Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

İKt 'OJMHMİYfT 23 HA1T t«77 ürkiye'nin dış ticareti flç rejtme tabidir: 1) Resmi dış ticare: rejuni, 2) Bedelsiz ithalat, 3) Kaçakçıhk. Birinci rejimin kurallan her yıl başrnda Bakanlar Kurulunca saptanır. Ticaret Bak&nlığı ve Merkra Bankasınca uygulanır. Bedelsiz Hhalat rejiml Maliye Bakanlığının düzenlemesine tabidir, uygulamayı Merkez Bankası üstlenir. Kaçakçılık ise özel kesimde mafia kurallarına tabidir ve işlemesi için k&mu kesimi mensuplan ödünlenir. 1976 jilında birinci rejimden 5 milyar dolar ithalat ve 1.9 milyar dolar ihracat yapümıştır. İktnci rejim ithalatt 150 nıilyar dolar, vatandasm beraberinde getirdikleri ile birlikte kaba bir tahminle 250 miîyon dolar kadardır. îkinci rejim ihracatı (turistin ve vatandaşın beraberinde götürdüğü) önemsizdir. Kaçakçılığm ithalat ve ihracatıru tahmin etmek zordur. Türk parasının resmi değeri yurt içindeki fiyat artışları sebebiyle gerçek satmalma gilcünü yansıtmaktan uzaklaştığı zatnan, resmi dış ticaret rejiminde de bir tıkanma başlar. Bu tıkanrr.a ikinci ve üçüncü rejimlerin (yani bedelsiz ithalat ve kaçakçılık kanallannm) daha fazla işlemesine sebep olur. Yurt içi genel fiyat artışlan ıcnflasyon) Türk ihraç mallarının fiyatlanr.ı dünya piyasalanna kıyasla daha fazla yükselrtiği için resmi ihracat duraklar ve azalmaya başlar. Hem ticaret gelirlerinin azalması, hem de işçi dövizlerinin para olarak gönderilmesinin mal olarak gönderilmeye kıyasla cazibesinl kaybetmesi, dış ticaretten resmi döviz girişlerini azaltır. Bu öunımda ithalat talebi gittikçe daha fazla bedelsiz ithalat ve kaçakçılık yollarıyla karşılanmaya başiar. İşçi ve turist dövizleri gittikçe artan bir ölçüde, resmi giriş kanallannı terkeder ve resmi olmayan piyasaya yönelerek, bedelsiz ithalatı ve kaçak ithalatı besler. Böylece ithalat rejiminin koyduğu kayıtlar önemini kaybeder. Çünkil bedelsiz ithalattan getirilebilecek olan mal türİprı resmi ithalat rejimine kıyasla daha az tahd:t edilmiştir. Örneğin otomobil, kullanılmış makına ve teçhizat, ev eşyası ithalatı resmi reiimde yasak fakat bedelsiz ithalat rejiminde bazı koşullar altında serbesttir. T OLAYLAR VE GÖRÜŞLER DIŞ TlCARET ÇIKMAZDA Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU olani maHar bu kanallardan ihraç edilir. Buna karşılık, resmen ithali yasak olduğu için yurt içi fiyatı yüksek olan mallar bu kanallardan ge tirtilir. Resmi dış titare'in tıkanması üikede çok garip bir yokluklar ve bolluklar manzarası ya ranr. Suni gübre getirtilemezken, kaçak Ameri kan sigarası ve îskoç viskisi satıcılan ksldınm lan istilâ eder. Traktör ithal edilemezken. bü yük kentlenn boş arsalarını son model oto ga lerileri, ana caddelerdaki mağazaların vitrinleri ni İtalyan mobilyaları doldurur. Üikede yurttaş lar eti eczanelerden alacak duruma gelmişker, canlı hayvan sürüleri ülkeyi terkeder. Resmi fi yatla devlet fabrikalanm terkeden mallar bakkallarda bulunmaz olur, Güney smırlarından ya da takalarla denizden yabancı piyasalara yönelir. larda hızlanmış, 1977 bütçesinde ipin ucunun iyice kaçınlması kamu kesimine 1977 yılında enflasyonu büsbütün körükleyici bır potansiyel kazandırmıştır. Büindiği gibi, bir devalüasyonun dış ticaret açığım kapatıcı işlevini yapabilmesi için, işlemin ardından (beiki birkaç aylık bir aradan sonra) ulkede para arzının kısılması. yurt içi talebin böylece azalması sayesinde serbest kalan ürünlerin ihraç edilebilmesi gereklidir. Bu ufak devalüasyondan sonra parA kısıntısı yapılsa bile gene büyük sonuçlar beklenetnez. Kaldı ki para ayarlamasından sonra dış ticaret açıgının kapanması Cihracatın artması, ithalatın azalması) için belli bir sürenin geçmesi de gerekir. İthalat hemen azalamaz; çünkü eski döviz fijatları düzeyir. de zaten ithalat talebi bir siiredir yerine getirileınemiş, talep birikmiştir. Karşılanamamış talep de%alüasyon sonrasımn yüksek fiyatına ragmen ithalata istekli kaiacaktır. Türkiye'nin ihracatında hammadde ve tarımsal ürünler biijiik bir pay tuttuju için devalüas5onun ihracatı artırabilmesi için yeni fiyatlardan sonra bir üretim döneminin ftanmda bir mahsul döneminin) geçmesi gerekir. Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz ki, bu son dçvalüasyonun oranı yüsek olsaydı bile Cephe Hükümetinin derdine bir çare olamazdı. Yani seçimlerin normal olarak beklendiği ekim ayma kadar dış ticaretteki tıkanmayı gideremezdi. erken seçim için ise hiç bir etkisi olmazdı. O halde hükümet bu ayarlamayı niçin yaptı? Dojtnısu bu sonınun cevabını ben de bilmiyorum? Hükümetin kısa vadede umudu biraz daha DÇM (dövize çevrilebUir mevduat) kanalından borçlanmak ve mutlak kıtlıklara düşmeden seçime varabilmektir. Bu açıdan bakılırsa, dış ticaret içın tamamen yetersiz bir ön!em sayılab; lecek olan son müîidevalüasyon DÇM getirenleri teşvik etmek amacmı gütmüş olabilir. Şöyle ki DÇM getirenlerin \abancı paralar karşılıgında sldıklan yerll lcredi tutan bu der&lüasyon ne yüzde 6 oranmda artmış olmaktadır. Ancak hükümet bu teşvik tedbirini alırken DÇM Kaynaklannı ürkutecek nitelikte bir yan tedbır Ue almıştır. Şöyle ki, eskiden para değerinde her ayarlama (düşürme) yapıhsında DÇM'nin kasandığı yeni yerli para değeri ile eski değer arasındaki fark DÇM kredisi açmış olan bankalara Merkez Bankasınca ödenirdı. Bu işlem her devalüasyonda tüm DÇM stoku için (ki, bugün 1.8 milyar dolara ulaşmıştırı piyasaya taze para şırınga edilmesine sebep olurdu. Bu tedbirleri almakla hükümet devalüasyon sonucu piyasaya iki milyar lira para arzını yapmaktan sakmmış olmaktadır. Ne var ki, cephe hükümetinin para ayarlamasından DÇM kredisi kullananlar lehine dogan îarkı ödememesı, bunu borcun anaparasının geri ödenmesine kadar ertelemesi. Türkiyeye DÇM sunmuş olan çevrelerin kulağma kar suyu kaçınnıstır. Zaten birikmiş olan agır DÇM yükü karşısında bu borçlan veren çevreler bir süredir endişe içine düşmüşlerdir. Şimdı alman karar ile DÇM karşılıgı kredi kullanımına verilmiş olan döviz şrarantisinin geri alınmış olması, ıgarantinin sadece geri ödemede tanınması) ödunç veren çevrelerde anaparamn iadesi konusunda da endişeler yaratmaya başlamıştır. HesapJaşma ve Zamanlama i î lkemiz büyük bir iç çatışma döneminı yaşıyor. Bu çaI I tışmayı olaylara tektck bakarak kavramak olası değiidlr. Çünkü bir yerde öfrenci kavgası, bir yerde meıhep çatışması. bir yerde işçi dirrnişi, bir yerde etnlk sorun, bir yerde köylü başkaldırması, bir yerde basın yargılaması, bir yerde anarşik eylem, biı yerıie patron saldınsı Rİbt görünen olayların toptan tanımını yapmak gerekiyor. Olan • bitenleri küçümsemek yanlış sayılmalıdır. l'şak gibi koskoca illerin altuu üstüne getiren zorln bir kavga yaşanıyor. 27 Mayıs gibi oluralu. 12 Mart gibi olumsuz tirişimlrr böyle ortamlarda doğdu. Güncel Türkive'de ne Z" Mayıs sözkonusudur. ne de 12 Mart... Ama toplumun gebe olduğu da göriilüyor. Nedlr doğacak çocufun adı? Soruya yanıt aramak İçin, önce ülkcmizde iki crphe olduğunu saptamak gerekir. Zaten 1370 ler Türkiyesinde •crphele$me> Hükümetin •resmî siyaseti»«lir. Devlpt nrgütleri, bu stratcjiye bağlanmı»Iardır. TRT'den başlayarak tüm bürokrasl, Hükümetin cepheleşme politikasını uyculamaktadır. Ne yazık ki, içinde MGK Genel Sekreterinin bulunduğu TRT Seçim Kurulu, aynı yolda karar» vardı. Eğer TRT Seçim Kurulu, Şaban Karataş'm Urarsız bir kimse defil de bir «Opbe'nin adamı» olduğuna karar verrbllseydi, Tiirkiye'ri ikiye bölen ve çatifmayı keskinlrştirrn büyük bir aygıt, daha doğrusu silâh, susturulabilecekti. MGK Genel Sekreteri Urgeneralin bu gerçeği lörrmfmiş olması bir taiihsizlik sayılmalıdır. Peki, ülkeyi kapsayan iki cephenin nitelikleri nedir? Hükümrt cephesi, kendisine «Milliyetçi» adını yabştırnuştır. Bu ad, gerçeği dile Betiriyor mu? Muhalefete göre MC, milliyetçi ürğil. faşisttir. MC'ye göre muhalefet komünisttir. Görülüyor ki her iki yanda lanım baskalaşıyor. Bu tanımın bilim.sel saptaması çöyledir: Sağ cepbe, sermayeye dönük sııufları; sol cephe, cmekçiye dönük sınıfları oluşturur. Emekçiye dönük kesim, tarih boyunea genlş halk yığınlannın ozgürlük ve hak isteklerini dile getirdiği için, dünyanın her yaıunda «demokratik cepbe» adını alır. 19701er Türkiyesinde bu iki kesim arasında kıyaaıya bir çatışma sürmektedir. Bu kavga, b»zı yerde öğrenci, bazı yerde işçi, bazı yerde köylü arasında patlak verebilir; mezhepsel veya etnik renge bürünebilir. Ama özu aynnlır. Kavganın yasal yoldan ve devlet çerçevesinde çözümlenmesi için seçim santlığına yarısıtüması grrrkmektedir. Geçmişte bu yansıma yapılamadığı için patlamalar olmuş, 27 Mayıs ve 12 Mart olaylan yaşannuştır. Şimdi önümfizde seçimlere ax bir süre kaLmıştır; bir patlama olasılığı azdır. Ne var ki lcnlı olaylar sürecek gibi görümıyor. Çünkü bngiinkü iktidar. çatısmayı yasal çizRileri hiçe savarak yürütmektedir. Hükümet gücünün, yasal ve yasal olmayan yoldan muhalefeti ezmeye çalışması, gerilimi gün geçtikçe artırmaktadır. Seçim günü. bu ferilim boşabtcaJrtu*. * tlkemudeki sosyal ve rkonomlk çatısmaoın iki örfrutset ve stratejik ıröciuıden biri AP. öteki CHPdir. Güncel konumu baJammdan CHP, olağanfistü bir önem taşunaktadır. Bu parti sosyal demokrat bir çizgiyı benimsemek yolundadır. Sosyal demokratların evrenael açmazlarını yâpısında taşıdığı gibi, ülkeminn Urihsel ve güncel doğasından olusan ayrılıklan da içermektedir. CHP, çok partili Batılı demokraaiyi Kerçekteştireceğinl lleri sürmektedir. Bucünkü ıMC iktidarı, bu özgürlük programına karşıdır. Eg«r Türlnye siyasasının safı, önfimüıdeki seçimde CHP'yi asarsa. genel sınıfsal hfsaplaşmanın üstesinden kendi yaranna gelmiş olacaktır. CHP'nin ise emekçl sınıtlarına söza, örçütlenme oıtıirlürtinün pekistirilmesi, filrir öcefirlüğünün gerçeklestirilmesidir. Bııpün CHP nin solundaki soldan çesitli s««ler yiikselmektcdir. Ama sonuçU. penis nfuklu bir dejterlendirmeyle, CHP dısındaki solun aynı noktaya ulasması kaçunJmaı oluyor. Nedir bu nokta? Solun kendi içindeki hesaplasmasıyla, tüm solun u£la hesaplasması aranna aşamalı bir »tratejiyi ve zamanlamalı bir manhfi yerleştirpbiimek ırerekiyor. Tfirk solunun. yasa. nan deneylerden sonra bu sonuca ulasması dofai sayılmabdır. • Tıkanıklıktan Önce Seçim! Türkiye'nin ihracatının duraklamış olması, dış ticaret açıgmın ihracat gelirlerinin bir buçuk katma çıkmış olması geri ödeme konusundaki bu endişeleri kuvvetiendirmektedır. Uzun vadeli DÇM içın son devalüasyon işlemi ile beraber tamnmış olan daha yüksek faiz, bu endişeleri giderecek kadar önemli değildır. Çi.nkü ödiinç veren çevreler, DÇM taizi ile Türkivede yurt içi ödünçlerde uygulanan faiz arasındavi farkın büyük bir kısmını zaten açıktan aimaktadırlar. Bütün bunlar göstenyor ki. yapılan mini devalüasyon Türkiye'nin dış ticaret tıkanmasına bir çare değildir. Önümüzdeki aylarda dıs ticaret tıkanması artarak devam edecektir Bu yıl, görünüşe göre, sadece petrol ithalat faturası ihracat gelirlerimizin yüzde 70'ini yutacsktır. Toplam enerji tüketimimizin yarısının petrok dayandıgı ve yerli ham petrol üretimimizin hızla azaldığı dikkate almırsa gelişmenin önemi daha iyi belirir. Hükümetin petroi fiyatlannı sabit tutmakta direnerek, özel arabalann benzin tüketimi artışını bir gün fabrikaların yakıtsızlıkan durması pahasına sürdürmesi sorumsuz bir "benden sonra tufan» anlay.şıdır. Böyle bir ortamda Cephe HukUmeti için politik sorun erken seçim ya da zamanında seçim defildır. Politik sorun dıs ticarerte başlamış olan bu aşağı doğru savmanm hangi ayda sıfırîanacağıdır. Hükümetin sorunu ssçimleri mutlak dış ticaret tıkanmasmdan önce vapabilmektir. Körüklenen Enflasyon Dış ticaretin resmi rayiçin düşüklügü sebe biyle tıkanması karşısında bazan hükümetler para değerini ayarlama yerine vergı iadelerini artırma yoluna giderler. Vergi ıadelerinin cazibesi, devletin döviz tekeli ağından kaçmış dövirler (işçi ve turist dövizi. ya da kaçak ihracat dövizi) bir de «hayali ithalat» karşılığı yurda sokularak ihracatta vergi iadesi ahr. Merkez Bankasının ödediği vergi iadeleri gerçek gelirlere dayanmadığından parasal genişlemeyi ve enflasyonu büsbütün körükler. Hükümetin yaptığı son para ayarlaması bir buçuk yıldan beri dış ticaretimizi baskı altında tutan tılıanmanın giderilmesi yolunda atılmış. isteksiz, kaçamaklı ve yetersiz bir adımdır. Paranm resmi değerinde yapılan indirim yüzde 6 kadardır. Bu oranda bir ayarlama resmi kanallardan kaçan işçi dövizlerini ve ihracatı gen getirecek güçte degildir. Özellikle resmi ithalat taki tıkanmalar. işçi dövizinin mal olarak girmesine büyük primler kazandırmaya devam etmektedir. Aynca, yurt içindeki fiyat artışlan son ay Üçüncü rejimi oluşturan kaçakçılıkta ise, yakalanma rizikosu dısında hiç bir ithalat ve ihracat tahdidi yoktur. Paranın resmi değeri düşük tutulduğunda, bilindiği gibi. Güney Doğu sınırlanmızdan canlı hayvan ihracı artar. Buna zaman zaman resmi fiyatı düşük tutulan bazı maddeler (şeker, yağ, çimento) da eklenir. Böylece, üikede resmi dıs ticaret kanalları kururken, bedelsiz ithalat ve kaçakçılık kanallan genişler. Ülke içinde dış piyasalara kıyasla ucuza satılan (fakat halkın ihtiyaçlan düşünülerek ihracı yasaklanrmş. ya da sadece resmi fiyattan dövizin getirilmesi kaydıyla ihracma müsaade edilmiş Suçlular Saldırır! OKTAY AKBAL TARTIŞMA Eviet Havır Kamulaştırma ve Anayasa Mahkemesi kararı Kamuiastırma; gerçek veya özel tiizel kişiye ait bir taşınmazm, kamu gücüne dayanılarak ve bedeli peşin ödenmek suretiyle, idare tarafmdan zorla alırıması demektir. Bu niteliğinden dolayı. kamulaştırma işlemi: bir yandan kamu hukukunu, öte yan dan bzel hukuku ilgilendirmekte ve idari bir tasarruf ol ması nedeniyle idari dâvalara, özel mülkiyeti ilgileadirme sinden ötürü de adll yargrya konu olmaktadır. Şu halde kamulastırmanın •• dari aşamasındaki uyuçmaz.ıkların idari yargı mercilerinde; adli aşamasındaki bedele, mad dl hataya. taşınmazın idare adına tesciline ve aoele işlerdr elkoyma hâlinde delil tesbit:ne ait dâvaların ise adliye mahke melerinde çözümlenmesi gerek mektedir. Kamulaştırma işlemınde, bir yanda idare, öte yanda taşınmazın sahibi veya zilyeddi var clır. İdare, kamulaştıtmanm aJcsamadan yapılması ve işlem ve eylemleruıin iptâl veya tam yargı dâvasına neden olmaması için. mevzııatm koydugu usul ve merasüne son derece riayetle %ükümlüdür. Taşınmazın sahibi veya zilyeddi de. mevzuatın çizdiğı sınıflar içerisinde hareket ennek sjret:y!e, gerek idare ve gerek se yargı organları nezdindi. hak vsya menfaatini korumak zorunluğundadır. Kamulaştırmada en önemli konu, taşınmazın bedelinin be lirtümesi sorunııdur. 6830 ssyılı İst'mlâk Kanununun S. maddesinde, taşınmaz değer pahasmm jözönünde turulm??' öngörülmüştü. Ancak, Anayasa Mahkememfz; bu maddeyi. vergi değerini esas alan Anayasanın 20.9.1971 günlü re 14SS sayılı yasa ile değişık 38. naddesine aykırı bularai:. 1973 yılında iptâl etmiştır. Kamulaştırma yapan idareler. bu tarihten itibaren Anayasanın değişik 38. maddesi hükümlerine uyarak, vergi değen esası na göre işlem yapmışlardır. Mahkemeîerimiz de. bu esasa dayanarak hüküm tesis etmişlerdir. Yüksek mahkeme, 20 ocak 1977 günlü Resmi Gazetede yayımlanmiî olan son hararı ile vergi değerini esas alan Anayasanm değisik 38. maddea. nin 2. ve 3. ııkralannı üa. yediye karşı sekis oyla lptal etmistir. Bu suretle, çelişkı halinde olan bu iki iptal kararı tle, her iki hüküm de ortadan kalk mıştır. O halde kamulaştırma yapacak idare, hangi yasayi dayanarak kamulaştırma beaic lini ödeyecektir? Mahkemeler, hangi yasaya dayanarak : üku:.tesis edeceklerdir? Ver?i değeri mi, yoksa rayiç bedeli mi gözönünde tutulacakür? " u i o nu şu anda askıda gibi görünebilır. Ancak, kanımızca, durum böyle degildir. Gerçekten. 6830 sayılı yasanm maksat ve amacı; kamulaştırmada leğer pahasının frayiç bedelinin) gö zönünde tutulmasıdır. Nitekim. ıptal edilen 3. madde, yukanda belirttiğimiz gibi, taşınmazın deger pahasının gözönünae tutulacağını hükme bağlamış idi. Bu hüküm, halen jürürlükte olan aynı yasanın 122 sayılı yasa ile değişik 11. r.:addesi ile 12. maddesinde de açıkça yer almış bu'unmaktadıı. Şu hale göre uygul&ma, ı>j~eddütsüz, taşınmazın rayiç bede li gözönünde tutularak apılacakttr. Bu vesile ile, Anayasanın değişik 38. maddesınin 2. ve 3. fıkrslannın biçira yönünden iptali konusu üzerinde dc kısaca durmak istiyorum. Anayasamızın 1488 sa\ı]ı Yasa iie değişik 147. maddesinin 1. fıkrasına göre, Anayasa Mah kemesi; Anayasa detişikliklerini esas yönünden değil, sadece biçim yönünden inr.eleyebilecek tir. Başka bir sövleyişle. bu değişikiiklerin Anayasada öngö rülen biçim koşullanna uygunlujumı denetliyebilecelrtır. O halde biçün koşulları nelerdir? Bu koşullar Anayasa maddelerinde açıkça gösterilmiştir. Gerçekten, Anayasa değişikliklerinın; Anayasanın 84., 85.| 86» 92. maddeleriyle biçim koçulu koyan diger maddelerine uygun olarak yapıbnası lâzımdır. Aksi halde, bu değisiklikler biçün yönünden iptal edilebilecektir. Bu açık hükme ragmen, yüksek mahkeme; Anayasanın biçim koşullannı öngören maddelerine değil, cumhuriyet ve hukuk devleti ilkelerine aykırı düştügü gerekçesine dayanarak sozü geçen fıkraları iptal etmiştir. Bu gerekçenin biçim ila ilgisi olmadığı ortadadır ve bir yazanmızın da belirttiği gibi, bu iptal kararı: Anayasayı biçim yönünden cienetlememn sırurlanm asmıştır. «Cumhuriyet ve hukuk devleti ilkelen» gibi bir gerekçeye dayanılarak, Anayasanın başka maddelerini de iptal olanağı vardır. Son olarak, vergi degeri mi, rayiç bedeli mı uygulanmalıdır konusuna da dokunmak isnyorum. 1319 sayılı Emlâk Vergisi K* ep aynı sözleri yineletnek lstemiyor insan. Hele yazar olarak birbirine bcnzer olavlann birbirinin eşi rorumlannı yapm»k, beıdiricl... Nereye gidljoruz? bu işin sonu nr olacak? Bu nrman yasaıtı ne zamana dek sürecek. glbl sorular sormak. iktidardakllerden Anayasa, yasa, fnsanlık ilkelerine uyfun bir tutum beklemek boş, sonuçsuz. yararsız... Herşey geldl bir çıkmaza daysndı. hem de kanlı bir çıkmaza... Her gfin gençler öldurülüyor, hrr s^in kavgalar, döğüşler, cinayrtler. her gün acılar. göz yaşlan. Hrr gün umntsnrink batafına biraz daha saplanışı halkunı H nn. Uşakta (renç kızlar öldörüldü. Koskoca bir kent nerdeyse bir Iç «avaş hali yaşadı. Bir cenaze yüzünden oldu bunlar. Kimler. klmlere karşı çıkıyor, kolluk güçleri kimlere yardımcı oluyor? Bunlar gözönünde olup bitiyor. l'şak, derken Antalya'da Serik olayları. CHPIilere, ilericilere kıyma eylemleri... Turdnn orasmdan burasına sıçrayan kiMİcımlar. Her şeyi bir anda tutuşturup büyük yanpınlar yaratabilecek alevler. Bunlan körükleyen, üstüne benzin döken politikacılar... Son olay: Cumhurijet'e baskın yapan zorbalar... Genel Yaytn Slüdürümüz Kurtböke'yi bahçede kıstınp dövmeye kaüaşan saldırganlar... Cumartesi giinii, öğleye doğru, Cağaioğlu'nda olup bitiyor bunlar. Türkiye'nin en eski, en etkili gazetcsine AP'H olduklan belgelerle sapUnmıs torbalar saldıracaklar, cam kıracaklar, adam dövmeye yeltenecekler. gözdağı vermeye kalkışacaklar! Sonra da AP Genel Başkanı «Bunlar AP1I olamaz» diyecek, ama ceplerden çıkan kinüiklere göre hcmen hepsinin AP'U militanlar oldu| u kesinleşecek. APnin MHP Ue seçim işbirUği hesapları APli militanlan da zorbaliğa itmektedir. t>üm üzüme baka baka kararır, dcrler! APIiIer de MHPden ders almışa benziyorlar. Onlar yapar da blz durur mujm, onlar adanı döver de biz dövmei miyiz, onlar gazete bajilerini basar da biz o gazetenln yönetinı yerini basmaz mıvız? Seçimlere bir kaç ay kala zorbauk eylemlerine hız vermek basııı özgürlügünü engellemeye, gazete yöneticilerini dövmeye kalkışmah., Karanhk günierin yaklaştığını gösteriyor. Bütün bunlar seçimlcrin ne denU tehUkelerle dolu geçeceğirü bize anlatıyor. lstanbulun orta yerinde i;eplerinde AP kartlan taşıyan kimselerin gazetemize saldınya geçecek kadar saşdnynlarını yitirmeleri tatsız olaylar zinciriniıı ilk halkası mıdır? Bunu başka zorbabk olaylan izleyecek ml? MC iktidarı böyle zorbalıkları daha ne kadar zaman hoşgörecek, «karşı görüşler» in çatışması sayacak? MC yıtalmak üzeredir. MCnin ba.şı bay Dcmirel siyasal yaşamımn son günlerini gcçirmektedir. Bunu kendisi de bilmektedir. 12 Mart'tan sonraki yıkılışından doğruiabilmiştir, ama bu kez yıkılışı tam olacaktır. Bunu Türk seçmeni yapacağı için sonuç kaçınılmaz ve kesindir. Bunu bildiği, gördüğü için iktidarda kalmanın başka yollarını varsa aramaktadır. Orda burda paüak veren. \erdirilen şiddct olayları, baskmlar, cinayetler bu asayiş çabasınm belirtileridir. Gerçekte bunlar Uemirel'i ve yandaşlarını tam bir çıkmaza götürür. Çıkmazlarda atılan her adım büsbütün batırır insaıu. Abıl yolu, yanlışhktan, yanügıdan bir an önce dönmektir. dönebilmektit. «Cumhuriyet'e niye o kadar kıeıyorlar Niye diş biliyorlar? Gerçek ulusçuluğun örneğini verdiği için... Kenıaîist Devrîm Ukelerini elli yıldan beri savunüuğu için... Demokrasinin, özgürlüğün, halkçılığın savunmasını yaptığı için .. Son baskın olayında rol oynayaniann gazetcmizde bir yazı dizisinden hoşlanmıyorlar olması da bunu gösteriyor. Yazılanlar doğru değilse. yasal yollar açıktır düzeltme gönderebilirler, adatete başvurabilirler. Bunlan yapma, o gazetenin yönetim yerinde olay çıkar, gösteriler yap. cara kır, Kazeteiıin yöneticilerini dövmeye kalkış!.. Hukuk devletinde bu tür da\Tanışlara «orbalık» denir. Yasalar ise zorbaiiğın her türlüsünü nıahkum eder. «Cumhuriyet» elli dört yıllık çeçmişinde böyle pek çok savaşımlar verdi. Hepsînden de başanlı çıktı. Nedeni çıkar hesapiarı ardında koşmadığı. balkı yanıHmadlğı. gerçekleri yazdığı, halktan yana olduğu .. Bunu bilinçli Türk halkı biliyor. «Cumhuriyet'i seviyorsa, tutuyorsa destekliyorsa. izlivoîsa, bundandır. Sorun, halkın sevgisini kazanmak, bu sevgiyi yarım yuzyıldır sürdürmektir. VEFATLAR İÇİN KıymeUl nocalar v« öua nanlardan müt«ş«lücU cenaze merasıro •JtıbunB Dir « • • lefonla emrinlKietür. Ga>» te ilâru ve umuın muamelât İçın ayn bir Ucret alınmaz. Çenaze ıslennJ ı»let» memlz deruhte eder a a ITÜDlerinizi pa«lasınz TEŞEKKÜR Isabetli teşhis ve tedavisiy le sağlığıma ka^•uşturan Haydarpasa Numune Hastanesi I. Dahiliye Klinik şefı değerlı Dr. MECDt ÜNER beVe Asistan Dr. Sajın RIFKI BAŞAR ve Tüm Asistan beylere Servis mesul hemşiresi Kuran Bingöl ve hemşire ler ile görevülere Baş hem şire muavini Ayten Güran hanıma ve Haydarpaşa Sağ lık Koleji öğrencilerine. Yakın ilşisini ve yardım larını gördüğüm başta Başhekim Dr. Sayın RAL"F ATEŞ Dr. Sajnn ASIM İSTANBL'LLU. Op. Dr. Sayın ERTL'GRVL SALTtTK, Op. Dr. Sayın ÜROLOG NXRETTtN ÇEK Tüm Hastane görevlilerine sonsuz teşekkür ve say gılar. ZEHRA EREN ISIİH CENAZE İŞLEM 40 M 86 47 20 0» N O T : Butün muameıeıer Lşletmeye ait olmak Uzere yurt lçl ve yurt dışından vurda cenaze naklı yapılır. Günıin bet saatinde emn (Cumhuriyet: 2731) KAYIP îktisat Pakültesı Mezuniyet belgemi kaybettim. HüivUmsüzdür. Erdal YALIM Cumhuriyet: 2712 İNŞAAT İLANI S S. Uçak Tamir İşçileri 2. Kısım Vapı Kooperatifi ve S.S. THY Mensupları Yapı Kooperatifi Başkanlıklarından. 1 S.S. Uçak Tamir İşçileri 2. Kısım Yapı Kooperatifi ve S.S. THY Mensupları Yapı Kooperatiflerinin adına, yol ve kanalızasjon ınşaatı kapalı zarf usulü ve birim fiyat esaslanna göre eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işe ait ihale evrakı ve projeler Zincirlikuyu caddesi Portakal yokuşu Gürcükızı sokak No: 157 Ortaköy adresindeki inşsat iş şantiyesinde göriilebılir. 3 Eksiltme 27 Mart 1977 Pazar günü saat 13.00'de mahallindekı şantiye bır.asında İhale Komisyonu tarafından yapılacsktır. İhale Komisyonu. ıhaleyi yapıp yapmamakta ve d:ledığine yapmakta serbesttir. Kara ve Denizi Ancak HAVA nununun 29. maddesine eöre. vergi değeri, bina ve araz:nm rayiç bedelidir. Rayiç bedeiı ise, bina ve arazinin b^yan tarihuıdeki alımsatım bedelidir. Kamulaştırmada taıcdir edilecek bedel, Anayasanın iptal edilen 38. maddesinin 2. ve 3. fıkralanna göre, mal sahibinin büdirmiş oldugu değeri asamamakta idl. Vergi değeri, kamulaştırmada bir tavan ola rak kabul edilmişti. Bunun üstünde değer biçilmesi olanağı yoktu. Beş yıllık bir süre içinde don durulmuş olan bir vergi değerinjn, taşınmazın gerçek bedeline her zaman uyması olanağı yoktur. Hele aradan 45 yıl geçtikten sonra rayiç bedelinin aynı düzeyde kalacağı düşünü •••••••••••>•»•>»», »•••••»»•••»»»»>»»»» lemez. Bu nedenle, bize göre, rayiç bedeli hakkanijete uygun düşroektedir. Ana>3S8 Mahkemesinin son iptal karanndan sonra, yukan 4. Yaşamımız, düzenimiz bütünüyle yıkıimadan ge\. da açıkladığunız gibi, kamulaş • Mümkün olan tüm önerileri tartısmaya hasınm. H ü i X tırma bedeli: piyp.sa değerine T beklijorum. göre tesbit edilecektir. Bununla birlikte taşınmaz sahibi, Em lâk vergisi için. vergri değerini (Cumhtıriyet: 2T45) beyanname ile Emlâk Vergisi Dairesine bildirmek zorunluğun dadır. Bu bildirimde vergi değerini az gösteren bır kişinin taşmmazı. piyasa değerine uygun olarak, yüksek bir bedelle kamulaştmlabilir. Ancak taşmm&z sahibi, böyle bir durumda, yüzde 50'ye jakın bir oranda değer arüşı vergisi ödemek zorunda kaiacaktır. Sadık ARTCKMAC 1 10.703.667. TL. kesif bedelli Nevşehir Rakı Fabnkası Tozı»t Eski Senatörü 1. kısım insaatı isi, 1977 mali yılı içinde yapılan işierin bedeli bu yıl, genye kalan işlerin bedeli de 1978 mali yılı bütcesinden ödenmek: üzere, birim fiyat esasına göre kapalı zarf yöntemiyle eksiltmeye çıkanlîstanbul 13. cü Sulh Hukuk mıştır. Hakimliğinden GEÇİCİ TEMİN'ATI : 334.360. TL.dır. 2 Eksiltme S.4.19T7 Çarşamba günü saat ll'de îstanbul TELEFON SATIŞ İLANI ünkapanındald Merkez Satınalma Komisyonunda yapı1976.210 lacaktır. îstanbul 13. Suliı Hukuk Hâkimliğinee resmi tasfiye 3 Şartnamesi anılan Komisyon ile Ankara Tekel Başmüicabı satısona ksrar verilen ve mühammen bedeli 10.000 TL. dürlüğü ile Nevsehir Tekel Müdürlüğünde göriilebileolan 46 78 93 sayılı telefonun intifa hakkı satışa çıkanlmışceği gibi 50. TL.sı karşılığında satm da almabilir. tır 4 Eksiltmeye girecek olanların 31 3.1977 günü çalışma saMezicur teletonun 1. satışı 5.4.1977 günü saat 14.3014.45 ati bitimine kadar eksiltme şartnamesinin 5. maddesi arasında İstanbuı 13. Sulh Hukuk Hâkimligi mahkeme salouyarınca, nunda yapılacak ve o günü mulıammen bedelin % 75'ine aı Teknik personel beyannanıesini, tahp zuhur etmediğı takdirde, 2. artırma 12.4.1977 günü aynı b) Taahhüt beyannamesı, sermaye ve kredi olanaklayer ve saatte yapılarak en fazla fiyat teklif edene ihale edilerını bildiren mali durum bildirisini, cektir. Ancak ihale hâkimin onayına bağlıdır. Şartname 13. c) İlk ilân tarihuıden sonra almmış 321.110. TL.lık Sulh Hukuk Hâkimliğinin 1976/210 esas sayılı dosyası :çüi banka referansını, de görülebılir. İhale damga pulu, dellâliye resmi ve satışd) Baymdırlîk Bakanlığmdan almış olduklan (B) grutan mütevellit her nevi vergi ve masraflar alıcıya aittir. bundan en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kamesl(Basın: 2199/2735) nin aslını, Bir dilekçeye ekleyerek Îstanbul Karaköy'deki Yatınm ve Uygulama Grubu Müdürlüğüne başvurmalan ve (İhaleye katılma beîgesi) almalan şarttır. Î.E.T.T. ÎŞLETMELERi GENEL 5 Isteklilerin, 2490 sayılı yasanın 32'nci ve eksiltme şartnamesinin 10'ncu maddesine göre hazırlayacakları kaMÜDÜRLÜĞÜNDEN iSTiMLÂK ÎLÂNI palı teklif zarflan ile; a) Geçici teminat makbuzlarını, Kerim kızı Kâşife Or. Hüseyin oğlu Sabahattin b) İhaleye katılma belgesini, Or, Alâaddin Or vs kızı Türkân Or mülkiyetindeki Fatih, c) Ticaret Odası belgesini, Melekhatun mahailesi. Dutlu Bakkal sokak 366 pafta, 1493 ada, 15 parsel sayılı, 104 M2. yüzölçümlü gayrımeakuiün d) Isteklilerın gerçek veya tüzel kişi olması gerekir. 6S30 sayılı İstimlâk Kanununun 5. maddesi gereğince istim(özel ve t«scil edilmemiş ortaklıklar kabul edillâkinc İdare Encümeninin 10.6.1975 tarih. 11711 sayılı toplanmez.) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde. Tisında karar verümış ve âmme menfaatıne uygunluğu :1aa) İdare Merkezınin bulunduğu yer mahkemesingili Baiıanlıkça 14.8.1975 tarihinde tasdik ve Fatih Malmüden veya siciline kajitlı bulunduğu Ticaret Odadürlügü Takdiri Kıymet Komisyonu Eaşkanlığınca 104 M2. sından veya sair resmi bir makamdan ortaklık silik bu gaynmenkule 40.000. TL. taymet takdir edilmiştir. ciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir Kanuni müddetince dava açılması istendiği takdirde husuve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmet Î^E.T.T. Işletmeleri Genel Müdürlüğüne tevcih edilecekmış bir belgeyi. tir. bb) Ortaklıfın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselertn bu ortaklığuı vekili olKeyfiyet aynı kanunun 13. maddesi uyarınca ilgilılere duğunu gösterir noterden onanlı vekâletnameyi, ilâjıen tebliğ olunur. (Basın: 12687/2737) İhale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. TURGUT TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KONGftE DUYURUSU Epilepsiyle Savaş Dernagi'nin II. Olağan Genel Kongre&i 6 nisan 1977 çarşamba günü, ve gerekü çoğunluk sağlanmazsa 13 nisan 1977 günü Cerrahpaşa Nöroloji Kürsüsü okuma odasında toplacacaktır. Gundemı:: aşağıdaki şekilde düzenlendigı !><yın üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu 1. Açılış. 2. Kongre başkanı ile sekreter3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, 4. Muhasebe ve murakabe raporlarının okunrnası, 5. Gelecek çalışma ddnemı bütçe tasarısı, i. Raporlann tartışılması, 7. Aklanma, 8. Seçimler, 9. Dilekler r u m h n r m t 21S1 GÖKLER TAMAMLAR 6 Bu ihale ile ilgıli belgelerin posta ile gönderilmesl halind» gecikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur. (Basın: 12718) 2738 KIIVVETLERiNi GÜCtENDiRME VAKFI SAKATLARIN ÇOĞU SAĞL&M DOĞAR SAKATLAR DERNEĞt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog