Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CÜHHÜRİflT 2 HÎ.RI 1577 Hisse Senedi ve Tahvil İlanları BAIMKER MİLLt PİYANGO ÇEKİLDİ 22 66 8627 5213 ANKARA MÎU1 Pıj ango nun 28 şubaı tarıhlı çekılışı Ankara da yapılmış, 2 mıljon lıralii büUK lAramıye Adanada satılan 110vi94o numaralı büete çı&mıştır Sır rnıl^on lırahk ııcranııve oe 010107"» numaralı büete ısabet et0216737 »317317 0329643 0226104 0333789 0O409J7 02Î5O 03932 l ı 0564972 0232336 PP3PB2 27P633 CENT BAMKER . ZEKI r.l o2 * j 2 : vo Gt' BA>KER ZEKI 22 66 »6 27 52 13 IZMIR 13 «2 21 \ÎERK£Z 4 Vakıi HaD Asms Kat No B y HÎSSE SENETLERINlZÎ Yt'KSEK FIYATLA ALIRIM HİSSE SENETLERINÎZI EN DYGUN BORSA RAYICÎ VE CÜZI KARLA SATARIM MÜES^ESE VEYA ŞAH1SLARA AIT lAHVlLLEEl EN UYGtTN ŞARTLARLA FAZLA UENTAAT BEKLEMEDEN DERHA1 MÜBAYAA EDER1M MtTESSESEME MÜRACAATINIZDA YAPILMAS1 tCAP EDEN ÜPERASYONTJN MUMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAÛINl BILMELlSINtZ TELEFONLA VERDIGINÎ2 EMIRLERI DERHAL YERÎNE GETÎREBtLMEK VAZÎFELERÎB.IIZIN EN ÖNEMLlSIDİR. ARANILAN KIYMETLERYAPI VE KREDI BANKASI YAP1 VE KREDI BANKASI RUÇHAN HAKKI GARANTI BANKASI GARANT1 BANKASI RUÇHAN HAKKI 1 T1CARET BANKASI ÎSTANBUL BANKASI AKBANK T ÎŞ BANKASI T. 1^ BANKASI KrRUCU r . tIN Al KALKIN^U BANKASI ODÖKSAN StFAS DEV^ HOLDÎNO NASAŞ tZOCAM SINAI MALI TEŞEBBÜSLEH r * l KCNSERVE RABAK RAB^K KURÜCÜ ŞARK DEGIRMEVLERÎ ITTIHAT YTONG TEZSAN I fe OLMUK KURDbA BAGFAb EGE BIRACILFK AYGAZ AYTJ1N I t K b r l L T DEMIH I)T)KtJM SARKUY6AN KAV ORMAN SANAYlt KOÇ HOIJ3ING OTOSAN SA11LIK KITMETLER. ÇÎVKO KURŞÜN 100 adet ıs'ıkrtal ıcın vatırrm f NASAŞ 139 a a e bu j ı l daha yuksek tenıenü bekleru.o S.\RKtT\'SAN 150 adet Bu yıl temp"\l verrr.esı beklemjor ÇELÎK HALAT 100 ad»t Da, ha joıksek tenne *ü benlenı^or YTONG ıu aa «> A 'emettU > \prmpsi bfıUeniyOT ÇÜKVROVfL ELEKTRIK ÎO0 aaeı •• i~iJ teme'lU verdl ve \* 20 bel r^i2 hls^e dagıucak, NO3EL î'aç bana'.ı bo adet nomlnal Iıyaüa RABAK Rüçüao nakla 1 0 U adet. EGE BtRACTLIK Rüsnan uaka 100 aoet KAV 100 adet. BORDSAN 70 adet (MemleKetımlzın en g y î 1 0 suruluşlanndandır ^ MENbUCAT SANTKA1. 100 adet ( H 25 temettü t e v a etr tnişUr ) KORUM"ı l «UllM 40 adet CH 35 t e m » f j tevaı e mıştır. Sermaye a r t t ı r n ı ı yapdcakOT.) s\İfl!IK r^HVlLLbR: 1B1 UÎÎM t/TEM tahTÜl «ol» ta z ı M bm TLIk bw nın IL'lık l vıl sonra parasa çevr'lebllecek şırket ga rentıU tahvü KTO TL'sı 9111 1L GÜMÜŞfcLTYU t U ı . a n tahvlU •'. 15 £ai7ll Jü h n T L l ı l î 1976 SAVUNMA tanvıll, 5 tnllVOD llrrlık "• U tatzll BANKER ZEKI d o» 88 n İ2 13 IZMIR 13 83 21 MERKFZ 4 Vakıl Han Asma Kat No »» l U O 1 I OK 4 MEBAN MENKULOEGERIER BAMKERllKve F'NANSMANAS »707294 fi?S71'ı 1<C!37^7 .479'"7 170871'! 0717547 VfH 139716( \i~r& 174034* 0735644 ISJ99"9 O3S4852 12 9 70 1418534 U J 2 . " 1506197 165SUul 1316520 199432' "200U7 <2i 414 0377594 046.O30 ıi5ı 7249 f l . M Oblı27ai 065"764 44^636 4SI/b5 ı MERKEZ Istıklâl Cad ku e 1> merkezı No 286 Kat: 17 Bevoflu ÎSTANBUL • ANKARA ŞÜBESI Adres Gazı Mustaia Kemal Bulvan / Ankara Tel. 25 29 83 17 42 68 Teleıcs 43332 TTATR H Î S S E SENEDİ VEYA TAHVÎL ALIM SATIMI: PORTFOY IDARESI PORTFOY ANALIZI H t S S E SENEDİ DEGERLEN DIRME ETÜDLERI ŞtRKETLER ÎÇIN HISSE SE NEDI VEYA TAHVİL IHRAO1 ILE ILGtLÎ BÜTÜN H1ZMETLER MEBAN ORTALAMASI öncekı GUn Bugun Defcışım (TL) Degişım (%t ARTIŞ DÜŞÜŞ Artan Duşen Eabıt Toplam 2358 2415 + 57 : + 2.42 : 20 Hısse : 3 Hısse : 27 Hısse : 50 Hıss« • BANKER CENT (Suha CENT) • TELEPON : 22 32 62 27 26 33 • 4. \AKIF H\S, ASMA KATIN UZERÎNDEKt l. KAT NO: 8 BAHÇEKAPl tSTANBUL • PIYAS\NIN ÜZERINDEKÎ FÎYATLARLA TALEP ETTÎGlMIZ HISSE SENETLERt T G\RANTÎ Bankası (Ra kıps.z bır fıyatla talep edıyoruz ) l T GARANTI Bankası ruç han hakkı (Rakıpsız bır fijatla taep edjvoruz ) ı YAPI ve KREDI Bankası (Ozel fıyatla a ıvomz ) \API ve KREDI Bankası ruçhan ha<ckı (Ozel fıyat^ la ahvoruz ) TEKNO MESKEN ı T IŞ BANKASI ' T. SINA1 KALKINMA Bankası ı T. TİCARET Bankası ı ÎSTANBUL Bankası > AKSA ALTAŞ ANADOLÜ CAM ı BANDIRMA GÜBRE ÇELIK HALAT ÇIMSA l DEVA HOLDÎNO \ DÖKTAŞ EGE BIRACILIK EGE GÜBRE HEKTAŞ FÜRSAN > T. GÜBRE PABRÎKASI ı ÎZOCAM ı KARTONSAN ı KAV I KOÇ YATIRIM PAZARLAMA I KORDSA ı LASSA MEYSU ı NASAŞ ı OLMUK l OTOSAN ( PÎMAŞ I RABAK l RABAK RfÇHAN HAKKI ı SARKUYbAN • SÎFAŞ • SUNTA î i r a m ı v e kazanan numaraların KAslîLLILER 22 J6 44 , YıRMı BıK L>RA KAZANANLAR tam hs*esı şovledır 27 25 Pfi 27 57 32 28 56 94 U'> 94J numara 2 000 ( X X) TELEK 23314 IC^ST TR , 0147397 UloOîjj U6722o 02ı 2973 fill>ıiı,9 n ^ T i a r a 1 000 (KM BURSA TEL 20369 TLLEKS '.219V5 I>2"66"J' Iİ244S91 0277475 1825593 n u m a r a îOO 000 32.R4 036404" 0773449 n ı . m a r a 300 00" IZ^IIR 1 14 02 TELEKS 4 035579i n>«3S9* 4^9712 P422S17 lo Q W v î n u m a r a 300 |W1 52678 I 7"'>4Sn4"I7îl 05İ3S32 I o2S27î IKı YUZ B N LıRA KAZANANUR ^rERKEZ 4 Vakıf Hsn ^sma U73ol67 0;i>S54 U6Ö1754 0t>^2001 Mir.Vı 0387772 04479<t9 1J24(78 Kat No 23 2o Sırkeı 07İ795R 3S:*8^ ı 0X73785 0SS75''2 TSTANBL'L U89«27l. '3122V 0S14025 091953" O7FL FtYATLARL* TVLFP YUZ BiN LıRA KAZANANUR l'947jS't 967647 U93o.)"9 ETTTGIMtZ HISSE SFNETİdIIM 1İVF32 127(;}3o 0OJ8119 02O3664 (E3S522 ı.î9f928 1 LERI C5854 1393^.'2 1452842 14973 f ı İ00''Mj4^t<j ı İ91R51 ı 1271 " 74S74K 1525740 15>q~»4 170^362 0549705 070801? H829Otr4 08SO402 G\RA\'TÎ BAVKA5I 1754434 1782441 1895047 '91U39 1212541 1291D07 I C I J O I I Io74154 (Uvjtuladıgımız fuat ger1%1359 940148 1621074 177347i 17'*296fi 1S40796 çek borsa ravıcidır > ON BiN URA KAZANANUR ELli BiN LıRA KAZAKANUR G\R<\\TÎ BANKASI 0062.573 ı'H,53M IM= SM 1172877 Puf han hankt (Uvjrıı'adıftı 0176417 (1132 «52 O13>927 '2102O4 r" 7 ' at 2ece< borsa ra ıı •ıcıdır l v * P I <.» KREDI Ru'ıan H?kkı T TIC^RET BANKASI ISTVVBUL BANKASI • • T TS T I s B^N'KNbl 07934İO M35712 0994610 117558J 1272862 1347734 Ha4335 r211«1 1593348 '754756 1S02216 1917021 BiN liRA KAZANAKUR 1246909 HÎ141Iİ5 038956 U492683 0515759 ıı OJ9M7 ^23689 HS6S142 07317*0 H772419 (1738141 0*5 '3"> 11951685 1 K>9645 U81082 1281826 1347860 1503715 1533649 Ib26973 1769972 1845787 1927454 0273949 027 l ı î >31> •>., U33e"»29 04128*9 0lolB37 O539'j2« U578123 0€Cb7bı 067881fi 07CoJJ9 0776174 OS07%0 0S9İJ06 095242o 1082111 12063H4 1317323 1387"? ı 1505909 1567469 172207o 177091"» 1S92607 992630 0539a90 05S<W) 0736172 0785862 0S1833. 0929421 09(42111099427 12344 1 1 1 1325303 U3420" 1511719 15S819""» 172858ı 179762" l»9992fi 1993277 18713 20*81 34223 3İ393 40135 *'lsı 47251 4*461 5<!514 56945 fl" r S 51SJ6 67052 S S a S ~W? 72333 7673ı *797t =3158 J>"!'37 8fi83S 86866 »•"308 O.1I67 Wr>4 ^ 4 * 3 '11*1 n!62 43199 4ı4T2 37934 S:T30 «9J02 73933 "8o47 S4S65 88282 '>52îf> M"f tt614 44792 49S«5 =>b<'74 63» 92 71074 74567 79303 S^Wil 88318 S5383 334' y 1 ^ 3 3ı«. +245 455° 4 Î i 9 VJ? "> 255 592.t < 330 6441 ")% 711 > ı l i x 3 7577T 75'n 81°V ^S42 85321 "f*» 8869" «'«3 96?04 ^ 2 T 3 DORT Tıil 0170 4174 5fi'5 7^3 URA KAZANANUR 2^8 4494 &102 S092 3018 4S38 fi«W 82>S 32ı1! V*t"r «»H3 V&> W 7331 ^553 W!î2 2161 4195 433.3 fW87 635" 7«!"n 7">75 IKİ YUZ LıRA KAZANANUR m 352 287 445 599 «06 C07 67i İH 8 0 URA KAZANANUR 90615 0240) 02585 01341 C>yı73 03117 M 39 65 67 «2 W359 10777 11841 118S1 12676 14S15 15046 1İ995 17218 1^202 18760 19311 KIRK URA KAZANANUR 27199 1 ve 5 CHP AP'NİN MEBAN ÎAYTNTJUU l ) H ı s s e senedi Mdtr? lsln> 1 k'tap, Konusu hlss» senedi 1 nasıl ne zaman ve nereden alınmalıdır Fiyaü: 5 TL. 2) Meban Sennaye Plyasa sa Bultenl, fconusunu firma ve sektör raporlan ile FÎYAT AÇIKLAMA1AR1 Fıvaa 5 TL Yı!hK abone 120 TLYurt dışı abone yülüt 240 TL. Bul'en avda bir yayınja r.ır Genel Dagıtım MEBAN MENKUL DEGERLER BAN KFRLIK VE FÎNANSNUN AŞ • OD^KSAN • SIFAŞ • DLV\ HOLDING • N \b^Ş • İZOCAM • MNA1 MALÎ TESEBBÜSLER • T\T KONSEPVS • RAB\K • R\B\K KURLCTJ • • • • • • • • • • • • • • • • rFGIRMENCÎLÎK ITTIHAT DEGIRMENCÎUK YTONG TEZSAN OLMUK T SIEMENS KORDbA EGE BIRACILIK BAGFAŞ \\GAZ AYDIN T E K S r i L T. DEMIR DOKÜM SARKtnSAN KAV ORMAN SANAYİÎ KOÇ YATIRIM VE PAZARLAMA OTOSAN ALTIN YTJNUS TESISLERI MEBAN'IN StZE SUNDüGO KIYMETLER. AROMA sermayesl 45 milyon lıradır 1»75 yııında ° 18 W% mettu da^ıtnuştır \SLAN ESKIHİSAR 2U6 6 mllyon sermayelı çımento sektorunun en esld lcurulu^lanndandır. ÇIMSA 180 milyon sermayelı çımenıo sektdrüne bağlı Blr HEKTAS 50 milvon «ermave.ı 1 r s yılında *M 37, 92 temettü dpgıtmıştır. fcVBANCI HOLDING kunılu , 5udur GUBRE FABRIKALARI 200 mJyon sermajeü şirket •• 31 25 temettü dagıtrrıştır MENSUC.M SANTRAL 81 n.ll yon sermayelı 1175 iluıJa % 25 temetul dagıttı KORtmiA TARIM 70 milyon sermayelı 1975 yılında *M 35 u daSıtmıştır 50 milyon serma\ell .%'> Mİmda %14 *emettu da Z tınıştır OLMUK 150 mıl\on sc;ma,elı 1''75 \'lında ^23 temettu da ftıtmıştır F*CRDsA 150 mılyon sernıa \eıı bu Sabancı Holdıng kuru laşııaur S^KKUYSAN 150 müyon ser ma\elı bır kuruluştur T t / S A \ 100 m lion ;»rns yelı bır Iruruluştuı 1975'te "/• 20 temettU dağıtmıştır. Çeşıtll şırket % 141518 lal» lı tahvıiiert. ARANAN HISSE SENETLERÎ G\R.AN'TI BANKASI CGE ENDÜSTRI E.I.E (jl'BRE KARTONSAN DEVA B^GFAŞ İZOCAM LAsSA K.V RABAK POLYI.EN PLASTIFAT KOÇ \ 4 T I R I M PAZARLAMA KOÇ HOLDÎNO Talep ett.Sımız şırket ve dev•et t a h v ı l l p n . °ol8 « « l j " i i 4 0 c l 3 B ol2 '«10 faızlı garantıll veya garamsız tüm şırket tahvillennl ve e « l l faızll tüm devlet tahvı'lennı, gerçek bor sa rayıcı ıle satın a ıvorjz rasarruî bonosu alij tıjatıarı mız 1966 «090 1967 <~r76 1969 »c66 1970 ^ 5 6 1971 °o34 1972 ^ 5 2 Ajrıca uuvt/ı? miVanJakl bo n o l n r d OZCL t ' ? t l i r t a t h i ı t e a ı lerek pınm odenır Faıa kuponu alış. tıyatlarınuz. 1977 %97 1978 ««83 1979 %69 198U «o59 1981 V49 1932 «o41 SATIŞA &UNÜLAV KİSSE SENETLERÎ AKSA 30 adet (197b yıh rnüsbet) geçmıştır SARKUYSAN 100 auet (Bu yıl ılk temettü tevzuatı ke sınletıi KORDS\ Ti rdct fSermav° artürımı japmdM kesınleştı) ÎZOCAM W aae' < c e n w e a r t t m m ı yapması o^klenıjor, % 60 temettü verecek) T GUBRE FABRIKAL*RI 100 acet <.% 31, 25 temet'j •"'7iı ettı) KORUM* TARIM ^0 faet tr>50 serm?..e arttınmı Kes n leştt. °ı 35 »emettu tevz.ı e decek) OLMUK 30 adet LASSA 100 adet (Sermave T t tınnu tatbıkatı tamarmanı vorl Sayın hosse senedi sahıpleri sahıp oldugunuz kıymetın satışını düşündUgünuz zaman muesseserruze muracaatınız I menlaatınız olacactır J Fıyatlarda gerçek b ırsa kuru ı muştenje gerçek arüamda hizl met nuessesemızln değışmea prensıbıaır SATIL1K DEGERLERİ İLA.N LDI\ORLZ: LNIROYAL 180 adet (38 mıl ( von kar terrun etnıış oıdugu SAfiKUYSAN 2*5fl" adet rtlektrolıtık Bakır Sanajunır en guçlu kuruluşlarmdan Bu yıl r 'o 2i> temettu tevzı edebılecegı kesınhK kazanmaktadır) GOOD YEAR 50 adet (Asgari <"„ 20 temettü tevzı edecegı du yuruımaktadır ı ^ANTRAL HOLDING 900 adet (Mensucat Sanajıımızın ıstıkbalriekı en glıçlu Holdıngı kelepır fva'la satışa arz edıvoruz) ı MENSLC\T fcANTRAL 1 1 8 adet (Mensucat Sanayııim en gtıçla ve ıstıkrarlı kuru.u ş i Bu vıl temettu yuksektu) • ÇINKLR 1000 adet (Işietme oe.reve gırmıştır Istıkbal ıç'n en em.r vatırımdır. Her zaman b ılunamıyacak toplu bır mıktar> I OTOSAN 200 000 TL lık (Otomotıv Sanajunın rakıpsız ve en rantabl kuruıuşu Yatırımcüar ıçın kaçırılmayacak bır fırsat ı • EGE BIR\CILIK 100 adet (Mem'eketımızın Bıra sanayıınde onoer kuru.uşu 1976 taalıvet devresım başanlı bır duievae ıknıal etmıştır) I KORUV\ TARIM 100 adet (% 50 sermave artırımı ke sınıık kizanmıştır Tatbıkat bu j ı l ıçınde tamamlanacaktır "» 3) temettu tevzı edecegı duurulmaktadır) > NOBEL ILAÇ SANAYIÎ 100 adet (Kelepır tıyatla satışa arz edıvoruz ı • KARADENIZ BAKIRLARI 50 Pdet (Kelepır fıyatla saüşa arz eaıvoruzl j » VATAN KONSERVE 20ü adet (Transîurk Holdmgın kont ' rol ve ıstlşaresıne geçmıştır Bu yıl bır atak yapabılır. KBlepır fıjatla^ i ASLAN LSKIHIbAR 100 adet (Çım°nto Sanayunde memle<etımızın ılk kuruluşu tevsı faahve'i başanlı geçmektedır) ) BORUSAN 70 adet 'Cıro yorunden rekor bır duzevdedır % 58 teme'tu ÎLVZI ermıştır Her zaman bulunmayacak bır tusse scnpdiüir) | PIMAŞ 100 ad°t | NAS\S S'ııı iaet (Mevzuurda Turkıve'nın tek ve yegâne kurulusu ^n 2o temettu tevzl edeceğı duvurulmaktadır. Ta sarruf s^hıplerının ıstıfadele S4TIL1K TAHVİLLERİ tLAN tDHÜRUi. Tasarruflarına yı.da net °o20 gplır arajanlara tırsat Fu yuk bır kıiruiuşun garantı sınde vme buyuk t ı r kuru Iuı?a aıt olan tanvıller ıkı yıl sonra ıstenüdığı takdırde ışlemış taıznle bırlıkte paraya dörecektır 1 000 TL Sı 920 TL dan lu ''00 000 TLlık yenı bır partı daha ıs'üadenıze sunduk KASTELLILER. 22 36 44 21 25 8b 27 57 3"1 2« 56 94 TELEKS 23314 KAST TR BORSA TEL 20369 TfcLEKS 32184 IZMIR 14 14 02 TELEKMERKEZ 4 Vakıl Han Asma Kat No 23 • 25 Sırkecl ISTANBUL (Baştarafı 1 sa^fada) bölpe top antısmda Cunnurı%e' Halk Partısı orşutumın segımle re durenK %e kara r lı bıç.mde ra^ırliııd'sı seçr^er kııtuKİerı 1 1 «enetımı ıçırı de Kcr" »' çalışma ları %apugı saptar'n 1 ııCHP Oıgutu, hazırlıkıarmı se çimlerın hazıranaa '.ap^ması o lasiıismı da gozonunde t rar 1 . hızland'imıstır Seçmler etımo' de, daha once ae j?pılsa Cumhu rıjet Halk Partısı tek o» ı a ık tıdara gelebılecek dururp.dadır Ulken.n s yasaı \e i* >rıomiK bjnahmdan kurtan.ıiıdS! d°moK. lasımızın dana ço't i~rçK^ı.< s a zaiması yurtta barış sağıanma sı hızlı ve hakça „ ,ş,'e sjrpcme gırilmeSi, Uıa^ıorarası soruEİarımızla ulusa» ,;.*vcr.u< sorunlanmısan çozuleo ı ».e>ı ıçın halkımızın, umuılaıır. ,' ueret. ar^an olçude Cur.ıhu ve Halk Partısı ık'ıdarına oa^ı^ciıg JIHTI cı butun orglıtümuzfle • Kygındır. 2 Son gunlerae .? eren sıya sal cınayetlerden oa/ıl . n n n iuç lulan bellı olmaıua v BaKanlir Kuruluna ıç ^uvenlıA ku*ıjsanda sunulan bır resnu r ı p i b«sın da açıklanmaiila, ııu^'^nıc't orta gı partılerden oırir.^ı S'ddet e\ lemlenndekı ve ^jdSal c n i v s t l e r dekı sorumlulufeu oıi kez ' a h s kanıüanmıştır. Bu arge: fcaT^ısında sessız « • nareiet^ z i8ı• makıa hukumetın L>.«Î or sjîı du rumundakı Adalet Pdinsı de aorumluluga tt^tı1 ı :« o.maktadıı Bunun gerçekleşTieslni isteven tum kuıuııis'ar Cumhaıjet HaiK Partısı r:n demoKra'iK sol n an a; .şını bei TI ııeseler oııe >aıc!<u>an seçım.erde CurnhJnvet Halk Par".sı n^n antı aemokra tıx guçıere karsı aır»ncme \e sağ lnacagı ustunluğe satkıda bulu naa i l ııler Bovle jır Katkımr, ozSiırlukçu demokrasıyı benımse\en OJtun vurttaşlanmız gozun 1 de buvui de^er taşı acagı •ivrıca, b j ay yapılacak olan ieçmen kutuklen denetımmde butun aemoMat.K kurjıuşların seçrren >urttaslara lardımcı olmaUnnı dilıyoruz » CHP Genel Vonetım Kurulu bıldır srnde daha sonra da par lamen*er odeneıcıenne ılış^ın tutumlan dolayısı\la parlamento grup a n uvelerımn savsın'ı^ları r nın arttıiı bJdı ı.erek katsa ı \e en aa geç m ındınmıne ılışkın çabalara deçınılmektedtr CHP Genel Yonetım Kurulu bıld^nsı nın son bo'umunde de CHP ık. tidannda «ozgılr senaı.<acıliıc \e toplj sozleşme duzennle kamu gore.l lermm sreiış demortratık olana:lara kav jşacakları» bel r tiİTiPkted r CHP Genel Yonptın Kurulurun bupun vap^ca*ı toplantıdan sorra da ^eç mlpre ıl'^k'n eorJçj i" o a k t " GOZLEM (Ba«torafı 1 Sayfnda) Türkef, rjjer ınandıncı olmak istivor^a. kizıl bsrrak nlavuıa kançanların hançı mahkeme kararıjla mahkum nlduklannı orta>a kovmak zorundadır. CHP'nin hangi il baçkanı, Beyftzıt Kulesıne kızıl ba\rak çekmek suçuvla mahkum olmuştur? Evrt ad sovad mahkeme karan BunUn bekliyoruz. Bunları beklerken. ısterscnıı Turkes in «Llkucn R«?nçler» dıverek o\dupru t l k u Orakları orgutu ile İİRili bazı c ke«inleşmiş mahkumivet kararlarıntlan «nz edelım onra da. clnaypt suçundan mahkum olduktan sonra MHP Gençllk Kollan Baskanlıçına Retınlen «llkiıcu]pr»den »07 edelim" l l k u Ocakları (rpııel Baskanlı^ından Saml Bal. Ankara Üçuncu Ağır Ceza Mahkemesinin 1974 H3 esas vp 1974 5"S7 savıb karar ile. cınavet sıuundan hukunı eıymıstır Saml Bal, devrunci oğrencılerden Naü Karaçam'ı oldurmekten Tİrml dort vti ajnr h ı p i e nıahkum olmuş \e Turkeş ve benzerleri nin sabah akşarı çatükları af ^asa<;ı c c ^ Ü n c * affedilmiîtlr Saml Bal bu cinavrt hükmunden sonra. ÜIHi Ocaklan Genel Baskanliğina (çptirılmıstir İ l k u Ocaklannın bir başKa Genel Başkanı Ibrahun Doğan ise, Ankara Birinci Ağır ( e z a Mahkemesinın 197191 esas re 1974 4S6 vı\ılı kararı ıle onıki vıl ajrır hapse mahküm ol ınuş ve Af Yavısı geregince affedtlmıstir. tbrahım Do^an ilf hirhkte, cınavet suçundan mahkum olan Ali Gongor de, sonradan MHP Gençlık Kollan Raşkaniıjhna jteririltni?tlr. Hep rastlanti mıdır bıınlar". Bunlar rastlantıvsa. MHP Nigde Senatörü Kndret B«fhan ın, Fransa'da «bar morfln» kaçırmaktan hukiım de hlr ba$ka rastlantııiır BaşbuS bn cfnayetlerl \e esrar kaçakçılıjhnı iuç mı acaba?. ErJPOĞlU: «ERKEN SEÇIMDEN KACMAYIZCHP Genel Sekıe t r ı Orhan Evupoğlu, Rahşan Ecevıt m sahıb olduğu «Umut» gazetesine verdıfu demeçt« «CHP err.en se çım kararı almadan, bız konu yu goruşemeyız » demıştır AP' nın erken seçım onergesını yur da dagıian parlâmenterlenn geti reoeğı ratxı!ardan sonra \erece gi belırılmektea'r ÎİSP Mıllet Meclısı Grup Baş kameküı S Arıf t m r e ıse «Mıl let Mechsının erken seçım ıst? medığıru» one surmuş, bazı par tılerm mılletın ve mecıi"=lerın ar zu \e ıraaesmı hıçe sa\dıklannı soy enı*ır Lira'nın Değeri (Bajtarsfı 1 oartadn) kalara bu îarkm peşın odermosıne sarşılk, bu kez fark, Merkez Bankası ellnde tutulacak, ancak hesap yeniden yurt dıyjıa transfer edllirlten bankalara odenecektır. Turk ekonomlsının saglJcsı? ıçleyışı, bdemeler dengesınde ve dış tıcaret açıklannda onemıı guçluh.lerle karşılaşması. ihtıyacın karşılanması ihracatın her turlu çabaja rağmen ıstenılen bi çımae arttırılamaması, dovız rez ^ n l e n m n gunden gune erımesı karşı^ında ve bu gıcuşi durdurabılecek oır ekonomı polıtıkasına yonehnememesı sonucunda Tür'< Lırası bagh bulundugu vabancı doviz kurlarına gore su>eklı d° Jer kaybetmektedır Oze.lık ° Cephe Hukumetının ıktıaara ge. dagı günden bu yana, aradan ge çen yıl ıçınde, Turk Lırcsmdakı değer kaybı hızlanmış ve ıkı v*l ıçmde Turk Lırası dolara karşı tam sekız kez devalue edılmış f ır Dünku devaluas>onla bırlı^ te Turk Lırası Cephe Hukume 1 donemınde dokuzuncu kez dev a lue edılmış olmaktadır. Dunku vüzde 6^ık oranla ıkı •'•ıldakı rie valuesyon oranı vuzae 23 6>a ulaşmış bulunmaktadır Turk ekonorrusmn saSl ksız ' nnet lmesımn bır başka goster gesi olarak uzmanlar kath kur> uvgulamasınj gostermekted r'er r l ?manlara gore, 'urıst dovızle ı I)ovi7 turü Ameıisan dolan \ l m a i markı r r a n s ı z frangl Irgılız sterlmı AvnstuTva Şıhnl Belçıka fran^ı Hollanda flnnnl Noveç kronu Danımarka krtmu tsvec krnnu E s k l Alıs lh ı i fi 8i 3 33 2« 40 96 5T 44 "T İJBilLiĞİ ENGEli Demokrası \e > bdMî uğ s nında partılerarası ışoırıigı nın çok olumlu etKılerı ola bılır Kamuo>J partılerden bunu bekiemektedır Faıtat hü kumetın baş o r u ğ m j ı s.ddet e'lemcılenyle diiaaışiTn^.ı ı su" durmesı ve ey.eıulerjı gozle" onundekı nedenlerıru •e t"<ış so v nımlulannı ö ı ı ı n u u / ı n ge'mesı, boyle bır ı$b:rhgını cnge.ieme.tedr. 3. Yaygınla^ao ş ua' ÎV t:nlerine karşın, Cumnur ..et H?âk Partısı, seçım guvenlığını sağ lamak ve a j m o i . a s ı Q.ş.iı<»r. a n nın sBÇim^erde oıa, ı; iartnası nı onlemek uzere 'icm'ikra'ık hukuk devletı turalları ıçınde etkın onlemıer s~a^.s~er> guçtedır E^mokraaiye :ntıa<in tirn 'urttaşlaı ımızm is. bu .tonua« aıcrlerıne duşenı \apacı îUr.na ınan maatadır Bır Duyu» ı*<p ı.ı rulişunun aldıgı ıcar<ın Cıurhurıjet Halk Partısı rieneı Yoneım Ku rulu. bo>le ıe*e l t n i ' r r e ^ ' e ve bu ınancmın bır IÎJII ı o arak gormektedır ne b^şk», lşçi dbvizlenn» baska ciovız kuru uygtılamak «ıtviı Kur. sıstemi uygulaması anlamı na Eelmektedır. UznıarılaT kath kur uvgulamasına ekononrnın fcson de ece agır koşullar al m aa 'nuljnduğu donemlerde» basvjnılduğunu beürtmişler Te 1?4* ı'p 1958 vıllarında Turkiye'nın M ne bugun vardıgı nolctaya g°ldı gmi one sUrmuslerdır. Cephe Htikümeii tarafından va pMan devaluasvona gore Turt Lırası do ] ar ve mark'tan basna Fraı.sız (rangı karşısında v jzde 1 f 5 Ingıliz sterlını karşısında juzde 13 6, Avusturya şJıngı kar çısmda yuzde 6 7, Belçıka frargı Karşısında vüzde 3 4, Hollaida tıorıru karşısında yuzde 1 6, Nor veç kronu karşısında yüzde 1 îs veç kronu karşısında yUzde 6 Danımarka kronu karşısında \uz dp 1 oranında devalüe edılmıs bulunmaktadır Dünku devaluas vonla bırlıkte goze çarpan bır başka olgu da, son aylarda Av •upa pıvasalanndaki sureKİi dec°r kf, beden Ingîlız sterlınn.n Turk Lırası karşısında değer k= zanması olmuştur. AvniDa pıva sılanndakı düşuklüklere k o r ı f oıarak bundan bır süre once 2*î Iıra 40 kuruşa kadar düşen tn S Tı sferlmı dun jenıden 30 Lrs C İz Duku karar'ardan sonra e= k \" venı dov17 alım sanm fı \atlan sovledı r k u r l a r ^atış IS R8 7 ^T) nı AP CGP IU5KILERI AP Oenel Sekreterı \e Ulaş tırma Bakanı Nahıt Menteşe, «CGP nın hukumet ıçındekı yar a n ı ve japıcı katkısına daıma buvus onem verdık ve \enyoruz» demış, CGP nın mektubunun laviıv olaugu onemle ınceıenerek ge r eien cevabın verıldığını soylemı^tır Bu arada Demırel ile Fevzıogla arasınaakı «mektup dıplomasısDinın sureceğı ofrenıl mıştır Feyzıoglu, bınncı mektup larına aldıkları cevaplann <tmüp hem» oldugunu belırterek, «Y'eni oır mektup yararak genış btl gı ı^teyecegım» so\lemış, Demı rel de «Kendısıne vonelt'lecrts ner mektuba cevap vermeye ha zır oldugunuı bıldırmıştır CC>P Gen«l Ycnetım Kurjlu Demırel m mrı^ubunu mceıe^ektedır Bu a r a ^ i Fevzıoftlu nnn mtıhMTa ıîp 'stedv'i do*lu lıderler toplantı sı çm Demırel tarafmdan bu gun ı ç n bır gın^ım vapıld &ı b'l d^rılmfktedf \ncak tnplantı n] >r sa bıle '^'•bassn n >pl*nnja ka tıln jmı«] bpklenmektedır ORCUTLENME OZGUftLUG'J 4 CHP tek basınd J t u a t r i gel dıgınde duşunce anlatım ve or gutlenme ozgurîugu onundekı her engelı kaldırmaga kar.ır^dır Yem programıyla bu konjda ver dıfı sozler, partımn kesıa \u kumlulügudur Ancak ba vj%um lulugvın verıne gelmes.vledır kı. Turk aemokrasısı serçe% anla mı\la ozgurlukçu ve çogulcu de mokratık rejım au^evuıe e sm'5 \e Turk sııasal vasamı 1^^^.ılar dan \e kavram <cargaş=ıhçından kurtularak, aç:kl ga \ e e^enlıge kavuşmtıs olacakfr î 12 Ofi 4fi 4^ 30 3 "0 "T '•0 f n I k u r1a Alış 17 50 18.02 7 30 7 51 1 13 4î e<\ fi 0 3 12 2 81 ENKA HOLD1NG H ) adet K e 3 2 3 «3 IS 61 97 7 r>o 3 15 2 98 4 14 106 4° 44 T 21 3 41 4 26 AÎNADOUJ (Bu yükı faalhyetı muspet geçtı) EGE BIRACILIK 60 adet. VATAN KON'SERV E 50 arM KOÇ \ VTIPJM VE PAZAR 1 V\1A İM adrt DEVA HOLDIN'G 75 adet. SATIŞ4 S I M U N TAHVILLER DEVA HOLDING TAHVILÎ 2 000.000 TL lık (% 18 faızu, 2 yıl sonra ışlemış fa'zı ıle bırlık'e parava çevrılebılır) 15 ıtooii'fl TL lirî "• 11 faızli 197, b a r p m s Borçlanma"=ı Tanvılı 'Caz'O fıvatla cmıp. 9 B*SHfc.R (.fcNT ıhuha CFNT) 0 TFl.hr ON TU'Vİ Î 0 4 \ \hn H\\ \NVM TIN l / l RIMICKI 1. NO 4 R\H(,F.K*P1 C M 1 0 aciPt A 0 TAR1K ZiYA KIRBAKAN DEKİ bWs ve ZtîHREVi Kastal'K'an MUtenassısı UtıkJal s a a Parraakkapı Telefon' 44 10 TS • • • YTONG TRAMSTÜHK HOTJîtNG Her turlü yatınm nararlannızda sıze ysrdımcı olab'l mek MEBAN'ın en önemii anacıdT ADREa Istlklâl Cad Odasu le Iş merkeö No 286 K a t 17 İstanbul 13. İcra Memurluğundan 977/164 Borçlular Remzı Yalım Hacı Ibrahırn Yalım Tanyeh Sokak Î8,11 Cebee' Alacafclı Cıhat Ga^cluUe vaıısı îanuııe ulke) vek A\ Ulgen Salmaner tarafıraan alevhîerınıze \n sara 6 Noterl g'ntn 20 2 1973 gun ' e 76J2 >e\mi"e savılı sr.z »eşmesınden IÜJ eve.l * °5 000 TL ve avrıca masraf.arı ıç n .cra takıbı japılıp \uk.anda vazılı aaresıerınıze gor.derılen odeme emırlerı bıla telbığ ıade edı'm ş olmak a zaoıtaca .aptınlan tah^ıkat nrtıesı adres n.z meçıijl kalmıştır Bu kerre odeme emıınm kanurı sü'e'ee 20 gun itâvest ıle ılânen teblıgme karar verümış' p ır îşbu odeme c n ı ı n ı n gazetede ne>n Tar ımden ıtıbaren borcu ve takıp ınasrafliını 27 gun ıçmde oaemen'z (temmat vermemz), borcun uiu amına ve,a u.r Kismma ve alacasu nm takıbat ıcrası nar.^mda daır bır ıtırazmız varia, senet aıtındakı ımza sıze a r değılse yme ou 27 gun ıçınde avrıCa \s açıkça bıldırınenız an.sı halde ıtra t a ü b m a e ou spnedın sızden sadır olmuş sa'ııacagı, ım^dvı reddett gın z takdır ae mercı onunde v.pılacak dunışiiıaa3 lıazır oularııanız buna uymazsamz va^1 ıtırazımzın m ıvaıtl'afe.n saldırı acagı sf>net veva borou ıt.ra? »uzı yazı'ı veva sozlu olara^ ıcr<) la.resuıe 27 gun ıçınde bjldırmed gmız takdırd" avnı muddet ıçınde 74. madde gerâınce mal oeyanınaa bulınnanız, ak 5i halde hapısle taz\ k o'unacağımz hıç maı bejanında b ı unmaz veva nacuate svkırı bevanda bu'upjrsanı? r~ap'«ıP rezalandınlacagını' borç ortenmez \e>a lıraz eaıun"7se ceo rı ıcraya devam ed Ipregı, takıbp i' r?z pt* ğinız ta<riırd^ ı razla bırlıkte teb g 2 derlerm f>ripm°nı? a'<'i nnlde !*ı^/ tmemıs sayılacağmı^ odeme emrı jerıns kaını oiTiak uzpre "nen teolıg olunur. (Basın ı557 2041' Dovır kurlan üe ilgılı jenı ucgulama aunden ıtıbaren j"urürlüp mrmiştır. ÎL N SANAYi VE TEKNOLOJi BAKANL'.ĞSNDÂN Uzman Alınacaktır BaKanlığımız Ipşvık v> L'vgulama Ge^ol "ludu 1 ı»unae ıstıhdaın edıimek uzere aşagıoa neıırt Isn bıanşlarda, mulâkatla, sozleşmelı uz*ran alınacaktır. I Makma Yuksek Muhendısı II Metalurjı Yuk=e Î Mun°no *ı III Maden Yuksek MunTd' 1 IV E l e k t n k Yuksek Muhendısı V Endüsfrı Yuksek M ^ e n i *ı A VI Zıraat \ ü k s e s Tuheno.sı VII Orman Yukseı, ^'uhe^a.ı VIII Kımya Yuksek Muh»ndısı ŞARTMR I Kerrtı ıh*ıSf" d^Harınaa »n J7 ' 1 ıl calumış nl mak. II ^skerlitc hımpnrı vapmış olmak e I I I Ing Almanca, I raıwzca nıller 1 ri n ">ın'1 ıvi aerecede bılır olrrsli, Mubı^at 14 3 1977 p n ^ n e s ı >.unıi <;3it u i H l r p Ba^an lığunız Teşvnk I'vgulatna Ge'j^l M <'! ırl 12u T}» \amlaca<tır I t e k ı ı ' p m 'ansen • rva < '^k ^ ılr r < ı,, 1 ı 1 "i> nu saaf 17 30 a kadar aşaŞıda belırtıle ı ^"lceler ıl» Ba karlı*ımız Tesvık U^snılama Gens! M ı d j r l u ; n e baş'jrma Urı dıivıul ır Terceme 1 hallor, P ploma rufıı= hu i " ve bır ari°t vesıkahk <c*+n^ f =uretı f DUYURU ISTANBUL ÜNiVERSiTESi VETERiNER FAKULTESi DEKANLIĞINDAN Asıstan Alınacaktır Fakultemmn aşagıda ısımlpn \azılı Kursulermde açık bulunin Asıstanlık kadrolarına tavın vapüacaktıı. î^teklı buluna*iıarın bır düexçe .le en geç 21 mart 19T7 Orirare^ gura ««.ı. 17 00ye kaoar I U v e t e n r e r Faku'tesı Dekanlıp na (Tnbı.e Caa. No. 11 Se ımıje ISTANBCL) ba^vurmalaıı nca olunur Aiis^anli için başvu aıılann ^ a b a r n d'l sına'T 29 mart 1477 slh saınü ve Bılım Da.ı Sınavı 30 mart 1977 çarşam oa gunu Dekanlıkt? sa^t lOtoda vamlacDkar. Ası=ta.ılık .ç'n cloktora vapmi5; o ma <rti aranmayscaktT 1^ ;tanhk ta; mı ıçm Veterıneı Fakultesı mezunu olmak şaıttır ADl „ P q 7 O l 1 V E FAT mct B c .ıp Fahnve haı i"T oğ u \Icseı T et EST'I n " b'r^rı1 e«ı Abmet Bcare' tın r s ° n i ı nın bfttaı ^î n~* sai nı \ P R za Selım ın sp^ c > £•'! j'pap'ır "h' ı r=.pn nın k" ıpıv't'n r Cazim Esenli 1 nvrt irr s.Mı «uru h > ' ' a'Psı 2 nTî't 1977 çnı n 71 CUMU f^' n a n » 1 mundpn Raidırı'Pf' .» ' 'M a h iri ı IIP( r\ FSıiı Karısı Oplu (,plını \p Torın'tn (Tera reıiıam 82 Ji >2) MÎKTAR1 ... 1 1 prn s R o , n Knntrolu \p Teknolojısi Farm=ıkr n]\ ve Toksıkolojı 7ootekm . Reproduksnon \P Sunî Tohumlama s j urunlsn \e Bahkçılık 1 1 <' 1 1 (Basın: 12346 2043) 124501 2033 7,\M Tl S'i 11 N o l u plâkamı kaıp e t ' ı ı H'iıı.nsüzdür Hıi'pvin ÇELÎK (Cumıiurı • * 20 ^ • Kavbet'un r^çesi'di' \h 7 H T I M I (Cumnunvef CHI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog