Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 2 4 MART 1 9 7 7 UDt K i t ap I ar İALTIN KAIEH KLAŞIK BOMANtAR Yaymda Bazı Dikkatler Raııf MUTLUAT " ki terli genç alın, iddialı bakıslarla karşıma dikildiler: «Hocam, Necati Cumalı'nın kaç roman» var lütfen söyler misiniz, dört mil, beş mi?» dediler. Bahse tutuşmuşlar: Biri «Tiitün Zamanı» nı biliyor, öteki «Zelişsi ayrı sanıyor; yamlgüarı bundan. «O güzel Urla üçlüsü «Tütün Zamanı . Zeliş, Yağmorlar ve Topraklar, Acı Tütün), bir de ayrı yapıdaki «Aşk d» Gezer» le şımdiki toplam dört» dedim. Nedense pek inanmış, kanıtuş görünmedller; ama teneîfüs sorulanna bile cevap vermis olan hocalanydım ben onların: sessizca uzaklaşıp herbiri kendi içtiğinin parasını vermiş gibi oldu. I Nice piyasa kitabtnın (ömeğin Agatha Christie'nınkiler..), değişik adlar ve kapaklarla, sanki yenl eserlermiş gibi sürüldüklerini bilmez degildim; bilirdim de, bir eserin ad degiştirmesinin getirdiği sorumluluğu doğrusu geregince düşünmüş değüdim. Bu küçük olay duraksattı beni. Necati Cumalı; kaleminin tirünlerine en çok güvendiğim renkll bir edebiyat yeteneginin inanılır adıydı. 1959'da Remzi Kitabevince yayımlanan «Tütün Zamanı» adlı illt romanmı sevmiş, Dünya. gazetesinin imzasız ysasryla saygı selâmımt göndermiştim o yülarda. Neden 1971'deki ikind basrmında adı «Zeliş» olur ki? Eve gelince, Cumalı rafının ürünlerinl bir bir gözden geçırdim. Bande bulunan örneklerina göre, «Tütün Zamanı»nın 1959 basnrunda «Yedi Tepe Üstünde Küçtik Bir Şehir» önsözü var; sunu yok. 1971 tarihli Cem Yayınevi b&skısında önsoz yok. «M. Faik Ozansoy'a» saytası var. Aynı yayınevinin 1972 basımmda ise ne önsöz var, n« sunu. E Yayınevinin beşinci baskısı olduğunu kapak notlannda belirttiği ocak 1976 baskısında ise, sunu kaldmimıs, önsöz yeniden yer alıyor. (TJsteük ara başhklar). Bu durumda okurun aldanması, kanştarması doğal. Ne bllsin genç kuşaklar, 1959' daki «Tütün Zamanı»mn, 1971'den sonra •ürekülikle «Zelis» olduğunu? Yakın günlerde tanık olduğum bir olayın girişi için andım bunu; sevip saydıgım Necati Cumalı sanatçıhğım herhangi bir açıdan suçlamak için değil. Ama böylece bugünkü konurn, yazımın başlığında belirttigim gibi, yayın dünyasındaki bazı tutumlann eleştirisi olacak. Çünkü aslmda bu dilime ben, ABC yayınlannca çevrilmiş olan (Asparslan Berktay) «Çin Raporu» adlı kitaptan geldim; ne kadar geniş ufuklu bir ad bu. Oysa yazarı J. Myrdal, bu Isveç köylüsü, bilerek düşünerek yeğleyerek açıklayarak... eserine «Bir Çin Köyünden Rapor» adım koyduğunu o güzel önsözünde iylce belirtiyor. Kim verir bir insarun eserine koydugu adı, gereksizce, değiştirme hakkını başkasına? Baha çocukluk gençlik dilimlerinde bulunduklanrn »öyleseler bile, Türk yayımcıhğuıda son onon beş yıltn kurumlan, öncülük, öreticftik, etkilüik. çeşMUık, eanlılık... NîtelikLerini sürdürüyorlar. Ara «Ja bazı jaaılgjlarla.^ Bu genei bakışta işte bu noktalara değinmek lstedim; kitaplar dünyasının sürekli bir izleyicisi, sözcüsü olarak... Yukarda örnekleriyle degindiğim gibi, bnce kitapların asıl adlan hiç bir zaman degiştirilmemeli; bu hak tanınm&malı kim< seye bir yerde yazanna bile; eger başka Mr eser yaratmamışsa; çevirideki aşın özgürlük kjsıtlanmah, her eserin özgUn adı, en azmdan. kapak adınm eş degerinde yanına yazümah. Rekl&m, tanıtma, kışkırtma, satın alma iştahını dürtükleme için eklenen arka kapak notlan, kesinlikle kitabı iyi okumuş, onu algılamış kalemlerden çıkmalı; rastgele uydurmalarla eklentiler vapümamah. lyl tahmin edilmemis baskı sayısını piyasaya sürmek için, eski baskılar «k bir kuşakla ikinci, yenı baskı dıye sunul marnalı. Okurlarla yaymevlerinin arasında tam bir güvencenin, karşılıklı inanç dirligtnin doğdugu tam bir kitap kulüplerinta kurulmaja başlandıgı. sürekli kitap sbonesi yönteminln yünirlüte konduğu bugünlerde yayınevleri ucuz reklâmlann alıcılığına kapümamalı, eserleri taşıdıklan asıl niteliklerle reklâm etmeU. En İyi Mtap. en iyi dizilmiş. düzeltilmiş kitaplar; düzelticilik (müsahhihlikı emegi küçümsenmemeli, bu konuda gerek11 titizlik gösterilmeli. Doğallıkla. ödül kalanmış eserleri bir an önce piyasaya sür mek için ner forması başkasının sorumsuzluğundaki acele çevirilere de hiç yüz ^rmemeli. Rastgele • ısmarlama kapaklann çekiciliğine kapılmadan, eseri bilen, tadan, algüayan sanatçılann özgün yaraülanna yer verilmeh; kitapla kapagı, birbirine tam tutarlılıkla uymalı. Kitaplara, ftyatmm ytizde yirmi besinı yorulmadan alan perakendecinin kasancı bir yana, sürülen eserlere aşm hızlı liyatlar konuimamalı. Kitapla okurun henüz birbiriyle kavuçmadığı bir şüphelenişler ortamında, yayın evleri acele nesaplann aldatKnhgına kapılmanıalı; en çok gereksinim duydugumuz hava, yenı yayınevlerinin oicurlanna sürek^ H giiven verme tutumları olmalı. Her ya* ymevi, belli hesaplar ve ölçütlerie, belli düseydeki kitaplan basmah: okurlarımn beğeni ve yeğleme birimlerine aykın düş memell. Türkiye'de sanayileşen kitap yayım işi; tutumu reklâmma uygun düşen, ürünleri okurîarınca tartışmasız • kuşkusuı kabul edilen... bir içtenlikle sürmeü. «Gerçegta çıplafc gezdigini» unutmamaU... Ay:n Romanmı Sunar: • KUMARBAZ Dostoyevskiy'in bu ünlü eseri Rusça asluıdan tam metin yerü çevirisiyle yayınlanmıştır. «Kumarbaz» kıtaplığınıza müstesna bir değer 1tazandıracak şaheser bir romandır. Bu dizide çıkan romanlar: « EtGENİE GRAN'DET H. Balzac • LGLXTULÜ TEPELER E. Bronte • THERESE RAQL"IN E. Zola • JANE EYRE C. Bronte • SAPHO A. Daudet • WERTHER J. Goethe • BABALAR YE OGVLLAR I. Turgenyev • KIRMIZI ZA."VfBAK A. France • OLIVER TWİST C. Dickens • BİR AŞR HIKAYESt E. Zola • DAVİD COPPERFİELD C. Dickens • TILSIMLI DERİ H. Balzac • YtZBAŞININ KIZI Puşkin • TOPRAK YEŞERINCE K. Hamsun • SEFILLER I V. Hugo • SEFtLLER II V. Hugo • ASt KALPLER T. Hardy • PAKMA MANASTTR1 Stendhal • KIZ KARDEŞtM CARRİE T. Dreiser • NOTRE DA>IE DE PARİS V. Hugo • ANTIKACI DtKKAN* C. Dickens • MADAME BOVART G. Flaubert • DIRILİŞ L. Tolstoy • VADlDEKt ZAMBAK H. Balzac • AGNES GRE\ A. Bronte « DENİZ IŞÇlLERt V. Hugo • ANNA KAREMNA L. Tolstoy • GÜNEŞ GENE DOGAR Hemingway • ARMANCE Stendhal • DORIAN GRAY'IN PORTRESÎ 0 . Wilde • ALTIN GÖZLt KIZ H. Balzac • IKt ŞEHRİN HIKAYESt C. Dickens • KRAUTZER SONATI L. Tolstoy • CAHMEN P. Meriraee # I L K AŞK 1. Turgenyev • AŞK VE GURCR J. Austen • DUMAN I. Turgenyev • KAN V£ Kt"M B. Tbanez • AŞKTAN DA tSTÜV E. Gaskell • ADOLPHE B. Constant • BtR HAÎATIN SIRRI T. Hardy « tZLANDA BAUKÇ1S' P. Loü • RÜYA E. Zola • OTUZUNDA KADIN H. Balzac • TEHUKELt ILIŞKİLER CH. Laclos • ÇAĞIM1Z1N K.\HRAMANT M. Lermontov • OLt CANLAR N. Gogol • YAGMUR KTJŞAĞt D.H. Lawranco • BtR HAYAT Maupasant • RENKLİ PEÇE S. Maughatn • QUO VAD1S Sienkiewics • SÖNEN IŞIK R. Kipling • HAYAL KADIVLAR P. LOÜ • TATLI PERŞEMBE J. Steinbeck • MERHAMET S. Zweig • AŞKA \EDA E. Fromentin • KADER YOLO H. Fielding • OYUN BÎTT1 E. Zola • INANÇ Jane Austen • SARAYDA BtR MACERA Thomas Mann • BETTE ABLA H. Balzac Genel Dağıtım: BATEŞ YAYIN HAYATI IYAVIMARI • B\KMAK Sevgi SOYSAL (Genç yaşında vitirdiğimiz değer'u yazann son Londra yolculuguna çıkmadan, söyleşüeri arasından cliyls se çıp derledifi kitap.) • HERKES KENDt PAYINA ÖLÜR Nâam HIKMET («Nâzom Hikmet / Şiirleri» dizisinin 6. kitabı. Büyük Türk ozanınm ölüm üzerine unutulmaa siirleri.) Cl Kt'Çt'K OYVNCU Pınar KÜR uYarın Yarın» adlı romanı geçen yıl bır edebiyat olayı yaratan genç yazann ikinci romanı. Sürük.eyici bir anlatım, usta bir teknik.) • BOYLE BİR SEVMEK AttUâ İLHAN («Tutuklunun Günlügü» ile TDK Şiir Ödülünü kazanmıs ürdü ozanın beklenen yeni şiir kitabL «Meraklısı için notlar ve ekler>le zengıııleştirilmış olarak.) • ROMAN KAVRAMI VE TtRK ROiMANI Humı YAVTTZ (Roman türunün temel kurallan ve ilkelen. Ünlü Türk ve yaban^ı romanlann'.n, titiz bir dıkkat ve geçerh estetik ölçütlerie dpserlendirilmest.) • ACIYI BAL EYLEOtK Hasan HÜSEYİN (Ünlü toplumcu ozanın klasik o'.muş eserinin 4. basımj. 12 Mart sonrasının en etkileyici sür kitabı.•) • nUVAR Attilâ İLHAN (Nâzım Hikmet'm «Duvar beni çok sevindirdi. Attilâ tlhan gayet soylu, özlü şair, pek begendim» dedigi eserin 4. basımı.'i BtLGİ YAYINEVt Tunah Hilmi Catldesi 94 2 Kavaklıdere Ankara 6ÜMEB&KAH YAYINLARI Bertolt Brecht'ten bir eser daha: SOSYALİZM İÇtN YAZILAR Bu yazılarda. Brecht, fasizmin tırmanışını, yapay görkemini ve tarihin şaşmaz doğrultusundaki yıtalışını dile getiriyor. SOSYALtZM İÇİN YAZILAR Politika, toplum, felsefe ve sanat meselelerinde laşizmin bır anatomisini sergilemektedir. Mehmet Tim'in duru Türkçesiyle. Türkiye dağıtımı: Cemmay ve Bilgi dağıtımlan. SON ÇIKAN KİTAPLAR • ÇIPLAK MATMCN Desrnond Morris <?>. baskı) 25. • YAŞASIN EDEBtTAT Oktay Akbal 20. • OPERADA GERÇEKÇÜJK Sabri Şatır 30.• SANDER YAYÎNLARINDAN SEÇMELER • TÜRK TARtHt • BARBAROS HAYRETTtN Bradford "o • OSMANLI SONRASI TÜRKİYE VE AR.\P DCNTASI Mansfield 20 • BALKAN HARBÎ TARtHt Andonyan 45 • T t R K YAZARLARI • t Ç İSTA.VBUL :;emal Kuntay 5 0 • YENI TÜRK EDEBtYATl\D4.V SEÇMELER Yagmur Atsız 30 • EŞ GtZEL HİKÂYELER Ömer Seyfettin (Birincı kitap) 25 • EN GÜZEL HİKÂYELER Ömer Seyfettin (İkinci kitap) 25 • AŞK DA GEZER Necati Cumalı 25 • ABDÜLHAMİT DtŞERKEN Nahıt Sırrı Örik 20 • GERÇEK DIŞI Mehrr.et Seyda 15 • DEPREM Zeyyat Selimoğlu 15. • BtZÎM KÖY 1975 Mahmut Makai 15 • PAS DEMİRİ YİYOR Raui Mutluay 15. • YALAN BtTTt Ümit Yaşar Oğuzcon 10. • YALNIZ KADIN Necati Cumalı 15. • VNÜTULMAZ SOZLER ANTOLOjtSt Paraçbaşı 30. • CAGDAŞ DtNYA YAZARL.4RI • AŞK HÎKAYESİ Segal 12.50 • LİBBY Roth 30. • D Ö N t Ş YOLU Remarque 15. • ARABlîLUCU Hartley 20. • KONUK K I Z Beauvoir 25. • NE ZAMAN • GtTTİ TREN? Baldwin 25. • BtR YOLDCR VZAR GtDER Benerci 25. • YAŞAYANLAR VE ÖLÜLER White 20. • ALTIN DOSYASI Erdman 20. • YÜZYILLIK YALNIZL1K Marquez 25. • SOKAGlN DİLt OLSA Baldwin 20. • ŞANTAJ Bonnecarrere / Hemingway 30. • BÜYÜK GATSBY Fitzgerald 15. • POLtS HtKÂYESİ Borniche 20. • DENİZt YtTİREN DENtZCt Mıshima 12.50 • DOGü RÜZGÂRl, BAT1 RÜZGÂRl Buck 12.50 • KüMPAS Levın 12.50 • AZGELİŞMİŞ BtR ADAM Desnoes 12.5<> • KAMYO.NET Wahloo 15. • MEME Roth 12.50 • K Ü K R E Y E N FARE Wi'oberley 15. • MERİHLtLER GELtYOR Randa 15. « GÖNÜL ABLA / FTRSATLAR ÜLKESt West 15. • GtNt^IÜZÜN SORUNLARI • AYDA İLK ADIMLAR Ryan 15. • 12 MART SONRASINDA DIŞA BAGDtLI TEKELLEŞ>IE Ahmet Aker 10. • YtRMİNCİ YÜZYIL RAPORü Metin Ülgüray 15. 0 BARIŞ VE ÖZGÜRLtK tskender Özturanlı 20. SANDER YAY1NIARI OSMANBEY ISTANBLL • Istanbul Üniversitesi Kitabevi (Hukuk Hâkıml) îzahlı Içtihatlı tCRA İFLAS DAVALARI VE TATBİK.4TI îst. 1977, 983 s. Cİltll 200. TL. 0 Yalçın KOKEY (Vergi Dairesi Md Yrd) GELtR VERGtSt KANUVÜ VE tŞ KAMJNt AÇISINDAN ÜCRET, SOSYAL YARDIMLAR, T.\ZMtNATLAR tst. 1977, VII + 232 s. 70. TL. 0 AT. Erjtm İNCE (MESS Hukuk Müşaviri) İŞCÎLERE YAPILAN ÖDEMELERtN VERGt VE StGORTA KEStNTtLERt (2. Baskı) tst. 1977, XVIII + 144 S. 80. TL. 0 Rfiştö ERtMEZ (M. B. MUsavir Hesap TJzmanı) ŞtRKETLERDE KAR DAGITTMI VE YEDEK AKÇELER (2. Baskı) îst. 1976, 466 s. 150. TL. 0 Yılm»ı GÖDEK Şahap GOKÇEER tiÇRtrrrK VETTEN BRÜTE fBu kitopU Net Ucmtin brütüne yasal kesintiler belirtilerek gidilmi?, brüt yevmiye v« saat ticretleri de gösterilmiştir) tst. 1976, 87 s. 100. TL. 0 Mehmet KÜÇÜKİNCE (M.B. Gelirler Kontrolörü) SEHMAYE ŞİRKETLERtNDE KURÜMLAR VERGtSÎ ^•E STOPAJ MATBAH1 Ank. 1976, 336 g. 100. TL. YASALAR DtZİSt: Yasalar Dizuniz; îstanbul Barosunun degerli Avukatlanndan oluşan YAYIN KURULUMUZ tarafından en son teğişikliklere göre; yanlıssu, tam ve doğru metin olarak, yorucu, dikkatli ve titiz çahşmalan sonucunda meydana gelmiştir. Her kitap, 4 renkli kapak içinde küçük boy, cep ve çantaya sığacak el kitabı nitelığındedir. 1. TÜRK TİCARET KANÜNU VE KOOPERATİFLER K.\NÜNU . Jgt. 1977, 2. Bası. 610 S. Ciltsiz 35,, Ciltli 50, 2. GELtR • KURUMJL1R \ERGt USVL KANTJNTARI îst. 1»76, 2. Bası, 495 s, 303. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNTJ VE KARAYOLLARI TÜZtGÜ îst. 1976, 110 s. 15, 4. BANKALAR KANCNT3 * ödünç Para Verme îşleri Kanunu * Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun * T.C. Merkez Bankajn Kanunu * T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi Kararı İst. 1976, 174 s. 15, 5. VERASET VE İNTtKÂL VERGtSt KANVN13 VE GENEL TEBLİGLERt îst. 1976, 141 s. 15, 6. 1CRA VE İFLÂS KANTJNU * Nizamnamesi ve * Yönetmeliği İst. 1976, 254 s. 20, 7. SOSYAL StGORTALAR KANTJNTJ * S.S. Kurumu Kanunu * Konut Kredisi Yönetmeliği * Bağ Kur Kanunu İst. 1976, 245 s. 20, 8. ISÇt SAGLIG1 VE İŞ GÜVENLİGt TÜZÜGÜ * Yapı Işlerinde t ş Saglıgı ve Iş Güvenliği Tüzüg^l îst. 1976, 246 s. 15, 9. DAMGA VERGISt KANÜNÜ * Harçlar Kanunu * Harcırah Kanunu İst. 1976, 190 S. 15, 19. KAT MÜLKIYETİ KANTJNTJ * Yönetim Plânı Ornegi * İşletnae Projesi Örneği * Kapıcı Yönetmeliği * Gaynmenkul Ktralan Hakkında Kanun * B.K. Kira Hükümleri * Emlâk AUm Vergisi Kanunu * Emlâk Vergisi Kanunu * Gayrimenkul Kıymet Arüş Vergisi îst. 1976, 191 s. 15, * Uyusmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkında Kanun * Askeri Yüksek îdare Matakemesi Kanunu İst. 1976, 175 s. 15, 12. ANAYASA İst. 1977. 192 S. 15, 13. İMAR KANTJNÜ Ankara • İtanbul • trmir tmar YönetmeUUer' İst. 1977, 20, 14. DEVLET MEMÜRLARI KANVNII İst. 1977 20,l i . ÖZET HALtM)E YARGITAY ÎÇTtHADI BtRLEŞTtRME 1 Hukuk Ceza) 1929 1976 0 R I H D OZKAN JARMAGAN *ÇOCUK KUSIKLHI Ajin Kitabuu Sunar: # AYDA tLK INSANLAR Büyük tngüiz yazarı Wells'in dünya çocuk edebiyatında en başta gelen kitaplardan tiri olan bu romanı da aslmdan yapılan çevirisiyle Annağan dizisinde ya>inlandı. «Ay'da İlk İnsanlar» çocuğunuza okuma zevki kazandıracak en çekici kitaplardan biridir. Bu dizide çıkan Tomanlar: • KORKLSUZ KAPTANLAR R. Kipling 0 GLXLIVERİN GEZİLERt j . Stevenson « KAÇIRILAN ÇXXXTC A. Stevenson • BtR ÇOCUĞUN HIKAYESt A. Daudet • ROBtNSON CJIOCSE D. Peioe 0 POLLYANNA E. Porter 0 ESRAREVGtZ ADA J. Verne • BtR EŞEGtN HAT1RALARI K. Segur 0 DEF1NE ADASt R. Stevenson • HEtDI J. Spyn 0 KAPTAN GRANTIN ÇOCüKLARl J. Verne 0 DÜNYADAN AYA J. Veme 0 TOM SAWYER M. Twain 0 KtMSEStZ ÇOCÜK H. Malot 0 TOM AMCA'NIN KüLÜBESt H. Stove 0 KÜÇÜK KADINLAR L. Alcott 0 GOKTEN ÎNEN MELEKLER P. Travers 0 KARA ELMAS A. Sa%vell 0 IYt HANIMLAR L. Aicott 0 80 GÜNDE DÜAYA GEZ1SI J. Veme 0 SOPHİENtN BAŞINA GELENLER K. Segur 0 KtÇÜK ERKEKLER L. Alcott 0 ALİCE TüHAFLIKLAR ÜLKEStNDE L. Carrol 0 JONÜN ÇOCUKLARI 0 BAMBt ..." • F. Sâlten " ' 0 MERCAN ADASl R. Ballantyne 0 KOYÜN IK1ZLERİ G. Sand 0 MÜTLTJ PRENS O. Wilde 0 KtMSEStZ KIZ H. Malot 0 İSVtÇRE'Lt ROBmSON J. Wyss 0 DÖRT ARKADAŞ K. Grahame 0 KAHRAMAN FINN M. Twain 0 KARA OK Stevenson 0 TILS1MLI AYNA L. Carrol 0 ORMAN MASALI R. Kipling 0 HANSEL'LE GRETEL j . W. Grimm 0 KÜRT AVCIL.\R1 3. Curwood 0 ALTIN AVCILARI J. Curwood 0 G.\RGANTÜA tLE PANTAGRÜEL Rabelais 0 YAGIZ ATLI ŞOVALYE W. Scott 0 FINDIKKIRAN ILE FARELER KRAL1 Haffman 0 İYİ YÜREKLİ KXZ K. Segur 0 BİR ÇALGIC1MN GEZtLERl Einhendorf 0 ADAKALK TÜRK MASALLARI K. Ignac 0 CAMBAZHANE KÖPEGI J. London 0 ORMANDAKt KÜÇtK EV A. Hugon 0 PAL SOKAGI ÇOCCKLABI M. Ferenc 0 AMAZON KIYILAR1 V.'. G. Kingston 0 ÖRNEK K1ZLAR K. Segur 0 GÖKTEN INEN MELEGİN DÖNÜŞü P. Travers 0 KARINCA KIZ L. S. Lienert 0 BUZLARIN EStRt E. Reper 0 GOLDONt BABANIN HlKAYELERt C. Goİdoni 0 AL MtBtLLl J. Steinbeck 0 GORÜNMEZ ADAM H. G. NVeHs 0 KARDEŞÇE ARKADAŞLAR J. Spyri 0 AtLE TCZAĞI Grich Kastner 0 ZENDA MAHKUMLARI Anthony Hope 0 FtRAVUNtTN KIZI Rider Haggard Genel Dagıtun: BATEŞ L. Alcott •• '•" •=. •• 0 Av. A. Nesrin OZBİL Av. t. Dündar ÖZBİL îst. 1977, 158 s. 20, GENEL DAGlTIM VE ÖDEMELt tSTEK: * İstanbul Üniversite Kitabevi Divanyolu İstanbul * Yeni Üniversite Kitabevi Ankara Cad. 80 Sirkeci İstanbui 'Broşür isteyiniî.) Tel. : 27 54 85 Meteoroloji Genel Müdürü ile Mudurluğun durumu ve tutumu kınandı ANKARA. (Cumhurivet Biirosn) Meteorolo ji Mühendislen Odası Başkanı Ali Aydemir ile Iviereoroloji Meslek Okulu Mezuniarı Dernegi Baş kam Cevclet Erkmen dün yaptıkları ortak açıl;lanıada. •yalruz teknik yayın yapınakla görevH meteoroloji radyosunun Diyanet İşlerinin yayın o:gar.ı haline geldiğini. belirtmişlerdir. Meteoroloji teknik iisesmde okuyan öğrencilerin her sabah ezan seslerıyle uyandsnldıkijırını ve Cuma günlerı zorunîu olaıak nfmaza gönderildiklerini öne süren oda ve dernek başkanları, Meteoroloji Genel Müdürünü de eleştirerek şöyîe demişlerdir: «Buguii DMI'nın genel müdürü. DMİ'de genet müclür. ODTÜ'de öğretim üyesi, TBTAK'da görevli. haşhaş işleri genel müdürü. Gıda Tarını ve Hayvancılık Bakanhğmda müsteşar yardımcısı ve Sümerbank'cia yönetim kurulu üyesidir. Bı kişinin bu görvlerin üstesinden nasıl geleceğin. takdirİErinıze bırakıyoruz.» Meteoroloji mühendisleri ve meslek okulu ıw zunları bu nedenlerle dün kutlanan dünya meiooroloji gününe de katılmamışlardır. DOCRUUU Devrimci kültür avgasının bayrağı MART SAYISINDA 0 İlerici Demokrat sanatçılar karşısmua takınılması gerektn tutum: «Yargılayarai: Sahip Çıkmak» 0 Lenin ve Mayakovski 0 Yükselen kapıtalizm karşısmda bürr,«rasinin konumu 0 Uluslaşma süreci, dil ve ulusal edobıyat 0 Halk Tiyatrosu Abone: 6 aylm 40, yıllık 75 lira îşteme: ERGÜN SAR1 P.K. 647 Aksaray istanbul USSiADi VE ÖNCESİ Prof. Rıfkı Salim Burçak Kitapçılarda. Dağıtım ve isteme: Derya Dağıtım, Babıâdi Caddesi 52 Cağalos'u İstanbul ÎNSAN HAKLARI KONULU ULUSLARARASI FiLM SENLiGiNDE TUNÇ OKAN'IN «OTOBÜS»Ü İKİNCİ OLDU STRASBOÜRG Insan Haklan konulu 6'ıncı Uluslararası Film Şenliğinin, bu yıl. «Çalışma Ha:; kı>nı işleyen filmlere aynlan ödüllerini kazanar.lar belli olmuşmr. Birincilik ödüiünü Kurt Gloor'un «La Soudai ne Solitude de Konrad Steiner» adlı 1976 yapımı filmi. ikincilik odülünü de Tunç Okan'ın «O'.obüs» adlı fümi kazanmıştır. 34 filmin gösterildiği şenlikte üçüncülük ödülü 1971 yapımı bir Pransız filmine verilmiştir. !"• san Haklan konulu uluslararası 7'nci film şenli gi gelecek yıl «ögrenim Hakln»nı işleyen filme vs rilecektir. (a.a. ı ser yayınevi 0 Yeni çıkan kiUplar LENİN BARIŞ tÇİMDE BİK ABADA ÎAŞAMA 15. Gözden geçirilmiş ikinci basım PLEKHANOV MİLİTAN MATERYALtZM 12.3» Bu eserde 1*15 devrimi yenılgisinden ,onraki dağınıklıkta onaya çıkan anti marksist akımlara karşı Plekhanov'un marksizmi savunan yazılan yer almaktadır. KADAR MACARtSTAN KARŞI DEVRİMİ 1956 12.50 LENİN HALKIN EĞİTİMt 13. ülusal kültürel özerklik Lenin'in bu kitabı devrimci eğıtim, kültür ve ulusal kültür konularını içeıınektedir. Genel dağıtım vc isteme Ankara Dağnım Bayındır Sokak 38'3 Kızılay ANKARA AVLKAT CEMAL OZBEY ALEVILIK ÜZERİNE TARTIŞMALAR 10 L. ALEVİ BEKTAŞÎ ŞAİRİ SADIK BABANIN NEFESLERÎ 15 L. İBADET DILI EZAN TÜRKÇE OL\L\LIDIR 5 L. RAMAZAN BAYRAMI YOKTUR 2,5 L. îsteme adresi: ülus tş Ham, E3/312 Tel: 10 68 13 37 02 07 ANKARA 0 İSTANBUL'DA SAĞLIK KOŞULLARINA UYMAYAN 20 KURULUŞ CEZALANDIRILD! İstanbul Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ek.r.? lerince şehirde son bir ay içinde 178 kasap, 41 SP. katatçı, 24 tavukçu. 64 balıkçı, 6 joğurthane, 97 ahır ve H mandra sa*lık denetiminden geçirilmiş, 2183 hayvar.a i^e k^r'ivucu aşı yapılmıstır. Veteriner Müdürlüğü yetkilileri tarafından ve '''•::• ^,.~ :, .e. pazar yerlerinde satışa çıkarıvpro=inden geçiren müfettişler, sağhk kosullannı yerine geürmeyen 20 rrüesseseyi cezalandırmıştır. öte yandan, yine son bir ay içinde 15 kişl kuduz şüpbesı ile denetim ve tedavi altına alınmıştır. 0 0 • • «TERCÜMAN REHBERLER»iN RUHSATLARI 15 NiSAN TARiHiNDEN BAŞLAYARAK DEGiŞTiRiLECEK. îstanbul'da çalısan tercüman reh'oerlerin yıllık ruhsatlarımn değiştİTilmesine 15 nisan tarihinden iubaren başlanacaknr. iercumaı r?hherle.re Belediye Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğü tarafından verilen yıîlık ruhsatlardan ücret ahnmamaktadır. Ancak son olaıak belediye meclisinin aldıgı bir karar gereğince. bundan böyle profesyonel tercüman rehberlerden. verilen yıllık ruhsatlann karşılığında 150 lira ücret alınacaktır. Ote yandan, ruhsatı bulunmayan tercüman rerıber'.Fın faaliyetine engel olmak iizere beledi•'i îaraıindan denetimler yapıl maktadar. îlgililprin verdiği bilgiye göre, îstanbul'da be lediyeye kayıtlı olarak çalışan 600 tercüman rehber bulunmaktadır. (a.a.) 0 0 % • 0 0 turtayeyazian Aylık kültür edebiyat dergisi Yöneten: Gemal Süreyya 1 NtSANDA ÇIKTYOR 0 Her sayı bir sanatçı hayatını anlatıyor: H.I. Dinamo. Nszun Hikmet'le kurduğu illegal t!) örgütün nasıl provoke edildigini TÜRKİYE YAZILARI'na açıkladı. 0 Her sayı bır ress&mımız, ürünleriyle: İlk sayımızda Cinat Burak. 0 Halk Dili. 0 Bir yazann portresi: Ilhan Selçuk 0 Edebiyatta çağdas duyarlık. 0 Muzaffer Erdost, kMtür politikası üzerine görüşlerini açıklıyor. 0 Mehmet Kaplan'ın şiir tahlillerinin eleştirisi. 0 «Kesit» bölümünde «kitaplar», «televizyon», «müzik», «saklı güldeste». 0 Emre Kongar'ın kitabının eleştirisi. 0 Niyazı Akmcıoğlu, yıllardan sonra şiirirü ilk kez TÜRKİYE YAZILARl'nda yayımlıyor. 0 «Olüler Diriler»de Peyamı ve Kasun Gülek. 0 Cığerhun ve Can Yücel'in yaratıları üzerine. 0 Ye... Niyazi Akvncıoğlu, Tevfik Akdağ, Metin Altıok, Arif Damar, Muzaffer Erdost, Ragıp Gelencik, Sait Maden, Sadık Munzuroglu, Özlem Özgür, Demir Özlü. Ali Püsküllüoğlu, Ahmet Say. Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu. Ayhan Toprakçı, Hilmi Ya'vuz, yazı ve şiirleriyle. 0 «Sözün ve yazmın dostlan»ndan anket sorularımıza yanıt bekliyoruz. 0 Yazışma ve havale adresi: PJK. 387 Kızılay Ank3ra. 0 Yıllık abone 100, altı aylık, 50 lira. 0 Genel Dağıtım: TÜRKİYE YAZILARI / İstanbul ve Anaöolu: Tan Dagttım / Ankara Dağıtımı: Toplum Kitabevi. TÜRK JAiRLEfti Sadettin Nüziıet Ergun'an 82 98. tasiküller Gönül KiUbevi, Sahaflar İstanbul Tel: 22 85 31 ANKARA 0 0 0 0 0 MUHASEBE VE VERGİ OERGtSl LiSELER ARASI HALK OYUNLARI YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ KADIKÖY KIZ LiSESi JÜRiYi K1NAYARAK ÖDÜLÜNÜ GERiVERDi istanbul Turiam ve Folklor Derneğinin düzen iedigi liseler arası haik oyunları yanşmasında Dı yarbakır yöresı oyunlarıyla üçüncülüğü kazanaîi «Kadıköy Kız Lisesi> öğrencileri yanşmalarda disiplinsızük oldugu gerekçesiyle ödüllerini iade et mişlerdir. v.ciier L;se müdurünün imzasını da taş: dernege geri verrruşler ve derneğin üerde düzenli yecegi yarışmalara da katümıyacaklannı bildirmiş ierdır. Cgrenciler di'.ekçelerinde ayrıca finale en yük sek puanla ka'.dıklanm, finalde ise iliri üyeleımin puanlamasmdaki dengesizlik nedeniyle 3.1üge düsürüldüklerini ifade ederek «Demeginizi tems:len Jüride yer alan genel sekreteriniz Diyarbakır folklorunu hiç bılmeden puan kırmıştır. Bu tür aavramşl£rı dK kmarız.» demişlerdır. • r' '• •••^ bjriikte ödülleri olan tabağı 0 0 0 0 0 6. cilt 4. savnda cıkan yazılar Dergimizöe emiâk ve. gisi ile ilgıli tüm soıulara cevap bulunabilir. Binaların beyanı, Arsaların beyam, Arazilerin beyanı, Istimlâklerde rayiç bedelinin uygulanma^ı konusunda Arıavasa karan, Beyana tabı tetterîeı, Bina ve taanliüt işlerınde asgari ışçilif:n hesaplanmHsuıaa yapılan önemli de|işik!:k. İşletmelerde verimUlik ölçünıleri, Te'.inoio.ii transfen işlemlerı Bilgı edinms adresi P.K. 54 UİLis ÎZMiR 1'iNCi TURİZM FUARI BUGÜN AÇILIYOR İZMİR, (Cunıhuriyet Ege Bürosu) 1. Tarizm Fııarı bugün torenle açılacaktır. Faderal Almanya'nın katılmasıyla uluslararası bir nıtelüc kazanan fuann büyük ılgı görejefini umdukiaıır.ı belirten Fuar Müdürü Cumhur Güniz, turistik eşyalann sergiienmesmın yanmda. bazı pavionlaıda satış da yapılacagını sözlerîne eklemiştir. Müdür Gürüz, şunları eklemiştir. «Dünya turizm kavrammda ihtîsas tuarlarma yönelmertin önem kazanmasını dikkate alarafc bu yolu seçtik. Yerli ve yabancı toplam 57 nrmanın >"amnda Federal Almanya da pavyon açacaktır. Amacımız, yeni ncaret sahaları açmak ve tunstik değerlenmızi sergileyerek dünyaya tanıtms/.tır. 1. İzmir Turizm Fuannda hatıra eşya, pskni<t ve kamping malzemelerivle seyahat için gerekü fV yalar sergilenecektir.» Sergı cuma, cumartesi ve pazar günlen 1021, diğer günler :se 1220 saatlerı arasında ziraretçilere açık bulund'jrulacaknr. Topiumcu Gerçskçı Edebiyatın 0 GENÇ VE TEK SESt Orneü v ISLETME MUHASEBESI Y&Y1HURI MÂVİ ve KAR Sabahattin EYÜBOĞLU 14 YAZI EKLENMtS OLARAK, YENÎ BASKISI ÇIKTI... FÎYATI: 25 LİRA.. îsteroe Adresi: Çağdas Yayınlan Halkevi Sokak 39/41 Cağaloglu tSTANBUL ÇAĞDAŞ YAYINLARI Mayınlı Topraklar Üzerinde FıKttl 0R4M Pıyau 2U Ura îsteme adresi: çagda? Vayınlan. Haik«n Sokafc 39/41 Cagaloğlu • tstanbul MEHMET CRAGITN Başbakanhk Yüksek Denetlerne Kurulu Uzmanı öfretim görevlisi 1ŞLETMELERIN YÖNETÎCt VY. UYGUIA3UCILARININ Mal ve hlzmet maliyetleri, malî mevzuatımıza en uygun ve güvenilir bir sistemle (tekdüzen) nasıl çıkarüabilir? Yönetim için gerekli olan bilgilerin çıkarılması ve tüm giderlerin kontrol ve analizleri nasıl y&püabilir? gibi sorunlannın bmekleriyle çözümleri 90U sahife, 225 Lira Büyük kitapçüardan ya da P.K. 81 Kmlay/Ankara adresinden istenebüir. \eiLI\MEVL\ OZEL SAYI: 15 TL. • Uzaydan Sinj"aller Geliyor • Rus Uzay Çalışmalan • Evren Bir Şaka mı? MART SAYISI: 10 TL. • Uçan Daireler Ararmzda • Biyonik Insanlar Gerçek mi? • Bilîm Kurgu nedir? AYRICA: • Gençler Arasında Öykü Yanşması. • TV • Radyo • Sinems Okur köşesi • Bayinizden Araymız! P.K: *) Kızîltoprak.'lST. Posta çeki: 102008 yenı boyutuyla DAHA GÜÇLÜ'. Sayısı : 5. Yıllıgı: 50. l i r a P.K. 41 Konak 1ZMİR PİYA KİTABEVİ , Türkçe Öğretmenleri, Ortaokul, Lise Öğrencilerinin İlgisine: Ozanlar ve Yazarlar'm ilk baskısı tükenmek üzeredir. Incelediniz mi? Ebubekir Pamukçu OZANLAR ve YAZARLAR (On Lira) PtYA KÎTAPEVt PK: 42 ÜSKÜD.\R KİPADA Kitap Plisyer Bay ve Sayanlar Araruyor. Şahsen müracaat. Divanyolu, Kıodfarer Cad. No: lü Da. 2 İstanbul ALMANYA'DA KİTAP K A Y N A R TÜRK KtTABEVt akla se'.ir. p 4100 DVISBÜRG • HANSA STR SS denince KtHS, (Cunıhuriyel) Asri mezarlıkta aüe mezarhğı alan bazı kişilenn aldıklar; mezarl: n son günlerde başkalarına devır, hibe vesaır 'ji,\larla ve fazla fiyatla sattıkları saptanrruşi.ır. Arsa satısmdan sonra mezar sat:ş!annı dı karaborsacıiığın etkilemeye başladığmm öğrenilc;ğini söyleyen Kiüs Belediye Başkan Yaıdur.cm Mustaia Kıvrakdal. bu şekilde menfaat sağlam?< isteyen kimselere beladsyenın âlet olmaması jçm alman merarlann devır ve lıi'oe ed:irnesirı;:ı yasal;landıgırıı söylem;ştir. KiüS'TE MEZAR SATIŞLARI DA KÂRÂBORSÂY DÜŞTÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog