Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBİYE? CENEVRE. 13. (a.a.) Mösyö Paul Boncourd tahdidi teslihat (2) hakkır.dak: Fransız projesini Cenevreye getirdi. (Tevdi (3) ettlgl proje altı fasa iiıtıva (4> ettnektedir. Birinci fasü, kontrol edilebilecegi için tahdidi kabil (5) silâhlar sulh zamanında bulundurulan ve süraüe istifade edilebilecek (6) bir hale getirilmesl mümkün olan berri (7), bahri (8) ve havai kuvvetlar için bir had tesbit (9) etmektedir. îkinci fasıl, Hizmeti askeriys müddetini tahdit 10 ı etmefc, üçüncü fasıl, Havai teslihatı tahdit etraektir. Dördüncü fasıl. hac mi istiabilerinin heyeti mecmuası fll) itibariyle tahdit eriilen teslihatı bahriye (12) yi istihdaf (131 etmektir. Beşinci fasıl. Teslihat masarifatı her devletln levâzımı harbiye mubayaat (141 ve Imalatını tahdit etmektir. Altıncı fasıl, î d a r i teşkilât vücude ge tirmektir. Bu da Cemiyeti Akvamda (15) daimi (16) bir tabdidl teslihat komisyonunu vücude getirümesiru düşündürmektedir. • îtalya'nın Sırp hududunda tahsidat (17) yaptıgı bildiriliyor. îngilizlere göre, ihtilaf (18) halledilmiş, Briand'a göre sullh da müemmen (19) olmasına ragmen İtalya tahkikat icrası haktandaki tekllfleri (20) kabul etmemektedir. • Paris'ten alınan bir başka habere göre de. Briand fevkalade blr nikbinlik ızhar etmis (21) 2 5 MARÎ 1977 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 25.3.1927 HARM M&Hİ ( 1 ) OlUN&BiUR Mi! değüdir. Ama yine de sulhun bü yük terakki hatveleri (22) atmış olduğunu, vahim bir hadiseı siyasiyenin '23) bile sulhu thUl (24) edemeyecegi tebeyyün '25) eylemiş bulunmaktadır. • Son günlerde îngiliz lirası devamh düşmektedir, Borsada yaptıgımız incelemeler sonucunda bu düşüse sebep (26) olarak ihracat dolayısiyle piyasaya fazla miktarda Sterling çütarnus olması gösterilmektedir. • Kadıköy elektrik ve havaga n şlrketi ile aboneleri arasında lhtilâf zuhur ettigi (27) için Üsküdarda elektrik yanmıyordu. Evvelki gün btı ihtüâf halledildiğinden dün akşamdan itibaren Üsküdarda da yanmaya başladı. Bu itibarla Kadıköy ve Üsküdar dakl fınnlar mecburi olarak hamur makineleri kullanacaklsrdır. Bu makineleri kullanmayan fınncılan beledlye müsamaha İle karşılamayacaktır. (28). • Birkaç haftadan beri Arnavut ihtüâlcileri Tiran muahedesi ile memleketin istiklâlini (29) feda etmiş olan Kıral Ahmet Zogo ya hücum (30i etmektedirlor. îtalya'nın tedarikatı askeriyesi (31i bu hücumlan daha da tezyıt (321 etmiştir. Çünkü îtalyan bayragı taşıyan dört nakliye gemisi (33 > Arnavutluk sahiUe.ins cephane ve erzak tasımışlardır. ( 1) Manl: Engel. < 2) Tahdidi teslihat: Silahlann kısıtlanması. ( 3) Tevdl: Vermek. ( 4) îhtiva: Kapsamak. ( 5) Tahdidi kabil: Kısıtlanması kolay, olanaklı. ( 6) îstlfade edilebilecek: Yararlanılabüecek. ( 7) Berri: Karadan. ( 8) Bahri: Denizden. ( 9) Bir hat tesbit etmete Bir stnır saptamak. (19) Htanetl askarlye mflddetlnl; tahdit: Askerlik süresmi Jnsıtlamak. (11) Hacmi istiabüerinin heyeti raecmuası: Içine alabilscek! lerinin tümü. ' (12) Tesühatı bahriye: Daniz »i j lâhlan. ' (13) îstihdaf: Amaçlama. ! (14) I*vâzımı harbiye mubayaa j h: Savas için gerekli araçlan n ve gereçlerin satm alm, ması. (15) Cemiyeti Akram: Birlesmiş| Mılletler. | (13) îstihdaf: Amaçlama (17) Tahsida' Yıgmak. silâh ve asker yıgmak. (18) îhtilâf" Anlaşmazlık. «191 Müemmen: Sağlanrnıs. • 20) Tekiif: Öneri. (21) Fevkâlade nikbinlik ıznar et mek: Olağanüstü iyimserlik göstermek. (23) Terakki hatveleri: tlerlenıe adımlan. (23) Vahim hadisei siyasiye: Kor kunç siyasal olay. (24) îhlâl: Bozmak. (25) Tebeyyün: Belli otmaJt. (26) Sebep: Neden. (77) İhtilaf zuhur etmis: Anlasmazlık çıkmış. (28) Müsamaha: HosgorU. (29) İstiklâl: Egemenlik (30) Tedarikatı askeriye: Askeri hanrlıklar. (31) Hücum: Saldın. C32) Tezyit: Çogaltmak. ı33) Tfakliye gemisi: Taşıt gemi1 si. I HAFTANIN FİLMLERİ Sinemanın çağımızda. öz«lltkle kapitalist dünya ıçindeki işlovini, sanayi/ticaret yani ağır basan konumunu begenmiyebiîiriz. Sinemarun, geniş yığınlann «afyonu» haline getirildiğinden, gerçekleri göstermedigtnden yakınabiliriz. Toplumcu. siyasal bllinçlendinci özellikler taşıyan bir sinemayı özıeyebiliriz. Ama bütün bunların yanısıra. «Kassandra Geçidi» gibı, belkı de aslmda karşı olduğumuz bir sinema nın ürünü olan bir filmi de, gerçekleştirilişindeki ustalıga hayran olmadan seyretmek kolay değildir. «Kassandra Geçidi>, belli bir ttir sinemamn, tek amacı seyircisini oiabildigince perdeye baglamak olan ve bunun için, en ilgi çekici olabi'ecek şeyleri en kusursuz bıçımde anlatmayı amaçlıyan «gösteri> (spectacle) sinemasının son yıllarda gördügümüz (ve görecegimiz) en iyi örneğı. Brecht'in ünlü deyimiyle «yaşlı b:r yosrr.anın tüm deneyine sahip olan Hollvwood'un drarn anlayışı», bir kez daha tüm hunerleri ile perdededir. Genç. ama iddıalı Yunan kökenli uluslararası yönetmen George Cosmatos, Carlo Ponti'nin parasıy la, dörtdörtlük bir gerilim senaryosunu. olaganüstü bir oyuncu kadrosu ve teknikle sinemalaştırmıstır. KonuT Ne önemi var? Sizi 2 saat boyunca perdeye baglayacak kadar akıcı ve sürükleyicı olduguna emin olabilirsiniz. «Kassandra Geçidi»nin ilginçligi, kuşku!suz, tümüyle «havai üriinü» olan konusımdan çok, bu konunun perdeye getirilişindeki ustalıkta yatmaktadır. Evet. ustalıktır burada söz konusu olan.. Kanaat'ın en Ust düzeyi ile sanatı ayırmak, her zaman çok zor olmuştur. Aristo"mın eskimiş mimesis'idİT, bir kez daha kullanılan.. Antik tiyatrodan berl yöntem değişmemiştir: Seyircl. en dramatik diirumlan yaşıyan kahramanlarla birlikte hevecanlanır, üzülür, korkar, coşar, Atillâ DORSAT Kassandra Geçidi (CASSANORA CROSSiNG) ' YÖNFT MtN: GEORGE PAN COSMATOS ' SENARYO: TOM MANKiEV/iCZ, R0 BERI KAIZ, G. COSMATOS / GÖRÜH TİI: ENNK) GUARNiERi ' M'ÖZiK: JERRY GOlDSMiTH / OYUNCULAR: SOPHiA LOREN. RiCHARD HARRiS. AVA GARONER, BURI LANCASTER. İKGRiO THUliN. IEE STRASBESG. MARTiN SHEEN, İOHN PHiliP IAW, ANN TURKEl. RAY 10VEL0CK. 0. J. SiMPSOH, AliOA VALli / RENKLi ASSOViATEO GENERAl FiLMS (CARLO PONÎi) YAPIMI (EMEK) eski kansı Jennifer; genç tlgolosunu, bir esrar kaçakçısı clduğu anlaşüdıgmda bile koruyan, Alman silâh sanayii kralının geçkın kansı Nîcole; p l l a r önce ailesini yitirdiğı Polonya'daki toplama kamplanna yaklaşmaktansa ölümü yepleyen yaslı yahudı Kaplan.. Sorunlara bir insan. bir bilim adarru gibi bakan kacbn doktor Elena ile, ayni sorunları bir asker mantığıyla ç<> zümlemeyı yeterli bulan albay Mac Kenzie, ve bu yüzden aralarında dogan çatısma. Dramatik sanatın benzerlerınl yüzyıliardır kullandığı çatışmalar. ikilemler, durumlardır burüar. ve olasıdır ki, dramatik sanat. daha yüzyıllar boyıı. benzer ögeleri insanlan etkılemede kullansın. . Ve «star sıstem:». evet Onca kolay eles'irilen, tburjuva sinemasının somürtl araçlanndan bin» diye nitelenen star sistemi, Eu ögeyi cle en gnrkemli biçımde kullanır »Kassandra Geçidi.... Dr. Cnamberiaın de Richard Harr.s'ın otoritesi. Jennıfer'de Sophıa Loren'in. ölümün gezindigi bir trende bile çekici olmasıru gerektıren «star bilinci»vle geliştirdiği stilize oyun... Albay Mac Kenzie'de Burt Lancaster'in vçya Kaplan'da 'bu kez bir star degil. gerçek bır oyuncudur söz konusu olan"'. New York'un ünlü Actor's Studlo'sunun kurncusu ve egitmeni Lee Strasberg'in olağanüstü kompozisyonu.. Ve hele N'icole'daki Ava Gardner' \icole. herhangi bir yaşlı, %alnız ve zengin kadındır ka^ıt üzerinde.. Ama filmde, o Ava Gardner dir.. Yani sinemaseverin goziinde biraz Pandora'dır. biraz Çıplak Ayaklı Kontestir, biraz Çıplak Maya, biraz da (cGüneş de Doğar» veya «Kilimancaro Karlamnrta oldugu gibi > bir Hemingway kahramaradır .. Seyirci, trende ölüm, ateş. kan ve tehdid arasmda geç kalmış bir sevgiyi korumaya çabalayan Nicole'de, ömür boyu aşamalannı izleaigi tüm bir yaşam serüveninin kahramanını buldugu. onu tanıdık, bıldik biri gibi duvumsadıgı içindır ki, Nicole, kagıt üzerindeki «herhangi biriliği»nden sıynlır. etten kemikten. yaşayan bir insan olur. Star mitosu da, bij leziz Hollywood kokteylinde, başlı başına bir dramatik öge o'ma işlevtni. hem de en görkemli bir biçlmde sürdürür. «Kassandra Geçidi», dramatfk. romantfk bir sinema anlayışmı, sonuna dek giderek kullanır. Ölmemeye savaşan ınsanlar. onları kurtarmaya çalışanlar, sevgi, korku, ölüm. tehlike, özveri gibi duygular, en çarpıcı durumlarda birbirine girerl e r . . Yüksek düzeyde bir sinema zanaatı örnegidir bu.. Sinemayı aklımızla degil, duygulanmızla sevmede, içimizde bir yerlerde mutlaka varolan çocuk yanımızla. mitoslara teslira olarak, onlarm etki alanına girroeyi seve seve kabullenerek sevmede. yardımcı ve yararlı olacak bır fümdir. Bu güzel gösteriyi. «saat gibi» işieyen bu filmi, her türlü önyargıdan sıynlarak, «sinemada bir çocuk olmak» gibi urmtulmuş bir duyguyu getiren bu filmi kaçırmayın TELEViZYON 1140 HEtDt KUçük seyirciler için hazorlanan çlzgl füm dlzisinden bir bölüm daha yayınlanacak. DEVLET ÜKETME ÇtFTLlKLEBİ Televizyon Eğitim Yayınlan Şubesi'nce h a n r lanan Devlet Uretme Çiftlikleri dizisinin altıncı ve son bölümü olan bu programda, Devlet Üretme Çifliklerindekl fidan üretimi yöntemleri fidanlann dikimi, bakımı ve üreticilere dağıtım konu edüiyor. ANTİKACI Fransız yazan Paul Feval'in aynı adlı eserinden televizyona uygulanan siirekli filmin dördüncü bölümü yayınlanacak. Lamber'in jtırdımıyla kaçmavı basaran Andre, Jarsey'e sıgınır. Andre"nin kaçışından birkaç gün sonra Normandiya tayılannda mahkum elbiseleri içinde tarunmayan bir ceset bulunduğundan herkes Andre'nin öldüğünü sanır... HABERLER VE HAVA DUBCMTJ K t c t n c EV Dizi filmin DÜNYAY1 GÖRMEK adlı bölümU yayınlanacak. Köyde babası Edward fle yasamakta olan ve çeşitli yöreleri görmek isteyen Johny, babasıyla birlikte kente gider. Anc&k kentte Johny'nin başına birçok ilginç olaylar gelir... 1 25 2 AT>AN ZTK tstanbul Televizyonu"nca h a n r l a n a n bu yanşma programında yine dört yansmacı genel kültür, spor ve müzik dallannda yanşıyorlar. Halit Kıvanç'ın sunduğu bu y a n ş m a progTarnına Bedia Akartürk, Selçuk Ural ve Güzide Kasacı konuk sanatçı olarak katıhyorlar. 2225 TELEVtZYONDA TtYATRO Programda Alfonso Paso'nun yazdıgı ve Hale Kuntay'm Türkçeye çevırdigi HAYAT HOŞTUR adlı güldürü yayınlanacak, Oyunda biri erkek öteki kadm iki dul ile, onlann bırer çocuklan arasında geçen gülünç ilişkller konu edüiyor. Oyunda rol alan sanatçılar şunlar. Nisa Serezli, Turgut Boraü, Yılmaz Gruda ve Hadi Çaman... 24.00 GÜNE BAKIŞ BULMACA 1 23456789 rdkenlr. ve a n n ı r . önce amansız ve bllinmeyen bir vırüse, sonra da insan yaşamım hiçe sayan anlamrız bir emre karşı şaşılacak bir savaş veren Dr. Chamberlain ve 19.95 »JO SOLDAN SAGA: j 20.00 20.35 R A D Y O 11.00 11.01 11.16 11.30 12.00 12.05 12.10 12.55 13.00 13.15 13.30 14.32 15.00 15.01 Kısa haberler Çoeuk bahçesl N. H. Çulha'dan sarkılar Yabancı dil dersi Bölge haberleri Reklâmlar 6gle üzeri RadyoTV prog. haberleri Haberler Oyun havalan Bölgesel yayın Dilden dile Anadolu Kısa haberler Sizlerle birlikt» Çocuk bahçesi Kısa haberler Aksama doğru Bölgesel yayın Haberler Bölgesel yayın Köy dağarcıgı H. Peksen'den sarkılar Cocuklar için Kısa haberler S. Kuvvetler saafi Ses ve saz dünyamızdan 22J02 Böigesel yayın 23.00 Haberler 23.10 Tatil gecesi 00.55 Kısa haberler 01.00 0500 Gece yansı 16.45 17.00 17.02 18.00 19.00 19.30 20.15 20.40 20.55 21.00 21.02 21.17 TRTI 05.00 05.05 06.00 06.02 06.30 07.00 07.02 07.07 07.30 07.40 09.00 09.02 İO.OO 10.01 10.21 Açılış ve program Türküler ve şarküar Kısa haberler Günaydın Kur'ânı Kerim Kısa haberler Köye haberler Bölgesel yayın Haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler Kadm dünyası Kısa hâberler T • Arkası y a n n Bölgesel yayın 1 Bandoda en kalın sesli bo ! ru. 2 Yüce Bir s i n d a n dü| şen juvarlak ktiçük mıktar. 3 , Maskara. soytarı Bir agiTİık ' ölçüsü birimi. 4 Balık tutma j işinde kullanılan araç T e r s i ' iri cins at. 5 Din ile devlet iş j lerinin aynlması Tersi beyaz. 6 Vücudun bölümU Bir mev | sim. 7 Aralıklı dokunmuş pa j muk kumas. 8 Bir müzft aleti! TUrlü karakterde Uç veya d ö r t ' kısımdan oluşan müzik eseri.j 9 Tokat'm bir ilçesi Tersi j bir emir. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Sık sık düşünce, kanı veya iş degiştiren kims«. 2 Olması normal karşılanan Boru sesi. 3 Bir ilintiz îrmek. 4 Binalann kartondan yapılmış küçük şekli. 5 Arap y a n m adasının dogusunda bir körfeı Baston. fl Tersi düstinüp ta şınıldıktan sonra uygun diye üze rinde durulao çare Bir renk. 7 Bir Avrupa ülkesi para biriminin simgesi Atama. 8 Bir yabancı bayan ismi Yavru ve ya yemis verecek duruma gelmiş 9 Ameliyat öncesi bayıltma işi Tersi köpek. D t N K t BITLMACANDi ÇÖZÜMt SOLDAN SAGA: 1 Kiklotron. 2 Oda Kaide. 3 Çile Azim 4 Ala i n e T . 5 saK Lop. 6 TJ Sr îri.7 alaraK yA. 8 Mizah puC. 9 asaP Yama. YLTtARIDAN AŞAGlTA: Şİ1İ Dayanışma Gecesi Geçtigimiz kasım ayı tçirKİe. T Î P I n girişımiyle bir ıtŞili halkıyla dayanışma» program dizi.si düzenlendi Türkiye'de.. Bunun için. Şîli'nin, şımdi ülkelerindeki ftşist yönetimden uzakta yaşamak zorunda olan devrimci sanatçılarından üçü vurdumuza çagnldı. İstanbul ve îzmir'de büyük bir ilgi toplayarak yapılan bu gecelerin Uçüncüsü ve sonuncusu olan Ankarn, gecesi. polisin içe el koyması ve 3 müzisyeni sınırdısı etmesi nedeniyle yapılamadı. TÎP basm ve propaganda şubesi, îstanbul'da yapüan bu geceden bir lcısa film meydana getirmiş. Bazı sinema kulüplerinin göstıerilennde yer alan bu film, bir hayii bajanlı. giderek örnek bir çalısma olusturuyor. Neden Şili dayanışma gecesi? Füm, önce bu soruyu yanıtlıyor: «Çünkü Türkıyenin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelesı. tüm dünyada5CÎ bağımsızlık dcnıokrasi ve sosyalizm mücadelesinrien ayrı tutulamaz.» Daha sonra, Behice Boran. «Yıgit Corvolan ve faşist yönetimlerin ezdiği tüm mahkumlar için özgürlük dıliyoruz. Yalnız dilemekle kalmıyor, bunu talep ediyoruz» derken, Spor Sergi Sarayını dolduran kalabalığın duyguiannı dile getiriyor. Film, geceden bölümleri oldugu gibi nakletnıek yerine, ustalıkh bır kurguyla. dünyadakı özgürlük ve faşizme karşı savaşımın görüntülerini de vermek yolunu seçmiş. Kuşkusuz çok akıllıca bir yöntem bu . Boylece gecenin anlamı çok daha ıyi beliriyor. Dünyada en konuşulan iki dil olan Türkçe ile îspanyolca'da yınelenen «Venceremos: Kazanacagız» sözcüğü de gerçek boyutlarına kavuşuyor. «Şili halkıyla dayanışma gecesi» filmi. be'ıl: teknik yetersi7lıklere karşın başarılı bir film: çünkü bır gecenin geDel atmosferıni, heyecarunı vermekle kalmıyor. gecenin dünya çapında bir demokratik lıaklar ve özgürlük savaşımı içindekı anlamını belirîıyor. Türkiye böyle bir ülke ışte... Başbakanı gazetelere. «Allende mi? Iyi oldu, layığını buldu» türiinde be>ar.atlar verirken. sol kitle örgütleri. dün^anın, faşizmin en koyusunun çamelen altmda inim inim inlen»îkte olan bu köşesıpdeki ezil?nlerp desteklerini, dostluk eller;nı uzatıyorar. 7aman kime çalışıyor? B'i akılalmaz çelişkiden Kimler haklı çıkacak? Bekleyelım ve görelim. Ancak beklersen. «Şili Halkıyla Dayanıçma Gecesi» gibı bir küçiık (ilmın kendi çapındaki başariîinı ve önemini belirtmeden de geçrneyeiinı. ' ' Ps.t» rt »îge f hkBerlert 16.05 Yabancı dil dersl 16.35 Hafif müzlk TRT III 08.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.30 11.45 12.00 12.20 12.40 13.00 GUn baslıyor Olaylann içinden Küçuk konser Deyişler ve ezgiler Okul radyosu Türküler Sarkılar Hafif müzik Beyin giicü Haltan dilinden... 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 15.01 16.00 1620 16.40 17.00 18.00 18.30 Hafif mtlzik Olaylann içinden Türküler Berl gel banşalırn Solistlerden seçmeler Okul radyosu TUrküler geçidi Arkası y a n n Şarkılar Konser saati Din ve ahlâk konuşması Yurttan sesler Haberler 19.00 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 21.45 22.02 23.00 23.15 23.30 23.35 23.55 Haberler Çeşitli müzik Küçuk koro Barok müzik Olayların içinden Spor dergisi Türküler YayKur saatl Türkçe sö7lü hafif müzfk Bir r o m a n ı n m var Haberler Türküler. oyun hevalan Program ve kapanıs 60 Taşındaki rlnde . ünlü oyuncu Avs Gardner, «Kassandra Geçidl»nin başroUerinden bi ÖLÜMDEN KAÇARKEN (FOLLE A TUER) / YÖNETMEN: YVES BOiSSET / OYUMCULAR: TOMAS MiüAN. MARLENE JOBERT. MiCHEL LONSDALE. VıCTOR UNOUX / RENKL! LiRA FiLMS (FRANSIZ) YAPIMI (DÜNYA. KENT) Yves Bo:sset. Fransız sinemasının en flgtnç yönetmenlerinden birı.. Özelliği, guncellifi yakmdan izleyen fümler yapması . Bu, Boisset'ye yakın geçmisin ömegin Ben Barka'nm kaçırılması veya Fransadaki terör örgütleri gibi olayları hakkmda filmler çevirmek fırsatını veriyor Boısset'nin. «KobraLe Saut de I'Ange» den sonra bizde gösterılen ılünci filmı, yine çok yakın bır geçmişte Fransa'da yankılar yapan oir çocuk kaçırma olayından esinlenmiş. Çok zengin bır adamm yeğeni, bir çete tarafından kaçırılıyor. îşi diizenleyenler. kaçırma olaymın suçunu, çocuğun bakıcılıSmı yeni yüklenmiş olan ve kısa bır süre önce akıl hastanesınden çıkmış bulunan bir genç kadına vüklernege Kalkışıyorlar. Kadm tamamen iyileşmiştir oysa.. Hem çocugtı eânilerin elinden kurtarmak, hem da gerçefi kanıtlayabilmek için savasacaktır . Boıss°t'nin yabn, s i m giiçlü bir «inemasal anlatunı var. Fransız sinemasının ruhbüımsel boyuta önem venr;e, ayrıntılara dikkat erme gıb* özelükleri, Boisseî'd» de var. Yal'.n. J I W sürrklı bir gprilimi fiTm boyunca ayakta tutmagı da başarıyor. Tür kiye'de «Yağnıurla Geien Aciamc filtnivle tanınan Marlene Joberfin ovunu da. Boisset'nin anlatımına destek oluyor. «Öiümden Kaçarken», Boissefnin kuşkusuz çok daha ilginç olan siyasal boyuüu filmierinden defilse de, yine de izlenmeğe değer, ilginç bır kurdela... TRT II 07.00 07.02 07.30 08.30 09.15 09.45 10.15 11.15 11.45 Açılış ve program Güne baslarken Sabah için Cuma konseri Birden besteler Küçuk koro Diskoteğimizden Yurttan sesler Ögleye dogru 12.45 13.15 14.45 15.00 16.00 17.00 17.30 Bir solist konseri Müzik soleni Çigan müziği Türk bestecilerinden Müzik sohbetleri Türküler geçidi Erkekler toplulugıından seçilmiş eserler 20.00 20 30 21.00 21.30 21.45 22.?0 23.00 24.00 TUrküler. oyun havalan Opera albümlerinden Çağırnızın müziği Bir solistten türküler Türk yorumculan Lid saati Geceden geceye Gece ve müzik 1 Koçaklama. 2 tdll j UiŞ. 3 Kalas Aza. 4 asraP • 5 Ok Ikah. 6 taaN. 7 ; Rizeli pA 8 Odiyoryum. j 9 Nem piacA. i ECZANELER BAKIRKÖY: Hilâl <İstanbul Csd.ı, Yeni Osmanıye (Osmaniye<. Mert (Bagcılar\ Hürriyet (Şirinevleri. Murat (Yeşılköy, Yeni (Kşnaryaı, Sazo (Esenler | Köyüı, Ünal <Sefaköy\ Küçük; Çekmece (Küçük Çekmece). Ben l gi (Merter SitesO. I BEŞİKTAS: Sifa '•Hasfırm Cad.ı, Nursan (Gayrettepe), As J (Balmumcu). Aşan (Ortaköy, Bebek ı Bebek•. BEYOĞLV: BeyoğİJ OCalyonciıkulluk C a d ) , Kember (İstiklâl Cad.i, GUmüşsuyu (Gümiişsuyu Cad.t. BEYKOZ: Betin fFevzn.paşa Cad.). EMtNÖNt': Beşir Kemal (Sirkeci'. Anadol tÇarşıkapı). Divan (Laleli). EYÜP: Türkây (Yusırf Muhlis Paşa Cad.'. Sebat (AliDeyköyü'. Ömür (Rami). Balkan (Beşyüzevler). G. O. PAŞA: Şükran (Cumrmriyet Meydanı), Ümit (Küçükköy). FATÎH: Kutlar fEdlrnekapı>. CandemİT (Sarıgüzel», Kelepir ( Ç a p a \ Nesrin (Fmdıkzade), Pınar (Altımermer Cad.), Akalm (Haliç C a d ) . KADtKÖY; Kerim (Sögütlüçeşme C a d ) , Set (Tuğlacı Eminbey Sok.l, Durgun (Osmanaga Mah.», Bayel ıZiverbey), Yalçın (Göztepeı, Savaş (Suadiye), Etemefendi fErenköy). KADIKÖY: îtımat T o p h a n e ) . KASrviPAŞA: tkbal (Bahriye Cad.), Anadol (Okmeydanı). SARrYER: Sarıyer (Yeni Mah. Cad>, Merkez (Istinye). ŞtŞLt: Murat (BomontiV Altan CKurtuluş Cad.), Atakan (Halaskârgazi Cad.). Neşe (Okmeydanı ), Bengül (Kürriyet Mah.). Gü'.tepe (Gültepeı. Mehmet Ruşen (Çeliktepe), İncl (MecidiyekoyV Seher iSanayi Mah.). ÜSKÜDAR: Levent «lîsküdar Meydanı). Çiçekçi (Çiçekçi), Taşhan (Fıstıkagacn. Deniz (Kuzguncuki, Mine <ümraniye). ZFYTtNBURNU: Yeni (Yeşil Tulumbai. 18.00 Müzik kutusu 19.00 Sizin seçtikleriniz 00.30 Caz ustaları 01.00 Program ve kapanıç SiNEMALAR BEYOGIU ANKARA (64 16 86) Şoför O. Gencebay H. Koçyiğn R. AS (47 63 15) Neretva Köprtsü Y. Brynner ATLAS (14 0« İ5i Dört Enayi Askerde S. Leonardi R.T. DÜNYA (49 01 Kfi) Ölümden Kaçsrken T Miİ3n R.I. EMEK (44 84 39) Kassandra Gecidi S. Loren R. H a r n s R.î. FİTAŞ (49 01 86) Julya S. Cristel R.î. GAZİ (40 3fi 35) Ölüme Adım Adım T. Savalas R î. tNCt (40 43 95) Akrep CArbın R. KENT (47 77 62) Ölümden Kaçarken T. Milan M. Jobert E.F. KONAK (4» 26 n«) Son Firar J. Gabin F. Testi R.F. MELODİ (64 13 14) Yasamak Çabası R.İ. MIST1K (46 15 14) 1 Şeytanın Kızı S. Koscma, 2 Çapkınlar Kralı J. Birkin R.T. ÖZLEM (66 60 83) 1 Gülen Gözler M. özkul. 2 Kaplan Pençesı F. Hakan. RÜYA (44 54 57) 1 Sevisırmisin A. O'say. 2 Nerede Beleş Orada Yerleş B Nacar. SES (45 34 18) Kocamin Bılme diğı T. Baronı R.T. StTE (47 «H 47) Julya S. Kristel R.t. SİNEPOP (44 24 22) Delice Temas R.T. YENİ MEI.EK (44 42 M») thrı yar Dehkanlı J. Gabin R.î. YUMVRCAK (Kl 01 91) 1 Gülen Gozler M. Özkul. 2 An Nerede T. Akan R. ler M. özkul A. Naşit R. HAKAN (23 42 33) Gülen Gozler M. özkul A. Nasit R. İPEK (22 25 13) 1 İhtivar Delikanlı. 2 Sukormus'un Kıhcı R.T. SCR (23 67 12) 1 Bay Gorilla F. Testl 2 Delice Temas G. Guıda R.T. SAFAK (22 25 13) 1 Cç Şeytan Adam. 2 Casus Avnları R.T. 7S) •Yalaa Dflnva> Pazartesl h a n c ner gun 21.30, çar^amba. cumartesı. pazar 18^0 DEVLET TÎYATKOSU (49 01 92) «Köprüden Görünüş» Her gece 20.30, Çarşamba Gumartesi. Pazar 15.0P DOSTLAB TtYATROSÜ (47 «4 08) «Gün Dönerken» Salı. Çarşamba 21.30. Guma 18.30. Pazar 15.30. «Bitmeyen Kavga» Çarşamba 18.30. Cuma 15.30. Kerem Gibi. Cumartesi 18.33. U. ULKt) U. O6LA.N (4SJ«1 91) «Kimc Nlyet» SaU bar.o heı gün 21.00 C u m a r t e s . pazar 16.0 KADIKÖÎ tL ItYATBOSO (Tevftk Gelcnbe) <KİU<H Bozuf» Salı oarıç ner ?ür, 213 r ;. Cumarte6l Pazar 183O KENT OYLNCULARl (48 S5 89) «Buzlar Çöıulmeden» Çarşamba, cuma 21.15 «Yasak Elma» Çarşamba 15.00, perşembe 21.15, cumartesi 18.15 21.15 «Katır Tırnağı* PazaT 15 00 18.15 NEJA1 UYGUR (12 « 12) «Muzdarip» Oarsambo oaric her gün 2130 Curr»r'«6i, oacar 18.30 N. SEREZLt f AŞRIVRR TtYATROSÜ (4S 48 5») »Basbakan Oluyorum. Çarşamba 15.30. Persembe. Cuma 21.30 «Pazartesi Şenlik Var» Cumartesi 15.30 21.30. Pazar 18J0 2130. SEHtR rtYATR()I.ARl FATÎH (26 53 80) «Şwavk Hitlere Karşı 18 00 21.00. HARBİYE (40 77 20) »Boîuk Düıen» 21.00. KADIKÖY (36 31 21) «Sadde» 21.00. t'SKÜDAR (33 03 91) «Dfl£ftn Ya Da DavuU 18.00 21.00. KADIKÖY TiYATROUIt KADIKÖY (37 15 97) Skanöal F. Nero R.İ. OCAK (36 37 71) Saffet Benl Affet S. Ahşık R. REKS (38 01 12) Gülen Gözler M. özkul A. Naşit R. SÜREYYA (36 06 82) Geri Tepen Silâh A. Delon RT. Marlene Jobert, «Ölümden Kaçarken» fil minde. AKSARAY BLTVAR (21 35 78) Gülen Göz ANVAMANYA KTIMFAVYA (44 » 26 • Sıraaelrtlen •Sattm iSolııın fsohe» Salı. Persembe 219.1 l^arsamba Cumartesl. Pszar 1830 • 2130 BAKIKKftY rtYATROSC »71 59 4») «Şen Dentzcfler» Pazartesı haric her srün 21JÎ0. o»zar İRJU ALl POYR.AZOGLÜ (49 56 52) «Dur Konuşma Sus Söyleme» Cuma, cumartesi, pazar 21.15 Cumartesı. pazar 15.30 «Deliler Bosandı» Salı, çarşamba. persembe 21.15. Çarşamba '.8.30 B t R l j K SAHNESt ( « 53 461 •Zenzin Mutfafcı» Persemhe, cuma 21 15 Cuma cumar»esl pazar 18.15. cumartesı. pazar 15.15 CKVRfi rtVATKOSlJ <A Krbulah M S ı r n l l 25 >n 7W) «Isıklar Neden Karardı» Pazartesi hariç her gün 21.15 cumartesı nazar 18.15 21.15 DEVEKUŞU KABARE (44 4« SİNEMA TV YAYIMLARI YAPACAK BİR YAYINEVİ KURULDU Faaliyetini özellikl? sinema ve TV üstüne yayınlara ayıracak o!an bir yayınevı kurulmuştur. Ülkemızde sinema ve TV alanlarının, halktan gördüğu oüyük ilgiye karşm, tümüyle denetimsLz, aynca temel kitaplardan. her türlü kuramsal çalışmadan, araştırma ve incelemeden yoksun ol duğunu öelirten Görse". Yayınlar kurucıılan. bu alanda verli ve yabancı temel kltaplan yayımlajacaklarım bildlrmislerdır. Yayınevinin ilk kitabı, Bertolt Brecht'in «Smema Yazılan»mn eksizsiz bir çevirisinl ve eleştirisini lçermektedlr. Sinema yazarlarının girişimleri Yeni kurulan Sinema Yazarlan Demegi, Belediye ile, piyasaya çıkarılan yaoancı filmler için slnemscılar tarafından istenen zamlı tarifeler üzerinde belli bir denetim kurma konusunda bir protoko! saptamıştîr. Son zam k?rarı, Uluslararası Şenliklerde ödül kazanmış filmlerin belli bir fıyat artürımı ile gösterilmesini öngören bir madde içermektedlr. Sanat degeri yüksek olan filmlerin getirilmesi amacıyla, Belediye î k ö s a t tşleri Müdürlüğünün sinema yazarlarına damşarak karamamev" koydurduğu bu madde, sinemacılar tarafından yarüış biçimde kullamlmaya başlanmış, festfvallerle, ödüllerle hiç bir ilişkisi olmayan filmler jçin de. sahtP belge'.er riüzenleme yoluna bile başvurularak, zamlı tarifeler alındığı görülür olmuştu. Belediye'dek) yetkiîilerin bu durumdan ^•akınması ve Dernek başkanını davet ederek danışması üzerine, bu konuda £inema Yazarlan Dernegi'nln bir danışma msrcii olması kararlaşmıçMr. Bçlertivı», kendisinden zamlı tarife istendıgınde. konu>u derneğe bildırecek va filmlerin ödül durumu üsrüne bılgi ıçteyecektır. Bu yolun. piya, sada süren keşmckeşe bır son vermesi ve •^orunun halk lehıne çözümlenmesi beklenmektedır. Diğer ysndan. Smema Ya?arları Demeğı'nin mensuplan. bır yıl önce kuruian Film Ithalcilerı Derneği'nin loka'.inde venlpn bir kokteyid? sohbet etmışler, film piyasasının son:r.ları üstimde durmuşlarr'ır. ithaJcıler, özellikle İçişleri Bakanlıgınm «Emmarmeüe!) filminı bahane ederek İsranbul'oak! film çansiirünü «yeni bir emrp kadar» askıy, alan son kararını eleştirmisler, firnlerini çeScememe dunımunda kaldıklannı belirtmişlerdır. İth'.lciler ve ?infima va7a"t»rı. hıı tp honTeri sonır.lar üstünde daha sıkı bir işbirliğine gidilmesi ve ortak çaiışıııalai vapılması konusunda anlasmaya varmışlardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog