Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 2 5 MAAT 1977 Hindistan'da 1969'dan beri Gandi'ye karşı muhalefeti yürüten 81 yaşındaki Desai Başbakan seçildi Podgorni: "Zaire'nin içişlerine batılı ülkelerin karışmasına izin vermeyeceğiz,, • KATANGALf ASKERLER. UıRE'NıN ıÇLERıNE DOGRU ILERIERKEN. ABO H U K l M T ı . NıJERYA'NIN ZAiRE SORUNUNDA ARABJİUCULUK Y4PMASINI ONERDı DELHt (AVKA •DPA) Hındistan'da genel seçımlerde n çok sandalyeyi kazanan Ja ara Partısı mılletvekıılerı, baş akanlığa partı başkanı Moraru lesaı yı seçrruşlercur 81 yaşır.d* i Desaı 1966S9 vıllan arasmda ndıra Gandı hukume*»nde 3aşakan Yaraımcılığı gorevınde b ı ınmuş, ancas Gandı :1e çiAan nJasmazlık uzenne hükümet'en , e partiden ıstıia etmıştı .Tanata Partısı mılletvekilleri ubat ayı raşıannda Kongre Par sınden aınlarak Detnokrası IÇJI 'eru Kongre Partıs nı kjrmuş lan Jagjıvan Ram ıle Desaı ara mdakl ov'amada buyuk çogun ıkla Desaı yı desteklemışierdjr Janata Partısı ıle seçım ıttıfaı yaptığı paıtılerin tnıllet\ekıl Tİ dün yaptıkları toplantıda jej başbakanı aday gosterme vetIsinı partınin en eskı ıki üyesi1 e vermişlerdır. 75 jaşmdakı Ja' » Prakash Narayan ve 89 yaşında , ı Acharva Krıpalanı de başba' anlığa 81 yaşındaki Morarjı )esaı yı adav gostermışlerdır Dığer başbakan adavı olan Jağ ıvan Ram'ın ıse başbakan yar jmcıhfcına (çetınlmesı beklen aektedir Morarh Desal Hmdıstan' n en > ayılan ve sevılen polıtıkacılann an blndır. llerlemış vaşına rag ' aen seçim kampanvasında etkın «Alman Shelln şırke*i tarann «r görev almıs ve Bayan Gandı dan yapılan hesaplara gore sos e karşı çetin bır muhalefet jap ruştır. ı valıst blok ve Çın Halk Cumhu nyeti dı^ındata Ülkelerin petrol tüketimı geçen yıl 2,4 mılyar ton olmuşru W4SHtNGTOS ABD Dıs s İpr' Bakanı Cvnı< Vanee Zaır? nta Şaba eyaletınde Katangan askerler ıle Zaıre bırlıklerı ara smda 16 gundur süren rogun çarpışmalara Nıjerya Hutalıne»1 nın arabulucu!u< rapmasını on« Hlndls*«n>m îngtüzler tarafın nrken Afnka geznsını surdureT dan ışgalı sırasında bır kaç kez Sovvetler Bırllğı Dev'et Başkanı hapse a ılan \e Ba\an Gandı run Nıkolaı Podgorni «Zasre iın ıç ş ık1 \ 1 once, (ılkede olaganustu | lenne emperja ıst mudaha'e'er otırum ılan e'me^mden sonra da de bulunulmasına ızın ısmfif 'am 21 a rıuddetle PV nde gn? | reg z» demıs v? Banh ulke'ee hapsınde tutulan Desaı ' a r a ' a ' n r uvarıda bul rna^as 7are nın Partı^mı «kı'leler ıçın dpmokra ! ^ı» slo?anı a tmda seç mlerde za | fere mışnr 'Vsso'" ated Pre«< Aıar«tnın b " dırdığıne gorç Zaıre hava ltu\ ve*ıerıne baglı M'rage uçaklaBATILI Şaba e\aıp*ınin oatı«'nd»k' D lolo \P K<:enge bo'gelennde< ULKELERiN Ka'angalı ask^ler n uzerne top larn dof tor bomba stmışlar v» PETROL zengın maden vataklan olan bn bolgede büvuk hasara vo! aç TÜKETiMiNiN mışlardır Gözlemcılenn belırf tıjfme gore Şaba evaletınde çar BU YIL pıçan Zaıre bırlık'en tsr»ıl yapı sı sılâblarla donatılmıştır 2,5 MiLYAR Şaba eva'Ptınden kacan misvo nprlenn behrttıgıne göre Katan TONA gah asVerler üc kol haünde $a ba pvale'mden ülkp 'çlenne dot ULASMASI ru ıterlemektedırler Carpışmalann sıttıkçe vofun BEKLENiYOR 'a^ması uze'ine Za re Hukumen ı n Batı'ı ulk» erden ve oze r ık H\MBCRCt Batılı ulkelenn "e ABD opn sıiah %ardımı meğı petrol tuketıminın, ılk de'a oıanı yenıledgı bıldlrihnektedır. rak bu yıl bütun rekorlan kıra1 rak 2fi mılyar tona ulaşmasmın beklendıgı açıklannuçtır PAKİSTAN'DA ÜÇ MUHALEFET LİDERI DAHA TUTUKLANDI, ANCAK HALKIN PROTESTOSU ÜZERINE SERBEST BIRAKILDI LAHOR Ba^bakan Zulfı <ir Alı Butto nun ıstıfasını v e 2 martta vapılan genel seçırnİTin venılenmesını ı«teven Pakı«rtan ulusal ıttıfakmm uç hderı Mev lâna Müfta Mahmud Mev'an a Şah Alımef Vuranı VP MaMk >Iu bammed Ka^m oncpkı gun og " namazından snnra bır ramıden avTilırlarken pn'ıs tarafından nrtuklanmıs ancak ou olavm La horda buvuk gosterılere vol aç mas: üzerıne bır kaç *aat sonra serbest bırakılmışlsrdır Müfrü Mahrrmd ve Ulusal ttö fakın dığer lıderlen «e'best bı rakıldıktan sonra Başbakan But to nun «ıktida1 ılp muhalefet ara *ında bır dıvalog kurul'Ti3Siru» ongoren çagn«nı mcelemek uzere toplan'ıva çekıİTiıslerdır Goz fncılere gore bazı muhaiefet lı aerlen hukumetlp dıva1oe kurul masını şıddetle karsı çiıtmışlar a r Hap'shaneden çıkmajı red deden eskı Hava Kuvvetîen KD mutanı Maresal 4sgar Han ın bunlardan bın oldjgu «tanılmak tadır ' a a) MKOLAl P(>IK^)RM sonftler. Afrika da ba cım«ızlık içın raucadelr vernı füçleri her laman Bu arada Nııer a nın Zaıre dekı dunıma arabulucj'ux • apma sını oneren ABD Dışısıen Eaka n' Cvrus \ ancp oncekı gün Se na'o'da vaptıg1 konusmsda «Xı ten» nın Zaıre de^ çaf.şmalara *on reTneıc ıçın arabuljfuh'k ^^^pması hal rap Zaıre run uç S^ın oncp Wa«hm»ton rlan ıs*«Jı gı VPPI oi \aami kar«uamal. zorunda kalma'aca^z» der*ı,ş*'r <YRl*« \\NCE Nıjrna Zaıre deta carpışmalann dunılma»! ıçin arahuluculuk rapsın o nalsı rarafından çorllmlpne sr.eceginp •nanıvojz «Bir Afrı <3. ulkeien ıle sadece do«tluk kurmak ı«tıvoruz Tanzanva va da baska mr Afnka ulkesınden j * la aa başsa bır avcalık ıs femnoni7' derni1; vp Sovrpt'err Gunev Afrık? i^ bagımsızhK ıçm çarp'^n jrur'e her zamsn des tekl»dı1îlpr'nı "i u ''rtmıstır (I>iş Haberlrr ServHi) Pohs uç lıdenn toplantı vasa gına a' kıı olarak bır protesto ' mıtıngıne katılraak ı«;tedıklen içın gozaltma alındıgını bıldır mıştır ' Liderlermin tutuklandıSını og | renen ülusal tttıfak taraîtarlan kısa bır sur*> ıçınde Lahor u sa I vas alanına çevırmışlerdır înşa halınde olan bır posta bmasının atese venıme«ı vp bazı riükkan | ıann tasıarması uzerıne pohs goz vasartıcı gaz bombaları kul ı lanarak protestoculann uzerme vurumüstur Muhalefe* lme'i Müftü Mah , mud tu'uklanmasından once ca ı nr av^usunda \intigi ıconuşmad? I Hmdıstan ın eskı Basbakanı Ba | yan îndıra Gandı nın, jenılgm ' kabul etmckıe herkes'n saygısmı kazaııdıgmı Başbakan Butto nun ISP seçimlere hıle karıştırmak suretıyle halkm savgısını ve gu verunı jıtırdıSını sovlemıştr Muftu Mahmud muhalefe^m mpclı*' bovkot edecegını acıkla dıktan sonra varın ulkp çapında vapılarak genel grsve herkesm natümasını lstemiştır A \ nın bıld!rd.gtne ;n B VPP Kongrp uvalerın n çoğiı Zaırr dekı Alobutu Hükumetını deste* lemek amacıvla çnk a? aa olsa \BD vardımı gordprrme'inı is •en»ktedıOte 'anda Vı^a UUeİPrnp resmı b' znare'îp huijnan Sov \et Bırlığı Devlet Başkanı Nısi laı Poigorrı «Zaır»de< n'avla\abancı mudahalp"; oımadan Za Irak'ta 'devrime uyamamakla, suçlanan iki bakan görevden alındı B\GDU> Irak ta ıktıdan ehnde tutan Baas Partısın n Bo gesel Lıderlıgı. ıçışlerıjle gorevlı Devlet Bakanı Falıh Hasan ElCasım ıle Kojışlerı \e Beledıve ler Bakanı Dr Izzet Mustafa \i gorevlerınden almavı ve pamden (.ıkarmavı kararlaştırmıîtır BR* dad RadvoMinun bıldırdığme %r> re her ıkı Bakan Baas Partısı Bolgesel Lıderlığınm vaptıgı ola ganustu toplantıds "gorevleTinı ıhmal etmek devnme ve *osva lıst jvgulamava avak uvdurama mak»la s ıçlanmışlardır Gorevden alınsn Fakanlardan Dr Izzet Mustafa geçen 5 ve 6 şubat tarıhlerınde ulkeiın günevındekı \ecef ve Kprbelâ kent lerınde hukümete karşı mpvdana gelen avaklanmadan sonra kuru lan ozel mahkemenın b?şkarılı fcını vapmıştı Soz konu'u mah keme olavlan duzenİPmek'p suç lanan R kışıvp olum 15 kışr,e de ömürboyu hapi'i «OBSI Bu vıl tüketlm tahminlerl İse şövledır • Kuzey Amerika 1M5 mıl yon ton • Baa Avrupa 705 müyon ton • Japonva 270 mllvon ton • Dtğer Ulkeler 410 mılvon TA4Z, (Knzey Yemen) Su ton (a a ) lan Devlet Başkanı Cafer Numey ı, Somall Devlet Başkanı Mulammed SiyaeV BetrOKuzey Ye«en Devlet Beşkanı Ibrahım Hamdı ve Güney Yemen Devlet Başkanı Salım Rubey Alı'nın kailmalajiyla toplanan Dortlü A•ap Zırvesı, yayınladıgı büdırlde, got you and >ou got m e " KÛaldenizde israil'e karşı bır srtak Arap tutumu saptanmasını stemiştir Kuzey Yemen'ın Taız kentmde toplanan Dortlü Zırre Kualdenızın guvenlığını sag amak ve bu denızı uluslararası îatışmalann dışında tutmak a•nacıyla genış bır Zırve Konleran n toplanması ve konferansa Kınldenue kıyısı bulunan bJtün lükelenn katılması ıçın de çagUluslararası nda bulunmustur İstanbul 1. Muzık Festıvah Bırincisi Bılındıgı gıbı Kızıldenız uzenne Arap ülkelerı ıle Etjopya arasmda onemlı bır anlaşmazlıi çıkmış ve Arap ulkelennın bu ve denızin bır «Arap golU* durumuna getırme çabalan Etyopya' nın sert tepkisme yol açmıştır Bağımsızlık ıstejen ve Arap ül kelennce de desteklenen Erıtre eyaleünın aynlması halınde Kıaldemzle tum bağlantısmı jıtı recek olan Etjopva, Araplann bu çabalanna karşı koyacagını birkaç kez jınelemıştı Aynca ts raıl ın de, Kızıldenızın bır Arap FLORENCE NIGHTINGALE golü olması halınde Hınt OkyaHemşıre Okullan ve nusu ıle bağlantısınm kesılece Jınden endışe ettıgi ve bunu 6n Hastahanelerı Vakfı lemek içın Kızıldenızle Hınt Ok yararına vanusunu bırbırın» baglavan Babülmendep bogazı vakınlarında • ki adalan ışgale hazırlancLğı one 27 mart 1977 pazar21.30'da sürulmuştü (Di? Raherler ŞAN SİNEMASINDA Dörtlü Arap Zirvesi'nde Kızıldeniz'de İsrail'e karşı ortak Arap tutumu istendi 1973 jılında petrol fijatlanr.a vspılan buyuk zamdan sonıa dunva petrol tüketımlnde buvük J düşmeler gorülmuş ve tukeunı • Avrupa da TV> milyon tondan 671;; rnllyon tona, Japonvada ise 265' mılvon tondan 245 milyon tona lnmıştlr KÜBA BAŞBAKANI CASTRO DA ANGOLA'DA LONDRl Ingıltere de L beral Part nın ktıdardakı Is çı PatıSi Hjiiumetını bu pp'laTierıto aonemm n sona ere^eğı e ™ aMna ıjadar de< teklpvecsfı oıldır lmekted r Kom'fe kurmavı mışlardi' Başbakan îamcs r ^1 a~han ın azınhk tşçı Part 11 HııkJ rretı Lıoeral P?rtı ıle «on da < kida yaptıgı anlaşTia save smd» çarsamba ak'^mı ^vam Kama'asmda Munafaza*** 1 n ı^teg ıİ7Prnf ver pn ıcarşı ^2D n\la gıjvnonı ala rn^ ktıdarda ı<ama\a başa r nıstır Guve^ovıı nedeniTie \Iuhafazakâ< Par+ıve karsı ^ırlejen îşçı Partısı ıle Lıbe ral Part'n,n Avrupa Parla •nenfosu ıçın vanılacak *eç'm ede dp 1 bırlıg'np eıdece»5 lerı ve İskoçva 'le Galler P ıC ı^.ernde ozerkhk tanırravı ettıkleri bıldınlm sfr (D19 Haberlrr ServtM) I.IAVDA Küba Başbakarı tıcıel Castro dun Luanda ya geî rmş ve büvuk sevgı gosterilerıyIP karşılanmıştır Castro'yu, Lu anda hava alanında Angola Dev let Başkanı Agostınho Neto kar şılamısür Castro. Başkente gelişınde hal ka hitaben bır konusma vapmı? vp «Cesur KubeJı ve Angolalı savaşçılann sayesınde mutlulugunu za ve gıihimsemenıze kavustunuz geleceğınız kurtuldu» demştır \ngola va ıU kez gelen Küba Başbakanının bu ulkede bes gıin kalarak çeşıtlı bölgelerını n.v«ret e'meM beklpnmpk'eaır l n ' Ingiltere'de Liberaller, Callaghan hükümetini seçimlere kadar destekleyecek bj jnan L beral Par\"in Bas kanı S'PP 1 B3«ba<an Callag han n 2îö indahe . azınhfî psrlamcT o norcm rın «O'ia na des des'erîlevecpfı açiıdai mıstır ÎEÇI Par < Hufcımıe'ını ou Calıashan IIP Steel ara«ın aa var'lan anlaşmanm avrır •ı'arımn nenuz basına açıslan manaıvla b rb<cte gozlemcıle re gore, ikı partı ^vam Karas ras'nda < ınu'acak kanun i** lıf ve tasarılan üzeme or tailaş.a ınceleme vapacak nır \. " % »«• m metin yazarı Yazma tutkusu ve reklamcıhk bılgısiyle dost çalışma ortamımızda yerinı alacak, • "mesleğın" guçluklerını uyumlu bir ekıple paylaşmayı ozleyen, • en az 1 yıl deneyımh, • ışınde tıtız b»r metın yazarı arıyoruz. Ucretımız, nıtelığınızle eşdeğerdedir. İlgılenenlerın, ingılızce bılmesı, erkek adayların askerlıkle ılışkısı olmaması ve başvurulann yazılı yapılması dıleğımızdır. Başvurular kesınlıkle gızh tutulacak ve mutlaka cevaplandırılacaktır. Yıhn Müzik Söleni Ote vandiM) şam Rsıd^su ikı Bakanın Devrım Komuta Kon seyı Başkan Yardımcısı Sad dam Hüseyınie anlaşmazlığa duş PARtS Fransa Basbakanı tuklen ıçın gorevden alındıklan Kavroond Bare, Cumhunvetçı nı one surmuştur Irak Baas Par Topluluk (RPR) Partısı Başkanı tısı ıçmde ıkılık bulunduğunu da Jaccyıes Chırac, Bagımsız Cum ] one süren radvo ıkı Bskanm hunvetçıler Ulusal Federasv,onu , Bolgesel Lıderhk toplantısında Sıvası Kurulu Başkanı Mıchel Ponıatow skı So^yal Demokratlar ı Saddam Husevm ı sert bır dılle eleştırdıklerını ve ulkede bir dik MerKezı Başkanı lean Lecanuet Ta \onetımı kurmakla suçıadiK ve Radıkal Partı Başkanı Clabnle lannı ıddıa etmıştır Peronnet ve hı'aben bır mektap kaleme almıştır (Dt? Haberler Servisl) Barre mektupta Beledıve «pçım j lerı sonuçlarının çoğunluk ıçın o lumlu olmadıgına liıkkatı çeıcerek yenıden bırlpşmelennl gereklı gordügunu behrtmıştır Başbakan mektupta, lıderlere ülke sormlanna VP çoğunluk partılennuı gelecesre gırışmevı tasarladıkları evlemlere ılışkın poruşjerını almak ve onenlerju dnıemek ıçın onumuzdekı gunler | af kend lerıru kabul etmek ıste ı d ğını bıldırmıştir (a a ) FRANSA BAŞBAKANI BARRE, SOL CEPHE DIŞINDAKi PARTiLERi BiRLEŞMEYE ÇAGlRDI Oscar Harris Unlü Türk Solistleri "günün müzigi" konserinde CONCORDE'UN SAVUNULMAS1 İÇİN 900 BiN DOLARLIK AVUKATLIK UCRETi ÖDENDi NEW TORK «New York Tımes» gazetesının bıldırdığme gore, Fransız Havayolları (Aır Franceı ve Fransız Havacıhk ve Uzay Orgutu, ABD essı Dışışleri Bakarlarından WıLıam Ro gers ve eskı Sena'or Charles Goodelı ın avııkaTliK burolarırıa Concorde jçağmın savunması ıçın < X b.n dolar kaaar para K) odemışlerdır Gazeteye gore Concorde un sa vunmasma Ingılterenın katkı larına ılışkın hıçbır açıklama va pılmamışsa da jalnız Aır Fran ce ın, Washıngton dakı Amenkah hukukçular nezdınde gırişım de bulunarak Concorde un ABD' ve gelmesının vasaklanması ka rarmdan vazgeçmelerını sağla ması ıçın Pogers .n burosuna 700 bm dolar odemış olduğu bıldı rılmıştır (a a 1 GRAFİKA S MAY\ A.Ş. Tanlı Han Buyukdere Caddest ŞİŞÜ/ISTANBUL J / Cumîrurıvet 28^7 FBI, MARTiN LUTHER KiNG'i ÖLDÜRMESi İÇİN BiR POLiSE 500 BiN DOLAR TEKLiF ETMiŞ LOUISVILLE. (ABD) Ame rıkan Federal Soruşturma Burosu ^FBD'nun emeklı mr pohs metnuruna, zencı lıder Martın Luther Kıngı oldurmesı tçm 500 bm dolar Tekhî ettıgi pohsm eşı tarafınaan açıklanmıştır Bılındı ğı eıbı Martın Ln*her Kıng 1963 de surdurulmuştu Polısın eşı bavan Marv FHira teklıfın FBI aıanları ve LOJIS vılle polıs jettuHlen taraimaan vapıldıgını belırttıgı açıklamasın da kooasır.m teklıfı kabul etme dıgaıı ve durumdan Kentuckj Cumhurıyetçı Temsılcı Gene Synder ıle Martın Luther Kıng ı oldurduğu ıddıa edılen James Earl Ray ın avukatı haberdar et tıgını sov.leTiıştır. Sallha harakava (lılmar) ıle Kemal Karaka^a Evlsndıler Ut. 24 Mart 197 \ Not Davetıyeler Vafartan ve \^^Dıvan Oteh Resepsı>cnundan temın edılebıhr Cumhurıyet 3865 CumhurıjeT En kati temaslan Hannover'deld Fuariarda yapabilirsiniz Hannover Fuan 1977 Edebiyat Fakültesi Dekanlığından PAKÜLTEMlZDE AŞAÛIDA GÖSTERİLEN MÜNHAL CAKTIR Sınıfı E ve ÖHS TJîS. Ünvanı Derecesi 9 S 9 9 11 U 11 a 7 12 13 6 9 13 13 11 12 11 13 Adedl KADROLARA MEMUR ALINA Y e r1 Ede Pak Sonçag Tanhl Kursusu Coğrafya Enstıtusu » » Edebivat Fakültesi DPkanbğı Coğrafya Enîtitüsü Ede Fak Eskı TUrk Ede KureüS'1 1 Edebıjat Fakultesl DeıcanUğı Kırktareli Belediye Başkanlığından Beledıypm'zde münhâ! bu lunan îrCun^u Drrecelık E lektrık Mühendıslıgı ıle 12' inn Derecelık Insaat Teknıs yenlıtı kadroianna fiö7 Sa yılı De\let Memurlan Kanu nu nUktlmlerıne ı^tmaden ta yin yapılacağından tahp'erın belgelenyle bırlıkte Beledı\e Başkanlıgına rruraraatlan ı lân olunur (Rasın 13*f> 2"97 KATIP Şuknve Atav ın anı | Blumii ıle tanırma belgesı ve I f asvon tekn c CeSlT1 • e» v .• OKO a^s *e<<i 6 riar"k»t»gocr • T3>^ık>«»mq u r* « no r e r v e u ' sa; • turbie *JC»lMl 8« e' 1 ai v» kul a^rrıa 1»k« « TsTyKihavatekngı pn"^t «kumanoa ardam' Ocme k M m i v o •• a îi>î,ont.«r>ra • ıekîronıkyapıeemar a e ç r u c a r » > > "abe'tesme te»r g • E »ktikı O7»)sah3 an islenı •.eMjanf ar~> yt Lkttk «r» , o ^ sha . j « £ Hrk P n e tfja! rr « t e ^ r ı k t •*• < ı . n n N ı o » < » J T a ı « l » n o ( ı • O « " v « v e < (Nc ıv'? le^ ^ < ' a * o ravan nad = ' ö ^ j m j r « ~ j ı j r =; d r t«s "^ Darca ar »^ao ^ k n 31 ve >apt ıft ,a^ • P*kr âm \ 3 ıtalar r ı"vr»r«r »a \ a • °av/or 3 9 76 j GÎHS. [ LIGNAHANNOVER 77 • •8 2 4 " a o Deslnator Ressam Elektrıkçl Sıhhl Tesisat Tek Marangoz Sıhhi Tesisat Tek îdan Buro Şeîı Memur Daktilo Tercüman Sekreter Posta VP Teksir îşlen Memuru Oğrencl Bıiro Mem Kutuphane Memuru Memur Kütupiane Memur1 Arşıvcı Okutman KartogTal CARTER, BEYAZ SARAY'DAKi 48 DANIŞMANININ MAAŞLARIN! ARTTIRDI W4SH1NGTON Feipra! Hu Bu konudaki açıklama Ken kümet memuılannın naaşlarna 'urky Temsılcısı Svnder tarafın nan Martın Luther Kıng ve es vapılan zamma paralel olarak Başkan Carterın Bpvaz Sfrav da kı Başkan Tohn Kenned> nın nl kı 4 danışmanın'n nıaaşlan da R dürulmesı olajları konu^unda je nı soruşturma aç'l rj içılmaması | amınlmıştır \ncak Bevaz Saray Basın Sozcusu Jon\ Powe'l Car nı kararlas'ıracak Temsılcıler ter ın zam kararı aiırken en Meclısı Soruşturma Komısvonu f onunde yapılmıştır (a a ) uiisek lımıtı uygu!amak an ka çındığıtu sovlemışî.r KATIP T355 No In sıcıl el gemi kaybettun Hukun^suzdur (Kman Aralarında basın "înzrıisu Po*«rtl. Eneru Danı«manı James Sc.ılesınger ve GuvenİK Danışınarı Zbıgnıe • Brezınskı dp bu lıman Be'az Sarav (larışmanîarı mn vıllık rpaa»l?rı 44 ^no riolar dan 56 (HK) dolara vnı,.setnııştır Gene dp Baş,K3r Carter bu gıbı rianışm<«jlanrn maaşlarnı ka Ede Ede Fak rmumJ Turk Tanhl Kürsusü Fak Prehıstorya Kursusu günu m«»sal 1 «571327 savil' Kanunun raeraur's' Kin araiı»^ <=ar*)an han olmak 2 Istekhlenn askerlık ve öfrencıhk ıle ı^şkılennın bulınmaması Ba*»ı cnmına tariar Fatıı!** Dekarh*ınA bnnırrr» an eereklıdır KEND! UÇAGIM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog