Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Londra. 'a.a.i Gelen felgraîr Nankin'in sukutunuılı haber rmektedir. Cenupluların (2) hre girmesi üzerine Şanghay*ın rli mahallelerinde yagmalar ve ngrnlar vuku (3) bulmuştur. ı yUzden Moskova'da tezahüt (4) yapümıştır. Londra. (a.a.) Şanghay'dan idirildigine göre, cenup kuvtleri kumandanı ile buluşarak n mahallelerine gitmiş olan giliz generali, konsolosu ile >rt tngiliz zabitinden 15) mükkep bulunan heyeti murahha(6), bir an, muharrikler (7) rafından sevk edilen fevkalade iiheyyiç (8) bir halk tarafından »ta (9) edilmis ve bunlardan zılan otomobilin basamağına tarak bu ecnebilerin hemen am edilmeleri lazım geldiğini Jka bağırmıstjr. KJasik palarla (10) müsellah cellatlar or>a çıkmış iken son dakikada • Nasyonalist fırkalı yetişerek jzakereye memur edilmiş olan gilizleri ölümden kurtarmıştır. ıpılan müzakereler neticesinöe ;neral Pisoçen teslime muvafat (111 ve cenuplulann bayrağı, rargâhı umnmıye keşide edılLşttr (12). Sokaklar naaşlar(13) doludur. Şapey mahalleıde tüfek seslerinden kaçmak eyen kadın ve çocukların ?nil 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 24.3.1927 DONYA OUYURI ölerlnden başka bir sey işitilrnemektedir. Korkudan evlerinde kalmış ve elbiseleri askerler tarafından alınnuş oldugundan dolayl üryan (14) bir halde kalmış olan kadınların sayısı çoktur. Yann Ocaklılar Bayramıdır. îstanbul Türk Ocağı hpyeti idaresi (15) tarafından yarm ocak'ın 16'ncı senei devriyesi (16 > ni tesit için güzel bir program hazırlanmıştır. Bu programa göre Ocakhlar bayramı yann tertip edilecek ve bir resmi !bul yapılacaktır (17). Frankfurt'ta hir sergi Frankfurt'ta bir alatı musikiye (18) sergisi açılacağı ve Türkiye Hükümetinin de bu sergiye iştirak (19) edeceği bildirilmiştir. Maarif Vekaleti bu hususu îstanbul Konservatuvanna yazmıştı. Şehremaneti tahsfsat verdiği takdirde bir çok şark alatı musikiyesi ile bu sergiye katılacagtz. Bankalann birleşmesi îş Bankası ile İtibarı Mllli Bankalan dün birleşti. îtibarı Milli Bankası Meclisi İdare Reisi N'ecmettin Molla Bey dün Ankara'ya giderken kendisi ile görüşen bir muhabirimize, «Muhakkak olan bir şey varsa bu birleşme çok feyizli olacak ve çok 1yi neticeler verecektir.» demiştir. Kaber aldıgımıza göre Ziraat Bankası'nın da bunlarla birleştırilmesi ve bir devlet bankası tesis edilmesi etrafındaki söylentiler hakkında müdiri umumi muavini şöyle konuşmuştur: «Ziraat Bankasınm bunlarla birleşmesinin imkânı yoktur. Çünkü Zira at Bankası Anonım şırKemr. s.a1 zanç temin eder. Halbuki Devlet Bankasuun vasfı (20) kazançtan' ziyade devletin mali meseleleri • ile meşgul olması seklind« hulassa (21ı edilebilir. (1^ Sukut: Düşmek. ı2i Cenuplular: Güneyüler, (3) Vuku bulmak : Olmak. <4) Tezahürat: Göstenler (5) Zabit: Subay. <i) Heyeti murahhasa: Delegelerden oluşan heyet. (7 ı Muharrikler tarafından sevk olunan: Kışkırtıcılar tarafından gönderilen. (S) Fevkaıade müheyj'lç : Olağanustü heyecanlanmı^, coşmuş. (9) îhata edilmiş : Çevrilmis. (10) MüseUah : Silâhlı. (11) Teslime muvafakat: Borun egmeye razı olmak. (12' Keşide edilmiş: Çekümiş. (13 ı Naaş: Insan ölüsü, ceset. <14ı Urjan : Çıplak. tl5) Heyeti idare : Yönetim Kurulu. (16) Senei devriyesini tesit: Yıl dönümünü kutlama. (17) Resmi kabul : Tören. (18) Alatı musikiyye : Müzık ecstrümanlan. '19 ı îştirak: Katılma. '20 ı Vasfı: Niteligi. (21' Hulasa : Özet. TURK'E DESTAN, "IKGAT MMAIN 5V ., Kahm Uğurlu'nıın Türk e D?s tan'ını birsaç kez okuduın. En sonra, içinde bulunduğum insancıl ögeleri degerlendirerek kitabın bu yarunın ağır bastıgını gördüm. Şovenist. ülküsel dozlar, renkîer tasımadığını da saptadım. Türk ulusunun ba$langıçlarından yoia çıkıp hepimızin bildiğimiz bölgeler den. kültür dönemlennden. çaglarından geçtikten sonra ulusal kurtulus savaşına. Mustafa Kemal'e dek gelip dayantr. Dogunun en Batı ucunda ya da Batınm en Dofu ucunda tutunmuş Türk ulusunu bagımsız lıgına. şarkılar. marşlar söyleyerek humanist bir şiir şezisi yapmış olur. Şair. bunda zengin şiir kaynaklanna ^anp kalemini buralarda sulamıs. emperyalist düşüncenin dışında, kendine yasanacak, güvenii, guzel bir yurt arayan çok eski bir insan toplulugunun. bir ulusun gerekli serüvenini vermefe çalışmıştır. Atatürk'ün saghğında. Faruk Nafiz'in. liderin etkisiyle yazdığı yeni bereketli yurtlara yerleşme destanının taşıdığı anlamda bir ya pıt vermiştir. Şair. bu tehlikeli konuyu işlerken tuıaga düşıne mek uğruna çok dikkatli davranmış, sonuna dek fetih düslerinin uçurumlan Uzerinden kolayca atlamasını bilmiştir. Şairimiz, ulusal kurtuluş savaşmm insancıl düçünceye dayalı yapısı içinde şiirine. uzun yolculugundan sonra. dinlenecek bir yar bulmuş, destanıntn. öteye beriye çekilerek siyaaal erekler ugruna harcanmasına olanak bırakmamıştır. Şovenizm kaygusundan uzak bir şairin, kendi ulusunu şiire sıgdırabilmek düşü, kitapta egemen görünmektedir. IRGAT StMAN: Ivo Andriç'in hikâyelerden oluşan bu kitabını Yugoslav uy ruklu Türk yazan tlhami Emin Hasan tneUin DiNAMO FELEViZYON 40 CİNGÖZ (NODDY): Kukla dlzl ıllmin CINGÖZ OYÜNCAK KENTTE adlı bölürnü yayınlanacak. Herşeyden habersiz olan Cingöz, Koca Kulak ile birlikte oyuncak kente giden trene binerler... .05 BİNDALU Televizyon Çocuk Yayınlan Şubesince hazırlanan programda, küçük seyircilere bir yörenin folklöründen ömekler veriliyor ve bu oyunun hangi yöreye ait olduğu soruluyor. Programm ikinci bölUmünde ıse bir atasözii, dramatize edilerek oynanıyor ve atasözünün h&ngi atasözü oldugu sorusu yöneltiliyor. .30 İNSAN VE DtNYASI Televizyon Kültür Yayınları Şubesince hazırlanan dizi programın bu bölümünde, Türkiye'deki sakatlar sorununun görmeyenler bolümü işleniyor. Gülseren Budayıcıof lu'nun sunduğu programa Kftrler Cemiyeti Başkanı Mithat Enç komık olarak katılıyor. .00 HABERLER VE HAVA Dl.TRt.TWtJ .35 ALTI MİLYON DOLARLIK ADAM Dizinra NÜKLEER ALARM adlı serüveni yayınlanacak. Atom üssünden bir bomba çahnır ve bir başka ülkeye satılır. Ancak borabanin parçalarının bir uzman tarafından bir araya getirilerek kullanılabilir duruma sokulması gerekmektedir. Bomba hırsızı Swenson, bu iş için uzman Clea"yı kaçınr. Clea'yı kurtarmak isteyen Asronot Steve Austin'; yakalayan Swenson, her ikisini ve bombayı alarak bir uçağa biner. Bu sırada nükleer alârm verilmiştir. 21.25 KADINLARIMIZ Istanbul Televizyonunca hazırlanan dizi programın bugunkil bölümünde sorunlu çocuklar konusu ele alınıyor. Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Özgür Polvan ıle program yapımcısı Sema Okay bir röportaj yapıyor. Röportajda çocuğun ruh sağlıgı, kardeş kıskançlıgı ve büyükanne, büyükbaba ile çocuklann ilişkilerine deginiiiyor. Programda aynca Vasfi Uçkan'ın yazdığı ve Mümlaz Ener. Zihni Göktay, Gülşen Girginkoç, Sevgı Akyürek, Güngör Bayral ve Yurdanur Gerçeker'in rol aldıkları GÜNDÜZ HIRSIZI adh bir oyuna da yer vfriliyor. 22.00 METRONOM: Mehmet Ali Erbil üe Derya Baykalın birlikte sundukları programda her zaman oldugu gibi Sait Sökmen'in Koreografisinde Meîronom Pantomim ve Dans Grubu yer alıyor. Programda yer alan Türk Hafif Müziği sanatçıları ılı> sunacaklan parçalar şöyle: LOKOMOTİF TOPLULUĞD: Lokomotıf, IŞIK ÖZTÜRK: Donemem, EROL EVGÎN: Bir de bana sor, İPUCU TOPLULUĞO: Hop otur, hop halk ve ERKÎN KORAY: Allahaşkına. Progıamda aynca şu yabancı sanatçı ve topluluklar da yer alıyor: KIKI DEE: IVe Got The Music In Mi. ve ROXYMUSIC: Love Is The Prug ve Both Ends Buning. Programm bilmece bölümılnde mankenler eşliginde Stevie Wonderm PASTIME PARADIESE ve Kraftwerk Toplulugunun MITTERNACHET adîı melodileri ile Roger Dean'ın resimleri izîenecek. 23.00 GtİNE BAKIŞ BULMACA 1 23456789 SOLDAN SAGA: î Atom araştırmalanııda elektriklenmiş cisimlera yiiksek hız veren bir alet 2 Evin bölümleri Kural 3 Eskiden dervişlerin kendilerine uyguladıklan zahmetlı ve perhizli dönem Gidiş 4 Karı^ık renkli Tersı vücudunun dış yürü anlamında bir söz 5 Teısı \licudun devimini ^ag.ay^n organların genel adı Orta kararda pışmiş yumurta için söyıenir söz 6 Bir sıfat ekı S:rcınsi}nım' un simgesı Kocaman T Tersi bir emit Tersi bir uydu 8 Kimı düsünceleri tr.kte, saka ve takılmalarla süsieyıp arılatan söz veya yazı türu Tersi suya düşen cismin çı«ardigı ses 9 Eskiden generaüeıe verüen j isim Eklenti. YTKARIDAN AŞAGri'A: 1 Methiye, destan 2 Kır \*aşayışmı anlatan kısa koşuk Tersi faşist bir cıınta tarafından yönetilen bir Güney Amerika Jlkesi 3 Yontulmuş iri odun Üye 4 Tersi ortada oynanan 05nın. çahnan çalsndan sonra toplanan para 5 Eskiden kulÎEnılan bir silâh türü Tiksinme 6 Tersi bir şeyin niteliklerini övme 7 Karadeniz bölgesinde bir ilin halkından Tersi bir siyas! partinm simgesı 8 Eski Roma'da ozanlan dinlemek üze re toplanılan yer 9 Hafif ıslaklık Tersi dogala aykırı. DÜNKt BLLMACAMN ÇÖZtTMt: SOLDAN SAĞA: 1 Dadacıiık 2 arl îri 3 yaB Ni Ar 4 Alal*ma 5 na'aV Kal 6 Arasıra 7 şB arataM 8 Mar^ Ma ü Anlatarak. YTKARIDAN ASAĞITA: 1 Dayanışma 2 Arala Ban 3 Dibata rL 4 Ay Earaka 5 Canavar 6 ıM Sara 7 Lı akıT 8 Ira Arama 9 Kiralamak. le bilikte Adran Özçaiyıner çevinnış. Ben. İvo Andriç'ı Dri na Köprüsü adlı büyük. ünlü romaniyle tanımıştım. Yazar. Drina Köprüsü'nde büyük bir yazarhk, insancıl bir duyuç. düşünüş zenginliği göstermişti Osmanlı tarihinin derinliklerinden, bunun yıküışına dek süren Türk Yugoslav toplumları ilişkileri, bu kitapta düşmanlık ruhundan annmış büyük bir yazarhk, insancıl bir duvuş, düşünüş zenginliği gös ternüşti. Osmanlı tarihinin derinliklerinden, bunun yıkıüşına dek süren Türk Yugoslav toplumlan ilişkileri. bu kitapta düşmanlık ruhundan srın mış büyük bir ruhla incelenerek verilmişti. Yazar. kendi kentinln tarihçesini, Türk Yugoslav uluslannın yazgılariyle Drina Köprüsü üzerinde kar şılaşttnp harman etmiş, böylece Osmanlı tarihinin son günlerini de bu köprünün yıkintılan arasında acı sayfalar olarak betimlemişti. Böylece büyük yazarhk gücünün vanında büyuk insanlık niteUkleri de gösteren İvo Andriç'in Irgat Siman'ım da büyük bir ilgiyle okudum. Birkaç öyküden oluşan bu kitapta. da yine Osmanh tmparatorlugunun son yıllannda iki toplumun bireyleri arasında geçmiş olaylann temelli toplumsal öykülerini bul maktayız. Hele Irgat Siman'ın kişiliğinde İmparatorluktan her an kopmak düşleri içinde yaşayan topraksız bir köylünün vakltsiz düşlert yüzünden uğradığı felâketlerde işçi smı fının bütün öyküsü çarpıcı bir biçimde görünmektedir. Avusturyanın işgal ettigi kentin top raklan üzerinde artık özgür olduguna rnanan u^at Siman. Turk ağasms kafa tiıtarken. yeni efendisi ile Avustury* ^ a " salannın da eski Osmanlı vasalarınm topraksız köyiü üstune olan maddelerini oldugu gibı benimseyer^k onun köleliğini sürdurmesine şaşıp Kılır. Siman. bütün egemenlcrin. kendi kölelıgi üstünde bir düşünoede olduklanm şaşkınhkla gönir. Bütün :,asalar, mahkf1meier, şahlanarak düşnıan gibi zavallı Siman'm üstüne vürtir. Adamcağız. agaya başkaldırdıfemdan dola\T karma topiumıın a\akları dibnie C:Ü=»T" • Aaika Yasarken> adlı uzun bikâyerie o karma toplunrın lürlıi gelenekleri. görenekJeri. Osmanlı tmparatorluguııun yıkıIÎS günlerindeki instn görünüın >ri. bü\ük bir yazarhk ye"eneğiyle anlatılmaktadır Ufak •efek cevin zaafına bakmazsak. çenrmenler bize Yugoslav dünyasıran en güzel yapıtlsrmdan birinı vernüştir denebilir. Jepa Köprüsü öyküsünün çevirisi. ötekilere şöre daha başarılı görünmektedir. KARADENtZ AŞK TÜRKÜLERt : Ismet Zekı Eyüpoğlu'nun uzun yıllardır gerek gazeteler de gerekse Soyut dergisınde yazdıgı çok i'ginç inceleme yazılannı her zaman büyük bir ilgiyle okudugumu söylemeliyım. Sonra. kendısiyle tanıştım. Tarihin ya da arkeolo.jik gerçeiderın ayak izlerinde m sanoğlunun her zaman yitip gıdecek gibi görünen belli behrsiz varlığını yakalayıp bir yana not edişini içimdeki en eski ilgilerle koşvıt bir çaba olarak bıılmuşumdur. Arado^u >TI biraz da Halikarnas Balıkçısının insancıl ilgileriyle aras tırıp inceleren Eyüpoğlu. «n sonra, bir bilgin olduğunu gösteren yapıtlar vermeğe başladı Bu topraklar üzerinde yaşamış, bugün de yaşamakta olan insanoflunun gelenekler biçiminde sürdürdügü kültürün göze görünmeyen derinliklerindeki en dirimsel yaşam ögeleri ni yakaiayıp bir bilein agırbaslıhğı içınd'S verebilen yazar, katıksız, özgün bir bilgin olmanın mutluluguna adaydır. İki ciltlik cinsel büyüler. sonra, kuvvet macunlan kitapları, hiç bir zaman seks aygırlannı kamçılamak uğruna defil, Anadolu insanının tek mutluluk cenneti olan cinsel yaşayışında kullana geldigi ybntem leri bilimsel bir kaygu içinde vermek istemiştir. Anadolu ınsanı. genellikle Trabzon yöresi halkı, yaşamlannın en güçlü etkeni olan aşkın etekleri rtibinde cünbüşlü horonlar oynamasmı bilen, bunu şiire. rürkülere geçiren bir topluluktur. Yazar dostumuz, kendisi de bu toplumun insanlanndan oldugundan konularım daha yetkili bir biçimde islemek olanagını bulmuştur. Bu üç kitap, bir bilginin kaleminden çıkrms olmakla bırlikte roman gibi okunabilecek güçte ilginç sayfalarla süslüdür tsmet Zeki Eyüpoğlu, Karadeniz Aşk Türkiileri kitabiyle kitaplannı bü tunlemiş, bir yöre halkmın kültürüne kocaman masma\i bir pencere açmtştır Türküler kitabmda Trabzon halkı nın mizah, yergi ögeleriyle de süslü havasına gırince Karadeniz insanının güçlü kalp attşını duyacaksıruz. Daha önce. pne Trabzonlu Bilâl Aziz Yanıkotlu'mın vaktiyle yayım lamış bulundugu Trabzon Manilennden sonra, bu kitap. bır bütünleyici olarak kitapügınızdakı yerini slacaktır. "BOZUK DÜZEN,,E Türk tiyatro tarihinin çok az oyunu, «Bozuk Düzen» ölçüsünde. zamana karşı etkinligini koruyabilecek sanınm. İ!k oynanışından. ilk etkileyişüıinden bugüne çok zaman geçti. Yine de güncel bir olayın irlendiği gibi coşturuyor insanı «Bozuk Düzen». Güner SUmer. yazar olarak bu etkinligi nasıl saglayabilmiş? Harbiye Şehir Tiyatrosu 'nda «Boz\ık Düzenni çok başanlı bir ekıp çalışması riteliğiyle iılerken hep bu soruyu yanıtlamaya çalıştım . Kuşkusuz Türkiye'nin btıgünkü çıkmazlanna, insan ilişkiîerindeki derin yalnızlıklara, kimsenin kimseyi anlayabilecek olanağa sahip olamayışına cegindiği için etkili her şeyden önce yapıt. Ama bunlann yanı sıra. evrensel bir arayışı da var «Bozuk Düaennin. Mutlulugu anyor. Mutlulugu soyut birtakım kalıplara oturtmaksızın. düşlemle belirlemeyerek: tersine en küçük bir kıpırtımızda bile anlamlanriırarak anyor... Mutlulugun insam insan kılabilecek en önemll öge olduğunu ammsatıyor. aBozuk Düzen» yeniden sahneye koyulurken, çoklan, geçmis yıllardaki sergilemelerden daha mı basarılı olacak, yoksa eskidi mi oyun, diyorlardı. Daha önce ızlemişseniz bile, gidip görün «Bozuk Düzennı Iyi yürekli, dost bir yazar sesinuı. kendi yapıtına yaklaşırken ne denli acımasız eleştirileri, yönetün açısından ne den li korkusuz degiştirimleri gerçekleştırdiğini kavrayacaksınız. Bir ekip çalışmasının sonucunda, ilk sergilenişlere oranla çok daha çagcıl. çok daha düz bir ovnanış kotanlmış. Her duygu, duygusalhğı asarak, ama belleğe yerleşerek yansıtılmış. Bir yetenek olduğunu kesinlikle tamtlayan genç oyuncu Taner Erhal'm, Türk tiyatrosuntın en büyük oyunculanndan olduguna inandığım Ismet Ay'ın ve renkli bir kompozis GÜNAYDIN yon çizen Hümaşah Hican'm ad larını andıktan sonra, bütün kadroyu, dekorcusundan her türlü el emekçisine içtenlikle kutlamak isterim. de okuma alışkanhfıntn edürllemeyecegini, buna koşut olarak, aile ve toplumsal ortam aracıhgıyla da okuma alışkanhgının kazarulacağını ileri sürdü. Türkiye'nin bugünkü sosyolojisinden betimsel ömekler getirerek, okuma alışkanlıguu bir türlü edinemeyişimizin belli başlı nedenlerini, kendi görüşü çerçevesinde saptadı. Söz alan Atillâ Özkırımîı, aile ve toplumsal ortam etkenlerine katılırken, Hızlan'm ne den olarak öne sürdügü «Televizyon. okuma ahşkanhğını bal tahyor,» savına karşı çıktı. Araçların ayn tşlevleri olduğunu söyledi. Son konusmacıydı BertAn Onaran. Konuyla özdeslik kurarak. renkli bir söyleşryle. açık oturumlann anatomisine girişti. Çahşmanın, yılmamanın, bireysel de olsa ner türlü bagnazhkla savaşımın önemin) belirtti. önerileri arasında okudugunun güzelligine inanan lann birbirlerıni haberlendirmesi de vardı. Her şeyl başkalanndan beklemenin yararsızlığına da degindi Onaran. . Selim İLERi R A D Y O TRTI 05.00 Açılış. program ve tasa 05.05 Türküler. şarkılar ve oyun 06.00 06.02 06.30 07.00 07.02 07.07 07.30 07.40 09.00 09.02 09.45 10.00 10.01 10.21 11.00 11.01 11.16 11.30 12.00 12.05 12.10 12.55 13 00 13.15 13.30 BiR &ÇIK OTURUM Avusturya Kültür Ofisi'nde geçen hafta, şimdiye dek hiç ırdelenmemiş bir konuda, ilgmç bir açık oturum gerçekleş tirildi. Açık oturumun konusu, «Türkiye'de Okuma Egitimi Alışkanlıgı»ydı. Ahmet Cemal yönetti. Konuşmacılar ıse Mehmet Başaran, Dogan Hızlan. Bertan Cmaran ve Atillâ Ozkınmlı'ydı. Sözü önce Başaran aldı. Yazanmız yıllardır sürdürdügü egitimciliğinin oluşturdugu verileri sundu. Bunlardan yola çı karak. egitimin okuma alışkanlıgı edinmede çok buyük bir roiü olduğunu belirtti. Aynca batı dünyasındaki efitim dizgelerini açıkladı. Daha sonra konuşan Doğan Hızlan, yalnız öğrenim evresin haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler Damla Damla I>eprem Kısa haberler Arkası y a n n havalan Kısa habeTİer Günaydın Bölgesel günaydın Kısa haberler Köye haberler Eö|çesel yaym vo reklâmlar Haherler . ; , ,, . "* i *. , 1432 Bölgesel yayın ve reklâmlar Kısa haberîer 15.00 15.01 16.00 16.05 16.35 16.45 17.00 17.02 18.00 Çocuk bahçesi Yıldız Ayhan'dan türküler Yabancı dıl dersi Bölge haberleri Reklâmlar Ögle üzeri Reklftmlar ve Radyo, Tele vizyon program haberleji Haberler Oyun havalan Bölgesel yayın ve ppklâmlar B^z^eıj sesler Kısa haberler Sizlerle birlikte. Bölge haberleri Yabancı dil dersl Hafif müzik Çocuk bahçesi Kısa haberler Akşama dognı Bölgesel yayın ve reklâmlar 19.00 13.30 20.15 20.40 20.45 20.55 21.00 21.02 22.00 22.02 22.02 22.02 22.22 22.40 23.00 23.10 23.10 23.40 24.00 00.02 00.40 00.55 01.00 Haberler Bölgesel yaym Köy dağarcığı Ney taksüni Din ve ahlak Konuşraası Çocuklar için Kısa haberler Radyo tiyatrosu Kısa haberler Bölgesel yayın T.B.M.M. saati Hafif Batı müzitl Türküler Şarkılar Haberler 01.00 Bölgesel rayın Yurttan sesler Tugrul M u m c u d a n şarkılar Kısa haberler Gece yarısından sonra Küçük konser Kısa haberler 05.00 Gece yansı TRT III 08.00 09.00 09.30 09.45 10.15 10.30 11.30 11.45 12.05 12.40 13.00 Gün başlıyor Olayların içındea Türküler Once söz vardı Şarkılar Okul radyosu Türk efsanelerl Şarkılar Hafiî müzife Türkçe sözlü naflf müsk Haberler 13.15 13.30 14.00 14.15 14.45 1501 16.00 16.20 16.40 17.40 13.00 18.20 Hafif müzik Olaylann içindan Şarkılar Çağımızın bilim oncüleri Ozanlık töresinı yaşatanlaT Okul radyosu Şarkılar Arkası yann Kadın ve aile Sevilen sesler Atatürk'ten Saz eserleri 18.30 19.00 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 22.02 23.00 23.15 23.30 ZT35 23.55 Yurttan sesler Haberler Çeşitli müzik Karma fasıl Earok müzik Olaylann iç'.nden Açık otunım YayKur saati Hafif müzik Bir romammız var Haberler Türküler geçidi Program ve kao<irn$ «1871 Komün Günleri» Ankara Sanat Tiyatrosunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Bertold Brechfin «1871 Komi'm Günleri» oynanmaya başladı. Rutkay Aziz"in yönettiği oyunun müziğini Hans Eisler'den Ünal Büyükokutan uyguladı. sözlerini de Ahmet Aksoy yazdı. Dekorlannı Cengiz Kabaoğlu ve Haldun Ertekin'in gerçckleştirdiği oyunun bir sahnesinde Thiers rolündeki Rana Cebbar görülüyor. TRT II 07.00 07.02 07.30 08.30 09.15 09.45 11.15 Açılış ve prograrn Güne başlarken Sabah içm Perşembe konsert Bizden besteler Yurttan sesler jriefclsr toplulugu 10.15 Dıskotegınıizden Iki solistîen kıâsik CS»T1ÇÎ 11.45 öğleye doğnı 12.45 Türküler secidl 13.15 Müzik söleni 14.40 Güfteler ve söyiedıfcleri 15.00 Türk bestecilerinden 16.00 Müzik dünyasınlaiı 17.00 Çeşitli solclar 17.30 Konçertolar 18.00 Aldı sazı eline 18.20 Oda müzifci 1900 Anılann müziği 20.00 Istanbul Devlet SenforJ 21.30 22.00 22.30 23.00 24.00 00.30 Orkestrası konserı Türküler ve oyun navaîan Caz şarkıcılan Erkekler fash Geceden geceye Gece ve müzik Sonat saati ECZANELER BAKIRKOY: Saadet CAtaköy), Osmaniye (Osmaniye), Güven • Güngören). Sevgi (Şirmevler), Yeşilyurt (Yeşilyurt). Yayla (Kanarya). Seda (Esenler köyü), Gültepe (Sefaköy), Köprübası (Kücükçekmeee), Merter (Merter Sitesi). BEŞtKTAŞ: Serpil (Barbaros Bulvarı), Alev (Dikilitaş). Levent (4. Levent), Diler (Ortaköy), Boğaziçi (Bebek). BEYOGLU: Yeni Agacami (Sakızagacı Cad). Cansever (Sıraselviler Cad), Yenişehir (Serdar Ömer Cad.) BEYKOZ: İksir (Pasabnhçe'». EMtNÖNt'r tstanbul (Bahçekapı). Altın (Gedikpaşa\ Şüleymaniye (Süle>Tnaniye), Alev (Cagaloğlu) EYtP: îslâmbey (Islâmbey Cad.) Levent iSilahtar). Güner (Rami), Yer.i Ümit 'Bayrampaşaı FATtH: Servet (Malta), Turan (Fevzipaşa Cad.). Kurtulus (Çapa). Yıldız (Aksaray). Silivrikapı (Silivrikapı Cad), Fener (FeG. O. PAŞA: Hakan (Ordu Cad). Güleç (Küçükköy) K.ADIKÖY: Sevgi (Bahariye Cad.), Elif Moda Cad.l, Saray (Acıbadem). Gürkan (Ziverbey yolu), Tanyer (ÇiftehavuzUr), Ercan (Bostancı), Gülsem (Şaşkınbakkal) KARAKÖY: Ege (Galata) KASIMPAŞA: Bahriye (Hasta, ne yokuşu). Hilal (Bahriye Cad.), SARIYER: Güçlü (Karakütük Cad.), Emirgân (Emirgan). ŞtŞLİ: Amber (Perihan Sok.V Emek (Feriköy). Nur (Nişantası>, Cem rÇağlayan). Engin (Gültepe), Önder (Çeliktepe^. Glivenevler (Mecidiyeköy), Sultanse\im (Sanayi Mah.) ÜSKtDAR İskele (îskele meydanı). Huzur (Toptaşı Cad), Numune (Haydarpaşa), Şenay (Çengelköy). H^lk (Ümraniye) ZFATtNBlTlSti. Sagük (Yenidogan Mah.) 01.00 Program ve kapams SiNEMALAR EYC51U AN'KARA (64 16 88) Şoför O. tencebay H. Koçyigit R. AS (47 63 15) Neretva Köprusü Y. Brynner ATLAS (44 «S 35) Dört E)nayi skerde S. Leonardi R.T. DÜN'YA (49 01 «6) öliimden laçarken T. Müan R.İ. EMEK (44 84 39) Kassandra iecidi S. Loren R. Harrıs R.I. FfTAŞ (4H 01 6B) Julja S. îristel R.İ. GAZt (41) 36 25) Ölüme Adım >dım T. Savalas R.î. İNCt (41) 45 95) Akrep C . Jkın R. KENT (47 •;* (ö) ölümden Kaarken T. Mılan M. Jobert R.F KÜNAK (VS İS l)fi) Son Firar J. Gabm F. Testi R.F. MELODİ («4 13 11) YaşamaK :abası R.t. MISTIK (4S 15 14) 1 Şeytaıın Kın S. Koscma. 2 Çananlar Kralı J. Bırkın R.T. ÖZLEM ttiü 60 83) 1 Güler. îözler M. Ozkul. 2 Kaplan 'ençesı F Hskan. RÜYA (44 54 57) 1 Sevışırnisin A. Okav. 2 Nerede îeleş Orada Verles B. Nacar. SES (45 24 Ifi) Kocamin Bılme diği T. Baronı R.T. StTE (47 fi» 47) Juiva S. îristei R.t. StNEPOP (44 Î4 22) Deüce Ten?s R.T. X E \ t MEIEK (44 42 HH) îhtl rar DRİikanlı J. Gabin R T . YirMUP VK (Bl 01 91) 1 Sülen Gözler M. Özkuî, 2 Ah Nerede T. Akan R. AKSARAY BLLVAR (21 3S 78) Gülen Gözler M. Özkul A. Naşit R. HARAN (23 42 33) Gülen Gozler M. özkul A. Nasıt R. İPEK (22 25 13) 1 İlıtiyar Delikanlı. 2 Sukormus'un Kılıcı R.T. SUR (23 81 12) 1 Bay Gorilla F. Testı 2 Delice Temas G. Guıda R.T. SAFAK (22 25 13) 1 Cç Şeytan Adam. 2 Casus Avcıları P.T. tıaıio ner gün 2130, çarsamba, cumartesl. pazaı 18.3U. DEVLET TtYATROSÜ (49 01 92) «Köprüden Göriinüş» Her gece 20.30, Çarsamba Cumartesi. Pazar 15.00 DOSTLAR TtYATROSL" (47 < M 98) •Gün Dönerken» Salı. Çarşamba 21.30. Cuma 18.3<1. Pazar 15.30, .Bitmejen Kavga» Çarşamba 18.30. Cuma 15J0. .Kerem Gibi» Cumartesi 18.30. KADIKÖY TirATROU* KADIKÖY (37 15 97) Skandal F. Kero R.t. OCAK (36 37 71) Saffet Benl Affet S. Aiışık R. REKS C« «1 12) Gülen Gozİpr M Özkul A. Nasit R. SÜREYYA (36 06 82) Geri Tepen Silâh A. Delon R.F. l « ZS 2» • Strasrlvilert .S SolMttı Sohp» Salı Pf»rşemt>e Z13t) Carşamba Cumartesl. Parar IX 30 • 21^0 BAKIHKOV lîVATROSll fTl , W) «Şen nenizciler» W Pazartesı haric rıer eün 2130. Daıar TR.S» RtKl.tK SAHNF.Sİ (48 53 46) •Zcnîin Mutfath» Persembn. rııma 21 15 Ojma. cıımartcs) pa" zar 18 15. curnnrtesı pazar 15.15 CKVKI rtYAI'KltSU (A K.rhnlad M Sfrerll 45 11 7V) «Işıklar Neden Karardı» Pazar tesl h a r c her gün 21.15 c u m a r t ^ sı nazar m 15 21 15 OEVfcKUŞU KABARE <44 «a 75) «Yalaa Uunya> Pazartesl U. ULÜÜ <i. OZCA.N («Jt«t 91) «Kinıe Mvet» Saü hanc her gün 21.00 • Curoartesı. pazar 16.0 KAOIKÖY tL TtYAT6O«î0 (Tevflk Gelenb«) «KUidJ B<v zuk» Salı Danç Der <rün 2! 3'). Cumartası Pazar 18.30 KENT OYUNCULARJ (4S «5 «S) «Buzlar Çözülmeden» Çarsamba. cuma 21.15 «Yssak Klma» Çarsamba 15.00, perşembe 21.15, cumartesi 18.15 21.15 «Ratır Tın»ği> Pazar 15 00 18.15 NEJAÎ UYGl'R CG « L!) «Muzdartp. CarsamCm asrlç ner gün 2130 • Cumanaaı. •oazar 18.30 N SERKZI» I A$KfNBR TtYATROSU (48 48 5«) Başbakan Olnyorum» Çarşamba 13.30. Perşembe. Cuma 21.30 «Pazariesi Şenlik Var» Cumartesi 15.30 21.30. Pazar 18.30 21.30. ŞKHtR TIYATROLAR1 FATtH (JS 53 80) .Ferhat Ue Şirin. 21.00. HARBtYE ı*n 77 29) 'Bozuk Oiizen> 21.00. KADIKÖY (36 31 21) «Hollywnod Dosyası» 21.00 ÜSKÜDAR (33 03 97) Hadi Öldürsene Canlkom» 21.00. Ankara Sinematek'te «Cem ile» gösteriliyor ANKARA Ünlü yazar CengiB Aytmatov'un aynı adlı romamndan uyarlanarak sinemaya aktarılan «Cemüe» bugün Ankara Sinematek'te gösterihyor Yönetmen trina Poplavskaya'nm daha önce yurdumuzda gösterüen filmirı konusu İkinci Dünya 3avaşı sırasında Kırgunstan' da geçer. Feodal geleneKİerin egemen oldugu bir köyde Cemile ile Danyar' ın aşklan ve onlan kuşatan çevrenin ustahkla anlatıldığı filmin ilgiyle izlenmesi bekleniyor. 1969 yıhnda yapımı gerçekleştırilen. müziğini Nikolay SJdelnıkov'un yaptığı ve ba? rollerinde Natalia Arinoasarova, Suimenkul Çokmorov ve Nasreddın Du baçov'un oynadığı «Cemile» Türkçe alt yazılı olarak sinematek seyircilerine sunuluyor. D.G.S.A: öğrencilerinin protesto sergısı • • Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde açılan «Amerikadan Akisler» fotoğ raf sergisine karşılık Akademı Ögrenci Temsilcıligi de aynı gün bir baska fotoğraf sergisi açarak sergiyi protesto etmiş tir. Bu sergide Amerikan emperyalizmini yansıtan afişler ve fotoğraflar yer almaktadır. Uluslararası kültür alışrerışine saygı duyduklannı ama bunun bir amacm gızlenmesine araç olmasına karşı olduklarını belırten öfrenciler, bu sergide Amerikan halkının kültür ve sanat Urünlerini yermek niyetinde olmadıklarını hunun emperyalist emeller ıçın kullamlmas'.nı yerdiklenni belirtmişlerdir. Sergı »Amerikadan Akısler» sergisinin süresirıce devam edecektir. nen. Fen Suuf Genel Idare HLZ. Sağlık Hiz. Teknik Hiz. Fakültesi Dekanlığından üzere sınıf ve Kürsüsü Dekanlık Radyobiyoloji Dekanlık tiDvaa Dosya rnenauru Biolog MUhendis Derecesl 13 Fakültemizin aşağıda yazılı olan kürsüsünde ve Dekanlıgmda çahştırılmak derece ile adetlen gösterilen personel naklen veya irntihanla alınacaktır. Adet 1 1 1 Özdemir Nutku, Amerikan tiyatrosunu anlattı 7 9 ARANAN SARTLAR: 1 657 ve 1327 sayıh kanunlann memurlar Içrn aradığı şartlan haiz olmaX 2 Askerlikle ilgisi olmamak 3 öğrencilikle ilgisi olmamak 4 7.4.1977 günü saat 17.00'ye kadar dilekçelerirıe a) Öğrenim belgesl veya norprlikçe îasdikli sureti b) Niifus hüviyet cüzdanı veya yetkılilerce onaylı sureti c) Savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı d) İki adet fotoğraf eklemek suretıyle müracaatlan 5 Yapılacak sınav veya mülakatı kazanmak 6 MUhendis kadrosuna elektrik mühendisl alınacaktır. IZM1R (A.A.) Ege Üniver sıtesı Giize) Sanatlar Fakultesı Dekan Yardımcısı ve öğretim iıyesi Prof. özdemir Nutku, Amerikan Kültür Demeğı'ndeki ilk konferansuıda Amerikan Tiyatrosunu anlatmış tır. Burhan Arpad. bugün saat 1519 arasında Nişantaşı Akademi Kitabevinde son kitabı «Hesaplaşma»yı ve diğer kitap larnu imzalayacaktır. 5urhan Arpad, kitaplannı imzalayacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog