Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

•Uimt 1 Mill 197! i AMİN ÜLKESİNDEKİ AMERİKALILARLA kPACAĞI TOPLANTIYI TEKRAR ERTELEDi >ALA Uganda Devlet Idi Amin ülkesiride yaitfnerikalılarla bugün yatoplantjyı stiresız o'.arak .stir. Bu, Amin'in ıkinci i kararıdır. Toplanünın zartesi yapüacagı bildirıl:ak Amin son anda, top;arşambaya (bugün) erteKampala'dan rapılan ada toplantının tesrar süar»k ertelendiği bildirilDısişlerl Baksnlıgı Amin'in karanndan haolduklarını belirten blr a yapmıs, ancak Uganda' nerikaiuarın Ullteyi terketerneyeoekleri konusunda hibi olmadıklannı ifade ads Washington'daki yetkaynaktan ABD'nin İdi Uganda'daki Amerıkahıgtin yapacagı görüsmeye dUzeyds blr temsilci Seelye'ı göndermeyi ciüı, fakat toplannnra erteüzerıne bundan vazgeçenilmiştir. ı sorunları uzrnanı ve esan Gerald Ford"un 6zel st Seelye'nin Uganria'ya mesinin Uganda Deviet Aminin çagnsı üzerine dü*ü ögrenilmiştir. , iki hafta sürecek blr eeAfrika'da buhınmaktadır. sorununda meydana gegeîişmeler konusunda ısişleri Bakanlıgı hiç bir 'apmarnjştır. Fakat Ugsnahatgüzan Paul Chreubet şislerl B&kBnlıgtna çagnl Sovyet TASS Ajansı. Washington'un Uganda'yı korkutmak istediğini belirterek, «ABD, Afrika'daki ilericl rejimleri tehdit ediyor» dedi. vermestnden rttürü tesekktlr ettljh ogrenilmiştir. Associated Press ajansı 'je tdl Amin'in Uganda daki Amerikalılara koydugıı kısıtlamalan kaldırdığım ve istedıkjeri yere seyahat edebüecekîerini bildirdiğinl haber vermiştir. THS'IN YORUMU öte yandan Sovyet Tass Aiantt, Washington'un Ugranda dafel AmerikaJılan bahane ederek trj ülkeyi tehdit ettıgini ileri sürmüs ve tABDnin Afrika'daki ilerici re.Hmleri tehdit ettigıni» belirtmistir. Tass, Amerikan Enterprise> uçak pemisinin Dogtı Afrika sahillerinde seyTetmesini de Afrika'daki ilerici rejimleri •korku'm» politikpaı» olarak nitelemiştil. (Dıj H»b«l*r 5*rvl<«1) TÜRKİYE'NİN PAKISTAN'DAN YAPTIĞI ITHALATIN BU YIL BEŞ KAT ARTMASI BEKLENIYOR » TüRKiYE ÖKJMÜZDEKi Y l l TÜM FUEL • 0*L VE PiRffiÇ iTHALATIKl PAKiSTANOAN SAGLAYACAK. ÎSLAMABAT Paüstanın bu yıl Tjrkiye'ye yapacagı ihracaün 5 kat artması beklenmektedir. Türkıy» ıle Pakistan arasında son zamaniarda imza lanan ticaret anlaşmasına göre, Pakistan bnümüzdeld 13 sy içinde TUrkiye'ye 3S0.00O ton fuel oi] ihraç edecektir. Böylece Tur klye ftıel oil gereksınirninin önemli bir kısmını Pakistan dan satlamış olacakur. Ayrıca iki ül ke arasında halen sürdürülmek t« olan görüşmelerde Pakistan' m Tlirkiye'ye fuel oil ihracatını daha da arttırması ftn gorülmektedir. Gelecek yıl Ttırkiyenin Pakistan'dar tüm fuel oil ithalannı saglaması beklenmektedır Bu ithalatm deferı 3540 milyon dolar niacaktır ı Bu yı! Türkiye PBki5tan'dan 20 m:lyon dol»rl:k fuel oil ithalâtı yapmakOre yandan iki ülke E"çen yıl imzalsnan anlasmaya Böre, Tiirkiye önümüzdeki beş yı] içinde riım pirinc ithalâtıru Fskıstan'dan yapacaktır Ttırkiye ilk kcz 1975 haziramn da Pakistsn'dan 10 hin ton pı rinç elmıs. btınu kasımda alınan 20 bın tonltık pımç ızlemıştir. Iki Ulke arasında Türkıye'nin Pakistan'dan tekrsr 20 bin top pirinç ithal etmesine ıhskin yeni bir anlaşma imzalanmıştır. (Dıs Habfrler Servisi) Dünyada Bugün Şecaat Arzederken ALi SiRMEN hale g*!dl H dtaya. ClA'sız ay, hatta hafia geçiremeı olduk Gerçi ne CIA. ne de marifeüer! ytfnidir. tkinri Düny» Savası sonrasuun diinya janrtarması ABD'nin. kunılus gayesl ve yetkllcrini kurulduktan çok kısa sonra aşıveren Merkftzl Haber Alroa örgiitn Güney Ktıtbundsn Knzey Kutbtına, .laponya. Vietnsm. EndoneiTa'rtsn. Kiîba. Bnli^ra. Peru ve Şüi'ye kadar, hrr yana kanşmış. her karıyık İçin Içine girmistir. Ancak, \Vatergate oİAyından öncr. Amerikan Msteminin hu kirli ve oidukça girii yanı bövie iki KÜntîe hir ortaya çıkarılmKdı. ÖTgütün iç çeklşrnesinin etkisiyle başlayan açıklamalar artık her pin heplmi». solııd"eumu7 hsvada. içtifcimi7 snda, yeditimlı ekmekte bUe CIA parmaeı olduğunu halirlatıyor. Son (fünİPrrtr. CIA'den para alan politiksrılann hnkij met ve dcvlet haşkanlarınm »dlan açıklandi. Bunlann hemen rümü Amcrikan çıkarlanna yakmltjı ile tanmnus Idgilerdi. Doşrusu prk şa;<ırticı da olnıartı. CIA'drn para alanlar İçinde Rral Hiisoıin'in ^dıvla karsıbı^mak. Ortadogu'nun ve Ürdün'ün rtününü. huguntinij Mlenlerdrn Mme r^rip srelınls olnMlir ki? Israil politikasına vamnhrıyla hilinen, krndJsine rn büyük riüsman olarsk Filistin halkını coren. 1S"O pv|ülü'nd< Fiiı*tinlil'jr? l:?rsı <TelAvir»! aratacaK bir soykınma ^irisen. bnvu kiıçiik. mariferi biivül! Hüspyin"in «fayanaŞhnı herkp* savet lyi hflmrktedir. Köçült Kral'ın hu davrani!!. reçmiş d'inemlert!pn virrnlrı. ci >ür»ıla dojnı ıızanan .lı>5eph de IVÎaistre gibf mnnar^llt »onotim savunuru<u «tpnri^venİTİn» ppk rrl?hhanf!» rcrfti lcrlnc <İP son hir rtarbe indirmistir. Pe Maistr?. monar'inin prdemlcrini «ayarken. hükümrtann ülkenîn Mhibi nlması rt"Uvısıyla. omı dış» karşı teiip jeçici ymvticnerf'en cok daha titiırükl''. adpta mülkiinü »anınnr ıribi öten\* «mıınacaiııu Ueri «ünnii«lü. tlkemi/de de «l"l>ı Hakan» edehivatmın ahp vünidıicü günierde hiıkümdariann rta almıp sstıldıiinın beltpienmeşi, «harin hir trcflli» "l"=a gprpk. îşin rn ilırittç. brlki de şayırticı vönü. Kral Hıisevitıin CT\'CIPII aldırı paralar için kendinp özıir araroa<iidır. t'r'lünün ripdiei dpdik. huvurdtıjtu bııyıırrtıık. ast'iı astık. kpstiçi Uestik Krah. gcrçekler kaısı<inda. para aMıcını yarls). mıynr. ama cliynı ki: Ren o para\i kpnrtime almartım ülkrmtn hahpr aSma hrgütünü süçlendirmek için kullandim. Bir ülkpntn habrr alma örtütii. ülkpye her vandan relebilecek tehlikplcri öncpden haber almak. eerekü onlemlprp basvTirabiİPrek yetkilüprp zamanında bildirmek'e yiikümliidiir. Blr ülkenin hahcr alma örjrütü. çıı vj da hu meikernen pelen paralar. öneriler. vöntemler ya ria urmanlarca örçiit. Ipniior. efitilivor. (rüçlendiriliyorlarsa, n ülkerip en frımık düsman. en bü>ük tehlikp o örrüt nlmuş dcm^ktir. ClA'nın knntroldan çıkan mekanirma'iiniTi. AR') >önpflrilerini d?hi nastl diisündürdÜKÜnü typ birliktp coriivorDT. lfl^îde Paristp Ren Rarka'mn Fransı?. VP Fa.« cirli polislnin iybirlici ilr kaçırıhp öidörülmes'nin. Kransa'nın rievlet nnn run» vr jrüveniIirlİRİne indirdiği hü>~ük darbe hâla amlardad»r. Kbu Davııci ola>mın. PariVin Arap ülkcleri ile iliskilorine ne kadar hü>ük 73rarlar verecek. hir Fransı? ve yabancı riüli scrvi^ler ortak vapımı olrtns^ınıı \\w h rk?« hili'nr. Parii'in hu tiıırumdan. devletin sarşınlifhndan özveride hulunulduğu duvpıısunu uyandıracak çahalarla kurtulriu^u da anılarriadır. Rlr [»nlitikan, hir rievlet a«lamı. ı m ı n pnlitikarıları dpvlpl ariamlarını Amerikan çıkarlan doinjlrusuna »nkmak olan ClVden para alır, sonra da «parayi aldtm ama, pizli *ervis!erime verdlm. partimin (tellîmesire lrııHandım» der»e, hıı «nıerdl loptinln secaat arrederken sirkatlni söylemesine» benzer. Washinçton Post'un vantıgi açıklamaLır «nn riprpr» IIflnçllr. Yalnı/. «ianırız. llste henüî tamam riefcildir. Hiinyamıza siiyle hir haktnca bu "listede hıılıındu^ pek knşkiı götiirmeyecek daha hir siirfl politiksn ve devlet aıiamının olduçıınıı cörmek pek ırüç olmasa gerek. Hepimİ7 öhür adlann da açıklanmaMnı ve IHtenin tam hekliyornz. O BBC radyosunun haberlr* gPre Başkan Carter Uganda'daki Amerikalılar konusunda bir dizi Afrika (ilkesiyle, Suudi Arabisran'ın *racıhgını rica etmi$tir. Amin, Suudi ArsMstsn temsildplre Amerikahlann güren'jği ko Carter yönetirninin henüs çok yeni olduğunu, Afrika »onınlannı iyi bilmediğini söylemistir. öte randan B&skan Cartertn tdi Amin'e bir mesaj ıröndererek Amerikalılar haMnnd» giivence Pakistan'da seçimlere bir hafta kala genel grev hayatı felce uğrattı KARACt Seçim önc»si »ıddet terini Sanayan v« iktıdann de\amlı «Itında bulundufrunu Ileri »tiren Snayak oMu^u genel gr?v Paklstar.'ın çeçitii hsntlerinde hayatı feloe uğratmıs*ır. Lıman kena Karaçi genel grevden en çok etinlenen yer olmu^tur. Bu arada Kanıçv'de. tnuhalefetteki Pakisr?jı Ulusal tttifak Partisinin düaenledigi bir mitingd* j^niden kanlı olaylar patîak vermiş ve en az 15 kiji yaralaranıçtır. Polis, ilri kişinin ktırşun yarası aldıgını TB sekiz fcişinin d« hastaneda tedavi bHdirmiçtir. Dusal ittıfak faraftarlar. tle Ba$hairan Ztllfikar Ali ButtoYıun partisi olan Pakistan Halk Partisini desteklevenier arasında pariak veren çatıjma, polisin sert müdahaiesi snnucj b&stı Dokuz partidfin "lusan Pakısar nusa.1 t» tlfak]. hafta başma^. ıki kışınin rüumüvle sonuçlanan karüı olayian prot'sto ?tm»k ic!n isçilpr! genel Genel grev Karaçı den bajk* Lahor. Rax«]pindi vş tslâmabad'da etkili olmurnır. Pakistan'da «eçimler 7 re 10 msrtta yapjlacaktır. (& a) de bir mahkumu, ının izyondan sn lanmasını I NtE. (ASD) Amerfl»' dam mahkumu, Idarnının mda naklen yajTrJanmamiştir. ıındaki idam mahMmu James, bu konuda yap:lamada, naltlen jayını. hlann, ldarn cezasının r «barbarca bir cezs> oldaha vakından {förüo aniçto istediğini söylemişr«et«cüerl« çöyle kt>ur: haçında hiç kims« ölmeez. Fakat madem ki topıi idama mahkum ettl, hnesinin TV'den bütiin ılılann gözlert önüna arilmesini isüyonım. Böylerikalılar, idamın ne derbar blr şey oldugunu öreceklerdir.» (S.A.) ' EmeklJ S^ndığindan 04/155/940/0 N o i u cüzdairbettim. HükUrnsUzdür. Şevkrt PINAR (Gazeteciler: 3053) Portekiz hükümetinin Escudo'yu devalue etmesi halkın sert tepkisine yolaçtı LtZBON Portetdz'de ekonomlk dar boğazlar nedeniyle Escudo'nun *'o 15 oranında d^alüe edildigi bildirilmektedir. Escudo*nun yabana paralar karsınndakl degerl henüz beîirlenmediginden, dun bankalarda bu konuda hiç bir işlem yapüamamısür. PorteldB Başbakaru Mario Soares, Ulkede işsizlik ve enflasyon oramnın sürekli rjrmanmakta oldugunu ve yıllardır dünyanın en istikrarlı para birimlerinden biri olan Escudo"nun son üç yıl içinde diger paralar karşısında ^i 50 oranında deger kaybettiğini belirt«rek hükümeti hafta sonunda olaganüstU toplantıya çagırmış ve bu toplantıda acil ekonomik tedbirler kararlaştınlmiftır. tedbirlfir» paketinde 24 temel gıda maddesinin fiyatlannm bir yıl süreyle dondurulması, Merkez Bankası'ndan alınan borçlarda faiz oramnın *,» 6j'lan r.» 8'e çtkanlması. ithal edilen lüks tüketim .rnaJlarındaki vergi oramnın jükseltilmesi bngörülmektedir. Escudo'nun devalüe edilmestn!n Portekiz halkı tarafmdan sert tepkiyle karşılandıgı ve gelirlerinde herhangi bir artı? olmayan Eenis halk kitlelerinin RÜnlük narcamalarma en az • « ' lSlik yeni bir yük Reldigi belırtilmektedir. Amerikan AP ajansı, Mario Soores'in «acil tedbirler> progr»mının tüketicinin belini bükerken iş adamlartnı ve özel yatı nmlan t«svık edicı maddeler Içerdigınl ve sermayenin serbest dolaşımıru körUkleyecegtni ksrdetraektedır. (D19 Haberler Serrisi» MADRİD tspanya'nın 5 ku2er ey«letind» binlerce çiftçı aüesinin, merkezi hükünıetin tartm politikasına karşı gıristüüeri protesto ve direnme hareketînin bütün ?iddetiT!e surdt^li bildirilmektedir. Ispar.yol çiftçiler, hükümetten, üninleri için daha elverişli fivatlar çaptaması i!e sosyal sigorta hak'len talep etmekte ve bu haklannı elde edinccye kadar direnislerini siirdüreceklerini beUrtmektedirler. Bu arsda 7000'den faüla traktörün. .VEW YORK. (ANKA) Cîn'vn rakmda Batı'uın sılah pp.zarlannda aüşver.,şe çıkabileceğı vç özellikle zehstınlmıs savas uçaklan üzennd* riurdu^j bıldirılmekterür •ABD'nin nüfıuhı îs/erflennden « S f * York Timw»a gcre. Çin'fn Batıds.n almpk istediği silâhlann ba?ında Ineil:.Tİerin ?elistirdiği dikine hava!anabılen aHarrier» tipi avcı ve ke?if uçaklv.n gelrnektcdir. New Ycrk Times, b>n yetkililenn Nixon'un Çinlilerle, ABD'nin Taivvan'la ilişkilerini keseceğini vaadeden gizli bir anlaşma imzaladığı öne sürüldü VVASHJ.NGTON Eski Baskan Nison'uc. Ç:nl; yöne::cilerle. g:zli b;r anlaşma imzaladığı ve Mao Çe Tung'a. Taıwan ile rtiplomatık ılıskilerinı 19Î4 yılında kesmeyi vaat ettiğı öns sürülmüstur. Bu konudaki açıklama, Arner:kalı yazar Joseph Kraft tarafmdan yapılmısîır Yazar. söz konu«u vsad:rı. cSanghay bildirısı» olarak ir.lmen belged? yer aldıgını one sürmüştür. Bilindigi gıbi bu bild:r, ABD ıle Ç:n arasındaki iliçkilerin kademeli olarak düzeltilrnesinl öngomnekteydi. îyi haber alan kaynaklara goTe oıı konu. Çin'.n \VasWngton' riaki ırtıbst .hürosu baskanı Huang Chen tarafından. yeni Başkan Jimmy Carter'a iletilmıs ve Carter, Chen'c. öu husus'a hiç bir bilgısi olmadığını ve konuyu öfrenrr.ek için bir ?or;:sturma »çtıracağmı söylemiştır. u.a, 1 Hükümetin hazırladıtı İSPANYA'DA ÇIFTÇILERIN DIRENIŞI SÜRÜYOR pesierindeld römorklarls, Burgos, Logrono, Leon Navsra ve Valtedolid kentlerını istila etUkleri, pankart ', e dövizlerie büyük bir gosteri yaptıklan büdirilr.i'.îtır. Ancak venlen tıaberlere göre. Jandarma birliklerinin göstericileri kent ve kasabalara »okmamak için »Idıklsıri sıkı tedbırlere ragmen tnıktör kon^oyîann'n kentie r* giriji arasında şıddet hareketlen gfr rülmemisir. Çin'in batıdan gelişmiş sılâhlar almak istediği öne sürülüyor Çın e ?elış'irümıs sılâhlar.n satılmasının, Sovyetler Birhğini kızciıracag ve salt gtv rişmelermin ge!ece4:nı tehlıkejî sosacaşı şerekçesiyis karşı çıktık'.anm. buna kar^ılık ise d;*er bazı yetkililenn oe, Sovyet!er BirlıÇini. Avrupa'da NATO kuvveHeri karçısmda rtvmrilenmis en modern siKihlsnnın bir kısmmı ITzak Dog.ı cephesine nakletmek zoranda bırakacaŞı şerekcesıyJe çin'e silâh satılmasını desteklediklfrini bıldirmıştır. £4S İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ ve IstanbulSheraton Hotel i GENEL M Ü D U R L U Ğ U SUNAR: Akümülatör Plâstik ve I S I Sanayii Anonim Şirketı'nden SUNA KAN GÜLAY UGURATA 3 Mart 1977 Perşembe Saat 19:00 ÎS7ANBUL SHERATON OTELÎ KONSER SALONU Program MOZART, BEETHOVEN, BRAHMS ıle'ler, İSTANBUL SHERATON OTELI, AN SINEMASI gırışı ve ILARMONİ DERNEĞINDE satumaktadır. [er ver 20. TL. Çirketlmiz ortaklar adi rnnumi hevet toplantısı 18 mart 1977 c.ıms u saat 15.30'da KartaJ Ankara asfaltı üzerindeki şirket mersennde yapılarakür. GUNDEM. 1. Idare Meclisi ve murakıp raporunun olrjrrması. 2. Bilânço, kâr ve zarar hesaplannm tetkik ve tasm"bi ile tdare meclisi ve murakıbın ibrası. 3. Kânn tevzii ve dagıtım zarnanı hakkında karar ıttıhazı 4. Müddeti sona ermiş îdare Meclisi azalan ve murakıp seçimi vs licretlerinin tesbiti. 5. Lüzumlu gtirülen sanır hususlar. S. Umumi heyet tutanaSınm riyaset divanınca imzalanmays y»tkili kılınması. Bilânço, kâr ve zarar hesapları ile Idare Meclisi faalıyet rapoj ftrket merkezınde ortaklanmızm emnne amadedir. Sayın ortaklanmızın en geç 11 mart 1977 cuma gününe kadar naraılı bulunduklan hisse senetleri mukabilinde çirket merkezine müracaatla giriş kartiannı almalannı nca efieriz < RESİTALI «Pıyar.o» KONGRE İLANI urkiye Yazarlar Sendıkası'nın III. Olgan Genel Ku19 nîart \TH cumartesi günü saat 10'da İsUnb'al CağaiTürkocağı caddesi No: l'deki Basın Sara>i'nda Gaze•r Cemiyeti Konferans Salonunda toplanacaktır. gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde îopiantı 2fi mart curr.artesi günü a J T 1 1 l ' c r v e saatte çoğunluğa bakılm&kyapı lacaktır. 'yelere duyurulur. .ÜNDEM: TYS Tönetün Knnıhı Açılış, Kongre Başkanîık Dhanı S^çimi, • 1 Başkan. 1 Başkan Yardımcıs:, 1 SeKreter, ve yeteri kadar oy sayıcı), Çal'.şrina ve Hcsap Raporunun nkunuşu, Gelecek Doneın Bütçe Tasansı, Çalışma ve hesap raporlan üzerinde çörüşme, Yönetim Kurulunun görüşmelerle Ugilı yarutlan, Yönetim Kurulunun aklsnması, Uluslararssı orsütlere katılma konusunun görüşülmesi, Ana Tüzükfe yapLacak defişıklikler, Soçimlcr: a) Merkez Yönet:m Kunılu '7 ssıl. 7 ^edek) b On\;r Kuıulu ı5 asıl. ? yraei:i r' Denpfim Kurulu ı3 asıl, 3 yeclek' Pliekler, Kapanış. Cumhuriyet 2(13! • Her yaşa, her bilgi düzeyine seslenen program zenginligi... • Yerli yabancj, yetkin öğretim kadrosu ve ileri laboratuar tesisleri... • Gerçek AudioVısual araç gereçleri. Yeri, konumu, seçkin görünümü... • Öğrenci kapasitesi ve elde ettiği başarı oranı ile büyük... **AudioVİ8ual Language Teaching System,,'in; Ses.Görüntü.Hareket ve Sürekli Tekrar olanaklan ile, kısa sürede İNGlLlZCE konuşmanız için YENt DEVRELER: 19,21 ve 22 Martta ingilizce ögretiminde büyük kuruhış... I Adedl 3 3 4 YÖNETİM KURULU (Reklârecıhk: lfi.3 ı 2046 ÎL N İSTANBUL SULAR ÎDARESi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Memur ve Sekreter Ahnacaktır Suufı GÎH Derecesl 6 R 10 t'nvaıu Memur * Tahsil derecesi Or'a. Lise. Yiik.s • » YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ AAANİFATURACIUR CARŞISI 5.BL0K N o . 5 6 6 2 UNKAPANIİSTANBUL Tefefon 2 2 9 5 3 2 2 2 8 7 4 8 2 6 7 9 8 0 UNKAPANIDERSAMESI 11 * s 12 » > 1 12 Mekonograf memur 1 > 8 Sekjeter • Dak Ora 1 1t 8 Ilk. Orta 1 • 9 1 Yukanda belirtilen ve halen boş bulunajı ve bıında.n sor.ra da boşal«cak kadrolar» hizalannda belirtilen tahsilleri haız lYüksek Okuüardan Iktısat. Sr.Bsal. H'ikuk. Işletme Fakülteleri İle T.t.Ak. ve Yüksek Ticaret Okulu mezn.nları. Useleroen Klâsik Lıse ve Tıcaret Lisesı. Orta Okuilardan Klâsik ürta ükul mezıınlan. muadil:er kabnl rriilrneyeoekt\r.) t8lıpler arasından 213.1977 Pazartesı gıinu H.mıde yapılacak ?nav npi"p!=; memı'ır a!ınacaktır. r 2 Müracaatç'laın Devlet Memurlnrı Ka nununun 4X. madcie^ınci^kı vsr.lı '°r,°\ ve 5zel şartlan haız Dlmaian (erkeK müracaatçiiar m asK»r!'.< yapmış <imaM < sHr*'ır. 3 En son müraraat tarih; 18 Marr 1977 Cııma giınu mesfij bıtnn o!up. i5t»klii^r'.n blr dılekçe eknrte. tahs;! t'eigof!. ntifu"? hü':ıv?t cÜ7danı, '?,s]ı veya notprdm r^riır.lı <=ur?ti > a.skerliic öurimunu go<=terır belge (erkekler iQt P > 2 ade» \e«;kalık fotoğTal :1e bırhkt» şahsen Personel Müdürlügıins müracaatian ilan ol ıxur. e S Orts. Lı?e 11 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog