Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAY1NLARI YAKINDA ÇIKIYOR: Anadolu'da ve Sosyalist Ülkelerde Melih Cevdet Anday 20 LiRA 53. ril; SAYI: 18910 îeteme Adresl Çagdaş Yayınlan Halkevi Sokak 39/41 Cagaloğlu tSTANBUL umhuriye Kurucusu: YUNTJS NADİ 200 KURUÎ Sovyetler Birlıgı :1e olan ılışkılennde bugüne degın goruien gelısmeler dzetlendıkten sonra, Turlaye'nln NATO'nun hem erı onem:ı, hem de en tehlikelf uyelennden bın oldugu, 480 bın kışıhk ordusuyla Ittıfak ıçinde ıklncı büvuk savaş gucune sahıp ülke dvırumunda bulundugu belirtilmelrtedır (Devunı Sa, •, Sfi. S de) hse son: 2 N I S A N beklemel.ler: 5 N I S A N 3 bcylcr bamthankat 2KONAr ı f 7 | W I | D 22 MAIT 1977 SALI Denizkurdu 77 tatbikatı sürerken, Yunanistan'ın da tatbikat yapacağını açıklaması üzerine 1. Ordu ve Ege Ordusunun teyakkuz durumuna geçirileceği bildiriliyor Der Spiegel : "TürkSovyet ilişkileri ABD ve Yunanistan'ı kaygılandırıyor Federal Almanya'da yayımlanan «Der Spı egel» adlı haftalık dergıde «Türkıye NATO'dan ayrılıyor nrn'ı başlığı aitında yer alan genış yazıda, Dısışleri Bskanı îhsan Sabn Çağlayangil'ın Sovyetler Bırlığı'nı zıyaretı nederuyle Türk Amenkan, Türk Yunan ve Turk Sovyet iliskıleri incelenmektedir Yazıda Türkıye'nln ABD, Yunanıstaa ve Güvenlik Kurulu Ege için bugün toplanıyor ANKARA, (Comhnrlyet Bflrosu) Turk Sılâhlı Kuvvetlerınce Ege Denizind» baslarüan Denizkurdu 77 tatbücatının uluslararası sular fle Yunanlstan tarafından kapalı rutulan FIR sahasında geçecek en onemll bolümu bugün Mıllî Oivenlik Kurulunun yapacagı olaganıisrii topianüsznda izlenecektir Deniz Kuvvetlerl Komutanlığınca 7. bblgenın denlzcilere ve havaolara kapaülraasından sonra Yunanistan'ın da Naksos adası çevresındekl 4. bölgeye yakın alanda ve kendl karasulan içlnde tatbikat yapacagını açıklaması U zerıne TSK'nın 1. Ordu ve Ege Ordusu «Teyakkuz» durumuna geçırılecektır. Denız Kuvvetlenne bağlı çıkarraa gemılen, destroyer ve denızaltılann dıin sabahtan ıtıbaren sırasıyla Çanakkale Boğazı, tzmır Korfezı ve Antalya Lımanmdan aynlarak ak^am saatlerinde Ege Deniztndekı tatbikat bolgelenne ulastıklan belırlenmiştır Hava Kuvvetlenne baglı çeşıtli npt« Jet savaş uçaklarının da bu sa bahtan Itıbaren bırliklennden aynlarak daha önce Dısişleri Bakanlığınca blldırJen hava sah^sı İçinde seyretmelerı programlanmıştır Denizkurdu 77 ta'bıkatı süresınce Denız Kuvıefler.ne bağ lı der.ız araçlannca gostenlecek hedeflere Hava Kuvvetlen uçaklannca a'ış yapılacagı, savaş uçaklannca taşınacak havadaki hedef gostergelennde denız üsrun den uçaksax'ar sılahianyla gerçek mermı kullanılacafı ögrenılmıştır. Ormancılar: "Faşist tırmanışın bir simgesi olacağı için ormancılık günü Türkiye'de kutlanamaz,, 4NK.4R*. <Cumhıırijet Bürostı) Dunya ormancılık gunu nederuyle ortak bır açıklama yapan Orman Mühendıslen Odası, Tek ruk Ormaneılar Dernegi. Turkıye Ormancılar Demegı ve Tum Ormancılık Personelı Dernegi yönetıcılerı, «Her gun sokaklarda, evlerde ve okullarda gençler, ışçıler '.e ajdınlar olduruldukçe, halkımızın en demokrafık ısfem (Deıamı Sa. 9. Sü. 2 de) Gaziantep'te seçmen listelerinin denetimi sırasında çıkan olayda iki yurttaş olduruJdu I Komandoların, yurdun çeşitli yerlerinde dün de sürdürdükler! eylemler sonucu çok sayıda yaralanan oldu Istanbul'da bir öğrenci daha bilinmeyen kişilerce kurşunfanıp ağır yaralandı (Cumhuriyet Haber Merkezi) Gazıantep'ın Nızıp Uçesıne baglı Uluyatır lcasabasında seçmen listelerinin kontrolu sırasında CHP ve AP'iüer arasında çıkan çaUşmada ikı kişi olmüstür Yurtta komando saldınlan ve sıddet olaylan sürerken. Istanbul'da, kurşun yagmuruna tutulan Yüdız İDMMA ogrencısı Hul kı Ulasan afır biçımde yaralar. mıştır Yme Is^anbul da. İTL' de ogrenımi engelleyen komandolar bır ogrencıyı tabancayla vurmus lar, Ankara'da ıkısı agır olmak uzere 10 oğrencı jarslanmıştır. Izmır'de, Valı Konagı oncekı geco oılınmeyen kişilerce k^r şunlanmış, 51 gün sonra yeruaen ogretıme başlayan Konya DM>'A dakı olaylarda ıse 4"u agır. ı2 ogrencı \aralanmıştır Tunceh' de de lıse ogrencılerının ça'ış masında 30 genç "^ıralanınıstır m i i GÜVEMIİK KURULU M:llî GuvenliK Kurulanun bu sabah Cumhurbaşkanı Fahrı Ko(Devsmı Sa 9, Sü. 1 de) Hindistan'da seçimi ve milletvekilliğini kaybeden Bayan Gandi'nin yerine Başbakanlık için Morarji Desai ve Jagjivan Ram'ın adları geçiyor TENt DELHt Hindıstan seçimlennde ı<M7'den beri ulkeyı yo netmekte olan Kongre Partısı'nın bUrük bir yenılgıye ugraması, bu arada 11 yıllık Başbakan Indra Gandı'nın ve kuçük oğlu Sanjay"ın kendi bolgelennde Mılletvekılı seçılememeleri dunya kamuoyunda genış yankılar uyandarmıştır. Hındistan'da Başbakanlığın en kuvvetlı adayları olarak Janata Partısl hderi Morarjl Desaı ıle Demokrası İçin Yenı KongTe Par tısı lıderı Jagjivan Rara gosterılmektedır. Çarşamba gunu başla;an ve beş gun suren genel seçırruerden sonra oylann buyuk çogunlugunun sayımı tamamlanmış, ve 542 uyelı parlamentonun 400 uye sı bellı olmuştur Bu 400 sandalyeden 188'ını mu halefettekı Halk Partısı (Janata), 130'unu ıktıdardakı Kongre Partısi, gerı kalanlan Ise dığer partıler kazanmışlardır. Tarım Bakam Jagnvan Ram'ın Demokrası Içın Yenı KongTe Partısı 11, Marksıst Komunıst Partısı 13, Anna Dmk (Tamı: Partısı) 19, Sovyet yanlısı Komunıst Partisi 6. otekı sıyasal partıler de 27 uyelık sagîamışlardır. Ilk seçım sonuçlannın alınmasından sonra bır açıklama yapan Cumhurbaşkanı Vekılı E D Jat tı. Bayan fndıra Gandı'nın 21 ay once ılan ettığı olaganustu durama son verıldığıru açıklamıştır Kongre Partısı nın beklenmedık yenılgısı muhalefet çevrelerınde buyuk sevınçîe karşılanmıştır. Partı merkezlennde bu amaçla şenlıkler düzenlenırken sokaklara dokulen halk muhale(Devamı Sa. 9, Sti. 1 de) AP Ortak Grubu yarın "Erken Seçim,,i, MSP Ortak Grubu ise "AP'nin ve Hükümetin durumunu,. görüşecek ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Ortak Grubunun yarm «er ken seçım • konusunu goruşup karara bağlamak uzere toplanması beKİenırken MSP Ortak Gruou da APnın ve hukumetjı durumu>nu goruşmen uzere toplantıya çağırnmıştır MSP yetkılıleri, ortak grupta «Genel siyasai dununıuı degerlendınleceğını» belirrmekle yetınmektedırler. Genel sıyasal durum deSerlendırılırken en baş ta koaiısyonun durumu ve AP nm erken seçım konusundakı tutumu gelmektedir. MSP'run yetkılılenne gore koalısyon ortagı AP'nin, MSP % danışmadan ozellıkle «erken e seçım» konusunda CHP'je çag rıda bulunması, sıyasal neza ketle bağdasmamakradır. MSP' lilere gore AP erken seçım. den yana ıse, bunu MSP'ye da mşmadan CHP'hlere on?remez AP nın bu tutumu koalısyon protokoluna da aykırıdır. MSP Ortak Grubunda, hukümetın durumu gorüşulurken, za man kaldığı takdırde, TRT konusunda MSP'h Şener Battal tarafmdan ha7irlanmıs olan «gensoru> da ele alınabılecektır. Gensoru, bır sure once venl mıs bulunmaktajdı Hükume tm durumu, gnrpta bırıncı pla na gelince, gensorunun gonısulmesıne gerek kalmajabıiecegı ılerı sUrulmektedjr. Bununla bırlıkte AP cerken seçım» onerısını Meclıse verdı gı gun, MSP'nın de TRT ıle ılgılı gensoru onergesını Meclıse vereceğı sövlenmektedır Muha lefet kanadı, CHP ıle DP o sı rada «erken seçım konusundan once goruşülecek olan .gensoru» konusunda MSP ıle bır likte oy kullanacaklarmdan. Demırel hukümetı. düşme ıle karşı karşıja kalabılecektır. IKI KISI OLCTÜ Gazıantep'ın Nızıp ılçesıne b ' 5 lı Uluyahr fMızar» kasabasıraa asılan seçmen listelerinin vok'aması sırasında, AP'lılerle CHP'lıler arasmda tartışmayla başla van kavga daha sonra çatışmina donuşmuştur. Sılâhların kullan'l (Devanu Sa. 9, Sü 4 dc) OEMIREl IMZALADI Bu arada AP Genel Baskanı Suleynıan Demırei, Manısa Mılletvekılı Suleyman Çağlar'ın nazırladığı «Erken Seçım» onergesını dun imzalamıstır Onerge daha sonra APIı Bakaruara goturulmuştur Onergenın yann Mıl(Deramı Sa. 9, Sü. 3 de) Motorin ve fuel oil darhğı yoğunlaşıyor ANKARA, (ANKA) Motorin \e fuel oıl sıkıntısının yurdun çeşıtli ıllermde devam ettığı ve bu nedenle tanm makınalannın yogun bır şekılde kullanılmaya başlaması gereken bu ayda tarım makınalannın ls yapamaz hale geldiği bildırilmektedır. Bu arada Dışışleri Bakanı Çaglayan gıl'ın petrol t«nini Için 2 maHta once Suudı Arabıstan'a daha sonra da muhtemelen Kuveyt e gıdeceğı ogrenılmıştır. îlgılıler motorm ve fuel oıl voklugunun akaryakıt ıthalatının durmasmdan kaynaklandıgını bıldirmısler. TPAO'nun Irak, Lıbya ve çeşıtli komisyonculara 50 mılyon dolardan fazla borcu bulundugunu ve bu borçlarını \adesi geçtığ: halde odeyemedı ğını belırtmışlerdır. Bu durum da Irak ve Lıbva Türkıye'ye uç ay vadelı akarjasıt vermeyı dur durmuslar T e anrak peşın para bdenırse petrol satabdeceklerını belırtmışlerdır Dovız sıkıntısının had safha ya ulaşması ve petrol borçlannm ödenemez hale gelmesı uzer.ne geçen hafta Iran dan 150 mılyon dolarlık petrol kredısı talep edılmıs'ır öte yandan Enerjı Bakanlığı ve TPAO retkilıiennden olusan bır heyet geç«>n hafta içinde Suudı Arabıstan'a gıtmiştır. Dışışle rı Bakanı Çağlayangü'ın de petrol alabılmek uzere 24 martta ı once Suudı Arabıstan'a, daha | sonra da muhtemelen Kmeyt'e , gıdeceğı bıldınlmektedır. Ancak ılgıhler Suudi Arabıstan'ın satıslanrun planlı olduğunu ve çeşr(Devanu Sa 9, Sü. 1 de) , Gazetemıze ve Kurtböke'ye yöneltilen saldırıya tepkiler sürüyor (Cumhuriyet Haber Merkeri) Gazetemıze ve Gene, Yajin Mudurümüz Oktay Kurtböke'.e yapılan saldmlarla ılgıu olarak dun de çok sayıda kjşı va da kurumdan, geçmış olsun ctılekle nnı ıleten ve saldırıyı lunayarı çok sayıda telgral gelmeye de vam etmıştir. Halkevlerı Genel Başkanı Ahmet Yıldız, dun gönderdıgı telg rafta «Atatıirkçü, devnmcı gelenegı surdürmekte bvgu ıle gozlediğım kararü savaşımınızdan ra hatsız olan karşı devrcmcı lıaranlıkçılann Cumhuriyet Gaze tesı'ne yönelttıklerı saldırılan şıddetle protesto eder, devT'mcı utraşmızda başarı dılekler.ınız le saygılar sunanm.» demı^tır TÖBDER Genel Bajkanı G J ekın Gazioglu ıse saldınvı $'d (Devanu Sa 9. Sü. 6 da) Fransa'da sol kanat memnun, hükümet şaşkınlık içinde Kosta DAPONTE PARtS Fransa da genel seçımlenn «provası» olarak nıtelenen Beledıye seçımlennm, Sol Bırlığının parlak başansı ıle sonuçlanması, hukumet çevrelerınde teiaş ve şaşkınlığa yolaçarken, sol kanatta buyük bır memnunlukla karşılanmıstır. Çoğunluğu sosvahst K.omünıst ve radıkallerden oluşan sol b:rlık ov oranmm '» 51.5'ı elde ederken, iktidar partisi oylar• ** 47'sınf çeşıth partıler de »n cak "n 1.5'ını elde etmıştir. Sol bırlık seçımlerın oncekı gün yapılan ikmcı turunda 40 bmın üzerındekı nüfuslu 64 kentte oylann çogunluğunu sağlamı«tır Valery Gıscard d'Estajnç'in bırlesık solun adayı Françoıs Mıtterand'a karşı zaferıjle sonuç lanan 1974 Başkanlık seçımîsrınde asTiı kentierde oyiarın % 52' sııı;, Gıscard d"Estaîng, *" 47,5'mı solun adavı kazanmi'tı. Geçen 13 martta j'apılan tlk tur seçımlerde Pans'te ıktıdarın ıkı adayı. Chırac ve d'Ornano arasmda bır tercıh japüama mış, fakat dun yapılan ılcıncı tur seçımlerde Jacques Chırac re arkadaşları Parıs Be'edıye Mechsm'n 1 9 sandalyesmdei Ü (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) ANKARA. (Cumhnriyet Bürosn) Ulusal elektrık sısternme bağlı enerjı nakii hatlannda meydana gelen arızalar nedenıyle başta îstanbul Ankara ve îzmır olmak uzere bırçok ılde, yaklaşık bir ay süreyle elektrik kısıtlamasına gıdıleceğı açıklanmıştır. TEK yetkılıleri, Gokçekaya hıdroelektnk santralını Istanbul'a ve Seyıtomer Ter mık santrallerme bağlayan 380 bın voltluk enerji nakıl hatlannda toplam 10 dıreğm fırtına nedenıyle yıkıldığını, 154 bın voltluk Malatya, Adıyaman enerji nakıl hattında ıse anzalar mevdana geldığjnı be):rtereK bu nedenle anılan santrallerden beslenen ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) TRT Genel Mudurü Şabân Karataş, dıin duzen:edıg! basın top!ant:smda, TRT personelıyle ılgih Danıştay kararlarmı uvgulayacagını söylemıştır. Ote yandan TRT Genel MUdurlügtinde gorevlı 800 dolayında personei de dun ışçı memur kıyımını protesto ıçın yemek boykotu yapmışlardır. TRT Genel Müduru basın toplantısında Seçım Kurulu'nun kenaısıv'.e ılgılı kararını değerlendınrken, «TRT'nın Anavasa'nm ve kanunun ongordugu esaslara avkırı yayın yaptığı ve tarafsızlık ılkesınden uzaklaştıgı veva Genel Mudıirun gorevı ıle ılgılı olarak agır bır hızmet kusuru BULENT ECEVIT, ERBAKAN'IN TV KONUŞMASINDA YER ALAN IDDIALARI YANITLAMAK IÇIN TRT'YE BÂŞVÜRDU ANKARA. (Cumhnriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, TRT Genel Mudürluğune gonderdığı mektupta, MSP Genel Başkanı N'ecmettm Erbakan'ın TV'de yaptığı konuşma nedenJyle CHP'ne cevap hakkı doğdugun dan soz ederek bu konuda gerekli ıslemın yerıne getırılmesını ıstemıştır. Erbakan'm televızyonda 1 saat 45 dakıka süren konuşmasında süreklı olarak CHP' nm tutumu ve demokratık sol anlayışını yanlıs biçımde anlattığını mektubunda savunan Ecent, sıralad^ı 9 behrgm cîrnek konusunda cevap haklannın doğ duğu karusında olduklarım bıldırmıştir. Ecent mejitubunda «TRT Sıyasî Yayınlar Kakem Ku rulunca DP'run 7 mart gunlu baş vurusu konusunda 11 mart gunü venlen kararın» bu konuda CHP nın cevap hakkı doğduğunu kanıtlayıcı nıtelıkte olduğu görüşüne de yer vermıştır. CHP Genel Başkanı Ecevıt'ın dün TRT Genel Müdurlüğune gonderdığı mektupta Erbakan'ın konuşmasmdan şu ornekler yer almıstır: «1. Konuşmada «Cumhunyet Halk Partisi Solcu gorüşü temsü edıyor» denıldıkten sonra, (Devanu Sa. 9. Sü. 7 de) Seçmen kütükleri bugün askıdan indirilecek ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Seçmen kutuklen bu sksam askıdan mdırılecek. kütuk yazımına ıtıraz ıse jarın akşama kadar yapılabüecektır. Yann akşam 17 00'den itıbaren yazımlara ıtiraz da sona erecektır. (De\amı Sa < Sü. S da) t Bir çok ilde 1 ay süreyle elektrikler kısıtlanacak ıl ve ilçelerde elektrik kısıtlamasına gıtmek zorunda kaldıklarmı bıldırmışlerdır. Keban santralmden beslenen Guney ve Gü neydoğu bolgelerı ıle Trakya bolgelerinde elestnk kesıntısı yapılmayacağı bıldıriimıştır Ankara, îstanbul ve Izmır'de uygulanacak olan kesıntı programları bu illerin elektrık ıdarelennce saptanacaktır Elektnk kısıtlaması uygulamasma dun Ankara da başlanmıştır. Isanbul'da arızalar gıderilinceye ka1 dar elektrı ? kısıntısı uygulanacak semtler ve saa'len şoyledır. < Devanu Sa 9, Su. 6 da) Karataş: "Danıştay kararlarını uygulayacağım,, işlecbğl volundaki ıddıalar hakkında olumstız goaış ortaja çıkmıştır » şeklınde konuşmuştur. Karataş bu konuda «demek kı. bu ıddıa'.ara muhatao unıtelerımız sorevlenni Anayasanın TRT Kanunu'nun koyduğu esaslara uvgun olarax japmakta dır ve TRT tarafsızdır» demıstır Karataş sorulan cevsp'arsd'.rırken TRT personelı ıle ılgıli Danıştay kararlarını uygulayacağı nı sojlemış. pohtıka%a aîılması ıçm her hangı bir engel bulunmadıgını be'.ırtmışür. TRT'nin «devlet içinde devlet olmasına karşı olduğunu» soyleren Genel Müdur, ıstıîayı dusünmedığını açıklamış. MSP'nın (Devanu Sa. 9. Sü. S de) BiR TÜRK ŞiLEBiNi ALIKOYAN ÎSRAiLULER, 4 KiŞiLiK MÜRETTEBATI TUTUKLADILAR HAYFA, (IsraU) Turk bandıralı «Okanlar» şılebı'run 4 k:şıhk murettebatı Israıl Guvenlık makamları tarafmdan tutuklanmıştır. 250 tonluk «Orfanlar» şılebı, Hayfa lımanına yanaştıktan sonra goz altına almmış ve murettebatı sorguya çekılmek uzere bır karakola goturulmuştur. Israıl polıstnın ıdd<asma gore, aynı tekne geçen Eylul ayında, TelAvıv yakınlarmda bır plâja, (Deramı Sa. 9. Sü g de) GÖZLEM UĞUR MUMCU BOŞA GAYRET. EFES PiLSEN BiRASINA ZAM YAPILDI IZMtR, (Cumhuriyet Ege Bü roMi) Tuborg'un aroından Efes Pılsen bırasına da zam yapıl iığı açıklanmıştır. Bundan boye. ıç fi"atı 325 kuruş olan ku;uk boy Efes Pılsen 375. 400 ku•uş olan buvuk bovu 500 kuruşan satılacaktır Pabrıka vetkıılen, zamla ılgılı olarak şu ayklamayı vapmışlardır: «Bu arada kuçuk bovu da, bu nlk boyu da 125 kuruş olan şı$e lepozıtolan 200 kuruşa MiKsel ümıştır. Şışe'.erin mahvetı e^alen 200 kuruşun uzermdedü O: lerek artaj malıyetîer ve işçı nderlerl bıradakı bu fıvat artııtnmı sorunlu kılmıştır.» Osmanlı Bankası Fındıkzade Şubesini soymağa kalkan kişi ancak 4200 lira çalabildi Osmanlı Bankasınm Fındıkzade Şubesı dun s.lanlı bır kışı tarafmdan soyulmuştur Banka vez nedanru da tabanca ıle yaralayan soyguncu kasadan 4200 lira aldıktan sonra kaçmıştır. 13 30 sıralannda bankava muşten gıbı gıren soyguncu, tabancasını çekerek veznenm önune gıtmiştır. Gorgu tanıklanna Kore, esmer, bıyık'.ı ve 18 20 •vaşlarında oldugu bıldırılen sovsnncu veznedan sılahla tehdıt ederek, kasadakı tum paralarm Kendısıne venlmesını istemıştır. Veznedar Cemıl Çuha, so'guncu va kasadan 4200 lıra uzatmıç, sılahlı genç bunun uzenne «Bu*un hepsın! ıstıvorum» dıye bagırmıştır. Veznedar kasada baska para olmadı^tnı soylevınce sı(Devanu Sa 9, Su. 7 de) B Başkent Notları.. Perşembe'nin gelişi Fikret OTYAM AN'KARA Yazmıştık bır ra manlar, sıra basına gelece^ d;ve Geldı, gazetemıze \e Genel Va yın Mudurumuz Kurtbokeve. Daha önce, fotoğraf çeken meslekdaşlarımıza, haber koşturan (Deıanu Sz 9, Sü. 5 de) n gerguı ortamda hergun bir ola» bekliyoruz. ÇünkS artık, kaba kuvvet butün ülkede egemenliğini ilan etmistir. Bu ortamda saldırganlann amaçlarından blri de, ilerici basını susturmaktjr. Cumartcsi gunu, gazetemiz Genel Vayuı Müduru Oktay Kurtboke'\e yapılan saldırı, bu özlemin en ilkel bclirtilerinden biridir. Cumhuriyet Gazetesi, yarun vüzvılı aşan tanh kesidl İçinde, «Cumhuriyet ilkeierini» savunmaktadır. Cumöuriyetımizin, ilerici ve Atatürk'çü ilkeleri, bu gazetede satır satır «avunulmuştur. Hemen hemen her dönemde tutucu, çıkarcı ve gerici çevreler, Cumhuriyet Gazetesiyle uğTaşmayı, gericilik ve çıkarcılıklanmn gereği saymışlardır. Son günlerdeki saldınlan izlivorsunuz. Hemen hemen hergün, bir Cumhuriyet okuru dövülüyor, Cumhuriyet gazetesi satan gazete luyileri adlanna «UIkücii> denilen sokak çeteleri tarafmdan yakıUyor, vıtalıyor. rsedir bunlaruı anlamı? .. Bunlann anlarnı açıktır. Tarım vüzyıldır. onurlu ujrrasını, ilerici çizgideki kavgasını surdüren Cumhuriyet Gazetesi, bir kez yıldırılırsa. korkutulursa, urkütülürse, bu çıkarcılar, bu gericiler rahat nefes alacaklardır. Milyonluk Uzrninat davalan açıyorlar.. olmuyor. Reklimlannı kesmeye kalkıyoriar.. Olmuyor. Okurlarmı dövuyorlar.. Olmuyor, Muhabirlerine saldınyorlar.. Olmuyor. Vazarlannı tutukluyorlar.. Olmuyor. Cumhuriyet bir «devrim mesalesi» gibl, gericiliğin. tu(Devanu Sa 9, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog