Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

( Sahlbl: Cumhunyet Matbaacüık ve Gazeteoılik T.A Ş adına NAUİR N \nl Genel îayın Müdün) OK1AV KORTBOKE ı Sorumlu Yazı Işlen Mydurll . BUI K\T DIKMENKR I Basan ve Yayan: CUMHURÎYET Matbucüık ve Gazeteclbk T.A $ Cağaloğlu, Halk<îvi Sok No 3941 ClTMHURtYET ÎSTANBÜL rELGRAF re MEKTTJP adresi: Posta Kutusu Istanbul No: 244 TELEFON; ann (Beş Hat) &ASTH »t AHLAK TAAHHÜT YASASÎTTA EDER • BLRULAR: Anüara Atatürs Bulvan Yener Apt. Venışehır Tel.: 17 58 66 26 57 01 • ÎZMİR Halit Ziya Bulvarı No. 65, Kat 3 Tel. 13 12 oO 12 47 09 • ADANA Atatürk C*ddesl TJJurlu Pasaj Tel: 14550 19731 ABOVE re AyUr 12 6 3 1 Yurtiçi: 720 360 180 » ' taışr 1 .ıl 585 292 50 97 50 tllsa gruplanna v« a£ırlı$XDA fore uçaK farlo ofctıyueu »rafından »vrıc» ödeair... Baslık (Maktu) 2 3 T» 9. sayfa (s»ntiml) 4. S, 6, 7 «ayfa (santimi) ölüm. Mevhd, Teşekkür (5 santimi) Nısmn. Nıkâh, Evlemn» Dofum Y»ym Haya» (kelıa»») Kanp (lrerrmesi) „„. 750 Lira 300 180 400 300 4, 3, TAKVi M 23 MART 1977 Imsak Guneş Oğls 415 = 57 i 12.20 Ikındı Axşam Yatffl 15 48 18 24 19 56 Çorum Lisesine (Btşturalı I. >.i.fatla) rettnenl Abıdm Baş'ın kızı Krgul Baş ajıından vurularak can'verrruştir. IZMIR'DE izTTde se Buvuk Ulkü Derneğı Bornova Şubesı dun 2130 sıralarmda süahlı salaırıya ugramışnr Polıs, kjnlığı bılmmeyerı kışılerin ellermdeki otomarik sılâhlarla bmvı taradıklannı, olay sırasında bınada bulunan demek baskaru Suat Kürsat ıle Mustafaf Keser ad:ı uyenın ağır bıçımde 3ara]andıgını bıldırnuştır Demek Baskanı Kurşat kaldırldıgı Ege Unıversıtesi Hastanesınde olmustur ISTANBUL'DA Komandolar, dun Istanbul'da Beşıktaş Muhendıslık okulu oğrencılerme saldırmışlar, cıkan çatışmada sılah kullanmışlardır Komando kursunlan ılk oku] oğrencılerı Zumrut Yılmaz ıle Cengız Yucetepe ve ıkı yur^daşın yaralanmasma yolaçmıştır Zeytınburnu nda da Osvızllbsg otobus duragı onunde IKI ogrencı kjrşun vagrnuruna '•uru larak yaralanmıştır Yaralananlar ITÜ ogrencılen Ah Dıllı ve Vedat Doğan Çapa'dır Maçka Maden Fakultesınde de olay çijvartan komandolar attıkJan patlayıcı maddelerle be?ı devnmcı bırı kendilerınden aJtı ogrencmın yaralanması na neden olmuşlardır Bu arada ÎTİA Başkanı Ord Prof. Nıhat Sayar'ın evine once M gece patlayıcı madde anlm» «ını protesto amacı 3İe akademi v« bagh okullar üç gun tatıl e dllmıştır. rı agır uç oğrencı yaralanmıştır. Olav.ardan sonra Fakulte Dekanı Hayrettm Erkmen, OKUIU bır gun kapatmıştır Yaralananlardan Huseyın Akjol'un durumunun ağır olduğu bıidınlmıs'ır » • Afyon jn Dazkırı jlçesmde Use dugun salonunda ıkı gun on ce çıkan olaylarda CHP'lıIer AP' hleıe saldırmışlardır AP hlerın ustura ve *ış\e jap'iklan saldırı da yaralanan CHP'lıler, CHP Dazicırı Ilçe Başkanı Alı Osman Krdoğan, Dazkırı CHP îlçe Genç Ilk Kolu Başkanı Alaettm Erdogan, CHP aday aday: ve Koy Koop Genel BaşKan Vekılı eskı Dazkın Kavmakamı Tuncer Ergüler'dır. TBMM Basın Burosun da basır. topîant:s:nda açııdandı ğına gore CHP'lılerı AP Ilçe Yonetım Kurulu üyeîerı Kıvazı Yardım Fahrettın D ker. Abdur rahman Karabulut, Ulku Bır Başkanı KJÎII'2 Karabulut, >ıne AP lı Yılmaz Karabul ıt \e hakkında çesıtlı nıüfettış raporlan bıJunan ve Başbakan Demırel'ın emnjle yer.nde bırakılan lıse muduru Ramazan Demır varalamışiardır Saldırganlardan Ulku Bır Başkanı tutuklanm.ş, dıgerlen ele geçınlememıştır DİĞER İÜERDE # AnaJcra t'mversıtesı Tıp Fa kultesınde dun komandoîanc sal dınsı sonucu çıkan olaylarda, bı Deniz Kurdn 77 (Baştarsd 1. savfada) Öte yandan, ANKA"nın, DPA »jansından alarak verdığı Atına mabreçlı Jıabenne gore, Turk Hava Kuvvetlerının Egedekı tat bıkatı Yunanıstan'da buyuk tepkıye yoiaçnuştır. Yunan muhalefetı, Turkıye ıle her türiü ıhşkınıa kesılmesını is.tetnışür. eÛVEKÜK KURUIUN'DA İZLENDİ «Denız Kurdu 77» tatoıkîtı nedenıyle Mıllî Güvenlık Kurulunun Çankaya Koşkunde top'.an dıfı salonu ıle Ege Ordusu karargahı \e Ege Demzındekı Tatbıkat Komutanlıgı arasmda dırekt hat bağlantısı kurulmoştur. Gerçek ateşli sılahlarm kullanıldığı tatbikatın ikinci giınunde dörduncu bdlgedeki Nalcsos adası çevresınde zaman zaman Turlt ve Yunan donanmasına bağlı gernılerın bırbırlennı yakından ızledıkleri ogrenılmıştır. Bır tatbütatın, atunda ve toplan'ı halınde Mllli Güvenlik Kurulunca We/raesine neden olarak Yuna•ustan )ç polıtikasmdald jfelijme *r ıle tatbikatın jrapılacagı saha arm Müll Güvenlik Kurulunca >naylanması gerekçe göstenlmiş ir Cumhurbaşkanı Pahrl Koru•Urk'un başkanlığında yapılan klGK toplantısı sabah saat 09 30 l» başlamış, saat 15 00'de Başba:an Demırel, ülaştırma Bakanı .fenteje, Dışışlen Bakanı Çağlaanpl. Mahye Bakaru Ergeneon, Başbakan Yardımcısı Tures ve İçışleri Bakanı Asılturk'ın Çaniaya Koşkunden aynldık ın gorulmuştur. Başbakan Deiırel daha sonra Çankaya'dakı laşbakanlık konutuna gıtmış, 15 akika sonra yenıden Cumhurbaş anhğı Koşkune donerken gazeîcılere «Toplantıva bır sure ara erdık, ben kâğıtlan almava ijelımo demıştır. Demırei'ın bazı r rraklan ve bır dosı avı berabeInde Çankaya Koşkune goturtiğu saptanmıştır Taplanhdan mlan otekl bakanlann da saat î 50 sulannda venıden donmeyle MGK sorüşmelenne devam inıştır Kunıl çalışraalannı sa• 18 3<1'a kadar surdurmıiştür Dokuz saat suren MGK toplan sından sonra yapılan açıkla•da. nıç ve dış oolıtık gelışmenn değerlendırılerek, hukumetavsiye karan alındığı» budiImıştır ATİNA'NIN TEPKİLERİ öte jandan IAVKADPA>"nın ıbenne gore Turıt Dem? \e ava Kuvvetlerının pazartesı ınu Ege'enm uluslararası su nnda başlayan «Denız kurdu» tbıkatı. Yunanıstan.oa buyuîc r tepkıyle karşılanmıştır Yunan Denız Kuvvetlerımn • Peleponnes yarımadası açıkrmda bır «tatbıkata» gırısmerının yan;sıra Yunan sıyas: vrelennde Turkıj'e'ye fcarşı da Ksert» bır tu f um benımsen2Sinı savunan goruş ağır basiya başlamıstır. Bu arada Yun hukumetıne yakm çevreler, ulke arasında bu ay yapıiısı planlanan Ege kıta sananlı gorumelennın yapılmasır.a ık olanak olmadığını beiırt•ktedırier. ?ıya«:î gozlemcılerce belırtıld' 1 gore, Merkez den komunıst e e kadar Yunan muhalefetının tun kanatları. hukumetten riıje ıle her turlu ıiışkının îilmesını talep etmışlerdır. Sarıyer Genç (Baştarafı Spor Savfasında) AKIR: .YON'ETMELtK EYI GEKEKTIRIYO8SA ı Y\PILDI» stanbul Beaen Terbıyesı BolMuduru Menmet Ça.:ır konu ılgılı yaptıgı açıklanıada «Yo raehk ne gerektırısorsa o jaiı» demıs ve şovle konuşştur Aıanlar Kurulu toplannın ertelenmesı dıye bır ?ey tr.mı^fır Bunlar tamamen uvnıaaır Bız gerekenı yaptık konuda kesın karan Fııfboı lerasyonu verecekTir » demış [ehmet Cakır daha «onra maç Futbol Federpsyonu mu vok Cumhunvet Gazetesı mi voıyor9 dıyerek «Bu adamlar ı (oncekı srun) çeldıler ıkı t konuştuk kend))en ıle. < o =n ı:ve hep «ıze ppl'j°rlar Ba=1 gazete jok nıu' » şeklınde ko nuştur. (Baştaralı 1. Sajfada) Manisa Mılletvekıh Suleyman Çaglar, grupta herhangl bır goruşme yapılmayacağını one sur muş, MSP ı.ın erken seçım du rumunda «gostermelık temeller atamayacagı ıçın telasa kapüdıgını» sovlemıştır MSP Kî DiYOR! Erken seçım gırısınuni engellemek amacıyîa Danışma KuruGokçefcaya elektrik santralını lunun yannkı toplantısına katılIstanoul \e Seyıtomer termık mayacak olan MSP'run, konuya ılışkın tutumunu grup başkansantralıne baglayan 380 bın«r loltluk enerjı nakıl hatlanyla, tekılı Sulejman Arıî Emre dun 154 bın voit'uk Malatya Aaı yajnnlacîjgı bıldırıde, ozetle şoy yaman enerjı nakıl hattmda on le açıklamıştır. cekı gun meydana ge.en arızalar • MSP olarak AP'nln Meclis ça \uzunuen, 44 ılde ve bu ı.lere lışmalarını engelleyecegme daır ba^lı ılçe ve koyierde başlanan endıselenmızde ne kadar haklı ele*.triıs kısıtiaması uyg^ılaması oldugumuz anlaşılmıştır. AP ortaklarına danışmadan tek taraflı Arızaların xısa sjrede gıderıle erıien seçım tesebbusunde bulubılmesı ıçm onarım çalısmaları narak Meclis gundemındekı sos nın hızla surduruldugunu, ancaK yal muh^evalı kanjnları engellebu çalışmaların bır ay surebıle mek ıstemektedır. AP yönetıcıie cegını bıldıren vetkılıler, ulusal rıne taısıyemız partı teşkılâtıelektnk sıs'emınde ortava çıkan nın ve monTajcı çevrelenn tek enerjı açığının. ancak yajgın bır taraflı tesırleı .nden kendılerını elektrik kısıtlareası programı ı> kurtarmalan ve milletın sesıne ga!amakla karsılanabıleceğını soy kulak vermeleridır » îemışlerdır Partı çıkarlannı son planda ElekTik <ısınnsı, Istanbul. An dusondukler m one süren Emre kara ve Izmır'de. bu ıllerm erken secımden korKmadıklan0 Izmır Buca Egıtım EnsiıtJ elektnk ıdarelerınce semtlere go nı. ancak bunun huaîietlerı 3 sunde oncekı gun komandoların K re kademelı olarak uygulanmak satacagmdan Korktuklannı ıddıa saldırısıyla başlayan çatışmada tadır Otekı ıllerde .se TEK ta ederek «AP nın. erker. seçımle 5 kışmın yaralanmasına ve aıtı rafmdan yurutulmektedır işyennın de tahrıp edilmesıyle hukumet'en avrılma \e ha^umeTurkıve Elektrık Kurumu'nun, tı bozma gıbı bır yola gırdığının ilgıli olarak yakalanan Mustafa Kılmçoğlu. Gursel Aktaş, Ah Istanbul. Ankara ve Izmir dısın farkında degıl gıbı gorunau*udakı ıl>r ıçın düzenledıfcı kesın nü» sovlemıştır Emre b ı arada. met Akoğlu, Mehraet Oral, îbra tı ıle. Konya'mn bır bolumıl ve erken seçıme karşı olduklarını hım Karta r Mehmet Akgullu \e bazı ılçelenne elektrik venlmeMetın Assutay adlı oğrendler tu yır.elem.s Danısma Kunıîuna KSyecektır tuklanmışlardır. tılmayarak \ P onergesım engelle Saat 13 30 18 000 arasmda; jeceklenm açı.vlamıştır • Avdın'da uç gun önce Cen Samsun, gız Canıtez'ı tabancayla yarala Erzurum, Adapazarı. XfSP Genel Başkan Yardımcısı yan komando olduğu bıldırılen Trabzon Kars. Çorum, Sıvas ve Fehmı Cumahoglu da, dun verTokat ıle Kahramanmaraş, 1* 0° hse ogrencısı Mehmet Sabırsız 19 30 arasında da Bolu. Bıle duğı vazıu denıeçte, «AP nın hızlı yakalanarak tutuklaranışhr cık, Ordu Rıze. Eskışehır. Bur kalkınmava ayaıc uyduramadığı • Mersın Eğıtım Enstıtusün sa, Mu£la Balıkesır, Aydın, De nj» belırterek, «Partımız hızmet d«kı komandolar, okuldan atılan nızlı. Manısa ıllenyje. Tokat, vapılmasını a n u etmektedır. Seüç arkadaşlarınm oktıla alınma Konva Gazıantep Kahramanma çımlerın uç ay once veya sonra sı ıçm bovkot yapmak ıstevınce olması partılere bırşey kazandırras ve t T rfi ı'lerının bazı bblüm buna engel olmak ısteyen ogrenlennc'e e e vr<< kısıtlaması uy ma7 Ancak, mıllet:mıze çok şev cılere saldırmışlar, okulun cam gulanacaktır kazanaıracaktır. Çunku, vatınm larını kırmışîardır Polıs, 13 ogSaat 19 30 2100 arasında mevsımt neba edılmemış olacakrencıyı gozaltına almıştır tır » demıstır elekfrık kısntısı uvgulanacak 1 1 • Kaj sen"de üç olayda gosteri ler .se, Mersın. Adana, Antalya, CEYHrRI: ÇAfiE EJtKEN SEÇIM ve saidırgan eylemierde balunan Izmıt, Smop. Çankın Hatay, Bu arada AP Genel Başkan toplam J6 komando tutukianmış Kastarr.onu. Afvon. Uşak ve Ku Yardımcısı Necmettın Cevherı, tır. tahva ıle Tokat Amasya, Rlze, dun verdjğı yazılı demeçte, yakı Nıgde. Aksarav ve Yozgat'fr nıian her konunun çaresının > r »Çorum. S vas. Rıze. Kaysen, ken seçım oldugunu belırterek, N:*de Kır«ehır ıle Balıkesır. Ma«Ikrıdar olacağım dıyenlerın seçımden çekmmelermı anlamaya <Baştarafı 1. satfada) n'SE, M ığ!a. Avdın ve îzmır ın bazı ılce'.ennde de 21 00 22 3n ımkan yoktur» demiştır PAZARLIK arasında eler:*r'k'.er kesılecektır. Cevherı, «Hesaplaşmanın tabn Polisleri kapıda goren Ibrayollarını aravacak bahane ve terhım Coşkun, «Eğer yanıma yaktıpler demokrasıye ınançsızlığm laşmak ıstersenız, sılâhundakı hatta bızzat Kendı büyuk ıddıatunı mermılen boşaitırım. Ben larına ınançsızlığm bır ifadesı bankaya başka bır amaç ıçın gel olacaktır» şeklınde konuşmuşdım. Sesımı duyurmak ve A>itur sofyanın ıbadete açılmasını sagAP Genel Başkan Yardımcısı, lamak uzere burada bulunuyodemeemde. seçım yasasını da rum. Bu ısteğımin gerçekleşmeeleştırmıştır dığını anlarsam burada rehın ERKAKAN'A TEMİ tuttuklarımı delık deşık edecefım» demiştır. öt« randan MSP lıden Erbakan ın, ıstımUkı yapılmayan araPolis şefı ile sılahlı kı^imn ara zılere attıgı temeller AP ve MSP sındata pozarhğın başlamasınŞfer arasındajtı. çıtjççıajı^ gıttıkdan sonra ıkı bayan memnr bay^ îsrail mahkemesı, çe 'buyırmektedır Sazı Beledıve gınlık geçırmıştır Ehnde telsızı Arap gerıllaların Israıl'e gırmeBaşkanlan, Erbakan'a «Bızı al •burorian Balcı, «Istegını ilgılılelerıne vardım ettıkleri ıddıasıv dattm. sızı Al aha havale ederız» re bıldırecegım. Ancak bu şekılla goz altır.a ahnan dort Türk d'ye telgraflar çekmekte, bazılade hareket edersen bır şey yaparı da «Erbakan dan sonra gerçek derızcıden uçunun serbest bıra mayız» dıve konusmasını sürdur temellerı bız atacaiız» demekkılmasına karar vernrştır müştur. 22 yaşında ortaokul meted.rler zunu ve babasının yanında saat Bır polıs memurunun. üç de tıcaretı yapan Ibrahım Coşkun, Erbakan'ın geçen hafta sonannızcının goz altma alınmalarj Balcıya şu cevabı venniştır. jnı gerekh kılacak yeter aelıl da Balıkesır ve Inegol de temel «Benı îçışlerı Bakanı ıle goruşlermı attığı orgamze sana.vı oolbulunmadığmı bıldırmesı uaerı turun. Fana soz versın. Ayasofgelerıyle ılgılı o'arak AP'lıler bune, uç denızcı serbest bırakılya"yı ıbadete açacağım sovlesm. mış gemının .<aptanı Huseyın >Tik tepkı gosterm.şierdır Ba Ancak bu soz vermeden sonra gılıkesır* 6 kıîometre uzakiıkta Samı Baş'ın :se tutukluJugunun nşımimden vazgeçerım» demıs devamına karar verılmıştır kurulması ongorulen sitenın aratir. Balcı, «Pekı ben şundı tçışÖte yandan Israıl maJcamlan »ısının kamulaştınlmadıgı bildilerı Bakanımızı anyorum Teî nlmıştır tarafından eîkonulan ve müretsızle durumu en kısa surede ;ep Bursa'nın Inegol ilçesınaekı tebatı tutukranan «Okanlar Şı dllenne bıldıreceğım. Senı de e sanayı bolgesının tapusunıın da lebı»nın sahıplerı Mus*afa ve lefonla goruştureceğım. Ancaıc henuz olmadıgı bıldırılmektedır. Cafer Okan kardeşler, gemının daha sonra teslun olacaksm» aeIsraıl'e klıspe almaya gıUığım. mıştır. tsraıl makamlannın bır yanılgı sonucu gemıye elkoyduklarını KH IÇiHERi BAKANIYIH soylemıslerdır Polıs şelı başka bır odaya geç(BasUrafı 1. Sayf»da) tilcten 10 dakıka sonra. bankanın ğan kuyrukların uzunlukları ıse gınş kapısınuı karşısmdakı set çok sayıda seçmenın ıtırazını yaüzerınde bekleyen gencin yanınpamadan gen donmesi sonucuna dakı telefon çalmağa başlamışdogurmuştur. tır. Telefonu alan ve oteki elınSeçmen kutuklennın tumu ıle dekı sılâhı ıle de personelın hamı voksa sadece adres değışıklıreketını engelleyen genç, konusğı olan ve seçmenlıge yera haK maga başlamıstır Balcı odadakı kazananların lıstesı olaraK mı telefondan kendısını Içi^lerı Baasılacagı da keyfı uygulamalara kaıu olarak tanıtmıstır. «Ben I»,yol açmıştır Ornegın Bakırkoy ışlen Bakanıvım Istegın nedır9» ılçesınde Sefako; ae sadece yenı «Benım ısteğım Ajasofyanm A\K\RA (ANKA) Irak'm vazılanların hstelerı asılmış, dı r ıbadete açılmasıdır Burada para Turjcıve'den Akdemz e boru ha almak Içın bulunmuyorum. Aya tı ıle akıtacağı petrolden Ttirkı ğer baş vuranlaıa eskı hsıelerm asılmasına gerek olmadıgı bıldısofya'mn camı olarak açılması ye je petrol vemıe\eceg'nı bılnlmıştır. Oysa avnı ılçeye aagl: yoıunda soz verırsenız personelı dırdıgı oğrenılmışnr Alınan bıl bır başka mahalle olan Kartalserbest bırakınm » gıye gore Irak ıle Turkıye ara tepe'de eskı Lstelerde de büyuk «Pekı Bu ışın üzermdeyız. sında fıyat anlasması olmadıgı ıçapta >an!ışlıklar olduğu ve çoŞ.mdı sen oradakı polıs şelıne çın Irak'tan Türkiye'ye pompa gunlıığunun da ddzeltılemedığı ız teslım ol. Silâhını ver \e hıç bır lanmağa başlanan ham petrol Is lenmıştJ. olaya neden olmadan bankadan kenderun Yumurtalık'tan gemıBu arada Inonu mahallesı muT çıkın. Ayasofya ıbadete açılacaklere juklenerek ıhraç edılecek, tır » ancak TurKive bu petıolden ya tarlıgına baglı bır kaç sokak ıle Elmadag Çımen sokak'ta oır «Teşekkur ederım. Ancak benı rarianamayacaktır. aldatmajın. Hapse gırer çıkar yıIrak ıl e fıvat konusunda yapı çoJc apartnıan ve evın jazım dıSi bırakıldıgı bıldırılmıştır. ne başka bır yonteme başvura lan çoruşmelerde Irak'ın yukKağrhane de ıse 200 kadar seç bıünm » sek fıjat 'eklıf ettıgı ve bu fıya men lıstelerde adlarının bulun «Olmaz boyle şey. Sen teslım tın Turkıye tarafından kabul emaması uzerme Ilçe Seçım KuOl » dümedığı bıldınlmektedır. ruluna başvurmuştur. «Pekl teslım oluyorum. AyaIzmır'de de bınlerce yurttaşın sofya'nm da caml oldugunu goyazılnıadıklan bıldınlmektedır. recegım » Basta CHP ve AP olmak uzere «Goreceksin Teslim oî» (Bastara/ı 1 sayfada) tum partılenn vetkılılerı, seçmen Işte, Şukru Balcı'nın kendisihakkı kazanmış olanlarııı, adlanı Içışlen Bakanı tanıtarak sı da Izmır Padvosur.a der<eçı or larak gjnderlm «ır 3o a 1 öerım yazdıımaları ıçın vogun çalâhlı Jaşı ıle pazarlığı bu şekılde receden maaş aldığı ve dogu bollışma ıçine girmişlerdır son bulmuştur. Telefonla konuşgelennde de bu kadroda tuğu odadan çıkan Sukıu Balcı îzmır'de seçmen kutuklermde olmadıgı ıçnı Izmır'e ve cınayet masası sefı sılânlı adıan vazılmamış olanlar, «ıka+ur. gençten teslım olmasını ıstemı^metgah ılmuhaben» almak ıçın Bu arada bir kısım pçrscne lerdır. Ba arada banka çevresı muiıtarlıklar, gereklı belge.en kuıma uğrarken, Genel Madur ve kapısı tamamen çelık jeleklı tamamlann> olanlar da. Ataturk Şaban Karatas'a j akm'.ığıyla bıve otomatık sılahlı polıslerce Lısesi'ndekı seçmen kunılları ömenler terfı ettınlmek'frJ^. ITı kontrol altında bulundurulmuşnunde uzun kuyruklar olusturtur. Traulc bır saat aksamış, tekım Genel Mudur öz»l Kalem nıuslardır Ad yazımının son guhalk tum uyanlara karşm ban Muduru Sacettm Gurouz. *erfı nu olması r.edenıjle. dun, A ae^tırılerek Personel DaıruSı 1 ka çevresınden aynlmamıstır. turk Lısesı onundekı kalabalıgın Başkan YaraımcılığJia se'ınl Avasofya'nm camı olraasını ıs daha da aı'mış olduğu gorulmu~ niıştır Bu gorevı vurıı'en Tu:tejen Ibrahım Coşkun enterne tur. Ataturk Lısesı onunde bekgut Gurel :se, Telsızler .'Iddurettıgı banka personeünden, Neleyenler, adlannı yenıden yazarıman Eroğlu, Hacer Kılıç, Lut luğone verılmıştır. cak Seçım Kurulunda çalışanlaBu arada Danıştay 5. Dairesı. rın aziığından jakmmışlardır. fıye Alasoğlu, Nursen Budak, Ne T\" Haberlerı Müdur Yardımcısı v:n Umaj, Celıle Saun ve Ale\ ITİRA2 SURESı BU AKS.AM D4HUY0R ı.<en Karataş tarafından gorevm Uluçelık'ı serbest bırakmış, silâYazımlan sona e>en seçmen ku âen alınan Avcan Gintlıoğlu'hını yere çevırıp pol:s şeflenr.e tüklen dun ak«am saat 17'de doğru yurumeğe başlamıstır. Iş nun vurütmenın durdurulması askıdan md:nlmıştır Askıdan talebmi kabul etmistır. te bu anda tüm çelık yelekli deınen seçmen ku^üklerırıe bugün tektıfler, tefıklen atış noktasma akşam saat 17>ye kadar da itiraz getinp beklemeğe baslamışlaredılebılecektır dır. 22 yaşmdakı îbrahım Coşîtırazların Ilçe Seçım Kurulunkun çıkış kapısı onunde bekleda, «Seçmen Kutuğu Buro'.anna» yen detektıflere teslım olmuş, Cumhurıj e* 605 6 1 5 . yabut jlgılı muntarlara }apılması «Isted:ğim oldu Gıdebılırız» de Reşat 1120 1180. gerekmektedır. Bugun akşama mıştır. 730. 710Harr.it kadarkı ıtıraz suresinı geçırerek 610 625 Gosaltına alınan sılahlı genç Azız itıraz etmevenler, seçmen kutuk725. 7J0. Napolyon Asayış şubesı tarsfından ıfadesı lermde vazıh olmavacaklarından 750 775. almdıktan sonra duruınunun ın Ingıiız seçımlerde oy kullanpmayacak92 75 S^OO celenmesı ıçın Sıyasi şubeye gon 24 *yar lardır. 8Î20 85 00 denlımstır. 22 Ayar Ulusal elektrik sistemindeki arıza yüzünden güneydoğu ve Trakya illeri dışındaki bölgelerde kısıtlama sürüyor MSPERKEN SEÇiMi Torene çağrılmayan AP'li Bel» dıye Başkanı ve Organııe Sanayı Bolgesı Korrutesı Başkanı An met Akyollu, «Erbakan ın attıgı temel hayalaır Gerçek temelı bır ay sonra bız atacağız Ashn da bu sıreye Erbakan, CHP MSP koalısyonu sırasında karjı çıkmıştı» demiştır. Kastamonu'da kurulmasına ka rar verılen çımento fabrıkası, AP ve MSP'lılerı olduğu kadar, ıkı ılçeyı, Araç'lılarla înebolu'u ları da karşı karşıya getınnı? tır. MSP'lılerın ağır basması so nucu, çımento fabnkasınm Araç'a almması üzerıne ılçe halkı öfkeye kapılmış, seçımlere ka tılmamayı kararlaştırnııştır AP ılçe yonetıcılennı yatıştırmak u zere Malatya Mılletvekılı Haln Evlıvaoğlu baskanlığmda bır he yet, Inebolu'j'a geimıs ve Ankara'ya donmuştur Inebolu Beıeoı je Başkanı ve Meclis uyelerı Er bakan'a bır telgraf çekerek «Çı mento fabnkamızı bı/lerı havh oyaladıktan sonra Aıaça aktarmamzı esef ve tees^urle karşıla rız Hafckımızm gaspedılmesınden oturu tum Inebolu'lular sızı Allaha havale ederler » demış lerdir AP Ilçe Yonetım Kuru lu uyelerı de, «Halkm karsısına nasıl çıkacağız ne dıveceğız» dı ve bır mektup yazarak. Basbaka nın ehne geçmez dıve P?I Nazmı ye Demırel'e gondermışierdır. ^ OF.AVI.ARIN ARDINDAKI GERÇEK GÖZLEM (Bastırafı 1 ı»r veren ayıu Anaya*a Mahkemesmce kap^tılmıştır. Erbakan. kapaulan .Milli Nııam Partısi jerine, Milli SeJâmet Partısinl kurmuf, bu partiyle de, Başbakanlık merdivenlerini tırmanmıştır. Demirel, bugun. Ana.vasa Mahkemesinde kapatıUn bir partinin lideriyle hükumet sandalyelerıni paj la«nıaktadır. Vnatasa Mahkenırsince kapatılan partilerle işbirliği yapmak suç savılıyorsa. bu suçun once Demirel için söz konusu olması srrekmec mi?. Kaldı ki. CHP, TtP ile herhanff bir seçim işbirligi de japm.ş degildir. Yalan ve y»nlış borda da, birbirlne karışmaktadır CHP'nin TtP, SDP \e TBP ile işbirligine girijmesi denıokrannin \a«aması için g*reklt aşamalardan biridir. Fakat ne jazık ki, TIP ve TBP'nin önerdlkleri bu «GüçMrUği», pek de inindırıcı olmavan ned«ılerle reddedilmış \e CHP, krndı dışındaki sol ile «diyalog kopuklusıınu sürdfirmek karannda oldutunu bir kw dah» acıki*mıştır. Isin ozune iner^eniı. ele*tirilme»i. k»rşı çıkılması ve kmanması K<rpk»n tuhım, bu urtrekllk, bu çeklngenlik ve şüphrciliktir Sosyalist partileri suç çeflberleri içine alıp. birtakım varsavunlarU demagojtk »onuçlmr çıkarmsk. Demirel glbi poiitikacıiara çok »akısmaktedır. F»loıt döştükleri çelisldyi kenditeri sörmüyorlar nu?. Sen kalk. kapatılan bir partinin liderleriyle huküme» kur. sonra. TlP'ln Anıyass Mahkemesince kapatılma gerekçesini saptırarak, xuç eerekçeleri yarat.. Sen kalk. 27 Ma>ıs ihtilalivle k»palıi»n ve halkoyundjuı Keçmi? bir AmrMt ile mahkum rdtlmi? Demokrat Partinin devamıyız de, ondan sonra da, kapatılan partilerle iliskivi snç saj Kapatılan partiierle işbirliği yapmalrtan sd« edemeyecek tek adam »arsa, o da Demireldir Cnmhnriyet'te lyasofya'nın îsrail'de gozaltına alınan «Okanlar» şilebi mürettebatından üçü salıverildi kaptanın ise tutukluluğu sürüyor Kütüklerde Fiyat anlaşmazlığı sonucu Irak, boru hattından Türkiye'ye petrol vermeyecek TRT'de (Baştarafı 1. savfad») le de olavların ıçındeaır Suçustu olarak jakalanmışlardır. Kaba kuvvet, hıç bır zaman dusun(BaşUrafı 1. Savfada) cenın. basının, haUm sesın» KI çıtılen 4200 tanesının dışmdaıcı samayacaktır Zalımler, zorbalar 4800'unun çeşıth ıllere dağıtıldıve suçlular halıc onıınae maglup gı ofrenılmıştır. Bu nedenle ılolacaklardır» demıştır. Ulker, gıhler Valıliklere bu konuda yasaldırı olajım aynntuarıvıa aıı zılar yazarak, uyarılarda bulunlattıktan sonra, konuşmasını şov muflardır. le suraurmuştur Cerranpaşa T p Fakultesı Cer«Bu saldın ozgurluklerımıze rahı Klmığme oncekı gun konJ jv.aiîi bır saldırıdır Bu saldın îan, sahte bomoa çevrede biıvuk Anayasa nın 20. maddesındekı panık yaratmış herhangl bır oia tum ozgurlUKİenn anası olan yı onleyebılmek amacıyle, has«Duşunce ve Haberleşme» ozgurtaneye gınş ve çıkıslar kapatıllugune sa.aır.aıı Bu saldırı mıştır. Daha sonra ise bu bomAnayasa'ıun 22 maddesınde yer bamn piistıkten yapılmı? oldualan (Basın hurdur, sansür edı gu arlaşılmıştır lemez Devlet basın ve haberalBaı:stık muayenest sonucu '.e ma hurnyetını saglayacsk *edbırnlen ekspertız raporunda sahte lerı alır) bıçımındekı basın ozaombanın ılk bakışta hakıtısıngurlugune saldırıdır Bu saldırı, den a>ırded:lemeyec«gı bıldırı. Insan Haiclan E>rensel bıldırısı mekte «Topıumsal olaylarda, şa 19. Avrupa lnsan Haklan Sozleşhıslann ehnde veya olay maha> mesının 10 maddeleıine saldırı Jınde goruîmesi haiınde ılk nadır. Bu saldırı, demokrasınm ve zarda ve kolayhkla hakıkılerıncumhuııvetın temellerıne saldırıden avnt ed'lemeyeceğı cıhetle dır » r.Oıkutucu. dehşet ve panılc yaraUlker, yurdun bır çok verletıcı nıteliğı haız olduğu» belırrınde gazete okuvucuları ve sa tılmektedır tıcılannın o gazeteyı okudukları Sıyasi Pol'S Muduru Vural Ye ve sattıklan serekçesıyle saldırı ner de açıklamasında. bombayı > a uğradıklarını, bu olaylardan >ap»n iı'aç f:rmasma yapılan basbınnın 11 mart gılntı Istanbul kın sonucu 4200 sahte bomba >a Kadıkoy meydanında guvenJk kaland.gını, fırma yetkıhlennın kuvvetlennın gozlerı onunde mev bu bombayı «Erythrocm» ad.ı dana geldığuu hatırlatarak. «Suç ılâcı tanıtmak amacıyîa p:yasa>a luların yakalanmamast, sorumluçıkardıklarını soyledıklennı bılların, porevlıler>n cezalandınldırmıstıı. rpsnp*<g, korunmahn, kamuojun "Sıyasi polıs elcıplen daha sonda özgurlüklenmıze karsı Jtırısıra bombanın .calıbını eie geçırlen saldınlan vureklendırrnış ve pervasızca veni saldırılar yapma mek ıçın venı O'r baskın duzenlemışlerdır. Bu baskın sonucu larına neden olmjştum demiştır da Vasıl Lıaze adlı Yunan uvSEKİK OLAYIARI rı.klu kaiıpçı gozaltına airjrio tır. Eombânın hakıkısının ıse Bu arada CHP Antalva MılletAmerıka'dan getırıldığı.nı, bu^a vekı.ı Fahrı Ozçelık de, Serık gore çelık ıtahplar hazırlandı t . olavlaıi'.ı gundem dışı konusmav le ı!âç fırması tarafından bunun la Mechs e getıiBi^ş, bu sjada ıçın 45 bm lıra odendığı bıld: APlılerle CHP'lıler arasında ver rılm.5,t r ver ağız kavgalan olmuştur Öz .« çelık konuşmasınm sonunda, AP Genel Başkanı Demirel'e, cS»jın Demire., sız barajlar kralı değıl. kan. Kin barajları <rau oı(BaşUra/ı 1. Savfada) dunjz MHP'mn fasıst gomlegı hakkındaltı 171 sayılı Topıantı ve nı gıvdji'z K.ıtlu olsun .Icolup Gosteri Yuruvuşlerı Yasasına mugıdınız» demiştır ÖzçeLk ın toz halefetten ıse dosyayı tefnk edelerınm sonunda soyledığı «I>fo rek «Toplum Suçları» Burosuna lup gıdinız. cumlesı tarnşmalara gondermıştır. yolaçmıstır Başkamn uvarı^ı Toplum Suçları Burosu Savcısı uzerıne OzçeJik sozlenni gen al Muhıttın Cenkdağ da sanıklar mıştır. hakkındakı soruşturmasını tamamlamış ve 171. yasaya muhaSÎNAIO'DA lefetten ikıncı davayı açmıştır Haklarında her ıkl suçUn luCumhurıyet Senatosu'nda gundem dışı konuşan CHP Sıvas mu davası »çılan sanıklarm sayısekudır. Istanbul Senatoru Husejın Özturk de, sa sı şımdılık zetemıze japılan saldırıyı Âina Cumhurıyet Savcılığı her ıkı dava katıidiilırı mışîır Ozturk, konuşmasında nedenıyle saldırıja olayiarın hazırlayıcısının «koman ılerı surulen olay sırasında lotogdo denen faşıstler» oldugunu be rafla saptanan Adalet Partılılerın lırterek, «Turkıve'de ean guven de yakalanarak savcılığa teslım lıgı kalmamıştır. demokrası teîı edılmesı ıçın Pohse yazı yazmış tır. lıkeje duşnuiitur» demıştır Haklarında ıkı ayrı dava açılan CHP Anfal>a Senatoru Reşat Yümaz Oğuz da, Artal'anın Serık :lçe sekız sanık şunlardır smdekı olavlan avnnUlı bir bı Gunaydın (Bu sanık her îıcı sm çımde anlatmış. «\Iemleket bır tan da tutuklu bulunmaktadır) ıç savaşın esıgınde uçuıuma glt Sadık Kaplan, Ibrahım Fışek, mektedır Bız halâ burada kol Seçkın Şerkatü, M. Kemal Al tugumuza gomulmuş. dınamıtle tındag, Kadır Altın, Fazıl Koçak rjı atılmasını bekhvor ve seyre ve Salıh Ersoy. dıyoruz» şeklınde konuşmustur. «Toplu Izrar» ıddıasıyla hakla Gundem dışı konuşmalara kar nnda Turk Ceza Kanununun 517 sılık vermek uzere kursuye ge maddesıne gore cezalandırılmala len AP'lı Devlet Bakanı Gıyaset n ıstenen sanıklar hakkmda ıs tın Karaca «Turkıve bır hukuk tenen ceza 2 aydan 2 yıl'a kadar devlendır. Anarşık hareketler ve hapıstır. 171 sayılı yasaya muha olaylar nereden gelırse gels.n lefet ettıkleri ıddıasıyla hakların mutlak surette karsısındavız > da ıkmcı dava açılan sanıklar devmce, Denız Baykal oturduğj ıçın de bu savcıhk sanıklarm alyerden Bakana, «Boş laf bos lâf» tı ay ıle bir yıl arasında hapsını d'ye bağırmıştır Karaca. DGM' istemektedır. lenn çıkanlmaması nedenıyle bu olavların oldugunu sojlemış, CHP'.ılenn protestolan arasınd.i iiursuden ınmıştır. (Uaştaratı 1. sayfads) yük Türkive» Işlnl bir >ana bırakaraJc seçune bsş\urmasııu kanşı ol»n MSP'nin Danışma Kuruluna kmtıimavacağı şimdlden bellidir. Demek ki koalisvon orU|ına bir eogelieme yola çıkmı?tır. Simdivc değin hesapt» olmarıııı bu sılaiıt.ın MSP'nin y»rarlanması doğaldır. Bu veni gelisme karşısında ne yapüabılir? Yasa ve içtüzük hukümlpri uySulandıkça, lapılacak bir iş yok gıbi söruniıvor. CHP île MSP nin tam bir anla^mavlst MSP'nin eneellrme işlemini aşmalan brlki olasıdır. Ama tam bir anlaşmanın koşullart bıifrun icin ortada voktur. Erken seçim karan için pek vaki» de kalmamışlır. Seçim icln ea elreri<li ıv hazirandır. S«.im kararuıın alındığı Riinden sonraki aHmışmcı çünü izleyen ilk pazsr seçim gdnü oiarak saptanır. Ru riııruma göre hazıran'ı a<miamak içın Mecli^in onunde katan süre çok kısalmıştır. l'lkede bnırün prken seçimden haşka hiçbir iş konu^ulmamakla. hiçbir iş yapılamamaktadır. Bu dunımun Demirel koalisyonuna varadıgı da açıktır. Ams bu haf'.a içlndr kpsin bir sonııca Tarılması da artık ka< uıılmaz olmuştur. ••• BAŞPiSKOPOS (BaşUrafı 1. Sarfmda) vermenm mumkun olamaj acağını soylemıştır. Denktaş, 31 martta Vlyau»'da başıayacak toplumlarara&ı gomşmelerle ılgılı hazırlık çaJışmaiarının devam ettıgını bıldırerek şoyle denuştır «Konulann hepsı onemlıdır. Paket anlasması denen usule gbre goruşulmesı de bundandır. Dolayısıjla Rum tarafınm şu konu ıstedıgımız şekılde tamamlanmadıkça Daş.<a Konuya temas etmejecegı şeklındekı çıkışlan usule mutealliK mevcut anlaşmaya uymamaktadır > Makarıos «The Guardian. gazetesırun Lerkoş* muhabırıne verdıgı demeçte, «Vıyana'da federal çozum uasnnde karara varıldığında, benım kanıma gore guneyde bulunan 200 000 Rum'un sadece ufak b:r kesıtl kuzeye gıtmek •.stevecektır» demiştır. •The Guardıan» gazetesınm nıuhabırı Makarıos'un bu açücIsmesuun onemlı oldugunu ve guneydekl Rum goçmenlere gerçeklerı gos'ermek amacıyîa vapılmı> oldugunu belırtmektedır. Maıcanoi. guneydekı Rumların sadece '«lO'unun kuzeje gıtmek :steyecekler.n. tahmın ettığım sdylemıştır. Makarıos sozlerıne ?oy!e devara etmişttr: «Vıyana'da efer toprak sorunjn da anlaşma olmazsa, dığer konulara gırmevecegız > topluma goruşmecısı Tassos Papadopoulos'un Vıyana ya bır hanta gotüreceginl de açıklamıştır. «The Guardian» muhabırı harltada hangı bolgelen Turklerden gerl ısteyeceklennı sormuş, Makarıos da DU soruyu şoyle yanıtlamıştır. «lşgal altındaki bolgelerl onem1 olçude azaltaeağız • 1 Başpıskopos. Magosa'nm Maraş semtı ıle Guzelyurt ve yoresmdekı bazı koylerın Rumlara venlmesını ongorduğunu belırtmıştır. Makarios, «The Guardıar» muhabınyle yaptığı goruşmede Vi>ana goruşmelen konusunda genellıkle ıjımser gorunmuştur. FEDERASYON Makarıos federasyon konusundatcı goruşlerıru de şoyle ıfada etmıştır: «Federasjonda merkezı hukunıetın vetkılen, para, savunma, dış pohtıka. hava ve denız lımanlarına ılışkın sorunlar ve muhaceretm kontrolü gıbı konuJarı kapsamabdır.» O'e yandan a.ajun haberıne gore Vıyana ya Umıt Suleyman Onan'ın aaşKanlığmda gıdecek olan oeş kışılık Kıbns Turk heyetı 28 martta Kıbns'tan aynlacaktır KTFD Başbakan Yardımcısı, Savunma ve DışışJerl Bakanı Vodat Çelık dncekı gece Gırne da duzerüedığı basın toplantısuıda, HARİTA 60TURECEK " Rum taraıtnın bır yandan ıkl Başpıakopos ayrıca Kıbns Rum bolgeh federasyonu kabul ettiğını açıklarken dığer yandan rom goçmenlerın evler.ne donmesmden soz etmesını eleştmrken. (Baştarmfı I. «svfada) şoyle konuşmustur: Kunam Muduru Dr Kenoal Selım «Bunu ıyı myetle bağdaşnrmak oğlu ımzasıyla 22 mart 1 > 7 tan guçtur . V,vana gomşmelennde <7 karşı tarafın ıyı nıyetli olup olhmde yollanan yazıda bundan madıgı ortaya çıkacaktır, Iyı sonra gereklı ışlemın yapılmasımyetle masa başına gıdilecegıru nı ıstemıştır umıt ve temennı edıyoruz. AnPınar Sutler.nın kakaüiu t'ir cak son gelışme ve beyanlar pejt lerınde bakterı buîuaduğucun lyımserlife olanak vermeraektekesınlık KAzarunası Uzerme îs dır» demıştır. tanbul Saghk Mudurluğu yetkılı lerı ya tuzüğun 193 maddesı jvarınca o sen numarasına aıt sutlerın toplatılma^ı ya da tuzuğun 702 maddesınde belırtîıen »ynı serıde analızın >urutuime«i ka(Bajtarafı 1. smyfads) rarını alacakur Bozbeyli daha sonra secımden Bu arada Pınar Süt Genc' Mılönce sunta ve Lockheed yoîsuzduru Ayhan Oner ve şırk«*;n luklannın «hesabmın verıimesıteknık sorumlusu dun Istar.oııl Hıfsıssıhha Kurumunu zıyaret e nın zanırı oldugunu> soylemış, «Bu ıkı onemlı hesap venlmeden derek kakaoîu sutlerın durunnu hakkmda bılgı almışlardır. Pı mılletın huzuruna çıkmak olmaz. DP olarak, seçım, erken ya da nar Sut ligıiılen kurunı vetiıiızsmarunda yapılrruş, bır teredlerıne yaptıkjarı açıkl.ima arda bır tek «utuda rastlanan dwu dutumuz yoktur» demıştır. DP Genel Başkanı 16 msan gumun «tesadufı» olarai nıteler.dınu partısmm 3. buyuk kon«jresırılmesı gereKt.g.nı ve dururpun nın gerçekleştınlecegıru, avrıca kesınlık kazanması ^ ı n numune sayısınm mutla.< olarajt a'arü erken seçıme ve son sıyasal olaylara ılışkın bır değerlendırme ması gerektığın: ıfade eunışleryapacaklanm d s sozlenne ekıedır. Şırket >etKjılen neçm!?»« oldufu gibi bakterılenr uretım mıştır. den kaynaklanmı.vacağını v*e soz MSP DE ATN1 GORlfJTE konusu durumun buyuk bır olasılıkla ambalajlamadan aoğduğuÖte yandan MSP'nin de Basbs nu belrtmışlerdır Kuru.n ye*k kan Demırel hakkmda kurulan ;ılerı ıse yaptıklan ıçıkıaınada mobılya yolsuzluguna ilışkm so kontrolun getır:len num'jıe ıle ruşturma komısyonunun çahşmasınırlandığını ve stenl olarat belannı seçımlerden once 'amamlırtılen sutlerın ıçınde bat'eıı ulamasmı ıstedığı açıklannııştır. reraesının soz xonusu olamava MSP grubu yetkıhsı Konya Mil cagtnı açıklamışlardır. letvekılı Sener Battal. partısmm Ote yandan Ajhan Öner duru bugun vapıJacak bırleşık toplan mun aydınlıga kavjşması ıçın ay tıda butun kadrosu ıle hazır bu nı sen numarası ıçınden gerek.ı lunarak komısvonun gorev sure numuneyı çeşru kontrol lâborasının uzatılmaçı yolunda oy kul tuvarlarına vollavacaklannı ve lanacağını bıldırmış. komısvogereğmde o sende uretılmış sut nun bir an once raporunu hazır lerı toplatma karan alabılecekle layıp genel kurula sevketmesı nni soylemıştır. gerektığmı soylemıştır. Bir ilâç Kakaoln Gazetemize Bozbeyli 20 milyon (Bsştarafı L. sayfada) baskın yapılmıstır Detektıfler, süanlı baskın sırasında Mehmet Alagoz, Necdet Baycan. Halıl Havar, Okkeş Havar, Besım Yıl dız, Celal Guçrekın, Sırn Öz turk Mehmet Bağcı ve Ah Rıza Altıncıyı yakalamıslardır. Bu arada olayla ılgılı gorulen Ahmet Guner de İskenderunda jakalan mış ve Istanbula goturulmuşrur. Bu konuda bır açıklama yapan Istanbul Emniyet Muduru S'ıhat Kaner ve Narkotık şube Müdüni Mahmut Dıkler, .Olayla ilgili operasyon sürdurulmektedir Yakalanan şebekenın ulus larara^ı bır orgüte bağlı olmala rı kanısı vardır. tnterpol lie bağ lantı kurulmuştur Yakalanan sanıklardan Necdet Bağcılann 1974 yılında Almanyanın Munıh Şehnnde buyuk bır esrar kaçak çılıgı suçu ıle yakalandığı ve 16 ay'a mahkum olup tutuklandığı nı saptamış durumdavız Sebeke nın yurt dışındaki kolunu DESAŞ (OMO) KiMYA VE GIDA SANÂYii A.Ş. laarecı olarak ıstihdam »dılecek ve Düovası Mevkıı, Getee fabnkasında çalışacaK, Azami 35 yaşında Askerlik hızmetinı tamamlamış, En »z 3 vıllık fabrika tecrubesı olan ELEKTRİK MÜHENDISİ ARAMAKTADIR İYI İN6İİİZCE BilGiSi fERCİH lîplenenlenn en geç 30.3 1977 tarıhmt xaaaı venı çekılmış bır lotografı havı kısa oageçmışlerını belırt«n bır mektupla PJC 332 Şışlı Istanbul adresıne ELEKTRtK MUHENDİSİ rjmuzu ıle muracaatları nca olunur. Butun muracaatlar gısü tutulacaktır A LTI N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog