Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

saiz (UHHUIIm 23 MAIT 1977. Balkan Kupası için Steaua Stadı'na çıkıyoruz Balkan Knpasındaki ikinci maçmı buçün Bükreş'te Romanya fle yapacak olan (A) mlllî futbol takummiTin rakibi fle 1915 yumda Istanbulda oynadığı maçtan bir an. Omll kale flniinde P>1 mnyor. Romanya ile oynuyoruz BÜKREŞ, (Cumhurivet) (A) Milli Futbol Takımımız, Balkan Kupası için bugün Steaua Stadı'nda Romanya ile karşı karşıya gelecektir. Balkan Kupası'ndaki ilk maçında îstanbul'da Buigaristan'ı 20 yenen (A) Milli Futbol Takımımız, Romanya kar^ısma bu yenginin verdiği moral ile çıkacaktır. Yunan Federasyomından Pe'ros Koliyarolofolos un yönetecegi karşılaşmada takımlann beklenen kadrolan şöyledir: ır 'Seyircinin heyecanını müzikle <ndermek jçin 126 bin lirahk harcama ile dört salıaya ses düzeni kurduk,, Beden Terbıyesi Istanbul Bölge Müdürü Mehmet Çakır, dört sahada ses düzeninin kurulduğunu ve maçlardan önce kadrolann anons edildigini, devre aralannda da müzik yayını yapıldıgını açıkJamıştır. Çakır, 126 bin liralık bu harcama ile Eyüp, Vefa, Maltepe ve Yalova Stadlannda seyircilerin heyecanını müzikle gidermeyi amaçladıklanm söylemiştir. Mehmet Çakır, Istanbul Bö'.ge Müdürlügü kanalı iie Beden Terbiyesi Genel Müdürlügüne devra lınan arsalara ilişkin olarak da şu açıklamayı yaprruştır: rGüngören Belediyesi'r.den 'W milyon lira değerindeki 17.989 metre kare. Bakırköy Belediyesi"nden Esen'.er'de 3168 metre kare, arsa Beden Terbiyesi'ne davralınmıştır. Kartal Belediyesinden 5065 metre kare arsa 25.325 liraya satm almmış. Kartal Soğanlıkta 49.183 metre kare arsanın devri için yapüan çahşmalar son safhaya ulaşmıştır. Bu arsalarda kapalı spor salonu ve bölge sahalan ıle yüzme havuzla rının yapılması amaçlanmıştır. Güreş Federasyonu Teknik Kurul üyesi Nihat öztay, «TOFAŞ SAS, MTA ve Şekerspor milli davadan kaçmışlardır» demiştir. Ulusiararası Yaşar Dogu Serbest Gtireş Tumuvası"nda, şampiyonlugu îran'a kaptırmamızın çok ürücü olduğunu belirten Nihat Öztay, «Biz bu turnuvada Şekerspor, MTA ve TOFAŞ SAS'a görev vermiştik. Bu kulüplerimiz kendilerine verilen bu görevi istismar etmişler, milli davadar. kaçmışlardır. Şekerspor, Macaristan'da bir turnuvada birinci olmayı, yeg. tutarak. Yaşar Dogu Turnuvası'na bazı güreşeilerini sokmamıştır. TOFAŞ SAS ve MTA da Federasyona haber vermeden 48 ile 52 kilolarda güreşçi getirmemişler. elemanlannın sakat oldugunu sövlemişlerdir. Sakat dedikleıi güreşçiler. turnuvada yanımızda oturuyorlardı ve hiç bir şeyleri yoktu» biçiminde konuşmuştur. TOFAŞ SAS ve MTA'nın, Türkiye Birinciligi'nde ve Kurjmlararası Birincilikte elde ettikleri başarılara Rölge ditşürmemek için güreşçilerini getirmediklerini öne süren Öztay, ÜTOFAŞ ve MTA Türkiye Birinciligi'nde galip gelen gjireşçilenni aynı .?üresç:lere bu ksz yenilmemeleri için mindere çıkarmamışlardır. Başka bir deyişle başanlarımn arkasına sak!anmışlardır. TOFAŞ antrenörü Muharrem Atik. ilk gün soyunmamış. uya, nrmzdan sonra eşofman giyerek ırüreşçinin arkasına geçmiştir» demiştir. Beden Terbiyesi Ger.el Müdürlügü, 2527 mart tarihleri arasmda Macaristan'da yapılacak tumuvaya katılması kararlaştınlan, gençlerden kurulu 'Şekerspor, TOFAŞ ve MTA kendilerine verilen görevi istismar ettiler,, • GÜREŞ FEDERASYONT7 TEKNİK KURUL ÜYESİ NÎHAT OZTAY. YAŞAR DOGTT TÜRNTTVASI'NDA ALINAN KÖTÜ SONÜCA BU ÜÇ TAKIMIN SEBEP OLDUGtTNTJ ÖNE SÜRDÜ... 13 MAÇIN ÜÇÜNÜ KAZANDIK Futbol Takımımmn flk rakibi olarak büinen Roraanya"nın asıl amacı, 16 nisanda Bükreş'te îspanya ile yapılacak Dün.va Kupası eleme maçını kazanmakdır. Türkiye ile Romanya Milli futbol tatamları 54 yı] içinde 13 kez karşılaşmışlardır. Bun iardan 6'sıru Romanya (31, 42. 30. 10. 40, 30) kazanmış, 3'ünde Türkiye galip gelmiş (31. 20, 21), 4 maç da beraberlikte bitmiştir <:2, 00. 11, 22). Romenler, gol yönünden de agır basmaktadır: 2514 bir takımın gfitmesini izin vennemlştir. öte randan MTA, MısrrJd»M Gr»koRomen Güreş Tumuv»sı>na kstolacaktır. • (A) MiLLi FUTBOL TAKIMIMIZ KAR5ILA5MAYA $U KADROSU İIE ÇIKACAK: $£NOL TURGAY. EROL. FATiH, ALPASLAN KEMAL. NECAIi. İSA Ali KEMAL. NECMi, CEMiL. IV, MAÇI 15.50'DEN iIiBAREN NAKLEN VERiYOR. TÜRKİYE: Şenol Turgay. Erol, Fatilı, Alpas:an Kemal, Necatl, tsa Ali Kemal, Necmi Cemıl. ROMANYA: Yordache Cheran, Satnjıreanu, Samers, Vigii Dumitru, Boloni, Yordanescu, Troı. Georgescu, Zamfir. TÜREL: «ROMANYA, AVUSTURY* KADAR GÜÇLU» Milli Takım Tetar.k Direktörü Metin Türel, maç öncesi yaptığı konuşmada Romanya'run, Dünlya'run, Dün ya Kupası eleme grubundaki ımkıbimiz Avusturya sadar güçlü bir takım olduğunu beîirterek, «Karsıla.^madan ümitsiz defiüm Sahadan en az beraberlikie ayrılmaya çahşacağız. Çocuklara güveniyorum» demiştir. TV VE RADYO KARŞÎLAŞMAYI NAKLEN VERÎYOR TRT Televizyonu ve radyosu. karsılasmayı saat 15.50'den itibarerj paket yaym yapan iller yayımlayacaktır. naklen yajamlayacaktır. Aynca, Sanyer'deki spor salomımuz nisan başmda hizmete açılacaktır. Eyüp salonu ıse haziran sonunda hizmete girecektir. Altunızade'deki 25 metrelik jüzme havuzunun su ıle doldurul masına nisan ayı içinde başlanaMlniklpr Nanuk Ekin İle birlikte Ataköy Yefüyurt arasmdiM S kUometreUk rfirüyüşlerliM başlarken... caktır. yürüyüşlerln* başlarken. ROMANYA FUTBOLDA ARZULADIĞI DÜZEYE ULAŞAMADI 5214 kulüp ve 102727 lisanslı futbolcuya sahip Romanya, boks, güreş, voleybol ,eskrim, atletizm, jımnastik, kano ve kayakta dünyanın en iyileri arasında bulunmasına karşm, futbolda hiçbir zaman arzuladığı düzeye •rişmemiştir. Bu güzel komşu Balkan ülkesinde futbol, 19' uncu Yüzyılın sonlannda, yabancı ülkelerde tahsilde bulunan üniversite öğrencıleri ve ülkede görevll bulunan yabancı petrol uzmanlarının çabalan sonucu filizlenmeje başlamış, önce Arad, Temişvar, daha sonra da Bükreş'te kulüpler kunılmuştur. ROMEN FUTBOLCNCN BAŞARILAR1 En parlak yıllarını 1931, 1932, 1933 ve 1%5'te yaşayan Romanya futbolunda, u ' zun yıllar Macar futbolunun etkisi görülmüş ve çok sajida Macar futbolcu, bu ülkenin en iyi kulüp takımlan, hatta daha sonra millileştirüerek, milli takımda oynamıştır. Romen futbolunun uluslararası turnuvalardaki başanları 192931, 1933, 1936 Balkan Kupası şampiyonluklan ile 1962 UES'.h. Gençler birinciliginden oluşmaktadır. İAPTIKLARI 378 MAÇIN I M l N t KAZANDILAR Milli rnaçlar programuıı Türkiye'den bir yıl önce. 1922'de açan ve ilk maçmda Belgrad'da Yugoslavya'yı 21 yenen Romanya, bugüne dek 4 kıtadan 46 ülkenin milli takımlarıyla yaptığı 278 maçtan 114'ünü Kazanmış, CT'sinde Derabere kalmış ve 97'si:ıde yenilmiştır. Romanya «A> Milli Takımı, bu karşılaşmalarda yediği 468 gole 488 golle karşılık vermiştir. Romen furbolunun ünlü yıldızlan arasmda Bodola, Baratky. Albu. Dobay, Pircalab Bürger, İon, Nunweiller, Dinu, Duraitracrıe, Dobrin ve Constantini sayabiliriz. Günümüzde ise en tanmmış futbolcusu, kıtamızm süper gol makinelerinder. olan Dinamo Bükreşli Dudu Georgescu'dur. ISS'J DLNYA KLPASI'NDA AVRUPA'YI TEMStL EDEN DÖRT l LKFDEN BİRtYDt Romanya. 1930'da Montevideo'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda Avrupa'yı temsil eden 4 ülkeden biridir. Ve daha sonraları şampıyonlugu kazanan Uruguay ile Peru'nun bulunduğu grupta mücadele eden Romanya. grubunda ikinci olmuştur. Olimaiyatlarda hiç bir varlık gösteremeyen Romanya. 1934. 1938 ve 1970 Dünya Kupaa finallerinde de mücadele etmiş, I934'de Çekoslovakya, 1938'de tekrarlanan maçta Küba taraîından ilk turda elenmiş. 1970'de ise Brezılya. îngiltere ve Çekoslovakya ile en güçlii gruba düşmüş, Çekos'.ovakya'yı 21 yenmiş, îngiltere'ye 10, Brezılya'va da 32 gibi kıl farkıyla yenilmiştir. Avrupa Uluslar Kupalarında ise, çeyrek finalden öteye »Idememiştir . BCGÜNKÜ RAKİBtMtZtN SON DURUMU Dünya futbolunun sayılı beyinlerinden Kovacs'm 1.5 yıldan beri başmda bulunduğu MaviSanlı Milli Takım, ne var ki, arzulanan patlamayı yapamamıştir bir türlü. 1975 yıltnı yenilgisiz kapayan Ro' menler, geçen yıl oynadıklan 6 maçtan ancak birinl kazanabilmiş, 2'sinde berabcre kalmış, 3'tünde yenilmiş, 10 gol atınış 13 gol yemişlerdir. Voleybol Federasyonu bayan sporculara gereken önemi vermiyor,. Sarıyer genç takımı futbolcusu için "Ajanlar Kurulu 17, Tertip Kurulu 20 yaşında,, diyor Y^ldirek Kulübü Bölge TemBölge i Kadır Karakurt, mahkeme ilamı ve Motor Meslek Lısesi'nden alman belge ile yası 2 1 ( olarak saptanan, Sarıyer genç takım oyuncusu Ahmet Sert'ın. Ajanlar Kurulu'nca 17 yaşında kabııl edilmesinı politik nedenlere bağlamıştır. 20 şubat 1977 tarihinde Eyüp Stadı'nda oynanan Yeşildir?k Baharla beraber başiayan halk koşusu uygulamasında mı Ue Motor Meslek Lisesi MüAltuğ ISTANBULLUOĞLU dürlügünden alınan belge ıle Bakırköylü minikler Ahmet Sert'in 1957 dogumlu oldugu ortaya çıkanlmıştır. BuAtaköy Yeşilyurt Sanyer genç takımlar maçında Kadir Karakurfun açıklaması nun Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29, 36/b3 ve 37. madSarıyer formasını giyen Ahmet na göre. Sarıyer Nü'^ıs Memurdelerine göre değerlendirilmesi arasmda 8 km Sert'in 19.57 doğumlu oldugu sap lugunun 23.2.1977 tarih ve 866 istenmiş, Genç Talcurüar Tertap tanmış, yönetmeliklere aykırı ol sayılı yszılan ıle Sarıyer Asli duğu gerekçesi ıle Yeşildirek ve Hukuk Hakiminin l?63'e 520 sa Komitesi, 28.2.1977 tarihinde yap yol katettiler Yedikule Kulüplen Bölge Müyı ve 20.9.1963 tarihli kararı, tığı toplantıda 28/4 sayılı kararı dürlüğüne başvurmuslardı. 3 lO.lSfjrî tanhindo >:esin>sen ilaile Sarıyer'i Yeşildirek ve Yedikule maçlarında hükmen yenık ilân etmişti. Yönetmelik geregince konu, 14. 3. 1977'de Ajanlar Kurulu'nda görüşülmüş, Mahkeme ilanı ile Mo tor Meslek Lisesi'nden alınan bel ge dikkate ahnmayarak, adı geçen futbolcunun nüfus kağıdı üe şebekesi istenmiştir. 18.3.1977'de ikinci toplantının ertelendigi ve bu konuda kararın pazartesi günü açıklanacagı sözlü olarak bil dirilmiştir. 21.3.1977'de yapılan toplantıda, Ahmet Sert'in niifus kagıdında yazılı olan dogum yılının geçerli sayılmasına. YeşildirekSanyer (10) ve SanyerYedikule (52) maçlannda alınan so.nuçlarm geçerli olduğuna karar verilmiştir. Genç Takımlar Tertip Komit?si ile Ajanlar Kuru"nun ters kararlar vermesi Ozerine dosya Fut bol Federasyonu'na gönderiimiştir. Sanver Asliye Hukuk .viahKeme»ı nueıı ahııan ve Ahmet Sert'in 1957 doğumlu olduğunu jrösteren nüfus Uaıtıı (üstte) ve okulıiin verilen beİRe (yanda). . «GENE ŞAMPİYON OLVRCZ. Karakurt, Sarıyer'in hükmen yenik sayılması bile şampiyon olacaklarını söyleyeretc gerekçesini şöyle açıklamıştır: «Futbol Federasyonu 3. Lige terfi maçlarına, Beyoğluspor'u profesyonel şubesini kapatması nedeni ile almamıştı. Yönetmeliklere göre amatör takımlar genç takım kuramazlar. Buna göre Beyoğluspor'un, oynadığı maçlarda hükmen yenik sayılması ya da Beyoğluspor ile yapılan karşılaşmalann iptal edilmesi gerekir ki, gol üstünlüğü ile gene biz şampiyon oluruz.» (Devann 9. Sayfada) Bahara girdigimiz çu günlerde halk koşuau için bazı kulüpler çaiışmalara başlarken bazı ana okulları ve Uk okullar da halif jürayüşlerle Cumhuriyet'in ilk kez ortaya attığı «Halk Koşusu»nu uygulamaya geçmışlerdır. Bakırköy'de Gözde çocuk yuıdunun miniklerl de haftanın üç günü Ataköy Yeşilyurt gidi$ geliş olarak Halk Koşusu'mı gerçekleştirmek ve .yürü kos egzersizi yapmaktadır. Ancak bu çalışma^r belirli bir programa içinde yapılması gerektiğinden okul ilgilileri Nanuk Ekin de çalışmalarda hazır bulunmuş ve ilk u?gulamayı yaptarmıştır. Voleybol Federasyonunun bayan voleybolculara gereken önfr mi vermediğini bne süren kulüp ler. yayınladıklan bir bildiri ile belirttikleri koşullann yerine ge tirilmemesi durumunda, gelecek yıl Türkiye Kulüplerarası Federasyon Kupası'na katılmayacak larını açıklamışlardır. Federasyonun tutumunu suçlayan ve İstanbul, Ankara, îzmir. Mersin, Eskişehir, Adana, Ba lıkesir. Kocaeli kulüpleriniıı temsilcilerince imzalanan bildiri de, Balıkesir'de yapılan Fede rasyon Kupası karşılaşmalann da yolluk ve harcırahların kısın tılı verildiği, kupa verilmediği maçları izleyen hiç bir federasyon yetkilisine rastlamadıkları öne sürülmüştür. Federasyonur adı geçen bölgelere teknik ele man ve malzeme yardımı da yap madıgı ve bu nedenle bayar sporculann bu spora olan llgilerinin gittikçe azaldığı belirtiler bildiride .önerilerde 'bulunulmaktadır. Pu öneriler yerine getirilmedl£i ve gerekll önlemler almmadığı takdirde adı geçen kulüplerin gelecek yıl Federasyon Ku p«;s: karşilasmalanna katılmayacaklan beürtilmektedir. •V**;iı* r. l K L * l L ^*i»* **ttC'< i'l*jl^ ^^fe^An • ^^ ü:* 1 * jA " li *f lU * e ' /^"^tM •»<»* tnntı iBf* e r r u o T I ^ W ^ 9 •jjBİ s" *1 ' ' • ! < 1 I i.nı HIMMII ftmuu n j » n « I « u ^ te)^v^ "" "" «*••• « ^ » » mtrsm ~*ıthm, UOCLLL» * J W TICT^»HTI ı ı», . « u a , *" " .yf Masa Tenisi Takımlarımız yarın îngiltere'ye gidiyor îngiltere'nin Birmingham kentinde 26 maît 4 nisan tarihleri arasında yapüacak Dünya Masa Tenisi Binnciliği'ne Katılacak milli tatamlanınız yann uçakla Londra"ya gideceklerdir. Kaiilede BaşKan olarax Danyal Çiper, antrenör olarak Toma Hacıbinaoğlu ve Ahmet Sevimli ile şu sporcular bulunmaktadır: Vasil Aleksandridis, Sedat Engin, Oktay Çlmen, Fanl Aleksandridis, Kadriye Poyrazoğlu ve Hülya Tomsuk. 3 LIGE YÜKSELME MAÇLÂRI DEVAM EDIYOR Türkîye Üçüncü Futbol Ligi'ne jükselme maçlannın rövanşlan bugün çeşitli kenderde oynanacaktır. Günün programı şöyledir: ŞEREF STADI: 12.45 Feriköy Taksim 14.45 Beylerbeyi Hasköy VEFA STADI: 12.45 Yeşildirek Yedikule 14.45 Eyüp Davutpasa ANKARA LNÖNÜ STADI: 12.45 P.T.T Sitespor 14.45 Güneşspor Hacettepe KIRŞEHİR'de: 14.45 Kırşehir îzmir D. Spor MARDtN'de: 14.45 Mardinspor Barbaros MTJĞLA'da: 14.45 Muğlaspor Burdurspor Brezilya. Paraguay'la 11 berabere kalarak ikinci tura yükseldi RİO DE JANEİRO 197» Dunj'a Kupası finallf/:ne k3tılmaya çalışan Brezilya, kendi grubunda btrinciliği garantiliyerek ikinci tura yükselmiştir. Ancak Brezilya, pazar günü Rio"nun Maracana Stadı'nda, 180 bin seyirei önünde Paraguay ile 1 1 berabere kalırken ilerisî için hiç de ümit vermemistir. Brezilya beşinci dakikada Roberto'nun penalü go'.üyle 10 öne geçmişse de, Paraguay buna 54 .dakikada Carlos Baez'in golüyle cevap vennlatir. Ron Lyle Joe Bugner'i sayj ile yendi LAS VEGAS, (N'EVADA) Dünya Agır Siklet klasmanında yer alan Amerikalı Ron Lyle, bir zamanlar Muhammed Ali Ue başa baş bir mücadele çıkaran îngıliz Joe Bugner'i Las Vegas'ta. 12 raund üzerinden yapılan maç ta sayı ile yenmiştir. 11. raundda burnundan kan gelmeye başiayan Bugner, gene de Lyle'i son raundda iyice hırpala mış. ancak daha ör.ceki raundlarda kaybettiği puanlan telâfi ede memiştir. Son raundda Bugner'in beyaz gömleği kandan kıpkırmızı bir hale gelmiştir. Ring kenarında bulunan gazetecUerin not defterlerine de sık sık kan sıçramıştır. 2. Amatör Ligi'nde En farklı yenilgiyi Yeşildirek aldı (Alemdar), K. Mustafa îstanbul 2. Amatör Futbol Li Ismail (İstiklal), İzzet (S. KuSeyfi gı'nm olaylı geçen 9. haftasında lespor), Bayram (Çıksalm) (Özfatih), Halil (Kasımpasa) (E) GRUBU: ilginç sonuçlar alınmıştır. Alem Mustafa (Altınay), Yakup (S. Haftanın takuni: Vardar dar Kuruçeşme maçmda seyir Kulespor), Özkan (Altınay) Haftanın hakemi: Yılmaz Tuğciler dövüsürken hakem Özbay Selahattin (Beykozi. Kamuran Çamhca'iı Nevzat tarafından tek (Altınay), Enver (Çatalca). han melenmiştir. (C) ĞRUBU: Haftanın oyuncusn: Acdan (R. Haftanın takrmı: U. Soğanhk Hisar) Vardar iddialı Çınarspor'u 1 0 Haftanın hakemi: Hilmi AlpHaftanın karması: Mehmet yenerek haitanın sürprizini yap(Bozkurt) Subay (Fozkurt), mış, K.M. Paşa'yı 61 yenen saltan Haftanın karması: Recep (K. Nail (Vefa), Erol (Vardar). Ali Yeşildirek haftanın en farklı gaAyasofya) Paat (K. Pazar), (Kurtuluş) Selahattin (Varlîbiyetini almıştır. Harun (K. Ayasofya), Serdar dar). Acdan (R. Hisar), Ahmet (A) GRUBU: (U. Soğanlıkı, Bülent (K. K. Za (Çınarspor) Mefi (Vardar), Haftanın Takımı: Levent Haftanın Hakemi: Yahya Diker rar) Varol fU. SoğanUk), Na Kemal (Tepebaşı), Şamil (SeliHaftanın Karması: Halit (Fet fer (U. Soğanlık), Suat (K. K. miye) (F) GRUBU: tıiye) Aykut (K. Gümrük), Zara) Erdinç (K. Ayasofya), Haftanın tokunı: P.T.T. Altan (îsk. Paşa). Mustafa (Fet Mustafa (K. K. Zara), Recai (Altınyıldız) Haftanın hakemi: Erhan Sahiye), Dilaver (İst. Spor) İlhan (Beylerbeyi). Deniz <K. (D) GRUBU: nar Gümrük), Serdar (Isk. Paşa) Haftanın takuni: Alemdar Haftamn OTuncnsn: Nihat (AU Rıfat (Fetlıiye). Kenan (Levent), Haftanın hakemi: Cevik Bay beyköy) Neiat (M. Sinan). salgil Haftanın karması: Nuri (G»Haftanın fcarması: Abdullah lata) Asım (Ayyıldız), Tugrul (B) GRUBU: (Darüşşafaka) Mehmet (San fAlıbeyköy), Hüseyin (PTT), Nu Haftanın Takuni: Altınay Haftanın Hakemi: Halit Tan yer), Mustafa (Yeşildirek), Nu rettin (K. Burnu) Cengiz ri (Kuruçeşme). Arif (Alemdar) (PTT). Şafak (Şile). Nihat (AHkut Haftanjn Karması: Metırnet Kemal Yeşildirek). Ergin <Sa beyköy) Haluk (Hask8y), NefÇıksalın) BUlent (tstiklal), nyer), Çener (Darüşşafaka) jat (Şıle), Murat (Galata) Türkiye Kayak Şampiyonası yarın başlıyor Türkiy» Kayak Birinciligi yarm Erzurum ve Sankamış'ta baş layacaktır. Türkiye Grup Birinciliklerinde ilk üçe giren sporculann katılacakları şampiyona Olaylı jjeçen maçta. Alemdar Kurnçe^ tne'yl 21 yenerek ikl puan aldı. Fotoğrafta Alemdar lı Arif takunmın beraber liğini penaltı golü ile saglarken..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog