Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI YAKrNDA ÇIKIYOR: Anadolu'da ve Sosyalist Ülkelerde Melih Cevdet Anday tst#me Adresl Cagdaş Yayınlan Halkevl Sokak 39/41 Cagaloğlu tSTANBTJL 20 LİRA 53. VII; SAYI. 18911 urıyel l* Kunıcusu: TT7NUS NADİ 2MKUWJ 23 MART 1977(ARJAMBA Anar>ık olaylar tırmanış kaydedıvor Oy"^ gr nel seçım adım adım vaklaşmaktadır Seçım konusu bir seçım topu gıbi AP sayın (renel Raşkanı ve CIIP savın Genel Başkanı arasın da ayaktan nyaga dolaşıvor Gazetelere jnti kal eden haberler vatandaşı ürkütüyor San dık başında değıl, seçmen kütuklerınde bıle tnevdana gelen olavlardan DP olarak büyük kaygı diryuyoru? Seçmen listesınde adını a ramak için kUMık hasma gitmektan çeklnen ler var Bu bakımdan şlmdiden sandık başı rmzııru temln edılmelıdir Pakhtan'da ve Hin distan'da ccreyan nden geçımler bı»m ıçin ib ret dersl olmalıdır • (Drraım 8». 9. 90 » de) < ÇAĞDAŞ YAYINLARI YAŞAYAN TİYATRO TtTATROMir/UN. DÜNUNt). BUGÜNÜNtJ ZARININ1 O6RENEBILECE0ÎNÎZ KtTAP Istame Adresl: Çftgdas Yajnnlan HaUcen Sokak 39/41 Caftalntlu tSTANBÜI Prof. Özdemir NUTKU Seçimin öne alınmasına ilişkin AP önerisinin Danışma Kurulundan geçmesi gerektiği, ancak MSP'nin Kurula katılmayarak toplantıyı Bozbeyli: "Sunta ve Lockheed'in hesabı verilmeden millet örtüne çıkılamaz,, ANKARA (Cumhurlyet Burosu) DP Ge nel Başkanı I'erruh Bozbevlı dun MechVte dfi zenledığl basın tnplantısmda seçmerı kütüklerl nedenıvle başgosteren olaylardAn pnrtısı nın «Büyük kayKi duvdugunu söylemiş, «AP saym Genel Baskam ıle CHP saym Genel Baş> kanı erken seçim konusunn hır seçım topu gı bı avaktan ayağa dolaştınyor Sandık nasında tedbirden dnoe seçmen kütllklerlnın başında almamayan tedbirlerdpn DP olnrak büyük kaygı duvtıyoruB» demiştir Seçmen lıatelennde adını aramak için git mekten çeklnen vatandaşlar oldugunu öne BÜ ren Bozbeyli özetle şunlan soylemiştir •Sandık basında todbir ahnması gerekir. önleyeceğl belirtiliyor MSP, erken seçimi engelleme amacında rak engelleme yaparağı dğrenilAP «erken seçım» bnergesınl mişür Gerçekten de, Millet Merlni rann MİUet Meclifli BaşkanlığıRaşkanı Kemal GUventn açıklana vermeye hazırlanırken, MSP' masma göre, «erken seçim» önın bu ginşimı engellemek içln nergesinln Içtflzügün 93 madde tüm çabalarını Bürdürdüğü iıden sl gereğlnce Danışma Kurulun mektedir. AP önergesi, içttMık dan geçip Anayasa Komiıyonun hukümleri gereğınce önce Millet da incelenerek Genel Kurulda Mecllsi Danışma Kurulıında ele gorüşülmesl gerekmektedlr Gu almacaktır. MSP'nin Danışma ven, Danıjma Kurulunun, guru Kurulu toplantısıno katılmaya pu Olan tUm partılerin katılma ANKARA, (Cumhurlyet Bflromı) sıyla çalıçabıldlğfni bu partıler den birinln temsilcisinin katılma ması halinde kurulun çalışama yacagını bıldırmiş, «Bir üye gel mezse toplantı yapılamayaragmdan erken seçım onergesi Anayasa Komisyonuna gonderilomer Dolayısıyla Genel Kurulda ele alınamaz • demiştir öte yandan, AP ve MSP grup larınm bugün vapacagı toplantt larda, erken seçım sorunu ele a lınacaktır AP grupunun erken seçım konusunu gönişürken MSP grupunda du AP'nin bu f\ rışımine karşı «HUkumetın duru munun» gozden geçirüerek, ön lemler saptanacağı bıldırilmekte dır AP'nın erken seçim onergesini şımdlye degin, Demırel'ın de 1 çınde olduğu 147 kişı imzala mıştır Önergeyi hamrlayan AP (De\amı 8a. 9, Su 4 de) Başpiskopos Makarios 'Güney'de tatbikatı bulunan Milli Rum Güvenlik Kurulu'nda göçmenlerîn büyük izlendi, Yunanistan bir muhaleteti kısmı Türkiye ile Kuzey'e dönmek ilişkilerin kesilmesini istemiyor,, dedi istiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mılll Güvenlik Kurulunun dün kü loplantısında Deniz ve Hava Kuvvetlennce ortaklaça gerçek leştırılen «DenİK Kurdu 77» tatbıkatının en onem'.ı bölumü İ7 lenmiş, ayııra TUrk Yunan ılı»lulerı ıle Kıbrıs ve Ege sorıınla ıına ılı^kın gelışmeler gozden ge («ınlerek htıkümete bazı tavsıye kararları önerilmistir (Devamı Sa 9, Sü. 1 de) (Dı» Haberler Servisl) Viyana'da 31 martta başlayacak olan toplumlararası gorüşmeler yaklaşırken. Başpiskopos Makarios ılk kez, güneyde bulunan I Rum göçmenlerinın büyük bir kısmının kureye dönmeyeceklerinı açıklamıştır Bu arada, KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Kıbns sorunu gorüşülür ken berhangi bir konuya öncellk (Devamı Sa 9, Sü. 7 de) ı "Deniz Kurdu 77,', Çorum Lisesine ateş açan komandolar bir kız • • ogrencıyı öldürdüler • İZMİR'DE DE BÜYÜK OtKÜ DERNEĞI BORNOVA ŞUBE BAŞKANI ÖLDÖ RÜLOC. İSTANBUL BA$TA OIMAK ÜZERE ÇEJITLİ ILLERDEKİ KOMAN DO EYlEMtERİNDE BİRÇOK Kty YARALANOI. ganlıkaımda da 7leytınburrm nda i öğrencı, Beşıktaş Mımaı hk önünde ıkısı çocuk 4 kişi îrü Maçka Madencilık te de 6 oğrenci yaralanmıştır (Cumhurivrt Haber Merkezl) Komandolar, dunkü kanlı ev lemleri sırasında, Çorum'da lıneye ateş açmışlar ve bir kı/ og reneinin olümüne neden olmuş lardır. Izmır'd» Ise Büyük Ülkü ner negi Bornova Şubesı Ba^kanı Suat KUrsat. dün gece sılahlı bır baskın sonucu oldürülmuş tür. lstanbul'daki komando ^aldır (ORUM OLAYI Çtjrum Eğıtim Enstıtüstmrla llerıcı ogrencılere karşı baskıUv n vogunlaştıran komandolar, sol egılımh ogrenoilerin devam ettı ğı bı'ardo salonuna saldırmışlar ve salonu tahrıp etınışlerdir Vo lısın müdahale ptmedıgi ola\ «ı laMnda salondaki ogrenciler ile komandolur arasındakl çatısnıava halk da katılmıştır Buradafcı çatışma sıirerken lıse önünde \e nı bir çatışma olmus, ilkokul H K (Devamı Sa. 9, SU. 1 de) Cumhuriyet'e saldırı Meclis ve Senato'da gündem dışı konuşmalarJa eleştirildi ANKARA, (Cumlıurlyet Bürosu) Gazetemıze ve Genel Yayın Mü dürümüz Oktay Kurfboke'ye bır gıup AP'li genç tarafından yapılan saldırı olayı, dtin gündem dışı konuşmalarla Millet Mecllsi ve Cumhunyet Senatosu'na getirıl Meolıs'to konuşan CHP Istanbul Mılletvekıli Reşit Ulker, ga 7etemıze yapılan saldın^ı protes to ederek «Başbakan ve tçışleıi Bakanı Cumhuriyetln teraellerıne VÖnelık bu saldırıldrd<ın sorıım ludurlar Adalet Partisı orgütüy • ' (Devamı Sa H . hü. S de) Kütüklerde saptanan yanlışların büyük oranlara Ayasofya'nın açılması için 7 bankacıyı rehin ald: ÇEMBERliTAj ETıBAM SUBESıNt BASAN SıUHU GENÇ, IÇISlERı BAKANI SANDIGI EMNıYET MUDOR YARDIMCISI ıLE KONUJTUKTAN SONRA TESLıM CH.DU Çemberlltas dakl Etibank şubesıni basan üilihlı bır genç henUz yemekten bankava dönmekte olân 7 personeli enterne ettikten ^onra, «Ben para ıstemıvorum Sızı burada rehin almamdakı amaç Ayasofya'nın ibadete açılmasım sağlamaK ıçındır» demiştir Banka nm ailâhlı klşiler tarafından baskma uğradı gını ılk goren trsfık polısı Ibrahim Ö7çelık ıle Pasın Ilân Kurumunda çalısan bir bayan memur, durumdan tüm polis ekiplerini ha berdnr etmışlerrtır Bankanın öasıldıgını ogrenen rınavet ma «ası ekıplerl, banka çevresini kontrol altına aldıktan kısa bır aüre sonra Toplum polHlrrı de OIHV verınde mevzılenmişlerdir Bu arada olay yerine gıden Emniyet Mtidür Yardımcısı .Şılkrü Balcı oteki dedektiflerle bankanın giriş kapısından içeri gırmişlerdir Balcı, elinde çift şan urlu otomatık sıl*h buhınaıı gonce, «Hehmlerı bırak Birisine ateş ettigin an kal bura dbneceksın Bu isten vazgeç» demiştir (Devamı Sa. 9. Sü Z de) ulaştığı bıldiriliyor (Cumhurtvct Haber Mrrkezl) Seçmen kütüklori dün ak.?nm askıdan kaldınhrken, çon yonlıl yanlışlıklar &onucu büyük çapta seçmenin listelere vazılamayarak o\ kullanrna hakkını yitirdiğı bildırılm?ktedır Çeşıtli ıller ve özelllkle büyük kentlerın kalabalık mahallelerin den gelen yakınmalarda, 5 ?tın askida kalan setmen kutılklennin çok sayıda spçmenın yanlmaması, ya da yanlış yBzılması bıçımınde yanlışlıklarla dolu olduğu 5 gün içinde bu yanlışların çok 07 bir bolumünun düzeltllo bıldıgl belırtilmektedır Istanbul'da 20 yıllık muhtar olduğu halde, kütukte adını bulamadığını belirten înöniı mahallesı muhtarı, 10 dalrcli bir apar tımanın tümü ile kutllğe yazılmadığını ve apartımandan !>adeoe bır kışının lısteye yazılmadığını farkederek ıtııazda bulun duğunu, dıgerlerinin ıse oy kul lanma haklarım yitirdlklennl anlatmıştır Seçme hakkına sahıp çok sayıda yurttaş, liste onlerindeki aşırı kalabahklar nedeni ıle lıstelere bakamamış, ltirazlar için do(Oevamı Sa. 9. Sü 4 de) 7 bankacıyı rehin alan genç tesllm olduktan sonra bankadan çıkarılırken Silopi'de üç aşiret arasındaki silâhlı çatışmada 3 kişi öldü 5 kişi de yaralandı GAZETEMiZE SALDIRAN SANIK AP'LiLER HAKKINDA iKi AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI Istanbul Cumhuriyet Savcılığı, pazptemi/îo japılan saldırı nedenıyle sanıklar hakkındakı soru* turmayı tamamlamış ve ıkı ayn dava açmıştır faaldırıdan hemen sonra olaym soı uşturmasına nöbetçı olması nedenıyle başhyan «Suçustu» bavcısı Naıl Geleboglu polıs tdra fından yakalanıp goz altına alı naıı seku sanık hakkında Türk Ceza Kanununun S17 maddesıne muhalefettsn dâvâ açmıştır faavtı, Nırl Celeboglu sanıklar (Detamı Sa «. Su. 6 da) Bir ilâç firmasınca yaptırılan 4200 sahte bombaya el konuldu Sıyasî polıs ekıplpıi Istanhnl' da bır ilâç imalâthanesme yap tıkları baskın sonucu 4200 adot plâstık sahte bomba ve (.elık Kalıplar ele geçirmış, Yunan asılıi kalıpçıyı gozaltına almıştır faante bombanın bır ılaç tabnkası taralından «Fı vthrocın» adlı ilacı tanıtmak amacıyla çıkarııdıgı one surulmü'jtur Imalathanede 9 bin adet plâstık bomba yapıldığı ele ge(l)p\amı Sa 4, Sü. b da) BEJ Yll Ml DESEtEM. ON BEJ YIL Ml DESEEEM, YiRMı B£} YIL SONRA Ml DESEEEM... ALMANYA'NIN SEVIYESINE ÇIKARACACIZ... TÜRKıYE'Yİ BUGÜNKİ) «Diyarbakır» uçağının Beyrut'a kaçırılması ile ilgilj olarak 2 ortaokul öğrencisi tutuklandı DtVARB^KIR Geçtiğimi7 ruınartesi guntl Haniiı GU?el ve İsmail Aşan adlı ortaokul ögren cıleri tarafındnn «Dıyarbııkır» uçağının Beyrut a kaçırılraası olavı ılo ılgılı olarak Atatürk Or taokulu oğrencilerınden Sadık Tu ran vc Ali Sahın Yıldız tutuklanmıştır Sadık Turan ve AH Çahin Yıl riız'm uçak kaçıran sanıklara ta banca temın ettiklerı ılen sürul müştur (a a ) TRT'de kıyımlar yoğunlaştı; birçok yapımcı daha sürüldü ANKARA, (BETA) ;?ııban Karataş'ın, TRT çalışamarı ıçınde vüruttügü kıyımlar »ürmektedir Son olarak eski KUltür Şube»i Mudürlerınden Sedat Oısel JI^k kâri radyo^una süruımUştıir Fgıtım programı vapıncıları, Npslıhan Gonı p Gazıantep IIülya Gürkan Eızurum, Tunoer Bavtok Çukurova, Hadi Şenol K«rs, Şehııban Durgun da Vnn ra<lyola rına sürülınüşlerdır. XUI:ür Şubesı Çoouk Eolümü !>eu Eulal Aytore de Kars ladvosuııa verilmıştlr Aym bölümde st^'ovli T\llay Eratalay ve Avşe Kuti'et, ka larları tebelhıg elmedılcıerircîen, sürulduklPiı \erlpri ogrenememışlerdır TV Şubp Muduni Ogur Bora (Devamı Sa. 9, Sü 3 de) MARDÎN Rilopl ılçesinde Uç nşıret arusında, arazı anlaşmaz hğı yüzünden iki gündür süren çatışmalarda Uç kişı dlmUş 5 kişi de ağır blçimde yaralan mıştır Mardın Valisi NecmetUn Utkan. tstipi, Kayalılar ve Tay van aşıretlem arasında 7 8 vıl dan beri arazi ıhtılafı olduSunu, mahkemede bunun bır sonuca baglanmaması yüzünden tarafla rın birbirlenyle süreklı olarak çatıştığım söylemiştır Vali Utkan çatışma bölgeslne çok sayıda landarma bırlığınm gonderıldiğlni, bazı kışılerin va kalanarak gozaltına alındığını da bıldırmiştır Bu arada gelen haberlere gore Rşıretler arasındakl çatışma ların giderek yogıuılaştığı 1an> darmanm etkisiz kaldıgı bildnıl mıştir Aşlretler arasındaki çatışmaya çok layıda köy de kaKenan MORTAN tılmıştır Çatışmalar >;ıı asınd ı Ahmet Ince, Şahin ördek ve klmliğl saptanamnyan bır kişı Pınar SUfun kakaolu çeşitleBunun Uzerine bakteriyolotik vurularak olmüştür Agır bıçim rinde bozukluk iddlası Uzerine durum ile ılgilı bulgular «kurum de yaralanan rı kışl de Diyarba Hıfzıssıhha Kurumu tara/ından tarafından tstanbul Beledıyesi kır Devlet Hastanesinc kaldırıl yapılan analız sonuçlsnmış ve durumları Saghk MUdUrlüğüne iletilmişUr J mıstır Yaralıların örnek alınan sütlerde patojen (Devamı Sa », Sü. 7 de) I nm ağır olduğu bildirilmiştir bakteri (hastahk yaraUcı) saptanmjstır Hıfaıssıhha Kurumu gerekli işlemln yapılması içln ra poru dün Belediye Saglık MüdürlUğune ıletrruşUr Mehmet Aydın isimli vatandasın başvurusu Uzerine Hıfnssıh ha Kurumu tarafından yapılan analizde ilk bulgulara ek olarak hastalık yapıcı patojen bakteri saptanmıştır Bbylece 14 mart tarıhınde başlayan laboratuvar UGUR kontrolunun ilk kesin sonuçlan alınmış olmaktadır. Kakaolu Pınar Süt'te hastahk yaratıcı bakteri ürediği kesin raporla saptandı GÖZLEM MUMCU DEMRK ÖYLE... OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK E rken seçlnı koıuiMi >ılan ovkusune doııdu Hcrgün bir venl olasılık ortaja çıkmaktadır. Bııgunkü gazetemizde okuyacağınız gibl şlmdı veni blı durum sozkonusudur. Millet Mecllsi Ba$kanı Kemal ('Uven, \P'nin Meclls BaşkanliKina ^precegl trhen seclm rinergesinln Danışnıa Kurulu ndan KKtirilnıısl znrunlugıına deginmiştii'. Meclis tttıızuğunun ')3'uncu maddeslnln orken Rpçlın l«,in ııvgulanması grretlnl ilerf ^uren Gilven, «'H'unru mnd de gayet açık ve kesın, erken se 20 milyon lira değerinde 600 kilo plaka esrar ele geçirildi Içel ve lstanbul Emniyet Mü dürlüklerl Narkotık şube detek tıflen yurt dışı değeri 20 mıl>on lıra olan 600 kılo plaka ha lınde esrar'a elkoymuş, kaçakçıllkla ilgili 10 klşiyi de gözaltı na almışlardır ıs güııden bu ya na sUrdUrülen aralıksır operas yon sırasında kaçakçılar, Hollan da va sevkedeceklerı uvuşturucu maddeyi. Lübnandan Tıırklyeye getirdikten sonra Gazlantep Baş pınar bdlgesınde gizlemişler. da ha sonra da lstanbula gotürmüş lerdır Naıkotık büro detektiflerl Ga zıantep'ten beri ızlediklerı ka çakçılann. esrar yüklü kamyo nıınun ıki gün once îstanbul'a geldigıni saptamışlaıdır Çevrede geniş önlemler ahndıktan sonra (Devamı Sa 9, Sü. 5 de) Yılan Öyküsü çlmle ilgill önerçe Danışma Ku lulu'nun gorüşü ahndıktan sonra Anavasa Komısyonunda gorüşülüı Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda gbrUşülduk ten sonra açık oya sunulur» demiştir. Ortava çıkan yenl duruma gfire erken seçim önerfccslnln D»nışma Kurulundan goçlrilınesl kaçınılmaz hir kuşul Nayılıııaktadır. Danı^mu Kurulu, Mecllate Grupu hulunan sivasal pnrtl temsUcUerınln tam olarak katilmanıvln olıısmaktadır. Bir sivait parlinln temnilcisl Danışma Kurııluna katılmadan çalışmaTa ıreçilrmeınektedlr. Rugune kadar ujjrulama hovledlr. >leclls Başkanı Kemal (.üven, 13'uncü maddeyi u>gulamak 7orunda oldugunu keslnilkle bellrtmiştlr. Ne var M MSP'nin oteden herl erken lerlme karşı oldugu blllnmektedir. Genel Başkan Krbakan'a före. erken seçlme gltmek Nte>enler vanlif voldaduiar. Erken «eçime Rİdecek yerde «Büyük Türkive»vl kurmak için çahşmak, temel atmak »ereMr. AP'nin «Bü• •*• (Derami Sa 9 Sü 8 ıl.ıl MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI ÇOK ULUSLU ŞiRKETLER VE TÜRKiYE Doç. Dr, Cem ALPARın Incelemesı Bugün 4 Sayfada TAN ORAL'ın ÇıZGlSıYLE (5. Sayfada) aşbakan Demirel'ln demagojlk uldırılan gun geçttkçe artmaktadır. Kendi Iktldaruıda, vıi7blnlerce Işçlyı Alınanya'va goçe /.oılaian Demlrel, C.HP'nin 6nerdig( «Köy Kent Projesinln», kovlınu zorla kojıinden koparıp, goç baş. latacnKinı ileri siırmektodlr. hon (tuıılerde, bir haşka drnı.iKojl fırtınası da ( III* TİP ilişkllerl ııedenivlc urtulıgı kasıp Uavurdu Dcınirel, solun bir «vamaç» oldugunu, CHP'ntn bu tamaçta kayıp, nonıında TİP Ile blrlr^tJğlnl soylejerek, aklı »ıra, ( HP'niıı komünlstlijinl» kanıtla)i\erdi Uemlrere gore, TİP, «Bolıicülük» \ B «Komunlstllk» nedenlyle kapatılmıştır Öyle^se CHP'nln komunistllk nedenlyle kapatılan bir partiyle İUşldsj CHP'nln de komünlst olduğunıı gOHtermektedlr Yalaıı \e yanlış a>nı noktadan kavnaklanmaktadır. TtP Anayasa Mahkemeai tarafından «Komunistllk» nedenlyle kapatılmamıştır. Bir Başbakunın, gerçeklerl bu kadar arıkça çarpıtması, artık devlet hayatımız Içln alışılagclen olaylardan olmuştur. Bu nedenle, bu tutumu hiç yadırgamamak gereklr Ovle amma. bazı gerçeklerf de, lyice vurgulamak gerekmeı ml" . TtP, 1 Mart Faşi/nılnln toru clıunanı arasında. «Bbluclllük» neıtenivle kapatılmı*tır A>nı dönemde. Necmetlln Erbakan'ın llderi hıılundıığıı «Millı Mzaın Partlsi», Ataturk IIkelerlne ayları tutumu nedenlyle, TtP'ln kapatılmanına ka(Devamı Sa 9, Su. 7 de) B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog