemeli isteme adresi: ARITAŞ DERSANESİ Ordu cad. 288 3AksarayİST. Tel: 22 22 2 3 2 2 88 25 4. BASKI 496 sayfa MAVİ ve KARA Sabahattin EYÜBOÛLU 14 YAZI EKLENMÎŞ OLARAK, YENt BASKISI ÇIKTI FİYATI: 25 LIRA.. Isteme Adresı Cağdaş Yayınları Halkert Sokak 39 41 Cağaloğlu ÎSTANBUL PROF. OR. SElAHAniH ESTÜKK'İIN ESERLERi • EjÇıtimde Program Gelıçörme • Dıktacı Tutum ve Demokrasl • Gönlümc* • Tecelli GÜL YAYINEVt ANKARA • ANAURIN, BAI4LARIH, (OCUKURIN, GEKÇIERİN KiTABI Bu Çocuga Sahip Olun • 8 u Gence Sahip Çıktn. Yazan: SaUn S a v a GÜL YAYTNEVI ANKARA Hakem Sizsiniz FUTBOL KURALLARINI ŞEMALARLA GOSTEREN EGlTÎCI BIR KITAP EYÜP KARADAYI üe DOĞAN YILDIZ yazdılar Fiyiiı: 30 TL. Bfitfin IdUpçüard» 'Halk Ssktoru Sorunu Nedir ? Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Neler Soylenmıstır ? Neler Yapılabılmıştır ? Erdoğan Soral ve llhan Tekelı'nın kalemınden ., ÇİN RÂPORL J. MYRDAL içinde, son derece akıcı bir dille aniatır. Iç savaşı yaşamış eski mililanlar, yeni kuşaklar, kadınlar ve ohiarın ozgun sorunları yepyeni bir üslup içinde ele alınır. Çin halkının uretim birimleri içinde orgütlenmesi, gundelik sorunları, Parti ve yonetim kad1 roiarıyla ilişkileri, kültürel yapısı, eğitim sorunları I aynntılı olarak irdelenir. Ç İ N RAPORU, bu ülkeye ılişkin kuramsal urtışmalara yeni bir boyut içinde j açıklıkgetirmektedir. PK. 40 Beyazıt.istonbul GHJŞİM YAYINIARI Oağrtm BATEŞ isveçli ünlu yaar MYRDAL'ın bu eseri bıitun batı dillcrine çevrildi ve buyuk ilgi gördu. ÇİN RAPORU bugunkü Çin insanını, hızlı yajam temposu GenelDağıtım:TÜRDA Cağaloğlu Hsrmm Sotc. İSTANBULI "LEBW d e y ı n c e LEBLEBİ... J Çan Yayınları E V LiLi K Dr. HAYDAR DÜMEN Tfirk tnplumunda yıpılmıj en buyiık ara?tır n u FTİilik kurumuns sosro ekonomik bir yanlaşım. SAYIN * LOCKMdeyince RÜŞVET! Her ayı LOCKHtLU ruşvet lıaoerieriyle doiu teçen 1976 vı R t Ş l f A^'.İUOLL 1 e^pniı K^eıruyle Bünin Dünyada bugüne kadar LENİN Uzenne yanlmış Olan en buyuk eseri sunar: BOÛAlARfN ÖLÜMÜ d>*üter 15tt cykyler 20 tl 2baSTn* TURHAX SELÇUK'ÜN ÇIPLAK < o t AYDMUK Yaşasın Zimbabve Türkiye Halkının Kardeşliği = ilân etti Tahtlan sailanuıran kolluKiarı devıren LOCKHttU ruşvet olayının aynntüannı foîoğraflan. kankaturlenyle bu kitapta bulacaksınız. = RÜSYET YIL1 FİATI 15 TL. DAĞITIM :GEDA ÜLUSLARARASI HERYÖNÜ ile LENİN Vedat GUnyol'un Davld Shuo'dan çevırdıği bu kıtabı otumakta gecıkmeyın. Genel Dafıtun: Nuruosmajıiye Cad. 28'den ve kitapçUardan isteyiniz. çizgi romanının övkusü on araştırmamızda materyal olarak kullamlmıştır 256 sayf» 30TL. Odemeli isteme P K 60 Beyoğlu lstanbul : BATEŞ TÜRKiYE'DEKi 15 tl 2 basım UJ O YAYINLARI Zimbabve halkını, mücadelesmi ve mucadelenın onden ZANU'yu anlatan tatab . YENİ ÇIKTI! 5 TL. G«nel Dagıtım. TUBDA Hamam Sok. 4 3 Cafaloğlu tST. ÇAGDAŞ TAYINLARI C IK T I Anadolu'da ve Sosyalist Ülkelerde Melih Cevdet Anday 20 LİRA îst«n« Adresi: Çagdaş Yaymlan Halkevı Sokai 39/41 Cagaloglu İSTANBOL ALAMAIMYA BEYLERi PORTEKiZ'iN BAHCELERi J5{ KÛPRÜBAŞI şnrtef, KJti 2 basım • T u ı s E N ( A. A. JDANOV " AK YEŞiL KAVAK AGACLARI UÇÛIMCU BiR DUNYA ibya.mısır tunus ceza/ır ubrai gezı a^ıtan 15'1 haberleşme bafc I sck 2/10 at jnbaKka> &slı ıst Edebiyat, Müzik ve Felsefe Üzerine Stalın'ın SBKP (B)'nın onderlerınden olan Jdanov'un (1896 19481 sosyalıst gın temel ıllcelennı koyduğu ve aynı zamanda bugunku Sovyet rrvızyonıstlennm sanat, edebiyat ve felsefe alanındakı oncüllerlne karşı verdifl mucadeleyı jçeren unlü kıtap . YENİ ÇIKTI 15 LİRA Dağıtun: TÜMDA, Hamam Sok 4,2 Cafaloflu /tSTANBLT, İIIIIIIIIII1IIIIIIII1IIIIİİIIIİIIIIIIİIII1I1I1IIIIIIIIIM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog