Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Vergi <anunları Yönünden Örneklerle Genel Mı jhasebe ve Beyanname < düzen.enmesi SULEYMAN EMİN GENÇ TANRIVERMİŞ M&liye Bakanlığı Maliye Bakanhğı Gehrler Kontrolorü Gehrler Kontrolonl Kitapçılard an aravmız. Genel Dağı tun BATEŞ 768 Savfa CİK1 flyatı 220 T.L. 53. YIL, UYI; 18908 umhuriyet Korucusu: FONUS NADİ ÇAĞDAŞ YAKINDA ÇIKIYOR: Anadolu'da ve Ştrt)j&list Ülkelerde Melih Cevdet Anday îsteme Adresi Çağdaş Yayınlan Halkevi Sokak 39/41 Cağaloglu tSTANBUL 20 LiBA 200 KURUJ 20 MART 1977 PAZAR AP Temsilciler Meclisi 'Seçimlerin öne alınması için gerekli işlemlere derhal başlanması,, kararı aldı A.VKARA, ıCumhurbct Burosu) AP Temsilciler Mechsı dunku top Iantısında «Seçımlerm one alınması ıçın gere.<lı işlemlere derhal başlanması» yolunda tavsıye kara n almıştır. Yapılan açıklamada, «Ittıfakla» alınan kararm 22 mart çarşamba gunu yapılacak AP OrUJC Grubunda goruşuleceğı belırtılmıştır. AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demırel AP Temsılcıler Meclısı toplantısından sonra yaptıgı açıklamada, şunları soylerruş tır 'AP Temsilciler Mechsı seçımlenn erken yapılması konusunda gruplara 'avsıye kararı almıştır. Zaten on saat suren AP Ortak Gruplannın da havası budur 67 ılden gelen II Başicanları, mılletın bir an evvel erken seçım yapılması arzusu ıçınde olduklarını ıfade etmışlerdır Ba arzunun tercümanı olarak •"emsılcıler Meclısı gereklı tedbırien almak uzere AP Ortak Grubuna tavsıveye karar vermıştır AP Or tak Grubu çat^amba gıinu toplanarak Temsilciler Mechsı'nın kararı uzerme geregıne tevessül ed* cektır • TH Y uçağını kaçır anlar Beyrut'ta teslim oldu Gazetemizde yayınlanan yolsuzluk haberlerinde adı geçen bir AP ilçe Gençlik Kolu Başkanının yönettiği AP'li gençler, Genel Yayın Müdürümüzü dövmeye kalkıştılar. Cumhuriyet Merkez bina sı önüne siyah çelenk koyan bazı AP Gençlik Kolu üyeleri bir miktar gazete yakıp, ışıklı Cumhuriyet yazan panoları kırdılar, gazetemiz aleyhinde bağırdılar. Gençlerden birinin üstün de AP'li olduğunu gösteren birde kimlik kartı çık tı. Sadık Kaplan adlı bu şahısla 2 kişi daha gözaltına alındı. (HABERIHİZ 7. SAYFADADIR) Bir Anı E sk) demokratlann bevaı ıhtılal» dıye adlandırdıklan 1954 seçimlerlnden az once dl. CHF, 1946'da uyguladığı basn yontemi ile Iktidar olmanın le kendine, ne de ülkeye hiç bir tarar sağiamadığıııı anlaımş gounuyordu. Seçım yasası değişınlmek uzrrejdi. Glzli oy, açık .avıra sistemıne eeçılmek içın aİLşmaUr surdüriıluyordu. Ama ıalk gene de ku^kuluydu. 1946' la göz göre göre hakjonı yiyener bu kez el altından bir taknn >yunlar çevıremezler miydi? Ger • DP sozcüleri i her çıttikleri ~erde açık açık «Hakkjmızı yelirmeyeceğiz. Canunızı alırlar, iTiımnru alamazlar. Millet guçudur, zorbaları silrr geçer» giıllerden meydan okuyncu so>pvler çekiyorlardı. Halk ise btiuk ölçıide suskundu. Bu susnınluğun altında biz yazeteciler ıır kararlılık havasını iyiden iyie sejrebiliyorduk. CHP've, ozelikle Ismet Paşa'va karsı halkta rızpınlık sınınna yaklasan bir üskunluk duygusu egemendi. ?u duyguyu daha çok paslf davanışıyia açığa vuruyordu. Motoikletlı pohslerin eşlik ettijfi umhurbaskanlığı forslu arsbaı ile caddelerden geçerken İsnet Paşa ne denli aras» esld U1>i göremiyordu. Işte o gunlerden birinde bir aç arkadaş Dil \e Tarih Coğafja Fakultesı'nin onunde yuumuz caddeye doniık, ayak stu konuşuyorduk. Derken Isrıet Paşa'nın arabası gorundu, anunıza yakiaştığı zaman araba a\aşladı. Sanırun Paşa Fakulenln konferans salonunda veri•cek bir konsere gıdıyordu. am esas vazıyete geçıp Cumurbaşkanını selamlamanuzın eriydi, yurttaşlık gorevi bunu erektirijordu. Nasü o!du bllmiorum, bu ilgıyi bızden bekleuuş lacak ki, rahmetli Inönu bizen once daıranarak şapkasını ıkarmak suretiyle bizj selamıdı. Biz ise olumlu olumsuz jç bir tepki göstenneden oldunmuz yerde Paşaya baka kalık. Sanki onumuzden Devletin iaşkanı değil de. bekçi Metımet ça geçiyordu. Yalnız ıçımızden irinin, atik davranıp dugmeleıni ilikledJğini, sajgıyU egıle?k Paşarı selamladığını anınılyormn. Bu arkadaşın Inonu'ye arşı ozel bir sevçisi olmadığını, •rslııe onu hiç sevmediiini biyordum. Da\ranışınj nezâkeHe, hiç değilse dış gorüntüyü urtarma gayretine yordum, atta raemnun da oldum. Biz tekilere selince, 1946 seçlmleınln basta ile elde edılmış zorıma sonuçlannı duşunerek rahıetH tnonu'yu devletimizin •eşru başkanı savmıyor. tepkiuzi de ancak bu gibi davranışırımula gosterebillyorduk. Dürnst seçünler yapıldı. CHP, ygar koîullar altında iktidan prçek sahibme, Demokrat Par've devrederek muhalefete çeUdl. Ve aradan vıllar geçti. smet Paşa halk gozünde eskj ibanna kavuşmuş, yeniden uluıın gözbebeği olmuştn. MesleIm gerefi arada bir mnhalefet deri Ismet Inonu ile cörüşuor, ülke sorunlan üstune göüşlerinden vararlanmaya çalışıordum. Ya o arkadas ne oldn diveeksiniz. Hani 1»T« seçimleri one«inde Paşa DilTarlh Falriıl•si'ne Rİrerken herkesten atik avramp saygı duruşuna geçen •CHP EVET m VEYA M M f Z Demırel. bir Kazetecının CHP Genel Başkaru Ecevıt'ın «AP karar alsın, biz seçıme vanz. bıçımındeki soslerım hatırlatmaıı üzenne, «Biz başkasının ne yapacagını bılmeyız îşts karar çıkt! CHP daha once benim eksıgım \ar dıvordu. 30 APlı bulun bız de seçıme vanz dıyordu 160 tane (Doaını Sa. 9, Sü g de) OKTAY KVKTBÖKE SALDIRGAN GKCBÜN TEKME VE TTJMRUKLARITLA KARŞI KARŞIYA (Fotoğntflar: AJi ALAKl'Ş Erdoğsn KÖSEOĞLÜ) SALDIRIYA UGRADIK Gazetemiz dun sabah saat 10 00 10 30 arasmda, bır grup AP*!! gencın saldırısına ligramıs, bu sırada gazeteye gelmekte olan Genel Yayın Mudurumüz O&tav Kurtboke de, gazetenin bahçesuıde saldırgarüar tarafından dovulmek ıstenmlstır. Ulkemızde Cumhurfyet'm ve Atatürk ılkelennm korunması, ongurlükçu demokrasmın verîeşmesı ıçın, \arim yuzyıiı aşkın bir suredır savaşun veren gazetemlze karşı gınşılen bu çırkın saldın oiajı gazetemizde rüm çalışanlan da büyük blçüde üzmüştur. Cumhunyet muhabırlerınin ve çeşitU ajanslann derledıkleri bılgilere, gazetede tanık olup yaşadığımız olayîara gore, saldırıya ılışkın hazırlık VB gelışmeler şoyledır AP GençlıTc Kollan üyesı br gnıp genç, dun sabah AP'nın Cağaloglu'ndakı GençliK Kollan Merkezınde toplanmıştır Burada, gazetemizde bır suredır (Dcvarnı Sa 9, Su. 1 de) Ecevit: "Halkımız erken seçimi kurtuluş olarak gördüğünden CHPde bu isteğe uymayı görev bilir,, ANKARA, (Cıunburiyet Burosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ece\ıt. dun partı genel merkezınde duzenledıfi basm toplantısında Başbakan ve AP Genel BaşKanı Sulejman Demırel'm oncekı gun TV'de haberler arasmda ve dun de Temsılcıler Meclısı'nde yaptığı konuşmaları eleştırmış, «Başbakan Demırel'ın seçjm kampanyasıru halkı ıJdatma çabası uzerıne kuracagı bır kez daha anlaşılmıştır> demıştır. Demırel'ı «demokrası kurallarıyla ve demokrasırun asgarı geregı olan ahlak ılke'.erı ile kendını bağlı saymamakla» suçlayan Ecevit, «AP Genel Başkanı ve Başbakan TV'de rmlleun gozlenne baka baka ustuste yalanlar soyleyebıhjor Başbakanın her gerçek dışı sozU^U vetışebıldıgınrz kadar belgelerıyle gozler onune sermeye devam edecegız Son gılnlenn orneklennden sonra herhalde bundan boyle yurttaşlarımız Başbakan Demırel'ın (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Adı So\adı GAZETEMİZE VE GENEL YAYIN MÜDÜRÜMÜZE SALDIRI KINANIYOR Â ' / Gaze^emue ve Genel Yayın Mudurumüz Oktay Kurtboke'ye dun bır grup AFlı genç tarafından yapılan saldın, demokratık ve ılen cı kuruluşlar tarafından yajınlanan bıldınlerle kınanmıştır. CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, saldırıdan sqnra gazetemızı Ankara'dan telefonla arıjarak geçmış olsun dılegınde bulunmustur Ece\ıt. saldın>i kınadıgını belırterek, <Dun sabah doğrudan dc*ruva ozîurluklere yinelen \enı b:r saldın da Istanbtü'da olmuştur Cumhuriyet Gazetesı'nır Genel Yayın Mudürü'ne Istanbul'da saldırılm^nr Bu saldırıda AP suçustu yakalanmıştır» demişür. AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demırel de saldın konusandakı sorumuzu yanıtlarken «Bu olay bır tertıptır Müyonda bır ıht'male karşı da olsa, olaya adı kanşanlar AP'li çıkarsa kokund«n keser atanm» şeklınde konuşmuştur Dem»reî, Cumhunyet muhabınnden olayı oğrendıkten sonra, Istanbul Valısını telefonla T a amış. ve olay konusunda daha etraflı bılgı almış, bu nedenle de saat 2' de toplanması ge(Devamı Sa 9, Sü. 1 de) ^ ukar d > tdı ve Sovıdı vızılı. foto£r»fı Mpıtık olın Pa"n 7 n muhtarlı^ı seçtm bnlpsmde »cçmen kutugj duzen tıraıe uınd« mı sah r olarak atu nı.t U • •. . j . *. • * llçe^e; 1 Kur l ı j^jl» V, , Sadık Kaplan a. \P sandık jrornlisi olduğuna dair Zertınburnu II re Sfçim Kurulu BaşkBnbğmdsn \erilen kimlik belgesi. SALUJRGIN GENÇLERDEN BIRİ GAZETEYE GIRMEYE ÇALIŞAN GENEL Y4YIN MrDÜRUMVZlN OTOMOBtliM TEKMELERKEN . Uşak'ta 2 kızın daha kayıp olduğu bildiriliyor • ANTAIYA'NIN SER1K ILÇESINDE ÇIKAN OLAYLARLA İIGİLİ OLARAK AP ILÇE BAJKANI VE 29 KIJI GOZAITINA ALINDI Hulusi ÖZÇOBAN Reha ÖZ üsak'ta Haydar Ozturk, Semıha Ozakar adlı ogren cılenn ölumuyle sonuçlanan kanlı olaylarla ılgılı soruşturma surdurulurken. kent ıçındekı gergın hava dun kısmen yatışmıştır. Bu arada YAYKUR oğrencıleri. ıkı kız ogrencımn daha kayıp oldugunu, bunlann komandolâr ta T afmdan oldurulmuş olabıleregm: one surmuşlerdır Uşak'ta ıncelp me yapan CHP he'.etı \ahyı suç lamış, valının yanlı tutıuniindan olavlann kanlı boyurlara ulaştığı m bıldırmıştır. Ote vandan. Antalja'nm Seruc ılçesınde oncekı gun meydana gelen ola>larla ılgılı olarak AP ilçe Başkanı Mehmet Akın ile 29 kışı jrozaltına almmıştır Içışlen Bakrju Asıltürk Senk tekl olav'.arla ılgılı olarak 9 kışınm tutuklandıf gını bıldırmış ır. Bu Köşeden Uşak'tan Cağaloğlu'na ALTAN ÖYMEN UŞAK'ÎA Uşak'takı kanlı olaylar çevre kentlerden gelen askerı bırlık ve kolluk kuvvetlennın de yardımıyla curra geoesi geç saatlerde kont rol altına ahnabılmış, dun sabahtan ıtıbaren kapalı bulunan bazı ışyerlerı açılmaja başlamıştır. Bu arada gozaltsna alınan ve da ha sonra salıverılen oğrencıler yaptıkları açıklamada polıste ışkence gdrduklennı one surmuşlerdır Zelıra Yaman (YAY KOR) Pa 4 ma Askın (Eğıtraı Enstıtusu> adiı kız ogrencilenn kayıp oldîjgu, IDrumı Sa 9 Sıi. 7 dr> Ü Türkiye BM'de ırk aşırımı suçlannın ceza |rbrmp«l oylamasmda çekimser kaldı. (BASIN) NADÎR NADİ <Devanu Sa 9. Su. 6 da) YAZISIZ y?k olaylan . Serik oİPTİarı. Blri delikanlı. otekı genç kız, >eniden ild olu.. Camı çerçe\esi kabnamış. durarları delik desik olmuş bınalar. 19*7'nin 19 mart gunündp kt gazetelerin resımleri bunlar.. Martm daha önceki günlerinde de baska olavla nn, bsşks öliUerin, haberleri resünleri >ardı. Gazete değil aylardan beri savaş bulteni çıkamorut zatcn. Dun Caçaloğlu Meydanından Curahuriyrt'e geüjordum. 3010 kişilik bir kafıle bağıra bağira yukarna doğru vuruvor: KahroNun knmünist(Deiamı Ss. 9. Su. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog