Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

I Sahfbt: Cumhuriyet Mstbaactuk *• GazetectU* T.A.3 adına NAOtR NADt Genel Yayın MüdürU ORTAî KURTBÖKB ' Sorumlu Yaffl lşten MiJdllrfl .. BÜLENT OtKMTCNER l Basan ve Yayan: CUMHUKtTKT Matba*etUk n Gazelecüik T.A Ş. Cagaloğlu, Haikevi So*. No: 3941 CUMHUKtTET ÎSTANBUL TELGRAJ" VB MEKTÜP adresi: Post» Kutusu Istanbul No: 246 TELEFON : ZK n «3 (Beş Hat) CUMHURiYETr ÜTMAYI * BASIN AHlAK TASASTrTA TAAHHÜT EDER Yener ApC Yenisehir Tel.: 17 58 66 25 57 01 • İZMÎR Halit Ziya Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddesi DJSurlu PasaJ Tel: 14580 19731 • BÜROLAR: Ankara Atatürk Bulvan ABONE »e tLAN Ayiar 13 S 3 1 Yurtiçi: 720 380 180 «0 Yırtdısı: UVO 585 292.50 97.50 Ülke grııplanna ve ağırlıgına göre uçak larta okuyucu taralından aynca ödanir... Baslık (Maktu) 2 3 ve 9. sayfa (santimi) 4. S, 6. 7. aayfa (santimı) ölüm. Mevlid, Teşekkür (5 santimi) Nışan, Nikâh, Evlenme Doğum Yayın Hayatı (kelimesi) K a i o (keLımesı) 750 Lıra 200 160 400 500 4, 3, 24 MART 1977 İmsak Güneş Oğle 12.20 4.13 5.56 Yatsı İkindi Akşam 15.48 18.25 19.57 T AKV iM CHP Grubunda re katkıda bulunamayıı. Ancak gensoruyu bu hükümetten hesap »ortnak için yennde buluruz. Bunun yarunda gensoruyu seçimlerin öne alınmasını engellemem«k amacıyla kabul ederiz.» cevabını vermiştir. MSP'nin Danışaıa Kurulu toplantısına katılmayarak seçimlerin öne almması kararıru engeleyebilecegini hatırlatan bir gazeteciye de Ecevit «engelle meyi a?m»k için sımrlı da olsa bazı olanaklar bulunabılir> demiştir. Seçime gitmeden önce CHP'nin bugünkü hükümetten kurlvlma koşulu olup olmadığını soran bir gazeteciye de CHP Genel Başkanı «şu anda öyle bir olanak görüimediği için var olan olanakiar üzerın de durmayı uygun gördüi. Bu parlamentodan etkin bir hükümet çıkamıyacagım daha genel seçimlerd*n sonra büiyorduk> cevabını vermiştir. DP Genel Başkanı Bozbeyii'nin seçimlerın gü»enlik içinde yapılmasına ilişlon sözîerini olumlu karşıiadıgını bir soru üzerine açıklayan Ecevit, bu konuda CHP nin ısrarlı çağırılarına AP'nin olumlu yarut vermedijinl bildirmijtir. (Bastaraft 1. Sayfada) receğiî. 2 mart 1977 tarihinde (bunalımın çözümü için erken seçim çaredir) demiştir. Eğer iddia ettikleri gibi, bunalım, varsa, gösterdiği çareye kendilerinin de katılrnası lâzımdır. CHP'nin üçüncü beyanı ı erken seçim içm sayımız yeterli değildir) şeklindedir. Bu beyandan (sözde erken seçime taraftarlardır da, sayılan yetmemektedir) anlamı çıkmaktadır. Biz eksık olan sayıyı tamamlıyoruz. Hem de fazlasıyla. Şimdi milletin CHP'yi gör me zamanı geldi. Beyaniannın ne derece samimi olduğunu göstermekle görevlidirter. CHP bizim önergemizin göriişülmesini engellemeye kalkarsa, bu zamana kadar yapageldiği şikAyetlerin gerçekliğine kendisinin de inanmadığını ortaya. koyacaktır. CHP bizim önergemizi desteklemek mecburiyetinde değildir. Kendisi de bir erken seçim önergesi verebilir.» Demirel devamla. yurt gezisin den dönen AP'li üyelerin öncelikle «millet iradesine başvurulması» eğilimini yansıttıklarıru söylemiş. AP yetkili orgarüanmn konuyla ilgili girişimlerini anlat mış, erken seçim konusunda CHP'nin tutumu uzerinde durarak, ana muhalefeti. bilinen görüşlerini yineleyerek eleştirmi.ş, bu arada, ülkenin baş sorununun «kanun ve nizam hakiıniyeti» olduğunu savnnarak. güvenlik için öngördükleri yasal düzenlemelere karşı CHP v e Anayasa Mahkemesinin direndiğini öne sürmüştür. 6RUPTA OtUYLAMM Demirel. «Büyük bir karar almak zamanı gelmiştir. Bu da, millete başvurmaktır.ı» demiştir. AP önerısı, Demirel'in konuş masından önce ortak grup üyelerine okunmuştur. AP'li 154 milletvekilınin imzasını tasıyan nneri daha sonra Meclis Başkanı Kemal GUven'e sunulmuşBa» üyelerin de konusmalann tur. dan sonra seçimlerin erkene aBu arada AP Millet Meclisi lınmas: kararı CHP Millet Mec Grup Başkanvekilleri Cihat Billisi Grubu üyelerinin oylanna gehan ve Oğuz Aygün, dünkü sunulmustur. Güvencesiz yapılan AP ortak grup toplantısı ile ilgı11 olarak verdikleri demeçte. «Se bir erken seçimin yarar g«tirme yeceji yolunda bir konusma yap çimlerin yenilenmesi iie alakalı mı? olan Çorum Milletvekili Ca önergenin Millet Meclisi'nde göhit Angin. red oyu kullanmiî, rüşülüp kabul edilmesi geregine Deniz Baykal da çekimser kalinanıyoruz. Bu önergenin b i m mıstır. kım oyunlarla savsaklanıo engellenmesinin sahlplerine hiçbir kaToplantıdan sonra CHP grubu zanç getirmiyeceği görüşündeyız» nun karannı basına açıklayan demişlerdir. Genel Başkan Ecevit, bir gazete cinin «Bu kararla AP'nin erken CHP'NİN KARARI seçim kararına mı katılıjrorsunuz. yoksa bir kosulunuz rar Erken seçim önerisi CHP kemı?» sorusuna, şu kar$üıtı T»rsiminde, dün önce Genel Yönemiştir: tim Kurulunca ele alınarak benimsenmis, aksam da CHP or• AP'nin önergesine katılmarı tak grubunda görüşüldükten sondüşünmek dogru degil. AP. ülke ra Meclis grubunca bir çekimyi kendisinin bile tahammül eser ve bir red oyuna karşı, oy demeyecegi bir bir noktaya getir çokluğuyla kabul edilmiştir. Red dikten sonra erken seçim ist«di. oyunu, Çorum Milletvekili Cahit Seçimlere giderken. ülked» güAngın kullanmış, Deniz Baykal da çekimser kalmıştır. * renlik sağlayıcı koşullann yeri• ne eetirilmesi bütün milletin is CKP Genel Yönetim Kuruluteğidir. Millet Mecllsindeki Winun seçimlerin öne alınmasının • tün gruplar seçimîerin hangi ko uyjtun olacağı yolundaki karany sullarla öne alınaca^ını aaptarla ilgili bildirisini toplantı sürer larsa, konu daha da kolaylasır.» ken basına açıklayan Genel Baş Ecevit. can gü»enligi il kan Ecevit, AP'nin kendi kurdu £u hükumete «tahammülünün bir sonıyu da «Biz muhalefet okalmadığıru» yineletniş, yolsuzlarak kendi güvenli£imizl sağlalukların ve soygunlann hesabım nz. Ama {Uvenliğin sağlanması parlâmentoya vermekten kurtumilletin istegidir.» diye cevaplalabilmek umuduyla seçimleri ömış. «Bu hükumetle güvenlik ine almak zorunluğunu duyduğu çinde seçim yapılabilecegini inanu, «böylece AP'nin 1974'de senıyor musunur?» sorusuna ise, çimden kaçmakla mületlmize i• Bu hükumetle Türkiye'de gükl yıl kaybettirdiğini kanıtlamıs venlik içinde yaşanmaz. Seçim olduğunu» belirterek, şunları de yaşamın bir parçasıdır. Ansöylemiştir cak, şuna inanıyoruz ki. ne ka dar zorbahk yapılırsa vapılsuı «CHP Genel Yönetim Kurulu. Türk halta haklarını konımasını AP'yi kurtarmak için değil, fakat bileccktir.» karş!İ;»ırtı vermiştir. tilkemizi daha büyük bunalımlardan ve tehlikelerden esirgemek için ve halkımızı, gençliğimizi, başta AP olmak üzere bu hüküöt« yandan MHP Genel Sekmetin bazı ortaklannca kışkırtıreter Yardımcısı Sad: Somunculıp desteklenen katill?rden, eşkioglu. erken seçimden yana olduk yadan bir an önce kurtarmak lanm belirtmiç, «Seçimlerin üç için, seçimlerin öne almmasını ay önceye almması. memleket uygun bulmaktadır. Seçimler zaiçin, millet için, rejim için bümanmda, yani ekim ayında yaytik faydalar sağlayacaktır» depılırsa, bu hükümetin ve özellikmiştir. le AP'nin, daha çok yıpranacağı bir gerçektü. Fakat onlarla birlikte demokrasimiz ve devletimiz de yıpranmaktadır ve onlann şerri yüzünden her eün gençlerımiz. çocukîanmız, yetlşkin yurt taşlarımız sokaklarda can vermektedir. Son bazı saldın ve yağma olayiarı. yasa d:şı ve insanlık dışı eylemlerde AP'nin artık açıktan ve doğrudan faal duruma geldigı ni. kesın kanıtlarıyla ortaya koyniuştur. CHP tüzüğünün ve demokratik Hnlayışmm gereği olarak, seçımlerin öne alınnıasmı derhal yetkili organlarına sunacaktır. Çün kü bu konuda aylardır kararsızlık içinde veya birtakım taktikler ie milleti oyaiayan Adalet Partisi. artık seçimlerin öne alınnıasından dönemiyeceği bir nolitaya gelmiştir. Böylelikle. seçimleri öne alma kararının Meclis'ten çık n a olanağı belirmiştir. Her hükümet kuruluşunda ülkeyi bunalıma ve kaıdeş kavgasına slirükleyen Adalet, Partisine milletımızin biran önce gereken dersi vermesi ıçin de seçimlerin süratle yapılması gereklidir. Seçimlerın öne almması kararma, Millet Meclisi'ndekı başka gruplann da ve tüm üyelerin de destek olmalarını diliyoruz. Ka rann çıkmasını bazı içtüzük olanaklanr.dan yararlanarak engellemek yerine, milletten gelen isteğe bütün parti grupiarınm ve Millet Meclisi üyelerinin uyacak lannı umuyoruz. Seçimlerin yapılması kadar. gü venlık içinde, demokratik biçimde ve daha ços can yitimine yol açilmaksızın yapılması da önenı lidir. Seçimlerin demokrasi ölçüleriyle gerçek seçım olması ge reklidir. Bü'.ün partüerin seçimleri öne almakta birleşmeleri, se çimlere güvenlik içinde girmeyi saglryacak koşullarm gcrçekleşti rilmesini de kolaylaştıracaktır ınancındayız.» Genel Yönetim Kurulunun seçimlerin erkene almması yolundaki kararı dün ak?am CHP Millet Meclisi grubunda onaylanmıştır. Ortak grup şeklinde baslayan toplantıda. Genel Baskan Ecevit bir konuşma yapmıs, gerçekte erken seçim detil zamanında seçim düşündUklerini, ancaic devletin ve demokrasinin alacagı zararlan gözonün* alarak, erken seçime ilişkin vatan daş eğilimlerini de saptad.ktan sonra Genel Yönetim Kurıüund i bu karar» Tardıklannı anlat mıstır. 1. Sayfada) sı, fabıika fabrikası, on baraj doğuya, otuz baraj batıya, on baraj orta Anadolu'ya, bir dizl nıavi tren Ankara İstanbul hattma, 2000 yılında Almanya'nın bugünkü çızgisine ve nicelerine der'/.en, bu kalkınmadan atılan temellerden başımız döndü, Allahımızı şaşırdık. Ev kiraları \iizde vtizelli arttı, beş adet taze soğam desteleyen iki buçuk papele okutuyor, tstanbul'da da benzin istasyonlarında araba lastiklerine bedava basıîan hava da sogan gibi iki buçuk lira olmus. Kör tuttugunu seviyor, neden? Kalkınma hızından... Bu sıralarda hani seçim meçim laiı var ya, bir hızlandı bir hızlandı bu kalkmma teraneleri, yetişebilens ajk olsun. Bakınız, bu kadar temel utılıyor, temel atmalar ve diğer atmalar için törenler düzenlenıyor. törenlerde ne yapılır, lemel atılır, temel atarken ne yapılır. temel atarken söylev atılır, söylerin milyoniarca izleyicisine u'.aşması için ne ktıllamhr. ses vükselticisi, bu neyle çalışır, ba, elektrikle çalışır. İşte bu S'üre^le, başdöndürücü bir süratli kalkmma karşısında elektrikler de yetmez oldu, kalkınmış Alamanya'yı geçmek için başlatılan j'arış Türkiye'nin 41 ilinin bilmem kaç ılçesinin, bilmem kaç köyünun karanlıkta kalmasına neden o'.du. îyi ki kalkınıyoruz, ya yerimizde saysak, demek ki, yavru vatan Kıbns'ın bir bölümü dahil 68. iîimiz Münih de ışıksız kalacak. îşte bu ahval ve şeriat altında sayın atıcılarımızdan başta çok muhterem Süleyman Demirel'den. Türkiyede atmadık yer bırakmıyan Erbakan hazretlerinden vatandaşlar adma rica edıyorum, lütten bu atma'an azıcık erteleyiniz, mikrofonlarmızın cereyanı nedeniyle ülkenin Jörtte üçü karanlıkta kaldı. fabr^kalar, atölyeler. işyerleri. her j'er karanhk, gazel değil. bir hakikat. Bu bakımdan tekrar rica ediyonun. kalkınma hızını düşürli:rjz, atılışlara, açılışlara konvoylar halinde araçlar gidiyor, bu nedenle benzin sıkıntısı da başladı, on günlük yakıt stoku kaiınış. 5u Irak amma ırakmış, aylar önce basılan jakıt hâ]â yollardi, muhterem Enerji Bakanımız da gıtti üstelik. Oradan biraz daha hava bastı. borular musluklarmiîta. döndü. tısdan başka ses ve madde yok. Ankara Belediyesl de bu hızlı kalkınmaya uydu. Allah razı gelsin Durmuş Validen. Bütçeyi reddetti de bizi kalkınma, ilerleme îelaketinden kurtardı, bir de Dalokay'm kalkınma hışmma uğrayacaktık. Sokaklar. sokak leğil, sanki bütçe, kırk yamalı bile degil, delik deşik, sagolun Durmus Valimiz. Ankara halkı size minnettardır. TRT Seçim Kurulunun kafalı profesörüne de şahsen minnetUnm. iyi ki içlerinde, yani böy1# kurullarda kalalı'lar var, ya olmasaymış, biz Şaban'sız neylerdik? Ama en yüce organlardan Yargıtay'ı. Danıştay'ı, Sayıştay'ı, milletin yarısmdan çofu bu Şaban'ı gayri meşru ilin etjniş, çok şükür bana bugünleri gösterenlere, demek ki Yargıtay dan da büyükmüş, kafalıiar kurulu. Bundan kelli başı derde giren, Daruştay'a, Yargı^ay'a, Anayasa Mahkemesi'ne degil TRT Seçim Kuruluna başvursun, karar biraz geç çıkıyor ama. temiz çıkıyor. Ankara da seçim havasma girdi amma inanmayın. bu seçim 14fı külliyen yalan, kimsenin seçime meçime gideceği yok. Erken seçimmiş, ne erken seçimi, ramanında yapılması gereken se çime çoktaaaan razı olun, çünkü öyle hızlı kalkınıyoruz ki bir yere toslamasak ekime kadar, bir yatıp bin şiikredelim. AP mangalda kül komuyor, tüm mizansen hazır. seçime, erken seçime hazınz diyor iyi. CHP de sen ver önergeyi bende hazırım ama koşullarım var diyor, DP ise o da hazır, MHP iktidara geleceğinden dem vuruyor, MSP iâe olmaz diyor, kalkınma hızını düsüriirüz, bu AP zaten montajcıların partisidir diyor ve «kliyor, Danışma Kuruluna katılamıyacağız. Millet Meclisi Danışma Kuruluna bir parti katıimadı mı yani grubu olan. o kurııl karar alamaz. Alamaymca Meclise geîmez erken seçim öne risi. Yani MSP yine anahtar, bunun böyle olduğunu tüm partiler biliyor, bıldiklennden mangalda kül birakmıyorlar. Bu :şin anhası mınhası bu. Yani ey sayın vatandaşlarım, ne olursa sızlere oluyor, bu hızlı kalkınmaya ayak uyduracaksınız, ya da arzı veda eyleyeceksiniz bereket kuyruklannda bu tatlı yaşama. (TKKl Türkiye Elektriksizlik Kurumunıın kısıntısı karşısında. değil 2.000 yılmda, 1979 yılında nüıusumuz seksen nıılyona varınca seyreyleyin cümbüşii o zaman. Kalkmmaymış. ka.kmmayı sız bu ara görün. Ortadoğu Üniversi'esinin Şaban iki'sı bay Tan'ın yerine. sözüm ona bir harika çocuğumuz atana cakmış, kendisi uluslararası gepegenç bir harika profesör, rok genç. Ama ne var ki kendileri bunca profluğuna karşı. T'.'.rkeş yanlısı degil miymiş. o zaman Tan'ların, Şabaniarın suçu ne? Evet evet, durdurun dünyayı diyelim, durdurun dünyayı ve bu kalkınma hızını, yoksa resmen batacağız. Başkent Notlan Çorum'da komandoların (Bastarafı 1. Savfada) Kanra bir toplantı yaparalc olavları görüşmüşlerdir. Corum'da henuz kimsenin gözaltına alınmadığı bildirilmektedir. • Egitim Ensr.tüsü öğrencisi ve Bü>ük Ülkü Demegi Bomova Şube başkanı Kürşat'ın öldürülmesi üzerine Izmir'deki Komandolar dersleri boykot etmişler, ilerici öğrencileri derslere sokmamışlardır. Kastaneye giden bir grup komando da, Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanarak, morgda buiunan Suat Kürşafın cenazesini almak için polisle y«r yer çatışmışlardır. Bu arada İTİA önünde toplanan komandolar, ögrencileri okula sokmayarak, zorla fiorr.ova'daki cenaze törenine götürmek istemişlerdir. Komandoların buradaki saldırısmda 6 kişi yaralanmış, 8 kişi gözaltıııa alınmıştır. Bu çatışmalar s:ras:nda, olayl seyreden Üzüm îşletmesi Şefi Mehmet Şen, patlayan bir tabancanın seken kurşunuyla yaralanarak hastaneye kaldınlmıştır. Komandoların Tıp Fakültesl Hastanesi önünde toplanmalan üzerine polis ve jandarma, çevrede çok sıkı güvenlik önlemleri almıştır. Komandolardan bazılan hastanenin çatısana çıkmışlar, • Kana kan intikam» diye bagırmışlardır. Jandarma ve polis çemberini yarıp lorla hastaneye girmek isteyen bir komandonun Uzerinde ise tabanca bulunmustur. Daha sonra polis komandolar» dagılmaları uyansında bulunmus sa da komandolar, direnmelerini sürdürmüşler ve cenazeyi alıncaya kadar aynlmayacaklarını söylemişlerdir. Bunun üzerine ko mandolar ile polisler arasında ye niden çatışmalar olmuştur. Bu arada dağıtılan bildirilerde hükümet ve güvenlik kuvvetleri de eleştırilmiştir. Koraandoların eylemleri sürerken, Sağlık Koleji önünde de çatışma çıkmıs, burada cla bir kifl yaralanmıştır. i öğrencınin göıaltma alındığı büdirilnıiştir. Kent içinde tam bir terör havası estiren komandoların gösterileri geç vakitlere kadar sürmüs tür. Bu arada Bornova iavciü!, cenazenin teslimi ıçin bazı koşi'llar öne sürmüş". ancak Vaü Tıırgut Eğilmez ile Emniyet Müdürü buna karşı çıkarak cenazenin öğrencilere venlmemesini is"«mişlerdir. Öğrenci Kürşat'ın cenaTiesinin bugün Van'dan gelecek clan babasına teslım edileceği bildirilmiş tir. Vali Turgut Egilmez, cenazenin hsıbasına teslim edi'mesinden sonra Egitim Enstitüsü önünd» tören yavılacagını bildirmistir. Birinci sınıflann kapatılmak is tenmesi üzerine bir aydır boykotta buiunan Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okulu öğrencileri isteklerinin okul yönetimine kaisteklerinin okul yönetimince kadırmışlardır. Şisli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu öğrencileri gözaltına ahnan Kenan Ayata'nın 5 gündür mahkemeye çıkanlmadığını belirterek, öğrencinin durumur.dan en dise duyduklarını bildirrni^lerdir. Komandoların eylemleri sonu cu bir türlü öğrenim yapılama yan İDMMA'da öğretime ara ver me süresi yeniden 31 mart günü ne kadar uzatılmıştır. Akademinin bugün öğretime açılması ge rekmekteydi. Akademi Senatosu. konuyu görüşmüş ve normal ög retim koşullannın doğmadıgı so nucuna vararak, tatil kararını 31 mart sabahına kadar uzatrmştır. • Isparta Egitim Enst;!usü bi nalarma önceki gece patlayıcı madde atılmıştır. Binalann yurt olarak kuüanılan bölümünde pa:layıcı maddenin etkisiyle 90 kadar cam kırılmıştır. • Konya MHP tl Yönetim Ku rulu üyesi Zeki Lorasiıo°;.u'n.ı:ı oğlu İzzet ile arkadaşı Ahmet Bil gili gece evlerine dönerîerken kur şun yağmuruna tutulmuslar, sanık olarak Selçuk Egitim Enstitüsü öğrencisi Ali Akıncı ile Kamza Vural yakalanmıştır. • Malaiya Turan Emeksiz Lisesinde dun meydana gelen halk, polis ve öğrenci çatışmasında 5'i polis, 18'i öğrenci ve veli yaralanmıştır. Dün sabah okul önünde toplanan 400 kadar kadınh erkekli vell, «Müdür istifa, katil müdür» diy e bağırmış, buna polis engel olmak istemiştir. Bu arada, komandolar nBaşbug Türkes» sloganlarmı atmıştır. Daha sonra taraflar birbirine girmiştir. Dışarda da polis genç bır adarnı araça bindirirken, yaşlı bir kadın büyükçe bir taşı polısin üzerine atmıştır. Polisin hava ya ates etmesi üzenne çatışma büvümü.'Stür. Olayiar sırasında polis memuru İlhan Yıldınra karaciğerinden ve midesinden. kimliği henüz saptanamayan 35 yaşlarında bir yurttaş da midesinden aldıgı kurşun yaralarıyla ağır yaralanarak ameliyata alınmıstır. Catışmadan sonra 50'yi aşkin kişi gözallına aiınmıştır. 9 Nevşehir Lisesi 5 Edebiyat bölümünde okuyan, CHP eski II Başkanı İsmet Şahinin kızı Ada le' Şahin ile TÖBDER Şubesi eski başkanı Nasuh Bilgen'in oğlu Çağlayan Bilgen. Yılmaz Güney'e özgürlük kampanyasına katılmalan üzerine okuldan atılmış lardır. Dinar CHP İlçe Başkanı Cemil Yılmaz, kenttekı bır parçacı dükkânında Duman köviind!? çtftçilik yapan Cavit Özyuıt tarafından öldürülmüştür. Olayın siyasal bir yani bulunmadıgı. b4r kan davası sonucu cinayetin işlendıği biklirılmiştır. Galatasaray Lisesi eski müdürlerinden Sandıkçıoğlu'na Legion d'Honneur nişanı verildi Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Rogers Vaurs'un Türkiye'den ayntması dolayısiyle önceki gün Fransız Evinde (Maison de France) verilen davette, Galatasaray Lisesinde uzun yülar öğretmen, müdür muavini ve müdür olarak degerli hizmetler gör müş olan Muhitün Sandıkçıoğlu' na Fransa'nın Legion d'Honneur nişanı verilmiştir. Büyükelçi Vaurs tarafından ta kılan nişandan sonra Galatasaray Llseslnin eski Müdürü Muhittin Sandıkçıoğlu ve yeni Müdür Osman Güney de, Büyükelçi Vaurs'a okulun altın bir rozeüni vermişlerdir. MSP GRUBU ken bırakıp kaçtı, simdl «teKl kaçmaya çaiışıyor. Ayrıca, ,anarşıyi önleyem;yoruz, kanunları çıkaranuyoruz) diyorlar. Bu da geçersiz&r. Gerçi CHP. DGM'yi engelleme yoıuyla çıkarmamıştır, bu doğrudur. İçtüzüğün verdıgi bazı oıanaklarla gruou olan Dir parti ısterse Meclis'te kanun çıkartmayabılir. Bunu her parti yapabilir. Yani AP'nın kanaati nedir? Yapılacak bir seçımde CHP 10 kişiyı getiremıyecek, grup kuramayacak mı? Demirei'in hesabındaki mantık bu kadar sakattır. Demirel bundan önce 250 nıılietvekiii ile geldı, anarşi yüzünden yıkıldı. Esasen AP'nin dayandığı temel zihnıyetle anaışi unlenemez. AP anarşiyi büyüten guorelenen bır bahçıvan roiu oynamaktadır. Bazı montajcılarla görüştükten sonra erken seçım kararır.a vardı. Montajcılar biT partiyi isterlerse nereye iterler gördük, AP piyasa ekonomisine dayandığı için benzm bitinse AP' nin benzini de bitmiş oluyor. Olayları dıkkatle incelediğimizde temelde yatan gerçek önemlıdir. Temelde yatan gerçek şudur: AP ı ağır sanayi gerçekleşmeden seçime gıtsek daha iyi olmaz nu?) demek ıstıyor.» Erbakan AP'nin bu erken seçim teiâşından biran önce kurtui masını dilemiş, «MSP'nin onlardan istediği gölge etmesinler başka ihsan istememdir. AP'nin işi MSP çalışırken başkası rahatsız etmesin diye gözcülük etmektir» şeklinde konuşmuştur. Açıklamalarından sonra Erbakan'a bir gazeteci, «Erken seçim önergesi uzerinde MSP'nin tutumu ne olacaktır? Bir engelleme yapacak mıdır?» diye sormuş Erbakan buna, «Her türlü imkânı kullanacağız» karşılığıru vermiştir. Bir gazeteci de «Hükümet istifa ederse?» diye sormuş. Erbakan «Kim ne yaparsa yapsm hizmetler yürür» şeklinde konuşmuştur Bır gazeteci de, yeniden, «Bir gensoru ile hükümeti düşürmeyı düşünüyor musunuz?» diye israr etmiş Erbakan «Eiz hizmetler yü rüsün istiyomz. Bizim işimiz kötülük yapmak değil iyilik yapmaktır» karşılığını vermi|tir. (Bststarafı 1. Sayfada) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan AP' nin erken seçim çıkışım, «AP'nin bennnimn rükenmesi» o'.ara^ nttelemiş, AP bu Meclisin 3"e clridır. AP'nin benzinı bitm^şt.r diye bütün bir ülkeyı seçıme surükleyebüecegını zannetmiyor.ız. AP'nin tükenmiş olması ker.disinın bileceğı iştir. MSP bu ::onuda başkalarını da surükleyerek hizmeti yürütecek güçted:r> demiştir. Erbakan'm bu sözleıı üzenne bir gazeteci. .Başkalarını da sürükleyerek hızmeti vurutmekten neyı kastettiğini» sormuş, «AP olmazsa ba.>ica parulerle hizmeti yürütürüz mü demek ıstıyorsunuz?. diye o.Lİemıştir. Erbaican bu soruya, «Val:tiyle CHP'yi sürükledik, birçok hizmetler yaptık. Neyı sürüklemek lazımsa onu sürükleriz. Kizmete devam ederiz» demişîir. Erbakan açı'slamasmda, erken seçım konusunda AP'nin tutuıı.unu sert bir dille eleştirmiş, bJ konuda her türlü engeliemeyı de yapacaklarını ifade etmıştir. trbakan şunları söylemiştir: «Erken seçım konusunda azız milletimiz şahittir. Bu 4 sen?aen beri üstüne çok laf edilen bir konudur. CHP ve AP bunu bir çok defa ele alarak milletuni^i rahatsız etmışlerdir. AP erken seçim konusunu hükümet ortaklarma danışmamıştır. Bu konuda ortaklıgın dışına çıkılmıştır. Yolun ortasında AP ortaklığa aykırı hareket ederek bir nevi mızıkçılık yapmaktadır. AP seçimlerin 3 ay önceye almması içüı ne gerekçe göstermektedir ona bakaiım. AP dıyor ki, muhalefet hükümeti yıpratmaktadır, anarşik olayiar önlenememektedir. Gerçekte ise yıpranan AP'dır. N'e devlet, ne hükümet yıpranmamaktadır. Aynca tyaz aylarındayız, yazın seçimi yaparak zaman kazanıru) demektedirler. Yaz ay'.an veni bir hükümetin kuruhııası için harcanacaktır. Bu Türkıye'iin önündeki 5 yılı heder etmektır. Eger ı seçim: biran önce yapalım da yaz aylannda deniz kıyısında dinlenelim) diyorlarsa o başka. ıktidardaki bir partinin h:;met ortada dururken seçime sideceğim demesi hızmetten '.vaçması demektir. Biri ile çalışır Hilli Güvenlik (Basl.irifı 1. s a 2 Bu amaçla uygulanacak politikada temel fikir. iki topiu mun barış içinde yanyana yaşayabilmeleri için isi bölgeli, iki toplumlu, bağımsız. merkezı hük'amt; yetkıleri sınırlı, iki toolumun eşit haklarla katılacakları federal bir devletin kuruluşu saglanmalıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere toplumlararası görüşmeîerın her ç;zgide ve arahksız sürdürül mesinı sağlayacak bir tutum izlenmelidır. Gerekirse, Türkiye ve Yunanistan'ın da bu görüşmeiere katılması saglanmalıdır.» MtSAJ DtöER OUYIAI öte yandan Başkan Carter'in Türkiye, Kıbns ve Yunanıstan işleriyle görevlı Yardımcısı Clark Ciifford, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Raul Denktaş'a diplomatik yoldan dün bir mesaj göndermıştir. Clifford'un mesajı, dün sabah saat lO.Oıj'da, Lefkose'deki Amerikan Büyükelçisi William Crawford tarafından Kıbrıs Türk Federe Devleti Baskanına ıletılmıstir. Bir saat süren Denktaş Crasv ford görüşmesinden sonra kısa bir açıklama yapan Denktaş. mesaj'ın ayrıntıları hakkında geniş bilgi vermiş, şöyle demişti': «Sajın Clifford'tan Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde lcendisine vermiş oldugumuz bilgilere ve konukseverliğe teşekkür eden bir mektup getirdiler.» Denktaş, Büyükelçi Crawford'la Viyana görüşmeleri arifesinde son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bul\ındugunu söylemiştir. CHP'NİN KARARI MSP Gsnel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoglu, CHP Genel Yönetim Kurulunun erken seçime ilişkin aldığı karara «hayret ettiğıni» söylemis, «Böyle bir karar karşısında şaşırmamak eide degil, Süleyman Demirel'in işbaşında bulunduğu bir hükumetle seçime gitmeyi kabul etmeyen CHP, şimdi AP'ye boyun eğmiş bir görunüş içindedir» demiştir. Cumalıoğlu, özetle şunları söylemiştir: «CHP, AP'nin emirlerine ram olmuşcasına bir karar almıştır. Bu, sömürücü çevreierin CHP üzerindeki baskısmın bir netıcesidır. Bu, CHP yönetici kadrosu içindeki kapitalist çovrelerin baskısı neticesidir.» MSP Genel Başkan Yardımcısı partisinin erken seçimden «korkmadığını», ancak, «Hizmetm devamı MSP'nin erken seçim önergelerüıı engellsyeceği» yolundaki görüşlerini de yinelemiştir. MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu daha sonra AP ile CHP arasında bir aydan beri gizli görüşmeler yapıldıg:nı öne sürmüş ve «Gordldügü gibi erken seçim konusunda bu iki partı blrleşmiştir. Bu memleket haynna olmayan muvazaalı bir oyundur.» demiştir. Cumalıoğlu <ju iddiaiarı da öne sürmüşUir: «Sızan haberlere göre AP seçim lerden sonra CHP ile hükümet kurmayı kabul etmiş ve tenunat da vermiştir. AP'nin bugüne kadar karşı oldugu sxçmen yaşının 18'e indirilmesini kabul etmesı de bu hususu teyid etmektedır. AP seçim kanunlarmda CHP'nin istediği değişiklikieri yapmayı da kabullenmiştir. Seçim komisynnu bu iki partinin gizli emellerine vasıta kılınmak istenmektedir. Bir aydan beri AP ile CKP ara>mda yapılan gizli görüşmeler so nucıuıda MSP'nin başlattığı ağır sanayi hamlesini durd.:rnıak üzere erken seçim konusunda birleş Tikleri görülmektedir. MSP memleketin haynna olmayan böyle. muvazaaîı bir oyuna vasıta olmamak gayesiyle bugllnkü seçim komisyonu toplantısına katılrâamıştır.» TürkIş (BasUrafı 1. Sayfada) detmiş, «Kanunun bu hukmünü dıkkate alan Çahşma Bakanlığı hazırlayıp Başbakanlığa takdim ettiği fon tesısi tasansmı işçi ve ışveren camiasmm gösterdiği hassasiyeti diiıkate alarak, tarafların da likirleri aluımak ve gerekli düzeltmeier yapılmak üzere geri çekmişâr» demiştir. Bakan, konusmasmda dün baslayan toplantıda tasarıya son şeslin verileceğini de kaydetmıştir. Da ha önce alınan bilgiye gö're hazırlanan jalnız yaşlılık, emeklilik, malulluk, toptan ödeme ile iş akdinin feshedilmesı ve işçinin ölümü ile hizmet akdinin sona ermesi hallerinde kıdem tazminatı alınması öngörülmekteyken, ışveren temsilcilerinin baskısıyla bakanlık daha başka hallerde doğacak kıdem tazminatı haklannın da fondan alınmasını sağlamaya çaüşmaktadır. Bakan, fonun kurulma amacının işsiz kalan işçinin şu veya bu nedenle sefalete düşmesini önlemek ve haklarını devlet teminatı altında almak olduğunu bildirmis. aynca fonun kurulmasıyla işyerlerinin kapanma teh>ikesinin de ortadan kalkacağı görüşünü savunmuştıır. TUrk İş ise dün yaptığı açıklamada. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan kıdem tazminatı fonu kanun tasansına karşı çıkmış. tasarının bütün olarak işvereni lıollavan nitelik*e olduğunu öne sürerek, .İşverenin kanunı yükumlüHiklerı dev'ete yükletilmektedır. Bir ba^ka deyimle işveren'erin kıdem tazminatlarıyla ilgili sorumlulukları devlete sigorta et:irilmektedir» demiştir. # İstanbul 'da Feriköy Lisesi önünde bildiri dafıtan bir gruba ateş açılmış, Musa Çankaya adlı ögrencı yaralanmıştır. Olay yerine gelen polis Ştçli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu ö*ıencisi Alaanin Temel ile İbrahim Yıldmm'ı gözaltına almıştır. Gergin bava nedeniyle lisede dün ögrenim yapılamamıştır. İTÜ Gümüşsuyu binasındaki Temel Bilimler bölümünde patlama olmuş, ögrenime bir gün ara verilmiştir. Patlamanın neden meydana geldiği sap'^namamıştır. Dekanm isteği 'izerine polis ögrencileri okuldan çıkarmıştır. MAKARiOS'UH SOILERİNİ YOfiUMlAOI Başpiskopos Makarios'un «The Guardian» gazetesüıe verdiği demeçte, tüm göçmenlerin evlerine dönemeyeceğini anlayarak sadece bir kısım göçmenin dönecegint söylediğini hatırlatan ve bu sözlerin bazı çevrelerde olumlu kar şılandığını belirten bir gazeteciye Denktaş, şunları söylemiştir: «Herhalde eski beyanatlarla karsılaşnnlırsa, bu daha gerçekçi bir beyanattır. Meselenin halli İçin gerçekçililc ve karşılıklı anlayış gereklidir.» TBMM'de (B&starafı 1. Say(ada) ölçmen. AP sıralarını göstere rek «Erken seçim şampiyonları nerede?» diye bağırmış, CHP'Iİ Turan Güneş de zaman zaman ayağa kalkarak boş AP sıraları nı göstermiştir. Mobilya Komüsyonu ile ilgili baskarılık önergesı okunurken, salonda sadece T AP'li yeralmış. tır. Komisyonun seüresi CHP. DP ve katılan MSPlilerin oylanyla uzatılmıştır. TBMM'de ayrıca 32 sonısturma hazırlık komisyonunun da çalışma süreleri uzatılmıstır. Toplantıda aynca «Görevierini kötüye kullandıklan» iddiasıyla Demirel. Erbakan. Türkeş ve bazı Bakanlar hakkında Meclis S'inısturması açılmasma ilişkin 16 önerge okunarak kabul edilmistir. MSP KATILMADI Bu arada Seçim Kanunıında yapılması düşunülen değısıklikleri görüşmek üzere kurulan Partilerarası özel Komisyon, MSP'li üyenin katılmaması nede niyle dün toplanamamıştır. MSP Genel Başkan Yardımcısı Cuma lıoglıı. «AP ve CHP'nin bir aydan beri gizli toplantılar yaptığı nı. bu partilerin MSP'nin başlat tıgı »ğır sanayi hamlesini erken seçimle birleştiklerini. kendilerinin memleket in havrır.a olmayan böyle muvazaalı bir oyuna vasıta olmamak için bu toplantı •i katılmadıklarını» bildırmîştir. Bayrampaşa'dan (Bastarafı 1. Sayfada) Savcılığa, Polise bazı ihbarlar yapılmağa başlanmıştır. &a konuda ki araştırmalarda önceki gün Eyüp Adliyesinde firar edenlerden ikisinin Eyüp Ağır Ceza Mah kemesinde duruşmaları olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle Bas gardiyan İbrahim özçelik sorguya çekilmiştir. Eyiip Adlivesinde işleri olmayan, adam öldürnıe* ve esrardan sabıkalı Cahit Gözükara ile hırsızlıktan sanık Mehmet Kara'nın kimin emri ile cezaevi aracına bındırilerek bu yolculuga çıkurıldığı sonısturma konusu olmuştur. Başgardiyan, «Bana onlar duruşmalarının olduğunu söylediler. Listede isimlerı olmadığını bildirdiğimde lYanlışlıkla Hsıeye yaiümamışız) dediler. Mağduriyetlerine neden olmamak için onları da hsteye aldım. Bu her zaman yaptıgımız bir iştir» demekle yetinmiştir. Önceki gün Eyüp Adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesi altındaki nezarethane kapısının zincirıni keserek kaçan ssnıklar şunlardır: Cafer Yüdız. BeKir Yalçın, Mehmet Kara, Cahit Gözükara, Mehrrwt Ali Cansız ve Ekrem Güler. Jandarmanm üzerlerine gitmesi ve yaylım ateşi açması sonucu dört sanık çevrede yakalanmış, ancak Mehmet Ali Cansız ile Ekrem Güler, kaçmayı başarmışlardır. Kaçaklardan M. Ali Cansız, dün Eyüp Adliyesine babası ile gelerek teslim olmuşiur. Cansız «Evvelden hazırlanan bir firara ben de katılmak zorunda kaldsm.» demiştir. Soruşturmaya elkoyan Eyüp Cumhuriyet Savcılığı. Bayrampaşa Cezaevi'nde sayım yapmağa da başlamıştır. Savcüar da «Yargıçlar Kanununa» tâbi oldugundan Cezaevı savcısı Mustafa Uçkan'ın ifadesi alınmamıştır. Soruşturmayı yürüten savcılarm, îirarlar ile ilgili delil ve dokümanları toplayıp ön hazırlık yap tıklan öğrenilmiştir. Bu ön hazırlıktan sonra firarlarla ilgili olarak Cezaevi Savcısının ihmali görülürse, Adalet Bakanlığı'ndan tahkıkat ıçin «ızin» istenecektir. Cezaevinde görevlı bir ügill şimdilik «Hazırlık Tahkikatı» ya pıldığmı belirtmiştir. Eyüp Cumhuriyet Sa vcılığı, suç çevresi nedeniyle Cezaevı Savcılığı hakkında soruşturma yaparken, Isranbul İnfaz Savcıİığı da idari tahkikat yapmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Sav cılığı, dün akşam Bayrampaşa Cezaevinin tüm gardiyanlarını değiştirmeye karar vermis. bu nedenle civar illerden İstanbul' a gardiyan nakledilmeye başlanmıştır. Savcüar soruşturrrît. yaparken, dün de iki tutuklunun zıyaretçılerın arasına kanşarak kaybolm?~ı hayretle kar şılanmıştır. Elektrik (Başlarad 1. Savtada) manlardaki puanı gücün ı.yani sısteme verilebilen en büyük güç) 3250 MW oldugunu, arızaların meydana geldigı 21 mart günü ise sistemdeki puant gücün 2750 MW olarak saptandıgım söylemis, devamla söyle demiştir: «Bütün bunlar, enerji kesintlsıne ilişkin açıklamaiarın gerçek durumu tam yansıtmadıguıı göstermektedir. Güç kesintisi 500 MVV'in üzerindedir. Enerji büyutu ele alındığı zaman, yapılan kesinti 56 milyon K\VH dolaymdadır. Çünkü kesinti Öncesi normal günlült tükettm 60 milyon KWH iken kesinti gücü 55 milyon KWH olrauştur. Daha önceki yülarda görüleni çok aşan bu bo>uttaki bir kesmtiyi, sisıemde iki hattın arııalantnasma bağlamak, temel nedenleri gözden kaçırmak anlamına gelir. Sistemde bu boyutlara varan programlı kesintılerin gerçek ne der.i üretim yetersızliğıdir. 1976 puantı. yıllardır. ü'f. kez bir cumartesiye yani tatil gıiniıın jelmiştir. Bunun açık ve net ifadesi, sistemdeki üretim olanaklarının ancak tatil güntinün tüketimi karşılayabilecek kadar olmasıdır. Başka, bir deyişle, normal günlerle tatil aünleri ara sında 200 MW dolaymda sürekli bir açık var demekt'.r. B'ana b;r de son zaınanlardaki yakıt yokluğu eklenince üreıım yetersizlı*i en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Bomova. Aliaâa ve Seydişehir gaz türbinîerinden vak;t »tok ları sıfıra düşmüş, Ambarlı'da ise 2025 Künluk vakıt kalmıştır. Daha önce var ulan gizli kesintiye ek olara yakıtı tükenen santrar.arm tara üretim yapamaz hale gelmesi, °üniük yaşamı son derece erki'.eyeıı programlı kesintileri gündeme »etirmiştir. Enerji kesintilerinin nedenlerini özetlemek serekirse, Üretim kaynaklarının yetersizliği. Planlı ve doğru yaünm yapılamaması, Tüketim talebi tahminlerintn bilimsel yöntemlerle ve ferçege yakm yapılamamasıdır. Bugünkü duruma 1012 yıllık Iktidarlanyla övünenlerin yanlış ener.H politikaları sonucımda gelinmiştir. 1972 yılmda üretime geçmesi gereken Ovmapınar hid roelektrik santralının temelini 1977'de atıp bunu başarıymış gibi göstermeye çahsanlar, p'.ansızlığa ve asılsız temel atmalara dayanan iflas politikasım simgelemektedirler. Önümüzdeki yıllara yönelik ivedi önlemler alınmadığı takdirde kesintinin boyutları daha da büvüyecek. 19781S80 yıllannda enerii buna MC Liderleri toplandı, Erbakan toplantıya katılmadı KAYIP Okul kamemi kaybettim Hükümsüzdür. Emir TAN 2432 Cumhurivet 27S2 ANKARA Koalisironıı olu$turan cephe liderleri dün akşam bir toplantı yapmışlar, anrak MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan liderler toplan'isına katılmamıştır. Bu nedenle saat Ig.'yi" da baslayan ve 4î dakika süren toplantı üç lider arasında yapılmıştır. Başbakanlıktalc toplan'ıya AP Genel Başkanı Sü'.eyman Demirel. CGP Genel Başkanı Tur han Feyzioğlu ve MHP Genel Bsş kanı Alpaslan Türkeş katılmıslır. MSP Genel Başkanı Krbakan'ın AP'nin erken seçim konusr>ntiaki kararı nedeniyle toplantıya gelmedigi bildirilmektedir. 'a.a.> Kakaolu (Baştarurı 1. Sayfada) re uzaklıkta buiunan îstanbul Belediyesi Sağlık Müdürlügüne b;r gün içinde ulaşmamıştıı. Sağ lık Müdürlüğü yetkililen bu nedenle şimdilik bir gir:şh;ıde bulunanıayacaklarını, ancak raporun kendiîerine ulaşmasmdan sonra gerekli açıklamaj'i vapacaklannı söylemişlerdir. " I got you and you got me" Yılın Müzik Şöleni Uluslararası İstanbul 1. Müzik Festivali Birincisi STERIl MI, DEĞİL Mİ> tşverenler (BasUrafı 1. Sarfada) yokmuşcasına seçim emniyetini sandık basında sağlayacağı iddiasında da bulunabilmektedir. İşte asıl bu lddıa ve tutum seçim sandığı emniyetini zedeler ve hatta tehdit altında tutar. Diğer bir işçi kumluşu ise son aylarda işçilerle ilgili bütün görevlerini bir tarafa iterek, sanki desteklediği partiyi iktidara getirecekmişcesine vitrinde mal seçer gibi parti seçmek telâşı için dedir. Bugün işçi teşekkülleri, üyeleri için çalışmamakta, âdeta siyasi partilerin yan kuruluşları haline getirilmek istenmektedir. Bazı siyasî partilerin ellerini işçi kuruluslarının yakasmdan çek memeleri ise. Türk sendikacılığını yozlastırmaktadır.» Narin daha sonra. «Olkede çalışan groplar arasında dengeyi sağlayıcı bir millî ücret politikası formüle edilmesini» isterr.iş, işçilerin çütçi, tanm işçüeri ve memurlardan daha yük«e?r ücret aldıklarmı ileri sürmüştür. Banka (Bastarafı 1. Savfada) memdeki amaç, Ayasofya'nın ibadete açılmasını sağlamay,tı. " Bunun dışında hiç bir amacrm yoktu. demiştir. Siyasi Şube tarafmdan da durumu incelenen silâhlı gencin. olay Eirasmda bişka arkadaşları olup olmadığı yolunda soralan bir sonıju. >Benim olay sırasmda hiç blr arkadaşım yoktu. şeklinde yamtlamıştır. Bu arada steril sü T leıle iljtiîi gelişmelerin yansımasından sonra bu konuya İlişkin Dazı yeni bulgular ortaya çıkmıştır. N:tekim Pınar Sütlerine czel izinle üretim izni veren Sağlıj ve Susyal Yardım Bakanlığı'nın sürlerin niteîiği konusunda birbiriyle çelişik kararlar aldığı nnlaşı'mıaktadır. Bakanltk Sağlık îşterı Genel Müdürlüğü tarafuıdao 15 nisan 1976 tarihinde yoüarf.n Uk yazıda slitlerin pastörize oldu.iu bildirilmiş ancak dahı sonra larklı bir yönerge v^ilanmı.ştır. 28 şubat 1977 tarihini ve yine Sağlık İşleri Genel Müdünügü1 nün imzasım taşıyan ikinci yönergede bu sütlerin steril süt sayılması gerektiği ve bu nedenle sütler hakkında tahlillerir. s'cril süt standardına uygun olarak yapılması istenmiştir. Bakanlığm farklı yönergeler vermesi üzerine Pınar SÜT ügilileri kendi sütleri hakkında steril süt standardıran uygıılanamayacağını öne sürmüşlerdir. Ş:rket yetkilileri sütün tanıtimında •uzun ömürlü süt» 'vd.nm kullanıldığmı teknik açıklamada da steril süt adının geçmediğmı söylemişlerdir. Oscar Harris Unlü Türk Solistleri gunun muzıgı konserinde FLORENCE NIGHTINGALF Hemşire Okulları ve Hastahaneleri Vakfı yaranna • 27 mart 1977 pazar 21.30'da ŞAN SİNEMASINDA ve SORUIAR VE CNAPLAR MSP'nin seçimlerin öne almmasını engellemesi, ya da Başbakan hakkında gensoru vermesi durumunda CHP'nin ne yapacağını soran bir gazeteciye Ecevit «seçimlertn zamamndan önce yapılmasını engelleyecek girişimle KAYIP Okul lcaroem kaybol muştur. Hükümsüzdür. lımı doruk noktasına H. Ali YARBAŞ1 23fi9 Cumhuriyet 2781 tır.» varacak V Not: Davetiyeler ^'akIf• tan ve / / Dıvan Oteli Resepsıyonuncan temin edikbilir. Cuaıiıuriyst
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog