Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SEKlZ CÜMHÜRiYET 2 MART 1977. Vali Şentürk, kartvizit yolsuzluğu olayma el koydu • İSTANBUL VALiSi; «BÖLGE MÜMıRLOĞLflCt BİR MAÇTA YLZLERCE DAVETİYE DAGITILMIŞSA; GEREKEN YAPILACAKTIR. DEDi. • BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ GÖREVLiLERiNiN KENDİ YAKINLARINI STADA BİLETSİZ ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI. ! ı DUny& Kupası »e Avrupa Kupalaxmds maç yOneten hakemlere süt sık rü^vet tekUf edilroekte ve verHmektedir.» BOMBA GtBt PATIADI Esld Dluslararası Hakem, ?tmdi îrlanda Pederasyonu Hakem Gözlemdsl John Meighan'm hafta başmda yapüğı bu &çıklama futbol dünyasında bomba gibi patladı. Yankılar ve rartışmalar hilâ devam edlyor. «RÜŞVET AIİS.DIGINDAN KEStNLtKLE EIVltNİM» Meighan, «Avrupa'mn en Ust <Jüxeydeld maçlannda rüsvet olayından kesinlikle eminim. FÎFA ve UEFA maçlannds. görev yapan orta ve yan hakemlerimiz bana şaçmaı belgeler getirdiler» demişti. LVKS VÎLİALARDAN GENÇ KADINLARA KADAR HERŞET \THllJTOR Meighan'm lddiasına göre bu hakemlere, Avrupanın en şöhretli kentlerir.de lüks \illalardan tutun, birbirinden genç ve güzel kadınlara kadar herşey teklü edilmişti. Meighan, «Benim hakemlerim bu cnerıîeri reddettiler, ama başkalannm cesitli annaganlan ve olaganüstü konukiamaİ2n kabul ettiklerini ögrendim. Maç örcesi mej'dana gelen bu davranışlann yönetimi etkıledi*ine ikna oldum» dedi. BAZAN RtŞVET TEKLÎF EDtUMEDtĞl DE OLUTOR Bazan rüsvet teklü edilmiyor, ama o>Ie Wr agırlama düzenleniyordu ki, en serefli hakemler bile bundan kaçınamıyorlardı. îrlandah hakem John Carpenter'in hemen ardındsn gelen açıklamaları, skandalı oü>"üttü. Carpenter, FİFA listesinde 8 yü kaJmış, Avnıpa Kupasınm en önemü raaçlanm >'önetmis bir hakemdi. Kendistoe Sofyada, Bajem MünihCSKA Maçı Bayern 21 kantndı. Pranı Beckaobaaer maçtan soora bia» ıDogrusu çok yürekliynjişsiniı» dedi. Ama bu nrada yanıma gelec btr Bulgar görevllsi yüzUme kajrşı «Sen Britany» GizU Serviaimn btr ajanısm» dlye bagırdı. Konuklamanın havası nniden degiştl. Dogru dürüst tek vemek yiyemedik. tf<n"» ilgüenmedi. Earteei gün havaalamnda bagajlanmız tetanelendi, oraya buraya aaldı Okeyli bUetlerimiı oldugu halde ucakta yer verilmedl. Bir ara arbk bu ülkeâea çücamayacagımın düsunür hale geldık.» BULGARLABTN İTtRAZ m>tr ETMEYECEHXERİ MERAKLA BEKLENÎYOH Bu Bçıklamayı yapan Carpenteri, UEPA, Avnıpa Kupa Galipleri Kupası yan finaî rövana maç lannda. görevlendirdi. îşln ilginç varu, 18 marttaki karşılaşma Atletico Madrid İle Levski Spartak arasmda ve Sofya'da!.. Bu açıklamadan sonra UEFA "nın hakemin defişmesinl isteyip istemeyecegi, ya da Bulgarlar'm itlra« edip etmeyecekleri ilgi ile bekleniyor. «HAKEMLER KORUNMALIDIIR> John Meighan ise, FİFA'ya başvurarak, 1 hazlranda Bulgaristan'da yapılacak îrlanda Bulgaristan Dtinya Kupası elerr.e macmm hakemlerinln özel olarak «Korunması»nı istedi. Meighan «Dünya Kupası'nda hakemler ev sahibi takımlar lehine yeterli aptalca kararlar veriyorlar. Kanımca bunlann arkasmda, hep rüsvet clayı var. Bu yüzden Irlanda'nın Sofya'da eşit şartlârda oynamasını sağlamak istedim» dedi. îrlanda Federasyonu hakem gözlemcisi J. Meighan'm FiFA ve UEFA kupalarmda görev yapan orta hakemlere rüsvet verildiğlne ilişkin açıklaması, futbol dünyasındabom ba gibi patladı. Deniz SOM îstanbıü Vallsi ve Beden Terbiyesi Bölge Baskanı Namık Kemal Şentürk, tnönü Stadındaki kartvizlt yolsuzluğu üzerine .olaya el koyduğunu söylemiş ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürli Mehmet Çakır'a konuyu açıklaması için tallmat verdiğini belirtmiştir. Vall Şentürk, Bölge ve Federasyon davetlyelerimn yanı sıra Remzi Tosyalıoğlu"nun kartvizitlerinin araştınldığına değinirken şöyle demiştir: «Yasalar klmlerin kaçar adet davetiye verebllecegini göstermiştir. Ancak Federasyon B<iro MUdürü Tosyalıoğlu'nun dagıttıgı öne sürülen davetiyeler hakkında Bölge Müdürü'ne tallmat verdim. Futbol Federasyonu'nda davetiyelerin nasıl kullanıldığını araştıracaklar ve bana bügi verecekler.» ŞENTÜRK: •GEREKEN YAPILACAKTIR.» Istanbul Vaüsı ve Bölge Başkanı Namık Kemal Şentürk, kendl hakkı olan davetiyelerin daftıtımını Bölge Müdürü'ne verdiginl de açıklamış ancak bu davetiyelerin her karşüaşma İçin 20 adet olduğunu söylemiştir. Şentürk, bu rakamın azami olarak bazı önemll karşılaşmalarda 30'a çıkabileceğine değinlrken «Bazı belgelere göre bu rakam yüzlere ulaşmış. Araştınyoruz, eğer Bölge Müdürlüğünce bir maçta yüzlerce davetlye dagıtılmışsa gereken yapılacak ve yasalar uygulanacaktır.» demiştir. Vall Namık Kemal Şentürk, kartvizit yolsusluğuna el koyarken İstanbul Belediye kontrolörlerinin tuttuklan başka zabıtlar da ortaya çıkmıştır. Buna göre Bölge Müdürlügü b&a görevlilerin kendi yakırüarmı biletsiz ve davetiyesiz stada aldıklan anlaşılmıştır. Belediye kontrolörlerinin karşı çıkmalarına rağmen stada glren biletsiz ve davetiyesiz seyircilerin sayısı zabıtlara göre 11 karjılaşmada 656 kişi olmuştur. 656 •eyirdnin bilet Ucretl Ise 32.800 lira tutmuştur. 19761977 futbol döneminde II karşüasmada tutulan söz konusu 14 zabıtın numaralan ise söyledir: 338405, 338406, 339808, 341602 341605, 841607 333507, 341606, 333508, 335006, 333510, 333509, 342901, 344306 Belediye kontrolörlerinin 23 ocak 1977 Urthinla oynanan Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasında tutanaklan 342901 sayıh mbıtta olay şöyle Tansırılmıştır: «Yaptıgımız kontrol netieesbıde, girimlilik ticreti 50 TL olan numaralı tribüne muhtelif kapı[ardan serbest giriş kartlı, davetiyeli ve görevliler iışında (83) kişinin de biletsiz olarak içeriye alındığı tespit edilmiş. akabinde bu girişi karşılayacak bilet talebi yerine getirilmedlğinden Eğlence Resmi kaybı mülahazasıyla işbu yoklama fişi mahallinde hazırlamp taraflarca okunarak imzalandı.» Bu zabıtlarm >anısıra, geçtiğimiz cumartesl günü Pelediye kontrolörlerinin saldınya uğraması, K ve Federasyon kapılanndaki memurlann hakarete uğramalan, gizli bir toplantıda Bölge MUdürü Mehmet Çakır'ın «Biz AP'li onlar CHP'li..» şeklüıde konuşması ve ardından «öyle icap etti» diyerek Vilayetçe görevlendiriien başkontrolörün işine son vermesi kartvizit yolsuzlugunu giderek bir skandala dönuştürmüştür.. Kartvlrit yolsuzlnğıı olayına elkoyan istanbul Valisl Namık Kemal Şentörk maçını vatandaşı iki trlandalı yan hakemle yönetme görevi verildiginde başlanna geleni şöyle anlatü: «BtZİ IIAVA AUNFVDA ÜÇ GENÇ KIZ KARŞILADI» « Konukseverlik olağanüstüydü. Bizi hava alanmda federasyon görevlileri ve ellerinde buketlerle üç genç kız karşıladilar. Dalıa sonra hep birJıkte yemeğe gidildi. Yemekte kızlar, bizi maçta dikkatle izleyeceklerini soyledıler. Ertesi gün bizi bır deri fabnkasma götürdüler. H«r biri îngiltere'de en az 300 sterlin (yaklaşık 7.500 lira) değerindeki deri paltolan denememizl ısrarla ıstediler. Bütün yemekier olaganüstUydü. Maçta, Bayern lehine bir penalü vennce, seylrci deliye döndü. Avrupa Kupaları'nda 12 çeyrek f inal savaşımı var DÜSSELDORF'UN «RHEiN. SÎAOIN ycyıCN ııııaı y u ı u ııua ı IO yapıııaı ı DA YAPILACAK MÖNCHENGLADBACH FC. BRÜGES MAÇINI TV. 21.00'DEN VERİYOR. iTiBAREN NAKLEN (1. (2. (1. (2. a. (2. (1. (3. (1. (2. (1. (2. (1. (2. (1. (2. AVRUPA ŞAMPİYON KUIUPIER KUPASI DİNAMO KİEV BAYERN MÜNCHEN tur: K.B. Klub 50 ve 21) (1. tur: Partizan 30 ve 20) tür: Banyik Ostrava 12 ve 50) (2. tur: PAOK 40 ve 20) MÖNCHENGLADBACH F.C. BRÜGES tur: Austria 01 ve 30) (1. tur: Steaua 21 ve 11) tur: Torino 21 ve 00) (2. tur: Real Madrid 20 ve 00) ST. ETİENNE LtVERPOOL tur: C.S.K.A. 10 ve 00) (1. tur: Crausaders 20 ve 50> tur: PSV Findhoven 10 ve 00) (2. tur: Trabzonspor 01 ve 30) F.C. ZÜRİCH DtNA.UO DRESDEN tur: G. Rangers 10 ve 11) (1. tur: Benfica 20 ve 00) f tur: Bohemians 30 ve 011 f2 ur: Vprençvaroş 01 ve 40) AVRUPA KUPA GALIPlERi KUPASI ATLETİCO MADRİD LEVSKİ SPARTAK tur Reipas 122 ve 71) (1. tur: Rapid Viyana 21 ve 11) tur: Boavista 13 ve 20) (2. tur: Hajduk 31 ve 20) ANDERLECHT SOUTHAMTON tur: RODA 21 ve 32; (1. tur: Lyon 40 ve 12) tur: Galatasaray 51 ve 51) (2. tur: Carrick 52 ve 11) M.T.K. HAMBt'RG tur: Spartak Prag 31 ve 11) (1. tur: Keflavik S0 ve 11) tur: Dinamo Tiflis 41 ve 10) (2. tur: Hearta 42 ve 41) SLASK WROCLAW NAPOLİ tur: Floriana 41 ve 20) (1. tur: Bodo Glimt 20 ve 10) tur: Bonhemians 30 ve riı (2. tur: Apoel 11 ve 20) U.E.F.A. KUPASI BARCELONA (1. tur: Belenenses 22 ve 32) (2. tur: Lokeren 20 ve 12) (3. rur: Oester 30 ve 51) A.EJt. (1. tur: Dinamo Moskova 20 ve 12) (2. tur: D. County 20 ve 32) (3. tur: Kızıl Yıldız 20 ve 13) JCVENTUS (1. tur: Manchester City 01 ve 20) (2. tur: Manchester Urited 01 ve 30) (.3. tur: Shaktor Donetzk 30 ve 01) R.W. MOLENBEEK (1. tur: Neestved 40 ve 30) (2. tur: Wisla Krakow 11 ve J4) (3. tur: Schalke 10 ve 11) • ÎRABZONSPOR'U ELEYEN liVERPOOL. ST. ETiENNE ÖNÜNDt BERABERLiK ARAYACAK. ÖTEKİ FAVORilER; ANDERLECHT; Q. P. RANGERS VE FEYENOORD. GÜNDÜZ TEKİN ONAY'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ, TAKIMIN BAŞINA ARIKAN GETİRİLDİ Beşlktas Kulübü Asbaşkanı Arif Ertunga. Teknik Direktör Gündüz Tekin Onay'm istlfasın: kabul ettiklerinl ve futbol takımımn başına antrenör Ismet Ankan'ı getirdiklerini açıilamıştır. Asbaskan Ertunga, lstifası kabul edilen bir çalıştıncının takımın başmda bulunmasının doğru olmayacağını belirterek Konya îdmanyurdu ve Orduspor maçlannda sorumluluğun îsmet Ankan da olacağını söylsmiştir. Bu arada Turki>e Kupasmdaki Îdmanyurdu maçı için basta Hakkı Yeten olmak üzere birçok yönetici Konya'ya gitmişlerdir. «Bu» danışmadan isöfa etmesini iyi karşılamadık» şeklinde konuşan Ertunga şöyle"demiştir: «Zor ve sıkıntılı zamanlarda kendlsir» destek olduğumuz Onay, istifa mektubunu bırakarak kulüpten ayrılmıa ve gazetelerden ararlarsa istifa ettiginin söylenmesini istemiş. Biz buna çok üzüldük. Eize danışmadan verdiği karan basuıa açıklamasını da dogru bulmadık. Tribünlere sinirlenmekle görev bıraküacaksa hakemlerin hig bir zaman sahaya çıkmamaları gerekirdi. Gündüz TeVin Onay'ın bu karan vermesinde moral bozukluğunun etken olduğunu sanıyorua ancak kendisi bizimle görüşmedigi İçin bir çözüm yohı bulamadık ve istifasını kabul ettik. Bundan sonra ta>TTn,n sorumlulugu Îsmet Ankan'da olacaktır* Eskişehirspor Başkanı Selami Vardar: «Futbol Federasyonu, bir kulüp başkanının eleştirme hakkını baskı ve tehdit ile kısıtlamaya, buna ipotek koymaya yetkili değildir.» ESKIŞEHtR (Haşmet ÎNÖVTEPE blldirlror) Futbol Federasyonunun tenkit ve protestolara ne denli dayanıksızlık gösterdiği, Eskişehirspor taraftarlarımn Ankara'da oynanan Bursaspor •naçında Futbol Federasyonunun toplu halde protesto etmeleri olayında kendini göstermiştir. Eskişehirspor taraftarlarımn özellikle Adnan îuvari ve Futbol Federasyonunu hedef alarak Ancara înönü stadındaki protesto eylemlerinden hemen sonra Eskişehirspor çalıştırıcısı Tamer Güıey ile Başkan Selami Vardar'a 2465 sayılı bir elgraf emri göndererek basında çıkan demeçlerııin kendileri tarafından verilip verilmediği sorul nuştur. Tamer Güney, bir gazetede çıkan deme:inin kendisıne ait olmadığım bildirirken Eskişeıirspor Kulübü Başkanı Selami Vardar İse Cum nıriyet ve diğer bir gazetede çıkan demeçlerinin cendisine ait olduğunu dün resmen Futbol Federasyonuna bildirmiştir. Futbol Federasyonu telgraf emrinde, Selami /ardar'a »Bu Federasyon ancak Türk futbolunun :enazesini kaldınr başlıklı beyanatın tarafınızdan •erilip verilmediğinin üç gün içersinde bildirilme•inin, aksi halde beyanat vaki sayılabilir. Bilgileri •ıizi 2465 sayılıdır» demiştir. Eskişehirspor Kulü 3ü Başkanı Selami Vardar dün Cumhuriyet'e yap ığı açıklamada «Ben halktan ve Hak'tan yana ılan bir Beledıye Faşkanı ve Kulüp Başkanıyım. îerekirse 40 lira vererek maç bileti alır ve halkm ırasından maçı izlerim. Bir Kulüp Başkanının îleştirme hakkımı baskı ve tehdit ile kısıtlamafa ve bu dogal hakkına ipotek koymaya Federas•on yetkili değildir» biçiminde konuşmustur. Vardar Futbol Federasyonuna yazıiı olarak rercüği yanıtta özetle şu savunmayı yapmışttr: ıGazetelerde yaymlanan beyanat bana aittir. Sa.ın Federasyonunuzun Anadolu futboluna karşı tesin bır tavır içinde olduğuna inanıyorum. îkinci Başkan Adnan Suvari'nin henüz belgeler toplannadan ör. yargı ile kulübümüzün mahkum eden • gazetelerde yaymlanan beyanatını bir örnek olae •ak gösterebilirim. Bayern D. Kiev, Mönchengladbach Bruges oynuyor Avrupa kupalarmda, bu gece heyecan fırtması kıtamızaa esecek. 12 ayrı kenfte, birbirinden çetin ve önemli 12 maç var, çeyrek finalin programında. En büyük ilgi, tabü ki. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası veya diğer ismiyle KupaI'de.. Sekız çeyrek finalistten 6'smın daha ön ce Avrupa kupalarmda şampiyon olmast veya finali ojTiaması, ilgiyi arttıran diğer bir neden. Münich'in 75 bin kişilik Olimpiyat Stadı, Alman Sov>et futbol savaşına sahne olacak. Son üç yıldaki Avrupa Kupası şampiyonluklanna, Kıtalararası Kupa Şampiyonlugunu da ekliyen Bayem MUnchen'in bu kupanın maçlarında sahasındaki bilançosu, tek kelimeyle şahane: 17 maç ve 17 yengi... Kurbanlar arasında Ajax, Real Madrid, Benfica, Ujpeşt, F.C. Magdeburg, St. Eîienne gibi ünlüler yer alıyor. Ne var ki «Bawyera Aslanı» eski gücünden uzak. Hele son maçlardaki form dUşüklügü, oldukça düşündürücü ve kaygı verici. TV'DE İZLEYECEGİMİZ DEV MAÇ Düsseidorf'un «Rhein» Stadmda, Federal Almanya ile Belçika Şampiyonlan karşı karşıya gelecek. Mönchengladbach, bugüne dek Avrupa Kupasında çeyrek finalden jiıkarı çıkamaj'an bir takım. Lanıbert, Van Eycken, Davies'li F.C. Brüges ise, geçen yılın UEFA Kupası Finalisti ve geIeceğin büyük takımı. Fransız Konrath'ın yönetecegi maçta, Vogts, Bonhof, Wimmer, Simonsen ve Stielike'li Mönchengladbach. Ne var ki, F.C. Brüges'ün, savunması da çok güçlü. Her şeye rağnıen, Mönchengladbach, Türkiye saatiyle 21.00'den itibaren TV ekranlannda izleyecegimiz maçm favorisi. St. Etienne'de Fransa Şampiyonu St. Etienne, Trabzonspor galibi Liverpool'u yenmek azminde. İlk iki turda, 4 maçta 2 gol atarak çeyrek finale yükselen St. Etienne, C.S.KA. (Bulgaristan) ve PSV Eindhowen (Hollanda) gibi güçlü rakipleri saf dışı ederek en iyi sekiz takım arasına gir miş, gol yemeden. Liverpool ise, Bayern Münich (13 gol) ve Dinamo Kiev (II goD'den sonra en çok gol kaydeden takım. Evet, Fransız futbolunun aşama yapmasma rağmen, Keegan, Toshack, Heighway Kennedy'li Liverpool, «Yeşilliler» den beraberlik koparacak güçte. Kupanın gerl kalan çeyrek final maçı, Zürich'de F.C. Zürich (ls%içre) ile Dinamo Dresden ıDe mokratik Almanya) arasmda F.C. Zürich, gücünden çok. şansı sayesinde çeyrek finale çıkmış bir takım. Dinamo Dresden, bilindiği gibi Demokratik Almanya Milli Takımmın iskeletini oluşruruyor. DtĞER KÜPALARDA ÖNEMLİ MAÇLAR Avrupa Kupa Galipleri Kupasında iki önemli karşılaşma, Sofya'daki Levski Spartak Atletico Madrid ve Brüksel'deki Anderlecht Southampton arasmda. Gerek Anderlecht ve gerekse bir bakıma îspanya Brezilya Ariantin Jcarması olan İspanj'a Lig Lideri Atletico Madrid, bu kupanın iki süper favorisi. Galatasaray galibi ve Süper Kupa Galibi Anderlecht'in, İkinci Ligde mücadele eden Ingütere Kupa Şampiyonuna fark yapması normal. Atletico Madrid ise, en azmdan Levski Spartak kadar yengi şansma sahip... Kupa 2'de gecenin diğer maçlan, Budapeşte'de M.T.K. (Macaristan) Hamburg (Federal Almanya) ve Wroclaw'da Slask (Polonya) Napoli (İtalya) arasında. Ev sahipleri daha şanslı U.E.F.A. KüPASINDAKl HEYECAN 64 takımın katılmasiyle başlayan ve çeyrek final yolunda Ajax, Ujpeşt, İnter, Milan, Celtic, Mano hester United Derby County, Manchester City Kızıl Yıldız gibi üniü takımlann saf dışı kaldığı V.EJ.A. Kupasmm çeyrek finallerinde birbirinden zorlu dört maç var. Bilbao'daki maçta îspanyanm iki takımı Atletico Bilbao ile Cruyfflu Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ortada. Londra'da, bu yüki Avrupa kupalarının en golcü takımı (6 maçta 23 gol) Givens'li Queens Park Rangers, Kupanın sürpriz takımı A.E.K.'a fark yapacak püçte. Rot terdam'da Feyenoord. Belçikanm R.W. Molenbeek'i önünrte favori. Magdeburg'daki karşılaşmada ise F.C. Magdeburg, saglam ve ınatçı Juventüs defansını ait etmekte güçlük çekeceğe benziyor. ATLETİCO BtLBAO (1. tur: Ujpeşt 01 ve 5O) (2. tur: F.C. Basel 11 ve 31) (3. tur: Milan 41 ve l3> QCEENS PARK RANGERS (1. tur: Brann 40 ve 70) (2. tur: Slovan Bratislava 33 ve 52) (3. tur: F.C. Köln 30 ve 14) F.C. MAGDEBURG (1. tur: Cesena 30 ve 13) (2. tur: Dinamo Zagreb 22 ve 20) (3. tur: Videoton 00 ve 50) F.C. FEYENOORD (1. tur: Djurgarden 30 ve 121 (2. tur: Kaisersiautern 22 ve 50) (3. tur: Espanol 10 ve 20) KUPA'DA ÇEYREK FİNALE KALÂCÂK SON TAKIM; KONYA î. YURDU BEŞiKTAŞ MAÇI İLE BELLi OLUYOR Diıuuno Kiev karşısında bu akşam Bayern forraasını giyecek olan Türk futbolcusu Erhan Önal Istanbul'a geldlğinde Milli Takım orunculan il« tanışıvor... KONYA Türkiye Kupasınm çeyrek finalinde Göztepe ile karşüaşacak taknn, bugün Konya îdmanyurdu Beşiktaş maçı ile belli olacaktır Kupanın üçüncü kademe ikinci etabmdaki bu erteleme karşılaşması sonunda Izmir'in SarıKırmızı tammına rakip olarak en büyük aday SiyahBeyazlılar görünmektedir. Çünkü Beşiktaş bu rövansa r ^ ^ ' 0 3 ^ 1 C Ü g l , 5 " 1 > U k «•«Nystin Ustünlügü ile çıkacaktır. Karşüaşma saat 14.30'da baslayacak Kayak Federasyonu Başkanı görevinden alındı Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekfli Fehml Dinçer, Kayak Federasyonu başkanma teşekkürleri ile birlikte görevden affedildiklerinin tebUğ edildiğini açıklamıştır. Eczacıbaşı'nın şampiyon luk yolu artık iyice aydınlandı Basketbol 1. Türkiye Liginin geçtiğimiz hafta yapılan önemli maçında Galatasaray'ı 92 Sl yenen Eczacıbaşı'nın şampiyonluk yolu artık iyice aydınlandı. Uder Beşiktaşı maç eksigiyle takip eden LacıvertBeyazlılar, Galatasaray karşısında baştan sona kadar önde götürdükleri karşılaşmayı kazanmasını bildiler. Doğan ve Mehmefm Dasanlı oyurJarıyla sayıya giden Eczacıbaşı karşısında Galatasaray ancak Nur ve Utku ile direnebildi. Böylelikle bu yenilgiden sonra Galatasaray üçüncülükten dördüncülüğe düştü. Lıgin ait sıralarında da Ankara takımları düşmemek için büyük çaba gösteriyordu. Puan cetvelinin altında bulunan Bursa'mn Tofaş SAS'ı, Ankara deplasmanlarmda Yenişehir ve DSÎ Spor'u yenerek tehl'keli bölgeden kurtuldu. Kolej ise kendi sahasmda ITU'ne yenilerek ligin son sırasma yerleştı. Ote yandan ODTÜ de İzmir deplasmanında Karşıyaka'ya yenilerek tehlikeli bölgeye girrt HAFTANIN BAŞARILILARI Haftanın hakemi: Kaya Örencik Gökiıan Günalp. f Haftanın beşl: Nur (G. Saray), Doğan E " ' '•' (İTÜ). Cevat (Tofaş SAS), Ünal Haftanın sayı kraü: Zekl rÎTÜ) 4 4 BASKETBOL 1. TÜRKİYE LİGİ PüAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Beşiktaş 21 17 4 1852 1620 55 Eczacıbaşı 19 16 3 1726 1376 51 l.T.Ü. 19 12 7 1643 löo/ is Galatasaray 18 11 1 6 1458 1440 41 Şekerspor 18 1 1 7 1251 1315 40 Karşıyaka 18 10 1330 1266 38 Fenerbahçe 19 7 12 1555 1647 33 Tofaş SAS 18 7 1 1 1356 1420 19 6 1 12 1278 1433 Yenişehir 19 DSİ Spor 13 1308 1445 31 20 20 15 1450 1627 15 1436 1627 30 30 İSTANBU. AMATÖR Ş VirİVONASINDA TAKIMLARINTN GOZ DOLDURAN FtTBOI.CtLARI (SOLDAN); YAŞAK, IETTLİ KALECt NURCAN, SLLTANTEPELİ EBGÜN, VE YİNE İETTLt TÜRKAY İLE OGUZ İstanbul Amatör Futbol Şampiyonlu ğunu İETT kazanırken, yaptıgı on kar şılasmada da yenilmemesi dikkati çek ti. ÎETT, Gedikpaşa ve Maltepespor'u birer kez yenerken, öteki takımları, ikişer kez yenmeyi başardı. Ancak, bu yılki şampiyona öteki yıllara oranla zevkslz ve kalitesiz geçti. BAŞARILIL.4R LtSTESl KALECİLER: Nurcan (l.E.T.T.) Vural (Tekel) Mehdi (Maltepespor) SAGBEKLER: Asir (I.E.T.T.) Edip (Maltepespor) Engin (Tekel) STOPERLER: Burhan (Maltepespor) Esat (Tekel) Arif (l.E.T.T.) I.tBEROLAR: Oğuz (I.E.T.T.) Hayri (Nişantaşı) îsmail (Gedikpaşa) GEDİKPAŞALI Fenerbahçe'li Engin'in tedbir'i kaldırıldı n ANKAKA Merkez Ceza Kurulu dün yaptı Jı toplanîıda. Fenerbahçeli Engin'in idari tedbir 'ezasını da kaldırmıştır. Buna göre Engin bu haf taki Göztepe maçında takımındaki yerini alacak tır. ÛT YARIŞLARI TAHMiNi 1. kosu: Favorı: Üças. Plase: Hürol. Sürpriz: Berksoy 2. koşu: Favori: Ren. Plaseler: Hitay Cansu. Sürpriz: E'.if 3. koşu: Favori: Torun. Piase: Şuhhan. Sürpriz: Keban 4. koşu: iavon: Korhan. Plaseler: Yamaha • Kızılcık. Surpnz: Haluk. 5. koşu: Favori: Ambargo Piase: Tiger. Sürpriı: Foyiroper. 6. koşu: Favori: Z^ğaloğlu. Plaseler: Ylgit Cem. Sumriz: Atılran. Yaksel EBÜÇ Mutlu son,,a yenilmeden ulaşan İETT, büyük başarı elde etti • İSTANBUL AMATÖR FUTBOL $AV lYONASI. GEÇTİĞİMİZ YILLARA ORANLA GEÇTİ. KAÜTESİZ SOLBEKLER: Sinan (Maitepespor) N'ecati (İ.E.T.T.) Fuat (Gedikpaşa) ORTA SAHA (SAG): K. Yaşar (Gedikpaşa) Burhan (l.E.T.T.) Cemal (Tekel) ORTA SAHA (ORTA) Erdoğan (Maltepespor) Erdal (Nişantaşı) A. Saim (Î.E.T.T.) ORTA SAHA (SOL): Kâmuran (Sultantepe) Bahri (Gedikpaşa) Tahsin (Tekel) Coşkun 'Gedikpaşa, Ercan (l.E.T.T.) Ali (Sultantepe) SANTRAFORLAR: Türkây (İ.E.T.T.) Mümtaz (Nişantaşı) B. Hüseyin (Tekel) SOLAÇIKLAR: Ergün (Sultantepe) Haldun (Maltepespor) Veysel (Nişantaşı) SAGAÇKLAR: O.D.T.Ü. Kolej
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog