Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 25 MARI 1977 Hisse Senedi ve Tahvil İlânları 27 25 86 127 57 32 22 36 44 • KASTELLİLER22 36 44 27 2İNİ Ti 57 3? S: 2XİU K\ST TR. < BLRS\ 203« <. TELEKS 32184 ÎZMtR: 14 14 02, TELEKS. 52678 MERKEZ: 4 \ *KIF HAN \S>IA K4T. NO: 232S • KASTELLII.ER Î2 36 44 Tl 25 86 77 57 32 28 56 94 TELEKS 23314 KAST. TR BLTRSA: 20369, TELEKS: 32184 t IZMÎR: 141402, TELEKS.52678 MERKEZ: 4. Vataf Hsn Asma Kat No: 2325 BAMKER Slrkeci/tSTANBLL 9 Tasarnıflanna Rıski Olmıyan Net Gelır Temln Etmek îsteyenlere Büyuk Bir Portfoy Sunuyoruz. • 1 000 000, TL. lık • 18 faız* 11 3 yü sonra işlemis faızıy> 253262 272633 paraya donen buyuk bır Holdıngın Garantı ettığı buyuk bır firmaya a r tahvılı 1 000, • BANKER CENT TL'Sl 920, TL • TELEFON 2232S2 272fi33 • 500 Ono,TL'hk ETÎBANK 27499S garantısınde 4 raart 1977 tan • 4 VKKJT HAN, ASMA KATIN hınden ıtıbaren ıtfası başlaUZERINDEKI ı IC^T NO 9 mış '« 15 faız odıjen Ssnte<s BAHÇEK.\PI IST\NBCL tahnh 1000, TLsı 920, TL IZERINDEKI 9 S00 000. TL'hk hazıranda T\LEP faız odıyen ve ıtfası başlamış ETTtGnitZ HtSSE olan Altınyıldıa tahvılı "• 15 SENETLER1: lıdır 1.000, TLsı 1000, TL'ya. • 750 000, TL'lık »» 18 faızli • T GARANTI BANKASI 31 7/1977'de faız odıven gumuş (Rakıpsız bır fıyatla ta suyu tahvılı 1.000, TL'sı 1000, TL'ya. lep edıyoruz) • cOOOOO, TL'lık Sapmaz Holdmg 'a 12 falzlı, islemış faı• T. GARANTI BANKASI zıvle bırlıkte paraya çevrıleRuçhan Hakkı ıRakıpsız cek 1000, TLsı 1030, TL. bır fıyatla talep edlyodan. ru7) • YAPI VE KREDÎ BANKA• 1000POO, TLTık • 10 faizli • SI <Özel fıyatla alıyoruz) Otosan tahvılı ıkmci yıldan • YAPI VE KREDI BAN itfası başlıjor. Işlemış faızı KASI Ruçhan Hakkı (Ocaba 1 000, TL'sı 750, TL. zel fıjatla alıyoruz) • 1 000.000, TL'lık • 15 faızli » • T. ÎŞ BANKASI Altıriyıldız tahvih it'ası başla• T SINAI KALKINMA mış. 4 arahkta faız od. vor BAVKASI 1 000, TL'sı 120, TL • T TICARET BANKASI • 2 000 000, TL'lık • 18 falzlı « 16 aralık 1978'de Işlemış faı• ÎSTANBÜL BANKASI zıyle parava donen DEVA Hol • AKS\ riıng tahvıll 1000, TL'sı • AROMA 980, TL. • BANDIRMA GÜBRE Yu.carıda ıJân edılen portfoy • ÇELIK HALAT halka açıktır Düeyen dıledi• ÇIMSA jh mıktarı alabılır. • DFVA HOLDÎNG • DOKTAŞ • SABANCI Holduıg Tahvili • EGE BÎBACILIK 130 000 TLllk 1101977'de °ol5 • EGE GÜBRE f?ız verıyor 1000 TL.sı 930 TL. • FURSAN • BOSSA TAHVİLİ 1451)00 • HEKTAŞ TLhk M 5 faızli 11.5 1977'de • ÎZOCAM faız verıyor 1000 TL, sı 9S0 TL • K.1RTONSAV • YASAK HOLDING Tahvıli • KAV 320 000 TLll.c 16 2 1978'de "«18 • KOÇ YATIRIM fa:z verıyor. 1000 TL sı 9;0 TL. PAZARLAMA ye • KORDSA PMTLIK HİSSE SENETLERİ: • IZOC4.M n0 adet (% 70 tempt MEYSU tu ödıyecek. r 200 sermaye artınmı \apscak. OTOSAN • \PÇELIK 10 adef (•» 50 dsRABAK garı temettu beklenmektp ve RABAK Ruçhan Hakkı sermaye ?rtınmı yapacagı duSARKUYSAN vurulmaktadır. SÎFAŞ • KAV ORMAN SANAYÎÎ 200 adet ("o 25 temettü tevzı edecek Sermaye arunmı nvayea \ardır ) TASARRUF BONOSl' ALIŞ • KARTONSAN 115 adet (°J 35 FIYATLARIMIZ: temettu tevza edecek. Kapası1967 : % 73 teyı buyutmektedır ) 1969 : •» 61 • T GUBRE FABRÎKALARI 1970 : % 54 300 adet ("i 28 temettü odıye1971 : •« 50 cek, Sermaye tezyıdı olabılır ) 1972 : % 48 • GARANTİ BANKASI asıl hisAynca büyük miirtardaM bose 350 adet (Arayanlara fırnolara ozel fıyatlar tatbık adı sat) lerek, prım ödenır • GARANTÎ BANKASI MuvakFAIZ KL'PONTJ ALIŞ Kat makbuz 410 hısse (AslınFÎYATLARIMIZ: dan ucuza malıyet). 1978 % 82 • KARTALTEPE MENSUCAT 1979 °« 69 250 adet 1980 r, 59 • SANTRAL HOLDING 600 Bdet 1981 °o 49 (Spekulasyona en musaıt hıs 1982 % 41 se 1 000 TL 'sı 600 TL l • SATIŞi* SL'VCTLAN HtSSE • ÇİNKUH 500 adet (En gııçlu SENETLERt: kuruluşlardan bır tanesı Spe• KAV îno adet (% 25 temettü kulasvona en uvgun hısselertevzıı edecek) den bın daha) • AKSA 40 adet (1976 faalıyet • EORUSAN 60 adet (Bu vıl yılı çok müspet geçmıştır) °i 25 temettu beklenmektel • KORDSA 50 adet (% 100 ser• KORUMA TARIM 1S0 adet maye arttınmı yapıyor) < ~o 50 sermave tezvıdı kabul edıldı. "» 35 temettü eylulde • T. SINAÎ KALKINMA BANKASI (200 adet) tevzı edılecek ) • ÇIMENTAŞ 100 adet ("» 35 • KORUMA TARIM 100 adet ı % 50 sermaye arttırımı, * <«rmaye tezyıdı beklenmekte35 temettu tevzıi edîyor) d:r ) • POLYLEN 150 adet <"i 20 te • MAKLNA TAK1M 20 adet ("o msttu tevzı edecek "e 35 ser300 sermaye arttınmı yapımaye artınmı yapıyor 1977 yor) mettüsu % 30 beklenmekte • SARKUYSAN (100 adet) dır ) • ÇUKTROVA ELEKTRİK (100 • SARKUYSAN 150 ftdet Ct 20 adeO temettu beklenmektedır ı • NOBEL ILAÇ SANAYİ 30 • AK ÇIMENTO (100 nde*) • T. GÜBRE PABRIKALARI adet (Kelepır fryatla) 100 adet (% 31,25 temettü tev• SIFAS 150 adet C» 25 tezıi ettı) mettü terzı edecek > • UNÎROYAL 400 adet (.% 15 net • MEYSU (100 adet) • ANADOLU CAM (100 adet) temettü tevzı edecek) • ÇUKUROVA ELEKTRtK 250 • DEVA HOLDING (50 adet) adet "n 30 temettu tevzı ede • ALTAŞ (100 adet) cek. % 20 bedelsız hısselen • NASAŞ aOO adet) \ apacaği sermaye arUnmına • 15.000 UO0 TL. lık % 11 faızli 1976 sarunma borçlanması mahsup edılecektır. tahvıli. AKANILAN HISSE P1"" ~ • SATIŞA SUNTLAN TASİBRUF BONOLARI: • GARANTI BANKASI • 1969 ıhraçh 400.000 TL.lık. • GARANTÎ BANKASI 256 000 TL.'ya. RUÇHAN HAKKI • 1970 ıhraçlı 500.000 TL, lık, • DEVA HOLDING 270 000 TL.'ya • YAPI ve KRıEDÎ BAN• 1971 ıhraçlı 500 000 TL.lık, KASI 215 000 TL'va • YAPI ve KREDÎ BANKA• 1972 ihraçlı 700.000 TL.lık SI RUÇHAN HAKKI 259.000 TL.'ya. • T TICARET BANKASI • BANKER CENT • ÎSTANBÜL BANKASI • TELEFON: 223262 272633 • AKBANK 274998 ( T IŞ BANKASI • 4. VAKIF HAN, ASMA KATIN • T IS BANKASI UZERINDEKÎ 1. KAT NO. 9 KURUCU BAHÇEKAPI ÎSTANBÜL. • ODOKSAN • SIFAŞ • NAaAŞ 5 MERAN MENKUL DEĞERLER BANKERLIKve FINANSMM'AŞ Tel 442836451765 MERKEZ Isu.Ktaı CÜO Oa<* kule Is merkezı No 2«6 Kat 17 Beyoglu ISTANBUL ANKARA ŞUBESI Adres Gazı MustaTa Kemal Bulvan / AnSara Tel 25 29 «3 17 42 bS Teleks 4.H32 TTATR HISSE SENEDİ VEYA TAH VIL ALJM SATIMI: PORTFOY IDARESI PORTFOY AN*LIZI HISSE SENEDİ OEĞERLEN DIRME ETUDLERI ŞIRKETLER IÇIN HISSE SkNEDI VEYA TAHVIL IHRACI ILE ILGILI BÜTUN METLER MEBAN ORTALAM\5I Onceki Gun Bugun Degışım fTLl Degışım ("" ı ARTIŞ DUŞUŞ Artan Duşen Sabn Toplam : 22^ : 2"12 11 : n 44 BANKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 A 00 an 27 V2 r< IZMIR 13 82 21 MERKEZ i Vakıl Han fsma Kat No 8W HlSbfc. SENETLERÎNIZ1 YtTCSEK FÎYATLA ALJRIM HISSE SENETLERÎNIZI EN UYGUN BORSA RAYÎCÎ VE CÜZİ KARLA SATARIM MUESSESE VEYA »AHIS LARA AI7 İAHVÎLLERI EN ÜYGUN Ç.ARTLARLA FAZ LA MENFAA1 BEKLJ5M& DEN DERHAL MÜBAYAA EDERIM MIIESSESFMi MURACAAriNl/CDA YAPIL MAS! tCAP EDEN (JPERAS YOM/N MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILA CAGIN) BILMEUSÎNIZ rELEFONLA VERDIGINÎ2 \ EMIRi ERt DKRHAL YERİ 1 NE (JETTREBILMEK VAZt I FELERIMIZIN EN ONEML1 SIDIR ARAMLAN KIYMKTLER YAPI Vc KREDI BAN KASI f. YAPI V t KREDÎ BANKASI RUÇHAN HfKKl U^RAN^1 BANKASI GARANTÎ HAVKASİ RUÇHAN HAKKI f TÎCARE7 BANKASI ÎSTANBUl BANKASI AKBANK r İŞ BANKASI T. ÎS BANKASI KURUCD T. SINAÎ KALKINMA BANKASI ODOKSAN SIFAS DEVA HOLDINO NASAŞ ÎZOCAM SINAI MALİ rE$EBBÜSLEP TA1 KONSERVE RABAK RABAK KUKCCU $ARK DEÛIRMVNURÎ ÎTTIHA1 DEGtRMENCIUK YTONO CENT evk«t Süreyya ölell bir yı! oldu Cenazesıne gıttim, ölüm habenni îazdım Öldügü günlerde yazı j azrradım Is f 'anbul'a durusınava gı *ım oırden o.e gsJıba. YazılanJarı okudum Veysel'in olum yıldonumunae ae bulu Tamadım Ankara da toren ^pıldı Âşıs Veysel ıçın. ölumunun dorduncu vılı olmuş Veysel'in Veysel le o'umunden once, f bır dos evınde, Guıibulat larm evır.de konuşmuŞtuk son ressam Balaban da lardı Vevseı, koyun, toprağın ozanıvd" Erken ssçım var sozde. poht.ka pıya sasında AP Eaştanı Saleıman Bej. ege men guçlerm de etkısıjle «Er«:en seçım» restım çektı, CHP Başkarı Bulent Bey, bu rest. gordu MSP Ba^Kanı Eroakan, bu erken seçjn restmm bır «blöf» olou gunu sojleoU. r Mechs ku.ıslerınde fur ata ıcen. Şevıcet Sureyya yı duşunuyoram Şev/tet Sıilejja'i kııaplarından. arkaaaşlarıru., dostlarcmn aniattıkJarından bılıvoı am Oj le. uzun bovlj oturup KOTüjm yoktur Zaman zamsn KOKteyLerde .aşır, tokalaşır, ayakustıı konuşurdjk S01 jionaşmamız belk' Cm Haık Cam.nurı>c"; Elç.lıgınde>dı «Kırmızı mektupıar» us'u ne bırıcaç şey soyıeniı^n. «Kııır.171 mek rupıar» kıtabını bıtıremeden olnıes», gerçe*;en buyuk eksıklık. Buvuk >anssızıik Amma kırmızı mektuplar, hazırlı>abıldığı îadariyıe ya>ınlanma.ı okunmalı . AP erken seç rn kararmı gruptan geçırdı CHP de ov.e MSP buna Karşı çı^'i MSP her çeşıt engellemejı yapa^ak, erıcen »eçımr ge;çe<tle3mem€si ıçın CHP n^n kararında mıempm ben n\ le 1 sezaınn. sa'irlarm arasında oır «mesa » var giDı geldı. Bunu CHPIı bır aoat aı seamıs Şovje dedı Bız şımane Kadar «Suleyman De mııelı Kurtarmak ıçın degı. Turk mnletmı bu hukumetten ıcjrtarnid< ıçın erken seÇıine 'araftarızn dcrdıx Son budınde, dıkKat ettıvsen, hukumetın tumunden kur tarmak yox Yanı, MSPje bır «mesaj» mı CHP'nın 7 bıuhrısı' MSP, *Ben erken seçım kararını en9 gellerım» dıyor. Nasıl engeLeyeceK Damşma Kurulu toplantılar.na ka"ılmıyaraK Danışma Kjrulu Meclıs ıçtuzugane gore, çok onermı. Meclıs gelene^lerı de oyle L^aruşnia Kurulundan geçmıjen bır onerı kolaj kolaj Mechsten seçmıvor Bırı şoyle dedı: Meclıs ıçtuzugunu degıştırırız' Axıllım Mer.ıs jçtuzügıınu degıştırmek ae Daniçma Kuruıu karanna baglı! B J huı^umetle mı seçune gıdılecek? soıusuna kımse açiıc bır yanıt veremıyor B'J hukumetıe mı aemeK, Suleyman beyü, nacı Başbuğ lu Dır yonetımle seçım demek . Danışma Kurulu hele bır toplansın ba kalım, onumuzdekı haftalarda ılginç gelış melen ızleyebılırız Sonra, Sulevman oey hesap adamı dıye, nıye hep CHP bu hesaplara uygun davranmajt zorunda oluyor? Alı Sanlı. çar samoa gunu «Mobılya» Komısyonu'nun suresı uzatılırKen, açık açık soyledi. Suley man bey bıtmıştı Anık, onun volkanından lâvlar degıl, liflar fışkınyordu. Etkısuıı yıtırmıs sonmuş lâflar Şevket Süreyya. 1971 lerde soylemış 7 hazıran 1971 gunlu bır yazasınd» şoyie demış «Anarşızm yuz yıl geride kalmıstır» başlıklı yazısında« .. Son Adalet Partısı ıktidannda, oıellıkle unıversıtelerde gelısen sert parçalanmaJar. sılâhlı çatışmalar, katıllen hâ la bulanamıyan 15 den fazla gencın oldü rulusu hatırlardadır t Demek o zaman ol dunılenlerın sav ısı 15 mış' Bunlara karşı ıktıdann \iırdumduymazlıgı. bu vurdum duvmazlık ve partının butun Meclıs or ganlarına da suıen gamsızlık, yarının ya zarları tarafından Adalet Partısı devnnın en saşılacak, ama en karektenstık ruh halı olarak işlenecektır Amz ne çare kı, bu nıhi tutukluk ve kısırlk bu iktıdarın hakıkaten deva bulmaz hastalıgıdır. CKle gorunuyor kı bu partl, bu san uyuşuklugıı damarlaruıdan atamazsa, yarın yme ıktı dara gelse bıle olayiar vıne aynı şekiıde gelışecektır Hatta bu sefer sosyal çclışmeler, sahalarım daha da genısletecek Or » AP, yenıden ou kez Mıllifetçı Cephe adıyıa ıktıdara geldı Şe\ket Sureyya nın dedıklen bır bır çı.ctı. Şevket Sureyja çok ıyı bır gazetecl Yasadıgı olaylan yorumlamıs bunlar bır bır gerçek'eşmış Şevket Sureyva Ayde mır'ın yazdıklannın ouyük bolümüyle gerçekle'jmes:, nasıl saglam bır mantık T japısı olduğjn^ı gos enr O vıllarda vazdıgı yazılannın bır bo lumunu «Kanramanlar Dogmalnaı» adl. vapıtınaa toolamış. Yapıtı, «Çagdaş Y'a\ınlarmnaa c ^ ı ı s Ajdemırın yaziıarı dun oloug^ s o ) 5un cie değerjıden bır şe;, 0 \1t1rm " • ' ıacak nıtelıkte > «Te.ı. Ac ın», «Ikincı Adam» «En\er Paşa/>. <^;enaeres ın Dramı» bır yar.dan ta nhscl gelışım içmde belgelenyle olaylan yansıtırKen. Şevke' Sureyya, kahramanla rımn ozellıkle ıç Qün>ası nıhsal vapıları 'le cie vakından ılfıhdır Ve bunları oku run gozlerı orune serer Toplumsal sorun lara egıldifı kadar, ınsana dnem verır venı »oplurrlann veni msanlardai oluşa cağ'na ınanır Şevket S ü r c y a Aydemır t Karşılaytıgım'zda. sevmerek an!a ;rdı, kı*aplar'ndar. hırının kaç baskı japtığını Envor P^şa ıçln bır belge buldum akiin durur derdı. oe dehşetlı kızar, sapkasını yere örlatıp, Aydemır'e 1 Koylu, sen ne arüarsın' der, yenıden ormana dalarmış Nazım bır ^ure sonra oncekınden dahi »ıızel bır şıırı ıle donermıs Nanm Hıkmet'in VâNu'nun yanınd» o vıllarda b:r ckovlunvdu kuskusuz Istanbul çocugn dcgıldı Edıme'nın muhacır mahallesınden geımıştı Şakavla karısık soyienss de gerçege vakın Nâzım, Pasa torunu kentsoylu Şevket Sureyya, hep oyle kalmış Yasamı boyunca topraga bag h, koylusunden, kasabalısmdan kopmamıs bır halk çocuğu Kuçuk bır topragı n;sun. sade ınsanlar arasmda yaşasın Bu auygulannı «suyu aravan adarn»da belır tır. So\vet ihtılâlı yıllannda da kendısı nın ve VaNu'nun yıyemıyecek kadar berba' buldukları çoroa>ı ıbuna çorba den.r seı Nazım'ın buyuk bır ıshahla yedığını d ' >azax. Yme onun yazdıklarmdan anlıvoruz kı. yıne o yıllaraa dayanılmaz kotü koşul lara karşın, hıç yakınmıyRn o Istanbul çocuğu (kentsoylu) Nâzım Hıkmettır Kulıslerde dolaşırken, kendı kerıdimB mınldanıyorum KOCA Şevket Sureyya . Koca gaz«tecı Şevket Sürejya'nın basın kartı var mıy dı bılmıyorum Amma dort dortl'Jk bır gaMtecıydı, bu yapıtlarıyla bellı Bır arkadaşı anlattı Bahan çok severmıç' Bahar gelınce dostlannı kırlara su nıkler topragı koklar, kendınden geçerresuıe, doganın uyanışını, sarhoslugunu yaşarmış'. Şevket Süreyya ıçın çok seyler yazılacak kuşkusuz Saygılı. msarüan se\en, ıV nyı gbren. memleketmı \e onun koşullannı ıyı bılen bır ınsandı benım görümde Cumhurlyet'ın yazarlanndandı Cumhu riyet bürosuna geldıgınde, goilümüzti alırdı nepımlzın Bana Şevket Süreyya. hakkı yenmıs bır yazarımır, bır duşünummüı gıbı gelır Keşke onunla daha sık konusabılsem. onu konuşturabılseydım . Karsıla5tıklarımızda sorardı ' Oooo, sen de burda mısın" Ne eluyor ortalıkta, sen bılırsın Sag olsaydı ne anlatırdım Şevket Sti ^3 50 Hısso Hıs«e MEHAN YAYINLARJ i )Hısse seneoı nedır? lsım II tltap, Konusu russe senedi nasıl ne zaman ve nereden alınmalıdır Fıyatj S TL i~) Meban Sermaye Pıyasa sa Bultenı. konusunu fırma ve sektör raporlan ile FTYAT AÇIKLAMALARI FıyaB 5 TL Yıllıts abone 120 TL Yurt dışj abone nlllk 240 TL. Bıilten avda D T yaymla mr Genel Dagıtun MEBAN MENKUL DEOEKLER BAN KERLIK VE FINANSMAN ANKARA NOTLARI • rzocAM • SINAI MU.Î TEŞEBBUSLER • TAT KONSERVE • RABAK • RABAK KURÜCU • ŞARK DEGIRMENCÎLÎK • ÎTTIHAT DEGlRMENCtLlK • YTONG • TEZSAN • Ol.MUK • T SIEMENS • KORD&A • EGE BIRACILIK • AYGAZ • BAGFAŞ • AYDIN T&KSTÎL • T DEMIR DÖKt'M • S4RKUYSAN • KAV ORM^N SANAYIÎ • KOÇ YATIRIM FAZ«.RLAUA • OTObAN • 1 SLEMKNS • MEBANTN SÎZE SUNDÜGD • OLMUK KIYMETLER: • KORDbA • ALTAŞ 30 milyon sermayell • BAGFAŞ 1975 yılından %15 temettü • EGE BÎRACTLIK dagıttı. • AYGAZ • ASLAN ESKTHISAR 2U6.B mil • AYDIN rKKSllL yon »ermayell çunento sek • T DEMIR DÖKUM törünün eo estt Inıruluslann • SARKUYSAN dandır • KAV ORMAN SANAYtî • ÇELIK HALAT 54 milyon • KOÇ HOLDÎNO sermayell, 1976 yılında 48 8 • OTOSAN milyon kâr etti. % 30 temet0 SA111JK KTYMSTLEB: tü dağıtacak. • GUBRE FABRÎKALARI 200 • NASAŞ 10 adet. • ÇUKUROVA INŞAAT MAKI milyon sermayell, 1976 yılında NALRI 10 bın TL. 110 milyon kar etti. % 28 58 • ARÇELIK 15 bın T I bu n l temettu dağıtacak. yüksek temettu beklenıyor • PIMAŞ 50 milyon sermayelı • KAV Orman Sanavı 100 adet 1976 yılındm * 15 temettü da°i 25 temettü verecek ğıtacak. • KORUMA TARIM 70 milyon • GÜBRE FABRÎKAL 200.000 sermayeli 1976 yılında, 71,8 • SANTRAL HOLDİNG 300 bin milyon kâr etti. % 35 temettü T.L. lık. dağıtacak. • RABAK 210 milyon sermayeli • TASAŞ 16 adet % 18 temettu verecek 1976 yüında 98.5 milyon kar makl ettı % 35 tetnettü dağıtacak. • ÇUKUROVA INŞAAT nalan 10 bın T l . lık Istıkbal • BAĞFAS 100 milyon sermayell 1976 Mlınoa 63 milyon k^r et ıçın ECZ4CIBAŞI YATIRIM HOLtı '"i 40 temettü dağıtacak DING 55 b.n T L. ıstıkbal • SIFAŞ 104 milyon sermavplı ıçın \atırm 1976 yılında 43 9 milyon kar KOÇ HOLDING 150 Adet bu ettı **e 25 temettu cıa,jıtacaK >U yüzde 25 temettü vermes1 • AKSA 220 rnılvon serma\elı beklenıyor. 1975 yılınaa ~« 12,5 kar dağıttı KAV ORMAN SANAYÎ 50 bin • ÇÎMSA 180 milyon sermayell İL lık cc 25 teme'tu verecek bır kuruluştur Istıkbal ıçın vatınm • EGE BIRACILIK !(X) mılyoıı C sermajelı, 197o jıUnda *i 30 l KARTALTEPE Mensucat S temettu dağıtmıstır bın TLJık ıstıkbal ıçın • POLYLEN Sermajesıra 85 mıl PİMAŞ 101' adet DU n l yon TL.'dan 115 milyon TL"ye pnm vapabüır yukselterek 1975 yıîında f» 25 GÜBRt tabnkalan 10 ad*t temettu dağıtmıstır. % 28 temettü verebılır v t SABANCI HOLDING Kuruiu GOOD EA. ? 2 ) adet bu vU < şudur. avnı temettü verecek. • GÜBRE FABRÎKALARI J U U CN'RO'VAL U U bın TL. iık bu O milyon sermayelı şırket vıl leTiettü verecek. •/. 3125 temettu dağıtmıstır ÇÎNKO KUR^UN 100 adet • MENSUCAI SANTRAL 81 adl ıs'ıknai ıçın yatınnn yon sermayell 1975 ilında SARKLHfSAN 150 adet Bu fU «B. 25 femettü da£'"tı temettu vermesı beKlenıvor 9 NASAŞ 195 milyon sermajeU • ÇUKUROVA ELEKTRİK 150 1975 yılında * 20 ı*mettu oaadet % 37,5 temettü verdl ve ğıtmıştır. H ao belirsu tıısse • KORUMA TARIM 70 milyon • NOBEL tlâç Sanavi 65 «det sermayell. 1975 vılında Mt 35 nomınal fiystla temettü dajfrtmıstır • EGE BÎRACLLIK RUçOan bak • PIMAŞ 5ü milyon sermayell n 100 adet. .975 yılında %14 temettu da • KAV 100 »det. tıtmıstır • BOROSAN 70 adet (MemJe• KORDSA 150 mtlvon sermaKeUmizın en guçlü ruruiusla yell bır Sabancı Holdına kuninndandır > lusudur • SARKUY'SAN 150 milyon ser • MENSUCAT SANTRAL 100 aöet ( ^ 15 temettü tev« etmavell bır turuluştur • TÜRK DEMIRDOKÜM Z02 • KORUMA TARIM 40 auet (H milyon sermayel! ı<i76't«a °i 35 temettü teva etınl«ur 8 « r 1012 temettu dağıtnıası be* Gorgu tanıklannın ilen sürduk maye »rttınmı rapacaktır.) lenmektedır. lenne gore APIı ilçe başkanı • TEZSAN 100 mllvon serma • POLYLEN 101) adet * 36 ser Mehmet Akıl, elmae megafon, maye artınyor yell bır kuruluştur 1176 da "«Cç cenazemız \ar. Butün mıllı20 temettü dağıtaca'Knr >etçıler mukadaesatçılar partıSATIUH TAHVtUJCR: • ÇesıUl şırket % 141518 tal» • S\NAY1 KALKINMA BANKA nın on^jnde toplansın> dıye anons 11 taAvlllen. yapıyordu sureklı. a.evı mar.alle&I tah\ılı " 18 faızl'. smdekı çatışmadan sonra Genp • GUNEY BIRACIUK tahvılı • ARANAN HISSE SENETLERİ gorgu taniKİarının tlerı surduk 'i 18 faizlı S K B. panantılı lerınde AP lı ilçe başkanının ya140 bın TL. runda AP mılletvekıilerıjıdeıı • EGE ENDUSTRI • SANTEKS tahvılı 300 bın • EGE GÜBRE Remzı Yılmaz da oızzat talırıkleT L. Etıbank garantısınde re ^atılmakta bır sakınca gor• KARTONSAN İOIK) T L sı St.50. • DEVA • SAPMAZ HOLDÎNG tahvıli müyordu.. • BAGFAŞ Serık Savcısı Hılmı Yucel h3<J0 oın T L 1 " . 18 faızlı 1000 • ÎZOCAM ber alır almaz olay yerıne koşT L 1030 • LASSA • GUNEY SANAYÎ 300 bın TL tugunu belırttı ve olajT şojle an• KAV «i 18 faızli 7 a y l * faıın Ue lattı. • RABAK oeraber. «Bıze haber gelınce hemen dı• PLASTIFAY • DEVA Holding 18U bm TLlılc şarıya çıktım. Olayiar lıse bolge • KOÇ YATIRIM PAZARLAMA % 18 faı?li 2 yıl sonra parava sınde gelışm^ştı. Bır kısım CHP' • AKSA çevnlebılır. 1: genç bıloın dagıtmış ve olajKıymeuı nocaiar ve dua • SIFAS • SASA 20 bin TLJUt « 15 ta lar ondan çıkrmş. Bız geldığımız A D&nlarctaıs müteşcklü} cena^ • YTONO izli de halk CHP'lıIere aıt yerlere le msrasiın ttelblmi2 oır t». saldınvorau. Salıh Akın ıle Mus • TBANSTÜRK HOLDÎNG • T. DEMIR DOKÜM 25 btn TL lefonla emriıüzdedir. GAOT tafa Guçlü adında ıkı oğretmsn lık % 15 faızl) te Uânı ve umum muame• Her türlü yatınm kararlan • AİTINYILDIZ 14ü btn TL lık dovuldü burada O anda benım lat içın ayn bir ücret alıanızda slze yardımcı olab1 de gordügnm gıbı olavı varata ı «i 15 faızli naı Cenaze lşlertnı işîetmek MEBAN"ırı en önemb • GUM'üŞSUYU Halılan 20 bın lar daha sonra CHP adav ada1 memiz deruhte edeı acı jrltoam acı dır Hulusı Güven'ın ışyerıne saldırıp TL "»15 faızli leriruzı Da'laşır.z ADRES îsttklâl Cad OdainJ • SODA SANAYÎ TAJTVILÎ 25ü tahrıp ettüer. Bu arada KalabaISLAM ttMUi ISIEM Le U tnerkea No 286 Kaı. 17 lık bır grup, CHP ilçe rnerkezıBın TL 'lık % 18 faızli ne saldırdı. Ben yanıma 4 |an5uu bin ruiı)K. i jni sonra pa 40 68 86 darma ile emnıyet gorevlılerır.ı 1 l l i rava çevnlebıleceU şırket ga 47 20 06 alarak oraya gıttim Ancak enrartıiı tahvü 1000. TL'sgel olamadık • «'). 11, NOT : BUtün mL^eLeieı • 1 7 SAVUNMA tanvili S mll UH Ve Savcı Hılmı Yucel, bır ço: ı$letrneve ait olmai! uzere yon Ivslııs • II »alzll » kış.nın olayların başında AP ılçp vurt tçi v8 nırt difindiD V DAT" K.tjn ZBIKİ o 9^ H ~ başkanı Mehmet Akıl'ın bulun A * hnfknlOK Opr Dr vurda cenaze nakl! vapüır n » 13 ÎZMÎR. 13 8 I 31 C Şıjlı Haiaskârsazı Cad dugunu soylemesıne şu karşıliRi Gürun her saa.tlnde emıi • MERKEZ t Jtıt H&D 371 379 verı%ordu nızdedır Asma Kat, No: S 9 Telefon: 47 79 01 «Ben gormpdım Üstçiık hıç Baaceiapı / ÎSTANBOL (Cumhuriyet 2795) kımse çıkıp da Me.ınıet AıtU o Şevket Süreyya'yı düşünürken !VTustafa EKMEKÇi AP ile CHP «erKen seçım» kararı aldılar. MSP bu karara karşı dırenecek Bu arada, daha başkalan da lâfa karısırdı elbette Kuhslerden herkes, bildıklenm so>lerdı: CHP'nin grup Kararmdan sonra D»nız Bavkal ıle Besım Üstünel tartısmışîsmail Hakkı Tonguç a arkadaslan lar . Denız Baykal, can güvenlığı sağlanıkoylü» mü derlermis. Şevket Surevva da, madan erken secımın partinın yararlanNazım Hıkmet e, VâNü'ya gore «koylu» na olmadığını sojlemıs dur Insana saygılı, oncu, yainıı adam, CHP Grubunda «erken s?çım» karantoprağa bağlı.. köylü na Denız Bavkal «cekımser» oy kujlanırŞevket Süreyya'yı çok sev?n bır ir ken, Cahıf Ançm nkar5!! ov» kuliandı Cakadaşı anlattr Sovyet Rusva'da unıvernıt Angın,'a gore erken seçıme «evet» desıre yıllannda üç arkadaş, Nazım Hıkmer, mek. «eşkj%anın kucagına gıtmek»tır VâNu, bır de Şevket Süreyya Yaz aylaCahıt Aneın. durust bır parlamener rmda ormanda kamp kurarlar, tartış,maBellı Çorum'dakı olajlarm da buvük olçular yaparlarmış Zaman zaman vanların d > etkisinde kalmış Çorum'da lıse öŞret^ dan uzaklasan Nazım Hıkmet ormandan menının kızı alnınaan tabanra kursunuyla \em bır şıırle doner. arkadaşlanna şıırvurulmuş' Cahıt Angm. kulıste gordum, lenni okurmuş Ancak şııri beğenılmevınalmndan vunılmus sıbıvtiı Serik'te olanlar... Reha ÖZ Saldırganlar, CHP îlçe binasını 8 saat kuşatma altında tuttular; olayların bitmesinden sonra ise gözaltına alınân yine, canını güçlükle kurtarmış CHP ilçe sekreteri oldu. Savcıya göre, olayların kışkırtıcısı AP'li ilçe başkanı aleyhine kimse tanıklık etmiyor la\ları \onetı>ordu demıjor. Şahıtlık etmek ıstemıyor. Mucerret lodıaiara'r bunlar » \ e jandarma komutanlığında ancak janaarmalar arasında ken dısmı gu\enlıkte hıssedebılen ha kım Tanju Bılgın o gunku olajı şoyle anlatıyor. «Çok kalaoalık bır toplulok evın çevresını sardı Surekh oUrak taşlayarak, camları, çerçeve lerı ındırdıler. Durmaksızın da bağırıyorlardı. Bu arada arabamı da tahnp ettı saldırganlar Jaradrma>ı jarıp eve gırmek ıstedıler. Eve gırebılselerdı ış bıterdı. Bır ara, elmde bır gaz tenekesı benzın olan kısı eve dogru vaklaşmağa baslaaı Bu arada «yakalım» bagrışmaları duyuluyordu Durumun tehlıkesını gotunce tabancamı çektım ve b r kaç el ateş ettım Bunon uzenne kalabalık, sılâh kullanmakta kararlı oldugumu gorunce geri çercJdı \e ben ae etımı ve çocukîanmı kaçırabıldım » Ve sorularla vanıtları Pekı '<ım vardı b»\efendı bunların başında saldırıı joneten' Gordunüz nıü sız? Mehmet Akıl başlanndavdı Sadece onu gordum dığerlerını ae te»pıte çalışıyorum Ve Jandarma Komu'anı üsteğ menden bır emır: Gazetecılerı dışarı çısarın. Çıktık Bu arada CHP ilçe bınası cto sprılmış durumdadır. Ve bu san'.ma anr?s R saat sonra kaldı ce^tır Icprrie ilçe başsanı Mustafa Demir ilçe sekTeteri Tahır Emırdağ ve 20've yakm partıîı vatandas . Taşlar yağmakta sureklı, cam çerçeve penşan eaılmış.. Ve olayların tahriKçısı AP îlçe Başkanı Mehmet Akıl olaylardan sonra ortalıkta dolaşırken, Tahır Emırdağ ıçeri alınmıs 7 8 saat sonra o da kefaletle serbest bırakılmıştır ilçe Eaşkanı Mustafa Demır saldırganlara karşı sılah kulandıgı gerekçesıyle, hem suçlu hem guçlu örneğı, savcüığa şıkâyer edılmıstır Savcılık saldırganlan saptayacağına ilçe bınasındakı kuşatma kaldınldıktan sonra ilçe bınasında arama japmış ancak hıçbır sılâh bulamamıştır. Bır tanık soyle anlatıyor olay lan: «Olaydan en çok yanm saat sonra oradaydım O anda Seriıî jandarmasının Serık polısının dışında Kimse voktu olay yerınde Ortalık yanıyordu. Saldırganlar bır gazete baviını basmışlar, ozellıkle Cumhuriyet, Vatan ve Mıllıvet gazetelermı dokmuşler ortaya ateşe verm.sler. Bu arada Mehmet Akıl ortalıkta dolasıyordu. Bır jandarma astsubavı vardı Kemal adında Olaylar sırasmda landarma sılâhlannı çıkardı Jan darma as*» bayı «dagıtın bunla rı» dıye emır verdı Jandarma kalabalığı dağıtmaya r»lkışınca bır grup astsuba>in etrafını çe nrdıler «B:z kana kan ıstıjoruz» dıye bağirıjorlardı Bunun üzerıne jandarma komutanı uste&men astsubav Kemal ı oradan aldı hamen, gonderdı » Ve bır gazetecı arkadas snlatıyor olaylar sırasındatu bazı ayrıntüarı, hem de ıbret verıcı »ynntıları «Mehmet Akıl ı tanınm Olaylar sırasında nMüunamı çıkardım, resım çekecetım S«kın ha' dedı Mehmet Akıl. Makınayı çıkarmj. seru ben bıle kurtarâmam, lınç ederler Resım çelnne de ne yaparsan yap Savcıya gıttim, olay hakkında bılgı ıstedun. «Bırşey bUmıyoroz. Olayı duyunca hemen buraya koştuk Kaymakam bey kar şıda mahsur kalmış, ıklmız de mahsur kaldık ırtıbat kuramaoık» dedı Bu arada yaralananlar oldu çok Arabalar dolusu yarah taşmdı Ancak o hava ıçınde yaralılar hastaneye bıle gıdemıyorlardı Meselâ bunlardan binsı Hulusı Güven CHP adsy adayı. Adamın magazası tahrıp edıhnîs, evı penşan edılmış feendisi varalı kan kaybedij'or ve halen kayınpedennın i'anma sığınmış dunıra da Adamlar evı de basta altır.a almışlar Eve ne doktor gırebılıvor t«lavı ıçın, ne de adam tedavı içın evden cıkabılıyor OrtaIIK bır savaş alanı» Olaylar sırasında bır olgu da ANT Bırlık Aksu îplık Fabrikasından 3 otobus ve ıkı kamyon AP rrulıtanı ışçının getınlmıs olması Olayların çoğunlukla bunlar taraf.ndan rıkartıldıjı behrtılıjor VEFATLAR İÇİN Oktay Cumhur AKKENT YARIN: OUYLÂRIN SOMKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog