Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SEK1Z CUMHURIYCT 24 MART 1977 Balkan Kupası'ndaki 2. maçımızda Romanya'ya yenildik ROMENLERİN GOLLERİNİ GEORGESCU, DUMİTRU, VİGU VE İORDANESCU ATTILAR. TAKIMIMIZDA ÇÖKÜNTÜ İKİNCİ YARIDA OLDU STAD: STEAUA HAKEM: PETROS KOLÎYAROLOFO LOS '3» TÜRKtYE: ŞENOL f3) TURGAY f5), EROL (4,, FATtH (5), ALPASLAN <5> KEMAL (51, (SEDAT III ?ı. NECATÎ (5), ÎSA (5), (BEKIK 5ı ALİ KEMAL (3\ N'ECMÎ (41, CEMİL. (4). BOMANYA : ÎORDACHE (61 CHERAN (7), SATMAREANU (6\ SAMERS (6), VtGU (7) DUMtTRU (81, BOLONİ (7), tORDANESCü (8) TROt (7). D. GEORGESCÜ (8), ZAMPÎR (1). ! Şenol'un özellikle ikinci ve üçüncü gollerdeki hatası büyüktü I Erol'un attığı golü hakem saymadı. I Necmi'nin bir kafa şutu, üst direkten döndü. Cemil'in ceza alanı içinde düşürülüşünü hakem cezalandırmadı MAÇIN KRiTiGi DENGESIZ FUTBOLUMUZUN DENGESİZ SONUCU... BÜKREŞ Dengesiz fntbolnmnum dengesis sonuçlanndan blrisini daha aldık Romanya karşısmda. Romenler son yıllarda eski jrüçlerini yitirmiş olmalanna ve 1976 yılında yaptıklan 6 maçtan ancak btrtslni kazanmalanna karşın Milli Tatamımıza karşı 4 farklı bir galibiyet aldılar. Gerçekte ikl ülkenin futbolu arasınd» dört follfl bir fark normal sayılmabydı ı m ı fntbolumuzun dengesiz olduğunn daha pleştirimizin başuıda Delirtmistik. Objektif bir gözle maçı eleştirirsek hiç kuşkusuz Romenlerin bizden daha kollektif, daha büinçli ve daha dengeli bir ekip EÖrünümünde olduğunu, takıraunızın ise nyun disipllninden yoksun. dağınık, isteksiı ve yorgun olduğnnu belirtebüiriz. Nitektm ilk yanyı tek golle kapatan ekibimiz iklncl yanda iyice bocalamış, ileri üçlüdeki oyuncularunız tembel. orta saha oyuncula nmız dağınık ve gerideki adamlarunız da müeadeleyi bırakmış jibl gözükmelerinin yanı sıra kalede Şenol'un da ikinci yanda ki u fakat biryük hatalan golle sonnçla nınca sonuç acı, fark büyük oluverdi. Maçın Yunanlj hakeml Cemilin dfifOrflbnesine seyirci k&Urken, Erolun attıgı bir golü de vermemiş, ancak ikinci yanda hataanu az da olsa düzeltnıek için Rontenlerin de bir polünü saymamıştı. Fakat yine de rahaüıkla söylenebllir ki Yunanlı hakem adeta tek taraflı kararlar vererek fntbolcoJarnnm d» moral yönden yıktı. Ancak şumı belirtmekte de yarar var ki Romenlerin dtinkü maçı kazanmaluı için Tnnanh hakeme ihöyaçlan Balkan Kupasındaki Ikinci maçınds bozffiına uğrayan (A) Milli Fut bol Taknnımız, los» bir snre önce Bulgaristaa'ı lstanbıü da Z9 yeDtrken ümlt vermisti. Fotoğrafta bn karşilaşmadan bir an. HEZ1METE H.IK \IHk (A) Milli Futbol Takımımız Jtomanya üe yaptığı Balkan Kupası maçında hezimete ugradr. 40. Takımımız oyuna hızlı başl&dı. Kanatlardan gelistirilen akmlarla Romen kalesine inen Millilerimizin oyunu ancak 10 dakika «irdü. Bu dakikadan sonra. RornenJer or ta alan ve atak. iistitalüğünü el« geçirdüer. Kalemiz ilk gol tehlikssinl R. dakikada atlattı. Troi"nin ortaladığı topu, Dudu Georgescu. sen Tjlr kafa vuruşu ile sol tarafa gönderdi. İlk yanda başanlı olan Şenol, plonjonla topu köşe de yakaladı. Hemen bir dakika sonra gene Georgescu Şenol ile karşı karşıya kaldı. Ancak çektlği şutta top Şenol"a çarparak döndti. 15. dakikada Alpaslan, gerilerden aldığı topla, Romen ceza alanına girdi ve topu orta a!qna ortaladı. Cemil'in bskletmeden attığı şutta topu lordache ıki hamlede tutabılcii. Dakikalar ilerledikçe Romen ataklan daha etkili olmaya ba?lada. Nitekitn 22. dakikada 1fl öne geçtiler. Iordanescu'nun ceza çizgisi üzerinden attığı şutta top Fatih'e çarparak geri geldi. Bu topa sert \iıran Georgescu durumu 10 yaptı. 29. dakikada, Romen ceza alaru içine dalan Cemil, iki rakip savunma oyuncusu tarafmdan düşürüldü. Ancak Yunanlı orta hakem «devama işaretı verdi. 35. dakikada sakat olan İsa, yerini Bekir'e bıraktı. Millilerimiz ilk yannm son dakikasında dengej'i sağladılar. 39. dakikada Cemil'in kullandığı koşe atışmdan gelen topu Necmi güzel bir kafa vuruşu ile kaieye gönderdi. Ne var ki top üst dırekten döndii. Bu topu Romen savunması uzaklaştıramayınca, tehlike de\am etti. Bu arada Erol yakın mesafeden topu filelere gbnderdi. Yunanlı hakem, ofsayt gerekçesl ile golümüzü vermedi. İlk yan 10 Romenlerin Ustünlügü üe sona erdi. Milli Takjmımız ikinci yarıya da hızlı başladı ve Romen kalesinde gol aradı. llen üçlüdeki futbolculanmız son hareketleri yapamaymca bu ataklar sonuç vermedi. Bu yanda ilk yandaki oyıınlannı sergileyemeyen Romenler 56. dakıkaâa gole çok yaklaştılar. Zamfir, çapraz pozisyonda Şenol ile karşı karşıya kaldı. Top» vuracağı sırada Turgay ayak koyarak rnutlak bir golü önledi. 64. dakikada Şenol. Romenlere bir gol hediye etti. Dumıtru'nun sol kanattan kullandıgı ceza atışmda Şenol topu füelere gönderdi: 20. 89. dakikada Kemal'in yarine Sedat III oyuna glrdl. 70. dakikada Rumenler bir gol daha attüar. Boloni'nin karambol den attığı golü Yunanlı. hakem. b: zim golümüzü aîfettirmek istercesıne saymadı. Kalemiz 75. dakikada bir gol tehlikesı daha atiattı. Gerilerden ortalanan top ceza alanımız içinde boşta kaldı. Bu topa Iordanescu ve Cheran \airamayınca Şenol, yatarak topu yakalado. 7€. dakikada Şenol. Bomenlere bir gol daha kazandırdı. Vigu' nun yaklaşık 20 metreden attığı şutta topu Şenol önce yakaladı sonra bıraktı ve meşin yuvarlak filelerimizi buldu: 30. Dakikalar ilerledikça daha da etkili olmaya baslayan Romen ataklan 4. golü de getirdı. 83. dakikada lordanescu sol kanattan ortalanan topu bekletmeden şurladı. Şenol topu iyi çelemeyince durum 40 oldu. Ve karşılasma da bu sonuçla sona erdi. Vali Şentürk: "Çakır'a davetiyelerini daha dikkatli dağıtmasını hatırlattık,, # TOSYALIOGLl'MN KARTVİZtTLERİMN tPTALİ YOLVNA GİDll^ DlCtNİ SÖYLEYEN NAMIK KEMAL ŞEVTÜRK İNÖNt STADI İLE İLfilLİ SORCŞTL'RMAMN TAMAMLANDIĞIM VE DlRLMli CENÇLİK VE SPOR BAKANLIGINA B1LD1R DlGİNt SÖYLEDİ. MASATENiSi MiLLi TAKIMLARIMİZ DÜNYA BiRiNCiLiGi iÇiN BUGÜN TNGiLTERE'YE GiDiYOR Masa Tenisl Müli Takımlarımız. Dünya Birincil'Sı ıçm bugün uçakla tngiltere'ye gidecektir. 26 mart 5 nısan tarıhlerı arasmda yapılacak Birinciiikte takımiarımız üçüncü kategoride savaşım vereceklerdir. ErkeU Milli Takımımızın bulmiduğu (D ı grubunda, Breziîya, Finlandıya. Gana, Guernsey, Uganda ve B^rbados; Bayan Milli Takımımizın bulunduğM (A> gnıbuncia da Danimarka, Şili. Guernsey ve To go yer ainıaktauırlar. Federayson Başkanı Danyal Çiper. gruplardaki rakiplenmizı eleştirmiş, erkek!erd,e Finland:ya. bayanlarda D:<ni;narka ıle ünal oynayacaklannı tahmıa ettigini soylemıştir. Çıper şöyle KOnuşmuştur: «Erkek takımımızın bulunduğu grupta sadece Brezüya'yı tanırmyorum. Eğer iyi bir taium olsalardı her halde tanırdık, Gana, Guernsey, Uganda ve Barbados'u rahat yeneceğimızi samyorum. Norma! olarak Fınlandiya ile tinali ojTiamamız gerekir. Bayanlarda ise en güçiü rakibimiz Danimarka. Şüi. aşağı yukarı bize yakm bir takım. Guernsey ve Togo ise zayıl ekipler.» Danyal Çiper'in başkan^ık ede cegi kafılede şu yönetıcı re spor cular bulunmaktadır: Toma Hacımmaoğlu, Ahraet Sevımli fantrenör), Erkek Takım: Vasil Aleltsandndis, Fani Aleksandridis. Oktay Çimen. Sedat Engin. Ba'an Takırn Kadrive PojTazoğlu ve Hülya Tomsu's. Feriköy Takslm't 40 yenerken zorlanmadı. özel likle ikinci yanda başanlı futbol sergileyen Feri köy göı doldnrdu. Fotoğrafta Taksinı savunma hattı bir Feriköy atağını önlerken... (Fotograf: Fehıni ÖZGCLER) ÜMIT MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ • ROMANYA'YA SAMSUN'DA YENİLDİ: 0 2 SAMSUN Ümit Milli Putbol Takjmımız Bal kupası maçında Romanya'ya 20 yenildi. Oyunun ilk 20. dakikasında orta sahaya egcmen olan takımımız bir kaç kez de gol pozisyonu na girdi, ancak burdardan yararlanamadı. Bundan sonra Romen takımı üstünlüğü ele aldı ve güzel oyununu iki golle süslemesini bildı. 7. dakikada Şevket'in 15. dakikada da Naim'in mutlak gollUk durumlardan yararlanamamaların dan sonra oyun Romenlerin üstünlüfü altında geç meye başladı. 34. dakikada Lupan'ın ceza ataşından ortaladığı toptı Custov ceza alanı dışından at tığı sert bir vole ile filelerimize gönderdi.. 42. da kikada Radu'nun ortasını tamamlayan Sesu golie ri ikiledi ve boylelikle Romen takımı maçı 20 kazandı. Takımlar maçı şu kadrolanyla oynadılar: ROMANYA: Wınot • Tıühoi. Lucuta, Zahııı. Stancu Şesu, Lupan, Florea Radu, Custov, Vrin ceamu. TÜRKtYE: Ercan Şevket, Cem, Zafer, K?mal • Orhan, Reşit, Zafer • Naim, Serdar, îbrahxm. kan Deniz SOM Toydemir adına düzenlenen Satranç Turnuvasını Fatih Atakişi kazandı Orgeneral Cahit Toydemir adına düzenlenen İstanbul Satranç Turnuvası önceki giin yapüan karşılaşmalarla sona ermiştir. Turnuvada alınan sonuçlar şöy ledir: (7.5 puani 1 Fatih Atakişi 2 Can Yurtseven (6.5 puan) '6,5 puan) 3 Hayri Ozbilen 4 Erdoğan Öztürk (6,5 puan) 5 Özdal Barkan '6 puan» (6 puan) 6 Cengiz Akan 7 AKdogan Ozbek (6 puan) Tumuvaya katılan santranççı lara ödülleri 3 nisan pazar günü verilecekt:r. îstanbul Valisi ve Beden Terbtyesi Bölge Ba?kanı Namık Kemal Şentürk, İnönü Stadı na serbest girişler konusunda yapüan soruşturmanın sonuçlandıgını ve durumun bir raporla Gençlik ve Şpor Bakanlıfı'na bildirüdiğini söylemiştir. Namık Kemal Şentürk, Bölge Müdürü Mehmet Çakır'a davetiyeleri daha dikkatli dağıtması gerektiğinin hatırlatıldıgını ve Remzl Tosyalıoğlu'nun «kartviziUeri»nin de iptaü yoluca gidildiğini açıklamıştır. Ankara'ya gönderilen raporda aynca Bakanlık müfettişlerinin de bir soruşturma açabilecegine değinilmiştir. Aü Şevki Erek ise, daha önce bu konuda Bakanlık müiettişlerinin de bir soruşturma açtığını söylemişti. Bölge Müdürü Mehmet Çakır'm yasal sının asarak binlerce da\etıye dafıtması ve Futool Federasyonu İstanbul Büro Müdürü Remzi Tosyalıoğlu'nun da yasa dışı olarak bastırdığı kartvizitlerle stada seyırci alması konusunda Bakanlık müfettişlerinin de bir soruşturma açması bekienmektedir. Bu arada Bölge Müdürü Mehmet Çakır'm «Davetiye dagıtma yetkisini Valiliğe geri vereceğım.> şekltnde konuşması üzenne Namık Kemal Şentürk de. «Herhalde en iyisi bu olacaktır..» demiştir. İstanbul Valiliğince yapılan soruşturmadan sonra davetiye ve kartvizit yolsuzluğuna ilişkin yeni gelişmeler de beklenmektedir. Feriköy, Taksim'e fark yaptı: 40 Türkiye 3. Ligi'ne yükselme maçlarmın iLk. tur maçlan dün tamamianmış ve karşıtlarına üstünlük saglayan Feriköy, Hasköy. Yedikıüe. Eylip, PTT. Hacet tepe, Muglaspor, Martiinspor ve Kırşehirspor ikinci tura yükselmişlerdir. ?.. Lige yiikse'me maçlarında şu sonuçlar alınmıştır: T A K S İ M : Hüseyin '3ı Garbis ı4> Jak <4ı, Artin 16', Ş e l a hattin 14' Kaçik ı4ı. P o l a s 14', H a v s e p ( 3 . Agop . 4 : , Soser ı.î>. B e n a n 151. Tarık TÜRKAY F e r i k ö y ikinci m a ç u ı d n Taksim'i 40 y e n e r e k ikinci tura g e ç ti. Sayısız gol fırsatlarıru d e ğ e r lendiremeyen K ı r m ı z ı Beyazlıların golierinı 15. dakıkaüa Mustafa. 48. 59 v e 81. dakikalarda O s m a n attüar. FERİKÖY TAKSİM : 40 Haluk (7). BEYLERBEYÎ: Ahmer «> Abdullah (6% Çağlar (5), Ömer 1 "6 , Cesur (5ı İlhan (5), Eyüp '6', Aydın ı5i Bülent (5), K. Mustafa (51, (îsmet 5). Hayri (5>. Hilmi TÜRKAY Türkiye îkinci Fikfbol Ligi'nde haftalar ilerleHasköy ikinci yanda Rıfat'm dikçe, heyecan alt sıralara kaymaya başladı. Grap attığı golle, ilk maçta 11 bera Iiderleri, Ankaragütrü ve Diyarbakırspor'u zorlayabere kaldığı Beylerbeyi'nı 1 0 ye cak takım o^mayınca, kümede kalma savaşımı da nerek ikmci tura geçti. ha ilgi çekici oldu. 2. LİG'DE HEYECAN ALT SIRALARA KAYDI HAKEMLER: Ergin Özbay <"ı, Hihni A l p s a l t a n 17 >, Erdal Ş e n o l •6'. F E R İ K Ö Y : T u r h a n <(,< Meh met. ı">, Ali ı 6 ' . Adnan <6'. Erkal >T> Rıdvan <1\ Musta^a 7ı, Tahir f4> A h m c t <iı, ıHiiseyin 6>, O s m a n '&>, N a y m a n (.6', ı B u r h a n e t t i n 1). , HASKCY BEYIER8EYJ 1 : 10 YÎOİKUIE YEJİLDİREK : 10 BEYAZ GRUP HAKEMLER: M e h m e : G o k m e n '6 , C e m a l e t t i n Özkan '6>, Birol Merih 16'. HASKÖY: S ü l e y m a n ' 7 ' Erd e m '7ı, Bekir <7 Sedat <7\ Em i n 16' Yusuf f 6>. Zeki <f>i, Öz k a n (,7 ı B a h a t t i n 16"". Rıfat (T>, Türkiye Liseler Eltopu Birinciliği bugün baslıyor ESKİŞEHIR Tdrkiye Lıseler Eltopu Bırır.cıliği bugün başlayacaktır. Birinciüğe yurdun çeşitii illerinden lise takımian katılacafe tır. Karşılaşmalar üç gün sürecektır. Ekin ile birlikte ders verdi Judo Federasyonunun 10. kuruluş yıldönümü nedeniyle Türkiye'ye gelen Fransızların 6. dan juciokası Mıtchaı Novovıtch, Istanbul'da iki gün süren bir kon ferans vermiştir. Avrupa'daki Kırmızı Beyaz kuşaklı sitı antrenörden birı olan Novovıtoh. 196870 yıllannda Türk Milli Takımını da çalıştırrmştı. Millî Takım çalıştıncısı Na mık Ekin'in konugu olarak Türkiye 'ye gelen Mitchel Novovitch, tıp öğreniminden sonra pilot olmus daha sonra işletmecilik ögrenimi de görmüştür. FotoğraJta Novovitch, Ekin'le yaptıklan bir gösteride. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLU) KAKEMLER: Yusuf N a m o g l u ' 7 ı , R e c e p Öztürk (7), B e d e h a t Cerrah (7 ı. Y E D İ K U L E : Celal (7) Murat ıfi», Ş e d a t 161, V a r o l (7), Zeki 181 F e r a m u z 161, Turan (7ı. Hamit (6> K â m i l (7), H ü s e y i n (6>. Özer ı7>. Y T Ş Î L D İ R R E K : E r o l (6^ Selçuk (6), Turgay (6), Ö m e r ıfi). İ s m a i l (61 O s m a n (7), K e m a l ı'6>, S e l i m (5) Talıir ' 6 ı , Adnan (61, Varol ( 6 ) . E r d o ğ a n ACIR Yedıkule, Yeşildirek'i u z a t m a d a T u r a n ' m attığl g o l l e 10 y e n e r e k tur atladı. EYiJP DAVUTPAJA : 31 Genç Milii Futbol Takimımız bugün Sovyetler ile karşılaşıyor TRABZON Genç Milli Futbol Takımımız bugün Sovyetier Birliği ile karşılaşacakîır. Bıı^üne dek Sovyetler ile dort ke?, karşılaşan takımımız bıı maçların üçünde yenilmiş birinde ise karşıtı ile berabere kalmıştır. HAKEMLER: Aydıa Örnek ( 5 ı , Atılla Asal ( 6 \ A h m e t K o ç a y <%). EYÜP: H a l u k (7ı Atilla <6', Ra£et 16', Şaffet 161. K. Adnan •7' Abdullah ( 6 \ Ş a k i n (7ı, Hik m e t (8> Rıdvan (7), Ali ( 7 ı , Y a l ç m <'6ı. D A V U T P A Ş A : A s ı m (4> D s m i r ı,5>, Cahit (4>. Aydın (6>, B ü lent (6"1 Şıtkı (6), K e c i p (6>, Fevzi ı7> M u a m m e r K\\ S ü h a '7', Adnan ( € ' . S a m i AYKARA GOLLER: H i k m e t D k . î , 7K, s4, Süha Dk. 14. ÖTEKt SONUÇLAR PTT S i t e s p o r : 41 (İik m a ç : 20) H a c e t t e p e G ü n e ş s p o r : : : 0 Haftanın Takımı: Ispartaspor HafUnın Karmasr. Sabahattın (Ispartai K. Ömer (Vefa), Asil (Tirespor), Sedat (Ank. D. Spor), Musa (Rıze), K. Mehmet (Aydın), Doğan âskenderun), Basri (isparta) Zeki (Çorum), îbrahım (Konya îd. Y.). Recep (Beykoz). 20 10 8 35 23 10 Ankaragucü rt 20 9 4 23 12 Aydınspor 20 8 6 6 20 13 Rizespor 20 8 5 21 Altınordu 16 20 7 5 isparta 8 20 17 22 9 9 20 20 24 Beykoz 2fl 20 8 4 8 15 20 20 İskenderun 20 7 7 6 18 Vefa 20 24 5 20 7 8 24 Şekerspor 22 19 2'J 8 Z 9 22 Konya Îd. Y. 20 19 20 5 6 9 14 18 Ank. D. Spor 19 20 6 6 8 17 Çorum 21 18 7 20 4 9 17 Elazıg 13 20 6 6 8 13 Sivas 20 lct 7 20 3 10 17 Tirespor 17 28 20 5 Sakarya 6 9 11 20 16 4* 1 KIRMIZI GRUP <llk maç: 10) Muglaspor Burdurspor : 10 1 İlk maç: 30) Mardin Barbaros : 20 (İlk maç: 01) Kırşehir İz. D. Spor : 00 (İUs maç: 22) Haftanın Takunı: Diyarbakırspor. Haftanın Karması: Ali (Bandırma) Sefçr (Karabük), Hurşit (Sanyer), İbrahim (llanisaı. Necmettın (Gazıantep), Nuri (Kocaeli), Mtıstaln (Kınkkale), Tuncay (Diyarbakır), Ömer (Bandırma). Yılmaz (Kayseri), Vehbi (Diyarbakır). Diyarbakırspor 20 13 5 23 31 Kayserispor 20 12 2 6 30 15 26 Kocaeîispor 20 9 7 4 24 14 25 Sanyer 30 9 5 6 23 11 23 20 Antalyaspor 9 5 fi 23 15 23 Gençlerbir^iği 2 20 10 8 27 18 22 6 Gaziantepspor 20 7 7 21 14 20 K Bahkesirspor 20 7 12 14 20 3 Karabükspor 20 8 18 13 19 3 Manisaspor 20 8 21 26 19 7 Denizlispot 20 6 7 16 27 19 7 Konyaspor 20 5 8 11 20 17 6 20 Esk. Demirspor 5 9 14 23 Ifi 5 10 17 25 15 20 5 Bandırmaspor 5 11 11 37 13 20 4 Malatyaspor 6 11 12 20 r 20 3 Kırıkkalespor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog