Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

25 MAIT 1977 K omı hepimizin gözlerlnin önünde geçti, srcıa ben bir kez dsha özetliyeyim: Türkıye Bır lik Partisi, genel seçimlerde CHP'ye güç birliği önerisinde bulundu; Türkiye îşçi Partısı ıse, geçende yapılan kurultayında, ldml koşuilar t>ne sürerek, genel seçimlerde CHP'yi destakıeme karan aldı. Eu partilerden ilkine, CHP'nin vamtı «birleşme» oldu. Birlik Partisi. CHP'nm bu o^.erisini reddetti. Gerçekte bu yazımm Konusu da o sorunla ilgili değildir; Cumhuriyet Hals Partisi Türkiye İşçi Partisi ilişkileri dolayısiyle ortaya çıkan tartışmayı söz konusu etmek istiyorum. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Halkı Kandırma Çabası Melih Cevdet ANDAY ler tüzük n programlannda herhangı bir drğışıklik yapmayacaklan gibi, onlann destegmi sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi de benzer! bır işleme kalkmayacaktı kuşkusuz. Çok partiü demokratık rejımle yönetüen bir ülkede. p»rti;er arasında bu çeşit konuşmalar, hatta anlasmaiar olağandır. Nitekim CHP Başkanı Bülent Ecevit, gazetelerde oVvuduğumuza göre, Türkiye İşçi Partis: Başkanı Behice Boran'a gönderdıği neictupta soyle demektedir: «Temelde ve amaçta ayrılan kuruluşların demokratik hukuk devleü kurallarında birleşmeien, çoğulcu demokrasinin gereğidir. Demokrasiye yonelen tehlikeleri göğüsleyebilmek ve etkisizleştirebümek içın gereken dayanışma. bu kurallara uyan kuruiuşlar arasında kendiliğınden oluşmaktadır.» Görüldügü gibı üd parti arasında soz konusu olan dayanışmanm mtelığı açık seçik belirtilmiştir. Böyle b:r djrum karşısmda hiç k:mse kaikıp da Türkiye İşçi Partisinin, kendi ilke ve anuçlarından vaz geçip Cumhuriyet Halk Partisi ıç:nde erimeğe yüz tuttuğunu söyleyemeyeceğı g:bı, Cumhuriyet Halk Partisinin de daha sola kaydığını iieri süremez. Fakat bir partinin, hem de ıktıdarda buiunan büyük bir partinin başkanı, ı=te böyle bir savla ortaya atılabilmis, Cumhur'yet Kalk Partisinin sola eğüc bir yamaçta asagı doğru yuvarlandıgını söylıyebilmiştir. Televizyonda seyrederek dinledim, Adalet Partisi Başkanı, düşmanmı kıstırmıs durunıda olania duydugu sevtnç İçinde güiamsüyordu: «Ortanın solu yetmedı, diyordu, artık o sözü bıraktüar, çünkü dozu az geld:. şımdı daha soia g:d: yorlar. Türkiye îşçı Partisi üe birleşıyorla:, milletin gözünden kaçmavacaktır bu.» Böyle diyordu. Halkımıza Cumhuriyet Halk Partısuıin r.ssıl yavas yavaş komünist oldugunu ihbar edlyordu. Adalet Partisi Easkarunra, erkene aunaoağı anlaşılan genel seçimlerde Cumhuriyet Kalk Partısıne k&rşı uygulayacagı savaşım yönteım biylece ortaya çıkmış bulunmaktadır. Gerçı yenl bır yöntem değildir bu, «Komünistlikle suçlamai) oyununa toplumumuz alışıktır ve sanırım <cı bu biçim suçlama artüc bıkkuılık vermiştir. Fakat Adalet Partisi Başkanı, kamuoyunun nereden npreye geldigini merak etmeye pek gere* çörmadıgı ve ınsanlarımızı kolay ^andırtlır S4.vma'r;ran bir türlü vaz geçmedlgi için bu bıkkınhk veren suçlama yolunu bır kez daha deneyerek*;r Oysa düsiinmek gerekir ki. Türkiye I»çi Partisi yasal b:r partıdir ve 1965 yılmda BUyük ^Qi]et Msohs:ne 15 milletrekili ile girmıştir. Onun bır ara kapatılmış oinıası, bugünkü hukııki üiırjmunu erkilemez. Bunlan bir hukuk devletinın başbaka nma soyledigim ıçin üzgünüm. ama onan Curahuriyet Halk Partisini gozden düşüreyım derken bir başka partiyi böyle bir duruma sokması dofe ru Mr davranı? değildir. Sonra unutmamak gerekir ki. Adalet Partisinin. kapatılmış Demokrat Türkiye İşçi Partisi Başkanı Behioe Boran, greçen hafta Ankara'da bulunduğu sırada. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Bülent Ecev:t'ten randevu istemiş, bu istek kabul edilereU ikl parti başkanı buluşup konuşmuşlardı. Bu konuşmanın seçimler konusu Uzerinde geçtiğinj sanıyoniî. Nitekim CHP Başkanı Bülent Ecevit, bu oulu?ma Ustün« açıklamada bulundu. televizyonda dmledik, gazetelerde okuduk. Sayın Ecevit açıklamasında, Türkiye İşçi Partisi ile ilişkiler .çomısunda konuşurken. iki partinin temel ve amaçta ayn oldugunu, sdyledi. Türkiye îşçı Partisinin tstanbul'da toplanan kuruitayında CHP'yi desteklemek üzerıne aunan karar ile. DÎSK'in bu yoldaki kararı üzenne yine burada çıkan yazımda «Türkiye İşçi Partisi kongresinde Başkan Behice Eoran'ın CHP üsvine söyledikleri, DİSK'in seçimlerde CHP'yi des'ekleyeceğlnin duyumlması üzerine, bütün gözler bu kez her zamankinden daha büyiik bır iig: iie CHP'ye dör.dü. Bu eski ve güçlü parti <;:r,dı yurttasın umudu durumundadır. Yaşamı insanımıza her gün biraz daha çekılmez kılan M:ili Cephe iktidarına karşı tek kurtuluş yolunun seçimlerde CHP'nin kazanması oldugu kanısı vavpnlaşmıştır. Onun solunda oian partiier de. ondan bekledikierim birer koşul olarak one siıîrnekle birlikte, bu kanıya katılmaktadıriar» dr.e yazmıştım. Yaklaşan genel seçırrüerde CHP çevresinde güç birliği, tam demokratlaşr.nimış bır rejim ve faşizme karsı ortak savaşım aınaçîarma dayalı olabilirdi ancak; nitekim bu yoldaki yokla jnalardan açıkça belıren sonuç da budur. Desrekleme, her kurulusun kendi kimligi içinde kalması ile gerçekleşecekti. CHP'yi destekleme kararı aldıktan sonra, onun solunda kalan partı Partlnln devami oirtiıgunu samn Demlrel kaç ^e? sovlem.ıştır Dahası var; Adaiet Partisinin koaıısyon i u ; duğu, fakat demokratik yönetimierde ba$vurulması olagan sajnlan bu tür birlesmelerm vaygın adı ile (koalîsyon) yetinmeyip, bir de «nııiU c p he» gibı anlamı açık seçık anlaşılmayan bır yakınhk içinde bulunduğu partılerden bın. dın; politikaya araç kıldığı gerekçes: ile kapatılmış bir partinin devamıdır: bir başkası ıçın ıse b'.gun adli koğuşturma açılmıştır. Bu koalisvon. katilanlarm da övünerek söyîediklen gibı .(sağı bır koalisyondur. Sağ ise. ortanın sağından f<ış:znıe dek uzanan bir kanadı kapsar. İmdi oır Ui'ıede yainız bu kanat egemen oldu mu yasaları da kend: ıdeolojilerıne uydururlarsa, orada ar";/. nükümetin değil, devle:in adı faşıst olur. Demokratik Türkiye'de sol kanat gereklıdir ve olacaktır. Aoalet Partisi Başkanının «sol» ya da «a>;n sol» dıyerek halkın gözünden düşurmeye çaıiş:ıgı partiier. çoğunlukla çalışanlarm üye bulunduğu partilerdır. Solu küçümsemek, suçlamak. çaiışaııian küçümsemek suçlamak aniamma gelır Adalet Partısı Başkanının televizyonda Cumhurıyet Halk Partisi ile Türkiye îşçı Partısı arasında sor. günlerde geçen konuşmalaı ıs''Jie alaylı bır bıçimde suçlayarak yaptığı «onuşma için. Sayın Ecevit'in verdığı demeç ile yazımı bıtıreceğim. Fakat sanırım Adaîe: Partısı Ba>.<diıi, j'urdumuzda yarı nüfusun okuma bılmed.ğıne? sevınerek bu demecın gereğmce duyulmayacajım düsünecektir. Sayın Ecevit şöyle diyor o denı?cinde: «Başbakan Demıre!':n seçım kampamav.nı halkı aldatmak uzerine kuracagı dün bir kez daha ar.la^ıldı. Dun Turkıye îşçı Partisme 'oırlesme önerısmde bulunduğumuzu öne sureres bunun bir yeni örnegmi verdı. Oysa ıkı partınin genel baskanlan arasında birleşme şoyle dursun, seçımlerde işbirhğı bile sorüsulmedıg! acık.anmıştı.» Fakat bıtmıyor. Başbakan Demırel oürün açıklamaiara karşın. CHP'yi zayıi yermden vakaiadığıru sanarak savını sürdürdü, söylevlarınde bu konujiı ışledı de ışîedi. Oysa Türkiye îşçı Pbrtısı Merkez Yönetim Kurulu yayımladığı bıldıri de, Ecevit'in kendilerine verdigı yanıtın. önerilerinin reddi niteliğını taşıdığını duyuru>ordu. Bından sonrasını izleyeceğız. bakalım Ba?bakan Demırel tuttuğu volda direnecek. halkı kandırma çabasmı sürdürecek mi? Normali Yok.. A nkara'ya telefon edeceğim. Numaramı yazdırdım, Gorevli bayan sordu: » Nasıl olacak? Normal. Bekliyorum. Yarım saat. bir saat. iki saat, üç saat. Dayanamadım. 06"ya başvurdum: Efendim, Ankara ile konu^mak için bekliyorum. Uç saat geçti. vermediler. Görevli memur: Nasıl istediniz? Normal. Bu durumda konuşmamz nlanalnız. Nlçin? Acele konusanlar araya giriyor, sizin n r a n u gerlye düşüyor. erteleniyor. Ne yapayım? Siz bilirsiniz. Aceleye çevirttik konnsmayı. \vhaşınria PTT'nin fararası bu yeni duruma göre hesaplanacak. Sizin anlıyacatınu başkentle normal konuşma olanağı yok. • Bakkala girdim. Bir paket çay verir misin? Nasıl olsun? Ba.<sbavağı. nnrmal Tekel çayı. Abi Kamelva verelim, Rize çavı verplim. Istprsenl* kaçak çav da var; gvrisine bos ver, sana yaramaz. Şaskınlıkla: Ver bakalım, demislm. Normal Tekel çayını geçtik: pahalısını alıp dükkândan çıktık. Sigara almak içm bir ellilik uzattım. Samsun... Yoktur beyim. Peki. ne var? FiltreU Tekel kalmadı. Iyi ya. ne alalım? İthal malı Samsun »ar, K>nt vsr Martbero T»r. R«thmarn var, ne istersen var. \>r bakalım bir Marlboro . Nomıai Tekel slgarası yokmuf; sma Karaborsa lstediğin kadar. Tekel'in tekeaifi zaten kaldı mı td .. Arabaıun amortisflrü sn koyrermis. Defistirmek gerek. Tamirciye rittim. Tam zamamnda dflstün b*rim, dedi, Arrnpa amortisörleıi yeni ft)di. Nasıl (reldi? Kaçak. Peki ama, kardefim bu fabrika otomobO u t a u u m ı biliyor, amortisörünü ona göre yapmaz mı? Yapmaz abi, bu işler normal yürümeı. Taktık kaçak amortisörü, tabii daha pahalı. Sağda solda. ötede beride adam öldüriivorlar. ög>encl, işçi, genç, yaslı, erkek, kadın. çenç kız .. İ l k e mezbahaya döndü. Kan akıyor her yanda. Yolsuzluk, uğursuzluk gırla. Su kosilir. Elektıik kesilir. Adam krsilir. Kaçak hayvan kesilir. Fiyatlar dörtnala ve doludizgin. Sokağa çıktın mı, bir serseri kurşunla öteki dünvaya gayrı turistik yolculuğa çıkmak olası. EşkJya her yanı sarmış. Okullar tehlikeli. t nfversiteler çalışamıyor. Hükümetin dört ortaeı gırtlak pırtlağa. Ithalat durmus. Kamıı tktisadi Kurumlan yatırunlan yapamıyor. Soruşturma komlsyonları çalısamıyor. RüjvetçUer kekâ. TJlkenin altı üstüne relmiş. Snlpyman Bev'e başvurdum: Ver bir normal Türkiye... Normali yok. Peki ne var? Gerdan kırdı: Beyyim, de4i, Boyyük Aydemir'i Anış OKTAY AKBAL Evet Havır TARTISMA Demokrasinin Halk Yararına İşlemesi Sıyasi partiier yelpazesınde, yeni bır seçım hareketuıin ba$ladığmı görüyoruz. Aalmda bu hareket tarzı, anlamını halk katında yitirmıştır. Halk bu ha rekete. kendi deyimiyle sandalye kavgası» Sen yeme ben yiyeyim» dıyerek bir gerçeği vurgulamaktadır. Bu da Türkıyede işleyen demokrasinin gerçek halktan yana olmadıgmın açık kanıtıdır. Vurguncu, sömürücü ve sermaye düzenüıin adına ve yaran n a işleyen çark durmadıkça, halk yararına demokrasinin ısletilmesi için, halkrn içinden öz temsilcilen meclislere girmedlkçe, halkın meclislere jüv«n cesi olmıyacaktır. Toplumdaki bunalımlar, halkın ve gençligin huzursuzlugunun siyasal sosyo ekonomik yapısının asgan müştereklerin çok açık olduğunun sonucudur. L'lkemizdekı bu dönemde gerçek demokrasi yerine siyasi oyunlann, rüşvet skandallarının, yersız vergi ladelerının, mebus pazarlannuı kuruldugunu görmekteyiz. Demokrasinin halk yararına işlemesi için parlamenterler kendilerini halka aklattırmalıdırlar. Halkın gerisine düsenler, halka karşı so rumludurlar. Geçen dönemlerde oldugu gibi. bir takım oyunlaria halka umut veren, oylan aldıktan son ra halka inmeyen sıyasiler, bu dönem hangı oyunlaria çıkacaklardır? Sımdiden bılinemez. Emeğin değenni b:len ve savunan, halk tabanının çilesıni bilen ve savaşım veren dar gelır lı memur, esnaf, sanatkâr. köylü ve rüm çalısan, alın terı sahibı vıllardır ıçlerınden öz tem sılcılerını seçemedıler. Bizlen savunan. derdimızle ilgılenen olmadı. Bu kez kurulacak halkın meclisinde, gerçek halk sahipleri kendi meclisine sahip çıkacaktır. Bozuk düzenin doğal sonucu artık sona erecetir. Hal kın meclısi kurulacaktır. ÇarKlar halk yaranna dönecektir. Anayasamn işlemiyen maddeleri işhyecektir. Ülkemırin ıç:e ve dışta sıvasal etkinlı£i artacak îır. O gtınlen sımdiden yaşar gibı oluyorum. Nihat ERSİN Plevne tlkoknlu Ösretmeni Gaziosmanpaşa tSTANBUL S evket Siireyya Aydemir'l yiHreU bir yıl olmus. Orsa ben aradan daha uzun zarnan çeçti samyordum. B*lki dr Gemlik'deki erlnln, kitaplannın, eşyalannın bir çesit «talaıi'a uğraması olayı yüzondFn . Orhangazi bakkallannda bile Aydemlr'in yazılan, kıtaplan paket halinde satılmıs Acı .. Gerçl Aydemir'ln »akınları mektup ya*dılar, Ankara'dakl evinin bir «müze gibi» korıınduğunu söylediler, selip görmeve çağırdılar. llk fırsatta fideceğim. Şevket Siireyya «sıradan» Idşilerden deği'di, ondan bu çabam, bu dikkatim, bu üzüntum. Bir insan ölür ölmrz arkasındakiler. sözde «yakınları». nasıl bu denlı acımam , bu denli «uzak». bu denli Uıtisiı olabiliyorlar? Bu s o züm herkese, hepimize. Bizlere, sizlere, bizlrrden sonra kalacaklara .. Bir yü önce bugün dünyadan aynldı ŞeTRet Süreyya. Bekledim anısına hlr Idtap çıkar mı diye? Olmadı öyle bir sey. Oysa «Tek Adam», «İklnci Adam». «Menderrs'in Drarnı», «Enver Paşa» gibi çok dfğerll incelemeler yapmış bir kisinin yaşamı, yazar, iktisatçı, rvlem adamı olarak üzerinde önemle durulmaya değerdi. O. Anem verdifl klşilerln yaşamiarını, yapıtlannı. serüvenlerinl didik didik etmis, gözler önüne sermişti. Arnı isl vapacak bir çenç araştırnıacı, incelemeci çıkmayacak mı? Sevket Süreyya'nın, Turancılıktan komünizme, konıünizmden Reınalist devrimciliğe kadar ınanan düşünce serüveni iİRİnç bir roman kadar sürükleyicidir. Kendisi bunu anlattı rerçi. «Suyu Arayan Adam» bugüne dek okuduğum en gnzel, en başanlı özraşam öykülerinden biridir. Kendini, yanılgalannı en iyl anlatan yine kendisidir. Ama bir yaşamı tümüyle incelemek, yargılamak, .vorumlamak için bir «başka» JTÖZ, bir «başka» kafa gereklidir. Herşe\1 yerll yerine oturtmak, Şevket Süreyya'yı, bu bir dönemin «örnek» luşisini gerçek deferi, anlamıyla kuçaklara tanıtmak için... Şevket Süreyya bir açık oturumda Ataturk'te bes önemU nitelik saptadığını sövlemişti. Bu ilfinç konusmasından bir parçayı veniden okuyalım: «Birincisi Atatürk'ü diğerlerinden ayıran ve Snde gelen, öbür vasıflan ile birleştiği, Eaman onu «tek adam» yapan vasıf «ileri görüşlülüktür.» îklncisi Atatürk'ün heyecan adamı değil «akıl adamı. mantık adamı» olmasıdır. Üçüncü vasıf, çok şayanı dıkkattir. Bütün çağımızın askerlikten grlen liderleri arasında şimdi söyleyeceğim şu üçüncn vasfı Atatürk (fibi aksettiren ve ifade eden, benimseyen yoktur. Bu üçüncü vasıf meşruluk duvgusudur. Bazı şeyleri emrederek deçil. benimseterek vüriitüyor... Atatürk'ün dördüncü vasfı. «doktrin adamı değildir. Doktrinin ne oldugunu gayet iyi biliyor. Yakup Kadri bir gün diyor ki «Paşam. bu partiyi kuruyorsunuz. herşey güzel ama bunun doktrini yok.» Atatürk «Oğlum doktrine varırsak, doktrin çerçevesine jrirersek herşeyi dondurunız. Çünkü müdevver bir çerçeve içinde kendimizi bağlayacağiz. elbette rtoktrini yok. Kendi kendini yapacak dnktrin» diyoı A»>t'ir|rsir> h»«'fi vosfı »ak'ivon»dıır. O bir aksiyon adamı idi. Şevket Süreyya. Atatürk'ün hapisten çıkartıp öncmli bir görc\in t>aşına getirdiği bu aydın kişi su altıncı niteliği de hemen eklemiştir: • Atatürk'ün sahsiyetlne milletçe hepimiz medvunuz. Fazla olarak benim de bir şahsl borcum vardır. Bir adamı hapishaneden çıkara yükseklere getirmezler. Bir büyiik müsamaha adamı tdl.» AydemirHe bir çok kez karsılastım, konustum. Tanları gibl konuşmalan da ilgi çekiciydi. Derin bilgisi. zekâ8i kadar ya«?, konuşus biçemi de renkliydi. başkaydı, sürükleyiciydi. Atatürk döneminden çok partili döneme kalan «eylem ve düşünce» adamlarından biri, en önemlilerlnden biri Ölümünden hir vıl sonra açtım Idtaplannı karıştırdım. Yazarların üstünlükleri bııradadır, büsbütün yok olmamakla Atatürkii en t>i anlatan kitap. nerdeyse tek Idtap, «Tek Adam» kuşaklar siirdükçe okunacaktır. Ötekller de öyle... 22 Mart 1976'da «CumhuriyeUte çıkan son yazısmı kesmiş saklamışım. Sövle bitirmiş «Doğnm ağnsı mı, tükenlş mi?» başlıklı bu son yazısını: «Kısacası bize, yeni insanlann, hamiyetli ve aydın insanların gerçek aydınlarm. laf ebeliği değil, bir veniden düzenlemeyi sağlayacakları bir veniden doğuş, veniden uvanış ve milletçe bir kendini buluş lâzım. Bu kendini huhıs. ya basanlır ya basanlamaz. Ama ruhu ve davranışlan ile bozulmuş politikacının tekelinden, bu ülkenin artık kurtanlması şarttır.» «Suyu Arayan Adam», Atatürk döneminde buldupu kaynafı yitirmisti o hîHijk adamın öltTmünden sonra... Bir daha cİ3 hı.1»»»"» " • • * "»"imiz ?ibi .. Son yazısında bu bUdiriyi bıraktı çenç kuşaklara: Ruhu ve di\ramşları ile bozumııış politikacının tekelinden bu ÜJkenin kurtarüması şarttır.» MEVLİT Beklenmedik bir trafik kazası sonueunda kaybettıgimız değerli varlığımu; «Afw • 1976 RAPORU/ 2TÜRKİYE • 1908 İşçi Hareketleri ve Jön Türkler HAKKI ÖNUR • Bir Karagün Dostluğu HÜSEYİN BAŞ • Sosyal Demokrasi Tarihsel Bir Seçimin Eşiğinde B. PO NOMARYEV • Lenin ve Milliyetler Sorunu M. KULİÇENKO • Federal Alman Emperyalizmi C.MIILS • Eleştiri Tanıtma Tartışma ; BEHİCE BORAN» ORHAN KURMUŞ» MEHMET AKÖZER • METİN ÇULHAOĞLU • KEMAL ÖZER ikiayda bir çıkar fiatı 15tl. yılhk abone 75tl. Nuru Ziyo Sok.l7/5 TunelİSTANBUL Cumhurivet 2806 MSIKUUK oonuut yaiu.au Ali Haydar ERSEZEN'ın vefatmm 40'uıcı gününe rastlayan 26.3.1977 cumartesi gunü (yann) öğle namazından sonra Kadıkdy Osmanağa Camisinde aziz ruhu için mevlit okunacaktır Gelmek isteyenlerin teşrifleri rica olunur. Eşi : Nedret ERZESEN Oğlu: O n g i z ERSEZEN (llâncıllk 443) 2800 AÇIK OTÜRUM Derneğimizce düzenlenen «Geçmiste ve Günümüzde Anti Demokratik Uygulamalar» konulu açık oturum 36 Mart 1977 Cumartesi günü saat 13.30'da YENİ TEPEBAŞI GAZİNOSU'nda yapılacalctır. İLERİCİ KADLNLAR D t R N E C l KonusmacıUr: Sadun AREN, Ali SÎBMEN, Turgut KAZAN Sülevman ÜSTÜN Zülal KILIÇ Haluk Tan ÎFEKÇÎ. Cumhuriyet 2814 Olav Vöratan Rlmlerin Sineması Beyoğtu M Riızçjiiı Gibi Gecti.İriandah Kıx .Ha?ret: Musa.Toııınıy Filmlerinden Sonra Şlmdide MJOMM İnşaat ilanı HAYRABOIU MAHDUT SOfiUMlU KOÇOK SANAYI SiTESi YAP1 KOOPERATiFi BAJKAHUGIMOAH 1 Kooperaüfimizin Hayrabolu'da yaptıracagı Küçük Sanayi Sitesi İnşaatı Bayındırlık Bakanlığı 1977 birim fıyatları ile eksiltmeye konmuştur. 2 İşin birinci keşu* bedeli 61.961.994^4 TL. dır. 3 Işin geçici teminatı 1.872.610.00 TL.'dır. 4 İhale 6.4.1977 çarşamba günü saat 15.00'de Hayrabolu Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır. 5 îsteklilerin teklu* verebilmesi için 4.4.1977 pazartesi günü saat 17.00'ye kadar. a> B grubundan en az keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığmdan alınmış müteaahhitlik kamesı, b> Plan ve teçhizat bildirisini, c) Teknik personel bildirisinı, d> Taahhüt bildirisini, e) Mali durum bildirısin:, f) Banka referans mektubunu Tekırdağ Bayındırlık Müdürlügüne vererek belge komisyonundan iştîrak belgesi almalan, 6 3. maddedeki geçici teminatı vermeleri. 7 1977 yılı vizeli Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri gerekir. 8 Teklil zarflan 6.4.1977 çarşamba günü saat 14.00'e kadar makbuz mukabilinde îhale Komisyonuna teslim edilecektir. 9 Posta gecikmeleri ve telgrafla müracaatlar kabul edılmez. 10 İhale dosyası Hayrabolu Belediye Bınası bitişığindeki Kooperatif Merkezinde tetkık edilıp imzalanacaktır. 11 Sözleşmenin noterce tescil, damga resiralerl, asker ailelerine yardım, tellalıye ve diğer tüm ihale masrafları (ılân bedeli hariç> alıcıya aıttir. 12 Kooperatil 2490 sayılı kanuna tabı olmayıp ihaleyı yapıp yapmamakta veya dılediğıne yapmakta serbesttir. Cumhuriyet 2798 M1PHU LORE.N RICH^RU HARR1S Bl RT LANCASTER A\A r.^RDNER >URT1\ SHEEN tüünnutku'nun resitali 'bağımsızlığa ezgiter" fm.n». ılmunrı». k sıradan ta§izm 2&3ig77 Sinema Oyunculan Demeği'nin amaçlarını açıklamak %e * mesleki sorunlanmızı tartışmak üzere 27 mart 1977 pazar günü saat 13'te Kenter Tiyatrosu'nda ilk birlik toplantısı yapılacak. Saygılarımızla. TÜM SiNEMA OYUNCULARINA ÇAĞRI NOT: Haftalık bıletter satışa çıkarıknıştır Geçici Yönetim Kurulu Üye kaydı da yapılacagından ıkı resımle gelinmesi rica olunur. Tiyatro önüne park ızni almmıştır. Cumhuriyet 2810 İMAR VE ISKAN BAKANLIĞINA Istanbul II Imar Müdürlüğünden 775 Sayılı Gecekondu Kanununda belirtilen amaçlarda kullanılmEk üzere, İSTANBUL ÎLÎ ÜSKÜDAR ÎLCESÎ DL"DüLLC KÖTÜ ŞERİFALI ÇIFTLlCİ mevkiınde buiunan aşağıda yazılı taşınnıaz mallann kamulaştınlmasına, Bakanıığımızca karar verilmış: 6830 ve 122 sa\ilı Kanun hükümlerine gbre kıymet takdirlerı yaptırıimış olup, bu meblaglar aşağıda belirtilmiştir. Son ılân tarihinden itıbaren 30 gün ıçersınde kamulaştırma işlsmlerıne Karşı itırazları olanlann Danıştay'da taKdır edılen bedel ve maddî hatalara karşı taşınmaz mallann bulunduğu mahal Aslıye Hukuk Mahkemesinde, Imar ve Iskân Bakanlığına ızaieten ÎSTANBÜL Muhakemat Miıdürlüğtı aleyhme dava açılabileceğı: takdir edilen bedel üzerinden tapu ferağ muamelesi yaptıracaklann ÇEMBERLİTAŞ DARUSŞAFAKA STTESI KAT: 4'de II Imar Müdürlügüne müracaat etmeleri; lcamulaştırma ışlenune itirazı olanlann kanunl müddet içmde mahsemeye mii racaat etmedıği takdirda ve nzai ferağ ışlemı yaptırmadiğı takdırde, 6830 sayuı Kanunun 16 ve 17. maddelenne göre, mahkeye başvuruiacağı duyurulur. Pafta No: Parsel No: Tamamının alanı M2 2 0 2 5 0 FORUMA ÇAĞRI Aşağıda yer gün ve saati belirtilen : •TRT FAŞIST İŞGALDEN KURTAR1LMALIDIR. konulu tartışmah foruma katılmanızı dileriz. DÜZENLEYENLER. Kamolaştınlan hisse miktan Takdir edilen istimlâk bedeli M2 birim fivatı Toplam istimlâk bedeli DtSK YENİ HABERIŞ SENDtKASl TMMOB Tl'TED TÜM DER PARLAMENTO MUHABÎRLERI DERNEĞ1 YER: Makina Mh. Odası Toplantı Salonu. TARÎH . 26.3.1977 Cumartesi Saat: 13.06. Cumhuriyet 2815 25 3324 .>ULtKLERt ve HlSSELERt 5832 MALtKLERt ve HİSSELERÎ Tamamı 3 0 . TL. 607500. TL Olü Muhlıs Varisleri (Sencer KO\LAN Nevbare YALAZ Nebahat BEREKET Medıha DEMİRKESE Abdürkadır KAZANCIOĞLU Rükzan TÜRKÂN Aral BALCI Timucın KAZA^CIOGLU) 1665(10 1575/82944 3ö. TL. 94860. TL. Olü Muhlis Varisleri (Sencer KOMAN Nevbare YALAZ Nebahat BEREKET Medıha DEMİRKESE Abdürkadir KAZANCIOĞLU Rukzan TURKÂN Aral BALCI Tımuçın KAZANCIOĞLÜ> Ayşe Mualla AYSUN ö m e r Necatı VOLKAH Namık ŞUBEN Şahabettm DURMUŞOĞLÜ Muazzez ERTÜHK Ahmet RAMAZAN'OCLULARI Asil Alım Satım İNŞAAT LTD. ŞTI. îbrahim Hakkı UZUNOGLU Seniha UZTJNOGLÜ Halıl Mıthat ÖZGÜR Türkan ÖZGÜR Dikran K.4RAKAŞ Murat KARAKAŞ îstafan KEŞÇIOGLU Nunya KILTTÇÎYAN Efem DÎLER Ekrem TORUN Şahinik BABAY Nurettın YAPAR İbrahim ORHAN va Metin O N G t T Ahmet Hamdi KIRIMOĞLU Bekır ALTAN Ayten PAHMAKSIZ Musa Kâzım TOPUZ Ahmet Naci KAYINKAYA Hasan Zuhtü ŞENYÜVA Tahsin Arsal AVUKAT Tayfun EGİLLİ. NOT: Taşuımaz yukandaki taraflar arasında Mülkiyet yönünden ltirazhdır. (Basm 1287S) 2796 ••»••••••••>•»••>»»»••»•••• H ATIRL ATMA Jtjli TEIİKKI'llLEft YATAK ODASI TAKIMI t • Klâsik Aslan ayakh 7 parça takım satılacaktır. Tel: 55 31 78 sahibi eliyle ace'.e • ^ J TALAŞ GÜNÜMÜZ 27 MART PAZAR SAAT: 11.00'DE OKULDA (Cumhuriyet 2704> »•»»••« Cumlıunjet 28C8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog