Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

indistan'da Nehru ile başlayan 3ü yıiiiK aonem > farklı k 'asal rüştekî ni iktidar taklarının •netimde iyük ırunlarla ırşılaşacağı îlirtiliyor ndıstan seç mler nde mTlak ^JJırl'.gı ağıajan munalefet cepnes:, Jıserı n DÎ> rımsızlıgına kavuştugu 1947 vııucian OJ ılk kez hukumetı kunna çaJışmalarına dı. Ancak seçımlerın hemen öncesınde şen ve çok fark'.ı sıyasal goruşlsn & a n bu partıleroı, ortak bır progTamda şmekte ve ulke yonetınunde. buyuk ıklarla karşüaşacaklan belırtılıyor. Demokratık ıdealleri gerçekieştırecek lukumet» kuracaklarını savunan mur.a cephesı, dort partınm bırleştığı Janata .çı Partısı ve demofcrası ıçm YerU Korg •arhsmden oluşuyor. 1969 yılında Kons•artısınden avrılan eskı Başbakan Ysr:ısı Morarjı Desaı hderliguıdetcı cçı Partısı ıçınde asın sagdan dek. farklı sıyasal çızgılerdekı dor* sı .1 partı yer alıyor. Bu partüer şoyle sınabılır: % Morarjı Desai hderlıgındeta ıgra Partısı • tı • Raj Narain lıderlığın&eki ESta Raj Naraln tesinde Bavan Gandi yi kendl seçim bol. e ugrattı. GÖZLEMCİLERE GÖRE GANDl SİYASAL HAYATTAN TÜMÜYLE ÇEKİLİRSE, KONGRE PARTISİ KISA SÜREDE YENİDEN İKTİDARA GELEBİLİR Hazırlavan: Meral TAMER t s.'nın k,sa bır sure ıçınde yeniden iklıdara geleoılscegmı ka}dedı>orlar rfaşoasan Gdndı'yı Parlamento dışında bıra^an bu beKİemnedik. seçım yenılgısande, 21 ay suren olağanustu duruni u\ gulamasırun ve kısırlaştırrna programınm ana etken olduğu belırtılıyor. Bajan Gandı, olağanustu aurum uygulamasıyla. baoası Nehru dan seçım jolujla devraldığı ve kuçuk oglj S&njay a devretmeyı amaçladıgı sıyasai hanedanIıga son \ermış ofurken, 188") ıılıııda kurulan \e kuruldugunaan ınbaren îngüızlere karşı ulken.n bagımsızhğı ıçın nıucadele \eren ve Hındıstan ın bagımsızlığına kavuştugu 1947 yılından bu vana u'keyı yoneen Kongre Partısı, ılk kez ulkenın yunetım.nde soz san.bı olma hakkıru yıtumış oldu. «OKEMLi HAÎALAR YAPÎIKSeçun sonuçîarını serınkanhlıkla karşuayan îndıra Gandı, mılıetvekıh bıle olamadığını ogremnce ılk ış olarak olağanustu durum yasasmı, aaha sonra da basına uygulanan sansur yasalannı ıptal ettı ve Yenı Delhı'dekı evınde verdıgı demeçte olağanustu durum suresmce bazı onetnli hataıar yaptiKİarını Kaouı ederken Kisırl<iŞtınna ui'guıama sının bu hataların en onemlılerınden bırt oldufunu soyledı. Kongre Partısı run ıktıdardan düşmeslne, B»yan Gandı'run kışılığme duyulan tepkı onemlı bır rol oynarken, olağanustu durum uygulamasmda e*kın olan kabıne uyelerı de mılletvekaü. seçılemeduer Buna .larşı.iK. olağanustu dururtı suresınca tutuklu ya da surgunde bulunan munalefet üderien ve hatta seçım Kampanja^ı suresmce bıle surgunde bulunanlar \e bu nedenle propaganda çohşmalarına katılamayanlar kendı seçım bolgelennao Kongre Partısı adayıarına karşı ezıcı Dır çogurnuila seç mı kazandılar ve Parı&mento'ya gırdıler Bayan Gandı. kendı dogum yen % seçım bole pesı olan Uttar Pradeş eyaietmde mılletvekllı bıîs seçılemezken, bu eyaletten Parlamento ya gıren S5 avelıgm tumunu muhalefet partılerımn adaylan kazandı. ındıstan da geç«n hafta yatıılan eon bağmuızlığına kavuştuğiı 1947 vıhndan *ou \ai3i bu ulkejı joneten Kongre Part sı ;un ik'ıdardan duşmesıyle no<talarıdı Aşırı sagaan sosval'stlere dek, çok îarıclı sıyasai çızglerdekı partıîen bır araya geuren \e ortaK sıyasai programdin yoksun muhalefet cephesı ıse, seçımlerae mutlaıc çoğunluğu sağlamavı oaşardı H 6 KABıNE ÜYESİ Bayan Gandı nın yakın çalışma arkadaslarından 6 kabıne uyesı de mületvetolı seçılemedıler. Basına uygulanan sıkı sansurden sorumlu tutulan inlormas>on Ba<anı Charan Shukia, kjşısel orgurluklenn kı^tlanmasından sorumla tutulan Ada le; Bakaru H R. Goıi.ıale, Bayan Gandı um kuçut oglu Sanjay a ; akınlıgıyla bıhnen ve olağanustu durum ujgulamasırun ateşlı savunuculanndan olan feav unma Bakanı Bansı Lal de Parlanıento ya gıremeyen hukümet uvelerı arasındaydılar Bayan Gandı \ ı kendı seçım bolgesınde yerulgıve ugratan ıse o.aganastu aurunı »uresuıce tutuklu kalan sosjahst hder Raj Naraın'dı Raj Naraın r 1971 yılında japılan son genel seçımlerde d» t[ra Praaeş''e muaalefet aaavı olarak Bavan Gan dı'nm karşısına çıkmış, ancak Bayan Gandı o seçımlerı 100 bın o\ tarkla .^azannııştı îıeçunienn arcundan Raj Narain Allahabad Mahkemesıne baş vurmoş ve seçımlerde yols,mluk >apüdıgmı ıddıa ederek, Bayan Gandı'mn mıUetvekıUıgının ıptaluıı ıstemıştı. Allahabad llankemesı Raj Naraın'm baş vurusunu haklı bulmu;?, bunun uzerıne aava. Yenı Delhı'dekı Yuksek Mahkeme'ye sevKedılmıştı Yuksek Mahkeme de, Bayan Gandı'nın seçımlerde yolsuzluk yaptığı yolunda karar alınca BaşbaKan ulkede olağanustu durum ılân ederek. karşıt sıyasal goruşlen savunan bmlerce kışı>ı tutukİatmış. temel hak ve ozgurluklerı kısıtlamjş ve basuıa sansur koymuştu. YIIDIZ1 PARUDI V { SONDU Olaganustu durum uygulaması suresınce si5"3sal alanda yıldızı hızla parlayan ve Bayan Gandı tarafından Basbaküruıga hazırlandığı uen surulen Samay Gandı ıse, mıUetvekıllığı ıçın adaylığını ıllc kez koyduğu Uttar Praaeş eyaietmde, muha'.efe'ın adayından 75 bın a7 oy alarak seçımlen kavbettı Bu arada Başbakan ve Kongre Partısı'nin lıden olan Bayan Gandı mılletvekllı bıle seçılemeyınce yem hukumete karşı muhaletetı yurutecek olan Kongre Partısı Parlamento'da bir başkaadan yoksun kaldı Bu nedenle partı yetkıli kurullan. Kongre Partısı'nın yenı lıderını seçmek lizere olağanostü toplantıja çağrıldı. Hındıstan seçımlerınde Kongre Partısınin y»m sıra bjyuk olçude oy kaybeden bır dıger paru de Moskova çızgısındekı Koraunıst Partı oldu. Komunjst Parrı'nın seçım yenılgısındekı ana etkenın ıse, bu partırun 1969"dan bu yana ve ozelhkle olağanustu durum suresmce Kongre Partı ıle ışbırlığl yapmış olması olduğu belırnlıyor. KIS1RIAŞÎIRMA Bu arada Hindıstan'da Bayan Gandi ve Kongre Partısı'nm seçımlerde aldıklan ağır yenılgırun nedenierı gerek. ulke ıçınde, gerekse dış aunyada tartışılıyor GO7İemcüenn goıus bır.ıgı ıçmae oldukları konu, halkın protestolarının hedeÎEman Kongre Partısı olmayıp, Bayan Gandı'mn kışüığmde yogunlaştıgı. Uzun yıllar ulkenın etkın polı'ıkacısı ve tez lıden olmak dunımunu koruyan Bayan GandıYrn. olağanustu durusn uygulaması, kıs.ırlaştırma programı ve kuçuk oğlunun adının kanştığt yolsuzluklar nedeniyle, popularıtesını onemlı olçude yltırd:ğı belırtılıyor Kongre Partısı'nden bır sözcü de, kısırlastırma programmm seçım sonuçlan uzenndekı etkisı konusunda şoyle dıyor: «Haikın onayı olmadan onlann ıç ışlerıne, kışısel sorunlanra mudahale ettık, şımdı de bedelmı ço's ağır bır bıçımde odediıi» G«rçekten de zorla uvgulanan tasırlaştırma programı,. ulkedekı ıkı buvuk dın grubunun genış tepkısıvle karşılaşmıştı Sayıları 85 mılvonu bulan Alîah'm ÇocuMarı ve 70 mıljon dolaylarındakı mus lumanlar ba programa kesmhkle karşt çıkmışlar ve camılerde ^ apüan dualann ardından halk muhalefetı des'ekleme \e mutlaka sandık başına gılmeye çagınlmıştı. Bayan Oandi MillettekM bıle seçüemedl ^anja^ Oandi •MıIleUeMHİKin* Uk kcı nı koymuştn, ı n u seçilemedl. Hındıs an da Jiwanaral Nenrı ıle başlayan \e kızı îndıra Gandı ıle suren 30 jıllık bır donem boylehkle kapandı ve Kongre Partısı'nm guçlulugü nedenıyle ıktıdar ıçın bugune dek hıç hazırlanmamış. sıyasai programdan yokiun bır partıler grubıı. dünyanın .kıncı kalabahk uUesını jonetmek gıbı zor b'r gorevle karsı karşıja kaldı Yenı ı'<tıdara yonptımde fazla sans taruıvavan s.vasal sozlemcıler. bu seçımlerde gerçek yenılgıyı alanlann Kongre Par+ısı olmavıp valnızca Ea\an Gandı v e jak'n çe\resıraek*ler olaugı. goruşunu <<awnuyir lar ve olağanustu durum yasasır.ın sorjmiannın sıyasai hayattan çekilmelen halınde, Kongre Par f Sosyalıst Sağ eğılımlt Bagımsız Halk Parüsi Hındu Mülıyetçi Jan İki başbakan adayı da Kongre Partisi'nin eski üyeleri onsre Partı«ı nın Hındıstan'ın sıvasa! tarihtnda onemlı bır ven \?.rdır \"lke IngıKÇTe'nın somurgesıyken bağımsızlık mucadelesı reren bu partı, Hindı^tan'ın 1P47 yıhnda bagımsızlığına kaMiçma^ındPn b ı vana sursklı ıktıdarcia kalmıştır Kongre Partis.'run geçen haftakl seçımlerın sonurunda ıktıdardan dusmesıne ra%m?n, muhalelet cephesınm en güçlu ıkı başbakan adavı da Korıgre Partısı'nın eskı ııyelpri ve Baj an Gandı mn eskı çalışma arkadaşlarıdır • Aşın sağcı ıgh Partısı. Janata Halkçı Partısı ı'e ışbrrhî. vaoan nokrası ıçın Yenı Kongre Partısı .je, se ılere bir buçuk ay kala hukümetten <»*. eden Tanm Bakanı Jagjıvan Ran v ara dan kurulmuş yem bır partı. Bavan ''an run 11 yılhk Basbakanhgı suresLite onun rakıbı olarak nıtelendmlen jagjıv<n nı. Hındıstan'da 85 mılyon kısılık Mlahm cukları adlı dını bır gnıbun lideri 'e ihnın en etkın polıtıkacılarından DITI. Muhalefet partılenmn Başbakan acayı ırak. Jana*a Partısı Udert Morarjı Dssaı demokrası jçın Yenı Kongr* ParMsı l."eJagjivan Ram'ın adları ortada dolaşıvor. 'çımlerde oylann bıiytik bır öolumunü an Janata Partısının Lderi Desaı mn Baş ıkan olması doğal. Ancak Morarn Deiı' n yasımn 80 olusu partısuıın seçımlerde >k az ov almasma ragmen 68 yaşındak* ıgjıvan Ram'ın şansmı arttınyor. Hukumetı kurabılmek ıçm yoğnn ça'15 lalara başlayan muhalefet partıîen Başba»n adayının belırlenroesınden sonra, bır :kı ın Knde yenı kabıneyı açıklayabıleceklenı belırtıyorlar. Gozlemcıler, Hindıstan'daki ıktıdar deışıknğının. ulkenın dış polıtıkasında onem degışıklıklere yol açmayacagmı ve Hınfc an'ın geleneksel bağlantısızlık polltıkasır.ın em ıktıdar tarafından da sürdurulece^nı >ehrtjyorlar Iç pohtıkada ıse en onerruı de rışıklığın, kısısel ozgurluklenn lade ec l nesı. basın uzerındekı sansürun Ümuyle caldınlması ve kısırlaştınna programırıa 5on verıltnesı oıacağı ıfade edılıyor. Janata Partısı yetkılılen, bu konudak! Rçık'.amalarında, amaçlannın; «Mahatma Gandı'mn ıdealı olan sosyalist ve demo'tra tıi Hınd.stan'ı» gerçekîeştırniek olduğunu belırtiyorlar, ekor.om'k ve sıyasai rlanda ıse «MerkezıyetçıİKten uzak'.aşma pol.t.kas1 ızteyeceklenni, yurtfaşlara sınırsız soz ha*: kı ve toplanma ozgurluğ'j sağlayacaklar'r.;» kaydedıyor'.ar. Janata Partısl yetkıhleri tarslı sıvas^l gbruşlerı saitmduklan ıçın ortak b.r PTO5 ramda bırleşemeveceklert Iddıaîanrı da rea dedıyorlar ve «Varhklannın Janata Pdrt:^; bunyesınde erıdığı ve ortaya tes bır pırti çıktığını» savjrmyorlar. ' | | . K NEHRU DONEMİ Kongre Partı«ı nin lcurucusu ve ülkemn İVk Başbasanı olan Jawahanal Nehrıı, 17 yıl surerlg bu gorevı surdurmuş ve partı ıçın buturüuğünü korumustu I""^ yılında ölen Nehru'nun yerme tal Bahadur hhastn petmldı ve ıld yıl süreyle başbaktnhk yaptı Nehru'nun kızı olan ve KongTe Partısı saflannda yıllarca çalışmıs bulunan Bayan îndira Gandı 1966 vılında Shastn'nın olumü uzer>ne başbaKan oldu ve Kongre Partısı ıçındeki bolunmeler de, hırsh b.r pohukacı olan bayan Gandı'nın başbakanhğıvîa bırhkte baçladı BİRiHCi BOLÜHME Kongre Par'ısı Içınde Bavan Gandl'ye karşı gıderek buyuyen muhalefe", 1%9 yılında partl sağ kanadının Norarjı Desaı başkanlığmda partıden aynimalarıvla noktalandı Böylelıkle Îndıra Gandı Başkanlığmda Veru Kongre PatıM ve Morarjı Desai başkanlıgında Eskı Kongre Partısı oluştu Kongre Partısı nden a\rı.dıktan sonra Parlamento da Bavan Gandı'ye karşı vogun bır muhalefet surduren Morarjı Desaı Îndıra Ganda'nın bov hedeflennden bın durumuna gelmıştır Nıtekım « hazıran 19T5 gunu Bavan Gandı'run ola£anust \ durum ılan etmesmın hemen ardmdan tuıuklanan ılk muhaiefer lıden Morarıı Desaı ıdı Desaı geçen ocak avında Bayan Gandı nın beslenmedık bır açıkîama\la seçımlenn yapılacagır.ı bıldırmesî;'"e bırhkte tutukevlennden salıverjlen ılk mohalefet lıden oldu • KONGRE PARTtSı ıCıNOEKı ılK BOLÜNME 1969 YILINDA PARlı SAG KANADININ ÎNDIRA GANDı'NıN 3A$B&KAH YARDIM CISI MORARJı DESAı LıOERLıĞıNDE PAR TıDEN AYRILARAK. ESKt KONGPE PARTıSı'Nı KURMALARIYLA • GANOı'NıN TARIM BAKANI JAGJ'VAN RAM'IN 5UBAT AYI BAJINDA HUKUMET VE PiRIıDEN AYRILARAK KMOKRASı ıÇıH YENı KONGRE PARTıSıNı KURMASIYLA, KONGRE PARTıSı ıKıNü KEZ BOLUNDU. Morarjl Desai Başbakan sdarı IKiNCi BÖIUNME Bayan Gandı nın genıs tepkılere yol açan olağanustu durum uvgulamasına ^on venîmesirtırı ardmdan ıse Tarım Bakanı Jagjıvan Ram, surprız bır açıklama>la partıden ve hukumetten ayrıldığır.ı bıldırdı Istıfavı uleyen gunlerde Jagjıvan Ram, Demokrası ıçm Yenı Kongre Partısı'nı kurdu ve bovlelikle Nehru nun Kongre Partısı ıçınde ıkmcı buyuk bolünme gerçekJesnuj oldu. ! I Jagjivan Ram Desainitt vaşluıtı nedeniyle Baş bakanlığa daha yakın aday. Ajikara Ankara A.nkara Ankara Ankara Ankara Ankara Ajıka J Bayan Gandi ve oğlu, aktif siyasal hayattan bir süre için çekildiklerini açıkladılar YENI DELIlt H ı i i s ' a n eene'ı «eçimîeTİr de ağır bır yenılg've uğravan ve Parlamento'ya bue guemeyen Bavan tndıra Gandı ve oğlu SanJav Gandı, bır sure ıc»n aktıf sıyasal hayattan çekıldıklerım açıklarasıardır Bayan Oanaı, Cıımhurbaskaru veküı Jatu'ye ıstıîasını sjnduktan sonra vaym.aaıgı kısa mesaj dJ, halkın ırades^nı ^ajgı :1e karşıladığını ve bır s'ire ıçın polıtıka ıle uğrasmayacağını belırtmış tır. Bayan Gandl'ye vakm çevreler, kuçük yaşlardan ben joğun pohtıkar.m ıçmdc yetışen eskı hındıstan Basbai:anı nın 1^78 yılı başlarmda yenıden aktıf poiıtı.<aya donecegını kaydetmışlerdır. îndıra Gandı'mn 30 yaşındakı oglu Sanjay aa, «halkına lıırmet ıçın seçım.ere katıldıgını faka" s.dığı sonuç urenne pohtıka^a devamda bir yarar gormedığını» sövlemıştır Ote yaııaan Hırdıstan'da geçen haîta yapılan genel seçımlerle ılşılı ov ayırım ışlemımn tamamlanmak uzere olduğu bıldırılmıştır. Parlamento nun 542*uyelığınden Sibsmm «sahıplen bellı o! ımıs ve muhaleîet cephesı Meclıs'te rahat bır ço gunluk saglamıstır Sonuçları bellı olan 536 san dalyenın partıler arasmdakı dagılımı şoyledır. Janata Halkçı Partısı. 2< 8) Demokrası ıcın K P : 28 Kongre Partısı 152 Marksıst Konıunıstlen 221 •Moskovacı Komunıstler 7 Tamıl Partısı 19 Bolgesel ParuVr 32 Bagımsızlar g Otf yandan dıın sabah olağanustu topîanan Kongre Partısı \etk:iı kurullan, ana muhaleîet partısı durumuna dus«n parttnın parlamento lıderlıgı ıçm yenı Başkanını seçrmşır Bılmdıfı gıbı mılletvekllı seçılemeven îndıra Gandi'nın Par lamento'da muhalefe'e duşen Kongre Partısı'nm ı.j...,.*,,,, m r l r r , o c , mıiTnicuıi deâıldır. Kongre Par TRT'deki MHP'liler Şaban Hoca. TRT'de artık \P'literı de boslavıp mce MHP'lilere yanaşmaya basladı. Basın toplantısında "Ne yani, ben kısıtlımı^ım" Aday olamatn mı?» diyerek 4P'den Koma milletvekili adavı olduğunu belirtmeve çalışan hoca, hpr ne hlkmetse, kununu MHPTilerle doldurdu. Son olarak TRT'de vıHardır kamera asisUnlığı vapanlar durnrken, iki MHPllyi kadrolu eleman olarak işe aldı. Havrettln Ozdemiı adlı «kameraman». \nkara Iktisadi Tic»rı Ilimler \kademisindc MHP liderlerinden bırı>i. Diçer «kameraroan» Haneft Savrun ıse, aftan vararlanarak cnaevnnden çıkın, bır cinavet sanıp . Bu arada MHP'nin lağvedilen AIm»nva'daki teşkilat mufeltişlerinden HalU Yerti. TRT nin Uus'daki Foto Film Merkerine alındu Kım\a miıhendisi olan bu kisi, gorev \erinde nedense bulunmııvor da. TRT Oenei Mndurlu|u koridorlarında do1ası\or . «övlcnivor. Moskova volcnluçunda da rakın dostu Ferda Kabraman \t Avusturvalı eşinı de birlikte goturmus. Ferda Kahraman, UP iktidarından beri sivasal edebivatta adı geçen kisilerden birı Çağlayanffil ile de çok yakın ilişkileri var. Kore'ye de birlikte çitrni?lerdi. Hatta Günev Korp'nin İstanbııl fahri konsolosu da oldu. \ma. Sovvetler Birlıçi'ne fahri konsoios olarak gitmivor. Tütun ıhraç olanaklannı cpliştirmek için bu rolculukda ter alıvor. Tütün ihracatında bir selişme olacak mı belli rieçil. ama Ferda Kahraman'ın So^etler Birliçi"nden çıimu"= îthal pttiğinl %övlövorlar. ^ovretlerden hinlercf rııblelık fiımüş eşya almış ve öıel uçakla getvrtnış deniyor. tiirk ve Kadm Devrimi» adlı b k inceleTne vapılmasını onermi'î Törkıve nın ılk kadın Bakanı Profe«or Doktor Turkan *kvol kursudeki asistanı dınlemiş. sonra vürü Uapalı eenç kadın» baKniı$ \e bır şey söylemeden salondan çıKnuş gılmiş . ODTÜ'de Tan'ın Yalnızlığı ODTt'de Mütevelli Htvetı'nin atadıfcı Rektor Hasan Tan, ünı\ ersitedeki gelışmeler karşısında tumuvle >alnız kaldı. Tan. üni^ersitede dönem sonu sına\Iarını erteledi, jcni sınav gunlenni ilân etti. kendi sına\ına bile giren olmadı. Oğretım uveleri, hsrenciler, karşılıklı riaıanışma ve kararhlık irinde direnişleTini surdurmorJar Tan uni\ersite^ valmz başına »önetemiveceçini anladığı ıcın kendisine bır rektor \ardnncisi aramıs. uıır,erslteden kîm <e bu çöre\i ustlenmediği için de unı\ersite s rtışında arama çalısmalannı sürdurmus. Dil Tarih ve Coğraha Fakülte^inden bir profcor bıümus. ODTL Osretım tyelerı Oerneği de bir bildiri vaMnla^arak tüm önhersite oğretim üyelerine, Tan'U birlikte çalısmamalan için çağnda bılundu Bakalun, Tan, jalnızhğını nasıl Bilgiç'in TRT kulisı Detnirel'ın «çalısmalannı pirli çnkuluMu derneğin uvesı» oldufunu vıllar oncesi açıkla%an, h«>m de beljelenm basına daRitan, ancak. busrun Demırel'in Genel Baskan Yardımcılıjuıı ^apan Saitlpttm Bilgıç, şimdı de TRT'ye el atmıs. AP iİe MHP arasındaki ıttifakı sağlamava çalısan Bilçiç, IRT'de %P'li kmmının re MHP11 kavinmının perde arkası adamı olarak gösterilivor. BiİRiç'in vakım olan A\taç Bilçiç, TRTde Personel Müdııriı \üi. Ancak, bir süre önce dedikodular ürerine görevintien alındı. ama bu görcvi fiilen hâlî o viimtıivor. TRT'de tepeden tnme biçitninde i^e alınan MHP'Uleri, Bilgiçe hildiren. işe alınmalannı üağlavan Avtac lîilem. basUa islcrle de nçraîivormus şimdi. Beden Terbivesi Genfl Mudiirlıiğiınde de \P'liler ffö/den çikanlip. verlerine MHPHlerl Tcrlestlren l«r. Prrsonel Şahin Atatürk ve Doktorlar Ankara Tıp FakuHe*i'nln kadm doktorlarına son gunlerde basortülu biri katıtmı« Turkive'nin Uk Uadın Bakanlarından Profesor Doktor TiirkaD \kyolun kliniçindc ihtisa>« vapnıava gelen bu bevar başörtulü upuzun etekli cenç k»dının katıidıği ilk toplantıda ç»k harin btr rastianti olmus. \sistanlardan bın do Moskova'da ne arıyor? =•ı n,ı,, n ı Caetavangil. nırt ılı?ı Hazırlayanlar : Muşerref HEKiMOĞLU Hayri BiRLER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog