Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHUftlm 23 NARÎ 1977 Ankara 23 (Hususl) Muvasseneı Mahje Encumenı (2) bugün ıçUma (3) ederek 1927 bütçesının mazbata m u h a r n n (4) Ali Cenanı bey tarafından hazırlanan umumı mazbatasını tetkık (5) ve muzakere ve butçe kanununun maddelenni tesbıt (6) etmışör. Butçe kanunu etrafında alınan malumata gore memurln kamınunun ahkamı malıyesını alt (7) maddelen mucıbınce memur maaslan 927 senesı teşrınıevvel (ekım) başından ıtıbaren her ay peşın olaran venlecektır Btıtçe kanunu ıle talık olunan rnevat (8) şunlardır 1 Terfı ıçın (9> her memurlyette uç sene hizmet şartını amır (10) bulunan yırmıncı madde. 2 Kıdem zammı hakkındakı yırmı beşıncı madde 3 Terfl ıçın ehlıyetı tasdik edılmeyenlenn (11) maaşlanna aıt zam. 4 Vefat eden memurlann aılelerine eytam ve aramıl (12) maaşından başka venlecek ıkramıyelere daır olan on dokuzuncu madde 5 Yırmı beş sene hızmet eden memurlara verilecek tekaüt (13) maaşının ne suretle tahsıs edıleceğl (14) hakkındaki yetmış ıkıncı madde. 6 Memur çocuklannın mekteplere meccanen leylı kaydı (15) hakkındakl seksen sefcızmeı madde. 7 Memurlann müessesatı sıhhiyyede meccanen (16 17) teda 50 YIL ONCE CUMHURiYET 23.3.1927 MEMURLARA PEJİH MAAJ (I) 179 853'tur. Reyannamesiz vergı verenler buna dahıl değıldır • Bu sene grıp salgım butün \vrupa'da olduğu gibı memlekptimızı de ıst'lâ (26) etrı Zatür ree gıbı hall<>r sık sık gorulmek ted.r Bu rıbarla kendınde bıra? kırgınlık hısseden ve derecpı ha raretı bıraz yukselen hastalar he• Defterdarlık Kazanç Müdur men kendıleruıı muhafaza altına lügü, îstanbuTda beyanname ıle almaya başlamalıdırlar (27). vergı verenler hakkında bır ıstatıstık tanzim (20) etmıştır. Buna • Kanunu esasi encümenindf göre, vılâvet (21) ve mulhakatta bır dereceli mtihap '28, 29) f k (22) mustakıllen (23) musakka lıfı üzeruıde gorusmeler yapıbnış fat vergisi (24) verenlenn adedı tır 57540, hem musakkafat ve hem de arazi vergısı verenlenn adedl ' 1) Maaş Avlık 8.296, yalnız arazi vergısı veren( 2) Muvazeneı malıye komısyolenn adedı 47°<! hem musakkanu Parasal derge sağlampk fat, hem ar«a. hem arazı hem la gorevlı komısyon de kazanç vergısı vprenlerın sa ( 3) Mazbata m u h a r n n Tutanak yısı 10 045. yalnız kazanç vergısı sekreteri verenlenn ise 70 835 butün bu ( 4) îçtıma. Toplantı mükeileflerin (25) yekunu ise ( 5) Tetkık tnceleme vi edıleoekleri ve malulen '18) tekaut edılenlere askerı maluller derecelenne göre maaş tahsıs edıleceğıne daır madde Butçe kanununun dıger maddeleri her sene butçesınde tekrar edı len mutat (19) maddelerdır < f> Tesbit Saptamak. ( 7) Memunn Kanunun'jn ahkâ mı malıyesı Memurlar Ka nununun parasal yareılan ( 8) Talık olunan rnevat: Geri bı rakılan maddeler. ( 9 ) Terfı: Yukselme. (10) Amir Emreden, bildiren (11) Ehlıyetı tasdik edılmek YPt«negı onavlarımak (12) Eytam ve aramıl maası Yetım ve dul aylıkJan (13) Tekaut maaşı Emeklı aylığı (14) Tahsıs edıleceğı Uvgulana cagı (15) Mektpplsre meccanen levlı kaydı Okullara parasız yatılı kajdı ı İS) Müessesatı sıhhıyye Sağlık kuruluşlan (17) Mecoanen Parasız <18> Malulen Sakathkla (19) Mutat Alışılmıs. h°r zaman kı gıbı (20) Tanzm Düzenlenmış (21) Vılâyat tllpr ı22> Mülhakat Ilçeler (23) Mustakıllen BafiTnsız olarak (24) Musakkafat Bma vergısı (25) Mukellefleruı vekünu YU kumlülenn tııtan. f2fi) Istılâ Kaplama (27) Muhafaza Koruma (38) Kanunu Esası Anayasa (29) tntıhap teklıfı Seçım öne nsi EÖITIM ÖĞRETIM Işıl ÖZGENTÜRK of~uklug ımda hep bır ver den başka bır yere gıt^ık Annem, »pene jolcukluk var.» derdı, başlardiıi yaraiîları, vorganlan toplamava Eşvaları mızı kamyona juklerdık Yol boyunca ben, şoforün yanınria otururdum Y"l uzardı Gende bıraktıklann ıçm <ızülme?dım Yenı evımız veni mahallem ? yenı okulum jenı arkadaşlanm heyecanlandmrdı benı Kendı mı dunvayı ke^fetmeye çıkan bır ge7gın gıbı hıssederdım Şımdı yırmı bır jaşındaMm Gazıantep'te dogdum Babam yüksek dereceli bır devlet rr.p muruydu. Annem ılkokul o» retmpru Ga'ianten'tpn Sıırt'e geçtığımızde beş laşındaydım O yıl annemle babam avrıldılar Bpn annemle kaldım Onunla Elağız koylerın^ dolaş'ık Kov lerde çok valnızdım Koyun ço cukları henımle arkadas olmaK istemezlerdı. Ben onlar ıçm hep rigrefmenın ogluvdum Ç Üniversiteliler «Çocukluğumda hep dolaşırdık. Her yerde bir yabancıydım. Gerçek dostlukları özlerdim.» «Kerim Yaman'ın cenazesinden sonra düşündüm. Insan, nasıl, ölümu göze alabilirdi?» CAMiYE GiDERiM Annpmle bırlıktp Susurlugım Karaburçek koyune geldıSımızde ortaokula gıdıyordum Aılem ıçındekı olaylar, koylerdekı u yumsuzluğum bana ıçp donuk, sevgısız bır kışılık kazandırmıştı Gene dp ıçmde yasadığmı ortama uyma çabalan gosterır dım Karaburçek koyünde ca mıye gıtmeve basladım. Köyıü ler benı saysın ıstıyordum. Ca mı VP okul dan arta kalan za manlarımda hantayı açar, kır mın kalemle bır yıgın ülkeyl çcmbpr ıçne alır re «buraları alacagız». «buralan bızım ola ıak» derdım Ha\ allerım hep ulk=ler fp'hetmek u'tüneydı Tatıüerde \arlıklı olan tevzemın janına, Izmır'e gıderdım TELEViZYON 18.40 mYVANLARIN BÎLtNMETEN YÖNLERt Belgesel dızinın PRÎMATLAR adlı bolumü yayınlanacak. Bu bolümde Pnmatların yaşantılan konu edılıyor ve lnsanlığın ılk ve ılkel başlangıç dönemleri gftrüntülenıyor 13.05 ISSIZ ADA Çizgi fılm kahramanı Gıllıgan ve arkadaşlannın ıssız bır adadakı serüvenlenru yansıtan çizgı film dizısinden bir bölüm daha yayınlanacak. 19 30 DÜNYA METEOROLOJÎ GÜNt) Dünya Meteoroloji günü dolavısıyle Teleriz yon Kültür Yayınlan Şubesınce hanrlanan programda, Meteorolojık çalışmalar anlatılıyor ve Meteoroloji Genel Müdtıru Ahmet Rumeli konuyla ılgılı açıklamalan vapıvor Genel Müdür Rumeli, Dunya Meteoroloji OrgutünUn bu yıl ele aldıgı Kıdro Meteorolojı konusunda da bılgı vpnyor 20.00 HABERLER VE HAVA DURÜMU 2CJ5 NEHÎR VE ADAM Dıa fılmın KORKU adlı seruveni yavınlanacak. Bır gangsterin scvgılısi olan çenç kız, gangsterden kaçar ve korktuğu ıçin de gangstenn tum yaptıklannı polise anlatamaz. Ancak Tom Alkala olava karışır ve kızla ilişki kurar . Z12S H4BER PROGRAAfl TRT Haber Merkezınce hazırlanan bir güncel olav ekranlara eetırıliyor 22^5 STÜDYO KONSERt Programda Pıyanıst Avşe Eksi, tlhan Baran' m SÎYAH VE BEYAZ adlı albümünden on ıkı parça çalıvor. 22.55 Gt'NE BAKIŞ BULMACA 7 8 9 2 3 4 5 6 1 1 2 345678 İHVn iTUn JH 11U ! RADYO TRTI 05 00 Açılış ve program 05 05 Turkuler, şarküar ve 06 00 06 02 06 30 07 00 07 02 07 07 07 30 07 40 09 00 09 02 10 00 10 01 10 21 1100 1101 oyun havalan Kısa haberler Gunaydın Bolgesel günaydın Kısa haberler Koye haberler Bolgesel yayın Haberler Sabahtan sabaha Kısa naberler Kadın dünvası Kısa haberler Arkası y?nn Bolgesel yavın Kısa haberler Çocuk bahçesi 11 16 1130 12 00 12 10 12 55 13 00 13 15 13 30 14 32 15 00 15 01 16 00 16 05 16 35 15 45 1700 17 02 18 00 19 00 19 30 E Ersoyla dan şarkılar Yabancı dü dersı (I) Bolge haberleri Öğle üzen Radyo TV haberleri Haberler Oyun havalan Bolgesel yayın Halk ozanlan Kısa haberler Sızlerle bırlıkte Bolge haberlen Yabancı dıl dersi Hafıf muzık Çocuk bahçesi Kısa haberler Akşama doğru Bolgesel yayın Haberler Bolgesel yayın 2n 15 20 40 20 55 2100 2102 2130 214i 22 00 22 02 22 22 «50 An ZZ * J Koj dagarcıgı M Yalçın dan türkuler Çocuklar ıçın Kısa haberler Konuların ıçınden T Toper'den şarkılar 1 Akyol'dan turkuler Kısa haberler Bolgesel yajın (II) Hafıf muzık lurKuicı FTahnrler nauerıtrr 01 00 Bolgosel yavın Amator topluluklar Turkuler VP oyun havalan Kısa haberler Gece konseri Kısa haberler 05 00 Gece jarısı n* rtfi 23 10 2^ 10 23 35 24 00 00 02 00 55 01 00 TRTII 08 00 09 00 09 30 09 45 1015 10 30 1130 1145 12 00 12 20 12 40 13 00 Gun başlıyor Olaylann ıçınden Turkuler Çarsambanın melodıleri Şarkılar Okul radyosu Turkuler Şarkılar Hafıf muzık Vergi Türkülertn dıll Haberler 13.15 13 30 14 00 14 15 ITOI Hafıf muzık Olaylann ıçınden Türkuler Tanh defteri 14 35 Şarkılar ve saz sololan Okul radyosu 16 00 Türkuler geçıdı 16 20 Arkası yarm 1640 Şarkılar 1700 Konser saaü 18 00 Anıtlar • renkler ulkesmden 18 30 Yurttan sesler 19 00 19 30 19 45 2015 20 30 2100 21 15 2145 22 02 23 00 23 1T 23 30 23 35 23 55 Haberler Çeşıtlı rnıizık Erkekler faslı Barok muzık Olavlann ıçınden Turkuler Sanat dergısl Sa? eserlen Yay Kur saati Hafıf müzık Bır romanımız var Haberler Solıstlerden seçmeler Program ve kapanıs 07 00 07.02 07 30 08 30 0915 09 45 10 15 11.15 1145 12 45 Açüış ve program 1315 Gune başlarken 14 45 Sabah ıçın 15 00 Çarşamba konseri 16 00 Bızden besteler 16 30 Türkuler ve oyun havalan 17 00 Dıskoteğimızden 17.30 Solıstlerden seçme eserler 18 00 TRT III öfleye dogru Bu şarkı hangi makamdsn Muzık şolenı Çoksesh koro Türk besterılennden Çagdaş müzık Çeşıtlı sololar Baglama takımı Sesve saz dünyamızdan Senfonık müzik 19 no Dunden bugüne 2000 Cumnurbaşkanlığı senfonl orkestrası konserı 2125 Müzik ve operetlerden 21 55 Turk düğunlen 22 15 Klasık Turk muzıği korosu 23 00 Geceden geceye 24 00 Gece ve müziK 00 30 Oda müzıfı 0100 ProgTam ve kaparus SiNEMALAR BEY06LU ANKARA (64 16 88) Şoför O. Gencebay H Koçyığıt B AS (47 63 15) Neretva KöprusU Y. Brynner S. Koscına ATLAS (44 08 35) Dort Enayi Askerde S Leonardi R.T. DÜNTA (49 01 66) ölümden Kaçarken T. Mılan R t EMEK (44 84 39) Kassandra Gecıdı S Loren R. Harns SOLDAN SAĞA: 1 1916'da anlamsız saydıklan dunya degerierıne karşı çık mak amacıyla doğan asıldışı, raslantı sezgı ve amansi7 bır alaycılıgı on plana alan sanat akımı 2 Sancağı direkten mdr me Koraman 3 Tersı erke.<'e Hikmet ALT1NKAYNAK rp «avgı gostermlş olmak ıçın rz veya soyadlanna başına getırılpn «>z Nıkelın sımgesı U'an; 4 Amerıka BırleşiıS Devletle agımızm nkulu nni oluşturan eyaletlerden bırı yalni7ca bılgıler oğre^mek'.o 5 Tersı vurt Bır buyruk kalmıyor, onu ıçınde bulun6 Pek sık degıl anlamında dugu sorunlardan kurtanyor, bır soz 7 Tersı ortasına ses egıtıyor, yaşama hazırlamak lı bır harf getırildığınde vuru j ıçın her şeyden once kendıle dun bır bolumü olur Tersı | rıru kendılenne tanıtıvor, ozgur askerlerın taşıdıklan su kabıbır kışılık gelıştırmelenne >ar nın adı 8 Bı> Avrupa ulke^ı dımcı oluyor Kısacası, bugun p3ası Su reskı dıO 9 Açık eğıtım bılımındekı ılerı yöntem lavarak anlamında bır SO7 lprle çeşıtlı nedenlerdcn okula YTKARIDAN AŞAGIYA: vaşama avak uyduramayanlarm 1 Bır t'imu oluşturanlann buyük bır çogunlugu rehberliı? duvgu duşunce ve eylem birlı*:n hızmetlerıyle topluma kazanclı de bıroırler:ne karşılıklı bağianrılıyor maları 2 tkı şeyı bırbırınjen Rehberlik hırmetlprı tı!'<em z , hafıfça uzaklaştır. anlamında bır de 1950 sOnraMVıa baslamiî* r erhır Eskıden '^îacarıstan taBu hızmeMMi vurutecek olan rafıarında sancric 5 bevler.ne vo orgut Istarioul'da, Rehberlir, kuçuk prenslere venlen unvan ve Araş'ırma Mprkez Mudurlu 3 tlk atalanmız Tersı pa gu adı altmda 195*) yılmda eskı ra bırımlerımızden birının sımMıllı ESıtım müdurlennden, gesı 4 Dunyam'zın uydusu eg.tımcı Hahs Kurtça'nın oncu Hafıf maddlerden yapılmi; lugurde kurulmuştur Ilk Mu eğrerı yapı 5 \nmadan her durlüğunu de Halıs Kurtça yap şeve kı\an kotu ruhlu, zalım mıştır Dogaldır kı bu çalışma. k'mse 6 Tersı bır nota lar bugune değın vuzlprc Eır sınır hastalığı 7 Bır sıf^t so>;\al, probleml çocugu yasaekı Tersı bır emır 8 Bır şe ma kazandırmıştır 18 yıld'r M bırbırnden avırt etmeye varahizmet yapan bu mudürlük. va5an temel ozellık Bulmava ça zık kı, geçen bu uzun surp hşma 9 Bellı bır sure ıçm ıçersınde gereğınce efkın VP bellı bır ucrerle kııllanmak. venmlı olamanuştır Bunun r e D t N K t BULMAC4MN denlerınden baş f a gelenı ilc ÇÖZlTVlt) otuldan unıversıteye degm türı SOLDAN SAGA: egıtım oğretım kurumlarımn 1 Kopülemek 2 Ozon ekonomık yapıya bağlı olarak nudO 3 leT refeS 4 Onur sureklı bır vıkılış çokuş \^r Mıde 5 Rekaket 6 î n sınde olması. geregırce pgıtîm saK sE 7 Atı Kan 8 ogretunı yapamaması, A'dan Z Yanmlık 9 En Keklık ve her şeyın bozuk olmasıdır En gerekh ükogretımm bıle bu YTKARIDAN %ŞAGlYA: turuvle gerçeyeştınlememe^ı 1 Kolorıdye 2 Ozenen 1 dır Buna baglı olarak da «luk > 3 Patuk Ar 4 Ün Ras gıbı gorunen rehberlığe ger»tık 5 Kaıme 6 Enemek ken onem venlmemıştır f>yle ıK 7 Müfıt Kıl 8 edeD kı. bugune degm bu mudurlu Saki 9 Kosemen. ğun çalışmalannı yurutecegı ba gım^iz bır bınası bıle olami mıştır. ECZANELER m ! tzmır de alısık olmadıgım bir w a m beni karşüardı "^y^e mın çocuklan yuzmesuıi, tenıs nmamasını bılırlerdı Ben ise hpr verde olduğu gıbi onlann arasmda da bır yabancıydırı Koyden gelen bır vegen Vaşa mımdaki bu üalem beni allak bullak ederdl îçten, gerçek bır arkadaşım olsun isterdım Der dımı anlatacagım, birlıkte gezereğim Ama ben bır gezgmdını Gezguıler hep gıdeceklen yerle n düşlerler. Benım de tek avun dufum bır başka verde, ozlp dıgım arkadaşlan bulacagımdı MİMARIIK OZIEMİM» Lısevi Ayvalık'ta bıtirdim Ü nıversıte sınavlannda başanlı oldum. D G S . Akademisının Mı marlık bolümünü ve Kadıkoy Mühendislık Mımarhk Yuksek Okulunun sınavlannı kazandım Ben mımar olmak ıstıyordura Babam işe kanştı Bır oğlu ol dugunu ilk kez o zaman anladı «Mımarlıkta yukselrnek ıçm ser maye gerek, oysa elektnk mu hendısı olursan kolayca yükselebılırsın», dıye akıl \erdı Co ruklugum beni maddı bır insan vaüinıştı Babamın dedıklerıne hak vprdım Elek^ırıge yanl dım Şımdi üçüncu suuftayım Pışmanım Içımı sevmıyorum Ama ne onemı var Sevgı hep gerıde olmalı ts ıştır. Babam sozunil tuttugum ıçın bdül'en dırdı benı Caddebostan'dakı ka tmı bana verdı Her a> da para gondprmpve başlsdı OKUU TOPLA GiTTiM Annem Avvalık'ta oabsm Ur fa'da bpn Istanbul'dayım Oku la ılk gıttığim gun elımde bır futbol topu vardı Hemen İİK derste arkadaşlara bagırdm «Havdı arkadaşlar dersı bırakm top ovnajahm», Arkamdan »pldıler Bovlece ılk günden bir Rehberlik hizmetleri yürütülemi/or HER BıN O6RENC1OEN 1 5 1 PROBIEML1D1R. ÜEÇ VE GÜÇ OĞ RENMEKTEDıR OZEl 1IG1 UZMANUK GEREKMEKTEDıR AMA REHBERLıK ORGUTUNE OIANAK SAGIANMAMAKTADIR ORNE GıN, ISTANBÜL'DA YEKıZLıKlEN VE OLANAKSIZLIKTAN BU HıZMETlER YuRÜTÜlMEMEKTEDıH yıgm arkadaş edındurı Bunlar dennlıfı olmayan zorlama dost luklardı Bas'u dönemı henüz bitmistl O sıralar bır soz takıldı dilime, • Dunva Kardeşhğı » Anlarmm bıle bılmıyordum Dünyadan kardeşlıkten habersızdım. Oku mayı sevmezdım Ama safamda 'Dunya Kardeşlığı» sozu d o lanıp daruyordu Nereden, nas:l gelmıştı bılmıyorum Yeni kısıler de tanımaya başlamıstım Bır arkadaş vardı Dıyarbakırlıydı Avru bolgeden sayılırdık O benı bır dernege gotürdü Orada devrimciler vardı Konuştuklan konulara vabancıydım Ama o kışılere yakınlık duydum Çok geçmeden kendımı oğren cı hareketlen ıçınde buldum Kenm Yaman olmuştu o fsıralar. Onun cenazesıne gı tiın Eve donduğümde her yanım tıt rıyordu ögrenmeye karar verdım Bır ınsan, neden, mçin, nasıl olumü goze alırdı Oku Ç Bilmeceğı gibi rehberlıgın yenne getırılebümesı, ogrencmın «BEN KİMIM?», «NE OLMAK' ISTIYORüM'», «NE OLMALI YIM'», «YETERLI VE YETER SIZ TARAFLARIM NEDIR?» «BAŞKALARIYL.A NASIL ILI> Kt KURUYOROM VEYA KURMALIYIM'», «IÇtNDE YAŞA DIĞIMIZ ÇEVTIEDE BÜGUN Kü YERÎM NEDIR''». «GtLECEKTE YERIM NE OLABÎLE CEKTIR""» vb gıbı soruları va nıtlayabılmesı ıçın, en azır.d^n sessız bır test odasına gerp^ sınım vardır. Rehberlık ve Araş tırma Merkezı bunun bıle ozıe mını duymaktadır. tım ogretım, rPhberliK ozgurlük lerı kısıtlanmıştır IlkOKUllar dışında otekı egıtım ogretım ku rumUrıyla organık bağ kurroa olanakları ellennden aiınmıy tır. OTUZ UZMAN Istanbul da şu anda 30'un U zerınde rehberlık uzmaru / eğıtım uzmanı, Rehoerlık ve Araştırma Merkez Mudurlugu'nde 1 şubelen Kadıkoj ve Şışli yıe bırlıkte) gorev vapmakta, ilk okullar bunyesınae açtığı 54 sınıila, ogrenmesı agır olan (ze kâ bolumlerı 75 90) ve egitılebılır geri zekalı çocuklaria (zeka bolümlen 2549» ugraşan, altozel sınıf ogretmenlenne yardımcı olmaktadır Bu sınıfıarda okuyan çocukların her turlü gelışımıni ızlemektedır Kısaca, ştınu vurgulamak ıstlyoruz Bugun ülkemızde, olçülebıldığı kadanyla toplumsal ve çevresel koşullara gore değışen, her 1000 oğrencıden 1 5'ı prob lemlıdır. Geç ve guç oğrenmek tedır. Elbette kı bunun da temelırde yatan, sosyoekonomık vptersızlıklerd^r. Böylesı çoctmlar. vaşamadan, toplumsal olum la ılışkılerden uzaktırlar Bunlaruı vaşama dondürulmelen o7el bır ılgı uzmanlık istemektedır. Bununsa egıtım bılımındekı gelışır>elenn ışığında rehberlık hızmetleriyle başarabılecefı kesındır Ama rehberîık orgutüne olanak sağlamafla, çahşanlarını her yönden des teklemekle . IIGIDEN YOKSUH Çagdaş egıtımm vazgeçılmpz metodlanndan bıri olan reh berlık, ülkemızın tüm kültürel olanaklanııa sahıp bır kentmde bıle bu denlı ılgıden yoksunriur MC donemınde bununla da kalınmamış. bu kurul.ış, Mılli Egıtım Bakanlığının ışıne gelmeven ılkogretım mufettı?ıe ıım kızağa çektığı bır kunun halıne donuşmüştur (Bunu sov lerken vetkı ve gorevlerl arasın da büyuk çelışkıler bulunan ılkbğretım müfettışlerıni ve bu arada bugünku teftış yontemı nı savunmadığunızı ozellıkle belırtırız ) Aynca ış guçlüğü, >ol luk gıbı yan odemeler bu alan da çalışanlan ekonomık yond?n cezalandırırcasına en alt kade meve duşurulmuştür. Yetkılen vokedilmış, jTilnızca gdrevler, sorumluluklar yüklenrmş, eğı Kızlarla arkadaslık bızım en önemlı sorunlanmızdan bırı Her şev zorlama. Toplum şar+lamış bızi Çabayı bız gosterı>oruz Bır kız arkadasm ustu ne çok dusüyoruz. Ona konuşma teklif edıyoruz Kendımızı olduğumuzdan başka gostenvo nız Kız kabul edıyor, arkadaslıgtmız başlıyor Ama hsp senın dışında bır kışılık arkadaşuğı surdüruyor. Hıç kendınız olamıyorsunuz. Kız arkadaşlar ıçın de bu bojle. Içtenlık yok. Maskelerimız bırlıkte oluyor. Kısılıklerımız degıl Gerçek güzel lıgı, dostlugu. arkadaşlığı olanca yogunluguyla yaşavamadığırtıız ıçın, duşler kurmaya başlı>oruz Duşlere sığınıyoruz Kımırruz kara sevdalı gibi oluvor Kımirruz ber şcye karsı çıkıvor. Bır kaç deneyden sonra ben korkar oldum. Düslerle, lnsanlar arasındakı ilişki jürümez. Daha doğrusu ben yürutemıyorum Belkı de btraz maddecıyım. BurjuvEİann uydurduğu aşka, iyüığe, kotuluge, güvene manmıyonım. tnsan ılışkilerıni ben terazıye benzetmm. Bır ta raf daha jogun jaşama kıvancı duvarsa, denge bozulur. Her şey eşıt olmalı Bem çok şaşırtan bir olay var bmegın Okulda komando bır kız var Geçen vıl bu arkadas, bızim okulda olen devnmcı bır arkadaşın cenazesıne katıldı Üzgundu. Onun bu davranışı benı çok sasırttı Bu kışı nereye kadar, ne kadar ıçtendt KORKMUYORUM Ölum tehhkesini goze alarak okula gıdıyorum Korkmuyorum. Yalnız degılım çünku. Aynı amaç ıçm savaşan dostlann arasındayım Gelecek beni urkutmuyor Yaşadığım hayat be nı venılgılerle besledı Umutsuz olmavı sılıp attım kafamdan Üstelık dunva goruşum bana geîecekte karşılaşacağım olavla ra davanmam, bu olaylar ıçu> de kışüıgımı kaybetmemem 1 çın bana guç verıyor. Zorlukla rı bılıyorum. Çozum yollann: da. AKSARAY BULVAR (21 35 78) Gulen Gozler M. Ozkul A. Naşıt R. HAK4.N (23 42 33) Gülen Gozler M Özkul A Naşıt R İPEK (22 25 13) 1 İhtiyar Delıkanlı. 2 Sukormus"un Kılıcı R T SOK (23 67 12) 1 Bay Go rilla F. Testi 2 Dehce Te mas G. Guıda R T ŞAFAK (22 25 13) 1 Üç Şev tan Adam. 2 Casus Avcüarı RT Rt. Rt FITAŞ (49 01 66) Julya S. Crıstel R t . KADIKÖY GAZt (40 36 25) ölüme Adım KADIKÖT (37 15 97) Skandal Adım T Savalas R î . F Nero R 1. ÎNCÎ (40 45 95) Akrep C OCAK (36 37 71) Saffet Benı Arkın R. Affet S Alışık R KENT (47 77 62) Ölumden KaREKS (36 01 12) Gülen Gozçarken T Mılan M. Jobert ler M Özkul A Naşıt R. RF. SÜREYÎA (36 06 82) Geri TeKONAK (48 26 06) Son Pirar pen Sılâh A Delon R F . J. Gabm F. Testi RJ?. MELODİ (64 13 14) Yasarnak TİTATBOIAB Çabası R î . ANY*!V1ANTA KUMPAVT» JVOSTIK (46 15 14) 1 Şeyta(44 25 26 Straselvtlerl «S*4«ro nın Kızı S. Koscına, 2 Çap Solnın sobe» Salı Persembe kmlar Kralı J. Bırkin R T 21^0 Carsamba Cumartesl PaÖZLEM (66 60 83) 1 Gülen zar 18.S0 • Z1J0 Gozler M. özkul, 2 Kaplan BAKIRKÖT rtYATROSrı (71 Pençesı F. Hakan. 59 49) «Şen Denizdler» Pa. RUYA (44 54 57) 1 Sevışırzartesi bariç her ITÜD 2130 pa mısm A. Okay, 2 Nerede zar 1830. Beleş Orada Yerleş B. Nacar. BtRLİK SAHNESİ (48 53 4fiı SES (45 24 16) Kocamin Bılme «Zensin Motfağı» Persembe dığı T Baroni R.T. cuma 21.15 Cuma cumartesi pa' SÎTE (47 69 47) Julya S. zar 18.15, cumartesi, pazar 1515 Knstel R t ÇEVRK rtTATRUSU (A RT SİNEPOP (44 24 22) Dehce Tebnlatc M Serrafl ö 01 7X1 roas RT. YENİ MELEK (44 42 89) th'i »Işıklar Nedeo Uarardj> Pazar t«sl harlç her gün ?1.15 cumarte» yar Delıkanlı J Gabm RT. YTMURCAK (61 01 91) 1 sl Dazar 18 15 21.15 DEVKKUŞU KABARE (44 W Gulen Gozler M. Özkul 2 7S> «Talan »>nnv»» An Nerede T Akan R haric her eün Î1Î0, çarşamba cumartesi. pazar 1830 DEVLET TtYATROSÜ (49 01 <n) «Koprüden Gorunüş» Her gece 20 30, Çarşamba Cumartesi Pazar 15 00 DOSTLAR TtYATROSt* (47 H 08) «Gün Dönerken» Salı. Çarşamba 2130 Cuma 18 30 Pazar 15 30 «Bitmeyen Ksvga» Çarşamba 18 30 Cuma 15.30. «Kerem Gibi» Curaartesı 18 30 O. ÜLKÜ O. OZUUS (48 80 91) «Kbne Nlyetı Salı narîc her gün 21.00 • Cumartea pazar 16.0 KADIKÖT ÎL TtyATfiOPD (TevfUc Gelenbe) •KUkH Bonık. Saü oanç uer eün ^130 Cumartesl Pazar 18.30 KENT OYTINCÜLARI (48 85 83) «Buzlar Çözâlmeden» Çarşamba, cuma 21J5 «Yasak Elma» Çarşamba 150», perşembe 21.15, cumartesi 18.15 21 15 «Katır Ttrnağı> Pazar 15 00 18.15 NEJAT ÜYGUR (22 41 12) «Mozdartps Çarsamt» jarlc her gUn 21^0 • Cumart«st. Dazar 18 J0 N SLREZLt T. S TtYATROSÜ (48 48 50) «Başbakan Oluyorunj» Çarşamba 1)30 Perşembe, Cuma 2130 Pazartesi Senllk Var» Cumartesi 15.30 2130. Pazar 1830 213u. *FHtR TIYATRüLARl FATtH (26 53 80) «Ferhat Ue Sirin. 2100 HARBtYE (40 77 20) «Bozuk Dunri" 21 00 KADIKOY (36 31 21) Hoi.vn ood Dosvasi» 2100 USKUDAR (33 03 97) Hadl Oldıırsene Canikom 21 00 ISTIKLAL 3İYEN ATA'NIN SÖZÜNÜ UNUTMA B\KIRKÖY tnan (tstanbul Caa> Saglık (Osmanıye), Yıldız tepe (Bagcüar), Başaran (Şınnev ler) Ferda (Yeşılkoy), Atalay (Kanarya), Kutlar (Esenlerkovu) j Guvenç (Sefakov), Bızım (Ku j çukçekmece), Sevım (Merter Sı tesı) BEŞIKT4Ş. Taşlık (Spor Cad ) ' Emek (Ihlamurdere), Pmar tl Levend), Yenı Şıfa (Ortakby), Cem (Bebek). BEYOGLL Pamuk (Taksım , n~eydanı), Tarlabaşı (Tarlabaşı' Cad ), Uğur (KuledıbO BEYKOZ. Beykoz (Fevzıpasa Cad ) | EMtNONl Zafer (Sabuncu, Han Cad ) Pe\khane Ozgur (Çemberlıtaş). Şehzadebaşı (Şehl zadebaşı), Hayn Çelıkoğlu (Lâle lı) EYtT Yaprak (Yusuf Muhııs Paşa). Gursov (Alıbeykoyu). V mıt (Ramı), Istanbul dstarbu] Cad 1, Aksu ıKartaltepe) FATtH Fua^ Bayer (Yavuz Seum Cad 1 Yıldız (Halıcılar Cad ), î";tanbul Şehremını) Ye ni Neşe (Şehremını) Bahrıve (E sekapı). Çakmak (Kuçuk Musta fa Pasai GO PAŞ4: Oguzhatı 'Bağlarbaşı Cad), Sezen fKüçukkoyt KADIKÖY Verda 'Sogutluçeş me Cad ) Guneş ' CaferaSa) Ya nış (Bahanveı Esın ıFenero lu\ Kılıç fSuadıye) Ç^meroar (Goztepe), Sağlık 'KızıHoprakt KAR.4KOY Bankalar (Okçu Musa Cad ı KASIMPAŞV Denız 'Mutfak kapısı cad ), Yenı (Halıcıoğlu^ S4RIYER: Umut «Yenı Man Csd ), Yalvaç ıBovacıkbyi ŞIŞLt: Seval (Osmanbey\ Oz dış (Ferıkoy) An (Pangaltı) Gü lümser (Kuştepe* Can (Gul ° pe\ Bılen ıÇelıktepei Babar (Mecıdıjekoy) Ozalp (Sanaı M ) tSKÜDAR: Kocaçmar (DoSan rüar), Serpıl ıToctaşı Cad 1 A lev (Selâmsız Cad ), Kuzguncuk .Kuzguncuk), Ahmet Ta r han (Ümranıye) ZEYTÎNBLTlNt. Taflan (Tel sizler Mah.) REHBTRLİK GOREVlERi 2287 sayılı yasanın 9 madde sme uyularak yapılan 13 1 1963 gunlü «Rehberlik ve Araştırnıa Merkpzlpn Yonetmelıgı»ne eo re Rehberlık Merkezlen 5 bolum olarak çahşmaktadır Bun lar yonetım, bıreysel rehberlık, ozel pgıtım okul grup rehberlı gı araştırma ve vajın bolumlendır Yonetmelıkte 10 maddede toplanan gorevlerının ılkı şovle saptanmıştır «Okul onoe smden unıversıteye kadar npr kademedekı okullarda başarı sızlığa uğrayan oğrencılerın au rumlannı ınceler, caşansızKk sebeplerını te^bıt eder Tesbıt edılen sebeplere gore duzel'ıcı tedbırler almaya çalışi' Bun a rı vapabılmek ıçın gerek ariş tırma, bılüi toplama safhasnn.ı ve gerekse duzeltıcı tedbırler alma ve takıp =afhasmda aıle ıle, okul ve dıger ılgılı kunjm lar (hastanc. dı^panser. ruh «ag lıgı dıspanserlen, jurtlar, sos yal hıymetlpr v b ) ve bu ku rumların personelı ıle sıkı ış bırlığı yapar « Ama bugune kadar rehberlik hızmpflerı 5alnızca ılkoku! du zejndp kalmıs bu da altozel *ımf açılarak yuru'ulebılmıştır yurutulebılmektpdir. OKURLARDAN Öldürülen öğrencilerin adları caddeye verildi tzmıt te 10 aralık 19T6 ve 2 locak 1977 tarıhlerınde Ankara ve Isranbul aa olauru len ıkı ofrencımn adiarı otıırmuş oldus lan evleruı onundekı caddelere verümış tır. Avnur Sertbudak'ın Dennce de oturduğu evının onundekı caddoje, M. Levent Ersoy'un ise Demır ol'indakı 1 geçıte venlmıştır. Kocaelı'de vayınlanma<a nian (Turkvolu Bızımşehır >adlı gazetenın başla*nuş olduğu kampanja sendıkaiar aernekler ve sıvası partıler tarafmdan sureklı desteklenmış. kamparıvaja hajk da katümıştır Konu Kocaelı Beledıve Encumenınce gorüşüldukten sonra Turlıı IŞIPT Komjsyonunun karan üe sonuca oağlanmıştır. Fethtve Mufrngü Son ondort yıl içınde sandık aıdatla n vuzde besyuz orarunda arttırılmıştır, yanı altı Uradan otuz lıraya çıkarılmıştır. Bu aıdat yukselmesı ogretmene sorulmaz emn vakı bır nevı zorla alınır Aıdatlann tutan 30X12 = 360 7L. bır uj'eden bır yilda alınır, ıkıyuz bın uyeaen >etmış ıkı mılyon para topıamr Bılanço ıncelendıgmde sosval vardım olarak uvelere da ğıtılan mıktar cuzı olduau halde personel gıderı yoılııs; ve harcırah adı aitınQa tvm gelınn vuzde altmışı sayısı az somiıren bır zumreve refah pavı olarak dagıtılmaktadır Iıcı vuz bın oğretmen bu zorba kurulusun esın olmuştur Öğretmenın vararıra çıkarılacak vass'ar oğretmen ıçm hayal olmuştur Hıç olmazsa bızı somurpn bu sandığa dur dı yebılecek yetkılıl^rden uvarı beKİıvoruz Kemal Gokdere Oğretmen. KARTAL OLANAKSIZUKLAR İÇİNDE Olanaksızlıklar ıçprsırde ça lışmalarma ılkın Lâleh'de bır apartman katında başlamış t ı r 55onra bunu Sultanahmet'te A lemdar Ilkoku u nda surdı r müstur Burası yanınca ozel olırak yapılan bağımsız bır bı naya kavuşmuş ancak kısa bır sure sonra o da Ilkokul ÖS rptmen ve Oğrencılerı ^aşliK Merkezı'ne verılerek, Sultanah mpt Il/tokulu n ın hır bolumune verleşmıştır. Bu yıl ise oradan da çıkarılmış, eskılere göre da ha ağır koşullann ıçıne gomülmüş olarak, Beyazıt îlkokulu'ndadır. îki yüz bin öğretmeni sömüren bir kuruluş Türtayede somuru duzentne ksrşı mucadele veren en guçlu kıtlelerd°ıı bırı de ofretmen kıtlesıdır Bu mucadeleyı zaman zaman basıcda kamuovuna jan sıtmaktadır. Maalesef ıkı voız nın oğretraeru Lkokul Ögretmenlerı ^ağlık ve So« val Yardun Sandığı adı altmda bır kunıluş amansızca s' lumektedır S^yle kı 7117 sayılı vasav'a îlkokul ÖirelTien lerı Saglık Sosval Yardım Sandığı kurul mustur. Bu jasa çıktığında ogretmenlerın tedavı gıderlert sancimça karşılanıvordu amaçta sağlık ve tPdavıve vopplık 'dı Ancak bu göreın bugün devlet uslenmışUr 8 şube, 4 dersanede öğretim yapıyor 19Î5 yılmda plan'iz programsız ola rak oraokul bunyesındp oğretıme açılan Baııdırma Edıncık Lısesınde sekız şuoe dort dersarede ogretım vapmaktadır Dersaue voklug^ndan ofrenc.lfrın oemokratık hakkı olan oolunı ve ders seçme ozguriugu çıenenmıştır Ogrencıleruı ve'eneğ) ısterrı duşunuimeden butün oğ rencıler fen bolumune kajdedılmış, aynı zamanda butun lısp oğrencılerı muzık rtersmı seçmPk zorunda bırakılmıştır Fen bolumu butun rtğrenriierı kapsad:ğı haldp dogru durust laboratuvan araç gereçlen olmavan dersane ve 06retmen vokluğundan salt Fransızcanm yabancı diı olarak spçtırıldıgı Edıncık Lısesırun 340 ogrencısl vardır Gülderen Gün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog