Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞÖAŞ YAYÎNLAM YAŞAYAN TÎYATRO Prot. Özdemir NUTKU TIYATROMUZUN, DÜNtlNt». BUGÜNÜNt» IABININ1 OGRENEBILECEGtNtZ KİTAP tsteme Adresi: Çnedas Yayınian Halkfffi Soltak 39/41 CaBnloflu tSTANBÜl umhuriyet 53. Yll; SAYI: 18913 Kurucusu: YUNUS NADİ 200 KURU5 25 MART 1977 CUMA ÇAĞDAŞ YACTNLARI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE FtKRET OTTAM F İ Y A T I : 20 R. tSTEMB ADRESİ: CagOas Yayınlan, Sok. 39/41 Cağaloglu ÎSTANBUL TRT'de çalışanlar Karataş'ın Kurumu "kümes gibi yönettiğini bildirdiler ANKARA, (ANKA) TRT çalışanları» imzasıyla yayınlanan bildirtde, Şaban Karataç'ın TRT" yi bir «kümes gibl» yönettiğı ileri sürülerek, «biz TRT çalışanları bay Karataş'ın son yasa dışı ey lemlerini Cıımhuriyetimizin Sav cılarına ve halkımıza bir kez daha duyuruyoruz» denilmelctedlr. Bıldiride, Karataş'ın düzenlediği basın toplantısında yeni kıyını listeleri hazırladığını açıkladığı belirtildikten sonra şu sözlere yer verilmektedir: «Bay Karataş ölçümUz ehliyettir derken, bu ehliyeti Lockheed komisyoncusundan komisyon alan ve Haber Dairesi Başkanhğını isgal eden bay Hami Tezkan' da RördUgü, TRT haber bültenle rmin bugünkü içler acısı taraflı ve çağdışı durumdan anlaşılmak tadır. Fakat hatırlatmak gerekir ki, asıl ehliyetsiz olan kendisidir ve tavukçuhık ehliyetiyle de TRT yönetilemez.» DÎSK Genel Sekreteri: "Eli yurtsever kanına bulaşmamış demokrasiden yana güçler geçici seçim hükümeti kurmalı,, BURSA, (Cumhıırivrt) DtSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca, «Seçiırüer yaklaştıkça MC'nin ve büyük sermaye sah'plerinin artan korkusu ve saldırganlığı seçtm güvenliğini rehdt' ediyor» demiş, seçimlerin :wa bir gilvenlik içinde yapıUb'lmesi ıçin • Eli yurtsever ıcanına bulasma(Devamı Sa. 9, 8Ü. 3 de) CHP'nin erken seçim önergesi de dün Meclis başkanına verildi ANKARA. (Cumhurlyet BUrosıı) AP'den sonra CHP de erken seçim önergeslni dün Mlllet Meclisi Baskanı Kemal GUven'o vermiştir. CHP Genel Başkanı BUlent Ecevlt, Grup Başkanvekilleri Kayrettin Uysal, Ali Nejat ölçen ve Genel Sek reter Orhan Eyüboğlu tarafından önergentn verllmesinden sonra Millet Meclisi Başkanı GUven, birtakım güçlUkler oldııgunu, bunları yenmek için çalışacağını ve partiler arası or tak toplantılar yaparak Riderecegt umudunu korudugunu belirtmiştir. CHP Genel Başkanı BUlent Ecevlt ise, Kemal Güven'den sonra yaptığı konuşmada, «Blz de esasen bütUn grubu olan partilerin l^blrligi ve mutabakatı ile erken seçim kararı alınmasınm daha da uygun olacağı görüşünU gerek Genel Yönetim Kurulu bildlrimizde, gerek gruptaki görüşlerimlzde açıkladık» demls, bir soruya yarut olarak da erken seçim gerekçelerinin AP'ninld İle aynı olduğunu söylemiçtir. (Oevanu Sa. 9, Sfl. 1 de) Bakanlar Kurulunda «erken seçim» tartışıldı. AP'nin tıkanıklıkları gidermek üzere içtüzük değişikliği önereceği belirtiliyor MSP Grup Sözcüsü «erken seçim»! her türlü olanakla en gelleyeceklerini, herşeyin 30 mart günü belli olacağını söyledi Demirel:" Meclis çoğunluğunun dediği olur,, ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) MC HükUmetinin baş ortağı AP ile Ana Muhalefet Partisi CHP' nin ayrı görüşlerden hareketle vardıkları. «Erken seçim» önerilerine karşı çıkan MSP'nin. bu öneriyi buKÜnden itibaren engelle meye girisecegi resmen açıklanmiîtır. Eu arada Bakanlar Kunılu'nun dünkü toplantısında MSP'H bakanlarla «Erken seçim» konusunu tartışan SUleyman Dnmirel'in, «Seçim konusunun hükumetle ilgisl bulunmadığını» hatırlatarak, «Erken seçim karftrının AP yetkili orjîanlanndan çıktıfcmı» söylediği öğrenilmiştir. Demirel, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazotoeilerle konuşurken, MSP'nin Meclisler Danışma Kıırulu'na katılmayarak giriseceği engellemelerle ilglli sorunlan, Onu bunu bil raem. Blldiğlm birşey var. Bu MecÜKİn 445 üyesinden 370 llyesi bir şey isteyecek d« almayacak. Bu mtlmkUn degildirı şeklinde karşılamıştır. TARAFLI YAYIN Karataş'ın, basını yalancılıkla suçladığını, bu arada TV Daire Baskanının bu yayınlardan ötürü hnstnlandığını söylediğini hatırlatan bildiride «TV Daire Başkanı run tavuk karası hastalığına ya(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) MSP ERKEN SEÇİMI ENGtllEYECEĞİZ» MSP Millet Meclisi Grubu Sözcüsü Şener Baüal, partisi nin «Erken seçım» önerisinl bu gunden ittibaren engellemeye girişeceğini resmen açıklarken, önergenin bugun ele alınacagı Danışma Kurulu toplantısına katılmayacaklarını ve böylece en azından Çarşamba gUnune kadar zaman kazanacaklarını soylemişt.ir. 30 mart çarşamba gününiin dügUmü çözecek nitelikte bir gün olabileceğlni de belirten Battai, «O gün hersey olabilir, bunun İçinde gensoru da, sorusturma da söz konusudur» demlstir. Bugünkü Danışma Kurulu toplantısına katılmıyarak, çarşamba gdnUne kadar btr bekleme devre(Den»mı Sa. 9. SU. 3 de) DMMA'NIN AÇILIŞ TÖRENÎ OLAYLI GEÇTİ Malatya olaylarıyla ilgili olarak 94 kişi gözaltına alındı. Ankara'da bomba imâl edildiği bildirilen bir evdeki patlamada bir genç kızöldu. Sovyetler Birliği ile 2 0 0 milyon dolarlık ticaret anlaşması yapıldı ANKARA, (Cumhnrfyet Bflronı) Türkiye ile Sovyetler Birliği alasmda 200 milyon dolarlık icaret anlaşmaeı imzalanmıştır. Ticaret Bakanlığından yapılin açıklamaya göre, anlaşma TUrkiye ile Sovyetler Birliği arasında 19771978 döneminde ticarî )H aleri dilzenlemeye yöneliktir. Ticaret Bakanlığırun açıklaması çöyledir: (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Törende konuşması önlenen Bakan Erdem Balıkesir'i terketti Gttvenlik kuvvetlprt İTÜ önünrip geniş ötılemlcr aldılar. (Cumhurlyet Haber Merkezi) Balıkesir'de PMMA'nın açüışını yapan Millî Egitim Bakanı Erdem, öğrenciler tarafmdan c«şitli sloganlarla protesto edlierek konuşmaaı kesilmlştir. tzmir'dtı. iki gün önce öldürUlen BUyük Ülkü Derneği Başkanı Suat Kürşat'ın cenazesi dün komandoların gösterileri arasında ailesi tarafmdan Van'a götürülmU«)t,ür. Malatya'da önceki günkü olaylaıla ilgili olarak 2fl'l kadın, 12'sl kız olmak ttzere 94 kişi gözaltına alınmıştır. tstanbul'da, tTÜ'ae komandolarm eylemleri yüzünden dün de öğretim yapılamumıstır. Serik olaylarıyla ilgili olnrak dört kişi tutuklanrnıştır. Ankara'da ise bomba imal edildigı bildirilen bir evde mı^daııa gplen patlamada, bir kız ölmüştür. • Millî Eğiüm Bakanı Lrdem önceki gün Balıkesir'e golmiş ve SEKA'nın yapılmakta olan kflftıt fabrikası lojmanlarındB kalmıştır. Burada verilnn vemefte AP ve bazı MHP'lller ile il vöne(Devamı Sa. 9, Sü. 7 ılc) Tartışmalara konu olan 'Felsefeye Başlangıç^ kitabının yazarı Prof. Mubahat Küyel yargılandı ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) .Felsefeye Başlangıç> kitabı yazarı Prof. Mubahat KUyel dtln Ankara Toplu Basın Ikincl Asliye Ce?.a Malıkemesinde yargılanmıştır. Mahkeme kitapta geçen şra ve galiye'nin bir mezhep olup olınadıgmm Diyanet tşleri Başkanlığından sorulmasını karariaştırmış ve dunışmayı bir başka güne ertelemiştir. Duruşma sırasmda koridorda geniş güvenlik önlemlerinin alınısı dikka ti çekmiştir. Lise son sınıflarda okutulan Felsefeye Başlangıç kitabının 52 ve 54'cü sııyfalarında aleviliği küçük düşürücü ifadeler kullandıgı iddiasıyle Ankara Savcılıgm ca mahkemeye verilen ve altı aya kadar hapsi istenen Mubahat Küyel dünkli duruşması sırasında icidiaları reddetmiş. bir yanlış anlama olduğunu, kitibın basılışı sırasmda dıı yanlışlık yapıldığını öne sürmüştiir. Yargıç Alâattin Ergün sanığa. Bu bir Felsefeye Başlangıç kltabıdır. Farabi'yi anlatırken bu ifadeleri kullanmaya neden ltlzum gördünüz. öğrenci bunu öğrense ne olyr ögrenmese ne olur. Bu felsefe dersi din dersi deftil ki» demiş. sanık, «Farabi bir islâm filozofu oldugu için kitabıma bunları da koymak lüzumunu duydum benlm bir kastim yoktur.» karşılığını vermiştir. Duruşmaya şikayetçi olarak CHP Erzincan Milletvekill Nuret tin Karsu, Nuri Nabi, Hasan GU".şen. Şinasi Koç, Nejat Irel ile avukat Cemal özbey «müdahil» olarak katılmışlardır Nurettin Karsu yargıcın sorusu üzerine «Profesttr Mubahat KUyel bir pro fesore yakısmsyac&k selölde alevileri kUçtlk düaürmUstür. Ben de bir aleviyim. Atatürk Türkiyesinde bu kitap bir kısım vatandajları küçültmekte komşuyu komşııya riüşman etrnektedir Alevi mezhebindeki bir çocuk Kerçeği söylediği halde, bu kitaba göre sımfta kalması gerekir. Daha sonra kitap yazacaklara ders olması için sanıgın cezalandırıl (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) 28 aralıktan önce kesin dönüş yapanların getirdikleri otomobiller için "^ eski hükümler uygulanacak ANKARA, (ANKA) Maliye Bakanlığı dünkü Resmi Gazetede yayınladığı bir tebliğ ile bedelsiz ithalât hükümleri için yeni bir uygulama getlrmiştir. Tebliğ'e göre 28 aralık 1976 gününden önce TUrkiye'ye kesin dönüş yapmış olanlar ve bu tarihten önce otomobillerinl kondi adlanna tescil ettirmiş bulunanlar 27 şubat tarihine kadar Maliye Bakanlığı ya da Merkez Bankası şubelerine müracaat etmiş olmaları kaydıyla son yapılan degişiklikten önce ki hükümlerden yararlanabilecek lerdir. D. B. Deniz Nakliyatta zararın düşük gösterildiği saptandı Sermayesinln "/a 99,9'u hazineye ait olan Denlzcillk Bankası, Deniz Nakliyat A.Ş.'de Genel Müdürlükçe hazırlanan kârzarar he sabında usulsilzlukler yapıldığı ve bazı muhasebe oyunlarıyla şir ket zararının düşUk gösterildiği saptanmıştır. H. Tugrul Bora ve Abbas Cilara adlı murakıplardan olusan Murakebe Heyetinin 14 mart 1977 tarih ve 1976/3 sayı ile Genel Ku rula sunduğu raporla 1976 yıh giderlerinin 1977 yılına aktarılarak 331 milyondan fazla gerçek 7j»rann 141 milyon lira imiş gibi gösterildiği açıklanmıştır. Raporda 1976 yılı zararmın 2f>0 milyon lira civarında gerçekleşeceği sanılırken «sürpm» bir sonııç ortaya çtktığı belirtilmpkta ve söyle devam edilmektedlr: Good Year'da toplu sözleşme imzalandı; ortalama aylık ücret 18.000 liraya yükseldi. İşçilere yılda 27.500 lira temettü verilecek Izmit'in Köseköy bölgesinds kurulu GOOD YEAR lâstik f;t>rikasında. çalışan 1000 işçı aduıa DlSK'e baglı Lâstiktş Sendikası ile işveren arasuıda toplu tş s'>zleşmesi imzalanmıştır. Lâstikîş Sendikası yetkıl:sı Kenan Akmaıı yapılan sözleşme ile aiınan işçi haklarını şöyle sı ralamıştır: «Toplu iş sözleşmesi ile işç;ıere fabrika karuıdan temettü olaralc her birine 27.500 lira net para sağlanmıştır. Birinci yıl he.» işçıye her ay ortalama 18.000 IIra, ikinci yıl ise 20.000 Ura ücret verilecektir. Ücret zamları ve sosyal haklarla birlikte her işçiye ortalama 8.500 liranın üstunde ka zanç saftlanmıştır. Yasal izin süre lerine her yıl 6'şar iş günü eklenen GOOD YEAR işçilerüıc 3.500 lira (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Yalçııı PEKŞEN «Mozktır tahmin ve öngörüşlerl takip eden çok kısa bir dönem içinde şirket murakıpları sürpriz bir bjlanço ile karşılaşmışlar. şir ket navlunlarmda anormal bir ar tış veya hazine sübvansiyonlarınritı umulmayan lehte bir gelişme ve levkâlade gelirlerde anormal bir yükselme görülmediği halde, şirket btlânçosunun 141 milyon (Devamı Sa. ». Sü. 1 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Şevket Süreyya Aydemir için anma toplantısı düzenlendi ANKARA, (Cumhuriyet Bfiroau) ÜıılU yazar Şevket Süreyya Aydemir'ln ölüm yıldönümü nedeniyle Türk Tarih Kurumu bir anma toplantısı dilzenlemiştir. (Devamı Sa. 9. Sü. G da) Erken Seçime Doğru Yargıtay, genel işler iş kolunda, yetkili sendikanın DiSK'e bağh Genel iş olduğunu onayladı İZMİR, (Cumhuriyet Efte Bürn•u) DÎSK'e bağlı Genellş Sendikası Genel Başkan Vekili Ertan Andaş, tşkolları Yönetmeliğinin 34 sıra nolu Genel tşler Işkolunda yetkili tek sendikanın Genellş olduğunun Yargıtayca 23.3.1977 Rün ve 3123 esas 7 sayılı kararıyla, Calışma Bakanlığı ka rarının onanması suretiyle saptandığmı bildirmiştir. Andaş. dün yaptığı açıklamada ozetle şöyle cle.miştir: • Birbuçuk yıla yakın bir sü(Devamı Sa. 9, SÜ. 5 de) Seçimler lıaziranda yapılabilir mi? Orhan APAYDIN Mtr,LET Mecllsl d8rt yıllık yasama dffnemlnln ion toplantı yılını tamumlama aşamasına ulasmışlır. Milletvekiü seçiın yasası gereğince önümiiz. rieki ağustos ayının üçiiııcü günü genel seçim Irrln baslancıç tarihldir. Kklm ayuun tklncl pazar çünü de vurtta.şlar oy haklarını kulianaraklardır. Bu dııruma göre genel seçimlerin haflangıç tarllıine rlört ay, oy verme gününe İse altı *y gibl kısa bir süre kalmıştır. ADALET Partistnln «erken seçim» sloganı altında seçimlerin ha/iran ayı başında yapılmasi için yaptığı Kİrlslm, aayın Nadlr Nadi'nin dOnkü başyazısında pek doğnı olarak beürttigl glbl gerçekte olagan tarihten önce seçimlerin yenilenmesi olarak defell, çok partiU parlamenter rejlmlerde çokça ra»tlandığı üzere seçim tarlhinln y.ısanın belirİRdİKİ gün dışında saptanması biçimlnde tanımlanabllir. Bu davranıs Ulke vararı glbl frerekçelerlc açıklansa da eenelllkle seçim tarlhlertne baglı .«ılyasal çıkar hcsaplarına dayanmaktadır. AP'nin flrlşlminl baçk» bir (Devamı Sa. ». Sü. 3 de) Denizcîlik Bankasında iki yöneticinin daha dövüldüğü ve yaralandığı açıklandı Denlzcilik Bankasında Genel Müdür Reuai Hanioğlu'nun bilinmeyen kişilerin hticumuna ugrayarak dövülmesi geniş yankılar yapmışur. Denizcilık BanKası yet kilileri dövülme olaylarının bununla kalmadığını söylemektedırler. Bir süre önce Turizm ve Tanıttna Mildürü Altan Türedıoglu da billnmeyen kişiler tarafmdan Salıpazarındaki binanın önünde baldınndan bıçaklanmış ve yaralayan bulunamamıştır. Yaralı Denizcilik Bankası Tlastanesınde S gün tedpvi nörmüştür. Bundan başka istifa eden Ge(Devamı Sa. W , Sü. 3 de) E rken seçim olasılığı iyiden tyiye hellrlendl. CHP TB AP yetkili kurulları, erken seçim için ilk adımlarını attılar. HUkUnuti olııştııiHn partilerden MSP, aynı giinlerde, erken seçiml engelleyeceğlni açıkladı . Muhalefet partilerinden DP, yolsuzluk dosyalan parlamentoda göru$ülmeden yapıhuak erken seçlnıe karşı olduğunu llân etti. Ne olacak şimdi? MSP Gencl Başkanı Krbakan, ağır sanayi yatırımlarına haşladıklnrını, bunları ynnm hırakamıyacaklarım söyliiyor. llıınunla da yetlıımivor. Hükümet ortağı Demirel'i «montajcılardan emir alarak» erken seçlmc karar vermekle suçlııyor llacll bnkalun, çıkın işiıı Içinden... Bu arada, yolsuzluk dosyalan da, unutulup gidiror. DP (iencl Buşkanı Ferruh Bossbeyli, yerden göğe kadar haklıdır. Mobllya yolsuzluğu da, Lockheed olayı da, bütiin kanıdarıyla ortava konmalı vc sorumlulan cezalandırılmalıdır. Anu nasılV. Önceki güıı, TBMM ortak toplantısında, mohilya konusunu Incelevcıı soruşturma hazırlık komlsyonunuıı görev sürısi ıı/alılırkcn, AP, Meells vo Scnato gruplan ortada Riirünnıedl. Sadece blrkaç AP milletvekill ve senatörü «grev cnzciisü» clhi boş sıralarda nöbet tuttu. AP. nrtal< loplantıda çoRiınluk sağlarunasına engel olmak kararındaydı. Geçen çarşamha pünü, Denıirel, Oymapınar Rarajmın temel atma torenlndc bulunmak İçin Ankara'dan ayrılmış, AP milletvekill ve senstörlcrl dc, ortak (Devamı Sa. 9. Sü 7 de) Türk Ticaret Bankası Fatih Şubesini soyan genç, 5.700 lira aldı Türk Ticaret. Bankası Fatih subesi dün silâhlı ve kimliğı saptanamayan bir genç tarafmdan soyulmuştur. Banka veznedarını silahla tehdid eden meçhul kişi, çekmecede bulunan 5700 lirayı almıştır. Bankaya giren uzun boylu, sarı benizli hafif sakallı yirmibeş yaşlannda görünen kişi vezneye yaklaştıktan sonra tabancasını çekmiştir. Banka personelini teh dit eden genç adam, «Kimse yerınden kıpırdamasm. Stlâh kullan mak zorunda kalırsam vururum. Ben para almağa geldim» demiştır. Veznedara da bir torba uzatan silâhlı soyguncu, «Haydi paraları doldur» demiştir. Bankamn vez(Oevanu Sa. 9, Sü. 8 da) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇİZGİSİYLE (5. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog