Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI YAKINDA ÇIKIYOR: Anadolu'da ve Sos/alist Ülkelerde Melih Cevdet Anday 20 LiRA îsteme Atlresl: Çağdaş Yayınlan Halkevi Sokak 39/41 Cağaloğlu tSTANBUL umhuriye 53. Yll; SAYI: 18912 Kurucusu: STJNTJS NADÎ 200 KURUJ 24 MART 1977 PERJEMBE UNIVFRSITEYE GİRİŞTE ÖNCE DERSANELERİ hse son: 2 NİSAN beklemeliler: 5 NİSAN3 beyler baruthan kat 2 KONAr tel I226?O I488 72 IZMIRİ AP'nin erken seçim önerisi grupta görüşüldükten sonra Meclis Başkanlığına verildi. Danışma Kurulu yarın öneriyl görüşecek: MSP Grubu erken seçimi engelJeme kararı aldı. Erbakan: "Biz başkalarım da sürükleyerek hizmeti yürütecek güçteyiz,, A.NKARA, (Cumhurlyet Bürosu) MSP Ortak Grııbunun dimtU toplantısında erken saçım konusu tartışılmış ve görüşmPİrr sonunda, «Her türlü olanaktan yararlanarak erken seçimln engellenmesi» kararlnştınlnv.^tır. CHP Grubunda erken seçim onaylandı Eskiyen Deyim lml rteylmler varılır Id, T . a ınanımla ıseçcrll oldugu lıalde blr süre sonra bafcarsınıı anlamını yitlriverir. Ama hlz farkına varmayız. Bir kez dllimize pelesenk yaptığunız için anlamlı anlamsız, doğru • mıı yaniış mı dUşünmeden aynı deyiml kullanmayı sUrdürür gidcriz. Çorum'da komandoların oldurduğu liseli kız toprağa verildi; Malatya'da veliler polisle çatıştı îzmir'de öldürülen Büyük Ülkü Derneği Şube Başkanının cenazesini almak isteyen komandolar polisle çatıştı; ÎDMMA'da ara verme kararı 31 marta kadar uzatıldı. CHP Dinar ilçe başkanının öldürülme nedeninin siyasal olmadığı sürülüyor. (Cumhuriyet Haber Merkezi) Çorum'da önceki gtln komandoların saldırısı sırasında öldürıilen liseli kızın cenazesi dün törenle toprağa verilmiştir. Îzmir'de de önceki gün meçhul kışılp.rce kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Bornova Büyük Ülkü Derneği Başkanının cenazesını almak isteyen komandolar dün Îzmir'de çesitli eylemlerde bulun muşlardır. Malatya'da, halk, polis ve tfgrenci çatısmasında S'i polis lfi'i ögrend vo veli olmak üzerr 23 kışi yaralanmıştır. • Çorum'da, önceki gün 17 yaşındaki liseli kızm öldürülmesiyle iigili soruşturma devam etmektedir. K ANKARA, (Cumhurlyet nürosıı) CHP Millet Meclisi Grubu dün aksam yaptığı toplantıda Genel Yönetim Kurulunun aldığı erken seçim kararını bir red ve blr ça kimser oya karsı oybirligiyle »J« nimsemişür. Bu arada, AP'ii SU leyman Çaftlar ve Orhan Oguz' ıın erken seçim önerileri de, dün yapılan AP grup toplantısında benimsenmL«ı ve Meclis Başkanlı ğına verllmiştir. Meclis Danı^mu ni» ön« sürmUs, «seçimln Uç ay önceye ahnması nııüet ıçın, mem leket içın. rejim için büyük yararlar sajlayacaktır» demiştir. AP GRUBU CHP'nin son bir ay içinde erKrken sfiçim onerısinin görü ken seçime ilişkln «Uç beyanda şüldüğü AP ortak grubunda bir bulunduğunu» belırten SUleyınan Demirel, konuşmasım şöyle sürkonuşma yapan Genel Baskan dürmüştür: vs Başbakan Demırel, «Haziran nCITP (AP varsa, biz seçime va başında yapılacak bir seçimin ül rız) demıştir. Şimdi CHP'yi gokcye yaz mevsimini daha iyi dp(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) ftp.rlendirme olanağım vereceğiKurulu öneriyl görüsmek uzere yarın saat 11 'de toplantıya çagırılmıştır. CÎNAZEÎİ KALDIRIIDI ERBAKAN'IN SÖZIERİ MSP ortak grubu sürerken Vıa«ına bir açıklama yapan MSP j (Devamı Sa. 9. SU. 7 de) I Krken seçim de iste bunlardan blri. 1973 seçimlerinden hemen sonra Parlamento aritmetiğinln sonuçlaıı gözöniine alınarak scçimlerl ycnUemcnin gercği üzerinde tartısmalar basladı. öyle yapmacık, oradan buradan toplanmış blrkaç oya degil, sağlam blr Meclis çoğunlufcıına dayalı yapıcı blr httkümet kurıılahilnusi İçin erken seçlmlcre gidllmesl koşulunu savıınanlar görüldU. Ne yazık kl, partl ayrımı gözetmeksizin çoğu mllletveklllerl (gldip de gelmemek var) kaygısı lle erken neçim önerisine yanaşmak Istemiyorlardı. Kısa öınürlü CHP MSP orlakiıği bozulduktan sonra dört haslı cephe hlikiinıetlni oluşturınak uzun kulls çalışmalarına. bitmez tükenmez pazarlıklara ynlaçlı. Krken seçim konusu gttncelligini hiç de yitirmiş değlldi. Büylc bir hükümetle olunılu iş basarılamayacağı, hatta yurdumuzda dirlik düzenllğin bile korunamayacagı yazıldı, söylcndl. Tek çıkar yolun blr an iince rrken Neylmlere gldtlmesl düşünceslnl savunanlar yenlk düstüler. l!)74'ün sonunda 1975de, lH7fi'da hu düsünceyc itlbar edilseydl, erken seçimden beklcnen yararları blr ölçiide Rerçcklpştirmek olanağı bplki bulunabilirdi. Nihayet geldlk 1977 yılııun üçUncü ayının Kon çarşambasına! Şunıın Niır;ıKinda normal seçim giinüne altı ay kadar blr zaman ancak var. liıı durumda crken seçim deyiminin biç bir anlanu kalmadığı açıktır. Buna erken seçim değil, olsa olsa seçim tarlhlnln saptanınası t;ırtışmaları denir. Seçlmler eklm'de ınl yoksa dört ay önc alınarak haziran'da mı yapılsm? Cephe hüküınctiııln iki ortağını birbirine düsüren anIaşınazlık konıiüu simdlUk bııriıır. Orlaklarrlan her biri kcndl hesabına görc dört aylık blr siirrye biiyiik önem verınekte, hu yüzden antlarındakl çatışma kopma noktasına yaklaşmakladır. AP. nefes clarlıfcııın ııjçrayan yurt ekonomisinln eklme kadar dayanamayai'agı kayRisı llc haziran'da yapılacnk seçimlerdf durnnııınıı kurtarablleceğlni diişünmckte. MSP lse temel atma politikasını siirdürehilmek iizere ekiml beklpıneyi yeğ tutmaktadır. C.ünün konusıı artık erken seçlm değil, seçim güventlgi sorumı ile ilgillriir. Yazık ki. btınuıı üzerinde yeterlnce durulduğuna taııık olmuyoruz. Devlet radyn ve TV'slnln başian basa Işcal edildİKİ. kaha kuvvetin sokaklarda kol eezdlRi. ölcliiriilen yurttaş sayısınm Kİderek arltıgı bir ortanıda, lster haziruıi'da, ister ekim'de yapılsın, scçimlerin dürüstlüfciine kim Inanır? Ve bu koşııllar altında yııııılacak hlr seçimden AP kazaıırlı bilp çıksa omın kiıracağı iktidara «meşru» gözü lle klm bakabilir? I)İİPKinıİ7., AP yönetlcllerlnln (jpr<,pgi vaktlndc cörcrek bir an iincr ana mulıalefet partisl ile p| ele iilkpınizıle spçim KÜvcnlljSİ ortamını Kerçeklrştlrptek öıılemIrri arayıp bulmuya çaiısnıalarıdır. Aksl halde, demokraslmlzle hirllkte kcndi partilcrinin gelece.^inl de tchllkeye atmış olacaklardır. İşverenler: "Siyasi çekişmeler parlamento içinde tutularak, vatandaşa huzur ortamı sağlanmalı,, ANKARA, (Cumnuriyet Bürosn) Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu Yonetım Kurulu Başkanı Halit Narin, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, «Her gün seçim varmış gibi hareket et menin, her giln siyasî amaçla vatandaşın aklıııı ve gönlünü bulan dırmanın milli beraberlik ve dayanışma yolunda hıçbir yararı olmadığını» söylemiştir. Narın, seçim tartışmalarıyla «MUteşebbisin yatırım yapmasının engellendiğini» öne sürerek, sıyasal partilerin «çekişmelerıni parlamento içinde tutarak vatandaşa huzur ortamı sağlamalarını» lstemiştir. Erken seçim konusunda sorulan bir soruya Narin, «Bu huzursuz ortamdan çıkış yolu yoksu, seçim erken yapılmalıdır. Ama, parlamento daha işleyecekse. Meclis içinde faKİiyet, yapılabiliyorsa, o zaman erken seçime gerek yoktur» karşılığını vermiştir. Seçimın erken ya da zamanında yapılması tartışmalarınm dışında, siyasal partilerin «tüm kamu hizmetlerini yerine getirmede, yatırımların gerçekleijmesinde, ihtiyaç duyulan tasarıların kanunlaştırılmasında» görev ytiklenmelerini isteyen îşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, işçi kuruluşlarınca alınan kararları da eleştirmiş ve şöyle dpmiştır: «Türkiye'de sendikacılıgı sadece toplu sözleşmede Ucret zammı almak şeklindo anlayan işçi kuruluşlan, bugün bu anlayışın da ötesınde bir siyasî tut.um yarışı içine girmişlerdir. Bir işçi kuruluşu bir partiyi destekledigini ilân ederken, sanki Ulkemizde ilgili devlet kuruluşlan (Devamı Sa. 9. Sü. 2 dc) Elektrik kısıntısının nedeni arıza değil üretim azhğı,, ANKARA, (Cumhuriyrt Bttroüu) Türkiye Elektrik Kurumu'nun geçtigimiz cumartesi günü yurt düzeyinde uygulamaya ba$ladıgı elektrik kısıtlamasıyla ilgıli olarak dün bir basııı toplantısı düs'enleyen Klektrık M U hendısleri Odası Başkanı Aybars Ungan, «Programlı elektrik kesintisinin gerçek npdeni üretim yetersizliğidir» demiş, finerjt bunahmının aynı nedenlerle 1978 • 1 9 B O yıllannda dorıık noktasına çıkaoaftını öne sürmüştür. Oda yetkilileri, uygulanan kısıtlamanın gpnel ekonomıye giinde 100 mılyon lıra zarar verdiginı de söylemiştir. TEK'in elektrik kısıtlamasına Ritme nerl'!ninin hatlardaki an/alar vanında, daha da önpmlı olarak üretim yetersizliğınden dnj*dugunu rakamlar vererek belirleyen Oda Başkanı Üngan, elektrik sisteminin son za(Devamı Sa, B. Sü. 4 de) Türk İş: "Kıdem tazminatı fonu bütünüyle işvereni kolluyor,, ANKARA, (ANKA) Çalışma Bakanlığı ta raitndan hazırlanıp Başbakanhğa sunulduktan Fonra işçi VB işveren kesimlerınden gelen tepkiler uzerine Kerı alınan kıdem tazminatı fonu tasansmın düzenlemesine ılişkin olarak dün Ankara'da bir toplantı yapılmıştır. TUrkIş de yaptıgı açıklamada tasannın bütün olarak işverenı kollar nitelikte olduğunu savunmu?tur. Cahşma Bakanlıgı'ndaki toplantıya DtSK vp Hak • İş Tenisılcilen katılmış, buııa karşılık Türk !ş ve MİSK yetkililert top'.antıva gelmemişlerdlr.. Toplantıda Çalışma Bakanhgı adına üç görevli ile tşveren Sendıkaları Konfederasyonu temsilcilerı de hazır bulunmuştur. Çalışma Bakanı Şevket Kaznn toplantıdan önce vaptığı konuşmada fonıın kurulmasının yasaların gereği olduğunu kay(Devamı Sa. 9, SU. 7 de) TÖBDKR Uyesi ılkokul öftrrt mpnı Abidin Baş'ın kızı olan ö|îrenci dtin evinden alınarak törenle Doınu köyüne gdMirülmıis tür. Kalabalık bir yurttaş ve ofirenci toplulugu ile CHP'li parl.ı nıenterler Cahit An<;:n, Kasını Parlar, Etem Ekpn, Vohbı Mcşhur ve CHP'll Belediye Başkan; Turan Kılıççıoğlu'nun katıldik'i törpnde «Analar dofturur. faşis ler öldürür», «Katil iktidar». «H i kümet istifa)), «Can güvenliği, öjirenim özgürlüftü». «Evlât ncısın.ı son» gibi sloganlar atılmıştır. Valı Adil Aktan, Emniyet Miıdürü Mehmet Kökdemir ve Jan darma Komut.anı Albay GünHİp (Devamı Sa. 9. SU. 4 de) YATIRIM VE ÜRETİM POliTiKASINI YEREN ELEKIRiK MUHENDiSLERi, 1978 • 1980' DE DARLIĞIN DORUK NOKTASINA VARACAGINI BELıRTTi. ÇALIŞMA BAKANLİĞINDA YAPILAN KIDEM TAZMİNATI EONU TASARISINA iLiŞKiH TOPLANTIYA DİSK, HAKİJ VE İ5VEREN TEMSiLCiLERi KATILDı. Denizcilik Bankası Genel Müdürü dövüldü Önceki gün Çemberlitaş'tald Etibank Şubesinı basıp yedi kadın memuru rehın alan ve Ayasofya'nın caml olmasını isteyen îbrahJm Coşkun'un 25 gtin önce Kars'taki birllglnden firar ettiği saptanmıştır. Kars 14. Zırhh Tugay'ında komando çavuşu olduğunu söyleyen Ibrahim Coşkun'un akıl hastası olduguna ait hıç bir belgenin bulunmadıgmı belirten polis ilgilileri, «Bankayı basıp Ayasofya'nın BayrRmpaşa Ceza ve Tutukevinden son bir hafta içindeki lirarlar nedenıyle, Eyüp Cumhuriyet Savcılığı Cezaevi ilgilı leri hakkında soruşturma açmıştır. Geçtigimiz pazar günü cezaevinden dort. t.utuklu kaçmış, hnceki gun de Eyup Adlıyesine ge.tirilen altı tutuklu, gözaltın da tutulduklan nezarethanenin kapısım kırarak kaçmışlardır. Ancak bu altı kaçaktan dördü, adliye çevresinde jandar Milli Güvenlik Kurulu, Kıbrıs görüşmelerinin aralıksız sürmesini sağlayacalc bir tutum izlenmesini istedi • CARTER'İN ÖZEL TEMStLCÎSÎ CLABK CLÎFPORD, DENKTAŞ'A BİR MESAJ GÖNDERDt. ANKARA (ANKA) Milli Guvenlık Kurulunun önceki gün yapılan toplantısında özellikle Kıbrıs konusunun ele ahndıgı v e lıedetlerın saptandığı ögrenilmıştir. Hükümetin bu toplantıdan sonra Kıbrıs poliükasının ciaha keskin çizRilerle belirlendıği ve şu dıleklerin ortaya ÇIKtığı belirtilmektedir: €İ Türk toplumuna Ada'da snglanan hak ve özgürlükleri korumak ve toplumun gUvenlik içinde yasamasını sağlamak. ayrıca. Ada'nın TUrkiye'ye karşı bir Us olarak kullanılmasına mani olmak. (Devamı Sa. 9, Sü. 6 ria) KiMlifii BELiRSiZ BiR KiJI, HANiOĞLU'NA ÇiFTEHAVUZLAR'DAKi EViNiN ONLNDE SOPAYLA SAIOIROI. Denizcilik Bankası Genel Müdürü Recai Hanioğlu, önceki gün evinin kapısında sopayla dövülmUstür. Resml makamlara dövüldügıinü ileri sürerek başvuran Hanioğlu savcılık zabıtlarına geçen ifadesine göre öncveki gün sabah 09.00 sıralarmda Çiftehavuzlar Cemil Topuzlu Cadde sindeki evinden çıkarken sopalı bir şahsın saldınsına uğramıştır. Başmdan ve vilcudunun çeşitli yerlerinden sopa darbeleri alan Hanioğlu, kendisine saldıran kışıyi tanunadığmı da belirtmıştır. Denizcilik Bankası Genel Müdürüne, saldırıdan sonra Hükiimet, Tabipliğince 8 gUnlUk rapor verilmiştir. Olayın soruşturmasını yUrüten Kadıköy Savcılığı, saldırganm saptanması için polisin hareket» geçirildiğini bildirmiştir. Genel MUdUrün dövtllmesi olayı Denizcilik Bankası çevreterinde kısa sürede duyulmuştur. Olavi yortımlayanlar R^cai Hanıoglu'nun gazetemizde yayınlannn Denizcilik Bankası ile ılgılı yayınlardan sonra yaptığı açık lomanın bazı çevrelerı kızdırdıfeını ve Genel Müdürü korkutmak ıçın bu şekilde hareket edildiğinı söylemişlerdir. BİIİndiği gibi Denizcilik Bankasındaki yolsuzluk iddiaları Uzerine bir açıklama yapan Recai Hanioğlu, «Bankada çok üsîUcü olayların cereyan ettıgini ve bu yolsuzluklarla tok başına mücadele etmeye çalıştığını» açıklamıştı. Banka memurlarını rehin alan gencin, asker kaçağı olduğu saptandı caml olması İçın pazarlıga glrişen gencın akıl hastası olup olmadığı bundan sonra saptanabılecektır. Sanık dıaı 1. Sulh Cp?,a Mahkemesınce tııtuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sanığın Ulkilcü olduğunu söylediği ve yakasmda da MKP rozetl bulundufju bazı tanıklarca ılerı sUrillmUştUr. Birliğinds de komando çavuşu olduğunu lddıa edpn Ibrahlm Coşkun, «Benim bankaya gır(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Bayrampaşa'dan kaçanlara ilişkin soruşturma genişletiliyor Doğan KAT1RCIOĞLU GÖZLEM UGUR MUMCU TBMM'de Mobilya Komisyonu'nun süresi, AP'lilerin engellemesine rağmen uzatıldı ANKARA (Cumhıııiyet Bürosu) TBMM Bırleşik Inplantısı riün AP'lilerin engellemesine karşın yapılmış, Mobilya Komisyonunun süresi ,de bir ay uzatılmi!?tır. DP'li Başkanvekill Mehmet Al tmsoy'un başkanlığında açılan bırleşik toplantıda, 241 AP'li Par lâmenterden 16'smın bulunduftu srirülmüştür. MSP'lılor de 20 ku dar Uyeyle salonda yer almışlar. Ahmet Tevfik Paksu vn arkadaş lfirı gelmemişlerdır. CHP'lılor'iı tam kadro ile katıklıgı toplantı da, yoklama yapıldıktan sorra çoftunluk oldiığıı nnlaşılmışlır. Yoklamadan sonra DP'li özrr (Devamı Sa. 9, Sü. S de) ma tarafından yakalanmıstı. Bu arada dün de iki tutuklu ziyaretçilerın arasına karışarak ortadan kay bolmuştur. Polis ve adliye çevrelennde Bayrampaşa cezaevinln adı «Fırar evme« çıkmıştır. Pazar günü cezaevinden Mustafa Demir, Fikret Ayaz, Sadık Topçu ve ömer Mut'un firan ve arkasından Eyüp Adliyesinde meydana gelen toplu fırar üzerine, (Devamı Sa. 9, Sü. A da) Başkent Notları.. Hayali Kamyoıı., Durdurun bu kalkınmayı Fikret OTYAM ANKARA Yeter, şu MıHlyetçı Cephe HUkümetı çok, ama çok fazla oldu. Türkiye, Türk halkı böylesine hızlı kalkınmaya alışık değildir, bu hızlı kalkınmanın hızını lütfen biraz azaltm, veter artık. Fabrika yapan fabrikalar, Deıuırel'in kardeşinin bir fırması olan Onna'ya 350 milyon 'lra tcşvılc belgesi, civata yapan cıvata fabrikası, )eep fabrikası, traktör moforü, rulman. dişli çark, ba*nn fabrlkaları, helikopter fabrilası, uçal< fabrikası. un fabrlka(Devamı Sa. S. Sü. 3 de) B Kakaolu Pınar Sütten şikâyetçi vatandaş Savcılığa başvurdu Pınar SUtlerinin kakaolu çeşitİpundPn patojen (huhialık yapıcı ı baktcrı saptanması üzerine bozuk sütü satm alan Mehnıeu Aydın, lstanbııl Cumnuriyet Savoılığı'na başvurarak sütü UretfinIpr hakkında Rereklı '^İPmın yapılmasını istemtştir. Aydm. gerckirso tazminat davndi açacağını da belirtmiştir. lstanbııl Basın Savcı«ıı Osman Cucük olayla ilgıli olaıak yap Kenan MORTAN tığı açıklamada suç yennın îstanbul'da olmasına ksjın üretim yerinin Izmir oîduğunu, bu nedenle soruşturmanın ancak lzmlr Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülebilecegini bildırınıştir. Yetkililer tzmir Cumhııriyet Savcılığı'ndan taümat gelmcsi halinde gerekli işleraın İs NADİR NADİ tanbul'dan vüıütUlebilecceinl Ifade etmışlerdır. Bozuk sütlerle llgili hukuki s.oruşturma bu merkezde odakkışırken, rapor konusunda ilüinc gelişmeler olmuştur. Nite'.tın Hıfzıssınha Kunımıı Baktprıyoioı Şubpsinin bulgularına davaııan v» 1 Kurum MUdürü Dr. Kemu! S lımORİu imzasıyla eld'':i Tl m.ıV tarihinde yollanan vazı 4o(ı mrt(Devamı Sa. ». hu. • > <ı() aşbakan Sülpyman Demlrel'ln kardeşl ŞevkPt Demirel'ln büyük paylarına sahip oldugu «Orına şİrkcti». Sanayl ve Teknolnjl Bakanlığından 350 milyon llralık «tesvik helsesl» almışlır. 2 suhat 1İI77 gün vc 3383 sayılı «teşvlk belRONI», Demirel allesinin ııa.sıl bir biiyümc içinde nldusıınu göstermpktcdir Memleketlmiz i.«ıte biiyle biiyüvecektlr. Büjilme. sermayenln büyümeslnc bağlıdır. Sermaye büjiirse, sermaye sahlpleıi de büyür. Serınaye salıi|)lcrl büyürse Türkiye do büyiir. «Böyük Türkiye» ancak Işte biiylp ıırtaya çıkar. Sevket Demirel, bu son tc.şvlk bplgcslnde çok alçakgönUUü davranmıstır. Çağıınız, «milyon değll. trilyon» caftıdır. Ne diyor Şovket beyiıı ağabeyl: Tıilyonu telaffuz etmeye alışalını .. Trilyon çağınd», mllyonluk toşvilı hplgesinln lafı mı olur? Demokratlk l'arti'den, Adalet Partisi'nc «tran.sfer» edilen «kııca rcis» namlı Dr. Saadettln Bilgiç. İH75 sevinılerlnin arifpslmlc, hlr alral.cJinüllühik KÖstcrcrok, o da. mllyonluk tesvik helgelpriyle vetlnmpnıiş miydi? Ne de olsa görmüy çeçlrmlş adamlar... Türkiye bu yolla büytırken, arasir;ı uraktcl'ek yanlışiık lar da yapılıyor. Ne. hileyim ben, învlçrc'de «hayali şirketler» aracılıği lle mohllva tlrarptl vapmak Kİbi, cfendlmp »öyleyeylm, knrşılıklı çek vermek glbi. vaııılcılara da rastlanmıyor denemez Bafbakan Süieyman Dcmlrel'ln becerlkH yeğrnl. Mısir(Devcmı S sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog