Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUtlYİT 24 MAIT 1977 oma'da nceki kşam ıkan laylarda ci polis Idürüldü IOMA Roma'da önceki skn iki polis dldürülmüştür. Po erın, sılâhh proleter bücrelemiütanı olduklan iddia edllen kişinin izlenmesi sırasında çı tÎNŞASA Zaire'nin Şaba öne sürülmektedir. teşıtli basın organlanrtda yer n çelişkili haberlere göre, p o erden bin, bmdiği bir otobüs yolcular arasmda bir süre onhapisten kaçmış olan Franco erno adındaki silâhlı proleter îreleri fNAP) militanını görı? ve onu yakalamak isterken kaç kolruk ilerde oturan bir Ska militan taraiından vurula t öldürülmüştür. kS <NAP> militam. çıkan kar>a!ıktan yararlanarak otobüsı atlayıp o dolaylardatei Tras•eree ganna sıgmmışlardır. Oin duyulması üzerine çevreye c sayıda pohs arabası gönderıl ş ve çevrede yapılan aramalar asinda bir sivil polis daha ölrülmüştür. 3orgü taruklanna göre, itonci, lis, elinde silâhla gardan çıkar n kendlsini aranan milltanlar1 n bıri sanan polislerce vurulJ5. bir başka anlatışa göre rie, su kuran militanlardan bıri rafmdan öldürülmüştür. (a.a/) HOLLANDA'DA JOOP DEN UYL'UN KOALİSYON HÜKÜMETI SEÇİMLERE İKİ AY KALA İSTİFA ETTİ LAHEY Hollandada Başbakan Joop Den üyl başkanhgındakı tnerkezsol koalısyon hukü meti. toprak reformu konusunda hazırlanan yasa tasansına karşı kabıne içinde bclıren muhalefet nedeniyle önceki ak$aro istifa etmiştir. 16 kişilok Hollanda hukumetinın Hıristiyan Demokrat altı bakanı, karnulaştınlacak arazüer içın ödenecek tazminatı belirleyen yasa hükümlerinın, büyük toprak sahiplerinin aleyhine oldu tu gerekçesiyle toprak reforrau yasa tasarısına karşı çıkrnıslar ve bu nedenle Başbakan Joop Den Uyl'a istifalarmı vermislerdir. îstifa eden kabine üyelen arasanda Başbakan Yarduncısı Andreas ran Agt da bulurnnakta dır. Geoel seçimlere ikt ay kala hij ktimet içinde meydana gelen bu sürtüşme üzerine diğer kabine üyeleri de istifa etmeye karar ver mişler ve Başbakan Joop Den üyl, hükümetin istifasını Kraîioe Juliana'ya sunmustur. Seçimlere iki ay kaldığina dikkatj çeken sıyasal gözlemciler, istifa etmiş bulunan Joop Den TJyl bükümeti nin bu süre içinde görevi sürdii receğini belirtmislerdir. Hollanda'da genel seçimler 25 mayıs gU nıi yapılacaktır. tiyan DemokTfltUrtn ç , ardından muhaleiettelıı Liberal' Parti üe ışbirligine gıdebilecefine ve bu durumda parlamento'da 43 sandalyesi bulunau Isçi Partisi nin ıktidarda kalmasmın , çok güç olduğuna dikkati çekmetctedir. (Dıa Hsberler Serrlsl) 1 • ABO DrjiŞLERi BAKANLI6INA GÖRE BREJNEV'İN ELEJTiRtLERi, İKİ ULKE AR&S1HO& YfcPllACAK OLAN GÖRÜSMELERi BALTALAMAYACAK • KONGRE LiDERLERi iLE GÖRCŞEN BAJKAN. •BAZI INSANLAR BREJNEV AKSIRİNCA HEMEN KAYGIY4 KAPIUYOR» DEDi; CARTER: "BREJNEV'İN TEPKÎSÎNE RAĞMEN İNSAN HAKLARINA ÎLÎŞKÎN TUTUMUMU SÜRDÜRECEĞİM,, WASHİNGTON Basf.an C^; ter önceki gyn Kongre lider> r:y!e yaptıgı topînntıcîa. Sovyyt bderı Leonid Bre.ınevin sert ;ep kisine rağmen insan hakları konusundaki tutumunu degiştırme yecegini söylemiştır. Sovyetler B.rliğ: Komiur.s* Par tisi Birinci Sekreteri l>or.:d Brejnrv 21 martta yaptığı konos rrıada Carter'in ınsan hakları k > c nusundaki tutumunu şiddetle eleştırerek bu davranışın Sovyetlerin içişlerine müdahale anlamına geldiğini söylemiştı. Carter ise Kongre bderlertn1? doğru bulduğu şeyi yapmakta devam edeceğinı söylemiş ve şöyie devam etmiştir: «Bazı kişiler Brejnev her aksırdı*mda kayp ya kapılıyor.» Bu arada ABD DısMerı Bakar lıgı sözcüsü Fred Brown. SSCB K.P. Genel Sekreten I«onH Erej nev'in. Amerika'nm insar. hakUrı konusundaki tutumuna yönei'tigi eleştirılerın. iki ülke arasınrla gelecekte 5'apılacak görüşmeleri baltalamavacagı söruşur.dp olduklarını açıklamıstır. Brown, Brejnevin Ortadogu'da sılâhlanma yanşına son verilmcsı konusundakı »örüslenne da onem verdiklerinı behrterek. ox konuda daha fazla ayrıntı elde etmek arzusunda olduklannı söy lermştir. Dünyada Bugün Üç Seçim 1 Kahire Toplantısı ALi SiRMEN eçtiğirnlz hafta dünvanın üç bölgesinde üç onemli seçim »api.tli. Buniaıuan bıri âe, tiiistin l lu^at KOIISCM nin >ekiz guıı suren toplantısı sonunda yapılan ve Yaser Arafat'ın FKÖ Içindeki gtiçlü durumunu bir kez dalıa karutlayan seçim olmuştur. Kahire toplantısı sonunda yapılan seçim. Arafat'ı yine FKO'nün başında tutarken. Ltbya \r lrak tarafından desteklencn «Red ccphesinin» görüşlerinin şu anda Arafat'ı sıkıştıracak durumda olmadığtnj da gözler önüne sermlş bulunmaktadır. Filistin Kurtuluş Hareketinin en vüksek nrganı olan Pılisttn llusal Meclisi tnplantısında alman kararlannın en önemH ikisi ilk bakışta birbtrlerlyle çeHşkiler Eöstermektedir Filistin Llusal MecHsi toplantısında alman iki çeliskili karardan birı. FKO'niın daha esnek bir politika izlemesine vol açan ve nirçok göılemci tarafından perçekçi olarak nitelenen Seria'nın batı vakasmda. vani Israil'in 1967 sa%ası sırasında Irdün'dcn aldıfı topraklar üzerinde. bir Filistin Devleti kurulmasını öngörmektedlr. Bu adım haska bir adımla tamamlanmış \e FKÖ'nün OrtadORu ve Filistin ile ilgili ber türlü konfrransa katılması da karara bağlanmıştiT. lrak ve Libya tarafından desteklenen Red Crphesi Işte bu iki karara karşı çıkmalrtaydı Red Ophesi vanlıJan ve baxı gözlemcfler bu kararın. Filistin llalkının sava^ını tav satarağını vc Filistin sorununun çözümünü, ABD ile tutucu Arap rejimlerinln önerdlji çizfiye getireceğini savunmaktaydılar. FKÖ'niın. bir Batı Yakası Devleti kurması vp Ortadoğn İle ilüili konteranslara katılmssı nerçekten Rogers taratından başlatılan, Kissinter tarafından olgunlaştınlıp. aeğişikliklerlr tanıamlanan. Carter tarafından yeni boyutlara rri>Hrilen Amerikan planında da önKÖrülmektedir. Amerikan plamnın gelişmesi. Rogers, Kinsinger ve Carter'ın bu pl?nsı kalkıları. birbirleriyle uyuşan ve aynlan yanlan ayrı bir yan konıısudur. Ancak, Rogers'tan bu yana ;elişmelprln hlr süroklilık \e bağlantıvı koradukları da gerçektir. Ne var ki. .Vmerikan planı içindeki önerilor. Filistin Halkının savaşından vaıgeçmesini öneren maddeleri içermektedir. Nitf him, ABD, Filistin Kurtuluş Orgiitii'nün amacını değiştirmesini ve tngiliz nıandası sırasındaki tüm Filistın topraklarının kurtarılmasınıtan \azgcçmcsini FKO'nün Cenrvre Konfrransına katılması için ön koşul olarak Heri sürmektedir. Kahirr (nplantısındaki ilclnri onpmli karar işte burada kendısinl çöstermektedir. Filistin Llusal Meclisi sötü çcçen oneriyi, tümden reddetmls ve amaç maddpsini değiştirmemiştır. Bu durumda. Batı Yakası Devleti konusıında Filistin Llusal Meclisinin aldiğı karar tle Amerikan planı vc tutucu Arap üikrlerinm tutumları arasında temel ayrılık kendiliğinöen ortaya çıkmaktadır. ABD ve tutucu Arap reflmleri. Şeria'nın batısında knrulacak olan Filistin Devleti'ni Ortadoğu sorununa kesin çözumde son adım olarak görmektp re Filistin konusunun bu şekilde çöziimp hağlanarak kapanacağmı ummaktadırlar. Filistin llusal Meclisi ise, kurulacak Ratı Yakası DpvIpti'ni ulusal savaşında gcçicl bir asama nlarak jrbrmektedir. Kuşkusuz gcrck ABD. çerek rutucu Arap rcjimleri. Batı Yakası Devleti'nin sa\aş cücünü ve yönelişlerini kontrol altına alarak. engcllemek için bazı planlar yapmaktadırlar. Onların istedikleri Filistin Devleti. L'rdün'ün dolavısiylc Snriye'nin Uontrolü altmda olacak bir Filistin Devletidir. Seria'nın batısında kurulacak Filtstin Devleti ile ilfrill büyük tartışma noktası da samnz. bu konu üzervnde yoyunlaşmaktadır. Yani kurulaçak devlet ne tlerece bağımsız ve CTİÇIÜ olabilecpk. ne derecede tutncn Arap rejimlprtnin kontrolü dişına Ujşacaktır? Kahirp tnplantısı. Hlistin Kurtuluş Hareketi'nin smaclannı dejristirmcmeklc hirllkte. daha esnek bir pnlitikaya vönelmcsi nlarak yorumlanmıstır. Şiindi top yeniden Amerikan • tsrail sahasına geçmiştlr. l^rail'in yasal sınırlanyla (füyenUiT sınırlan »vnmım eetirerı Carter yönetimi Ile Tel Aviv'ln bu esneklife karsı, kendi yönlerinden psnek bir politikayla karsılık vereceklerinl gosterir belirtiler şimdillk ortalıkta yoktur. Tel Avlv de. Washinetnn da FKÖ karsısındald tutumlannı sürdürmek Için. Filistin Halk Meclisinin, Kahire toplantısında. amaç maddesini de£iştirmemiş olmalanna sanlmaktadırlar km olarak. Niteklm önüınüzdeki eünlcrde. Israil ve ABD, FKO'yü hedef alan yogıın bir propasanda kampanyasına başlayacaklar ve FilistinlilPri daha doğnısu on'ann oreiitü olan FKO'«ü Ortodoğ^ı sorununnn cdzümünde pn büyük enRfl olarak göstermeye devam edrceklerdir. G Brezilya'h "Playboy, Caroline'le hiçbir ilişkisi olmadığına dair basın ve TV'ye ilân verecek SAO PALLO Monako Prensesi Carolıneie «Tatlı hayat» ysşadıgırıı öne süren Brezilyalı Playboy Prancisco Scarpa. Caroline'in babası Monako Prensı Raınier taralından roahkeraeye venlince ne yapacağını saşırmıs ve Sao Paulo 6. Ceza Mahkemesi önünde verdigi ifadede, «Caroline".e hiç bir Uiskısi bulunmad:|ını» itiraf etmek zonmda kalmıştır. Scarpa. Prens Reinier'nin istegı uzerine. Carolıneie hiç bır iliîkisi bulunmadıgını Sao Paalo, Rio De Janeno gaMreleri ile radyo re televizyonda yayınlayacagı ilânlarla «resmen» açıkl&mayı da kabul etrni$tir. öte rand»n. Prens Ramier'nin avukatı Caudıo Marir De Ohvıera, Prensın manevi tazminat davası da açtıfını belırtmiş, ancak istenen tazrninatın miktarı hakiında bilgi verrnemistir. [sı.1 Etyopya'da geçen hafta rejime karşı çıkan 157 kişi öldürüldü ADDtS ABABA Etyopva Halk Askeri Konseyıtıln iilkedekı sosyalısi yonetıme karşı çıkan 1)7 kışıyı geçen hafta oldürdüğü önceki gün resmi Eryopya ajansı tarafmdan açinlsnmıstır Etyopya resmi haber ajansmın belırttıgıne gore ülkedekı uç yıllık sosyahs*. vonetıme dört eyalette karşı çıkan toplam 157 kişi öldürülmüştür Hükümetin yaptıgı açı'tdamaya gore arnca yönetime karşı ç:kan çok sayıda «karşı devrımci» de rurokİ3nmist:r. Hükümetin gınştiğı «teınızlik» iıarekâh sırasında Arrusı eyaletinde 11S ve Harjr evaletinde de 10 karsı devnmcı o'düralmüstür Etyopya'daki as'serı yonetim. ülked'îki sosyalist düzenı savanmak ve gelışnrme'< ıçm karşı devrimcilere karşı acımasız bır sava$ jilrüteceklenni de belirtmişUr. (D15 HaberleT Siyasi Röslemciler, hükümetin istifasının «i'akitsız olduğunu» ve parlamento frtindeaunde bulunan bir çok reform tasansının kadük olabileceginden endişe ettiklenni söylenüşlerdir. Bu endiseleri paylaşan Baîbakan Joop VAÎROBI Oganda Devlet Den üyl da, siyasi parti liderle aşkanı îdi Amin, önümüzdeki rine danısarak parlamentonun îziran ayında Londra'da yapıla feshinden önce. kâr ortaklıgı, yaık. «Ingilız Uluslar Toplulugu» tınm planlaması ve çalısma kon^ommonuealthi Kortferansma lutlaka katılacagını tekrarlamıs, seylert kunılması gibi çeîitlı sos yal sorunlan kapsayan reform ek yakından da Washtngton'a tasanlarıran Meclislerden geçinl ıtmek niyetinde oldugunu açıkla mesine çalışacağını söylemiştır. uşur. Joop Den Uyl'un lideri bulunKampala radyosu, Amin'ın bu ı ;ıklamalan, adını vennedigi bir' dugu Isçı Partisi ıle koalisyon ortaklan Hıristiyan Demokratlar merikalj gazeteciye yapügını arasında son zamanlarda çeşıtli elirtmistir. «Başkanın» bu Jconu konularda derin görus aynltklan aki fikirlerini değiştirme niyebulunduğu belirtilmektedir. Nınde olrnadığıru kaydetmiştir. tekim Joop Den TJyl da, HıristiRadyo, Idı Amin'in Londra'da alaeagı süre ıçinde, güvenhğin yan Demokratlarla seçimlerden sonra yentden koalisyona gitme en İngiltere Kraliçesinin sorum sinin çok ZOT olacağını beUrtmişJ olacağını da öne sürmüştür. Demecinde, Başkan Carter'm, tir. Amerikan AP AJansı ise, HırisJganda. hakkmdaki görüşlerıai le yorumlayan îdi Arcirı. Carer'in sıyaset ışlerinde daha çok oy olduğunu söylemiş, «Uluslarrası konularda konuşmadan ön«, iyi danışmanlara başvurma•ının yerinde olacagını» belirtftiştiı. Jinekoloe Opr Or. îdi Arnin, son olarak Ulkesin$ı$lı Halaskftrgazi Cad. le bir terbr havası estigi yolun 371 379 laki söylenUleri de yalanlamışTelefon: « T» 03 ( İdi Amin şimdi de Washington'a gitmek istiyor VAJCİTSIZ FiNLAİ^DiYA'NIN İLKNÜKLEER ENERJi iSTASYONU SOVYET BAŞBAKANI KOSiGiN TARAFINDAN iŞLETMEYEAÇILDI I.OVtlSA (Giiney Hnlandiya) Fınlandiya'nm ılk nükleer enerji ıstasyonu, ülkeye 5 gün su relı bır resmı ziyaret yapmakta olan Sovyet Bashakanı Aîfk=ı Kosigin tarafından açümıştır. 420 Megawat îrucundeki ıstasyon So^'et. Amerikan. Batı Alman ve Finlandıya teknoloii sıyle inşa edilmış, fakaT bir rml yar dolarlık maliyetinin üçte bi rıni Sovyetler Birhgı finanse e'miştir Kosıgin Helsinki'de \Trdiği demeçte silahsızlanma konusun da bütün ülkelere çagrıda bulunarak «SSCB kimseyi tehdit etmiyor. demiştir. Pakistan'da muhaleiet 26 mart için genel grev çağrısında bulundu LAHOR PaVıistanda muh*lefet 26 mart için genel grer çagrısında bulunmuştur. Çagrı, Başbakan Butto'ya karşa olan Pakıstah Ulusal tttifakı adlı part'Je' topluluğunca yapılmıştır. 2S mart Pakistan parlamentosunun ilk toplantısını yapac&gı gündüT. «tttifakın» Genel Sekreten Gafur Ahmet, vapngı açıklamada, parlamentonun anayasaya aykın biçimde t«sekkül ettigini, dolayısiyle muhalefet tarafmdan ranınmasına olanak bulunmadıgım söylemiştir. Ahmet. muhalefet saflanndan parlamentoya seçilmi$ bulunan 26 mületvesilirun de da hlikumet taraiından yasaklanparlamentonun bu ilk toplachsımış bulunan gosterılerden Dırn:, na katılmayacağını açıklamıstır. tutuklanmak pahasma da ulsa, bi^zat vöneteceğinı açıklamıstır. Gafur Ahmet, muhalefet partiöte yandan tttifak» larttları, lerinin, Başbakan Burto'nun Uen*"r dılertne yolladığı vettctidarlaBTJ hütün ülkede bastırdıklan be\az kıtab! dagıtmaktadırı'îr. haîefet arasmda diyalog XurulBeyaz kitapta. Pakistan seçimîemasını öneren, bu arada seçınırine hıle karıştınldıgı öne sür'iîlerin yenılenmesini reddedeıı mekte. hilesız olarak yeniden semektubuna da cevap venleccgırıi çlmler düzenlenmesı istenmektekaydetmış. ancak bu cevapta tnudir. Muhalefet yenı seçımlerin. haîefetin. müzakere talebini şerl seçim lîampanyası yapılmadan. çevireceginın bilinmesini :srnOrdu ve Anayasa Mahkemesunn miştir. denetımınde yapılmasını isıediğiBu arada <tttifakın> iiderı ni de açıklamıstır. '.a.a.) Mevlana Müfrü Mahmut. Lahor1 İran'daki depremde ölü sayıst 150 oldu TAHRAN İranda son 10 \ılda meydana gelen depremlerın ı*n şiddetlisı olan ve önceki sun ülkenin güncy dogıısunu Ptkileyen yer sarsıntısında 150 kışinin oldügü, belirlenemeven sa\nda ınsanın da varalandıÇı bildirılıniştir. Tahran'ın 1 30(1 kilnrnpfrr eüney doğusundaki bölgcde sarantılar hâlâ devam ptmektedir ve ölü sayısının artmasmdan kaygı Öte yandan Kolombiva'nrn And daglan bölgesinde gere kaydedilen deprem Başkeııt Bogota ve en az 14 eyalette panige vol açmış, fakat can kaybı olmamıştır. Oktay Cumhur AKKENT ZAİRE UÇAKLARI 3 ANGOLA KÖYÜNÜ BOMBALADI KtNŞASA Zaire'run eyaletinde Katangalı askerler ıle Zaire birhkleri arasmdaki çarpışmalar gitrikçe voğunlaşırken. Za ire askeri uçakiarının Angola'nın Uç köyünii bombaladıklan bUdirilmiştır. Angola Savunma Bakanı, baş kent Luanda'da yavınladıgı bir bildiride. iki Zaire uçağının İU otarak 15 mart tanhinde Zaire' «ınırraa 115 kilometre uzaklıktaki Kazambo kentine baglı bir koyü 'oombaladıklarını belırtmiştir. Ango'a resmı bı'.dırısınde. AnEo'.a H?!k Cumhur;veti'n:n Za".«' nin gırıştıgi saldınlara karşılık verecegi yoKında bir uvarıda bu lunulöuğa oa bpUrtilnustır. An go'.a hükümet sö7cüsıi aynca Zaıre'nm Şaja eyalctmde KatanEalı askerler Ue Za.re birlikieri arasıııds ıkı hsftava vakın süredır devarn eden çarp:şmalan Zaire'nîn bir ıç sorjnu olarak g^rdiiklannı beliRmiş ve bu U>TJSmazlığa müdahalede bulvınmak ıstemediklennı tekrarlanmıçtır. (Dıs Haberler Servisf) Î.D.M.M. AKADEMiSiNE BAĞLI ZONGULDAK D.M.M. AKADEMiSi BAŞKANUĞINDAN Akademimlz Maden ve Makina Mühendislfgi Bölilmlerl lhy%acına karşılık a s t ^ ı d a l d b ü i m d a l l a n n d a 1184 Sayılı D. M. ^^. Akademılerı K a n u n u n u n ilgili m a d d e l e r i ve 1765 Sayılı Uruversite Perscr.el K a n u n u n a göre t a m gün aylıklı asistAn r l ı n a c a k t H . îlgüeneıirrvT Zonguldak D . M M . Akademisi Baskanlıfına asağıaa belirtilen evrakı e n geç 8 4.1977 t a r i h i n d e çalışma saati s o n u n a ^ a d a r p o s t a ü e g ö n d e r m i ş ya d a şahsen vermiş oUnaıarı gf;reklidır. ALINACAK AStSTAN BttîM DALT SAYISI Lır.e^ı O b i r ve Analttik Geometn 2 DJeransıyel ve fntegral Hesap 1 yüksefc Matematık 1 FIEK 6 Gayrimenkul Satış îlanı Kadıİcöy lcra Memurluğundan 97h 1766 T. Bır borçtan dolayı mahcuı olup satılmasma karar verilen Kadıköy Merdıvenköy mahalleKİ 184 pafta. 7?) ada ve 123 psrsel sayılı gayrimenkulün 118/3000 hıssesıne tefrıkli Tnci kat 10 nolu dairesi Kadıköy lcra Dairesi satış mahallinde satılacaktır. İMAR DCRUMV: İstanbul Belediyesi îmar Müdürlüğu'nıin 12.81976 tarih ve 6500 sayılı ve 1/1000 olçekli imar durumunda, söz konusu 123 parsele iskân sahasında. ayrık inşaat nizamında, serbest bina yükieklıgı " «25 bina sahası emsali 1.8 mşaat sahası emsali, en çok 20 metre bina dennliği, en az 5 metre ön bahçe mesaiesı. pn az 4 melre. yan ve arka bahçe mesafeleri ile çatı katı yapılamaz kayıtlan ile imar durumu verilmiştir. EVSAFI: Söz konusu gayrimenkul Kadıköy Merdıvenköy mahallesi Oray Sitesi G Blok apartmanının l'ncı kafta in nolu dairesidir. Bina betonarme karkas sistemde inşaa olunmuşruT. Daireye girişte met mozaiklı antre. sagda aydmlıfa bakan tezgâh altı Ustü dolaplı mutfak mahalh. antrenin karşısında zemini marleyle kaph salon, saıorun sağında bir koridora açılan zeminleri marleyle kaph biri balkonlu iki yatak odası, oturma küvetli, lavabolu. klozetli bsnyo mahallinden ibarettir. Binada, su, elektrik ve kalorifer tesisatı mevcuttur. KIY^IETİ: Gayrimenkulün kıymetine müessir büumum hususlar bilirkişice naaara alınarak 10 nolu daireye 330.000 l:ra kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 Satış 15.4.1977 Cuma günü saat 14 00'den 14.30'a kadar Kadıköy İcra Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edüen kjymetin °»75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan raecrauunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 'oakı ka^mak şartiyle 23.4.1977 Pazartesi günü Kadıköy lcra Salonunda saat 14.00 14.30'da ikinci arürmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklüann alacağmı ve satış rrmsraflarmı geçmesi şartiyle en çok artırana ıhale olunur. 2 Anırmaya ıştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme tin rol0'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri ljzımdır. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinde 2 ı günü aeçmemek < üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerîn <*> bu jrayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrata daır olan iddialannı dayanagı belgeler ile or.beş gün içinde dalremize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdırde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedel: hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve îflâs Kanunu'nun 133. maddesi gsreginoe ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve °fio faızden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görpbilmesi için daırede açık olup masralı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gpsterilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılaca.klan. başkaca bilgı almak istiyenlerin 976/1766 T sayılı dosya numarasıyle memurluğu muza başvurmalan ilân olunur. <*ı HfiUler tâbirlne irtffak hakkı sahipleri de dahfldir. Basm 2267 VEFAT Paîranbolulu merrum Nai^e ve Ragıp Hı davetoglu'nun kızlan, merhtım nürün eşı. merhunı Ta'.at Hıdavetoglu'nıın kızkardeşı, Nemika Mürseloglu Gonül"ün anneleri. Enver MurselogHı ve Sevgı Gönül'ün kayınvalideleri. fat Mürseloglu nun anneannesı. Nefise Hıdayetoglu'nun görumcesi, UjŞ^ır lu'nun halası. Hatıce Alper ve Nazıfe Ipekin abla ve annesı. tzzet Gove D^gan Ihsan RıHidayetoğ BÖLtMt TEMEL BİLIMJLR Kımya Tasan Geometri Imâl Usulîeri ve Makina Bilgisi Malzeme ve Ölçrne Tekniği Termodinamik Mekarrik ve Akışkanlar Mekanigi Mukavemet ve Grafostatik Makina Elemanlan Teknık Kesım Elektroteknık ve Elektrik Makınalan Mmeroloji PetrogTafı . ' Genel Jeoloj' U.\gularnalı Jeofizik Cevber Hazırlama Topografya yeraltı topografyası Madenlerde Kazı ve Ha/ırlık Madenlerde Havalaııdırma Maden Işletme Metodları M'îfitrSerde Tahkimat Madenlerde Ulasım ve Su Atımı Maden Saglığı ve Emniyetı Maden Yataklan Maden Yataklarının Değerlendırilroesı Maden Makınaları Kaya Mekanigi • " . 1 2 4 4 2 2 2 4 4 1 1 1 İ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I MAKIN'A Nazire Gönül refat etmiştir. Cenazesı 24 Mart 1P77 perşembe günü 'bugunı öğle namazmı ınüteakıp Teşvikıye Csmiınden ahnarak, Zincırlikuvu'daki aile kahri«tanında toprağa verilecektir. Tanndan Rahmet dıleriz. A 1 L E S t (Cumhuriıet 2773) FRANKFURT BELEDiYE BAŞKANI' SOSYAL DEMOKRATLÂRIN SEÇiM YENiLGiSi ÜZERiNE iSTiFA ETTi FRANKFURT Sosyal De mokrat Partmın Hesse E>aletı Beledıye seçirnlerinde uğradıgı başarısızlık üzerine, Prankfurt'un Sosyal Demokrat Beledıye Baskanı görevinden ıstifa etmıştır. Sosyal Demokrat Partinin en güçltl olduğu eyaletlerden birı olan Hesse eyaletinde, geçen pazar günü yapılan belediye seçimle rinde, pam 7.4 oranında oy kayrjctnüşti. Sosyal Demokrat Partinin öu yenılgisi somında, Frankfurt'ta mutlak çoğunluk Hı ristiyan Dfimokrat Partiye gecrriş rir. Hıristiyan Demokratlar, eyale tin tümünde 13 oyluk bir kazanç sağlamıslardır. Rudi Arndt' m yerine Frankfurt Belediye Ba$ MVHEvUİSLt'il ARAVTTAV OZTCI.LİKLER : Vefat ve Başsağlığı Şirketimiz Idare Meclisi üyesi ve Umum Müdürümüz annesi sayın Erdogan Gönül'ün l Asistanlar en az vüksek m ü h e n d i s ya d s m a s t ı r derecesinde tahsili h a u olmalıdır. ( D o k t o r a tercıh sebebıdır.) 2 Askerlığim yapmı?. o l m a k . 3 Engeç kasım/1977 başında söreve baçlayacak d u r u m d a olmak. 4 D.M.M. Akademiieri Asıstanlık Yonetmebihndelri eiris ş a r t l a n n a göre yeterli olmak. İSTENEN B E L G E L E R : 1 U isteme dilekçesi. 2 Mesleki ve ögretim tecrübesini gosterir belgeler. Varsa Akademik ve bilimsel yaymlanndan örnek nüshalar 3 Diploma tasdikli ö m e g i . ozgeçmis bildirimi, vesikahk a adet fotoğraf. NOT: 1 Akademlmizde ilâve ödeme olarak 2. derecerlen «kuruluş ve gelişme güçlüçıi.» zarnmı ödenir. 2 Evli asistanlara en çeç bir yıl içinde Akademi sitssinde bır iojman verıîecektir Bekâr olaniar ıçm kon&klama kolaylığı sağlanır a Doktora vapmaK v» bilim alanında vetışmek ıçin her » SfiM) 2765 Nazire Gönül HANIM EFENDt 22/3'1977 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesı 24/3/1977 perşembe öfle namazvnı mütcakıp Teşvikiye Camiınden alınıp Zincırlikuyu aıle kabristanmda topraga verilecektir. Mernumeye Taandan rahmet ve kederh ailesine bassaglıgı dilenz O I O S İ N A. Ş. (CumhurivBt 277 HEDEF. DEV BiK OÎNtZ GÜCtîl TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAGINIZ YARDIMLARLA HEDEFE ULASABiLlRiZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog