Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

A1TI 2 KAR1 1977 50 YIL ONCE CUMHURiYET 2.3.1927 O ^nkara'ıjr j r a r çın k Istıkraz An^ara O m ; » t ı B^ledıye1 ümTior resı 13) Şeflremanetınln (14) olr ouçus nı»İ7ona yakın lki sr.krazını U&J UA vlp ettt (16). EGÎTİMÖGRETİM ÎKl BİN ÖĞRENCİLİ ÎLKOKULUN HİÇ BAHÇESİ YOK EGiTiMCiLERE GORE, ÇOCUK EGiTiMiNDE BAHÇE, DERSLİKTEN DAHA ÖNEMLİ Etem üTÜK o<rık vaşamının v&zgeçHmea bır p a r ç a s d ı r oyun Bunun ıçındır kı egıtımcıler üh.ögTetım çagı olarak kabul edüen 614 vaşİBnndakı çocıklara toyun çocugu» derler Egıtımcılere gor« en ideal çocuk yehşttrme yontemı açık havada vapılan egıtımdır Çocuk doğanın ozgur havasında özgürce eğıtılmeUdir. öğrenım cağındaki çocuklann efıtımi onlara bir takım katı bilımsel kavram ve kurallann ezberletılmesıyle defil ders lpre oyun karakten verllerek, yaptırarak ve vaşatarak olmalıdır Nıtekım radvo ve televizyonlar daka egıtım progTamlan da bu türdendır Çocuk lann kapalı salon ve odalarda vapma o>uncaklar İa oynatılması yenne açık havada dogal ovun caklarla oynamalanna olanak yaratılması en iyi bır voldur Soz «tehmi hanirı çofitk bır çayırda. bır d"ğnegin üzenne ata biner gıbi bırup koştur mamn revmru, kapalı bır odada yapma bır oyuncas atla oynamaktan alablllr? (1) Mcmnuıs't Yasaklik y\sak edılme (2) Mujnç: Hahatsızlîk ver«ı usandıran BAMA2AN VE DAVUL ZURMA (3) Muttarit Art ards stir'âp DAVUL ZCRNA MEMNUtYEettıklerını (8) natîraianra bu» gıden Tt (1). getjrmıyorlarJ' (4) \eknesa* Tekduze Kımin aklına geldıvse Aüan Güm güın eüm! mez razı olsun Şu davul zurna s a Nav nay .j»yi (5^ Zcvk1 r.uttJd Müzık zevid dar manâsız, gurultücü, mU Sabaha ]nzf*t>i devam edlyor (6) Tegannl (Ezgı şarkı t ü r z ç (2) ve ınsanın uykusunu sa la'dı Yazın bu ıptıdaı çalgıların ku VD ) ^ l e m e çı^an şey olmaz Hele mubarek âsıklan Kâgıthane kanyelerın(7) Meftun otmak Tııtkun o< Ramazan geceıeri erKenden yade (9) iBted.jt.en kadar davui mak, havrar olmaK tıp uyumanızın ımkânı voktur zurna safası vapsınlar Faiat (8'> tıac et^ek Rahatsızlık » « Eğer civarda bır davul surna u« Ramazanaa taiamızı şışınp usm*>k usandırmak (bk möRamazan safası sürenler varsa. kumuzu kaçırmasınlar Onun inç). O culak z u m a ve eiseriya muıçın Ramazaıı çeoelennde o mV (9) K a n y e (Karye) K&r ko^e t a n t (3), arasıra coşkun davui bareklerüı seaml tasanlardan Ai bucak jeknesak (4) gürüıtulert Ue ialah r a a olsun. (10) tfnu 1ta Alışveris sana uyku mu uyutur? Kovlerae (11) tktifa etmek Yettamek musıkiden hos^nan sevk dı ÎM gün soı^ra Rarnazandır Bu (12) IVlaada: oen baçka. yan adamlartn kulaklannin hür münasebetle $*hrimızdekı carru(13) O m i r e t » B«ledtypi Cmonyetme kansamayız Pakst »8ler ile eğıenu» mahallennde v* rolve «£»»fidıye geneı kuru hırlerdfl yatsı zamanı baslay p dükkanlardaxi hazırlıklar nıhalu» demek'ır, buguasü s* sahura ve imsake kadar irümbir vete eelmeiıedir TlyatTO ve çilmış üvelerden oluşar deyen davulıa zırlavan zurnava dans salonlaüiaa da har&reUİ «Bel«iiy« Mecllsı» aalamHibtraz zevki muslkısi (5) inceı bır faalıvet »c'nllmPktedır Ada kullanıiıyor mış adanUar içan tahammül et ma bilhassa e?to Ramazanlana, (14) îjehramaneti: Belediye «Şeh menın ımkanj yoktur. Hoş anfe gününden bır hafta evvel remını» scrocügü de «be'eujku zamaru gelince davul zurşekercı ve baKKal düyçânlarınd» dıvp bişkmıı» anlamına gena değll ya Paderevsta'nm PITBbaşlayan hararetlı anzü ıta (10) lıyordu far9ça «kent» an nosu KubeUk'Ji kemanı ve SAyertne bu sem sönük ve dargun lamına ^blen «şehrı koHln kı soylerken nefesi ıle yuz ıman blr sessızlık »crülmeKtedır Bafc. den tU'eyer bu sözcükler sondüren mesiıur Şılapin'ın tekallar dukkân.anna birkaç gülsonradaa kuUanüma/ oi ganrusı (6) iıle dınlemnez Her lftç destesı asınakla iktıfa ettıkmuştur ş e v n zamanı ?ardır Halbukı len (11) gıb», şekerciler ae c v (15) t^tikraz. Borçlanma öorç davui zurnaya meftun ojanl^r mekânlarına cırkaç sıse şurup alma (7) Ramazan ?ecelen mahalle ave reçeiı dızdıkten maada (13> (36) Tagvlp etmek: üygun eSr ralannda, kocu komşuyu IZAÇ blr hazırlık TOpmamaktadınii. mek, d j j ı u bulmak. Ç TELEViZYON M00 ARTtSTÎK BLZ P 4 T E S Î ŞMIPtTOVASININ Tokyo'dan naklen yayını 19 30 EMLAK VERGÎSİ Televızyon Egıtlm Yayınlan Subesı'nce hazırlanan programda, Emlak Vergisıne ilışkın açıklamalar yaptlıyor ve mükellellenn bu vergiyl De şekilde ödev». ceklen konusunda bılgı vanhvor 20 00 HABERLER VE DÜRUMU HAVA cek bu naklen "avm prog rammda, Almanvanm DUs peldorf kentmde o\nanaca< Avrupa Şampıyon Kulupler çeyrek f'nal ılk maçlarından Monchengladbach BnigBes karşilaşması ver aliyor Î2 50 KUAStK B4T1 2310 GÜNE BAKTS 2055 DIŞ K.*YNAK1,I MÜZtK 2100 NAKLEN Y%YIN TRT Haber Merkezi Spor Subesı'nce gerçekleşttrile R A D YO 11 16 1130 Açılış program ve lasa 12 00 haber ler '2'0 Turkuler, çartalar ve oyun 12 55 havalan Kısa haberler 13 00 Gunaydın 13 15 Bolgesel vaytn H30 Kısa haberler 14 32 Köye haberler Golgesel yavın if nn Haberler ı c oı Sabahtan sabaha ifiOO Kısa haberler Ifi 05 Kadın dünyası 16 35 Kısa haberler 16 45 Arkası y a n n 17 00 Bolgesel yaym 17 02 Kısa haberler 18 00 Çocuk bahçesi ia 00 TRTI 05 00 05 05 06 00 06 02 07 07 07 00 07 02 07 07 07.30 07 40 09 00 09 02 10 00 10 01 10.21 1100 1101 A S Toker'den şarkılar Yabancı dıl dersı Bolge haberlert Öğle uzerı Radjo Televozvon program haberlen Haberler Oyun bavalan Bolgesel yavın Halk ozanlan bolge sanatçılan Kısa haberler Sızlerîe bırlıkte Bolgp haberlerl Yabancı dıl dersl Haüf müzık Çocuk bahçesi Kısa haberler Akşama doğru Bolgesel yayın Haberler Bolg°<;el vavın 20 İS Koy dagarcıgı 20 40 Turan Engın den rürküler 20 55 Çocuklar ıçın 21 M Kısa haberler 2' 12 K o n u l a n n içmden 21 V) K T a n n k u t ' d a n şarkılar 2ı 45 Turkuler 22 nn Kı^a haberler 22 P2 Bolgesel yayın 22 02 Sarkılar 2* 2 * Haftt mıMk 22 4 0 Turkuler 23 00 Haberler 23 10 01 00 Bolpesel vavın 23 10 Amatör topluluklar 23 35 Turkuler ve oyun havalan 24 00 Kısa haberler 00 02 Gece ttonseri O0 55 Kısa haberlpr 01 00 0) 00 Gece vansı ia •?(> Çocuğun günlük yaşamının büvük btr bölümü oktüda geçtığıne gore. okullardakı oyun bahçeterinta derslık değın bır yerde derslikten da onemli oldugunu anlamamız gereklr Aynca. ılkokul programırun kov ve kent avnmı yapmaksızın bmnci donem sınıflannda Havat Bilgısı ıkıncı donem sınıflannda Fen ve Tabıat Bılgılen derslerınde ışlerunesını öngordıiğu t a n m konulan f i n uvgulamalı olarak venlebılmesı ıçın yeterrncı» uvgulama bahçesml de zorurüu gormekte dır Dunım böjl» oldugu halde. Istanbul"un bırçok okuiunda t a n m uygulama babx;elennden geçük ovun bahçfleri bıle va h'ç yoktur. ya da \ok denecek denlı vetemzdvr Ba burad» yalru* ıkı omek vermekle vetmecegız 1 Okçu Musa îlkokulu Bcyoglu'ndadır tld bin e vakın ogTPnci'i bulunan okul dort katlı eskı ahsap dort bınada oğretun yapmaktadır Oyun bahçesi voktur Yapılann ortasında kalan çok küçıj< bır kondordan anfak bırbırlenne geçıs saglanabümektedır Burada guneş «alf oğle saa* lennde gorüîebılir ögleden ^onra da ortaokul çalısır kı onlar da ayni kosullar altmdadır. tld bın ogrencisi olau Okçn Mnı» tOmkohı^ıaıı dört»hsap bina arısınd» kalmı» h*hçe«<.. (Fotograf Erdogan KÖSEOĞLtD 3 Kadı Mehmet Ükokulu Beyoğlu llçesJnln Kasımpasa semtındedır. Bın ikı vüz öğrencılı v« çJt dğretımll olan bu okulun önü ve aTkası sokaktır Yanlannda da bittşık evler vardır Göru»tugumüz okul müdürlert, bu gflreksinimlerinl saTian «aman üst makamlara yazı tle duvurdukl»nru oğretım yılı sonu raporlannda da belırttU lennl soylemlslerdır Bu glbi okullarda, îlkokul PTOgramı'mn «n gördügü beden egltiml dprsleri bıle vapüamamals tadır Çoruklar gunün erken saatlerinde gehrler sayılan fazla, hacımlerl küçük sımflan doldururlar On oaklkalık dınlenrrelerınde bırakıruz orna mavn bıraz temız hav» alacaklan bir bahçevı bi 1* bulamazlar Derslerın bıttığı ogle ^aatlennda okullarından ayrüan çocuklar, bu kez de evlen 1 1 ne gelip kaparurlar Zıra evlerinde de bahçe voktur Çevrelennde de ovun verlerlnden yoksundurlar Taşıt kazalanndan korkuldugu içın gokaklara da bırakılamajJar Gece ve gunduzlennı bojle kapalı yerlerde geçiren en dogal haklan bulunan ovundan voksun kalan bu ya' rulanmızın ruh ve beden sağlıklan borulur llkokulda bovle orta deTeceh okullaıda da bojle Ondan sonra da gençlenmızın neden bırbırlerıni sevmedıklerinl, neden birbırlenn« düşman gıbl baktıklannı v« hattâ neden birbırlennı acımasızcasına oldürdüklenni düsunür dururuz bimdı ılgılılere dusen gorev vapüacak kamulastırmalara gerekli ^ e n e k l e n ayırarak, çoroklanmıza gerek okuüarnda gerekse ev çevrelerınd» en dofcal hakları bulunan oyun verlenrun sağlanmasıdır. TRT III 08 00 Gün b&şlıvor 09 00 Olavlann ıçinden 09.30 Türkuler Aynur Gıirkan «9 45 Çarşambanın melodıleri 10.15 Şarkılar Kutlu Pavasü 10 30 Okul radvosu 1130 Turkuler Alı Gurlu 1145 Şarkılar Selma Ersöz 12 00 Hafıl muzık 12 30 Yurttaşlık borcumuz • Vergı 12 40 13 00 13 15 13 30 14 00 Türkulerln dılt Habener HaM müztk Olaylann ıçinden Türkuler Can Etill 1415 T a n h defterl 1435 Şarkılar ve saz sololan Avten Zenger 1^01 Okul radvosu 1R00 Turküler geçıdl 1<Î2O Arkası vann 16 40 Sarkılar Nadır Hılkat Çulha l"fK) Konser saati Renkler 18 00 ^rutlar ülkesmden 1R30 Yurttan sesler 10 00 Haberler Çeşıtlı müzik 11% 1<>45 Erkekler faslı 20 15 Barok müzık 20Î0 Ola>lann içınden 21 00 Türkuler Mervem Ün 21 15 Sanat derîrisl 21 45 Saz eserlen 22 02 YAY KUR saatl 23 00 Hafıf müzik 23 15 Bır romanınuz var 23 30 Haberler 23 35 Solıstlerden seçmeler 23 55 Program ve kapan^ş OKURLARDAN BİTLİSTE BİR VALİBIR LİSE.. Seçıme katılma oranının en vüksek oldu gu ıllerden bırıd'r Bıtlls Bu nedenıe MC tarafından ^ondenlen yonetıcılerın %onln ho* deiıl Bıtlıs ten Bu aydmlıktan ürkuvor rahatsu oluvorlar Öğretmenlere de oğrencılere de bu neden le ozel kın duymaktan alamıyorlar keadılennı îşte sunacagımız örnek bunu kanıtlaınıyor mu? Geçen ögretım vılmda blr avuç tnıUiyetçi fasist oğretmenın lısenın pansıvonunda oiav çıkartmalanndan *onra. pansıvon dafmlır bgTencıler çeşıtli yerlere göndenlir Boşalan Dansmm bınasıra da. lıse ogrencılors verleştinllr Ancuk 197S l<t77 ogreüm vılı ıçın durum daha da agırlasmıştır Şımdi lıse bması ola rek kııllanılan ve 1972 yüının «wnunda pansı von olarak hızmete açılan yer ögrencılerin sagheını «tehdıt» eder duruma pelmıştır Bunu sap*amak tçın Llse Koruma Demegl nln gırışımlen sonunda gondenlen teknık elemanlar ve llgıli doktor gerekli lncelemelennl yaparak konuva ılişkln raporlannı düzenlet ve oıcul müdurluğüne sunarlar Bır ınsaaf mühendısi ve bır mşaat teknısyenl taraiınaan tmzalanan 21 12 1976 tarihlı tesnık elemanla nn raporunda «Idare kısmında bulunan ruva lef dıştnda hıcblr tuvaletm çalışmadıgı, «sıhhı tesısatnın ialnız bîrınci katta çalıştıgı iı nıf kapılannm tümüvle pencere dogramalan nın kısmen t a h n p oldugu. çatıdan teTiele ınen orta duvann boydan bo>a küilendıgı ve duvarlardan t«mtz ve pls su sızıntılanmn ak makta oldugu su sızıntılan yuzunden elektnk tesısaîının her an kontak yapabıleceaı, kalonfer \e elektnk tes satının çalısjnadıgı. bınanın dış \e yan cephe'i ıle «; kısunlarda. sızan pıs su lann ttkısıvle sıvalann «korizyon»a uğradığı ve b ı ourumun tehl'ke arzettığı. bu nedenler le b j bınada ogretım yapümasınuı sakıncalı olaca*ı behrtılmısMr 21 12 1976 £Uü ve 220 sayılı Bıtlıs Sağlık Ocagı Tabıbı taralmdan venlen raporda da, •§ınıflann 5X5X3 blçülerinde oldugu her ttg renci içın «hıjyenik» koşullara gore 6 metre küp ve 1 5 metre kare taban alanı olmasi gerektigı, bu duruma gore sınınarda 12 kısı nın okuyabılecegi, aynca tuvaletlprın ve vhhi tesısatm çalışmadıgı. mevcut bınanın bgrenim içm ojirenci sayısma gore sıhhi yönden \etersiz oldugu ve sakıncalı gorüldügü» belır tilmıstır Bu koşullarda OKUI Koruma Demefı og rencı velıleri, bğrencıler. ögTetmenler ve halk llsenin sımdi ortaokul olarak kullanılan esta lıseve taşmmasını ortaokul 6frencılenvle bir likte çü"te bgretıtne gıdılmesinı. çocuklannın «»"an gtlvenlıSİ»nm sağlanmasını lstercektedirler Ancak bu konuda da Bıtlıs Valı«inln avn çok «ılgınçttir Valinın bu konuda sovledtklen daha çok bir gülmece yazannı ilgıleiriırecek nıtelıkte Okul Koruma Demeğı vcmptıcilerme bu k a n m n TÖBDER'den ç k^ıSını v» nıden rapor düsenlenmesi lçln baska verden f eknık eleman ve doktor cetıreoegml sovledı Cı bıldınlmektedir Her vonuyıe çellşkllerle dolu O'i rnmm tepklvle karsılanmakta ve kınanmaktadır Ve MC'nin halkırmza uvguladıgı baskı ve zulmun bır parçası, uzantıst olara* degerlendınlmei tedır KEVAN QOŞ«t (öfretmen) f 956 Ura (Toplsm) 1700 950 = 750 lıra kalır AnneTl ve esim hlç evden çıkmazlar avakkaoı eibıse eskımestn d u e Ama ben okula gıtrnek zonındavım Bı* pa7arından aldjgım avakkabîtn panfolonutn vırtılmak üzere Evet 750 l'mvla gıyın, ev ıhtıyaçlannı al »e de ye j e ve Şerefim üzerınp vpmın edıvorum Açıs aç Ben ve esım gercız Belkı bu açlığa bır muddet dayanabılıri7 ama ıhtıvar annem ve küçuk çocugum olürler«e mutlaKa açhktan oleceklerdır Bazı gıdenerl kısalım dedım Olmadı Sigarayı da ıçrrıesem deh olaragım Hangısın den kısayım Ucuz eve çıkalım dedık Daha kotüsünü buldıım gpcekordunun daha pahalı istedıler Borcum da VOK Çünkü \eremıyeeegim borcu neden alavım JK anbul burası kımdT) borç aiabılirsın kı Bakkal da artık v r e s i y a .emı/.or b.et tüm maaş \e ürretlıl e r ezUıvar A ma ogretmen bır başia turlu ezılnor X» ıkrarnıye np van odeme re veme ne gıyım parası Hıçbır nak \ o * Ogretmen pjılmıvor da artık Öfretnen aç ve olüvor Kım sahıo çı^acak kım ogretmenın ei noen tutacak Ne zaman sınıfta tok kannla ders ışlıyecegım Ne zaman oğrencıleM.Tun Karşısına duzgün kıyafetle vonetmehsın emremjŞı kı>aîetle çıkacagım Evet hak alaoıimçK îç'n B z oğretmenlsr daha kaç vıı a\iıtul?"a2u \azı< oıuvor b'ze bız de 'nsaniz \ az k oıiıvo bıe gelen kızlara dogan cocııklar.mi7a onlar da ınsan Dana ço* \azık oluvor ulusumuzun gelecpgme ccKukP nmıza Bu d u n ı v a a pıher r 7 d^fla a? sereflı o> lurjz Değı! wi" ISTr " ı î R M Î \ r l \ L Z \ I L TÜRKİYE • S I \ D E OGRETMEN•• OGRETMEN HM 1 TIS1ÎRVECE C BtR DE ' " R l ^ M E G F KOVLLMACÎA UO rs GI > GER|voR'A B' ÇOK \\l A\tLI DIR ANLAYAN \ Turk Öprettneri >i B 07 00 07 02 0750 08 3u 09 15 09 45 10 15 1115 1145 12 45 Bu şarkı hangl makamdan lioo Dunden bugune \e saz sololan 20 00 Cumhurbaşıîanlığı senforu n 15 Miızık şolent orkestrası Açılış ve program 14 45 Ankara Radyosu çok sesli 2125 Mü>ıka] ve operetierden Gune başıarken seçmeler korosu Sabah ıçın 2155 Turk dugunlerı ve 15f)0 Türk bestecileTiriden Çarşamna konserl geleneklerı Bızden besteler ı^oo Ça5daş mu7'k 23 00 Geceocn geceje Turküler \e ovun havalan ıfi W Çes tlı sololar Fa*lama rakımı 24 00 Ge'e ve müzık Dvkoteğfnızden Solıstlerden seçme eserler 17 30 «es \e sa7 diınvamızdan 00 V) Oda muzıgı İ S O ' I Senfonık müzık Ögleve doğru 01 00 Program ve kapanış TRT II SiNEMALAR BEYOGtU (64 16 »6) Bızım Kız G Buciı'oîi ı T \kar R AS (47 «i 15) tdşkın Manlar D Sjther and E GoaiO R ATLAS (44 m ,,j) \asamaK Çarası R S"ıjr\»ood R I DINYA (41 > 66) Sıtandaı 1 F Nero R 1 EMCR (44 84 33) Ha^retı Mu sa B Lancn^ter R I FİT4S (4 r «' *»6) Eva Nrra J Palınce R 1 G\Zt (40 iü Î5) Yaşana* Cabaı R S g v «ıo P I tNCl (40 4i M5). Kai Kard=> l 6 r \ fcazı s Gokhan R h t N T (4"! •* b2> ; Bır Gece Vafı E Ta^lor P 1 Kl>N\K (48 2fc 0«>) Mazısmı Satan ^dam C Bıonson L. Ve'jra R 1 MFLODİ <b» M 141 Golgedekı A*Y \ Del n R F MISTIK ( « l i 141 1 \asa mak Cabas. n Rontgencı Kız RT OZLtM (hb M 83) 1 S ^ o r l O Gerrphav i Kan Karö°v l e \ Na?ır R SES (4î 24 Ih) Kocarrın Bıl rreftıpı R T NEJ^T trîGUR (22 U 12) «Muıdarip» Carsamo«ı aariç icr sıın 21 3f Cumar'»'5l D » îi' P K SîtTE (47 tM 47). HazreM Mu ^a B Lanfh^"er R t SİNEPOP (44 J4 22) Evlenn ricı Kacan'ar E tntager RT YENlMLLtK (44 42 R9) tçl mızdeKi Tehlıke F Gasparn RT \IMIRL*K Ifil 01 Sl) 1 Sofor O Genrpbav 2 Gul sah H Koçvıfeıt R B l l . \ AR (21 3.İ7H) Şofnr O GeTebav H Ko^yıg t R HAK\\ 33 43 33) Şofor O Genr^av H Knçv gıt R ÎPFK (22 2İ1S) 1 A^k Ru' garîan 2 Üc Serseri KarPte^ı Gencebav H Koçvığit R StREYYA (Î6 06 82) Akbaov ntn Uç Gunü R Redford RT IIYBIROUR \U mYK4ZOGLC (49 S« « ) «thır Knnu^ma '•us Sövlenft» cuma cumar»PM pazar 21 15 rumartesi pazar 530 .DeHlfr Bosandı» Sa ı aı^amba, perşanba 21 15 '^arşamba 183H (44 2i 26 Sıraselvden ^olun) sohp» Salı Pprşembe 2130 Çarşamba Cumartesl Pazar 1S 30 21 30 84K1RKOV lîYArRHM (71 S» 49) «Hababam Mnıtı Mnıft» Haldı» Pazartesı ftarlc net (pln II 3ıı Pazar 18 30 t E V R E ItYATROfcO (A Fr. hulak M '«emll ö "H 7X) «Işıklar Neden KarardJ» Paza'tesı tıarıç her gün 21 15 eırnanı*sı nazar 18 15 21 15 OEVtKLŞU KABARE (44 48 î5) «Valan Uünyj» Pazartesl harlc her gun 21 3U çarşamba, cumartesl pazar 18 iü DOSTLAR TtY^THO 1 *0 (47 M 08) «Gun Dnnerfeen» Salı, Çarşamba 221 ^ cuma 18 30. pazar U 15 30 «Bıtmeyen Ravça» Ça^samba, cumart«sı 18 30, Pazar 122 00 «SabotaJ Oynnıı» Cuma 1530 O ÜLST3 G ÖZCAN (4SJSU 91) 'Klme Niyet» Salı narlo her gün 2100 CumartPK pazar 16 0 KADIKÖÎ tt rtîAT»l»<0 (Tevflk Gelenbe) «Killdi Bıv mk» halı nanç ner »u.n ^ Cumartesl Pazar l«^«J KENT OYLNCLtARI (4tt »5 >&( «Buzlar CözTilmeden» ÇaşamDa ruma 21 i «\a«ak I Ima» Ça'şarıfta l>0(> per=enbe 21 ıs r u m a r f i 1815 Jl 5 h ı t ı r Tırnagı» Pazar ,5 00 18 15 TÜM UCRETLİLER EZİLİYOR tlkokul bgretmeniyim Kışın 1800 Ura vaan 1550 hra maaş alıyonjm Ortalama 1700 ura sayalım Bır çocugum var Vnre'nle dort kışıvız tstanbul'da görev yapıvorum 700 lıraya gecekonduda oturuyorum 75 hra ayda su, elektrik parası '•erıyorum 60 hra yol paresı venyorum 45 lıra ayda sıgara parası veriyorurfl. 20 lıra okulda öglenlen bır sımı'vıvorum. ( Aylık t u t a n ) 5'' iıra avda ne kadar cımniık »tsem yme cep harçlığı gıdıyor. SIR <^i 67 12» 1 Içımızdeıti Tehlıke 2 Gonul Ovınıan RT S*FAK (32 25 13) Iç mi7deK Tehl V p F Gasparn R T m ECZ A NELER BULMACA SOLDAN SAGA: 1 Nıl kryılannda yetışır bir bıtkı 2 Gıdış Su (Es kı dıl) 3 Heyy dıye çıkan lan yuksek ses Tersı Karadenız kıjılarında bır petrol kentı 4 Avrupa'da bır orgü tün sımgesı 5 Eskı bır uy garlık 6 Sodyum'an sunge si Tersi ilışkin Beyaz 7 Tersı t a n h öncesine dava nan efsane Uluslararası bır brgütün simgesı Kalsı >nım'un simgesı 8 Ek V 1 cudon dennımını sagla'an or ganlann genel adı 9 Posta sürücüsu YUKARIDAN l!ŞAGl\A: 1 tnce bır zıncırle bovu na takılan süs 2 Üve Ka yıp olrmış anlamında kunarı lan bır soz 3 Bır çok dogal maden süliurlenne ve özeUıi KADIKOT OC4K (36 17 71) Kan Kard"ş ipr v t>7azır S Gokhan R REK«; (360J 12) Şofor O i LÂN Istanbul 1'inci Iflâs Memurluğundan Do<=>a No 197b IİA IfP= ı i a e* nce kırsıİPrr"a<ına karar «»rılen Fen^r Ku «a ""ac1 ' 1 r VP t P , eıpio n lf > 3 1977 ^ed°k pa a ımal nd p Millanılör» T a ^ n e'ert •î'ra'am^V' « ? u n ı a a t l ^ d p Ifl*« ad^p^ırde makın. ha?ır bulunm ?'arj ılan ol IIJT M"trur'uft ında (Bas'n 15"0 2rwnı FATtH Saraçhane (îtfaiye G ) Gümuş (Munarsman) Topkapı (Topkapı) Ödemış (\ksaray) Gül han 'Mıltet Cad > Merhaba (Sa matva» Dofan 'Balat) G O PAŞA Sanıdl (Sangöl) Halk (Bpsvüzevler) KADIKAY' Se\gı fBahariye C> BEŞIKTAŞ Acarer (Mıshk Sı Elıf (Moda Cad ) Saray CAcıbaneması Altı) Meral (Yüdız) Etı dem) Çınardıbı (Bstdat Cad > Kı ler> Çınar (Ortakov) tnsel (Or zıltoprak) Doğan (Goztepe) Vetakoy) ral (Goztepe) BE\OGLl Hebu! flstıklâl C ) KARAKÖY: Karaköy Nur (Ha Hayat (Cıhangır) Damla (Kuledı lıl Paşa Sk ) bıl KASIMPASA Doğu Karadeniz. (Kulaksız) Sedef (Bahrıye Cad ) BE1KOZ Şıfa fOrtaçeşme M ) SARIYER: Tulın fBüvükdere) EMt>tVNt Şıfa fKuçükpazar) Emırgân CEmırgant Memdar (Cagaloalut Gürler SIŞLt Pastor (Hasat ^ s 1 Al (Kumkapı) Yıldız (Lalelı) per (F»nkoy) Hilton (Elmadağ) E\İP Pe*=k (\asoi Muhl's Barış <Çaglavan> Arzuman (Gül Paşa Cad 1 N ırrure (Sılahtar) tepe) C«lıktepe fÇ«lık*epe) Gül t'mı Rîmıı Yenı Ümit (Bav bag 'GulbaÇ Cad ) H ü m r e t 'M» cidıyekby) Çimen (Sanajn Mah ) rampasa) B4KIRKÖ1 $afak (tncirli C=d \ Sağlık (Osmanıye), Ün verdın (Bahçelıevler), Çamlı 1 : (Bahçelıevler'» Yeşılvurt), Yenı (Kanarva) T°km fF^enler ko>Tiı Umut (Sefakoj^ Cennet (K Çek îîerter Sı'esıt 123456789 vdravan avgır Ter •1 b r K nıenın ıveıi&ı altın ^ drt bulunan ş y 7 Tsrsı ptrvi 'e\a Traç Turk para b rımıerıiıdPn bırının sn^gesı S Su IPSKI ^ıl» Vl'ha rpdca <ai ık prrı • o Tekm = sız Demır o o h p BIMUCAMN deınır sülfürune verılei ad Satrançta venılgı 4 \oksullara yijecPİî dagnmar. uzere kurulmuç Tersı vabani fıav an ma ve öldürme s«l 1 B r nota c o n 6 Eibıse ve ça maş^riu oaruşukluklanru gı 1 rîurufat . Ö°n Kefe 3 Ymar ^al 4 kpiB Küe Na£u 6 > rîpıs Va'ıı 7 rnS Ası S Eia\e Ora 9 Ka tafal/t \1 1 Hrnkuırrek 2 Lzun Esma i Re\ani At 4 unaB Sava 5 *eT 6 A* Kavı teyıH Ol 8 Fal.n rrî 9 relezıvA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog