Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

aımutlra' a NUI ıtıı « C HİNDİSTAN'DA MUHALEFET PARLAMENTO'DA MUTLAK ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ TEN'I DELHt Hindıstan'da rapılan genel seçımlerin oy ayv ımı işlemı sürerken, Pariameno'nun 642 üyelifinden 505'ınin >ahıplerimn belb oldugu ve muıalefet cephesinin Parlamentola mutlak çoğunlugu sağladığı jıldirilmektedir. a.a.'nın haberine gore dört mu ıalefet partısınin bırleştigı Jalata Halk Partısı 255 ve bu parıvle seçım ıttifakı yapan Denokrasi için Kongre Partısı 25 lyelik kazanmışiardır. Hindistan 'arlamentosu'nda murlak çoğunuk ıçin 271 üyelık gerekmekteür. Ittifak ıçındekı muhalefet jartılerinin kazandığı üye sayıı ıse şımdiden 37 üyelikten bü•ük bir bölümünü de Janata îalk Partisi'nin kazanacağı beırtilmektedir. Geçen seçimlerde Parlamento' la üçte ıki çogunluk sağlayarak 55 .«andalye elde eden Kongre »Brtisi ise belli olan 505 üyeliken ancak 146'sını elde edebılnıştir. Diğer üyelikler ise şöyle lağıtılmıştır: Tamıl Partisı 19, larksist Komünıst Partısı 18, 'ovyet yanlısı Komünıst Partısı , Bağımsızlar 35. Tek başına hükümeti lrurma lanagını elde eden Janata Halk 'artisı ve müttefiki Demokrasi ;ın Yenı Kongre Partisi'nın yet 3lıleri hükümeti kurma çalışnalanna başiamışlardır. Başbaan adayının bugün belirlenmesi lalınde. yenı hukumetin yann çıklanabilecegi ıfade edilmiştir. 11 yıldır Başbakanlık görevine bulunan bayan Indira Gandı >e, agır seçim yenilgisinin ardın an Cumhurbaşkanı'na istifasını unmustur. Cumhtırbaşkanı velti II Jatti*nln istifayi kabul ettigi, ancak yenı hüküme; kuruluncaya dek bayan Gandıden Basbakanlık görevini sürdürmesmi istediğı bildirilmektedır. Bayan Gandi yayınladıgı mesaj da, halefıne «yapıcı işbirliğı» onermiş, arkadaşlarım ve ben yenilgiyi kabul ediyoruz. Toplumun iradesine saygı gbstenlmeh dir> demlştir. , Butto seçim komitesine, hile yapılan bölgelerde seçimi iptal yetkisi verdi tSLÂMABAI) Pakistan'da se Cime hile karıştırıldığını ileri suren muhalefet, Başbakan Butto'nnu Bayan Gandi "den ömek alarak ıstifa etme"M gerektiSindp ısrar ederken, Butto da Pakistan Seçim Komitesine, hile vapıldıgı saptanan bölgelerde seçimleri iptal etmesi için yetki vermiştir. Pakistan Başbakanı Seçim Komitesi Baskanına yazdıgı meknıpta şöyle derruştir. «Seçim bölgelerinde her hangi bir yolsuzluk yapılmışsa, bu yolsuzluklann bir an önce açıklanmasını ve sorumluların cezalandınlmasını diüyorum » BBC radvosuna göre. gözlemcıler Butto'nun bu kararım muhalefetle uzlaşma yolunda verilmıs önemli bir ödtin olarak nitelemektedirler. Butto daha önce de tutuklanmış bulunan dort mu Dünyada Bugün Demire! Diplomasisi ALi SiRMEN nceld f»c* şabanrirronnn hab*r propramınd». dün de gazetelerde Demirerin blr mesajı yayııuandı. Kijerralı Büyükelçi ve Birleşmiş MiUetler Irk Avrnmı Knmitesi Başkanı L. Harrimann'a pöndfrilfn mesajda MC'nin Başbahanı ırkçılığa her zaman karşı olduğnnu bildlriyor. ırk aTinmının ortadan kalrtırılması, sömiirRecilife son verilmesj re kurtulus hareketlerinin, bu yoldaki nıe?nı mücadplenin desteklenmcsl volundakl bilinrn tutumunu sürdördü(fünü hatırlatıvor. Rodezya'.va zorlavıcı eknnomik t^dbirler uyçulanmasını öngörcn Güvenlik Konserj Karan dahil. bu konu Jle ilgili tüm Birlesmi? MilJetler kararlanna katıldıfını ileri »ürüyordu. 21 mart 1960 üharpeville olaylannın 17. TÜI dolavısıyle EÖnderilen bir mesaj, Demtrel politikasının avnlmaz bir parçası olan Demirel dlplomasinln çok çarpı ı bir örnrfinl KÖzler önüne sermektedir. Demlrrl politikası, gerçekleri saptırmaya radstmaya dayanır. Anarşiyl kıskırtan DemirFl ki her iktidannda rurt diizryinde oiavlanna alıp rurtimesi de bunun kaıutıdır karsıtlannı anarf) inskırtıcıhfiTİ» suçlamaktan kaçııutıaz. Bu da\ranıs Demirel politfkasının t^mellni olusturmakiadır. Ekonomik poHtikasıyla kÖTİürü tröçe. hem de voksulluğa iten Demirei, «Ecevit köylüjü föçe kifkırtıyor» demekten cekinmez. NATO'nun Ortadofu'dakl en sa|lam kalesi olmaktan örünc riuvdujunu bir çok kez açıkhnus olan. politika hayatins pmpenalist, arna ha^ansız. politikası ABTVde dahi mahkum edilmiş bulunan .lohnson tle kolkola çekUmigı resimlerini dağıtarak atılan Demirel, bası sıkı$tqn zaman rmpervalizme ve sömürirre karsı oldnfunu »öylemekten çekinmeı. tjte bu IVmirpl diplomaslsidir. Bn politikanın içte ve dı$ta hareket r.okUsı amıdır. Oemircl krndisini atnjli. kurnaz ı m ı kar?ıstndaki1er1 kor «ajtır ve akilsız sanarak vola çıkar Demirel'in son mesajı de arnı politikanın ürünüdür. IrkCilıga karsı »aTaşım konnsunda odün vprmez bir tutarlı politika içinde fösteriyor kendisini Demirel, MC'nin Bashakanı kurtulus savaslannm janında oldufunu da sövlöyor. • MUHALEFET. BUTTO'NUN iSTiFA ETMESi GERfKTiĞıNDE I5RAR EDiYOR. MUHALEFET LiDERLERiNDEN MEVUNA NURANi. BUTTO'NUN ÜIKEM <TERÖR REJiMi» UYGUIADIĞINI ilERi Sl'RDÜ. halefet liderinl serbest bırakmıs ancak bunlardan. Asgar Han, seÇimlerin yenilenmesme iliskin ilen sürdügü kosul kabul edılene dek, cezaevinden çıkmayacağjnı belirtmişti: Serbest bırakılan muhalefet liderlerinden ikisi Mevlana Şah Ahmet NV.ranı ile Şerbaz Mazarı Karaçıde düzenledikleri basın toplantısında. Butto ;le gb rüşmenin herhangi bir fayda getireceğine inanmadıklarmı söylemişlerdir. Muhalefet liderl. Butto'nun iv tifası ve seçimlerin yenilenmesi ıçın bsşlattıklan kampanyanın devam edeceğinı kaydetmişlerdir. Mevlana Nurani. Butto'nun muha'.efeti sındirmek için «Terör Rejimi» uyjruladığını ve sadece Haydarabad'da. Federsl Güven SOVYETLER BİRLİĞİ CUMHURBASKANI PODGORNI TANZANYA'YA GELDI g lik Kuvretlerinin, haîkın Üzertne afeş açarak 24 kişiyi öldürdüklenni ıleri sürmüştür. Nurani'ye göre son üç gün içinde Haydarabad, Karaçi ve diğer fcentlerde meydana gelen olaylarda 100'den fazia insan can vermiştir. îvi haber alan kajmaklan, Karaçi'de, sokaga çıkina yasagına uymayan sekiz yaşındatri biT çocugun polısler tarafından mrula rak nidürüldügünü söylerruslsrdir. Gene a>Tıi sekilde. askerler tarafından vunılan 11 yaşındakı b'.r çoruk da ameliyata almmıstır ve durumu gayet tehlike'idir. . Muha'.pfetin h^lkı genel greve çaçırdıfı Karaçi'de hayaî felce uğramıştır. Göstericiler ikı otobus ıle Pakıstan Halk Partisi böl pe merkezır.i ateşe vermiîlerdır. Gözlemcılere göre, dokuz partiden oluşan Pakistan Muııalefet rephpsı. ulu<=al ittifak. tek bır gaye etrafında birleşmıştır: Butdevirebılmek. Dıger bütun ulusal komılarda, «Her bın ayrı telden çalan», fakat Butto'ya karşı orıak bir husumet besliyen muhalefet partıleri, genel seçimlerin yemlen mesi ve bu kez hıle kanstırılmaması halinde. kendilerinin ıktıdara gelebilece*ine inanmaktadırlar. Ancak muhalefstin ülke çapında. halktan gördüeü de>;tek, sanıldiftı kadar fa^la olmadıfı belırtilmektedır (Ajanslar) O MOZAMBiK'TÎ BULUNAN fiDEL CASTRO, ICÜBA ASKERLERiNiN ZAiRE'YE GiRDıĞİ YOlUNDAKi iDDiAURI YALANIAM ES SALAAM Sovretler Birliği Cumhurbaşkanı Nikolal Podgomi dün Afrikada yaparagı gezinın ük duragı olan Tanzanya'ya gelmiştir. Podgorbia 11e Mozambik'e gıdecektir. Gözlemoiler Podgorni'ntn Zambia'da Rodezya ve Güney Afnı, Tanzanya'dan SOTJ» Zam rıka'dakl ırkçı rejimlerle mucadele eden zenci liderlerle de gd ruşeceğini blldirmişlerdir. Ote yandan Podgomi*nin trel mesinden bir gtln önce Tanzanya'yı terkederek Mozambik'e giden Küba Iıderi Fidel Castro. Zaire'yi Angola'dan istilâ eden biriikler arasında Küba askerle nnin de bulundugu volundakl iddıalan «yalan» olarak nirelerais ve çöyle devam etmiştir. «Bu ttlr iftiralar gerçekçi temelden yoksundur. Zairp'dek; olaylar bu ülkenin içışlerini 11gilendirir.» PARİS Fransa'da Beledlye seçimlerinde Sol Birliğin parlak bır başan kazanması Avrupa Komünıst Partileri tarafından hoşnutlukla fcarşılanırken, ülkedekl ılımlı ve rmıhafazakâr partilerin liderlen 1978 yılında yapılacak genel seçimlerde Sosyalist ve Komünıst Partimn iktidara gelmesini engelletnek için yeni bir seçim stratejısi saptamayı kararlaştırmıslardır. Fransa'da Komünıst ve Sosyalist partinin Sol Birliği adı altmda katıldıgı belediye seçimlennde toplam oylann % 51.5' mı elde etmesıni îtalyan Komilnist Partl lideri «Birleşik Solun büyük bir zaferi» olarai yonımlamıştır. îtalyan Komünlst Partl Genel SekTeteri Enrico Berlinguer, Pransız Komllnist Parti Genel Sekreterine yolladığı kutlama mesajında «Fransız belediye »eçimlerindp. kazandığınız parlak başan Batı Avrupa iilkelerindeki işçi hareketlerl için de önem taşımaktadır. Bizim esas arnaeımız, demokrasi, özgürlük ve barış içinde toplumlanmızın sosjalizm yolunda ilerlemesini sağlamaktır» demiştır. Rerlinguer aynca Fransiî Sosyalist Partı liden Françoıs Mitterand'da yolladığı kutlama mesaiında «So! Birliginin kazandığı büyük zafer. Fransız halkı iç;r. önemli oldtığu kadar, Batı Avrupa'daki tüm solcu ve demokratik güçler için de önem taşımaktadır» demiştir. (Dıj Haberler Serrisi) ran'da »iddetli )ir deprem )ldu TAHRAN Iran'm (rtlney dousunda dün sabaha karşı meyana gelen depremde can kaybı Idugu anlaşümaktadır. Kızıl As m örgrUtünün sözcüsü Albay t<sıail Gilanpur. ban >öv ve kasaılarda, erikaz alundan şimdiye ek 20 ce*et çıko'tı'rtTgını. dep;min sıddetle h^o'i'ldiği üanar Abbas'ta İSP 18 kişinin yaralı Iduğunu söylemistir. nüfnslu "•* Abbas' tumlamıyacak hale gelrtiSi bilıi" ı. bir çok binanın yıkıldığı ve Imektedır. Hükümet, d e p . " " blgesine âcıl yardım malzemesi îvkine başlandığını söylemistir. Depremin merkez üssü. Hürıtiz boğazı civanna düşmekteIr. Birkaç dakika ara ile meyına gelen sarsıntılar, dünyanın ;şith köşelermde kaydedilmışr. (a.a.) FRANSA'DA 14 YILDIR NATO ALEYHÎNE CASUSLUK YAPAN 5 KfŞf TUTUKLANDI POLiSE GÖRE ÎEBEKE, NATO'DA ELEKTRONıK VE BALiSTK ALANDAKİ ÇAUJMAIARLA iLGiLi ÇOK ÖNEMLi TEKNiK BiLGiLER ELE GEÇiRMiŞ. PABtS Fransız Karjılstihbarat örgütünün bir sözcüsü, 14 yıldan beri ilk kez NATO aleyhine faaliyetlerde bulunan u!uslararası bir casusluk şe'oekesınin ortaya çıkarıldığını açıklamış'ır. Geçen hafta içinde ıstilıbarat görevhlen tarafından tutuklanan bır Îtalyan ıie dört Fransızdan dördü. resmen NATO'nun &avunms uyan sistemlerıne ilışkin gizli bilgileri adı belirtilmeyen bir ülkeye teslim etmekle suçlanmışlardır. Beşınci sanığa ıliî'sm sorusturma ıse devam etmektedır. Sozü geçen beş kişinin sjçu kabul ettiklen ve evlerinde vapılan aramada casusluk yaptıklannı pbsteren delıller bulunduğu bildinlmektedir. Karşı casusluk örgütü sözcüsüne göre. şebekeye, Yugoslavyanm N'ış kentinde doğan Yugoslav asıllı 53 yaşındaki Fransız uyruklu Serge Fabıew baskanlık etmekteydı. Yargılanacak olan öbür üç kişı iie Roger Laval <;3 yaşında, Fransız, Emekli Sivıl Hava Trafiği Kontrolörüi. Marc Lefebre <50 yaşında. Fransız. Müh°ndıs> ve Giovannı Ferrero '.>3 vaşında. Tonno doğumlu, İtalva:ı Fiat otomobil şırketinde görevlidir.ı Bıhndıği gıbi, Fiat sırketı ayrıca askeri uçaklar da yapmaktadır. Hakkındakı soruşturma henüz sor.a ermemış. beşincı şüpbeli x:şi ıse, dun gece tutuklanan 44 yaşındaki Raymond Dıssard'dır. Polıse göre, şebeke, çeşitll) NATO komısyonlannın, ozellıklej üye ülkelenn silâhü kuvvetlerine' ıkmal maddelen ve araçlar sağlanmasına ilışkın Komısyonların çalışmalan hakkında geruş çapta! bılgı toplamıştı. Tutuklular, ha • ' vacılık basta olmak uzere çe^ıtli \ NATO araştırmalarıyla ılgiu bel) geleri incelemek fırsaünı bulmuş, lar, ayrıca elektronık, balistık vej sıbernetik alanlanyla ilgih son derece önemü teknik verîler ele geçırmişlerdı. I Sozcüye göre, beş kışiden hiç olmazsa ıkısinin ıdeolojık nedenIsrle casusluk yaptıklarına. yıne I de çalışmalarına karşılık 200.000 j frank (700.000 TL.su a var3n pa: raJar aldıklartna ınanılmaktadır. i (a.a.) i o BM, Türkiye'nin Irk ayrımının kınanması konusunda çekimser oy kullandığını doğruiadı CENEVRE. (AVKA) Dısisl^ rı BakanlıÇmın «bu konuda bıl gısı olmadığını» bıldirmesine rag men, Birlesmis Milletler Cenevre Enformasyon Servisi. ırk av nmının fApaıi.heid> cezslandınlması konusunda Türkiye'nin ÇPkimser oy kullandığını do^rulamıştır. Daha önce Türkiye'nin Birlesmiş Milletler İnsan Hakları Komisyotıunda ırk ajTimı (Apartheid) suçunun onlenmesi ve cezalandınlması konusunda sözles me imzalanması ıçin yapılan ça* rı konusunda çekimser oy kullandığı rolundaki haber'.er üzerine. Dışisleri Bakanlığı. Türkiye'nin sadece Uganda konusunda bır oylamada usul konusunda çe.kim 5/?r oy kuüandığmı. bunun dışmda ırk aymmına karst bütün oyİBmalarda lehte oy kullandıgmı bildirmiîti. Ancak Birlesmış Milletler Cenevre Enformasyon Servisinin ya yınladığı «461» sayılı ve 11 mart 1977 tarihli basm bülteninin 12. sayfasmda yer alan haberde. bu kor.uda \apilan oylamada. 22 ülkenin lehte oy kullanmasına kar sılık. İngiltcre. Birleşik Amsnka ve Kanada'nın aleyhte or kullandıkHn, Avusturya. Federal Almanva, İtalya. ISVPÇ ve Türkiye'nin ise çekimser kaldıkları belirtilmeKtedir. Öte >andan. BM Güvenlik Kon sevı'nde oncekı gün Günev Afrika sorunu Eörüşülmeye başlan Bırakahm. hir süre önce Ça^la.yangil'in önerisine h»rsın. FKO'nün Türkiye'de büro açmamndan Demirelln kar*ı rıktınnı blr yana. An», daha çok yakında, bu ay içinde. nihayet Türkiye'de de kunılmasına karar rerilen FKÖ'nün hürosu için bina kiralamak vs. gibi on çaiısmalan >ürüten temsilcilerin iki kez jör. sltina abomatanndan Demirel'in haheri yok muydn? Yok ise neden sonradan olaya müdahale ederek bn yaniış davranısı dâzeitmedj? Kurtuius hareketleri börle mi desteklenlr? Sömürüye karsı savas, parslan Tirrt dısına atarak mı rerilir? Irkçılıta karşı savasım, Birlesmi; MİUetler'de ırkçüı^ın suç savılması re cezalandınlmssı konnsundald öneıi karsısında çekimser kalınarak mı gürdürülür? Irkçı vönetlmler karşıoında kurtulus savasi bu garaşçılann temsilcileri hütün Amıpa ülkelerinde serbestçe dolaştıktan annra, rurdnmuzdan sınır dışı edilerek mi desteklenir? Iıım hu nlaylann hemen ertesinde, (tönderilen ynkandaki mesaj kimi Inandınr? Dünya alem bılmez mi Demirelln koallsyonunda ırkçı düşunce de yer aimıştır?. Dünya alem bilmez ml ki. MC dösfincesl emperralizmln yandayı ve IşbirlikçiM olmak çabasındadır? Dünya alem bilmez mi ki, Demirel TÖnetiml sömüriiculııcun yanındadır onun koruyncusudur ve dcpl dürya halklaruıın, Tiirk halkının sömiiruve karşı savasında hile Demirel, halkın yanında değil, karsıstndadır? Tüm bu ıserçekler bilindikten sonra. rönderilen mesajln blr açırlıp olmayarap nrtadadır. Demirel'in gerçekleri «.aptırma polftikası başanya uiasmıror. NKeldm Birleşmi» Milletler oylamalannda. Harlem karsısına çıkmıs Yeldrğlrmenl Yıldız Takımı ömefei 771 1141 gibl sonaçlar elde ediyoni7. Winston Churchill de. emperyaliımden. somürüden. ırkçılıktan yana bir politikacı. hatta bu politikanın önderlrrinden biriydi. Ama o dahi hn denli ileri ıritmezdi gerçekleri saptırmada. Cliurchili «politika gerçekleri yadsıyıp yalan söylemek de|^l, gerçeklerin istediğiniz vanmı göstermektir» derdi. Demirel. ilerici. grrtekten ırkçıbta re karsı kişilrrden defil, hiç defilve vine ne olduğnnn herkesin bildifi ChurchiU'in sözlerinden biraz der» alsaydı ne lyi olurdu. Berlinguer: «Fransa'da Sol Birliğin zaferi, Batı Avrupa'da tüm demokratik güçler için önem taşımaktadır» GARANTi BANKASIA $ YÛNETİM KURULU BASKANLIfilHOAH İKİMCİ >PELE M K T 160 milyon liradan 300 mılyon liraya çıkarılan bankamız serma^sinin arttınlan 141 mılyon lıralik kısmma ıştirak taahhüdunde bulunmu^ olan sayın ortaklarımızın, taahhütlerı sırasında peşın olarak ödedıklerı "J 2î'den sonra bu kerre ıkmcı apel olarak taahhutlerının '» 25'ine tekabül eden miktarmı en geç 25 Nısan 1977 tarihine kadar bdemelerı Yönetım Kuruiumuzca kararlaştırıltrsıştır. Bankamızın arttınlan sermayeslne ıştiraketmiş bulunan sayın ortaklanmızın. iştirak tsahhütnamelerı hükümleri çerçevesinde, ıştirak ettıkleri meblâğın % 25'ine tekabül eden miktannı ikıncı apel olarak, en geç 2* N'ısan 1977 Pazartesi £Ünü saat 17.00'ye kadar bankamız şubPİermdPn herhangı birısıne ödemelerıni, anılan Yönetim Kurulu kararı ile V Kasım It"" tarihlı Ortaklar Olağanüstiı Genel Kurul karan. Esas Mukavelename ve T. Tıcaret Kanunu hükümlen gereğince, bılgüerine sunulur. TÜRKİYE VEFAT VE TEŞEKKÜR 14.31977 günü aramızdan obediyen ayrılan ••••••< >«••••• DUYURU • OSMAN KULELi'nin renaze merasımme katılan, acı gunlerimızı paylaşan Karayolları mensuplan, dost ve akrabalanmıza teşekkur ederiz. ESt VE ÇOCUKLARI . CuTTihurıyet 2T48 • Emniyet Mensuplan Emek * l'.ler Kulubü Derneğmın adı + 'Esnal Memur Ernekiiler • Dernegi) olarak degiştirıl J mıştir Yonetim Kurulu • »•»••••••»»•••••< Cumhuriyet 2746 KAYIP AÎTİA mezuntyet belgemi kaybeftim. Geçersızdır. Merih AKA (Tokeöz) Cumhuriyet 2744 YALÇTN ve ZÜHAL YALÇIN BEYZA'nın dogumunu akraba ve dostlarına sevinçle bildirirler. ADANA 1HIII1II! Saygılanmızla TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 686B6B686B6B ISTANBUL PTT BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN 2732 CARTER, JAPONYA'NIN BM GÜVENLİK KONSEYiNiN DAiMi ÜYELiGiNE GETiRiLMESiNi iSTEDi HASHtNGTON Daşkan Car ter, Japonyanııı Bırleşmış Mılletler Güvenlik Konseyınm daımı üyelerı arasma katılmasını ıstemıştir. Oncekı gece ABD'nı z'yaret etmekte olan Japonya Başbakanı Takeo Fukuda onuruna verilen yemekte konuşan Carter, ayrıca ulkesuıın bır daha Japonya'ya na ber vermeden onemlı dış polıtıka gınşimlerinde bulunmayacağını vadetmıştır. Başkan, ozetle şunlan soylerruştır: «Aramızda en yakın ve samımi ilışkıler k\ırulmuştur. Kelımenın tam aniamıyla ortagız. Bır daua Japonya'nın gorüşleriru hesaba katmadan taahhütlerde bulunmamaya söz verdik.» Bılmdığı gibı. ikı ülse arasmdakı UişXi]er, Nıxon döneminâe ABD'nin Japonya'ya danışmadan Cin'e yönelık gırişimlerde bulunması yüzunden eskj sıcakhgır.ı kaybetmışü. Fukuda da yemekte ^ptığı kor.uşmada ikı ülke arasında yakın bağlar bulunduğunu tekrarlamıs ve iki ülke arasında daha yakın bır işbirlığine gerek oldugunu beiirtmistir. (a.a.) TOBANK Genel Kurul Toplantısı Yapıldı TÖBAN'KTürkiye, Öğretmenler Bankası, olagar. genei kurul toplantısı dun yapıimış, toplantıda, 1976 yılı çalışma raporu oirunmuş ve bankanın çok hızlı ve etkın bır gelışim ıçmrie öulundugu. gerek yurt ıçı, gerekse yurt dış: başarılı çalışmalan ıle ulke çaprnda guçlü bir ekonomik kuruluş haline geldığı belırtılmıştır. TÖBANK'ın geçen yıl mevduatında ''« 60, plasmanlannda da "• 70 bır a r ı ş saglanmışUr. Banka, 1976 yılı faalıyetierı sonucu 57 m:lyon 398 b;n lıralik kfir saflamıstır. 1976 yılında. 9 şubeyı faaliyete açan banka, 1977 yılında 23 yenı şubeyi, yurdun muhteiıf yerlerınde hizmete sunmayı planlamaktadır. Bankanm tıcaret bankacılıgı j'anında, yatırım bankacılıgı sorununu da ele aldığı ve Türk bankacılığma Yatırım Eankası olarak katıldıgı belırtilmıstir. Bu cumleden olarak TOBANK, ulkemizde Demır Celik Endüstrısı. Otomotıv Sanayıı, Çımento Sanayn. Yapıın Sanayiı gibı rark ekonomisını geüştıncı aianlarla, süt, yağ gibı zorunlu tüketım endustrısine ve sıgortacıhğa büyük montanlı serma velerle katılmış bulunmaktadır. Yurt dışında çalışan Türk ginsımr:lerıne rmansman olanaf; saglaj'an TOBAVK. bu desteğını, 1976 yılında arttırarak sürdürmüsfur; bar.ka. 1977 yılında mı Konuda daha da yoğun bir programla çalışmalarmı yürütmevı planlamış bulunmakradır. Türk gfnşımcılerir.m Libya ve Irak'ta üstlendıklen \aklaşık 10 nıiijar lıra tutarındakj sosyal meskenler, köv ve hastane yapımı ı!e sulama tesısîerine ılışkm fmansman desteklemelerı. bankanm bu tur çalışmalan na ömek olarak gösterılmiştır. Genel Kurulda söz alan ortaklar, bankanm büyük gelışmeler içinde bulundugurm ve bu sonucun çok memnun;yet verıcı oldugunu dılc getirmışlerdır. TOBANK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saıt Kemal Mimaroglu. Genel Kurulda yaptığı konuşmada, bankanm ızledıfı dınamık ve gerçekçi ışletme pohtikasıyla son derece guçlü ve sağlam bir bünyeye enshğmı. bankanın ıhtıyat akçelen vp kar»ılıklann.n çok büyuk meblağlara vardıguıı ve böylece ^rmaye kapasifesınm çok yuicselditinı beiirtmistir. Mimaroglu. bankanın yoğun. etkin ve nlavılı geliş'.ı .nın aralıksız o'.arak sürüdurulecegını sçıklamış ve bankaya yurt içinde ve yu.t dıîinda göst?r:len buyük güren ve ılgıye özellıkle teşekkür etmiştir. Yapılan oylama sonunda Genel Kurul, İdare MecUsını ve Denet.eme Kurx.ar.u oy bırlığı ıle ıbra etmiştir. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından FaküJtemız bölümlerine asagıda gösterilen konuiarcisı Tesisatçı Alınacaktır Açiracak sınavaa muvaffak oldukları taktırde önce Gene] Idare Kızmetlen smıtmdan Tesisatçı yardımcısı kadrolarına aranmaK ve buahare üursa tabı tutularak Teknık servnslerde de yetış'ırtldıkten sonra asşran 6 ay namzethk süresı ıçersınde göstereceklerı başanya göre asaletınin tasdıkmden sonra Bolgemızde ooş 29 adet Teknık Hizmetler Sınjfından tesisatçı kadrolarına tayın edılmek üzere 28.3.1977 pazaries; gunu saat 14 30'da Irtanbul PTT Bölge Başmüdürİüğü Sırkecı'dekJ Kantın Salonunda yapılacak sınavla askerlıginı vapmış 30 vajını geçmemış. Ortaokul ve muadilı okul mezunu erlsek eleman alınacaktır. Tesisatçı yardımcılarına en az net 1&35.9O Iıra aylık, aynca kadrolannuı bulundugu ıl sınırları dışmdakı ıs yerlermde çaiıştırıldıkları faktırde vevmıye. mesaı saatlerı dışında çalıştınlmalan haîınde ek mesaı ücretı yan ödeme, yazlıK ve icışlık olmaK üzere ıkı kat elbise. gömlek, 'ki çift ayakkabı venlmektedır. Bu suıava katılmak ıstıvenlerin Diploma. Nüfus cüzdanı, Askerlık vesıkası aslı veya örneklerinın 2 adet fotoğraf ve dılekçeJennı en geç 25.3.1977 gümJ mesaı bitimme kadar Başmüdürlüğümüz Personel Senrtsinde bulundurmalan duyurulur. : 13C ?73fil ASiSTAN, UZMAN OKUTMAN ALINACAKTIR Asi?tanların \abancı Dil ve Bilim Sınavlart 13.4.1977 çarşamba günü Ankara Ünirersitesı Fen Fakültesmde snpılscaktır. Son baş \oırma tarihi 8 nısan 1977 cııma günü akşamın,j kadardır. Postadakı gecikmeler dikkate alınmaz. / tstekJilerin Fakültemiz Dekaıılıgma, ozgeçmışlerini bel i r t n bır öilekçeye ık'. adet fotoğraf ve mezuniyet belgesı iotokopısîni ekleyerek, müracaat etmelen duyurulur. Asistanlar Kımva Botanik Fizik Matematık Jeoloji (Baaın: 13666/3734) Zooloji Okutmanlar Almanca 1 Fransızca 1 Ingilizce 1 Izmanlar Kimya 1 Fızü 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog