Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

r m«Hk*n pollttkB«mın Myie, hemenMcflc degifmeyecek llkeleri vardır 1 Sovyetlerl» gtrntmeyi (d«tant) «UrdUrmek . Bu detant, Avrupayı, Atlantigl, AkdenİBİ kap•ar Hatta Hlnt Denizine ve Arap denijslerin* kadar uzamr. Dolayısiyle de Afrika'yı kapsar Bu bolgede, detant, h?m Amerlka"mn, hrm Rusya'nm isıne yarar Çtinkü bu iklsi, bu bblfede varlıklarını temelden sarsan sürekli didlsmelere gırlşirlerse, Doğu'daki çıkarlannı korumada basarılı olamarlar 2 MART \m A OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Yeııi Araerikan Yönetimi Prof. Bahri SAVCI olaMlecefc potanslyeilerl erltmek; ve basknlsnnın riz potansiyellerini de oralara sevkederek, onları da oralarda eritmek tşte Amenka artık bbvle verel savaslarn VÜz verpmeyecek duıuma gplmışttr ÇUnkü bu •savaslarda kpndı potansıvelleıı de erımektedır Daha kotusü, Amerika bu savaşlarda, altından k°lkamadıgı yeiP1 riırpnçlere uğramıştır. Bu yüzden prestij yitırmlştir Bu nedenlerle, Amprika İçin, dünyanın çe şltli yerlerinde yerpl bunahmlara kadar gıtmek, ama oralarda bu ypıel savaşı başlntına nokta sınrian bır adım on<>? de durmasını bilmek, Ame rika'nın bır llkesı olmustur A Ama Ortadogu'da ve (rereklrse başka yerlerde, daha ahlâksal (') bır politika ugruna, baska ülkrlerın içi"îlerıne kaıısmavı da kap^a mak li/ere, onlsr Ü7erınde, etkınlıjini sürdür mek Amenka, Uzak Dogu da, Japonya'yı kapitallrmın "sıstem v<° A«krrı eur hdkımından ıntün temstlci5.! yaparak, onu Kıta Çin'ln karşısma çıkarmnk ister. Dedığımız yararları bunu ge rektirir. î?te hunun «ibl Amprika Ortadoftu'da da îsraü'l bövle tutmak 7orundadır Çunkll Sovyptlprle gpvç,pınevı surduımenın blı koşulu da, Ortadogu da, kendisının daha etkin bulunmssı dır. Bunun için de, Orlidoftu dri, tsraıl gıbl bır eskı dostu ıl«, onu saglamlaştıncı ilışkile nnl surdürmplidır. Ama öte ^andan, bu bMgp rie ypnı dosllar da eldc Pdıp, bunlarla tsrall arasında bır denge kurmahdır Boyle bir dengenin kurulması içın, eerekırse, boİRPnın küçük dpvİPtlrrınin içıslerıne kaıışmayı da kapsayan bir etkinlik gostermeM gereklr Bu da Amenka için zonınlu bır ilke olmııştur. 4 Dünyanın her yerinde sosyalizml önlsme çabalarını kışkırtmak .. Bu da Amerika'nın, hemen hemen hlç d»ftişnvypcek bır ilkesl olmuştur Bııpün Amenka dünydiıın ıkı büvük komUnizmıni kendi lçlerınde durduramayacagını, onları ^ouduremcvecegmı anhımıştır aıtık Ama ttalyası Fransası dalul dünvanın oteM bölpeleıınde sosyalizmi akamete uğratma umut1 ırını vıtumem"jtıı Onun İçin oralarda kapita lizm adına sos^alizmı rmlemp çabalarını kışkırtır. Onlara yardım eder. Hatta bu erekle, gerekirs», oralara kanşır da t>te blıtıln bunlar 'Vmeııkan polıtıkB»ının hemencecik değişmeyeoek ilkelendir. Ycnı Amfcrıkan yönetimi, Türkive lle Ulşkllpnnı bu çero»ve ıçınde kuracaktır Vanigpvseme politikaaı kendtsınl, bu bolgpde sprbest bırakarak kendı^ine olanak sagladıjtı ıçın, bizım Ü7prınu7do de, gerekırse İçıslerimi7 dahıl, *»tkınlık politıkasını sürdurecektir Ama verel koşullardan doğan bir sava? açtırmayacaktır. Ne Kıbns'ta, ne Fçe de ne Trakya'da Buna karşın Ortadoğun'un ortasmda tgrail'l tutması gıbi, Akdenlz kuzeyinde ve Ege denlzinde de, Yunanıstan'ı kapıtalızm temsılcıst olarak VP maddl potansıyel olarak güçlü tutmakta d«vam edecektir Ote ^andan, Tılrklye'ntn, SovyptlPrın ve Kıta Ctn ın doktnner ve maddesel manvelık alanı KIDP dıişmesini de onlemeye çabala\a<aktır Bır bavka deyımlp, bovlp blr manyetik alan soz konusu olmasa da, Türkiye'de ulusal bir sol vö netınıe razı olmayacaktır Yer ve raman koşul lanna gorp bUtün bu noktalarda, ya kendısi doftradnn doğruya etkinlik (karıimacılık) polıtı ka«n gudecPktır, ya da, bunu, Avrupa'ya gHtttlrecektlr Ama arkasında kendlsi var olncaktır. Soyledıftimiz ilkeler açısından, Ameııka"nın Tilrkıyp'ye karşı b^llritığımiz böyle bir politika glıtmesı, mantıksal gibi gozüktlr Ama bbyle bır polıtıka, ««ilında gerçekçl degıldır Amenka İle Türkıye arasında gerçekçl Dogu'dakı Komünıst Çin, Asya'dan si7an ftBİM yayılması ile, Amerıka nın, Pasıfık çıkarlannı ve gtlvenlnl tehdıt eder Doktriner yayılmaaı ile de, Amenka nın dunyanın her yerinde tutturmaya ugrastığı kapitalizmden dogan çıkarlarını borar Kapıtahrm, Amenka ıçın. en uyffun bir dünya jçonişU, bır yaşam biçımi sayılır. Amprika, kendıu için, bunsuz yapama\acagını sanır Kendısının kapıtalİ7mden voksun kalmaması için de, kapıtalızmın, dunya içın bir gflruş ve yaşam biçımi olmasını dıler. Ayrıea, kapttalızm, kendındeki en ileri evresi dolayısıyle, Amenkn ınn, dılnyanın oteki bölümlertni kendisıne baglayan, kendi«sıne ııydu laçtıran bir ekonomık çıkar ve sbmurü konusudur da . Kıta Çin, dunyanın en btlyük kıtası olan Asya'ya, OrradoÇu ya, Afnka'ya komünızmt yaymada, slmdilerdp, daha tonlıkeli bır dtnamlk olarak gbzukur, Amerlkalılara Onun içın Kıta Çlni kpndl kıfasında VP Pnsıfık'te etklslzlestirmek içın, ötPkl yprİPrdp Sovyptler ile gevşeme halindp bulunmalıdır Rusya içın de, bu detant, gene yararlıdır Orta Asya'dan, Anııır bolgesınden, Pasifik'e kadar rayılmıştır Rusja Bıırada, daha fa7la g«lisnıesınl onlemek Uzere, onun önüne ,vaktıvlp Japonlar çıkmıştı. Sımdı de Kıla rını çıkmaktadır Yani Asva, Sovyetler ilo Kıta Cın arasında bir çiKar çatışması alanıdır Bunda doktrlnin payı yoktur. Asya'da ortıya çıkan bu vonl rtinnmık ile bas edPbılmek için de, Sovvetler, kendl batılarında v < > güneylpıındp , Amnıka IIP dolayısiyle baskalan ile gpvş^mede kalmalıdır îşte Amenka, Rusva'nın bu gerekdnmpsin den de yaraı lanarak, adı geçen bölgelprde gev ş#me politikasına sarılmıstır Csrter'm. bunu sürdUrme zorunu vardır Bu llke, onun için de, halft geçerll blr ilkedir. 2 Konjonkturel savaslara yüz vermemek.. Amprika, şlmdıye kadar, dunyanın çeşitli yerlerinde yerel savaslara yuz vermiştlr Bu \ı demekti Dunvanın şunmnda, burasında anlas mazlıklar çıkarıp, oralardakl, kendisıne karşıt brr fl1?W, TtlrH7«*nfn yerM re tarflısei larının getırrtıgı gelişımleri go/onün» almak zo rundadır Amerika'nın, Türkıye'y* karşı gerçekçl blr çlzgl araması gerekir Blzim yaranmi7 da, A»»rlkanın bu çt7.giyi bulma«nnd«dır Onun İçin, Amerika'nın bu gerçekçi çizgiyi bulmasma bütUn gucümürle yardım etmeliyız Yanl «onınlannrun, onların çaftırdıâı ço7tlm yollanm kendi aç>mıtdan. Amerika'ya belırtmelıvız Bellrtmplivlz kı Bu, bolfredpkl gpvçemenln •Urmesinın baş dayanağı durumundayız. Blzi doyurmayan koşullar içinde, bölgede blr gev şemn olamaz Belirtmeliviz kl TUrkıve artık; Amerık» • Sovyetlpr Kıta Çin gıbı üç büyüktpn bıristnin manyptık tekehne plrıp, orada kalmakla kendi ulusal vnrarUrına ıyi bır vanıt hulmu? olamaz Onun yararı, d«ngededir Dengeyl yırtacak korn blneseonlarda d°ğil BelirtmeUyiz ki Kıbrıs'ta, vnlııj7 ve yalnı» Türk toplumıınun 196Tdp uj?radıgı kıtallere, 1974'de uğradıgı Samson darbelerlne ki Ada> ya dikta yoluvla EnosKi getırecekti bir daha olanak bulunmam/ifiını saglamak İçin var olduk ve de uluslararası antlaşmalara uvan blr vukürolülügtlmUztl yerine getırmek Ü7ere Belirtmeliviz ki Boyuna siıahlanan îran İle, daha şımdidcn pek kuvvetli olan Balkanlar arasında, Ege'nin, bir Yunan gOlü kılmması, bftlg» ve dUnya barışı içln yararlı olmaz zararlı olur. Fge'dr dofal ypnne sahip olan blr Ttlrkiy», bölge barışı içln gereklidlr Belirtmeliviz ki «Serbest adam »erbest gl rlşim seıbest toplum» sloganı Amerika İçln pek geçprli olabilir Ama TUrkıyp nin yerel ko$ullan tarihsel ge lişim çizglsi duşünsel ve maddesel bırikiml onlinde blr değerlendlrme yaparsak, görtlrüz kl, bu Amerikancı slogan blzi, yalnızca, çok uluslu blr finans kanitnlln « bıraKinır gpçstn» rılığıne tpslım edor Boylpce de, TUrk ulusunun Mustafa Kemal ile bıllflrlaşan pkonomik bağım8i7lık ilkpsıne ters duier. Ve belirtmelıyi7 ki «DUnyanın her yerindt BOIU rtnleme» çabaları, TUrkiye için, Tii'ktye'nln ulusal nltelikteki bekleyislerinl çıgnem» anlamı taşır Amprika bundan kaçınmahdır Tıirkıye tepeden inme iradpler teşkil edpn her türlü vonetım bıçımlerıne ınrıhi geıpgi uya ma? Tilrkıve ancak, çok yonlil blr özgürlük demokrasisi şeması içindp solu arayan ve sürdu ren bir anlavış içındedır. Onun modernleşmasinin anahtarı, buradadır. Ttlrkıye've bu anahiarı tanıyan bir Amerikan yönetimi hem kPndi vararına, hem dunya ya ranna hlzmet etmij olur. üevJeti Kurtarmalı! K Şeytanlardan Kurtulmak OKTAY AKBAL Evet Hayır «Şeytanca» Rvet, «on olarlar jpvtanca blr biçımde dlızenlenmektedİT. Ecevit'ln, ODTÜ've Rektdr olarak gctirilen Bay Hasad Tan'ın vol açtıgı nlayları anlatırkcn koydugu tanım çok verlndedlr, gerçekten de «şeytanca» Işler, oyunlar. tertipler karjımndtyız. Hatta şertana külahını t e » giTdlrenler de pek çok aramızda! Sevtanhk kolay Iş drğlldir. Klmsc durup dururken, kendıliğınden gpytanlasamaz. Blr takun ptkenler, Iç dıs gitçler kimllprinl çeytan rolüne çıkartır. Blr kez de çıktin mı bu role, f«yian kalmak zorundasındır artık. CHP Genel Baskanı föyle drdl: «ODTÜ'de tozıcfthlanmak tntenen çpytanca blr cinâyet plânı CHP Genel Merkezi ve CHP'U parlamento Uyelerlnin banşçı çabalanyla, rifrretlm Uyelerlnin dayanışması ve riğrpnrilerln KBJ^duyuauyla hnlenmlştir.» MHP'll Bay Tan buna karşı ftı vıkı?ı yapmaktadır: «DUn oldufeu (ribl bugun de karşımıza CHP'U pnrlamenterler çlkmıştır» Dun, nerde çıkmışlar Bay Haian'ın karfisma? CHP MHP'nin, tüm gerfcl eğlllmlerln kar^ıaına her 7aman çıkmı^tır, çıkacaktır. Bay Tan. keııdinl MHP ile, her türlü gerici eylemle oylpslne «ıdfşleçmiç gorüyor kl, «Karşımıza bir defa daha CHP çıktı» demcktcn kendlnl « • lamıvor! Bu sHz blle blr takım nrRiitiprln, klfllprin khtü nlyetll tam dcylmiyle «şeytanca. planlannın varuginı kanıtLamava yetmektedlr. Bir tırmanma var, hep biUyoruz, kaç yıldır ıttrüp fldlyor, yııkarıva, daha daha yukarıya Bujünlerde de ODTÜ ele geçirllmek lstenmektedlr. Başına bır MHP'll atarsın, ezen, yaka, yokedcrsin karşı dtrenl<ıleri, orayı da blr «üa» halinc, blr «yuva» lıaline getirirsln kıaa tamandal Karşı çıkanları dovdür, ortadan kaldır, «dikenslz blr fffll bahçesl» yap ortalıjh . Aynı istek Istanbul'dakl yUksek ögrenlm yıırtlarındıı da nvnanıynr. Teker teker düıjurüimek, ele geçirilmek Istenlyor bu yurtlar. En son örnegl Slt« Xurdu Burada deyrlmcl geııçler çogunluktadır. Slte lurdu llericl gençlerln ellndedır. Sımdl bıı yurdu da ötekl yurtlar tihl Ülkücülerln yııvam yapmak çabası Içlndeler. Tunı m » lek kurulunlan. odalar, dernekler «ulkiicu»le9tlrllmek Istenmckte, ama başarüamıyor ne ynpıİBa!.. Büyük çabayla u(raşıyorlar, her >ola, her çaıeve ba? vuruyorlar. Pazar gecesl tv'de hofiına bekledlk. Ben bilivordum hcv sa bekledıglmlzl™ Haberlerde Bay Tan'ın yuzunü gordiık, tanıdık kendislnl. ijeytanca sozune ppk alınmif, boyuna rlnrledl durdu, şeytanlığı karsı yana atmaya çalışarak .. «Meıjni» hlr rektor olduğunu falan fllan Nasıl hır «mefru»lukna bu tüm dğrentiler karşı çıkıjor, tiım oğretlm ü yeleri kar^ı çıkıyor, hatta mütevell! lıe\ehn uç tıyesı bfle karç.ı çıkıyor! Ardından t)lkü Dernegı (rfnel Ba'skanını da tanıdık. O da Ecevtt'e yanıt verdl. Ilerken Ülkücü gaıetecllerln toplantısı Ovsa pazar gunıı uç onemli olay vardı. Istanbul'da «Evlat Acısına Son» yüruvuşu, Ankara'da So«yalUt Partl'nln. lstanbul'da rürklye İşçı Partisi'nln konfrelerl.. Hlç blrine yer verllmedl öncm verilmedl. »drmetUkten gellndl. TV aeylrdlerlnln goiunden saklanmak iatendl. Oysa TtP Kongreıl bu partinin gerçek blr geli*me içinde oldnğunu gosterlyordu. Soi, blr dağınıklık içındeydi daba, ama toparlanma bellrll partllcrde. belkl de tek blr partlde blr araya gelme çabası, aravı^ı ozleml ıçındevdl TtP kongresinde konuşan {»enel Başkan Boran'ın sozlerinde mrgulanan hcp buydu, l«çl sınıfının partlsıne sahlp çıkmaaı, l»çi sınıfının tek blr vumruk hallnde birleşmesl CHP'nın tertlplcdlği Evlat acısına son» yuruyüşiı de büytik anlam tasıyordu. Bınlerce kadın >urttaıjımi7 Beşlktaî'tan Takslm'e yuruclü faşlzme lanct okujarak, clnavetlcrln son bulnıasını bağırarak Ankara da bo^vaIıst Partlsı toplandı, aduıı Sosyalıst Devrlm Partlsi'ııc çcvirdl, on bcş 11de örBiıtlrndiKinı açıkladı Aybar CHP'nın solundakl partılcrle yakin ls,birllği kuı nıasını ıstedi BütUn bunlnr onemli haberler detil, ulkucu Razctecllerln topl.ıntısı, ulku dernegl. nin batkdiııııın Kcevıt'e vanıt vcrnıe»! çok daha Bnetnlı'.. tşte bu (U TRT'deki fasist tırmanım desteklevenlerin ne denli etkıll olduklannı cn^prıyor Danıstav litcdigi kadar Oenel Mudüru, «Kenel muriıır» «avnıasın herkes blldlğlnl okuyor raşlmıin tırmanışından yana olanlar açık açıfc çaüşıyorlar ., Evet «şeytanca»dır bütun bu Wler Ocnçligl kırdırma, anaları ağlatnıa ıılusun tunı unıııtlanru kırma, Ikıye uçe be$e bolme, dıs guçlerl vureklendırme Hepsl «içimızdrki şevtdiılann» ıijilerldir () seytanı, va da seytanları tek tek ortadan knldırmak gerck Genek hir «lktldar» olıa If basmda hiç bir şeytan «seytanca» çabasını surduremez Içişleri Bakanı Adalet Bakanı Başbakan şeytanlıkla gerefci eibl savasmasını bılseler dah» doğrııtu bövle blr «avası istespler, hıç bir seytanlık egemen olamaz Ama MC Iktl darı blr kat eüıı daha avakta kalabilmevl hu scytanca lşierın suriıp gitıneslne borçludur. O zaman da MC Iktldarındd «şeytaıılıklar»uı ortadan kalkmasını Istemek, boyle hlr sevın olabılfifeinr Inanmak blr havaldir MC iktidardan duşunce. npmlrell, rcv/loglu'su Türkeşı nrbakan'ı Asilturku MüftUoglıı'su. Karatas'ı bUmem kimleriyle blrlikte ış basından ıızaklaştırılınca TurIdye topıdklarında hoyle kan leicl şeytanlar alallara durgıınlııU ıprpn icy tanlıkUr da «ilinip jrldecektir B u n u b I »T l e bllellm %>evtanlara şevtanlıklara kar»ı, aklın «agduyunun. Kerçek rurtseverlıfcin çlzgiainde blrlejellm TURKİYE EMLAK KREDİ BANKASINDAN ÖNEMIİ DUYURU a n l a m ı r l a . J ^ . b i r «rkilriç krcHİ ıliski*;i hulnn f ?) ku r n l u ş l a r c a ö/el olarak b a s t ı r ı l a r a k ddıgıtılm ı ş olan h r o ş u r l e r d e ve g a z e t e i c r d e yapılan ılânlarcU. bu kuruln^l ırc.ı ı l m l ı i f ı n p Bankanı?nan nesmen Konnt Lireflısı bd h Uı,ı.u> olcıı^una daır d u \ u r u U r d t.'ıtlı r Bu şHılHp P,inka^i2 adım knllanmakta olan k u n ı . l u s l a r İPhııif B.mkamızca p e n n c n krcdı a c ı l a b ı l e c e g ı n e da ır her hdngı bır taahhütte bulunulması a s l a bahis konusu de£ı1rhr IlqılıU j rın Bankami7 s u b e l e r ı n e m ü r a c a a t ederek uypun bılgı almHİ.ı r mria y ^ r a r bulunmakt,ıdır. l\.ınıu c^u.ıa duyurulur. rabtlanmak ırmı»ı plakalarıvla makam arabaları, koskoeaman Ba kanlık odaUrı, wlama duran polısler, rinunü llikleup konıısan (•fiıcl Mııdürlrr; burntında for* dalgalandıran otomoblllrr; nzun korldorlarda vıllanmı» odacılar, knpatın da kırmızı a> lı dnnyalar; ç<ık glzli toplaııtılar, ve rinemll konuşmalar Aldanmaıın hu goruniımp halıarak IİA>koııt, KPrı,ekic atıklı bir Kiılılıırıımın kpşmekpşt İçinde ^a^ıvor. Gencecık ırnanlar olcliırülmrse, yıırtseverlik du\ gııları n«ır hastn.ıs.ı otıırııp kahkahalarU gıılmrk gerpklr lş, ruldnetlııl oylesiııe yitirmistir kl çok ciddt blr kerteyc ulaşmıştır. Brl'd hu nnkta^a \arilm.ini amuçlanmıştı Türkiye'vl Amprika gııriıımuııdp hır oppıet ı umlıııı ıvctıne dnnuşturmpk Istejcnler, hırsla çabalanıaktadırlar Bunlar cnle blr toplum Hılılyorlar kl, çirkcf ^ıgmları ııslımde Miksclpn corkrmll sa raylarıl.t hir a/ııılık, tunı ulusal gelıılp istedığl fflbı kıımar ovnasın. 11er kpsımıvle dısa bağımlı bır ulke olalım. Yurdumııza dcğgin kararlar, sınırlar (itesındekl bııvuk çıkar kıımpaınalarının Minrlim kıırııll ırında vrrılsin. Yıırt rkonomlsl >apav mlhoııeıler ara< ılıpıvla kapıt.ılıznıın aj^ahabalarına bağlansın. llalk unuıtsıi7İııı;ıın molozlarında debelenlp dıırsMiı Bllim yııvaları, glıdumlıı lıağıiii/lık tekkelerine bcnzesin Aydınlıga rtıısnıaııların «ıUklığınria kıırulan karan lık işler anonlnı sırkctl, vuulıı kasıp kavursun. Yurttaçlar, hırhırıııe clıısıııan ıılkrdr >a^a>an plsman: Zııliım ve bankl dan rl aman Adım adım hu bHtaklıfta dogru itilnıpktedir Tıııkhp. Ve (ılkr\l bu \<>nr sıııııklrmrk Isle^cnlcr. o^lesıne bıiyük bafarılar kazanııııslaıdıı ki. Insııı şasıvır lı. bu nnkt.na vardıktan sonra neler olur? Ya da neler olmaz'' Simdi iktldar \anlm gazrteler, Milli Giıvpııllk Knmlıınun «on toplantısını dillerlne dolayarak halkı tehdit yoluna bas\uıuvorl.ır So\ledıkleri lâfl.ır: Bu ıle\lpt sahlpsiz drxildir Soıı Tııık ıl<\lrtl vıkılmavaoak .. Devleti kıırtaıacıgiz . Dillerlnln altındakl bakla nediı? Bllmlyen kaldı mı? t«tlyorlar ki orclıı gelslıı; olıısturdııklurı çlrkrfın butün «orumıınıı ustüne alsııı, pıslıklerın, yoKıı/lııkların, «ovgunlann, rııs\etlprın ııilııııc sıınger teksin. solıın ustünp hısımla gltsln. korku ve lıaskı orUmııırtn olııiamıstu mahkemeler kurtıın; uçbes genç lıısaııı assııı; lş(,lnııı IK retlnl, memurun mnajını krtvlünün gpllrini kısıtlasın. Ordu bu islerl yapar ken, sermayp \evrelcrinln <ıi\!l polıtlkacıları geride kalıp •Ipere yatsın Sıknonetım mı, tok sıkı vhnetlm ml, her ney»r, sllfthlı kuv\ctler maşa gilıl kııllanılsın. Herçey olup blttlkten sonra kapılar yine açılsın, lktldar yine ağalara, kompradorlara sıımılsuıı Hprkps agız hirlıplyle bagır^ın: Sivll ynnplııııp doniıvnııı/ \asasııı riemokrası! Ve olaianustu ankerî re)ımde sağlanmış olanaklar. hİ7İm •ermaye çeırelerıne sıınuldu mıı. l'çbeş vıl daha yahey Ordunun ııst kadpmpslnl bu nvıınun tıızaklarına çekmrk İçin vargtiçlerhle çabalayanlar np ya7ik kl hııgıın Iktidarırı gobefclnp vuvalanmıslardır; «Cumhtıriveti büvuk tehlikelerın heklediftinı, dıuleti kurtaıınak Kirrktiuıni» kanıtlamak M)lunda ellerlndpki luıtıın \ctkıleıl ar,i(,hrı, aygıtları, nr^uı lerl kullanmaktadıılar Ne var kl oıdu ııst ynnetimlnııı hoylp hlr ıiMiııa gelmest olası dı*(;ildir (.unkü ^akın geçmlste zararlı bir dpneyımdpn gpçmlslerdır. Bugun «l>e\lPt sahlpsİ7 <loj;ıldıı» «livp bağiranlar «DP\IPH kurtararagız» dııc çagıranlar, ortada de\Ict ml hıraktılar Id? I>pvleti içini(,ın kcmırıp ^i^cnler hunlardır. Çünkü TPrVÜ7Ünde hancı tur dpvlet olursa olsıın, hnylpsine hir kesmekes ve ciddnetsİ7İik Içınde vonetılenıez. Llkpvl cpplıplpıe holen, Ninıfl.ır aıasında uçurumlan derinlcstıren, ırk^ılığa varan bagnazlık, korlnancı aşan mczhepçılıklp toplııınıı parra parça pnrralavıp hlrhlrinp dıısmanlaştıran polılikan MP ortakliRi iırptivor *?imdi bu ortaklık hozguna uğradı£ı içln barbar bagırmaktadır: npılcll kurtarmalı! Evet devleti kurtarmalı. Ama sızln elüılzdcn .. CHP Genel Başkanlığından Bildirilmiştir 1977 genel milletvektll seçlml ile Cumhurlyet Senatonı (a) grubu 11leri yentleme seçimleri ıçın illerden va da merkez kontenjanmdan nday yoklama^ına katılmak isteyenlerln, I mart 1977 salı günü saat 9 00 dan Jl mart 1977 persembe günü «aat 17 00 ye kadaı dogıudan VT da taahhUtlü mektupla, Cumhurlyet Halk Paıtısı Gpnel Sıkıeteılıgıne baş«ırmaları gereklidlr. (Başvurma posta İle yapılmı<isa, aynı gün telgrafla genel sekreterlığe bllsıi venlmelıdır ) 1 Ikl ömek adaylık ıslem t PIRCM (nriıvlık ' ^ c m belgelerl, genel »ekreterlıkten ve CIIP II Baskanhklarından saglanabılır ) 2 45x« cm bUvllklU^iınde altı rotoftraf, ."! Bır daktilo sayfasını ««mıyacak biçlmde lkl flmek özgeçmls yazısı, 4 TUrkiye Iş Bankası ANKARA Parabl Şubesınde CHP Gemel Sekreterligi adına açılnn (85) numaralı Özel hesaba, a) tlter arinv yoklamasına katılacaklardam at CHP tlvesı olanların (7 6(>O ^ TL b) CHP üyesi olmayanların (12^00) TL. b) Mcrker knntentnnından adav yokalmasına katılacaklardan, a) CHP tlypst oUnlaım (l'iOlifl1 TL b) CHP uypsı olmvvanlaun CİS000) TL yatırdıklarını Rosteren belce ! Seçlml ki7andıktan sonra odenmek Uzere: , a) Milletvpldli spçllenlprm (15 000 ) TL b) Cumhuriypt Senatosu Üypsı seçılenlerın (22 500 ) TL odeypcekİTinl RÖsteren yüklenme bplgesı «CHP Cumhurivct &on.ıtom Ü\P1IÖI ve Mılletvekllligl adaylık yönetmelıitı», CHP Gcnel heltrpterliglnden ve CHP II Basknnlıklarmdnn saŞlana1>ılır Adavlık İçin gerekli yasnl rııthklnr ve koşullar, Genel Bekreterlık Seçim Bürosundan oğr»nl'cbılır. (Cumhuriyat 2047) TURKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A. 0. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Bamn: A/6M21 2A4S Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığından Sl/ocak/1977 pazHrtesi g<jml yapılacaftı evvelre llân edilen Cemiyetlmlzin normal genel kurul toplantıiı, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadıfı ıçın 7 mart/1077 pazartesl günll saat 10 00'da Cemiyet merk*7indp a«.agıdakı gündemla yapılacak ve mevcudun ıştinıkivlp murakprcier açılacaktır. Styın Uyelerin te?riflerı rıra olunur TÖNETİM KURUIU O ÜN DE M : 1 Açılıa v« Başkanlık Dıvanı «eçıml, 2 Yönetım Kurulunun vıllık taalıyet ve hesap raporlariyle Denetçıler rapoıunun okunması, 3 Raporlar Uzerlnde görtlşmaler, Yönetlm Kurulunun ve Denotçılerin ibrası, 4 1977 78 yıllan biltçe tasarısının incolonmesi ve kabulU. B Yönetim Kurulu, Dpnet^ıler, Haysiyet Dıvanı ve Balotai Kurulu ceçlmlerl, 6 Dilekler ve kapanış. (Cumhurlvet 2036) ORTA DOGU TEKNiK ÜNiVERSiTESi REKTÖRLÜCÜNDEN Torna ve Planya Tezgâhı Satın Alınacaktır 1 Kapalı «arfla tekllt alma suretiyle 2 adet torna tsegAhı ve 1 adet plany» tergflhı satın alınacaktır. 2 Malın clnsl Mlktarı Muhammen bedell Geçlci temlnab Torna tezgâhı 1 Adet 275 ( X X ) TL. 11.000 TL. Toma tezgihı 1 Adet 23S 000 TL. 9 400. TL. Planya teriâhı 1 Adet 140 000 TL. 6 600. TL. S Ihale 15/3/1977 günu saat ISOO'tedır 4 Şaıtnameler Satmalma MüdÜrHlgUnden hedelsir t^min edilebilir. 5 Teklıflerln ihale gtln ve saatlne kadar Komisyon BaskanlıSuıa verllmesi şarttır Postadakl gecikmeler nazıra alınmaz 6 Ünlvereıte lhaleyl yapni yapmamakta, dilsdifine luamen veya tamamen yapmakta »erbesttlr. (Basın: 13456/3039) DEVLET GÜZEL SANATLAR AKÂDEMiSi BAŞKANLSOINDAN Akartpıııııni7 tfüksek DPKorn'it .'•.ınHtl.ıı Roluınü t; M 1 marlık VP End ıtıi THsır'inı Kursıı«,ıl>ıp 17R5 1172 fcaMlı Yasalar ile D C S A Pro'p«oı uk \e uoçp'it'ik VonPlmelı gınin 32 ve 13 maddelerl gercjjınre sınavla bir Profesör Alınacaktır. tsteklllerln HM 1477 Ppr^ümbe günll I 7 i ( i a Kadar d e m l B a s k a n h g ı n a b a ç v u r m a ' a n rn.a olunur. Aka (Basın 12258 2044) ŞEF SEKRETER HANIM ARANIYOR Ba'ıkeslr'de 3 avukstın bulunduftu blr büroda ve 6 kişllk yardımcı oersonelln ba?ında çalışabilecek yetenekli büro l*'.[ hanıni aranıyor. Seri daktilo ve hesap makinası luılltnmMi, •«rrübMi olması, temsil etme özelliği bulunması tercıh «ebebidır. Dolgun maa? ve prlm, devamlı 1$ teminatı ve ayrıo» kalonferlı ktlçUk bır daıre verılecektır. Muracaat Avukatlar Frrhunde tnal A rurgut tnal Fuat Rocadag Tel: 1590 2808. Cece: Ab 28 BAMHESİR Cumhurlyet 2048 50 Adet Parafudr 3 0 3 6 Kv. Satın Alınacaktır I E.T.T. IŞLETMELERiNDEN 1 VL ı m \,ı?ılı nıalzeme mektupla fiyat ve tekllt lnteme usulü Ue Ihaleye çıkarılmıs olup, teklif edilecek bedelin şartnamede yazılı kanuni nisbetlertne gore hesap pdl lecegl mıktar kaddr temmatı havi teklif mektupUrı 10 3 1977 Persembe guntt saat 15üO'e kadar Metrohan < katta bulunan Tıcaret ve Levazım Müdürlüpü Elektrlk ve Gaz Kısım Şefllğine elden teslım edılecektir. 2 Bu ışp aıt sartnameler Ticaret ve Levazım MüdürlUgunden bedelsız olarak alınabilir. (Basın 12045 2042) Mardin îrmik Fabrikası île ilgiii Teklif Alma Müddeti Uzatıtmıstır W ton/gün rtunım bufd.iy kıpaaıielı Miıri n ttmlk FabıUasıjle ilgılı tek.lıf]eıın lll maıt V)H sunü ssat 1200' ve kadar olan dlru» rııuddetı 4 nıs^n l')7/ ıniı s.ı ıt 1, i() a kadar jzatılmıştır Teklıfler ft nısan 1«77 günü saat lbUOde açılaraktır. tlRüıle'in d RKatıne sıtnulur. Ofisımlz 249ü sayılı kanıına tabi 1UFKIK deftıldlr. IMAHs.llia.KRt OFtSİ MÜDÜRLLGÜ HEüKF DEV BIR DENİZ GÜCÜt IURK DüNANMA VAKFLNA YAPACACTnZ YARDIMLABLA Bü HEDEFE ÜLAŞABlLlRiZ (Basın 12331 2033)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog