Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHÜkiıcl 2 i MARI 1977. BJ E Hisse Senedi ve Tahvil Ilânları 27 25 861 g İ27 57 32 22 36 44| KASTELLII.FR : 22 36 44 27 23 86 27 57 32 28 56 94 TELEKS: 23314 K*ST. TR. BURSA: 203fi9. TELEKS: 321M ÎZMIR: 141402. TELEKS:52S7S MERKEZ: 4. Vakrt Han Asma Kat No: 232* Sirkeci ISTANBIL 4İ Tasarruflanna Riski Olmıvan Net Gelir Temin Etmek İsteyenlere Büyük Bir Portföy Sunuyonız: • 1 000.000. TL. hk "t 18 faizli 2 yıl sonra iştemis faıziyle • paraya dönen büyük bir Holdicgın Garanti etriği büyük • bir firmaya aıt tahvili 1.000, • TL'sı 920,' TL. • SO0.OO0. TLIık ETİBANK parantisınde 4 msrt 1377 tarihinden ;tıbaren ıtfası başlamış • 15 faiz «viiven Stnteks » tahvili 1.000, TL'sı 920. TL • 0 ino.oon. TL'lık haziranria l&rj. ödıyen ve ıtfası baçlatr.ıs oian Altınyıldız tahvıli '« 15 lldır. 1.000. TL'sı 1.000.TL'ya. • 750.000. TL'iık ' . 18 fa:zıi 31'7,1977'de faız ödiyen gümuş suyu tahvili 1.000, TL'sı 1000. TLya. • . t . O , TL'lık Sapmaz HolVOO O ding "» lf? faizli. islemiş fai • Jriyle bırlikte, paraya çevrilecek 1.000, TL'sı 1.030, TL. dan. • 1.000.000, TL'lık • 10 faizü » • Otosan tahvili ikinci yıldan itfası bas'ayor. İşlemis faizi • raba 1 000, TL'sı 750, TL • • 1.000.000, TL'hk •» 15 faizü • Altınyıldız tahvili it'ası başla • mış. 4 ar?!ıkta fai* ödüyor. • 1.000, TLsı 920, TL. • 2.000.000. TLIık • İS faizli • » 16 arahk 1978'de İşlemis faı • riyle paraya donen DEVA Hol • dm* tfthvili 1.000, TL'sı • 980. TL. • Yukanda i!8n edilen portföy • haîka açıktır. Dileyen diledıfri mıktan alabilır • • SABANCI Holding Tahvili • 130.000 TL.lık 1.10.1977'de «'<ıl5 • f!>'z veriynr 1000 TL.si 950 TL. • • BOSSA ' TAHVİLİ 145.00u. • TL.lık »'.15 faizli 11.5.1977'de • faiz veriyor. 1000 TL.si 930 TL. • • YAŞAR HOLDİNG Tahvil: • 320.000 TL.lik 16.2.19?8'de r »!5 • faiz veriyor. 1000 TL.si 9cO TL. • ye • SATILIK HİSSE SENETLERİ: • • İZOCAM 50 adet («»70 tempt • tü ödiyecek. Ti 200 serma;.» • artınmı yapaeak. • • ARÇELIK 10 adet (•', 50 RS • gari temettü beklenmekte ve • sermaye artınmı yapaeagı du • vuruunaktadır. • • KAV ORMAN SANAYİ1 200 • adet (•'. 25 temetrü tevıı ede • cek. Sermaye artınmı rtvayeti • vardır.) • • KARTONSAN 115 adet (% 35 • temettü tevsi edecek. Kapasi • t»yi büyUtmektedir.) • • T. GÜBRE FABRİKALARI • 300 adet (% 28 temettü ödiyecek, Sermaye teryidi olabilir ) • GARANTİ BANKASI aaıl his • se 350 adet (Arayarüara fır• sat) • GARANTÎ BANKASI Muvakkat makbuz 410 hissa (Aslın• dan ucuza malıyet). • KARTALTEPE MENSUCAT • 250 adet. • SANTRAL HOLDİNG 600 adet • ı Spekülasyona en miisait hısse 1.000, TL'sı 600, TL.) • ÇİNKTJR) 500 adet (En güç'.ü • kuruluslardan bir tanesi Spekülasyona en uygun hisselerden biri daha). • • BORUSAN 60 adet (Bu yıl "• 23 temettü beklenmekte) • KORUMA TARIM 150 adet • Ce 50 sermaye tezyidi kabul edildi. • 35 temettü eylülde « tevzı edılecek ) • • ÇIMENTAŞ 100 pdet ( ' 33 •» sermaye tezyidi beklenmekte• dir.) • POLYLEN 150 adet ('« 20 te • mettü tevzi edecek *• 35 sermaye artınmı yapıyor. 1977 • mettüsü % 30 be'ıclenmektfl dır.) • • SARKUYSAN 150 adet ( ' 20 •« temettü beklenmektedir.) • • NOBEL İLAÇ SANAYİ 30 *det (Kelepir fiyatla) • • SIFAŞ 150 adet ı'o 25 temettü tavzi edecek». • • UNİROYAL 400 adet Ci 15 net temettü :evzi edecek). • ÇUKURO"'A ELEKTRİK 250 • adet °o 30 temettü tevzi edecek. % 20 bedelsiz hisseleri • \apacağı sermaye artınmına mahsup edüecektir. • V ARANTLAV HİSSE ^ " ~ R İ 0 I GARANTÎ BANKASI • TELEKS: 23314 KAST. TR. BLRS.V. 20389. TELEKS: İ21M IZMİR: 14 14 02, TELEKS: MERKEZ: 4. VAKIF HAN, ASMA KAT. NO: 2325 StRKECt İSTANBUL ANKARA NOTLARI MENKUIDEGERIER FİNANSMANA.S. Tel:44 28 36451766 BANKERLİKve MEBAN BANKEB 233562 272633 CENT ZEKI 27 5213 BA.NKJiiK 22 66 86 ZÜ14I. U O 80 O • GARANTİ BANKASI RÜÇHAN HAKKI ı DEVA HOLDİNG YAPI ve KREDÎ BANKASI ı YAPI ve KREDİ BANKASI RÜÇHAN HAKKI T. TİC.ARET BAN"KASI ı İSTANBUL BANKASI ı AKBANK ı T. İŞ BANKASI I T. IŞ BANKASI KURUCU • ODÖKSAN ı SIFAŞ I NASAŞ l İZOCAM » SINAİ K1ALÎ TEŞEBBÜSLER I TAT KONSERVE I RABAK I RABAK KURUCU ) ŞARK DEGÎRMENCİLİK • ÎTTİHAT DEĞİRMENCİLİK • YTONG • TEZSAN I OLMUK • T. SİEMENS \ KORDSA ) EGE BİRACILIK • AYGAZ ) BAĞFAŞ » AYDIN TEKSTİL • T. DEMİR DÖKÜM I SARKUYSAN ^ KAV ORMAN SANAYİİ • KOÇ YATIRIM PAZARLAMA • OTOSAN I KASTELLİLER: 223644 27 25 86 27 57 ^283694 27 52 13 IZMİR 13 83 21 MERKEZ: 4. VaWl Han Asma Kat, No: »M HİSSE SENETLERINIZİ YÜKSEK FTYATLA AIJRtM, HÎSSE SENETUERINIZI EN ÜYGUN BORSA RAYTCt VE CÜZt KARLA SATARIM MUESSESE VETîA SAH1SLARA AIT TAH^'ILLERl EN UYGUN ŞARTLARLA FA2> LA MENFAA1 BEKLEME• YAPI VE KREDI BANKAMEBAN ORTALAMASI DEN DERHAt MtTBAYAA SI <Ozel fiyatla alıyoruz) Oncekı Gun 2520 EDERLM MÜESSESEME • YAPI VE KREDİ BAN 2523 Bugun MTTRACAAllNIZDA TAPILKASI Rüçhan Hakkı (ODeğışim (TL) + 3 MAS1 tCAP EDEN OPERASzel fiyatla alıyoruz) Değışım (%) + 0,12 YONON MÜMKUN OLAN EN • T. İŞ BANKASI ARTIŞ DÜŞÜŞ KISA ZAMANDA YAPILA • T. SINAİ KALKINMA An an 12 Hısse CAÛIN1 BtLMELlSlNtZ. BANKASI 3 Hısse Düşen • T. TICARET BANKASI rELEFONLA VERDIGİNTZ Sabit 35 Hısse • İSTANBUL BANKASI EMlRLERt DERHAL YERİToplam 50 Hisse • AKSA NE GETIREBİLMEK VAZI FELERIMİZİN EN ÖNEMLİ• ALTAŞ SIDtR • ANADOLU CAM MEHAN TAYTNLAR1 • AROMA ARANILAN KITMETLER: l ) H ı s s e seneaı nedır? atm• BANDIRMA GUBPE YAF1 VE KREDI BANKASI Iı kıtap. ionusu tussa tenedi • ÇELIK HALAT YAPI VE KREDİ BANKASI nasıl ne zaman ve neredeo • ÇIMSA RUÇHAN HAKKI almmalıdır Fıyatı: 5 TL • DEVA HOLDİNG GARANTİ BANKASI i) Mebao Sermay» PıyasaGARANTİ BANKASI • DÖKTAŞ sa Bjltenl. konusurıu fırma RÜÇHAN HAKKJ • EGE BİRACILIK ve sekror raporlan ıle FİYA'I 1. rîCARET BANKASI • EGE GUBRE AÇIKLAMALARI, PiyaB 8 TL İSTANBUI BANKASI • FURSAN Yıllık aoone 120 TL. Yurt AKBANK • HEKTAŞ dışı abone yülık 240 TL • İZOCAM T. 13 BANKASI Büiten ayda DIT yayınla• KARTONSAN T. İS BANKASI KTTRUCU mr. Genel Dagıtım MEBAN • KAV T. SINAİ KALKTNMA MENKUL DEGERLER BANBANKASI • KOÇ YATIRIM KERL1K VE FÎNANSMAN ODOKSAN PAZARLAMA A.Ş. SIFAŞ • KORDSA DEVA HOLDİNO • LASSA NASAŞ • MEYSU • MEBANTN StZE StTNDUGO İZOCAM • NASAŞ KIYMETLER: SINAİ MALI TEŞCBBÜSLER • OLMUK TAT KONSEHVB • OTOSAN • ALTAŞ 30 milyon sermayelı RABAK • RABAK 1975 yılından %15 temettü RABAK KURCCO • RABAK Rüçhan Hakkı ŞARK DEeiRMET'TLERl • SARKUYSAN A3Î.AN ESKtHtSAR a * 6 mll ÎTTtHAT DEĞÎRMENClLtK yon lermayeU çunento «eit• SIFAŞ YTONG tdrünün en esk) kunıluşlanndandır TEZSAN T. ÖIEMENS GÜBRE FABRİKALARI 200 • TALEP ETTÎGİMÎZ Ş1BKET ı OLMTTK milyon sermayelı, 1976 yıluıda VE DEVLET TAHV1LLERI: ' KURDSA 110 milyon kar etti. «4 28 58 BAGFAŞ temettü dagıtacak. • % 18 % 15 '» 14 •* | EGE BtRACTLTK KORDSA 150 milyon sermayeli 13 "% 12 */> 10 faizli ga ! . ATGAZ 1976 yılında 81 milyon kir etti. rantili veya garantisız tüm şır j A Y D I N rEKSrrL PİMAŞ 50 milyon sermayelı ket tahvtlterini ve % 11 fauli, T. DEMIR DOKÜM 1976 yılında % 15 temettü "datum devlet tahvıllerini ger ı SARKOVSAN gıtacak. çek borsa rayıcı ıle satın j KAV ORMAN SANAYtl KORUMA TARIM 70 milyon alıyonız. ! KOÇ HOLDtNG sermayeli 1976 yıunda, 71,3 • TASARRCF BO\(>Sl .\L1Ş OTOSAN milyon kar ettt. % 35 temettü FTÎATLARIMIZ: SATILIK KTYMETLER: dagıtacak. • 1967 : *i 73 RABAK 210 milyon sermayeH ARÇELİK 15 bin T i . bu rıl • 1989 : "• 61 197S yılında 98,5 milyon kar yüksek temettü bekleniyor. • 1970 : % 54 etti. "o 35 temetrü dagıtacak. KAV Orman Sanayl 100 adet • 1971 : •» 50 BAGFAS 100 milyon sermayeiı % 25 temettü verecek. • 1972 : % 48 1975 yılında 63 mılyon kâr etGÜBRE FABRİKAL 200.000 • Ayrıca büyük mifctardaH boti. % 40 temettü dagıtacak. nolara özel fiyatlar tatbik edı SÎFAŞ 104 milyon sermayeli lerek, prim ödenır. SANTRAL HOLDİNG 300 bin 1976 yılında 43,9 milyon kâr T.L. lık. atti. ^ 25 temettü dâgıiacak. • FAİZ Kf POXX' AL1Ş TASAŞ 16 adet % 18 temetAKSA 220 mılyon sermayeh FİYATLARIM1Z: tü verecek. 1975 yılında • 12.5 kar dagıttı. % ÇUKUROVA İNŞAAT maki• 1978 : ^ «2 ÇIMSA 180 milyon sermayeh nalan 10 bin TX. lık istikbal « 1979 : »• S9 bir kuruluştur. ıçın. EGE BİRACILIK 100 milyon • 1980 : < * 59 ~ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLsermayeli. 1975 yılında • 30 • 1981 : "» 49 » DİNG 55 bin T.L. istikbal temettü dagıtmıştır. • 1982 : ^ 41 için yatınm. POLYLEN Sermayesini 85 mıl • SATIŞA SLNVLAN HISSE KOÇ HOLDİNG 150 Adet bu yon TL.'dan 115 milyon TLye SENETLERÎ: yıj yüzde 25 temettü vermesi yükselterek 1975 yılında °» 26 • KAV 100 adet (T. 25 temettü beklenıyor. temetrü dagıtmıştır. tevzii edecek) KAV ORMAN SANAYI 50 mn SABANCI HOLDİNG lcunılu • AKSA 40 adet (.1976 faaliyet TL.Iılc % 25 temettü verecek. şudur. yılı çok müspet geçmıştir) İstikbal ıçın yatırım. GUBRE FABRİKALARI 200 • KORDSA 50 adet (". 100 serKARTALTEPE Mensucat 30 mılyon sermayeb şırket maye arttınmı yapıyor) bin TL.lık istikbal ıçm. ^. 31J5 Usmettü dagıtmıştır • T. SINAİ KALKLNMA BANPİMA3 100 adet DU 7ü lyl MENSCCA 1 SANTRAL 81 O«ll KASI <2u0 adet) prun yapabılır. yon sermayeü 1975 ilında GÜBRt Jabrifcalan 10 »det • KORUMA TARIM 100 adet •> 25 remettü dagıttı. % 28 temeuü verebılır i^o 50 sermaye arttınmı, .* NASAŞ 195 milyon sermayeli GOODVEA.S 20 adet bu n l 35 temettü tevzii ediyor) 1975 yılında % 20 lemettü da • MAKINA TAK1M 20 adet ("i a>iıı temettü verecek. ğıtmıştır. ÜNtROYAL 200 bın TL. lık btı 300 sermaye arttınmı yapıyıl temettü verecek. KORUMA TARIM 70 milyon yor) ÇİNKO Kt7K30N 100 adet sermayeü, 1975 yılında H 35 • PLASTIFAY 50 ade* (« 30 te tstlkbai ıçm yatınm. temettü dagıtmıstır. mettü tevzii ediyor) SARKUYSAN t5O adet. Bu yu PlMAŞ 5u milyon sermayeli • SARKUYSAN (100 adet> temettü vermesi beklenıycr. .S75 vıiında %14 temettü da • ÇUKUROVA ELEKTRİK (100 ÇUKUROVA ELEKTRİK 150 Şıtmıştır. adet) adet *» 37,5 temetttl »erdl f KORDSA 150 mllyon serma• AK ÇİMENTO (100 adet) M» % bellrstt tusse dagitacak. yelı bir Sabancı Holdmg kuru• T. GÜBRE FABRİKALARI NOBEL tlAç Sanayl 65 adet luşudur. 100 adet (% 31,25 temettü tevnomlnal flyatla. SARKUYSAN 150 milyon serzii etti) EGE BtRACILIK RUçuan nakmayelı bir kuruluştur. • MEYSU (100 adet) ta 100 adet. TÜRK DEMlRDÖKÜM !02 KAV 100 adet mılyon sermayeli i976'da % • ANADOLU CAM (100 adet) • DEVA HOLDİNG (50 adet) BORUSAN 70 sdet CMemle1012 temettü dagıtması bek • ALTAŞ (100 adef> ketlmlnn en güçlü runıluşlaIçnmektedir. nndandır ^ • NASAŞ (100 adet) TEZSAN ıoo milyon serma• MENSTJCAT SANTRAL 100 I KEBAN HOLDÎNG Tahvili yeu bir Inınıluştur. 1975"w •dM ( H 25 temetttJ vera «t100000 TL.lik (%15 faiıli Tür• 20 temetrü dagıtmıstır. » mlştlr.) kıye İ ş Bankası çarantisinde Çesıtll şirket % 141518 tal» « KOROMA TARIM «0 adet ( ^ her yıl itJaya tabidir.i 11 tahvillert. 35 tementl tevzi etmtştlr. Sern SÂPMAZ HOLDLNG Tahvili ARAN.AN HİSSE SENETLEK1 maye »rttınmı yapacaktar.) C,ol8 faizli 1978'den itibaren EGE ENDÜSTRl paraya çevrilebilir.) • POLYLEN 10U adet % 35 serEGE GUBRE • 15.000.000 TL. lık T 11 faizli o maye »rünyor. KARTONSAN 1976 savunma borçlaruna^ı DEVA SATIUK TAHVtLLER: tahvili. BAĞFAS • SANTEKS tahvili 300 bin • SATIŞA SUNTLAN İZOCAM T.L. Etibank garantisinde TASARBUF BONOLARI: LASSA 1000.T.L. sı 930. • 1969 ihraçlı 400.000 TL.lık, KAV • SAPMAZ HOLDİNG tahvili 265.000 TL.'ya. RABAK 200 bin T.L. % 18 faizli 1000. • 1970 ınraçh 500.000 TL. lık, PLASTÎFA7 T.L. 1030. 270.000 TL.'ya KOÇ YATIRIM PAZARLAMA • GÜNEY SANAYI 300 bin TL. • 1972 ihraçlı 700.000 TL.Tık, AKSA % 18 faizli 7 aylık îaizi Ue 215.000 TL.'ya SIFAS beraber. • 1972 ihraçlı 700.000 TL.Iık YTONO 259.000 TL.'ya. • DEVA Holding 180 bin TL.lık TRANSTÜRK HOLDtNG • BANKER CENT Her rüriu yaönm kararlan% 18 faizU 2 yü sonra paraya • TELEFON: 223262 272633 nızda sıze yarduncı olabılçevrilebilir. 274998 mek MEBAN*IB en önemü • SASA 20 bin TL.Hk '\ 16 fa• 4. VAKIF HAN, ASMA KATIN amacıdır. izli ÜZERİNDEKI 1. KAT NO: 8 ADRES: Istiklal Cad. Odafcu• T. DEMİR DOKUM 25 bin TL. BAHÇEKAPI İSTANBUL. le Iş merkea No: 286 Kat. 17 lık « 15 faizli. A • ALTÎNYILDIZ 140 bin TL.lık % 15 faizli. • GÜMUŞSUYU Halılan 20 bın TL. % 15 taizll. • SODA SANAYI TAHVtLl 25ü bin TL.1ık % 18 faizli 500 bln TLIık 3 yıı sonra pa raya çevnlebılecek sırlcet ga rantiü tahvil IW00. TL'sı 920. TL. • 1978 SAVITNMA 'snrsll 5 mıı Ton UraliK '• ıı raızlı. • BANKEH ZKKI CA « H 3 77 53 13 1ZMÎR 13 83 21 HAVA KUVVSTLERİNİ GOÇLEMDİRME^VAJTJI • MERKEZ: 4 Vaml Haa Asma Kat, No: ftu • BANKER CENT • TELEFON: 223262 273633 MKHKEZ. lstiilâj Caa ÜOs 274998 kule Is merlcezı No: 286 Kat: • 4. VAKIF HAN, ASMA KATTN 17 Beyoglu İSTANBUL ÜZERİNDEKİ 1. KAT NO: 9 ANKARA ŞTJBES1 BAHÇEKAPI İSTANBUL. Adres. Gaa Mustafa Kemal BuJvan / AnJcara Tel: 25 2ö 82 • PITARAMN t'ZERÎNDEKt 17 42 66 Teleks 43332 TTATR FÎYATL*RLA TALEP ETTtGrMtZ HISSE HISSE SENEDİ VEYA TAHSENFTLERt: VÎL AUM SATIMI: PORTFOY 1DARESI PORTFOY ANAUZ1 T. GARANTİ BANKASI HISSE SENEDİ DEGERLEN(Rakipsız bir fiyatla taDtRME ETUDLERI lep edivoruî) 3IRKETLER tÇIN HİSSBJ SET. GARANTİ BANKASI NEDİ VEYA TAHVİL IHRACI Rüçhan Hakkı «Raltipsiî İLE ILGİLİ BÜTÜN HIZbir fiystla talep ediyoMETLER Mustafa EKMEKCİ KIRK KATIR MI, KIRK SATIR MI? Basöakarüıta baflı «A N.A.M.» adlı bir kurulus var. Uzuıl adı Atom Enerjısi Nükleer Araştırma Merkezı» amma, kısa adıyla tanınıyor kurulus, ANAM! Cephe iktidara gelince devlet bakaruıkları. onlarında uzantılan cephecıler arasında bdlüşülünce, kuruluşun anası agladı anlıyacağmız. ANAM'm başında AP eğilimlı Doçent UgJr Buget vardı. AP egüımlı Doçenün basmda da Hacı Başbuğ'un partısı.. Ufaktan ufaktan faşolan doidurmakla başladılar örgüt«. Doç. Ugur Buget sonunda dayanaroadı: «A.N.A.M.»ı pohtıkaya alet edemem'. Ipten kazıktan kaçrrus adamları Anam'a doldumyorlar Ben dayanamıyorum, ajnlacagım.. IX)ç. L'ğur Büget, anası ağlıya ağlıya ayrıldı. Ugur Buget'ın gor yaşlanna kimse bakmadı cephede. Yerıne, MHP egılımlı Adnan Şaplakoflu getmlecek deniyordu. Ugur Büget, bundan boyle, Ege Unıversıtesınde olacaktı.. Ankarada polıtıka kulislerinde dolaşan söylentiler, MHP'nin APye ayak attığı, atacağı yolunda. AP'de kimler. MHP'ye seçımlerde onaltı üyelije kadar verme egılımınde bakahm? Süleyman bey de. MHP ıle birleşme konustında sorulan bir soruya, «yok böyle bir sey, nerden çıkanyorsunuz?» demedı de, aşagı iukan şbyie dedi: AP'nın millıyetçı partilerle birleşmesi, seçirrüere ortak lıstelerle gıtmesı dogaidır. Pu, CHPnın TlP'le birleşmesır.e brnzemez. Ortada henuz böyle bir şey yok. ben sorunuza «farazıye üe» karşıhk vermış oluyorum.. Soruya, «faraziye ıle» karşıhk vermek; belkt de, gazetecinin sorusu ismariamadır ne bileyım? AP ıle MHP arasındaki derin aşkı ortaya dokmek içın çalısanlar var. Bunlar kimler? AP'de Sadettın Bı'giç, MHP'de Sait Bilgiç, yine MHP kanadından Muharrem Ergın, Agah Oktay GüneT. Amma, daha ortada çoıumlenmiş bir sey yok. AP, MHP Ile ortakllga girerse, AP ye oy verecek bazı «liberal'ler» ola ki, AP'ye oy vermiyebılirler. Yanı, MHP Ue işbırliği AP'ye de yaramayabılir. Kurtla ine girilmez.. Dedi biri. Kurt atı n'apar ıne girince? Gündemde MSP var bu sıralarda... MSP'nin bugün yapacağı gnıp toplantıs; önemli. AP'nin Tetnsllciler Meclisınde, aç:k açık MSP'ye çatılmışken. yayınlanan bildiride tek satırla olsun yer verilmedı. Kısacası MSP kısa bir süre içın kollandı. AP, MSP'yı daha ne kadar kullanabılecek bakalım? MSP, tam bir •Ahın anahtar>a donüştu. çok kimseye göre. Cephe hükümetini düsürmek de, Süleyman Bey'ı kıvır kıvır kıvrandırmak da onun elinde bir bakıma.. MSP'liler kendi aralarmda konuşuyorlar: . Gensoru verip Süleyman Bey'i düşürsek mi? Yok, mobilya komisyonunu çalıştınp yjce divana s*vkettirelim, daha iyi! Kırk katır raı, kırk satır mı? MSP'liler, AP'yi, «Cephe ortaklıfına ıhanetle. suçluyorlar. Koaüsyon arkadaşına danışmadan. CHP ile erken seçim konus.'unda anlaşmak siyasal nezaketle bağdaşmaz kardişiaı.... CHP'nin ileri gelenlerinden biri şöyle dedi: Bu hafta önemli gelisrneler olur, bekle. Bize gelince, ister penzltı çekeriî, istersek korner... Hoppala Dur bakahm, beklıyelim hele... CHP'lüerin penaltı çekeceğiz dedikleri, MSP'nin verecegı gensoru, kornere gelinceeeee, o da mobilya komisyonu... Erken seçim konusunda, Ecevifin taaa 1974'lerde söyledıklenne Stuieyman Bey ne dıyordu? Erken seçim için ben bir şey konusmam. Erken seçim, meclislerin işıdir. O günlerı de yaşadık. Cumhuriyet kolleksiyonlannı kanştınyonım. 15 kasım 1974 cuma: Ecevıt: .Hükumet kuruluşu Ue bır".ıke frken seçim giivence altına alınmalı. dedi. CHP, seçim teklıfinı ımzaya açtı. 21 kaaım 1974: CHP Genel Ba.?kanı Ecevit, .Erken seçimden başka gerçek bir çbrüm yolu yoktur» dedi. 26 kasun 1974 salı; Güven oylamasından önce Innak, seçım 'arihinı saptamak ıçın liderleri bugün toplantıys çagırdı. 1 aralık 1974 pazar: Hukümet için yenı îözüm: 4 lideruı Erken seçım tarıhı> toplantısmda aranacak. 4 aralık 1974 çarşamba Demirel. IrmaMa görüç*ükten sonra DP ve MSPyı ortaklığa çagırarak: cHükümet kunılursa seçim ıhtiyaç olmaktan çıkar» dedi. A Eeeee, men dakka dukka dönemi demek! Devran ters döndü şimdılerde. Hükumet kurma olasılıgı varsa, Süleyman Bey ın «Erken seçım» ıstegi havada... SülejTnan Bey, herşeyi bir yana bırakmış gibldir: N'e olursa olsun, ıktidar olmaiıyım:... Gerçekteyse, Süleyman Bey, seçimle birlikte bitmekteydi bazılarına göre. Nasıl mı? Süleyman Bey, seçıme giderken yüce divana gitmıs oiacak. Yüce Dıvan'a gıtmış adamı AP'de kım tutar? Para, Sadettin Bilgiç'in bir de eski DP'lilerin elinde olacak Seçım sonrasında komandolar, faşistler, bir de eskl demokratlar AP'yi dolduracak. Bunlar tutarlar mı Süleyman Bey'i? Sabit Osman Avcı bıle sızlanıyormuş gittiği yerlerde. Kıvranıyormus yakasını kurtarmak için ama, nasıl kurtaracak? Geçen Ankara notlarından binnde Turhan Feyzıoflu'n'in Bahri Değdaş'm yanına gelerek bir süre söyleştiklerinı. ne konuştuklarmı merak ettığimi yazmıştım. Bahri Dagdaş teLefon etti: Ekmekçi, sen namuslu gazetecısın. yazdıklannı düzelt. Hay hay Bahn bej! Neresini duzeltmemı istiyorsunuz. Genel Kurul salonunda sizi ben Fevr.ıogluyla konuşurken gordüın. Sızin yanınıza gelmedi mi? Geldi. Gelme mi diyeyım adama? Peki, ne dedi? Nasılsın Dağda?. dedi: Siz ne dediniz? Iyiyim, sen nasılsın Feyzioğ'.u dedJm Başks birsey konusmadık. Yanımızda Emin Acar da vardı Ne olur yazdığmı düzeit .. Bahri bey, düzeltecek ne vardı ne anlayamadım Caıum, hiç ortada dolaşıyoruz diye herkes bıze bir şeyler yakıştırıyor. Ne olur düzelt .. Peki, düzelttim... Onümüzdeki bırkaç hafta önemli şeyler» tamk olacağız anlasılan. Siyasal traiık de hızlanacak. Belki yeniden «mebus pazarlan» kurulacak. Suleyman Bey postu kurtarabılmek için neler yapacak? Erbakanla araları iyıden iyiye açıldı. Erbakan gece saat 01.00larda TV konusmasının çekimind«ı sonra stüdyoya geldi, çekimin montaiını seyretmeye. Orada TV teknisyenleriyle 03.00'e kadar konusup söyleştiler. TRT'cilerden biri şoyle dedı. Hocam. en büyük yanlışı siz Cem'i TRT'nte basına geçırmekle yaptınız! O bir hata idi. İkinci ve bu büyük hatayı da ismiyle müsemma bir genel müdürü getirmekle yaptık! Nıye getirdiniz Şaban'ı öylcyse'1 Büyük parti olan ortağımız teidif etti. O, bizim önertlerimizın hiç birini kabul etmedı. Erbakan gece yansından sonra TV'ye geldiğVdf TRT nin haber dairesı başkanlığmı yapan Hamı Tezkan, ona görünmemege çalıştı. Yavaşça oradan sıvıstı. Kım verdi Ecevite. Erbakan'a karşılık verme hakkını. CHP'de böyls dermeçatma politıkaları kim duzenlıyor? Babam tutarsızlıkları eleçtırmek ıçin Biz Allah Allah tay öğretıyoruz, o kuyrugunun altma diken kıstırıyor... derdi. MSP cepheden ya kopacak, ya kopmayacak . Ama onu cephenın kucağma itip durmak, demokrasınin kökleşmesinı isteyenlerin görevı olmamak gsrek... Gerçekten hükumet adına TV'de konuşmus olsn Erbakan'ı yanıtlama hakkı CHP">e de DP\e de rîoğmuş olabilir. Bari konuşurken sözcükleri dikkatli seçseler. Bır de, o kadar urun konusmasalar ham... ET VE BALIK KURUMU'NDA YARIN GREVE GIDILIYOR ANKARA D İ S K e bagü Be miştir. sın İş Sendikası Genel Baskanı Demirhan Tuncay, E» ve BaDemirhan Tuncay, dün yaptığı hk Kurumunun 29 işyerinde baş basın toplantısmda. Fakanlar Ku latacakları grevlerde beş bin işrulu'nca önce bir ay sonra da çinın greve gideceğinı de sözlerı iki ay olmak üzere. toplam ola ne eklemiş, öncelikle Konya. rak 90 gun ertelenen grevlerinin Kayseri, Kars, Bursa, Elâzığ, fat süresinin dolduğunu bildirmi.ş van. Erzurum Et kombinalannda ve yanndan itibaren greve baş grevin başlayacağını söylemışlayacaklannı, bu nedenle de bas tir. ta Ankara, Istanbul ve Erzurum Demirhan Tuncay. ötekı iller»olmak üzere. yurdun büyük bir oranla Ankara ve Istanoul'da gre kesiminın etaiz kalacağını söyle vin etküerinin grevın başlamasından bir hafta sonra ve taknben nisan ayının ilk çünü hisse dılecegini belirterek »ovıc konuş muştur: •Grev uzariığı takdirde ula»tır ma imkânı olmadıgı için Ankara' va ve İstanbul'a et naKiedilem: vecektır. Bır hafta ?onra is» Ankara ve Istanbul şenirlerinr.7 hiç istemediğimiz *i3lde tamaınıyle etsjz kalacaklardır. Et VP Balık KTirumumuz Ta rım Bakanh&ma bağlıdır MSP' li ssyın Bakan Korkut özal, Is çıler: mutlu azınhk diye nite'.eyen kışidır. Bu an'.ayıştVKi baka na bağlı genel müdüru ikııa «t mek, elbette guçtür. Tek uzüntıimüz, üıetıcı. bes;c: ve halkımızı bu grevin ra.ıatsız edıci olusudur.» Tuncav grevden, bnce',;hle Et •Ealık Kurumu'ndan nü>Myaa i\", et alan kamu kuruîuslau :1e as keri birlıklerm etkilenec?ğıni ae c e'Kİ mı«t:r. LASTİKİŞ YARIN GOOD YEAR'DA GREVE BAŞLIYOR Listtkİş Sendikası Good Year Fabrikasında yann (rrevft baçlayBcaktır. Öts yandan, Oto mobıl Iş Senakası ile Gebze'de kurulu Çolakoğlu Metalürii AŞ. arasmdaki sözieşme görüşmF leri anlasma ile sonuçlanırken. aynı sendika Kartal Skoda Ja\a Fabrikasmda dün greve baslanuştır. DİSK'e baglı L a s t U i s Sen dikası l a n i t Köseköy'de kurulu Good Year Lastik Fabrikasmda yann greve gidecektir. Toplu İş Sözleşmesi görüşrceiennin uyurmuzlukJa sonuçları ması sendikanın grev kararı ai masma jol açmıştır. Yasal frurenin tamamlanması üzerine yann işçiler isba.«ı yapmayacaklardır. Lâstik l s Sendikası Izmıt Şubesi isa Türkİş'i onümüzdeki seçimlerde MC'yl i^steklemek lcin bu gunden hazırhk lara girmekle suçlamıştvr. Sendikanın İzmit Çube Yönetım Kuruîu seçimlerde MC'nin kar şısına «ulusa! demokratik ciphe)>nin kurulmasını önermistir OtomobilIş Sendikası Gebze'de Çolakoğlu Metalürjı de üç buçuk aydır sürdürülen tcp lu sözteşme görüşmelerını anlasma ile sonuçlandırnııştır. Vnlaşmaya göre, işçilenn aylık larına bırincı yı\ 1860 ikinci yıl da 1920 lira zam yapılacaktır. Sendika yönetıcileri, toplu sorieşme gorüşrr.elerinde anlaî ma sağlanamadıgı ıçın aynı sen dıka Kartalda kurulu Çelik Montat Skoda Jawa Fabrikasın da dün şreve baslamıştır. 350 i$çının çalıştıgı fabnkada gTeve MESS'in uzlasmaz tutumu nedeni ile gidiidigini üeri sürtnüş rur. 1965'ten bu yana dünya şampiyonu olan daktilograf Jarımız bu kez Rotterdam'da yarışacak 30. Türkiye Daktilografl Şam piyonası 22 nisan cuma gunü Istanbul Ticaret Odası'nda 3 apüacaktır. Dereceye girenlerden olusacak mılli daktilo eki. bimia 24 temmuz 1977"de Rotterdam'da yapılacak 12. Dünya Daktilografi Şampiyonasında Türkiye yi temsil edeceklerdir. Türkiye Daktilografi Şampivnnası Terrip Heyen Baskanı lhsan Yener, '22 nisandaki şampiyonada. mekanik makinelerde yarışacak, dakikada 70 net kelimeden hiülı yazabilen g?m;lorle. V\ kelımeyi geçebilen tecrübelıler ve elektrıklı makınelerle yarışarak dakikada 85 kelimeyı aşan gençlerle, 100 kelımeyi aşabilen tecrübeiıler, 1977 Dünya Daktilografl Şampiyonası'na katılmak üzeı s hemen millı takım aday kari rosuna alınıp, çalıştınlmaya başlanacaktır» demiştir. Mekanik ve elektrikli makineler üzerinde. gençler ve tec riibeliler aynmı ile, sürat vc hatasız yazı yanşmalannın olusturduğu Dünî'a DaktilograH ya rekoru olan 3 şampiyoniuk: 1969'da Varsova'da, 5'ı dün ya rekoru olan 6 kışısel şampıyonluk ve bir takım şampıyonlugu; 19îl'de Brüksel'de, 4 kisisel şampiyonluk re bır takım samoıyonlııgu; 1973'te Valencia'da. bir kiSampiyorüarın sonuçlan şisel ve bir takım şampiyonşoyledır: lugu; 1965'te Paris'te. derecesi 1975'de Budapeste'de. biri dunya rekoru olan bir sam dün;.a rekoru olan 2 kisisel pıyonluk; şampiyonluk ve bir takun şampiyonluğtı. 1967de Bern'de. tkisf dünSampiyonalannda seklr ayn şampiyon belirlenmektedir. 1957den beri Türkiyeyi hep şeref lıstesinin başma geçiren daktüograflanmız, ıki yılda bir degısık ülkelerde yapılan bu şampiyonalarda. Türkiyenin hep dünya şampiyonu olmasını sağlamışlardır. Kara ve Denizi Ancak GÖKLER TAMAMLAR Bahcekapı /. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog