Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

OIMHUftlm 24 MA&T 1977 K apitalist toplumda isçilerln çalıştıklan isletmelerln yönetıınıne şu ya da bu olçüde katılmalannın 6osyalızm açısmdan taşıciıgı «nlam, tartışmalı bır konu olusturmaktadır. Toplumsal altyapı :1e ilgıli dönuşümler saglanmaaıkca ustyapıda meydana getırılen değışıkliklerın «boşuna» bir uğraş ya da «aldatmaca» olacafı kanısı, jonetıme katılma uygulamalanna karşı Marksızm adına ılerı surulen bazı gonlslere temel japılmak ıstenmektedır. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Bu yöndekı tavırlann en uçtakl gbriinüsu (tezahüru), genel ov hakkı gıbı sıvasal hakları ya da toDlu sozieşme hakkı gıbı >sosyal haKlan, mevcut duzeru çahşan tıalk kıtlelerıne de berumseterek guçlendırmeye vonelık mutlak anlamda bırer aldatmara sayarak reddetmek ve butun umutlan gunun bırınde bırden bıre patlak verecek olan bır devnme baglamak olmustur. Kuşkusuz boyle bır düşüncenın dofal uzantısı, bır on aşama olarak, emekçnenn hıç mr hak sahıbı olmadıklan b;r rejımın ozlemını duymaya varır. Zıra, dayanılan mantık sıstemıne gore ancarf bu yolla her tıirlu «aldatmaca» ortadan kalkmış olacağı ıçin, halk yıgmları kapıtalızmın butun çıplakhğıyla çırkmhklerını go rebilecekler ve böylece devrım koşullan dogmuş olacaktır Herhalde boylelenne soylenebilecek tek soz, tez elden «devr.mcılığı» bırakmalan ve devnmı çabuklastırmak ıçın, zoranlu görduklerme goıe, en kestırme yol olarak faşızmı koyulaştırmak uzere faşıstlerle aynı saf'a mucadeleye koyulmalarıdır Ancak açıktır ki bovle bır tavnn Marksızmle hernangı b:r ıigısı oldugunu sövlem«k olanaksızdır. Marks ın yasadı*: donemde, işçüere, burjuvazımn mabedı olarak nıtelendirdıgı seçımlen boykot etmeyı ogütleyen ya da çalışma surelennın sınırlandınlması gıbı sosyal tedbirler ;çın rr.ucadele%ı burjuva hukumetlerinı güçlendıreceğı ıçın reddeden Proudnon ve ondan tureyen çeşıtlı akımların temsılcıîen. Marksız mın basta gelen hasımlan olmuşlardır. Martcsizm. :şç; sımfmın saglayacagı ustyapı Ile ilgıli bu tur duzelmelen. uzun ddnem amaçlan açısından değeriend.nlmeve elverışl odurüer (tavizler) olarak gormuştur, demek daha doğTu olur. Kapitalist toplumda çalışanlann işletme yonetımıne katıimalan da genel oy hakkı, sendıka hakkı jrıbı ustyapı ile ılgıiı bır duzenlemedır, fakat onlara kjyasla daha yakın dönemlere ozgü bır oluşumdur. Yönetime Katılış ve Sosyalizm Doç. Dr. Alpaslan IŞIKU (SBF. OĞRETÎM ÜTESt) yonetıme kanlma öngörüîmüş bulunuyordu Nıtcfcm, A'lende nın Şıh'sınde mıllıTeştırmelerie sınırlan hızla genışletüen kamu kesırrune g.ren işletmelerde, ışçııerın temsılcılerıyie ıdarenın temsılcılerının yarı yarıya katıldıkları Kurallar aracilığıyîa gerçekleşürilen jonetıme kaılma uygulamalarının yaoancı güçler tarafından tahrık ed.len hammadde dar boğazlarına rağmen kayda defer verımıılık artışlarına yolaçtığı goz lemlenmıştır. Gunumüz Marksızmının, onemlı bır bolumüvle, yonetıme katılma konusunda ortava koydugu bo yenı Uvr: teorık bır sapma veya farklılaşma olarak nıtelendırmek doğru gorunmemekted.r Aslmda değışık olan, Marksızmin çeşjtlı donemlerdekı temsıloılerırun bakış açısı değıldır. Degışml? olan yönetime katılma uyguiamalarının kazandıgı anlamdır Ustyapı ile ılglli öbur gelışmeler glbl yone tıme katılma uvgulamalarının da sosyalizm açısından anlamını belirleyen temel unsı:r îdeolojık unsurdur Yalnızca yor.et'me katılmi olana ğının degıî seçme haktamn da, sendıka hakkı nın da, topln sozieşme hakkınıft da hangı amaca ne olçüde hızmet edeceğını belırleyen, b'iniardan yararlanmak durumurda olan isçılerın ıdeolouk japılan ve burrurJa bağlantılı olarak sıyaaal örgutlenme. etkinlık ve ergınlık du zeylendır Dolayısıvla, bu tur haklar ve olanaklar kapıtahzmı guçlendirmeye ve yaşatrr.aya da yara^abı!ır Bellı b:r donemde ışçılerın hıç de^ılse bır kısmınm seçme veya seçılme haklarım burjuva partıleri yaranna lcullandıklan goruleBe'.ll başh örnekieri bu yüzyıhn tmşında ortaya çıkan \e II Dunja Savası sonrası donemde bazı Ba~ı Avrupa ulkeleıınde hız kazanan yon«tıme katılma uvgulamaları karşısında sosyalıst duşuntırlerın ve sosyalıs' akımıann sdzcülerinın ortaya koydukları değerlendırmenın belli bır evr.m gdsterdığı so>leneDilır. Orneğm 1 Dunva Sa\aşı oncesi donemde en guçlü Marksıst hareket olar. Alman sosyal demokrasisinm önde gelen sımaianndan August Babel yönetime katılma denemelerını «kapıtalızmın mcır yaprağı» olarak dejerlendırmektevdı. Lemn ın de jonet.me Kafılma uygulamalarını, kapitalistlere paravia tu'tuk.an yonetıcılerın yanısıra paraları ışçıler farafından odenen yo neücıler saglamaktan ote bır anîam tasımadığr nı soyledığı bılınmektedır. Ne var kı Marksızmın gunıimuzdekı uzantısı olan bazı hareketlerın yönetime katılma uygulamalan karşısmdaÂi tavnmn bambaşka bır noktada odaklaştıfmı goruyoruz. Gunumuzde Avrupa komun.zmi olarak nıfelendınlen hareke'ler çerçevesınde yonetıme katüma olgusuna bambaşka bır anlam ve onem venldığını gormek"evız Orneğın, Fransız solunun ortak programırtda yonetıme katılma, kam'j ışletmelerı bakımından aynntıh bır bıçımde on gorulmus bulunmaktadır Fransa'nm en buyuk ışçı konfederasvonu olan komunist eğıltmlı CGT'nın son yıllarda oz«"l kesımde ol«un kamu cesıminde olsan vonetıme katılma olanaklart sağlan'.a yonunde mucadele verdığı bılınmek"<»dır. O*e vandan, Şılı'de Allende'nın onculuk e*tıgı «Halk Cephesunın ıktıdar programında da D«r ekonomlst yaklaşnrıl» rürütülen bir sendıkal mucadele ebedıyete kadar surdurülse bıle kapıtsiızmm sona enlinlmesıne herhaagı bır katia S4glama\abihr. Buna k&rjılık ışçı smıft seçme hakkmdan, »o*y»lıst dorulşüm yolunda yararlanabılır ve sendıkai gücJnü a>nl amaçia bır kaldıraç gıbı knüanabılır. Bu konuda behrleyıcı unsur ıdeolojıktır. Yonetıme katılma bakımından da benzer şeyler soylenebılır. Ornegın. Batı Almanya'da ve Iskandınav ulkelerlnde, esas olarak, ışkolu toplu sozleşmeleriyle duzenlenen ışçı ışveren 1I15kılen çerçe\esınde işletme duzeyınde de ıbazı îKincıl konularla sımrh olsa da vonetıme katılma uygulamalannın yaygın olduğu bılın]nekfedır. Ama kımse bu uygulamaları ne sosyalizm, ne de sosvahzme gıdış olarak gormemeKtedır. Çunku bu ulkelerde ışçı sımfında ve sendiKalarcıa egemen olan uzlaşmacı egılımm bovle bır geiısıme ımkan hazınamaktan çok uzak oldugu açıktır. Bu durum, n ulkelerde ışçılerm ve sendıkalann vakın bağlantı ıçmde bulundugu sos>al • demokrat partıierın temel yonehşlerınd* de Lfade!çını bulmaktadır. Bu nedenle kapitalist toplumda bır kamu işletmesımn yonetıminın orada çalışan işçılere devredılmesınm de tek başına ele alındıgında ne anlama geldığını tespıt olanaksızdır Bellu bu yolla orada mevcut burokrasınm ve ı yolla uzanan egemen guçler iktıdannın eg .enîığınin Kirılabıleceğı soylenebılır Ama «herke* Kendı hesabına» deyışıyle oretlenen burjuva duny» gorusujle sartlanrmş bır ışcı kıle^ının yonetımıne terkedılmış b'.r işletmenın, ço^ ortaklı bır kapıtahsr ışletmeden ne farkı bulundufunu cevaplandırmak da zordur. Ekonomının butunu ıtıbarıyle tekellerın gucunun ortadan kaldırııması yonunde torjlum vararına oncehk *anıyâT demokratık merkez;vetçı bır planlama. çalışanlarm toplum vararına onchk tannacak vonde vone'ıme katılmalanru teşvık edıcı ve zorunlu k'lıcı bas ıca araç olarak değerlendır.lebıhr B'i ve buna benzer bır dızı donuşumle butunlendıjjı \e a%nı amaca voneld'.gınde yonetıme katılmanın anlamı elbette kı dejhşık olaoaktır. Dolayısnle yonetıme katılmayı da kapıtalıst toplumda ışçı suufının öminde beliren yollardan bın olarak gormek mümkundür Bu yolun ne anlam» g«!dıgi ne vdnde îcullamlacağina bafclıdır demek vanlış olmaz Ne yonde kuilamlaca*ı da herhalde er veya geç tanhın akış doğrultu suna gore belirlenır. ANI. G BAY BASİRET OKTAY AKBAL Evet Havır TARTIŞMA Kaybedilen bir arpalığın çılgınlığı Mılli Eğıtım Bakanhğı Ilx ogretmen Genel Müdur.ugu 22 2 1977 tarıhlı 5 şu'oe I'A 71 <04 5) 12252 sayılı «Çok a<ele ve muddetl.» başlığı ıle IIKO kul Oğıetmenlerı Saglık \e Sosyal Yardım Sar.d'ğı h a t k n da aşağıdakı ;,az:vı vaulıkler kanalıyle Mıhi Egıtım Baıcanı adma Müsteşar A N;hat Akay ırr.zasıyla tum bu sandiK sausune bağlı kurum ve ılkokullara gondermıştır Adı geçen. yukarıda tanh ve numarast behrtılen yazı şo\ ledır «4357 ve ounu tadıl pder. 7117 sayılı kanunla bakaı^lığı mıza baglı olarak kurulmuş bu lunan Ilkokul Ogretmenlerı Sağ lık ve Sosval Yardım Sandıgı' nın İS temmuz 197« tanhîiıdf yapılan 17. Genel Kurul Toplan tısında ongo°~ul«n an»s'alu de gışıklıklerı Hukuk Muşavırl.ğımızce kanun \e usullere aykı n gorulduğunden BakanlıSp.mız ca onaylanmamış ve bJ durum bır ornegı ılışık 27 2 1976 tanh ve 5 şube 243 71 (045) 71853 sa\ ılı yazımızla Sandık Genel Mudurluğune oıldırılmıştır. Büahare Sandık Yonetıcılen BaKanhğımızm ıznı olmamasına ragmen 7 şubat 1977 tanhın de kural aışı bır olağanüs»u toplantı yapmış ve genel to$kan Ismeıl Başbıığ ımz»sıvla llçe kurul başkanlarına 1 mart 1977 tarıtunden ıtıbaren uye aıdatının 30 lıra olarak gonde nlmesmi ısteyen tar.hsız, sayı sız ve s e m s ışaretı dahı bulunmajan bır genelge gonderılmlş tır. Ismaıl Başbuğ admdakı şahıs baKanlığımızdak: sandık yet kılısı olarak tamnmadıgından halen yururlükta bulunan ana statunun 33. maddesıne aykın bu genelgeje ıtıbar edılmemesı hususunun ümızdekı sandık teşkılâtma duyurulmasını ve bakanhgımızm talımatı olmadan uye a.datında hıç bır değı şıklik yapümaksızın eskiden ol dugu gıbı 20 lıra gonderılmesı nı ve ılışık yazı suretının çoğaltılarak bütun sandık üyelenne duyurulmasınjn temıninı ehemmıyetle rıca ederım.» Bu hırçınlık nıye' Mılli Egitım Bakanlığı ve bu tur jazıların altında ımzaları bulunan sa>in bakanlık mensup larınnı DU kadar telâşa duşmelenmn sebebı şunlar olsa gerek. Ilkokul ogretmenlen Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nm Kuruldugu tar.hten bu yana Mılli Eğıt.m Bakanlığı üst yonetım'erınde bulunan sayın yet Kilıler bu kuruluşu bır arpalık gibı kullanmışlardır. tlkolrul ogretmenlıgl ile uzaktan yakın dan ılgisi olmavanlann bu ugra şısı arpalığın elden gıtmesı çığ lıgıdır. Sız sayın yonetıcıler' Bırakın bu sandığın yakasını artık Bu gune kadar ogretmene hıç bır yaran olmayan bu sandığı og retmen belkı bundan sonra ken dı yaranna yonlendırır. Sızın o somurucu ellerınız orda ol dugu muddetçe, sandık, adma yaraşır hızmetler yapamadı. Bu sandığın ıkı yuz bınln uzerınde uyesı vardır. Bu ogretmenler kendı yararlannı sız den daha ıyı duşunecek guç ve kabılıyettedır. «Golge etme yın, başka ihsan ıstemiyoruz» Hem sırln çok buyılk ışlen nız var. Masa başında vaptıgınız turucu, genci efitım efTBtım programlanmzla, Türk Milllî Eğıtimıni ıçınden çıkılmaz ha le getırdınız. Bu gıizelım ülke çocukîanmn daha uç mılyonu na yakınım eğıtımden yoksun bıraktınız. Binlerce oğretmenı bu tur çtkarlarmıza karşı çıkıyor dıye; kıj'dınız, surdünüz, oldüraünüz. Bır de kalkmış bızım sandığımızın çıkarlarını sankı bızden ıyı duşunuyormuşsunuz gı bı hamı pozuna burunursunüz. Hayır! Sizın gıbfler oğretmenı bugune kadar hıç bır zaman düşünmedi. Sadece kendı kırlı çıkarlannı dıisünduler Siee yaptdgımı saygmsıılıgın açık bır ornegım yukanda adı geçen yazımn üçuncu paragrafında gostereyım. «Ismaıl Baş buğ anındakı şahı^» dıyerek ikı yuz bin Uyesı bulunan yasal bır kuruluşun sayın yonetı cısıne hakaret etmektesmız. Iyı veya korü bütun sozcukler kışılenn ketıdlne aıttır. Tüm ılkokul ogretmenlen olarak bu soEunuıu kabul etmıyoruz Ote yandan ogretmenlen bolerek kendınıze bır yan kuruluş olarak orgutledığıruz çıkarcı ogretmenler, bakanlığınızm etıketını kullanarak yoremız dekı resmı ve azmlik okulları na, ıçınde Yavrutujk dergıst, Masallar Takvımı. Mılli Eğıtım Bakanlığı takvımı bulunan kolılen. Mılli Eğıtım Mudurluğunuz elıyle gondermekte, oğren cı ve oğretmenlerı guç durum da bırakraaktadır. Bıraz da bunlarla ufrasm olmaz mı? Sayın irraa sahıplennm bu hatalardan dorımesı en büyük dılegımızdır. AU ŞIMŞEK Ofretmen İSTANBUL SINIRLI SORUMLf KANARYA OGRETMEN'LERt YAPI KOOPERATİFÎ BAŞKANLIGINDAV T icaret Bakanlığı mflsteaan, cenç bir iktisatçıdır. MHP efUımli olduğu soylenır. Onıunuzdeki seçimde bu partiden ada>lığını koyarak mıdır? Bu da bfklenir. Geleceği «parlak ki^ilerden sizin anlayacafinu! Bir konuşmasından bazı bolümlrr okudum bir gazetede. Osmanlı hanedanının sınır dısı edilmesi basıretsız bir iştir. demiş. Osmanlı donemindeki glbi «Isiâm • Turk sentezine dönmek tek çıkar >oldur» buvıırmuş. Sultan Hamit i oMnüş!.. Bu kadan yetiyor bay müsteşann eçilimlerini anlama\a. Drmokrasi donenıinde >etiştirdiğimiz Kemalist Devrime karsı a>dınlarrmızdan biri! Boyleleri aşın sağda da var, aşırı solda da . Birleştikleri tek nokta budur: Atatürk Cumhuriyetinin amaçlanna, ereklerine karşı çıkmak NİTe «basiretsiı» bir ısmls Osmanlı hanedanını «ınır dışı etmek? >e demek once «basiret»? Türkçesi «sajrfönj». yani basıretin sozlukteki anlamı şu: Oerçekleri vanılmadan porehilme yeteneği.. Demek Ticarft Bakanlığınm iktısat doktoru raüsteşarına gore, Atatürk, jerçekleri vanılmadan fdrebilme ?etenep^den uzak bir kişiymiş! Osmanlı hanedanını yîırt dışına çıkarma kararını alırkeh «gerçefcteri» Itöremcmis! Bunu vanm yözyıl sonra çenç bir iktisatçı saptnor. Su işe bakın slz! Biz simdi hlfrtlfri 'Difeceftt n»v miıstcşann «saiçörülıi» bir insan oldugunu? Atatürk ve tum de^rimci kadro basiretsiz de. 19T7 vılında iktidara Relen MC'nın AP'li bir bakanın vönetimlndeki bir bakanlıpn müstesarlıgına getirilmiş fenç blr iktisatçı mı «basiretli»! tşın özune inersek Osmaalı Hanedanının tahttan inriirilmesi de vanlı^ bir iş olup çıkar! Vahdettin tahtta oturacaktı, hadı o olmadı Abdülmecit vardı. o da olmasa baska şehzadeler ne pune duruvordu? Al blrini padişah vap, Bağımsızhk Savaşımızın tutucu paşalanndan birl de Sadrazam olsun! «Osmanlı • Tıirk» senteri her neyse sürdurulsun. Medreseler kapatılmasın, din • devlet işleri avnlmasın, çağdaş uvearlıçın »erileri jörmeılJkten ırelinsin! Türk ulusu Karlofça'dan. Pasarofça'dan sonra nasıl Sevr'e BeldİTse. ordan da daha beter dunımlara düşsün. kısa zamanda Batı emperyalizmine bağımlı Asva Afrika ülkelerinden aynmı olmayan yoksul. ferl. acınası bir hale gelsin yeniden! Bu mudur bay müstesann diledlği, varmak istediği? «Basiretsizllk» sözcüğü daha çok bu tür düşunceli klşılere \akısmı>or mu? Bugunlerde üçüncü ba.«kısı vapılan bir Idtabı, Sabahattin Evuboğlu'nun «Mavi ve Kara»smı okuyorum. Bu cilde \rni ekler yapılmış, önceki basküarda yer almayan \azılar. Bunlardan biri de «Empervalrzm ve Kultür». E\iıboğiu'nun bu varısı, «sağjtörü»süj:, asırı sağcı va da solcıı. aına hepsi de Mustafa Kemal'in çağdas uvearlıkçı, atılımcı, ilerici eylemlerine karsı çıkanlara en güzel bir vanıt. Olducu çibl aktarmak isterdim. ama en ivisi kitabı alıp birbirinden değerli, bnemli \azılar arasında bunu da okumanız Evuboğlu sbvle jazıvor: «Kimi a\dınlarınuza çöre \anlıştı Mustafa Kemal'in vaptifi Batı empenalizmine karşı kovduçu ölçude onun bir aracısı olan Batı kulturüne de karşı kovmalndı. kendi külturümuzu eeliştirmelivdı. Yani • da Mehmet Aldfle birlikte «Medenivet dediçin tek dışi kalmış cana\ar» demeli. Isiâm kültürüne sıkı <ıkı bağlanmalı va da Ziva Gökalple birlikte Batıdan yalnız teknipi alıp Turan volunu tutmahydı. Bereket Mustafa Kemal bu ham havallere kapılacak. askerlerden de^ildi. ovle olsa zaten Batı empervalistlerini venemez, Fn^er Paşa eibi oyuncağı olurdu onların. Islâmcılığı tnsiliz. Turancılığı *lman empervalirmi körukleyip kullanmadı mı? Buptin Amerikan emperyahzmi Türldye'de rericl akımlan turlu yoUardan beslemiyor mu?» 1977 iılıntia bir bakanbk musteşarı genç bir adam boyle dijor Işte: Abdülhamit buyük kisidır. kurtuluşumuz Islim Türk sentezj>le olacaktır. Osmanlı hanedanını smır dışı ptmek, »ani padi*ahlıği. haüfeliği ortadan kaldırmak sağjrorüsuz hir istir! lani. vanı. Atatürk"ün tum ^aphkIarı yanlıstır. Herşevi veniden esld biçimine kavuşturmak çereklidir! f.n ıvisi vaziM Evüboelu'nun su sözleriyle bitirmek: «Yenı Turkiye Batı emperjalizmine «defol», Batı Idiltürune «buvur» diyerek knrulmuştur. Ki^isel hınçlar ve da kuramsal ukalalıklarla bu avınmı hi^e savarak hasanda <u dovenler. sosvalist de olsalar. Yeni Turkiyede \alnız eskiciler, gericilerle aniaşabillrler.» eçen hafta cumartesı gunu Lğur Muram ile Ankara'dan >ola çıktık Kotu bır gıindu. Istaııbul'a cloçru kar, sı.s \e jajınur ı<,ınde TOI alırken bir >aııdaıı jarenlik edi>orduk. Daglar karlı arabanm içi sıcaktı Uğur'u ilk kez oğrenciyken tanınuştım. AU Sirmen'i de övle . Zaman çabuk geçi\or. 1960ların ilk \ansmda unnersıtelerde ogrenciliklerini surduren Ali ile Isur, 12 Mart sınavını deMİmci ktşilikleriyle astılar; ulkemizın ozgun vazarlan oldular. ijimdi birlikte \e >an\ana çalısıjoruz. Istanbul'a doğru kilometreleri vutarken, Ljur'la soyle^yl koyuiaştırıp, anılarımızı eşelıvor, gulüşüvorduk. Anılar, Sun geçtikçe ballannor. Kötü bir anı bile insan belleğtnin borsasında değerlennor. Çoeukken dikkatimi çekmistı. Ev. de. ha\at ekmekler atılmaz. saklanırdı. Sonra bir gün kasaptan et alındıgında, bu ekmekler ıslatılır. kıvmaıla vojrulup köfte yapıhrdı. Köfte. ızgarada pıstikçe. mutfak dumanlanır, iştah açıcı bir koku ortalığı kaplardı. •Vnılar da bavat ekmrkler çibidir. Sonradan işe jararlar. Yıllann dersleriyle olgunlaşan kisı, anılarını tazele>ip yeni bUjrilerlyle yoğurdıığıı zaman, okurıın karşısına kıırduçu sofranın en guzel yemeçinı çıkarahilir l'ol boMinca bırkaç 12 Ma*t olavı anlattım. Lğur: Agabev. dedi, bunlan yazsana: Çoktan beri irdfledieim bir konmdıı bu. 12 Mart icin çok yazıldı; jazılıror. \nı. roman. o>ku, inceleme, araştırma tçlerinde çok \ararlı olanlar. sanat deçeri taşnanlar, tarihsel belge niteiiğine eri?enler \ar. 1? Mart funasından yararlanıp knlâh kapmak iste\enlerin tıcari ç»balan da azımsanrrmacak düzevdrdir \ma bir soru öteden beri kafama takılı dunır: Acaba 12 Mart geçti mi"1 Baııa kalırsa 12 Mart'ı »aşama^ı sürdürüvoruz. Hem de tum sıcaklıçnla 12 Mart için va7ilacak olanlar, daha anılaşmanııstır. O\\e bir dönemd("w/ ki buçun Istanbul'un bir me>hane«ine. \a da Ankara'nın bir lokantasına gitseniz rastlavahilirsıniz Iskenceci bir masada içi^or, kurban \andalri masaıla Topltımun bıijfuııku karanlıeı varasa duzcnino el%erişli olduğundan. crllatlar kara maskeleriyle aramızda dolasıp. her avbaşı hordroUnnı imzalıvorlar, aylıklarını da cebe indirivorlar. De\rlmciler ise baskılardan kurtulmuj değiller. Eıet, 12 Mart'ı >asıvoruz 1972 yıhnda Erenkov'deki ünlü işkfnce köşknnde bir ay kaldım. Bir bahçe içindeydi kosk. \şağıda özel efitim eörmös kurt köpekleri dolasıtorriu. Bir riın hiicremde vatajhn içinde zincirli vatarken, bu kopeklerdrn birini getırdiler. Kopek de zincire baslnriı; ve zorla tutu^orlardl. Hav\an >ataeın kmsına sokııldu. Aramızda on santim var, yok. Bakışıyoruz. Köpek gnzunu ilk kez çok yakınrian gordum; bakışmı anlamava çalıştım. Hayvanı tutan: Bak. dedi. en küçuk bir kımıidanışında kapar. Bir sure ovle kaldık. Zamanı bilemem. Sonra h a n anı çekmeve lahibinin gücü yetmedi. Zorla avınp çötürdüler. Onlar gittikten sonra düşıindum. Kopek eğitilmiş. şartlandırıimıştı. Bfni duşman hilivordn. Biiinçsizdf harvanraeız. Yemeğini \envorlardı. yatağını ve sıcak knlube^ini «ağlıyorlardı. Onun sucu yoktu \ma köpe^i zincirindrn tutan rnk rengi slvsili >açız adam da e^ltilmiş, şartlandırılmıstı. Görevini vapbğını sanıvordu. Onun ürtündeki de ö^levdi. Erenköy'de kdskun ırinde bu turde rğitilmis. çok görevli vardL Bizim işimiz. onlaria deffil; onların efendilerıyledir. Aradan zaman reçtikçe. bu serçeçi daha iyi değerlendlrmeye çalıştım. I«kenceciferin ruhsai açma7İarını bili\orum ama. robotlastıklannı da yakınrian ızledim. Işlemesi gereken hir avgıtın. vidalarıyla dışlıleri bunlar .. Iskence ülkemizde kurumlasmıştır. Bu kıırumu vıkmak zonındayız. Ve bu zorunluğun kavgasını surdüriiyonn!. Bir gun anılanmı helki va/acafim Ama şimdf ksvı^rnn içindeviz. Geçmişi değil, gunümüru yaşıyoruz. Anılarımızı >azacağımi7a, raşamunıza anılar katırornz. Bu arada bir anımdan soz açtiğim zaman. buçiınlni gib{ olsun lsterim. Yani bilinrimiri bilesin; surdurdüğumuz savaşımın çorbasına bir tutam tuı olsun. BURHAN ARPAD HESAPLAŞMA VE ÖTEKİ KiTAPURIHI BUGÖN 15 • 19 ARAS1 Ni$ANTAJJ AKADEMi KiTİUViNDE İMUUYOR CMIIIIIIIIIIIIIIMIIIİIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIUIMUItlllMlllllllllllllUIIIIIIMIIIIIItlllllllllllinilllllilllllllllllllllltll' TEŞE KKÜ R isuz Vefatı ile blzlen sonsuz acıya bofan kıymetlı varlığımız | ^ ZJ = ^ S H S ~ E = = = NİMET TAMAÇ'm hastalığı sırasında yakm ılgılennı esırgemeven Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Dekanı Sayın Prof Dr Cem'ı Demiroğlu ıle rahatsızlıgı esnasında ılk mudahaleyı yapan Sayın Doç Dr Necatı Sırmacı ve Dr Sıbel Özbekçı"ye muşfık yardımlarını esırgemeyen Sayın Prof Dr Havrunısa Denktas ıle Sa\m Prol. Dr Lâmıa Ulukutlu'ya. buyuk bır îedakârlık ve ıçten gelen dostlukla tedavı gayretı gosteren Reanımasyon Merke?ı Dı rektöru Sayın Prot Dr Sadı ^un başta olmak uzere Sayın Doç. Dr. Selma Akxa, Dr Tunca Su ba.sı Dr Ayşe Bermek, Dr Ayhan İ'çkun ve Dr Bora Avkaç'a, son anına kadar yanında bulunarak yardımcı olan hemşıre Semran Serfıdan, Hurı>e DedeogİJ ve Ayşe Ermış'e. candan yardımlannı unutamıyacagımız Sayın Dr Gungor Şatıroğlu Sa\ın Prof Dr Erdogar. Ozdamar. Sayın Prof. Dr Perıhan Basloya ve vefatmdan sonra eerek cenaze merasımme ışurak eden. çelenk gönderen, hayır kurumlarına bagışta bulunan ve gerekse eve gelerek. teigraf ve telefonla tazıvetlerını bıldıren muhterem akraba, dost, arkadaş ve Soroptımıst Kuluplenne en ıçten mınnet ve teşekkiıru bır borç bılmz T4>IAÇ POrFET IMER AİLELERI İ ~ E S = •• " E E = = E S E KONME İLANI KAYBIMIZ SSK An kara Hastanesı kıymetlı çalışma arkadaşımızBevhye Mutehassısı, ^ııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMMiınııııııııııııııııııııııııııımımmımıııııııııııııııııif; (Cumhurıyet 2777) Kooperatıfımınn 1976 yılı genel kurulu 9 Nısan 1977 cumartesı günü saat 11 OO'de Kanarva îlkokulu'nda aşağıdakı gundemle ya pılac«ktır. Uyelenmızm hanr bulunması ara olunur. G V X DE M: 1 Açıüş, yoklama, dıvan heyetı seçımı, 3 Yıllık faahyet raporu, 3 Denetçılerın raporlarının okunması ve eleştinler. 4 Yonetım ve Denetım Kurullannm aklanması. 5 Yenı Yonetım Kurulu ve de netçilerin seçımi. S Dılekler ve kapanış Cumhunyet 2779 Dr. Kemal ÜLUSOY'u kaybettik. Çalışma arkadaslanna ve aılesıne başsağlığı dılerim. Cenazesı 24'Mart.'1977 perşembe gılnu fbugıın) bğle namazından sonra Hacıbayram Camıınden kaldırüacaktır. Allah rahmet eyleye. . c SSK ANK4RA HA!«T\NESt BAŞHEKİMt OP. DR. ERDOG\N YtCE BAŞSAĞLIĞI KıymeUı aıkadaşımız, GENll KURUL TOPUKTTSl Humyet Çarşısı Esnaf ve Sanatkârlar Kalkınma ve Yardımlaşma Demeğı yülık olagan genel kurul toplantısı, Hurrıyet Çarşısı ust teras katında 2.4 977 gunu saat 14.30'da yapılacaktır. Sayın ujelerımızon teşrifleri rıca olunur. Yönetim Kurulu G ÜN DE M : 1 Açılış ve yoklama, 2 Başkanlık Dıvanmın seçrmi, 3 Yonetım Kurulunun çalısma raporunun ıncelenmesı, 4 Bılanço ve gelır gıder hesap lannın incelenmesı, 5 Denetçı raporunun ıncelenmesı. fi Yonetım Kurulunun ıbrası, 7 Yenı Idare Heyetmın seçımı, 8 Dılek ve temennıler. KAYIP 4/2/1915 tanh 266378 nolu ehiıyetım ve ruhsatım arabamdan çahnmıştır. Yer.ısını alacagımdan eskısının hukmu yok tuı. Sami SEMNÇ Bakırköy Gençler Cad. Yairuhan kat 3 O O K I U R metin yazarı Yazma tutkusu ve reklamcılık bilgisiyl» dost çalışma ortamımızda yerini alacak, • "mesleğin" guçlüklerini uyumlu birekıple paylaşmayı özleyen, • en az 1 yıl deneyimli, • işinde tıtiz btr metın yazarı arıyoruz. Ucretımız, nıtelığinizle eşdeğerdedir. llgilenenlerin, Ingilizce bılmesi, erkek adayların askerlıkle ilışkisi olmaması ve başvuruların yazılı yapılması dileğimizdir. Başvurular kesınlikle gizli tutulacak ve mutlaka cevaplandırılacaktır. Dr. Kemal ULUSOY aramızdan aynlnnştır. Kendısıne Allah'tan rahmet, dllenz. kederlı ailesıne başsağlığı S S K ANKAR* H\ST1\"ESt tROLO.lt KLtMĞI \RK\DA<LART TEŞEKKÜR Azız arusmı daıroa sevgıvle ıçımizde yaşatacağımız, değerlı varlığımız, çok sevılen eşsız msan, 7976 RAPORU/ 2TÜRKİYE • 1908 İşçi Hareketleri ve Jön Türkler HAKKIÖNUR • Bir Karagün Dostluğu HÜSEYİN BAŞ • Sosyal Demokrasi Tarihsel Bir Seçimin Eşiğinde B. PO NOMARYEV • Lenin ve Milliyetler Sorunu M. KUÜÇENKO • Federal Alman Emperyalizmi C.MIILS • Eleştiri Tanıtma Tartışma ; BEHİCE BORAN« ORHAN KURMUŞ» MEHMET AKÖZER • METİN ÇULHAOĞLU • KEMAL ÖZER iki ayda bir çıkar fiatı 15tl. yıliık abone 75tl. Nuru Z.yo SOK.I7/5 TunelISTANBUL *•* J FİİSUN INCEnin Rahatsızlıgı boyunca yalun ılgılennı bızlerden bir an esırgemeven ve ÇOK genc vaşta vefatmın buruk arı^nı bızlerle paylaşan tum yakınlarımıza, dostlarımıza ve BP Petrollerı camıasına teşekkuru borç bılırız EŞI »e ÇOCIKLAR1 : SER\. SIHAN. SED4 INCE. BAB^ ^e ANNELERI: NAMIK KEMAL CONKER. MlLHtME INCE, FAHIR INCE. KARDEŞt : MEHMET CONKER. TARIK ZiYA KIRBAKAN DbRl SA<. »e Hastalıslar MUTehassım tstiklll Sa/1 Partnakkap relefoo: H I I H GRAFİKASMAYAA.Ş. Tanh Han Büyükdere Caddesi ŞISLİ/ISTANBUL MJtOMM tülinnutku'nun resitali 'bağtmsızlığa ezgiler" 25^.1977 «•. 71.00 sıradanfaşizrrL I (Cuınüurıyet 2783)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog