Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 2 4 MART 1 9 7 7 GÖZLEM (Baştarafı 1. Sarf?fi?ı) dıç Şellefyan adh bir işadamı 11e iş ilişküerine pirnüşti. Mıçırdıç Demirel ortakhjh MilUyetçi Türtdre'nln gereklerinden hiriydl. Fakat, blr unutkanlık eseri, ŞeUefyan Demirel ortaklığının tsviçre'de varlığı saptanamayan şirketler aracıhğı ile ticaret yaptıklarını ortaya kojTivermışti. Yani, yurt dışına, bu «hayali şirketler» aracılı£ı ile mobllya satıldığı ileri süriilüyor ancak. İsviçve'de bu tinualara kirose rastlamıyordu. Üstelik. Yahya Demirel'in. Antal ya, tstanbul ve tzmir Ilmaııları dnrurken. nerten Erejliden rurt dışma mobllya gönderdiği de anlaşılrmyordu. Yahva Demircl'in binlerce ton tuttuğu ileri sürülen rnnbilyalannı klm taşımıştı? liançi taşımacı, hangi karnyon, hangi şoför? Yahya Demirel. bu mobilyalann. hangi taşımacüar larafındzn taşındığını bildirmesi nzertne. gerek Maliye BaKanhğı yetkilileri, gerekse Savcıhk. bu taşımacîlan çajprrp. ifadelerini aldılar. Aııkara Birinci Asliye O*a Mahkemesinin 19"6 384 sayılı dosyasından anlaşılıyor ki, İsparta'dan Ereğli'ye mobily» taşıdığı ileri sürülen iki taşımacı: Btz ne Yahya Demlrel'l tanını, ne de mobilya taşıdık.. demezler mi* Bakın AUahın işine.. Mobllvalan tajıyan kamyonlar da «hayali» değil mi? Saml Yenice «67 AD 868» plakalı kamyonun »ahlhidir. Yahya Dernirel'in ilgilUere sundnğu faturaya eöre. 6* .AD8S3 pl&kah kamyon, 26.7.1K4 ve 21.11.1974 jriinleri İsparta'dan Ereğli'ye mobilya taşımtştır. Kamyon sahlbi Sami Yenice: Hayır... diyor, fatura sahtedir. Benlm kamyonum o tarihlerde Yenice Orman Idaresinde yük taşımaktaydı. Bu faturanın nasü ve kimler taratından düzenlendlğini bilmv yorum... Necati DÜZRÜJI. Karabük Yenice arasmda çalışan bir taşımacı . Yalıya Domirel'in kayıtlarında. sahibi bulıındueu «67 AY 584» pakalı kamyonunun, Yahya Demirri'ln mobilyaUrını taşımadığım söylüyor ve ekliyor. Faturalar sahtedir. Kamvonumun ruhsatı 16.9.1974 tarihlidir. Yahya Demirel in düıen'.ediği anlaşılan faturaya göre. benim kamyonum 26.7.1974 tarihindc Ereğliye mobily» taşımış pibi görünüyor. Oysa, ben o tarihte, kamyonuma rnhsat hile »Imamıştını . Yani görüyorsunuı, «hayali şirket» aracılığı İle yapılan ticarete «hayali kamyonlar» da kanşmış bulunuyor. Demlrel demokrasisi, «Hayali Küçük Ali»nin karagöz perdesine benıemedi mi?... Serik'te olanlar... o Reha ÖZ Serifc Antslya'mn 31 W!«rr)etre uzağında. kiiçük, şinr. aır.a su and» «irinliğinden eser <iima nuş, o tünüerd» g3rdU£ümür «Vahşi Batı»mn vahji kent'erin den biri görünümünde. Tahrip edilmi? yalulmı.';, yıkılmış düikinlar, erler, ve göülerini. deyim yerlndeyse, kan biirümüç bir takım kişilerin a^sta bekledikleri vahşi bir kent. Ortahkta jandarrnalar. ıtomir.dolar. toplum poiisleri... Öte janda evlerinden :ıkamayan. uğradıklan saldınnnı çır kinliğinden ve dehşetinden ne ya pacağuu bilemeyen tedirgir.. «i nirli. her an yeni bir .aıdın tel: leyen kuşkulu ınsanlar .. Kapısı n:n ardır.da elinde av lüiefeiy'.e b*kleyen bir hakim aşi . Salriı rıya uğradıltları halde göıaUms. almmiî CHP'liler. Ve tüm olanlara ıcarşın ftîcb:: şey bUmediklerini. ellerind» hiçbir delil olmadıfeını söyloyer soyleyebilen devlet görevlibn... Serik'te bir iç savaş ya.şandı birkaç giln öncesi. Bir takinı k; çiler «kelle istediler» vç soşkırt tiWan kalabahgı ilçede n? h«dar CHP'Ii ilerici. devrimci Ü:;: varsa işyerlerine pvlerin» sald:rttılar, tahrip erttler, talan ettiie/. Srrik CHP ilçe mcrkeri AT'li saldirjanlar tarafından 8 saate yakın bir süre »»Idınra nirartı v de bulunan parttlUer mahstır kaJdılar. Olaydan «onra ilce merkerinin camlan kınlmrç re içeri«i t»şlarla şişc kınfelarıyla dolmujtu. Fotografta, CHP Uçe merkezinl niçlnl o\aylardan sonra förujor» sunuz. HER AN YENi BİR SALDIRI BEKLEYEN SERİK HALKININ TEDiRGiNLiĞi SÜRÜYOR Güvenlik leuvvetlerl oîiyiann başlamasvndan ancak SEat'.er son ra gelebiSiyor. Antalya'clüi g'nd»rilen Jandarma airlifi ^adec jan dtrma komutanlıjı csvTesiîıde tertibat almakla yetiniyoröu .. Resmi elbiseH bir ool:s 'i'T«run komünistlere» çığl.k'arı ata ata tabancası elinde x«İRt)Cil:ğın baçmda saldınya katılıyordıı Başlannda yöneticiier. A? tlçe Başkanı Menmet Ksr.\ ohnrk üzere fözü dcnmü? raruîıls:. CHP iiçe merkezm: 8 saa: s'arey le mahsur tutabiliyordu. CHP Gençllfc Kollaruîa bagiı Eençler Alevi mahallesiı.e sığır.alaylann, tüm saldırı oiay.anruo yöneticisi olarak Mehmet Ainl gösteriliyor. Mehmet AKJİ :se «Jni kolunu sallaya sallaya ortaUkta. dolaşıyor. Ş:mdi olaylan llk çıkışında içinde yaşayan ve katledümekten 1 gençlenn 18 mart otıma günil 1 rak katledümekten ıcurrj'abiîiktırfoUİn CHP Gençlik Kolu üyeSerik'te «Halkımıza» ^aşlıgıtü tayorlardı... gi bir gerçekten dirüeyelim: jıyan «Hayat pahalılıfı ile f«O'aylar sırasmda ne XadaT ypişlzan baskılan» anla'an, lzinli •Serüite faşist güçler çok etkilı varsa hepsı de yer yarılmış b:ld:riyi daevtmalarıyla başladı. kin oldugu için 100150 kişilik yerin içine girmışierdı sanki. bir grup halinde ilçeye gittık. Bil Ancak Ssrik'îiler olayin öıellikYe devlet gucünün oradaki dirileri dağıtmadan önce bir ko le te^gâhiandıg.r.ı. AP lıçe Bajtemsiiciieri saldırganian durdurnuşma yaptık ve arkadajlara bilkanı Mehnıet Asıl'm ayiv öncemakta kuîlanmadığı ıie'.letiigır.ı. diri dagıtı;ırk.en tahrikler olabısınden çevresine «CHP'u'.Erin l/x> olaylan saklamakia kuliamyordu leceğirü ve kesinlikle bu tahrik künü kazıyacagız buraöa» dediustahkla. ğıni ileri sürjyorlar. Ve gens o lere kapılmamak gerektigini beOlay'.ar dış görüntüsüyle CHP' lirtük. Nitekim AP ilçe binasırun önünden geçerken bazı kişıler dağıttıgimu bildirileri yırttılar ancak arkadaşlar bu tahriklere kapılmadüar. Bu arada Halk Pazarıncia buyük bu italabaiılc v&xüı. Hepsine bıldin cUgıttıJt hiçbir teplii gel nıedı ve ajdalar. humizde çok. az b:r bildirı kalmıştı. Beledîye önu ne geldıgımızde, adının Idrıs Ozpazarlar oiduğunu ogrendığimiz bir AP'iı sağ elıni havaya kai• TASAS 16 adet * 18 lerntt, dırdı ve «Ey cemaat ne duruyorsunuz. Bakın komünısüer Mostü verecek. • ÇUKUROVA İNŞAAT maki kova dan gelmişler, hepsı yabancı bunlann. Vurun, bldürun. Konalan 10 bm T i . Uk tstikbal münistler camiyi bombalayacaiıçın. • ECZACIBAŞI YATIRIM HOI, lar • diye bagırdı ve bütun hais galeyana gelerek taşlarla, sopaiar DING 55 bin T.U istücbal ia arkamızdan koşmağa. başladı. içın yatınm. Serıkli arüadaşlar ilçeye daigılaı • KOÇ HOLDtNG 15ü Adet bu lar. Bız yabancı oldugumuz ıçın yıl yüzde 25 Mmettü vermesi ortada k&ldık ve koçmaga oaşiabeklenıyor. BANKER iiKKI: & t» a • KAV ORMAN SANAYI 50 bin dık. Bu arada Kültür ve Daya27 52 13 IZJÖR: 13 83 21 nışma âerneğımizin de bulmv TL.l:k % 25 temettü verecek. MERKEZ: 4. Vatal Han duğu Ale\i maiiallesıni en emin îstikbâl ıç;n yaunm. Asma Kat, No: 841 • KARTALTEPE Mensuoat 30 yer olarak görduk. Bu arada Beiedıye Zabıtâ meo;n TL.lüc ıstikbal ıçın. YTTKSEK FÎYATLA ALTRIM, muru Durmuş Nur ve RezzaK üo• PLMAS 1 U auet ou ni Iji U HISSE SENETLERINIZI EN nul adınaakı pepsi kola ba>u da pnm yapabüır. OYGÜN BORSA RAYİCI VE halKı tahnk ettıler. «Vurun koCÜZİ KARLA SATARIM • GÜBRt, tabrtkslan 10 adet münistlere, oldürun, hükümet toıMUESSESE VEYA ŞAH1S% 28 temettu verebülı Zimt ^esiinde bagırıyorlardı. L'ç LARA AlT İAHVİLUERI EN • GOODYEAS au adet DU TÜ kıjı binlerce kişıyi sünikiedılsr UYGDN ŞARTLARLA PA2a\Tiı temettü verecek. LA MENFAAİ BEKLEME • UNtROYAL a * mn TL. lılt bu peşleıinden. Bu arada neyin ne«ı olauğunu bümeyen CHP'liler da DEN DERHAL MÜBAYAA ri temettü vereceK. varuı halkm içinde. • ÇÎNKO KUR5UN 100 adet EDERIM MtTESSESEME Daha, sonra bızı kovalayan kftla tstıkbaı IÇ'.D vatınm MTJRACAAT1N1ZDA YAPIL• SARKUYSAN 15u Baet. Bu yu balık Kultur ve Dayanışma DerMASI ICAP EDEN OPERASnegine 100 metre kala duraKİadı temetttJ vermesı beltieniyor. YONON MUMKÜN OLAN EN • ÇtTKUROVA ELEKTRÎK 150 ve ourada bir sılarUı çatışma. oaş KISA ZAMAKDA YAFtLAlauı. £>'a (.aıii'.Tia üıniiSB'yaı OTaedet % Tljy temettu »erdi »e CAGlNl BILMELİSINÎZ. dan keunlıkle 50 gencin olüsü çı** JC t>eurstz rnsse datıtacaK rELEFONLA VERDIGÎNÎZ ka'oüirdi. Bu arada ünüormah biT EMIRLERI DERHAL YKRİ• NOBE1 tl&ç Sanayı 65 «det poüs eiınae bir silah arkamudia NE GETIREBtLMEK VAZt•orrunal tlyatla. aıe> eaeres Kitıenın en onunae FELERÎMÎZÎN EN ONEMLl • EGE BtRACILIK RUçnaB bak yurüyorau. Süahlı çatısmanın baş SIDIR. a ıoo adet. laması üzerine orada bulunan oir ARANILAN KIYMETLER: • KAV 100 adeL taium ınsanlar yere düştuler, «iYAP1 VE KBEDI B.ANKAS1 • BORCSAiN 70 adet (MemJeperiere yattılar. YAP1 VE KREt»î BAN&AS1 keurai2u> an IU<;IU KunUuşla RUCBAN HAKK1 nndmıdır > Alevı iıalk Dizı aralarma alüıGARANTI BANKASI • MENSOCA1 8ANTRAL 101 lar ve sa'siamaga çalıştılar. Bu GARANTJ BANKASI adet ( S a lemotTü teva et araaa ıhtıyar bir kadın ortaya çıRÜÇHAN HAKK1 kıyor, ogullannı çagırıyor ve <ben mıştlt.) 1. T1CARET BANKASI • K.ORUMA rARiM 40 «dat (Vı sızlerı bu günler ıçın yetişürdun. ISTANB0L BANKASl Daha ne duruyorsunuz» dıye tjagı36 temetttJ t e r a etmlştu. Ser AKBANK rıyordu. maye art&raru ^pacaJmr.) T. İS BANKASl • POLYLEN 1 U adet * 35 » r 0 Cıaylar sırasında ne bir polıs, T. IŞ BANKASl Kt'RUCU maye artınyor ne üe bir jandarma vardı. Ne de T. SINAt KALKINMA SATILIK lAHVtUJiR: Aıevı nıaajuesme iigınuiKtsn son BANKASl • SANAYÎ KALKINMA BANKA ra geldi güvenlik kuvvetleri. B J ODOKSAN SI tahrtll ""« 18 faizli. nun üzerine Alevi halkla birlı'ite SIFAŞ • GÜNEY BÎKACILIK tahvili kendimizı savunmak için baa haDEVA HOLDİNG % 13 laizli S.K.B. panantüi zır.ıklar yapıık. Bu araüa teieıonNASAS 140 bin TL. la ılçe rnerkeziyle ırtibat kurauk I2OCAM • SANTEKS tahviü 300 bin ve ılçe başkanı Mustafa Demır cıSINAI MALI TEŞEBBÜSLER T.L. Etibank garantislnde ze kendilerinin de sanldıkianru TAT KONSEPVE înoo.T.L. sı 930, bildirdı ve «aiKkatli oıun uıayı ba RABAK • SAPMAZ HOLDİNG tahviü sacaklar» dedı. Saat 15.00 suîarınRABAK K.UKUCU :00 \Jin T.L. % 18 faizlı 1000. da ilçe merkezinden bize îok 'üŞARK DEĞİRMENLERI T L 1030. yük bir kalabalıgın üıerımize dog ÎTTIHAI DEĞtRMENCILIK • GÜN'EY SANAYI 300 bin TL ru geir.ıege başıaüıjan haber YTONG r* 18 faizli T aylık faiıi ile verildi ve «artık ne lâzımsa .raTE2SAN beraber. pın başka çares,i yok. dendi. •SoT. S1EMENS • DEVA Holdıng 180 bin TLJüs nuna dek kendınizı savunun.» % 18 faizll 3 yıl sonra paraya OLMUK Nitek.im bıraı sonra bir bin peçevrllebilir. KORDSA şisıra sıîâiı sesleri gelmeğe baş• SASA 20 bin TL.lUt H 15 taBAGFAŞ İadı ve arkasından 3 4 bin kışîızb EGE BtRACTLIK • T. DEMtR DOKUM 2S bin TL. ye yakın bir kitlenin geldiğinı AYGAZ gördük. Sonumuzun geldi*ıni dü tıfc •« 15 laizlL • AYDLN rKKbllL • A1.TINYILD1Z 140 bin TLJlk şündük ve arkadaşlarla helâllaş1. DEMIR DOKÜM tık. On taraflara sıgınaklar fa% 15 faidı SARKUYSAN • GUMtJŞSUTD Halılan 30 btn lan yaparak beklemefe başladık. KAV ORMAN SANAYÜ Ancak kitlenin ön tarafında moTL. <* 15 falzU. KOÇ HOLDİNG torize olmuş bazı kişiler etraîı • SODA SANAYI TAHVILI 250 OTOSAN kolaçan edip gen döndüler ve bin TL.1ık % 18 faiîli SAI1LIK KiTMETLER: bunun Ü2erıne kalabahk üzeri500 btn TLItfc 2 yU sonra paNASAŞ 10 ade:. mıze gelmekten vazgeçti ve geraya çevrtlebilecelc şirket gaCUKUROVA INŞAAT MAKIri döndü. Üzerimize gelseler, kerantıu TAbvü. 1000. TLs) NALRI 10 bın TL. sinlikle büyük bir çatışma ola920. IX. ARÇELİK lâ bm T.L. bu rü caktı. Halk bizi korumaya karar • 1976 SAVTINMA »BTIU, S mflyüksek temettu beklenıyor. lıydı. Başka çare yokru çünkü. yon lıraiık S 11 falzll. KAV Orman Sanayı 100 ad^t • BANKEB ZEKÎ. £• 96 I « Ç % 2> 'emettü vereceK. ? Daha sonra oiay yerine jan27 53 13 tZMÎR: 13 83 21 GÜBRE FABRÎKAL 200.000 danna saat 18.00 civarında gel• MERKBZ « Valol Bao TL.'lık di. O arada valiyle konuştuk. SaAsma Kat No: M SANTP.AL HOLDtNG 300 bm km tahriklere kapıirnayın. sakm tSTANBtTL T.L. iık. sılâlı kullanmayra dedi. Biz de kendisine silâhlı olmadığırmzı bıldirdik. Saat 20 sulannda olay dunıldu. Ancak bu arada II Merkezimizle tcmasa geçmeğe çalıştık, telefonlar meşgvıl diyerek baglamadılar. Ne kadar teielon If you: . numarası verdiysek hepsi de meşgu] diyerek bir saatten fazla • ARE A UNIVERSITY GRADTJATE WITH AN ENGLISI Antalya'yla temasımızı önlemeTEACHERS CERTIFICATE ğe çalıştılsr. Daha sonra zorla• ARE TURKISH OR A NATIVE SPEAKER malar sonucu irtibat kurabildik • and v.ant a HIGH SALARI. then ve î\ Merkeîindcn arab« gönderISTANBrL UNKAPANI DERSANESt. YABANCI DILLEP melerinı ıstedık öliim çemberinBÖLÜMÜ IS FOR YOUR' APPLÎCATÎONS ARE BEING den kurtulabilmek için Daha son ACEPTED NOW AT YÜKSEK OGRETİME HAZIRL.VMA ra arabalar geldı, halk bizi orDERSA^ESİ, MANİFATURACILAR SİTESİ ö BLOK No: talanna alarak arabalara kadar sfirdiler ve Antalya'ya gelebilS664. Tel. 2fi 42 49 ! dik.» • BÜTLN OORGÜ TANIKLARIHIK, S&LDIRI OIAYURIKIN YÖNETiCiSi OIO'JGIÎHU BEliRTTiKlERi AP ilÇE U \ f M \ . EÜNi KOLUNU SALLAYA SALLAYA DOLAJIRKEN, SAIOIRIYA UGRAYANLAR GÖZALT1NA ALINDI. HEUF.F, UEV BiR UENİZ GÜCÜl TUHK DONANMA VAKFLNA YAPAUAĞINIZ YARD1M1ARLA BÜ HEDEFE GLAŞABiLiKıZ. OU.yların durulmasından re kontrnl altına alınmastndan soııra Serik, bir iç savas sonrası görünümü içindeydi. Dükkanlar, evler tahrip edilmlşti. BIRA. Henüz'biıa'Yi olanfer için basil bir testı Koyun bütün büalan birer bardağa. KryaslaYin. Gözünüzb layaskyın. DarnaCfiruzla loYaslayın. Tüm biracılar gibi siz de DUByı ranıyın. ETESPILSEN. Hisse Senedi ve Tahvil İlânları BANKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 •Biıa" Eies Hlsen'dir. Englısh Teachers Needed BİRA BUKAPAGIN ALTINDADER (Ajans Ad»; 400, 122) Î762 (îlâncüık «r 434) YARIH: H&K'M ANUÎIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog