Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Y^KINDA ÇIKIYOR: nadolu'da ve Sosyalist Ülkelerde Melih Cevdet Anday îstenvs Adresı Çagdaş Yajınlan Halkevl Sokak 39 41 Cağaloglu İSTANBUL 20 LİRA 53. Yll; SAYI: 18909 umhuri Kuructtsn: YTJNUS NADÎ 200 Vergi Kanunları Yönünden Örneklerle Genel Muhasebe ve feyanna|ie düzenlenmesi EMIN SULEYMA* TANBIVERMİS GENÇ I Malıye Bakanlıgı Malıye Bakanlı* Gehrler Kontrolorü Gelirler Kontroîbra ' lîîüpçılardan aravuıız. Genel Dacıtım BVTEŞ 768 Sayfa cıltli fıvatı 220 T L 21 MAIT 1977 PAZARTBJ içişleri Bakanı: 'Uçağa silâhlı iki çocuğun girmesinde sorumluluğu olanların saptanmasına çahşılıyor,, (Cumhumet Haber Merkezı) ışlerı Bakanı Oguzhan Asıl c, «Dıyarbakır» uçagını onceTin Beyrı' a ır.dıren ıkı ha\a sanınjı sılahlı olarak uçaga 1 bındıklennın araştırıldıgını olayda ıhmallerı gorulen go ılenn cezalandınlacagını bıl rken Dıyarbakır Bağlar Or culu son sınıfından beklemeL ıeft Guzel ıle Ismaıl Aşan'ın ıncalannı botlaımın ıçmdP £a soktuklannın sanıldıgı Dı yarbakır po^s yetkılüerinee açık lanmıştır Ote landan, Lubnan Başbaka m Selım El Hos, ıkı Turk'un ladesı konusunda «olayla ügılı sorışturmamn jşıgında karar \enlecegınıı bıldırmıştır Başbaxan Lubnan makamlarma t«shrn olan ıkı gencın behrlı bır orgute mensup olmadığım da be.ırtmış tır Lubnan Iç Guvenlık Örgutu ya;nnladıgı resrm bıldınde hava Korsarüarının kendılennın bır Pılıstın karnpma gorurulmesını ıstedıklennı behrtm'sUr Bıldırı de, haia korsanlarınm ıfadelen nm alınması ıçın Bevrut Baçsav clı*ıra tes.ım edıldıkler açık lanmıştır Bu arada R^uter (Dciamı S a 9. Su 5 de) (KAÇIRILAN I Ç \ K MtRETTEB\TI \ E YOLCrLARl\XA Y*PILAN RÖPORTAJ 5. S\\FAMIZD4DIR.) Ecevit; "Demirel bü} ük başarı gibi gösterdigi hükümetine artık keııdisi de tahammül edemivor,, dedi • ERKEN SEÇIM KARARI ALINAN AP TEMSILCILER MECLISI NDE EN ÇOK MSP'YE ÇAÎILDI BURSA'OA KONUJAN ERBAKAN .BU TRT !LE SEÇIME GIMLMEZ. nın kendısını çıkarmasını ıst»yor » demıştır AP'jı 12 mart donem.nde cie kuvudan çıkaran partın n CHP» oldjğunu belırten Ecevit fcınuşmasını şoyle surdürmus•ar «1%5'den sonrakt ıktıdar do nemlennde de son 'kı yi.Vif. ^ukumet doiernler'nde de mıl.e t mızı duşman cephele'"e bol mek ıçm eller nden gelenı van ı mışlardır 1971 oncesınde de (Devaraı Sa 9, Su. 1 dot AVKAR4 (Cumhuriyet Btirosu) CHP Genel Başkanı Bulent E cevıt tdun partı genel merkez'r de duzenledığı basm toplantısııi aa Başbakan ve KP Genel Ba« kanı Suleyman Demırel'ı ağıbır dllle eleştırmış «Demırel, bu \uk başarı gıbı gos'erdıg1 hu kumetır.e iimdı kendısı de ta hammul edemı> or Kurtuluçu CHP'nın jardımnıa seçımîer bTıtaç av one almakta goruvor Kendı kazd.ğı kuvudan, CHP Gazetemize ve Kurtböke'ye yapılan saldırı kınanıyor (CtMHlRtYET HABER MEBKEZÎ) Gazetemız« ve Genel Va^m Mijdurumüz Oktav Kartboke ye oncekı gun AP"Jlerce dUz«>nlenen saldınva tepkıler dun de yogun bır b.Çimde surmuştur Bursa'da bır demeç veren Içışlen Bakanı Oguznar Asılturk kımsenın kımseye fıkrını kaba kuvvetle kabuı ettıremejeceğını behrtmış «Saldın nereden gelirse gelsm, kışı kım olursa olsun, yakaıanıp adaletp verıleceğmı» sovlemışnr Dun de çok sayıda kışı ve knruîujtan geçmış olsun telgTafı gelmıştır (Devamı S» 9. Sfi. 7 de) Gözaltına alınan 8 saldırgandan biri tutuklandı ı."7Tltına alınanlardan Sadık Kaplan GAZETEMİZE SALDIRAN AP'LILER EMINONÜ EMNİYET AMIRLIĞI'NDE GOZALIINDA TUTULDUKLARI SURE BOYUNCA, ARKADAJLARI, CUMHURİYET MUHABIRIERINI TEHDIT EDEREK IÇERI AIMADIUR VE GOREV YAPMALARINI ENGELIEDILER Saldırı | eleteklcrdı, beUıvorduk. • Fıdan gıbi cençlerın sokak ortasında ıçupe guııacımasızca kurşunlandıgı, ıcı ogretım üjclerinin ulu ı bakarete uğradığı. yurllakantınlenn basıldığı, anarn Kittikçe yoğunlaşarak kol 1İRİ bir ortamda bu gidişe r'» deme\i gorev bilen \e turlu baskiya karşuı çoırnurdurmektcn yılmayan Cumıvefe tahammnl edemedikbesbelli ortadaydı. evleun rad>ohuııu. televizyoıı \asa dısı >ollardan ele genışlerdi. *vnca çarşaf çarşaf etelen. derjrileri »ardı Tann günu bizi boy hedefl alı, Babıalinın Pravdası dtve Jannca kamuorunda kiiçak firmeve çauşıvorlardı. Atan çamurun binde biri yeribulsa Cumhurivet halk RÖde bugunku sayguılığını koafcilir mivdi" aşaratnaıacaklannı anlayınllkin okurlannuza, sonra da ilere t&r. diktiler. Sekizl onu arava gelip (tek başlarına t>ir şeve cesaret edemezler) ıde Cnmhuriyet (jordükleri ınm yurttaşlara saldınyor, etevi aüp parçalıyor, direnirokuru hırpalıyor, dövuvorlı. Bununla vetinmedller, ı kavnapına Inip bayilerin iânlanndaki çazeteleri yağetmeve, mfydanlarda yakya başladılar. >u da yetmeyince işte nlbayet lunıza gelip davandılar, kulerle, tehdıtlcrle sesimızi kıUecekJenni umuvorlar. Kim r, bandan da bır sonuç aladıklanıu gorunce yann belkl la Uen gitmevi, Ctunhuriveti amaz hale çettrmeyi de denek istiyeceklerdir. taber verelim, gayretlerl boladır. Dünyanın hiç bir yerinkaba kuvvetle düşüncenin dldiği gorülmemiştir. tftlra temiz insanJan lekelemek de ay defildlr. Bugun bize Balinin Pravdası diyenlerin ba»rı bu gazetenin knrncusnnn vaktiyle bolşevik olmakia luyorlardı. Onlaruı gözunde •du emperyalizme karşı saımak uzere Mnstafa Ketnal'vanında çalışraak bolşevikliktımiUzlere uşaklık etmeyi ş^ sayan satünıış Babıâbve goMustafa Kemal baş bolşerik920a«in Anadoln'sunda YcGun'ün yaptığını 1970'lerin rkiye'sinde bugun Cumhurisurdurmektedır. Başımııda ıtürk gibi bir onderden yokı bulunduğumuz ıçın gorevizin daha guç olduğu soyleneir. Sanınz bu rarjn dofru olıvacaktır Cumhuriyet, bütun cunu Ataturk devrimlerinin hştirdl|ı ilerici avduüar orsundan almaktadır. fiaba kuvrete başvurarak o iuyu yok etmek isc olanak Birlik Paıtisi CHP nin . birle§me önerisini reddettî AVKAR*. (Cumhurivet Burovu) TBP Genel Başkanı Mustafa Tımısı CHP'nın çagnsını reddet*ıklerını açıklatnıştır Dün bu konuda yaptığı açıUamada «Ne >taıık kı, CHP onenmızı basıt bır oı hesabına dokmuş \e boyleoe empervalızme ve fasızme karşı tavizci ve uzlaşinacı ta\rmı gostermış tır Bu demokrssimiz «dına üEtıntu verlcıdır» riıven TBP Gene! Baskanı Tımısı sunlan soy lemıştır «Ozeıie\e(ek olursak TBP Genel Yone ım Kurulu CHP Genel Yonptım Kuruıunun partımızin kapatılması şartıyla oırleşme şart lanr.ı gorusme ıstemmı, çogulcu demokratık parlamenter sıstemımız CHP'je amaçta ve "emel ılkelerde esaslı görtış ayrılıklarımız olması yönünden ve vıllarca surdürduğumuz (Devamı Sa. 9, Su 3 de) Bilecikte iki yük treni çarpıştı 5 kİ£İ öldü, 6 kişi yaralandı BÎLECtK. (Cumhurl\et) Bılecık'le Karakov arasır.da dun saoaha .<arşı 01^50 sıralarında ıkı yuk trenının çarpışmasıvla meydana gelen kazada 5 kışı olmuş, 6 kışı de yaralanmıştır Kazadan sonra demırvolu hattı kapanmıştır Makınıst Şevıtet Kose '•onetımındekı 5068 sayüı yük treni ile maklnist Sabrl Erslnan'ın yonettığı 63 njmarah yuk trenlen çarpışmıştır Kazada her ıkı makirust ıle Mehmet Mollaoğlu Osman Avdas \e Bektaş Demır adlı erler olmuştur Yaralı'ar Bılecık Devlet ve Eskışehır DDY Hastanelenne kaldınlmıştır Yuk trenlerınm çarpışması sonucu Bılecık Eskışehır arası kapandtgı içın Doğu ve Anadolu Ekspreslennde bulunan yolcular otobüslerle Bılecik ve Karakoy ıstasyonların(Devsmi Sa 9. Sö. 5 de) Gazetemızın merkez bınası 0nunde oncekı gun gosten yapan sıjah çelenk koyup, gazetemı/ Genel Yayın Mudurü Oktay K u r boke'ye saldıran, gazete yakası ve «Cumhuriyet» yazılı panolan kran AP Gençlık Kollarına bağ ı olduklan saptanan sekız kışi dun adhyeye verümışler ve bunlardan bın tutuklanarak cezaevınp gonderılmıştır. Tutuklanan AP II Gençlık Kolunda gorevlı Yılmar Gunaydın ıle serbest bırakılan yedı kışı toplantı \e gosten yurlıyuşlen kanununa aykm davranıştan yargılanacaklardır YÎNiDEN OIAY (IKARMAK iSTEDilER Emınonu Emnıyet Amırlığlnce gözaltına alınan kışıler hakkında bılgı almak ve zanlı olduklan id dıa olunan kışılerın fotograflannı çekmek ısteyen gazetemız mu habın ve foto muhabın tehdıt (Deıamı Sa 9. bu. 6 da) Hindistan'da Kongre Partisi geriliyor, Bayan Gandî ve oğlu seçimi kaybettî TEN'Î DELHİ Hindistan'da Çarşamba gunu başla>an genel seçurüer dun sona ermış, Baş bakan îndıra Gandı ıle kuçuK oğlu Sanjay Gandı seçımı kay betrruşlerdır Seçımlertle ba> an Gandı'nın Kongre Partisı buyuk o> ka.ybına ugramıştır. Ajanslar dun gece varısı Hm dıstan Başbakanı bayan Gandı run Uttar Pradesh eyaletının Rae Barellı bolgesınde seçüeme dığını bıldırmışlerdır Bajan Gandı'nın en kuçuk oglu Sanja; Gandı de, Janata partısının 37 >aşmdakı adayı Ravındra Pra tap Sıngh adlı bır avuia1 karşı sında yenilgıye ugramıştır Bayan Gandı'nın kabınesınde Dışışlen Bakanı olan Şavan ıle Malıye Bakanı Subramanıam ye nıden seçılebılmışlerdır Komunıkasyon Bakanı Daval Şarma seçımı kaybetmıştır Ilk sayıünlarda, 152 sandalje(Devamı S». 9, Su. 5 de) • TBP YONETıM KURUIUKUH KARARINI AÇIKLAYAN 6E NEL B&ŞK&H IıMıSı. PAR TıSıNıN MÜCADEIEYE D£VAM EDECE61H1 B1ID1RD1. KAZA SONUCU BİLECİK DEMIRYOIU KAPANDIGI IÇIN BO GAZIÇI MOTOTRENİ İIE MAVİ TRENIN DUNKU SEFERLERI YA PILAMAOI Antalya'da çatışma: 2'si ağır 5 yaralı var İZMİR, AYDIH VE ISTANBUL'DA 3 OGRENCİ KUR^UNLA YARAUNDI. UŞAK OLAYLARINDA KAYBOLAN KIZ 0GRENC1LERDEN H  I İ HABER YOK. (Camhnıiyet Haber Merkwi) Antalya da dun ogle saatlerın de karşıt göruşlu ıkı grup ogren cı arasmda çıkan çatışmada, ı kısı agır bes kısı yaralanmıştır Bu arada Senk'te ıncelemelerde bulunan CHP'lı parlamenterleı olavlan mala saldırı vonuyle 67 Eylül olaylarına, cana sal dın yonuyle de Menemen olayla nna ben2«tmışlerd3r. tzmır Buca'da komandolann egıt.m enstıtusü kız bolumune saldırısmda ortaokul otrenc,s.ı bır kıı kurşunla yaralanmıştır Er' » rum da da Ataturk Ur.ıversıtes nae okuyar askerı oğıencılerle komandolar kavga e'mışar Aydın \e Istanbul da bırer oğrencı \u rulmuştur Uşak takı olaylarda ka^bo'riueu bılriınlpn ıkı kız o£ rencıden ı«e dun de habpr al:namamıstır ANTAIYA'DA DURUM \rkadaşımız Reha Oz'un Analva dan bıldırdığme gore Isparta Egltım Enstıtusunden oldukJan bıldırılen bır grup og rencı ue Antalya'dan dıger bır grup ofrencı taş, sopa zıncir ve demır çubuklarla bırbırlenne gırmışlerdır Uzun suren çatış mada Abdullah Duruturk ve Yusuf Gtingoren adlı Isparta E gıtım Enstıtusü oğrencılerı afır, Saım Aydan, Celıl Cengız ve Mehmet Kırıl adlı sıvıl kışıler de çeşıth yerlennden yaralanmış CHP'lı parlamenterler Denız Baykal, Fahn özçelık ömer Buyrukçu ve Reşat Oguz dun (Devamı Sa. 9, Sü 4 de) İsvan kakaolu Pınar Sütlerde bakten üremesi konusunda "Gereken yapılacak dedi II Fransa'daki yerel seçimlerde çoğunluğu sol birliği kazandı Kosta DAPONTE P\RIS BaşbaKan Rajmond Barre dan başlayarak tum sıyasal partı lıderleruun «genel seçımlere on hazırhk \eya genel prova» olarafe nıteleüığı bele dıye seçımlerınde dun yapüan ıkıncı turdan sonra, çogunlugu sosjalıst, komunıst ve radıkaller den oluşan sol bırlığının kazandıgı bellı olmuştur Fransa'nm sıyasal yaşamında onemlı etkıler, yankılar getırebılecek bu sonuçlara gore sol bırlığı oy oranının yıizde 52'smı elde etrruştir. Ilk sonuçlara ve bılgısayarların tahmuılenne göre sol bırlığı yuzde 522, ıktıdar çoğunluğu yuzde 46 oy sağlamıştır Seçmenlerın katüma oranı ılk bü gılere gore, yuzde 71'den fazla olmuştur Dunku seçimlerde Sosyalist Partisı, çoğunluk partılennden 16 Komumst Partısı de yedı kenı almışlardır. MuhaleJMm geçen pa aar seçımlerın ılk turunda nuîusu 10 bının ustunde 221 kentten 117 s nı kazandıkları duşunülur \ c bunlara dun kazanılan 20 ye yakın kent da'na eklenırse sol m ıhalefetın başansı daha lyı anlasılabılecektır. Iktıdar çoğun'.ugvına mens ra adaylardan Chirac'ın lıstelen ISP (Devamı Sa 9, Su. 5 de) Muş'ta, yandaşları tutuklanan MSP'liler Âdliye'yi basarak 12 saat çalıştırmadılar MUŞ, (Sezai KAKAOVA bıldiri.TOT) Üç gun once ızınsız gösten ve yürüyuş yaprıkları gerekçesryle, polisçe gözaltına alınan 9 kışiden 51nm tutuklanmasından sonra Adlıye bması onunde toplarutn ve sayılan 500'u bulan MSP' lı bır gnıp, bınanm kapılannı kapatarak 12 saat süreyle ıçen gınş ve çıkışları \asaklamışlanlır Bır sure once şehrın bazı kesımlerıne «Onderımız PeygamberBaşbakan Erbakan yazılı pankartları asmak ısteyen MTTB üyesı bazı oğrencılenn polisçe dağıtılmasından sonra oncekı gun bu demeğe uve 200 kışı ızmsız olarak gosterı ve yuruyuş vapmış lardır Guvenlık kuvvetlen bunlar dan 9 kışıvı emnıyete goturerek gozalöna almıştır. Daha sonra Savcılığa gonderJen * kısıden 5 mın oğle saatlenne dog nı Sulh Ceza Yargıçlıgmda tutuk(De>amı Sa 9. Su. b da) İstanbul ve Ankara'da kiralar 1977'de yüzde 20'den fazla arttırılamayacak \NK\RA, (\NRA) Yargıtav Uçuncu Huıoık Daıresının aldıgı emsal karar uvarınca, Ankara ve Istanbul'da kıralar yuzae 20 den fazla artırüamıjacaktır. Yargıtay Cçuncu Hukuh Daı resı nın karanna gore, kıra artışlan «toptan eşva fıvatlarmda kı artış bj ar*ısm paranm alım gucuı» etfcısı ve mermır aylıklarmdaln katsavı artışı ıle ucretlenndekı artışların kıra degennı arttırıp arttırmadıgının ıncelenmesıyle» belırlenebılecek tır. Buna gore, 1976 1977 donemı içınde toptan eşya fıyatlarındakı artış İstanbul ve Ankara .çın yuzde 15,5 olmuş, geçınme endekslenndekı artış ise yuzde 17 18 olarak belırlenmıştır. Yargı tav kararı geregınce istanbul ve Ankara'da ev sahıplerı, bır yıllık kıra artışını yuzde 20'den fazla yapanuyacaklardır. Ha'.en yururlukte bır kıra ka nunu bulunmadığından ev sahıp lerı ıle kıracılar arasmdakı çıkan anlaşmazlıklar, mahkeme vo l'iyla ve açılan davaya gore çozulebılmektedır Ev sahıplen, va kıra tesbıtı ya da tahhye da\ası açabılmektedırler. Komandolar, ölen işçinin cenazesinde yine saldirılarda bulundular • CUMHUBİYET OKUYAN BİB OĞRENCt • TEGMEN DÖVÜLDU Geçen cuma gunu evıne gıdeı ken oldurulen ışçı Yılmaz Kavmakçı nın cenazesı dun Komando lann gosrerılerı arasmda kaldırıl mıştır Komandolar cenaze sırasında \me saldırgan davranışlarda bulunmuşlar elınde Cumnurıyet buljnan bır tegmenı dovmuşler, ılerıcı jaym satan bayılerı yağmalamışlardır. Komandolar dun oğleden sonra morgun onunde eylemlerını cenaze torenı boyunca sürdurmuşlerdır. Oğrenıldıgme gore, Çemberlıtaş ta smemaya gıtmekte olan sıvıl gıyımlı hava tegmenı saldırıya uğr3mıstır Koltugunun altm da Cumrıurıvet gazetesı bulunan teğmenın komandoların saldırı^ı sırasmda gozluklen kınlmıs yuzunde ve vucudunun çeşıtu verlermde sıyrıklar me\dana gelmış tır Saldırganlar genç subayın an cak «Ben subayım. demesınden sonra kaçmışlardır ITU nun b»ı bolümunde lısansustu ogrencısı olan Tegmen daha sonra bır <,urt taşın vardımıyla, Sultanahmet'tekı înzıbat Merkezıre goturulmuştur Daha sonra Edırnekapı'dpn gelen b.r gnıojn da katılmasıjla 25 jaşındacı ı=çı Yılmaz Kaymakçı nm cenaîesı tekbırler arasmda morgdan ahnmış bır korteı halınde Aksaray a doğru yola çı(De\araı 9. Su. 5 de) Pınar Sutlerınm kakaolu çeşitlctınde bakten üıeme^ı ıızenne bır açıklama yapan istanbul Beledıyesı Başkanı Ahmet Isvan, «Durumu dıkkatle ızlıvoruz Ha"K sağlıgmı vakından ılgılendırcn boylesıne bır durumda gerekh gırısım gostenlecektır» demıştır Bakten uremesı üzenne olay ıle ılgılı soruşturma dennleştmlırken. stenl sutlerîe ügılı herhangı bır yonetmehgm olmadığı ve bu sutlenn Sağlık Bakanlığının ozel ıznıyle üretıldığı ortaya çıkanlmıştır istanbul Beledıye Başkanı tsvan, açüdamasmda, «Halk sağlığı ıle ügılı boyle b u durum bıle yasalann bızlerı nasıl kilıtledlgını çok açık seçık olarak gostermıştır Bılmdığı gıbı, jasa 8üt lerı denetleme yetkısını beledıvelere yuklemekte. ancak üretım merkezmın beledıye sınırlan dışında olması halmde bızı herhangı bır gınsımde bulunmaktan alıkovrnaktadır» demıştır. Is%an kesın sonuç alınmadığı (Devamı Sa. 9, Su. î de) OLAYLARIN ARDINDAKİ NADÎR NADt Erken Seçim Gündemde. *P TemsflcUer Mecllsl erkep seçlm için tavsiye kararı aldı Böylece çevrenln eğllimi saplan dı. Şimdi konu, raerkeıe OIRTJII laşımş biçimde ransinuştır. Yct kıli karar organları bu hafta ı cınde kesin sonucu belirleyecek tır. Ne var ki vurt dmeyindrkı parti oTgütutran tavsiyestne terv dusen bır karara voneunek t>o lav olmıvac Jrtır. Sivasat partilerin çevre örgut lernle merkeı drgutlcrı arasın da. erken seçim konusunda çehsen fîkirler bulunabilir. Partı cruplan, parlamentodaki dunımn defiştirebilecek ve çoçu millcUekllini yerinden edecek bır erken seçime Rİtmekten psıkolo)ik olarak kaçınırlar. Partlnin cevre örgiitlen ve jurt dıizeyındeld üyeleri Ise bir erken seçimde parlamentoya katümaoın yenı olanaklannı değerlerHUririer. Bu bakımdan AP Temsildler Meclisinin erken seçim İçin tav «ive kararuıı dofal kargılamak gerekir. Zaten bu nitelikte bır kurulun erken scçunden kaçınmak karamsarlığını kamuoyu nnunde benimsempsi olası değıldır. Demirel ve arkadaşları. .GERÇEK Tcmsilcüer Meclısım, veni «eçım doğrultusunda karara vonelmtk için aşama etkeni gibi değerlenclırmişlerdir. Eğer AP erken neçim karannı halta içınde alabilirse CHP'nın durumu ne olacaktır? Kuşkusu? onümuzdekı >az m"%sırnının çüçlukien artık hprkosın bıldigı pkonomüı \e sKasal çerçeklerdır. Ekonomık açıdan AP yone tımi ıflas noktasına vakındır sıvasal açıdan kanlı tınnanm suregeliyor. Bu durumda, CAW *** (Devamı Sa 9. Su H dal ABD'den Lubnan'a gönderilen silâhlar alıcı satıcı arasındaki kopukluktan Türkiye'de kaldı İSKE\DERIX (A\K4) Amerıka'dan Luonan a gondenlen onemlı bır partı sılah alıcı satıcı aastndakı kopukluk nedenıyle Isksnderun hmamnda kalmıştır. Lubnan da ıç sa\aşı takıben lıman kapanınca dığer A ıap ülkelerfne olduğu gıbı ba ulkeye gondenlen t'ansıt mallar, Iskenderun I manına gelmeve başlamıştır. Gelen transıt mallar arasmda bulunan «smıth wesson» marsa modern bir partı sılah, alıcı • satıcı arasmda«ı kopukluk nedenıyle yenne uîaşmanıış, Iskenderun lımanma bo(Devanu Sa 9, Su. 5 de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKAEA NOTLAM MAHKEMEYE NASIl VttEBiUR! Yargıtaym karanndan sonra kı ta"~ılann, bır jıllık kıra artışımn juzde 20'den fazla olmasını kaoul etmemelerı halınde, ev sahıp lerı tahhve davası açabılecektır Tahlıye davası ıse, ev sahıbınm kıraya verdığı dane ıle a/m şe hırde ıkamet etmesı şartı üe a çılabılmektedır. (Devamı S» 9. Sti. 5 d=) TAN ORAL'ın ÇıZGıSıYLE (7. Sayîada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog