Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

S&hibi: Cumhuriyet Matbaacüık y gMeteeüiJ* T.A Ş. •dına NADÎR NADİ Gen«l Yayın Müdürü OKTAT KT7BTBÖKE Sorumlu Yazı î$len MUdtirtl BÜ1.ENT DÎKMENEB Buan T« Yayan: CCMHURÎTTET MatbaactUk r* GazetecUlk T.A Ş. Cag&loğlu, Halkeri Sok. No: 3941 CCMHTJRtTET İSTANBV.L TEtGHAF T6 MEKTCP adr»sı: Poet* Kutuau îstanbul No: 346 TCLEPON : » n n (Be» Hat) B A S I N YASA.STTTA r*l I R J I U I I D î V C T B A S I N MttAK YASA.STTTA U U l V i n U n l r t l UYMAYI TAAHHUT EDER • BÜROLAK: Ankara Atatüric Bulvan Yener Apt Yenişehir Tel • 17 58 66 25 57 01 • ÎZMİB, Halit Zıya Bulvan No 65, Kat 3 Tel : 13 12 30 12 47 09 # ADANA Atatürk Caddest Uğurlu PasaJ Tel: 14550 19731 ABUNE T« İLAN Aylar 12 8 3 1 YurtiÇİ: 730 360 180 60 Yurtdışv. U70 585 292 50 97 50 ülke gnrplanna ve agırlığma töre uça* farta okuyvrcu tarafından «ynca ödenır .. Baslık (Maktu) 750 Lira 2 S ve 9. sayfa (santımı) 200 » 4. S, 6, 7. sayîa (santuni) 160 » Olüm, Mevlid Teşeskür (5 santinai) 400 ı Nışan, Nıkah, Evlenme Doğum 300 » Yayın Hayatt (keume«n 4, » Ka^p (kehmeıi) 3, » 1 MART 1977 îmsak Gvmes Öğle 4 51 6 32 1256 îkındl Aksam Yatsı 15 35 18 01 19 XX TAKViM (Baştaralı 1 a»yfada) (Baştarafı. 1 savtacta) ^^ Anavasa v© da kalan ögTencilerden 7'si d&ha 1 layfada) «Açlık tok.uk fcJebıyatı yapan lan da belediye nUIudanna go(Baştarab 1. Savfoda) dün fenalaşarak hastaneya kaldı «1 MHP y»n orgütleri, yukPolls yetkılılen, Gıresiuı ani$verea temsılcısı sorunlara de egitilmis komando gruplan h*• re saptanmıstır Bina vergüerın lerindekl rayıç bedel artışlarmı rıimış, ancak hastane yetkılilen •ek öğrenim kurumlannda 391 lindedır, »ayılan aşağı yukan 8 Hllkuk DeVİötİ ğMmlu olan ve aılesl Malatyada de jenı yapılan bınalar ıçın 5 moıcratik koşullar ıçuıde çozum bıldırmelen ve bu değer uzennogTencüen kabul etmemıştır Bu •aidınd» 1321 lu$i yaralamışlar bu senenın nisanı arasmd» 65 bulunan 28 yaşındakı ışç. Mustayolları ouUınamıyac&iını ıddıa bm cıvanndadır. 1975 martı 11» den vergı odemelen ongorul yıl sure ile 50 bın lıradan az ol ederek, tekelci sermayenin jenı dır. arada Istanbul Tabıb Odasına solcuyu oldürdüler. Son ol»ylaria Erol ıle Halkalı Yem S,ana?u mamak Uzere rayıç bedelm dort muştdr. Bu nedenle gavrımenkıU 2 MHP ve yan brgütleri, E da da muhahflerl olan 20 kışı de Fabrıkasında çaıişan Surt'lı 18 uye 4 doktor, dırenişt« bulunan Upt« oır faşıst yapı ohısturma te bırı oranında bagışıklık tanın sahıplertnın ıkınci kez beyannağltlm Bıstltülen ve Ogretmen yaşmdakı Samı Selçuk'un vara 50 ogrencıden 25'mın durumubunlann kurbanlan oldu Katll »tratejısını ıvıce somutlamaktaOrd Prof Dr. Hıfzı Veldet Vemış balunmaktadır me verme suresı dun başlamışLlselerinde 237 saldın auzenle çetelerin hıçbirı bulunamadı. Çe Udedeoğlu, d'in Istanbul Barosu nun cıddı oldugunu, v« tedavı al dır Onde gelen bır MESS Xea\ lanmalarının Kurşanoan m» vok Arsalar içm vergi oranlan 1 1 sılcsı, t^veren Sendikalan Kontır MukelleJler verecekîerı bemlşler v« tl7 taşıjrl yaralanıış teler her olay içın Türkeş'm par Konferans saionunda, stajyer sa patlayıcı maddemn et<t sıyle tına aiınması gerektıgıni bıldırmerkezı, llçe ve kasaba belediye federasjonu ve Hur Teşeobus yannamelerde gayrımenkulıennın lardır. mı oldugunun, ancak moıg r* mışlerdır. tısınden yani MHP'den aşağı yu avukatlara yaptıgı konuşmasında nufuslanna gore bınde 58 ve 10 Konseyı Başkanı, »yurunuktekı 3 MHP ve yan orgütleri or kan 300 lrra ahyor Bu paralar bugunku rayıç bedelmı bıldıreporundan sonra DelU olao leceAnayasa ve HuKuk Devletıne ılış Fenalaşan dğrencuerde açlıfın arasında degışmektedir. Arazıler kıdem tazmınatı sıstemı, grev ler, gını t» öfcretımde 203 saldın yapmı$büdırmışlerdır Oıavrtan cesler ve bu esas uzermden ılk bırını dovmenin, »olcu cemlyet km goruşlennı açıklamış, «Huyarattıgı genel beaen dırencı düş için vergı oranı daha duşuk tu lar 287 kışiyi yaralamışlardır. sonra Çapa tğ^t^m Hastanesme' mesı ile şok egılımmın gonıldu ıkramıye, ucret artışı ve ılerı sos vergı taksıtlermı odev eceKİerdır lenn burolannı yakmanm, top kuk ve Adaletın sagl&nması, Hu4 MHP ve yan orgütlen 107 tulmuş ve binde 3 oîarak saptan yal lıaklar ıstemierı j.ke e'tono kaldınlan Niustafa Erol ıîade veBıldırılecek olan bu deger onülantılan sabote etmemn başlıca kuk De^letının ajacta kalabıtmeğu bıldınlmıstır ijyenne baskın vapmışlar, 228 ışremeden üç saat sonra ölmuj mıştır mısmı yıkıyor) hajkınşianyla muzdekı beş yıl ıçın geçerlı olakanıtıdır Façıst cınayet şebeke sı ıçın b'rıncı koşul ınsanHk sev Kapatma kararuun ıptahnl v» çıyi yaralamışlardır. tur. bu stratejıvı uygulamaktaaırlar cak, ancak bu sure ıçınde satıleri yani komandolar hukitonet gısı ve hukuk ınancıdır En genSİJRE NE KADARİ 1 raarttan itıbaren venı oğrenct 5 MHP ve yan örgütlen 50 ve polıs tarafından oldukç» iyı cınden en yaşlısına kadar bız hu Yani ışçı sınıfı, emekçı halk ÇOK Saldın sırasında yurdun bHtün kaydı yapılmasuıın başlanılmasınj mı halınde vergıde gosterılen Dün başlajan beyanname Tereda va demokratık kuruluşun desteklenıyorlar » çalışacak, çok ure^ecek ü e n kukçulara duşen görev, bu sevgı camlarının kırüdıgı ve 10 bın li değerle satış değeri arasındakı me suresı 31 Mayıs salı alcsamına ıstemlerde bulıınmıj acaktır Iıe ısteyen oğrencıler dun avrıca •ylemın» ve kongrestne saldıryi ve bu ir.ancı h.ıç bır zaman y. rahk zararın mevdana geldıgı bıl o iark uzennden deger artış verkadar »Urecektır Bu tanhten rı ıstemlerde bulunmıydcaksınız Cumhurbaşkanı, CHP, TBP Genııslar 82 kışıyı v aralamışlardır. tirmemek, bunlar ıçın savaşmak, dırumıştır. glsı alınacaktır sonra beyanda bulunanlardan 100 Grev yapmayacaksvnız Çok çalınel Başkanlan, îçışleri ve Genç6 MHP ve yan orgutlen 54 sıolmahdır » demıştir. Olay verınde soruşturma ya Beyannameler arasmdasl delira usulsUzltik cezası alınacak hk ve Spor Bakanlanna bırer »elg yast parti toplanüsına saldırmışsacaksınu Üretım artarken, nıaHangi goruşu taşırlarsa taşısın pan Sıvası Şube polıslen, «aldır ğer artışı, alım satım olmadıgı tır raf çekerek Kredı ve Yurtlar Kular 320 klsının yaralanmasına nelıyetler du»ecek Boylece sar L 84yfada) lar, tum hukukçul&nn ülkede hu ganların iııçbır ia bırakmadan takdırde değer artış vergısme Geçtigunis »on bet yıJ lçinde artıs?! ekonomık kalkıimayı iler rumunun tavrını protesto etrmsoen olmuşlardır. için uzun kuyruklar meydana g« kukun egemenlıgı ve üstünlugu uzakla^uklarını belutmışlerdır konu lerdır gajrımenkul edinerüer de bu ge letecek Ve zaman olursa stzleBu olaylar gonucunda MKP ve tırmışlerdır Sabah ve akşam sa doğrultusunda bırleşmelenmn ge Saoahın erken satlerınde ve tum NERELERE VERİLECEK! nel bejan suresı ıçınde yemden re de bıraz pay venp, sustura SIF OUYSIZ AÇİLDI jan örgütleri 1051 saldın yapmış at.ennde Levent Şışlı • Taksım, regını savunan Prof Velıdedeog cağu Demokrasi>e ıhtıyaç Kal polu bırlıtler'mn nob«t degıştırtoplam 1657 kışıyı yaralamışlar BeşiKta? • Kabatas Karakoy ve lu, ülkede Hukuk Devletirun an 15 şubattan ben *apah buluEmlâk vergiSl genel btvan dft beyarda bulunacaklardır. Bır son dıklen bır sırada bu boşluKtan mıyacak » dır. rakı oeyannama verme işlemı KızıJtoprak Kadıkoy arasında cak vargı dene'^miile saglanabı nan Sıyisal Bilgıler Fakultesı'yl» nemı olan 1 Mart 31 Mayıs v yararlanan kışılerın saptanmas; Bay Türkeş yalan üzerine blna genış olçude tıkanmalar gorul lecegını belı ıerek « B J denetımı Ise 1 Mart 1983 yılınlan itıbaren bana baglı Basın Yajın Yuksek Işte tüm bu nedenlerden d o tarıhlerl içmde mukeLeüer bu na çalışıldıgını sojleyen polıs tttığı masumıyet gerekçesju a muştur. ıstemeyenler ve buna karşı çı Okulunda vBYYO dersıere dun yapılacaktır. Önumuzdeki beş >ıl lavı bız faşızm te ı'ıkesıne ı^arlunduklan bolgede varsa Emîâs T ılgıhlen, yurdun onunde çok saçıkladıgı gün emnndekı kamu goolaysıs olarak başlanmıştır. YeGevre yollan ve Bogas Koprü kanlar aoğnıaan dogru^a hukuk içınde ıstısnalar dışında mukellef şı savaşımı soytıt bi demokrası vergı daırelenne başraracaklarjıda boş kovan bulduklarını ve mden deralere başianması üzenrevlıst Emniyet Genel Mudünl, sunde, surLıcu!erın dıkkatli olma deiletıne duşn.an ^e keyfı ıdare ler deger artış beyanı yapamaia savaşımı olarak ele almıjoruz dır özel bır vergı daıresi bu bu kovanlarm incelendıgım açık «CHP'U genci öldürenlerin MHP' lan ıstenmıstır ozlemınde o anlardır » aemistır ne her i«ci okulun çevTesınde geFaşızm tehdıdınaen gerçekten caklardır Ancak bu sure ıçınde lunmavan yerlerde mukeUefler lamışlardır. Pohs Ugılılen, pat li olduklannı» açıklamıştır. Prof Velıdedeoglu konuşmasul nış güvenlık onlemlen alınmışyeni gavrimenkul alım satımı kurUlma ve demokrasıvi ger MKtZlEME DURUM komDle vergi daırelenne o da lav ıcı maddemn ozelUkle mı yokda Turkıye Cıimh m>etınin b'r 'ır SBF'de sabahtan, fakült* ybBay Türkeş"! pervasızca yalan çekten kurmak ıstnorsak kapna hallerı İle yangın ya da arsaya Marmaıa Lıman Bolge Müdür hukuk devletı olduğu uzerinde voksa Mal Müdürluklerine başvu sa bir :astlandı olarak mı ikı netımınin aldıgı onlemler sonun•Cyleten gislılılc ise 16 81976 tahst tekellere karşı etkın bır sabına yaptırma, doğal afetler hal lugu yetkılılen, Karadenızde fır durmuş, mılL demoxratık, laık racaklardır. da, sagcı bır grup ogTencı d» rthlı ve Ülkü Ocaklan Genel Başkışının kaldığı odaya atılıp atıl vasım vermeııvız Te..ellerın lerınde yeni bevanda bulunula sosyal nıtelıklerı taşıması gerek derslere gırme o.anagı bu.muşkatu All Batman ımzah tamımı tınamn tum şıddetıyle surdügu madıgım dn ım elenıeıUedırler Mukellefler alacaklan beyannaesemenLKini sınırlamalı ve ort* bılecektir Bu tür degıjıklıkler nü bıldırmışlerdir Bu yuzden lılığıne ve ınsan haıcianna dayalı lardır BYYO'nda ıse, sayılan nln ö'lııci sanıîesmde apaçık aydan kaldırmahvız » melerde gaynmenkullerı ıçın saITU'DE JAHDARHA ONIEHİ içınde bulunanlan malı donemın 45'ı geçmeyen sağcı bgrenciler dınlıga çıkmaktadır. Bay Tur koster tıpı kuçuk tonajh gemıler olması zorunluluguna deg'inerok tın alınan deger dışında bugunGrevlerin toplu sozleşınelerin, ÎTU de bır suıe <ıri venlen sonuna kadar vergi dairelenne Buyukdere lımamna sıgınmışlar konuşmasıru şo\le sürdlrmuşsabah okula geünış, ancaJv kendi keş'ın basın toplantısmoa jlen kü ravıç bedelmı blldırecekler isyeri, iskolu çapındakı ejlemıe bğretıme genış guvenlık tedbtr koşullarından, tür bildınlmfs olacaktır istekleriyle derslere gırmemişler«ürdüğü yalanlan. deşıîre etaıek dır Kotu hava ve bu esas uzennden hesaplann basansırun te'iellerin somleri arasında başlanmıştır. İTÜ dır TAKU^K NE GÖSHRHECEK! tedir. Sözkonusu tamımde «çe Kartal Yalova araba vapuru se «Eğer ülkemlzde 'nsan haklannacak vergmın tümunü ya da rüsunü sınırlayacagını soyleyen Gümüşsuyu, Magka ve Taskışla çitü mahzurlarına bmaen resmi ferlen ile Koprii Yolava yolcu na sa>gı gosterümiiorsa, devlet Gajnmenkul deger lerınde son DU Tarih Cografya Fakültesl taksıde bağlavarak yarısını ödeTürkler, «tşveren orgutlerınuı bınalannda polısten bftşka JatıÜye kayıt defterlerlne yönetun vapuru selerlen ıptal edılmıştır kışınm ınsanlık hak ve ozgürluk beş yılda meydana gelen deger esas amacı, senaıkanuzı çokertefDTCF», sabah ıta grup otrend yeceklerdır Takside baglatanlar Istanbul Bandırma sefermı ya darnıanın da tedbır aldıgı. og kurullannda vazıie alan arkalerinı korınanıyor ve bunlann arasında çıkan kavga sonunda bır artışlanndan yaklaşık ne oranda reK DlSKm etkmhğını ki''iıak vergınm d.ğer yansını Kasım rencılerden başka oğıetım üye gün »üreyle kapatılmıştır Sagcı daşlanmızdan başkaları kayde pan Ayvalık vapuru ıse. Bandır jUvence al'ina aJınması bdevınl degışme beklendıgı yolundakı so. ve demokrasl savaşımırıı zavıf ma lımamna yan&şama>arak Ka yerine getıremııorsa, Anayasamı ayı ıçtrc^» od'vebileceklerdir. leri ve unıversıte oersonelınin olduklan bıldırılen bır grup ogdıİTnemelıdır. Dığer ülkudaşlanrulanmızı yamtlayan Istanbul latarak faşıst tırmanış hızlandır de üstlerının ar&ndıgı gorulmuş rencmın derslere girmek ısteyen max resnıl olmayan bır detter pıdağ '•arımadas* onlennd» d« B» rağmen de\letın bır hukuk NASIL D01DURUUCAK1 Defterdarlıgı Emlâk T« Vasıtalı maktır» şeklmde Vtonuşmuştur mırlemıştır alarak ona kapt edınlz. devletı oldugu kabiıl edüemez tur İTÜ ogretmıe geçılmesıne ogrencılere engel olması Kir.utru Vergi Gelırlert Müdurtl Erdogan Mukelleflerın doldurmak zorun ÇanakKale Eceabat arasında Maden î ş ve DtSK'm işkolunrağmen tum bolumlerde dersle çıkan olaylar genişlemeden yatışYetkılı kışılenn «Bız hukuk Ylne çeşıtll mahzurlanna blna kı araba vapur seferlen de önceki özkaner normal sartlar içınde dakı işveren ıle ışverenler kon da bulundukları beyannameler devletıvız» demesıvle ve Anavarın vapılmadıgı ızlenmıştır ö t tırılmıştır •n üye taıutrma kartlannın t a l geceaen ben yapılamamaktadır îstanbıü'da beş jıllık değer artı ılk oakışta karmaşiK gorunum federasionunun orta< saldırısı sada Turkıve n n bır hUKuk devrencılerle oğretım uyelerımn aılanılması yasaktır Boyle bir uy6 UBANCA YAKAIAND1 THY nın yurtıçı seferlen ge şmın yüzde 125 dolaylarmda olıle karsı karşıva olduklanr.ı. bu mflarda «Oğıetımın vermektedır Bu nedenle herhanletı old ıgınjn vazılnasıvla Tırsureklilığigulamaya gıttneyinız. Şayet daha cikmeli japüabümış. Balıkesir kıje bır Husak ttevleti olamaz » duğun'i kaydederek şoyle konu»saldınlarm hem ekorornık, hem gı bır kan^uuık ve yanhşhğa vol Aukara'da poli» oncekı gun v« v nm saglanması ıçın gereklı bnönce böyle kart dağıttı iseniı. seferı ın al edilmıştır de ideolojık oldugunu savunan muştur: açmamak uzere Maliye Bakanlıdun gece sehırde yaptıgı operasProf Velıdedeoglu, Yasalar ve lemler» konusunu konuşup t*r derhal toplayarak lmha edlniı. «Normal olarak latanbul'da TMrkler, çok yonlu saldırılara EEKTRİR VE SU Y M ğı Gelırler Genel Mudürlügünce jorüarda, uzerlenn.de tabanca Anayasa'nm ozune uygun b'r b ' tışdıklan bğrenılmıştır. 31 ağustos 1976 salı gtfnü bgtayrimenkul fiyatlan yılhk orta olanaklannı daha da butunlestıre«Fmlâk \ergısi Feyanname Dü.^ bulunan 6 kışıyı yakalamıştır. Dort ıııılvonljk lsıanoul kenti çımde uyg'i'atıraak içn vapıîdığ' Gerek bgreUm uytlerl geret leden önce Atatürk Spor Salorek karşı koyacaklarru belırtelama. yuzde 25 olarak gehsmekzenleme Kuavuzu» hazırtanmışnı bıldirerek sosval ve ekonomık nunda genel merkezim.z bır ıs dün elektrıksız ve susuz kalmış se ogrencıler, İTÜ ne dışardan Üıerlermde çeşıfll tıp tabancarek acılen demokratK ortam is tedlr. Bes yıl süre içınde baktı koşulıar gereıîtıfı zarr,E.n buıla tır MukeHetler vergı dairelerintl^ari toplantı duzenlemıştır. tır. Ambarlı santralmdan Istan bır saldın gelmezse oğretımm larla yakalanan Salüı Kunt (Mığımızda artışlar yaklaşık yüzde tedıklerını bu nedenle de DÎSK marlık ogrencısn, Saıt Şundi nn değı$ebıleee£ını sovlemiş «Ko den ucre~«ız alacaklan bu kılabul'a elektrık nakleden enerjı na TUrk millıyetçJıgl ıdeolojı^:r.in normal olarak süreceğı kanısınp m seçımlerde CHP'vi deste^leme ıFen Fakultesi oğrencısıs Bulent 125 dir Bu nedenle mukelleflerivuzlarİ3 bevannamelertal doldu»ayın liderlerımn de lcaülacagı kıl hatları çok anı hava değısım şullar buglınden varma hemen da olduklarmı bıldırmışlerdır karanna kaUldıklarım so^lemışBoyat (Gazi Eğıtım oğrencısıı. mızm yeni beyannamelerınde rabılecekıerdır. bu lstişan toplant:ya her şube leri ve şıddetlı fırtınadan otunı değışmejecesmp sore devletm te tir. ÎTÜ Rektörlugünden alınan bıl Murat Otur, Hayrettin Ozturk ve gaynmenkullermın yeni rayiç Bu arada vergl dalrelertnde mıı katümak mecbunyetındedır. belırlı bır sure devTeye sokula rnel yasası Anavasa'nın, sırf bazı gıye gore, ünıversıtede tamamla Ayhan Borıs gozaltma alınmıjAksl halde cezal müeyyide tatbık mamıştır. Buna baglı olarak da kuralları uvaalarraTnak içm « k mukelleflenn sorunlanna yar bedelinı bu oranlara göre jöstenamayan 197576 yız yan yılı 8 lardır. receğınl umuyoruz » edllecektır. Istişari toplantıya ka Ambarlı'da grup arızalan olmus sık degıştınlmesı. doğrudan do* dımcı olmak üzere yetiştınlraış 1 nısana kadar surecek, sınavlar TUTUKLAMDI ttlmanı&k ıçın gostenlecek her tur Bunun dışında, Istanbul a r na s'yasa bır n'telık ta^ır B ı Öıkaner bu ortalamanın tltaı gorevbler anlaşılamayan konuise 18 nısan 11 mayı» tarihlerı türlıi mazeret geçersız sayılacak enerjı getiren Ümraniye • Golsçe nedetüe devlet yapısında istıkrar Türkiye açısından da geçerli olalarda yard >ncı olabıleceklerdir. Ankara Erkek Teknik Yükarasında yapılftcaktır ÎTÜ'nun ada, Umranıye Golbaşı 154 bın sızlık topl ım vapısnda hurur(Bastarafı. 1 savfada) br. denılmektedır.» bilecegıni bu nedenle emlâk verıek Ögretroen okulunda sağcı öf bırınci sunflanna kaytt yaptıran YK BEDEİ voltluk enern hatlannda tellenn suzluk doŞurur. Bu huzursuzluk gisi gelırinde yüzde 100125 do olarak îstanbul'da gonilduklerirü Süleyman Genç, MHP Genel ıırtmadan mrbınne çarpması so ve kar.sıklıMan orlemenin. çare rencılerm lıden olarak büınen larm 1976 "7 ögretim yılı, kış Emlâk \ eıgısı Yasası, vergiy» laylarında artıs beklendığınl toy on gün once ortaya çıkaran deBaşkanı Alpaslan TUrkeş'ln ana nucu nanaan zaman derre dışı smi Anayasanm şıddet tedbırlert yan yılı İ M 11 nisanda başla Ismaıl Karacan admdakı asıstan yas» mahkeTnesıne verdıÇt bılet kalmıştır Yüâıstepe'den esas olan degerl mükellenerce tektifler. bu kez, tüm çalışmayı üzennde tabanca çıktıgı içın Ye Altvn dogTultusunda deftıştmlmes nde yacaktır. nin de «yalan» olduğunu soyle tepe'ye enerji taşıyan hatlarda da armmak, devletın sıyasal sosyal gunun şartlanna gore kendüenn îstanbul lçınde yogunlaşbrmısrumahalle Aslıye Ceza mahkemeBu arada İTÜ Gümu»»uyu bimlj, \\21977 tarihh Stuttgarter arıza meydana gelmiştlr c« bıldırılmesini öngönnüstür. lardır. sınc» tutuklanmıştır. Asıstarun ve ekonorci vaşamır.ı sarsıntüanasında ogTenim goren ogr»nciZeıtung gazetesınde çıkan açıkla Ancak venlen beyannamelerde Mehmet Kaxadurmuş"un elinüzerinde 2 tabanca ve çok sayıda ler GUvenlik kuvvetlerinın 26 oIstanbul'da. elektrık kedlmele ra uğratır Vatandaşlan umutsnz malardan, örnekler vermıştlr gosterılen bedelin düşük gonindekt EROlN'i bir an önce çıkarmemu bulunmuştur. ri sabah ıaat 00 26 da başlamış, lujfa, kinlere, zuİTie surükler Hu cak gıinü dekanlara, oiretım Genç, bmeklenn totokopilerini bu sırada koca kentın yuzde 901 kuk devletlni llke olarak kabul mesı halınde idarece degerlendımak. için on gün önce daha haOte yandan Komandolaria 1*gorevlilerine memurlara ve ogrıimesı hukmu getırümiştır. Bas oldugunu soyleraiştır. reketlı bir çalışma düzejine girga«et«cllere göstermiştır bırligi yaptıgı b.ldmlen Gazi Egi elektriksız kalmıştır. Daha sonra etml? Anavasada İstıkrar ve ııvrencılere karşı gıriştigı saldırıyı ka bır devışle mukelleflenn gos Ülkenin çozum bekleyen btr yıdığini goren gorevlller, kaçakçv tım Enstıtusü müdurü Mustafa bazı anıalann sidenlmesıyle gulamava dıkkat edilmelidlr » deBE16RER.. BElCa».. protesto amacıvla dun bir ımza mıstır terdı^len deger düşuk gorün gın ekonomık ve siyasal sorunu nm Beykoz Gümüşsuyu Sultani Şen ve yardımcısı Adil Şahin kampanyası açmı^lardır öğren SUlevman Genç, MHP'nin ka kente elektnlt verilme oranı yuzdugu takdırde yasada yer alan bulundugunu bıldiren Ankara Sa ye Ustü 7 sayılı evini gözetlemehakkında Yenımahalle Savoüıgm cıler yaptıklan açıklamada da pe,tUğını bıldırdiğl Almanya ör de 60 70'e jukseltilebılmı§Ur 31 madde gereğınce vergi daire nayi Odası Yönetim Kurulu Baş ye başlamışlardır Evin çok yaÎETT yetkılılen, ystersus enerca sorusturma açılmıştır. fçütünun rıasü çalıştığını. belge saldırganların tdm ö»l«mlere lennce yetuden^cletcrteBaeye gıdi kanı Hami Kartay «SanayıleşraeJi yüzünden TEK'in bölum bx>ktnındakı bir arsaya çadır kufo^okopüennl de göstererek açıkkarşın okul içınde serbeatçe do6AZİANTEP'TE EOYKOTUR lebılmektedır Bellı yanılma pay mizin bugunkU yapısıyla sanayi lüm elektrik Yerdıgıni, arızalarm ran gorevl.ler, bu arada kenlanuş, «Bu bilgıler karşısında C la^tıkıar i ı one sıirmüslerdir. Gaııan'ep'te okullarda sürdügıderılmesı ıçın çalışmalarm yoları dışında mukeleıler ıle mufet urunü ıhracatı beklememn gerdilerınl tanıtmamak. ıçm geceBa?savcısını v© Anayasa Mahkerülen faşis' baskılan kınamak, İSTANBUI ^İVERSITESI'NDt çek dısı» oldugunu ileri surmüş, tışlerın kovdukları degerler ara kondu yapımı hazarlıklanna gimesini gttrere çağınyonız» de ğun şekılds surdurulduğünü sovöğretun ve ögrencı kıyımlannm dış tıcaret açığının gıderek arttılemışlerdır. TJlusal enerjı sistesındam vergı farkının yuzde 50 Istanbul Ümversıtesinde Hu durdurulmasım rışmlşlerdır aalstlr. satlamak v« gı bır ortamda san*vüeşme ftçımındeki bu anzalar yüıünden Iskuk, Fen, İKlısat ve Işletme IV kadarı usulsuzluk cezası olarak SUlevman Genç'ln basına da tanbul'dan baska, Adapazan, KoMehmet Karadurmus, Uç gün ODTÜ Rektörü Hasan Tan'ın »smdan «tthalitı kısmanın imkankültelerı ıle Yabancı Düler OkAj taıuna ve tutumunu yermek ama annabılecektır tıttıfl belgelerden biri de Stutt caelı. Buna, Balıke«ır, Tekırd&g. 6nce akrabası Huseyın Gırıt le lunda Ikınci ders dönemi olaysu Ilgılıler mükelleflerin gerçek sız» oldugunu savurunuştur îşçi garter Zeitung gnzetesmden ak Edlrne, Çanakkale iUerinde dün cıyla dün sabahtan itıbaren birükte lüks bir otomobılle e\isıyasal amaçlara başlamıştır. rayıç bedell bıldırmelennln ken ücretlerının tardıgı açıklamadır. ODTÜ Gazıantep kampusu, Gazinın önüne gelmış &raçtan ındikgece elektrik tasıtlamasma gıdllaraç edılmemesınl dıleyen Kar Fen Fakültesindt polisln çok antep, Ataturk, Düztepe, Ismetdı lehlenne oldugunu belırterek Bu yazıda, «Bır komünist öl mıştır tav Iıvat artışlanndan yamnrms, ten kısa bır süre sonra ısçı, duDevrımcl Işçı Sendikalan Konşovle Konusmuşlardır düren cennete gıdecek> dıyen varcı, dulger kıh&mdakı gorev sıkı onlem aldıgı. fakultenın tum paşa, Tıcaret Lıselen ıle Meslek Elektriklerm kegümesi fabrika federasyonu «DlSK»ın «Genel sermajenm kıt olduğundan ha gınş ve çıkışlannı kontrol altın Yuksek Okulu. Endüstri Meslek «Mukellef gerçek değeri bildır Pr»nkfurt'takı camım MHP lı ve atolyelerde uretımın durması reketle sermave pıyasası yasanın lller çevresını a'.nıışlar bir anda da tuttugu gorulmuştur Bu ara Lısesı oğretvcilen boykota b«#laYas» ılanı nederuvıe çahstıklan dlğı zaman belkı emlak vergısı lmamı Osman Devecı'nın konuş bıleklenne kelepçeji takıp onu na vol açmış, bır çok lşveri er A>"vaisarav Cı\ata Pabnkasında bir an once çıkarılmasını ıstemışda Fen Fakultesi Dekaru Prof mas: da aktanlmaktadır olarak bır nııktar daha yuksek tır AET've ılışkın polıtıkanın bemışlardır. zararsız hale gehrmişîerdır Ote ken saatlerde paj dos etmışlerdir. kanunsoz grev ve d'remş vapLUlfi Biran da. süreklı olarak. faSAAHIİR AIMANYA'DAN vergı odevecekUr Ar.cak bu du Balıkesır Necaü Egitim Enstl kı detektıfler de arçtan inmek Bu arada şehır ıçınde benzın sı hrlenmesının zorunlu olduğunn kul'e ıçınde doîasarak onlemlen tıklan ıddıasıvla Evup Aslıve Ceşük oranlar nedenıv le çok cuz i behrten Ankara Sanavl Odası Yo üzere olan HUsevm Ginfi yakatüsu ogrencüeri pazar gecesi kıntısı da gorülmuş, araçlar ben gozden geçırnvstır Fen FakulteSA61ANIY0R za Mahjcemesmde vargılanan ış bır artış olacaktır Öy«a gerçek netım Kurulu Başkanı Hami KarFahrettın Selvı adındakl gencin ım ıstasyotüannda vakıt almak lanmış\ardır İkı samgın üzenn s'nd^ derslere gıren öğrencı »açı temsılcüen beraat etmışlerdi"' Sttleytnan Genç'ın gazetecilere ıç'n uzun süre bekîemek zonında cıeS,en bldırme>en mukel efler ta> son sıyasal gelışraelere de ılış şışlenerek bldurülmesım protesde ikı tabanca bulunmmtur jısı yuksek olurken, Hukuk ve Mahjceme daha once grev ka fotokopısını verd'ğı ocak 1977 kalmıştır gajrımenkı.l'er.nı satt i klan tas km gorusler/m açıklarken jöyl» to amacıjla bır gtınluk boykot lktisat'ta bu oıamn çok duşuk Eve detektıflerın vaptıUarı ara rarı a.ınms bu isveriııde Genel tarîhlı «Konkret» dergısımn bıld'rde biıdınm ıle satış arasmda demıştır karan alrmsîarGir Enerjı yoklugu yüründen seh Yao nedenıyle yapılan dıremşn oldufu gorulmuştur lşl»tme ve ma sonucu ozel paketler ıçinde dırdığine göre, komandolann rin ikı yakasuıa da su venleme kı değer farkı nzeiınden jüksek nt'ltiemizde ekononıik iorunla yurt ıçı degerı 3, yurt dışı değeGaıetecılık Enstıtusunde ıs«, 6|UİLTOHK'OH 6EMELGESİ 275 savıh vasanın 55 maddesmı TÜTkıye'de kullandıgı sılahlar, mıştir Sular tdaresı Genel Mu vergı odemek zorunda kalacaklar nn çozumüne <,ure bulınaK, bü retım uyelerımn gelmenıesı »onu ıhU; etmedıgıru, dolayısıyla dıre îçlşleıı Bakanı Oguzhan Asün 7 milyon TL olan beş ulo saf Batı Almanya'dan sağlanmakta dtınl Gultekin Oskay. dunımla ıl cür» demışlerdır yuk TÜrkı>e hedeî.ne en kısa za Kroln ele geçırilnuştır. cu dersler bos ge^mı^tır nışın kanunl olduğuna karar ver türk, dun valılıklere bırer genel«br. ıçfli olarak ?u açıklamayı yapmış ıruştır Yasa gereSînce emlsk vergisi manda ulaşabürnek Sçln öncehkle ge gondererek, toplumsal olaylar Istanbul Ünıversıtesmde öğrenDergi söyle demektedlrPolısin \erdıgı bılgıye göre satır oranlan meskenler ıçın bınde 4 halledılmesı gereken husus, hu Bu karar. «Genel Ya?» nedenr. da PolısJandarma ısbırlığınden cı sayısımn azlıgını ogretım uj'e«Bozkurtlar a«keri bır şekllde «öncekl gecedenberi Terkos le açılan davaiardan ılk beraa; ıte 6 arasında saptarrms'ır Baş zur, gu\en >e ıstıtrann bir an niilar eıua.ı Dogubevazıt tan al .eıı ve fakulte ıdarecılerı, kotu yararlamlmasını istemıştır aıklarıiii, yurt caşına çııcarmak Kemerburg&r role istasyonu, Ka ka bır de>ışe mukellefler kendı önce saglanmasıdır. HUr ve dekaran olmuştur Dıjer davalar hava koşuUarına bağlaıruşlardır Kamu duzerunı ıhlâl edıci olc,ın de fır«at aradıklarını sbvle gıthane tasfıye tesıslen ve pom omrdukları me=ken ıçın bvnde 4 mokratık rejımın teTnellenmn dııse henaz sonuçlanmam^tır Bu arada oğıetım uyelerinm fa laylann gıderek arttığtna işaret pa ıstasvonu. Flmah baraıı TKMV oranmda emlak verçısı oderken namıtlenmeve çalışıldığı bır do mışlerdır. Ancak eıonı aldıkları kültelenne telefon ederek ogre eden Asilturk, «Meydana gelme (Bastarafı 1. Sayfada) pa istasyonu. ÇengeUoy role ısbu oran dıger bınalan ^çm bın nemde, kalkınmava ve hızlı s<ina kışıjı tanımadıklarım sovleyen si muhtemel olaylarm mahıyet kaçakçıların >urt içlnde ve dı t\m vapılıp vapılmadıgını sordukGenelktarmav Karargahında ıkı tpsvonu, ömerh Barau dahıl bu de 6 olacaktır Arsa \ergi oraa yıleşmeye üışkın çabalaıın ıstenı lan belirtıleıek, «Komando bas ve şumUlü ıyıce de?erlendınlmetun ana kavnakîar. Munzevı, 1> 8aat suren brıfmşde Turk yetkı şında bazı sebeselerle üışkl halen ve hesaplanan sonucu vermeîvinlaıı venıden baslamaüsa onu vent Uzunçadere Cırrneı gıbı bu Hler, Kıbns konusa ıle ABD lı ve icabına gore mıntıka tefrlllnde olduklan kanısına varaıi si mümkün degıldir Hur »eşebmuzdekı gtmle r dersler normal tun şehınçı trafo merkezlerı elekt ambargosunun bırlıkte de^erlen KI yspılmaksızın Polis ve Jandar N'arkoük Şube bn kon a üzennbılsün gıicunden geregi gıbi yarar olarak yünıvebılır» demlmıştır rığın behrsız zamanlırda ve dedınlmesının sakmca'.an uz,"nnde ma kuvvetleri muştereken gore1 de soruşUırmamn surduruldugu lanabilmek ancak, bu gucun ülIstanbul Unıversıtesl Senato«u falarca kesılmesı. voltaj ve fredurmuş, NATO savunma sı?telendinlmelıdır» domlştir. ke >aranna kuUanılmasmı sağla nü bıldırmış'ır nun akademık takvımıne gore. mınde aksakhıî doamasımn on kans duşuklujfu nedemvle çalış*(Baştarafı 1. Savfada) yıcı uygun vasatm hazırlanması yaz yan vılı 8 msana kadar sumamaktadır Dolavısıvle şehnn ÎURKiYE'DE YAPIIAMAI lenmesı ıçın «A^kerı Komıte»nın Devlet Güzel Sanatlar Akademl recektır. Bu oğrenım donemı »ona baglı altı tane kurulus olus ıle imkân dahiüne girebılır de gereklı çabada hulnnmasını IK: vakasma da su venlememek sl, Dev et Tatbıkı Guzel Sanatlar Ask oıanı >uzde seüsen ve Bu amaçla, sıvası partılerln anunda ofrencıler 18 nuan 11 maturulmastur Bunlar arasında istemışlerdır OğremldıSme gore. tedır Elektnğm normale donme Yuksek O<ulu ve TJvgulamalı Enrengı çok bevaz olan eroının yıs tarıhleu arasınd* »tnavlara O ' motor sanayunin kurulması ıçın narşıyı körukleyıci ve polıtık urTu'k ve'kuılpr \mıral X o r o n a sı sonucu • dakıka ıle dort saat dus'rı Sana*lan "iuıîsek OkJİu (BaşUrad 1 sa TaiKiye'de yapımımn bazı ne ıçmde snlann venlmesme çahşı asıstar.lar.nın vapıtlaından OiU gıreceklerdır de TUMOSAN ı Turk Motor Sa 'arnın tansıj onuraı yukseltıcı teh ambargonun devamı halınde Tar • Bu devaluasyon vakrı çok gedenleıle olanakt dışı oldugunu Ba arada Cerrahpasa Tıp E kıye'nın «N \TO sı.âh standaraı lacaktır » nayıı ve Tıcaret Anonun Şırketi) lıkeu tu'um ve davranîşları oır şan «TTMAS rvgulamalı ve Plâs çıruerejc yapıldı Bu nedenle bıroe'arten Naıkotık. Şube yetbıUle d rne Tıp ve Kimva Fakultesmde den çoi yuiseK oranlara uıaştı. dışında yenı sılah araç ve gereç adıyla devletın onemlı mıktarda vana bıravaıak en kısa »amancU Oskay, bu arada Istanbul'un tık Sanatlar Sergısı» bugvın açıla rı Orta ve Utak Dog\ı dakı eroın hür ve demokra'ik rejımin kural kaynaklan ar2VdCağTıi» ve mvıh bu olçude susuz ka'dığını sımdıve caKtır vaz van vılı ogTetımine 14 martpav»n,n bulundugu bır ıiamu ku Bu nedenle en bU5~ak oran gbzşebeklerının, Tursıvevı ^enıden temel gelışmeler Karsi^mda «so kadar hatirlamadı^ını da eklemis a Diş Heıum'ıigı ve Istanbıü Tıp onune aıınarak za^Ti taleplen her ruluşu gerçekleştırı'.mvş ve çalış lan içır.de seçıır.e gıtnıelerını ul S şlı Gorsel Sanatîar galeısm atlama taşı \aparak beyaz zehı ke vararma te.c çıkar >ol olarak rumluluk \uklenmejeceklenni» tır Fakal*elennde lî martta Veten malanna başlamıştır. Planda turlu malaa gorulecektır. Bu de ougun saat 18 de açılacak ser rı, A.r ıpa ve Ame"ikava gonder de so%lemışlerdır ner Fakul'esı 7 martta. Edebıvat denlı buvuk oranda bır anda S'aYurdun Batı bolgesin4 e*ki«' «Devletın onculügu» ılkesmden gormektevız Ancak. bu sa>ede gıde, hevkel, resim gravu', sera mıl'.î ıradenn parlamento antme mek ıstedıklennı soylemlslerdır Fakvütesı 18 martt* >• Orman pılması ekonomıyı sarsacak nıtealtma alan soguk ve yagısh havrv miK grafii tesstıl gıbi sanat da1.Turk jetkılıler, Tıırk Süâhh hareket edılmış, «onculuJc» degıtvginı yemden düzenleme ırnn.inı Bu arada yurt dışından getırılen Fakulfesî de 18 martta baslaya calgasmın busun hafıfleyeceğ., lannda uğraşı olan 34 asıstarun Kııvv'etlennın ABD a">"nbargosvm Uktedır» şık çevrelerde degışık jorumlara hasıl olabUır veya mevcut dağı ve yemden vurt dısıtıa çıkanl caıclarC r yann ise tamanvn o>tadan kal 70'e yakın ürünu yer almaktadan sonra bu\ uk olçude araç \e tutu.Tius, ozel <vesım kendısı lım aynı dahi kalsa, sıyasî partı Uras avnca sımdıye dek DÇM mak ıstenen bevaz zehırm hangı Yeşilköv dır gereç temm.nde etkı^endığı, o kacağı bıldmlmıstır DMMADA OUY (IKT1 gerçekleştırmek ıstemiş, ancak lerımızm ümıt ve bekleyışlen so kar garantısı neaemyle kur farvoldan goturulecegı bılinmemek Meteoroloıı Mudur.uğünden alı ıçllıkle \edçk pa;ça ^aglan'nası bır çbzume vaıılamamıştır Ba na ereceğınden, aralannda b.r uz kmın her ayarlamada elınde Sergı 2 15 mart tarıhlerl ara Yıldı? '.Iuh*nn sl k v e Mimar tedır N'arkotık Şube yetkılılen. konusunda douz ve kredı dunı nan bılgıye gdre. Balkanlann ku sında açık kalacaktır arada >abancı seımaveve karsı laşma ve yvımuşama imkanı ha 'ık rakultpsmd» o*renımın ıkınci DÇM hesabı bulunan bankalara kaçakçüığın tum av rıntılarını mu nedemvle darbogaza gıriidığm odendığın:, bu xez ıse ahnan kaçıkılmış yaoancı sermayenin n o sıl olabıhr Bu ourum da, huzur, gununae olavlar çıkmış, b?zı bo saptamağa çahştıklarını belirt den soz etnWerdır. \ \TO ozel oncekı eece Trakva uzeruıde et tor sanavımı gerçekleştirmesı guven ve ıstıkrar ortamının t*lumlenn mm.aı, kınlmı=tır Po raria bu parala'ın Merkez BançaU'imH gruoannn Porek'z ıle kısını arttırmiîtır Zaman zaman mışlerdır. 1 s ve jarıdaıma e<;t>len saban kası elmde 'u^üacagı ancak hetansması kon I U vıllardır degı essusjna 5a İ3\rb] ı » Turki\e\e >ard'n vaacbrde buo kuv'^etli ve fırtına «eklınde esen sabın "ran^f0!! nabnde odenecetan ogrencılTi kırrlık<ı kontrohm şık bovıula' getirmıstir. lunduğunu \e bunun ıç.n çahşrrzg^r ıle vagr^ur ve vagmurîa Sm' be! ı > t ' s ( ı ı Jan geçuerck ve ü'erl ''inı arava CHP'liLERE (AĞRI rnalara bdşlad'gını da hatı lataı k^.nşık kar ya^rı Edıme de e* TÜMOSAN" dan j ap:lar dUılk'J •ak ıçprr e p'.rnışlardır IHRACATI CEZAL&NDIRMA Ote vandan lî demokratık ileTurk yetkılılar. Kısa surede o kısını kaybetmıstır Yurdun Va açiiilamava gore Tırkıve'^e rnoOgrencılerın derslere girme'elumlu \onde gnş'mlerın oaşlarici kurulu? ve kıtle orgutunun tı bo1eel»nnden gıderek uzaklaİKV Bakanı Ertugnıl Sovsa! tor sanavjın. TÜMOS\N ari\cı rınden az sonra Tem«l B\lun!er, (Bastarafı. 1 savt31l.1t nıasını ıstemışleTöir. «an sogiık dalgasmın yann Dolığıvla Is.eç'in Voho timası tzmır şubeletımn CHP'nın tum Elektrık ve Mak'.na bölumlennın verdıgı bılgıds Tursıvede devaA.VK\RV Gumruk ve Tekel tu"ya kayrcağı ve ikı gun icin mtlletvekıllenne gonderdığl vazı rek yaşama;,ı, sonra Büyvuada us'ler.m.ş bulonmakta ve b ına bulunduğa bınada. savılan l(Vlr) luasvortıam ıuıalatı odullendınp, Bakanı Tekıraag Senatorıl Or de nomıal sıcaklıktakı havalarm ıhracatı cezaland'rr nıte'ı.c taşıda, «MC du«urulup ienne seçun dakı çamlar arasında dolaşmayı Uşkın «Lısans ve tekn.k ışbır o1an bır komando «rubu olav han Oztrak, dun, Cumhurivetçi Eenye aoneo^acıklanmıştır. dığını üerı s.ırereK DÇM kur lenn özgurl'ik ortamında japıla AnKara'ja gıderek dostlarım ara (.ıkartmış ve «KahroNtın komu l'ğı» an.aşmasmın 19 şubaf 'aıl sında hasretımı gıdermeyı düşufar'<ı cezas'nı tum hslcın us'lenGüven Partısı'ne katıldıgını açık bilmesi ıçın b;r seçim hukumetı hmde ımzalanmıs oldugj bıldınl nıstieı», nMı\H devlet, güçlu ık (Biştarafı 1 s nüp kuraj orom » dığını soOfm ş'.r Soysal şoyle lamıştır. Orhan Oztrak'ın, bu ko mektedır TUMOSAN dan vapı.an nın kurulması dogrulrusunda so tidar» sekljıde bağırmışlardır Dcnıs ayrıca, Fransıa Komunıst konusmuştur nudaki yazısı Currhunyet SenaSertel, 1969 yılının aralık ayı açıklamaaa motorlajın 180 ve rumluluğunuzu hatırlatır, suıerı Komandolar bu araaa, ders'e 'a ı Partısının, yalnız komunıstlerle • Yanlış dovız polıt kası uretıtosu'nun dünkü toplantısmda o 350 bev°ır çücttnde, 6 rllm.1i*.i goreve davet ederız» denılmvştır. sonunda yıne Pans'ten Istanbul a lunan oğrencıİ3rın uzerıne ellen (BısUrah 1. Sarfada) degıl Tür'ujedeu butun demojtm.n K, p vasada kaımasma ve DISK 3. Bolge Temsıleılıgı ıle uçak'a gıderek Turkıye ye pasa ne geç'rdıklerı sopa ve sanaalve olarak ure'ıleceğ1 belir+ılmekte dilekçede rektorun «yetkı te kunarak, üyelenn t>ılgısine sıınul rank guçlerle dav,anışma ıçmae maır.ullerde zorlanmış vereı ladeTOB DER, TÜM DER, TUMOD, portsuz gırmek gırışımınde ba lerle saldırmıslardır Ç.san <,a mustur, ve şojle c.enılmektedır cavuzunde bulunduğu'nu belirt bulundugunu ve ^er fırsaia bu ler.n.n uvsıu'a^masına vol açmakTÜMAS, llerıcı Kad^nlar Dernegı, lunmuş. ancak bır gun alıkonduk tışma sonacunda bazı bokımle Orhan Oztrak'ın aynlmasıyla mış, alman karann ünıvemte dı «Yapüan anlaşmaya göre TÜ ılgılennı gosterdıklerm: demoktadır Devaluasvon'ar DÇA1, dış tan sonra, ertesı gun jıne uçakla ÇaŞ;daş Hukukçular Dernegı, E \Pnın Cumhunvet Senatosu'nda rın camlan kırılmıştır Olaydan sıplm yonetmelıgı. ılgılı jasalar MOSA\ Volvo mo^orlannvn it ratbs guçler arasmaa bır segme borçUr açısından da hazmeyı yelestrık Mühendısleri Odası, t n gen gonderılmıştı. sonra komando gıubu, pchsın kı sandalye savısı 75 e düşerken, hal, ima ât montai ve «arıs haK ve Anajasava da avkm oldugunu yapmadıklar nı da sovlemıstır ni vuk altma sokmaktadır. Turk CGP'nınkı 7'ye çıkmıştır Bu kez 20 mart 1973 tarıhli Da etkısız davranîşları arasında gel larını almştır ve anlasmava kr saat Muhendıslerı Odası, Makına one surmuştu Muracaatın ılk ın Avrupa'dakı komumst partueri "oplumunun tumunun vararlanagıtmışlerdır nıştay karanna uyularak kend. dıklerı er.bı çıkıp Bilindığı g^bı Orhan öztrak, nulan oır madde 'le ae rUMO Muhendıslerı Oaası, Kımya Mu celemesını yapan kanun sozcüsü srasındakı aış.viier ıçınde bUe; madıgı DÇM gıbı ozel kredılenn nendıslerı Odası, Zıraat Muhen Daha sonra akademıve janaar sıne pasaport verilmesa ıse ulusW15 ara seçımlenre Tekırdağ SAN 'sre<;e Volv o nun ^sımj'on alışvenşı, kongrelere çağrılar, de ve rektorier de yurutmenın durodeme gunundp ceza=;ını butun dan AP adayı olarak katılmıs ve motoru sahasuıdakı motorlarîrfj\ dıslerı Odası, Mımarlar Odası, lararası basm kuruluşlan olan manın da geldığı gorulmuştur lesçasyon teatısı gıbıc o^r duzevda durulması yolunda goruşlertnı vatanda^lann A çe<rr.psıne çnz yu'FIEJ1 ıle (IPIVnm. Cumhurbaş Bu arada okulun bosaltılması kazanmıştı (a a > lısansını, avnı şartlarla olabıle Tabıpler Odası ve Ilerıcı Genç surduru''i^ n ı rie " ' ^Tuştır. belırtmışlerdır mulam»7 DÇ Î ancak devlet ekararlastırılmıssa dı. komando ler Derneğı îzmır Şubelen ımza kanı Koruturk ile Başbakan DeMfcDRiî TOPUMTISI cektır Yıne bu anlasmava R ö Karann taraflara bugün tebli livle kullanıldığı zaman savnnumirel'e bir mesa] gondermeleri larm akademıyı terkertnesı \İTP re TUMOSAN personelı ıc^r oır sıvla tum CHPlı mılletv ekıllerı labıhr » ğınden sonra dogal olarak uni rıne sukunet sağlandığından bu Mad.ı ıe \dp Uear* uçlu tnrv ne gbnderüen yazıda «Faştzm, sonucunda olmuşıur. eğıtım programı uvgıılanacaktır versı*enm vp yurtların yanndan kar. rdan vazgeçümıştır lantının bır zîrve savılama^acasıparlamentoda, fabrıkada, okulda 1952'de Türkıve'den aynlan Ser(Başlarafı. 1. gavfada) 1978 yılmda ımal&ta baVâvaiak K*YIP \jT2 90^34 \~o i 1 nı be'ırten 5acqjes Denıs b'> ıtıbaren açılması gerekmekte Sultanahmefteki ÎTtA'nde d» f olan tes.sle Nığde 'ıksarav'dn îarlada, kovde ve kentte tum tel, yedi vıldan ben Parıs te yaî«raü sırnn vakımnda carpıdır do=iya 17 5 1972 tarıhli 102413 Nn nun tspan ^ Komumst Par «ı uemokrat, yurtsever ılerıci, halk komandolsr olav r çıkarl~mı$lar kurulacak v? bu tesıste a>ır k a t şamaktadır. Amerıka ve Sovyet maların cok kınlı geçtıgı bildı lu Kpdıkoy Emlak Versn Daıresi ile b'r davan.şma eostensı oldutan vana aıruluş ve guçlenn A ogrencüerp •=^'r','r Ti'clsrdtr. von ve kamvon rrotorları Uret ılmektedır Nebatıye'den kaçan Rusva'dakı gezılerı ıçm ız'enım Tokat'm Turhal ka rp aıt 1 350 TL Vergı rm>'r"i feunu, Ispanvol komjmstlenrm navasal duzeni korumak ıçm va OIÜH ORU(U lecektır. Afiır anr on motorlan p r çıîtcı î«raü ve Hırıs*ıvar lenni ikı a\rı kı*"ap halTde topru kavbolmuştıır Ku .um<;i,z/iur. buna muhtaç olduklarmı ve bu sal dırenme haklarını gıln geçr Tu^tıarının kdpntılması kara bombardımamndan er> az 12 kı n n kapasıtesı 8Ono ve kamvı.n lamıştır. ^v'ira Nazı~ı HırnıC betum HuXümsu7dur. tnplaitıda 'o r 6»f» h a y l Mustafa Pertev mntorlarının kapasıtesi 32 000 o meden kullanmalan ıl« aalecek sınm oldufeunu "sovlcmışhr. nnı protesto ıçm olum orucuna hakkında da Mav1 GOÎIÜ Dev» Mustnfs AÜAR simn soz konusu olmadıgını Zapsu ve Kardeşlen tır» denmıştır. lacaktır ı başlajan Sıte Ogrencı Yurdun(Du Haberler Serrisl) kıtabırun ıkınci cıldıni 2054) lemıstır. MHP ve yan örgütleri v "">«»eoğiu el Emlâk vergisi için Türkler Adana Öğrenci Yurduna konulu bir konferans verdî Martia gelen 7 milyon lira finkara Sanayi «Genel Yas» direnişine katılmaktan DiSK'li işçiler beraat etti Imbargo TÜMAS uygulamal» ve plastik sanatlar sergîsi bugün açılıyor TÜMOSAN tstanbul Sanayi Gümrük ve Tekel Bakanı Öztrak, CGP'ye kattldı Zekeriya Seıtel Türkiye ve Danıştay Güney Lübnan'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog