Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

ÇumartesiPazor GrupkBimız dcîlmvstur. Bekleraeli öğrenciler için PRESTİJSINIFf 514 MART EB Cnd. Kont SumiBB lerşı soko$ 142 / 2 TE: 472487 ETANBUl 53. riU SAYI: 18390 umhuri Kurucusu: VUNTJS NADİ 200 larla emlâk vergisi gelirlerinde yaklaşık yüzde 100 artaş beklendigini büdirmişlerdir. 1319 sayılı Emlâk Vergisi yasası ıle buna ek 1610 sayılı yasa gereğince 1972 yıhndan başlamak üzere tüm bina, arsa ve arazl sahıplerinln her bes yılda bir oeyanname lle gayrimenkul( D e r a u Sa. 9 Sfl. 4 de) tırı dersanesi YAYIIMLAFHIMI TERCİH EOfcUİZ COZUMLU C GERCEK BA3APMMIZ İÇİN matematık UNtVERSITE ADAYL^RI (ClM İU3İNÇ TES7 UY3ULAMALARI lıtrmf adre» No.28Kuıln '«25 indirım MODERN D ktlSU} 2 MART 1977 ÇARJİMBA l«plu mfklfrdf *»1Obiıvı.» I Bir Amerikan doları 16 lira 50 kuruştan, 17 lira 50 kuruşa; bir Alman markı 6 lira 85 kuruştan, 7 lira 30 kuruşa yükseldi; liranın değerl îki yılda i.%23.6 düşürüldö Emlâk vergisi için beyanname verme zorunluğu dün başladı TOm bina, arsa ve arazi Rabiplerinln gayrtmenkullerinin ysni değerlerinl blldirmek için beyanname venne süresi dün baslamıştır. Üç ay içtod« verilecek bevanlar 1962 yılına dek vergid» esas alınacaktır. îlgllUer Turkiye'de emlâk vt> arasl vergtsi mtikellef sayısınm bes möyomm tbseTirxle bulundtağtrmı T# y«ol beysn Liranın değeri, dolara göre yine düşürüldü ANKARA (Cumhurlyet Bfirosu) Ophe HÜkümiKl lktidannın fldnci yılı dolarkea Tttrk Hrasıu n degerinl dolara karşı dokucuneu kes dUşUrmüş ve dün gerçekleştirflen yUzde 6lık deralUasyon oranı lle toplam değer dil»UklugU üd yılda yüzde 23.6'ya \ıla?mıştır. Tltaı dövir kurlanna göre devaJfie edilen Türk Lirası Amerikan doLan karşısında 16 lira 50 kuruştan 17 lira, 50 kuruşa düşürülmüjtür. TUrk lirası Alman markı karşısında ise yuıda 6.5 orarunda bir değer kaybına ugramış, bir Alman markı 6 lira 83 kuruştan 7 lira 34 kuruşa yükselmiştir. öte yandan, işçi dövizlerine uy gulanacak kurlar da yeniden be lirlenmiştir. Buna göre devtec işçilerinden satın alacagı Amen kan Doları için 50 kuruş daha fazla vereeek v« 18 lira ödeyecek tir. Alman Markı için işçüere ödenecek TUrk lirası isa 7 liradan Ifi liraya yükseltilmiçtlr. CHP: Ankara Sanayi "AFnin Odası şiddet eylemcileri ile Başkanı dayanışması, Kartay: partiler "Tek arasında çıkar demokrasi yol uğrunda erken işbırlıgını seçime engelliyor,, gitmektir,, ANKARA, (CumhuHyet Bürosu) CHP Genel Yönetim Kurulu üç gün süren olağanüstü toplantısında, seçim hazırlıklannı, ör j güt çalışmalannı ve siyasal durumu d.îğerlendırrtıiştir. | Genel Başkan Bulent Ecevifın | başkanlıgında yapılan olaganlıstu j toplantı sonunda aşagıdaki bildiri yaymlanmıştır: | «1. Geçen hafta \&Dilan sekiz , (Devanu 5. sayfada)' ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Ankara Sanayi Odası mecüsınin aylık olagan toplantısında bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hami Kartay «Hür ve demokratik rejimm dinamitlen j meye çalışıldıgı dönemde, siyasi partilerin anarşiyi körükleyici tutum ve davranıslan bir yana bırakmalarını» istemiş ve «Tek çıkar yolun erken seçime gitmek» «Devımı Sa. 9. Sü. 5 de)' Adana Öğrenci Yurduna baskın yapan silâhlı birgrup, 1 kişiyi öldürdü (Cumhnriyet Haber Merked) tstanbul'da komandolarm barınagı olan Adana öğrenci î u r duna kimliklen saptaaamtj'arı kişilerce yapılan ^üâhlı taskmda bir kahveci olmüş, bir diğer işçi de agır biçimde yaralanmıştır. Istanbul Teknllc truversuesı ftTÜ) ile îstanbul Ünivcrsıtesi nln bazı takültelerind*. ögrotime dün sıkı güvenlik önıemıerl alrmda başl4nmı$ür. ÎTÜ n Txldız Devlet Mımarlık Miuıendıih'.i Akademesinden (DMMA) gü venlık onlemlerin* DOlisten ba^ ka jandarmaların da katıidıgı go rülmüstür. DMMA ve İktisadi Ticarî îlimler AkadBTiisınds 'tTtA) ise, komandolar düi olay çıkartmışlar ve öğrenjmi wgellemişlerdir. Ankara Siyasal Bılgıler Faırd; tesı ile Basın Yaym Yüksek Okulunda da dersıer dün ba^lamıştır. Ankara'da yapılan aramalarda 6 öğrencnnin üzerinde tabar,ca bulunmu?, ild rere bomba atılmıştır. Gazıantep'de ODTÜ sampusü i!e liselerde öğrenciler •«eal ve boykota girişmışlerdır. İstanbul'da Şehremini stnr.ınde bulunan ve kapısmda «ttlkucülerden başka kimse «ıremez • > yazısınm bulundugu Adana Oğrencı Yurdu dün sabah Oö sıralannda, kimlikleri belirsız »ı»iler taralından yogun kursun >ag muruna tutulmustur. Olay sırasında yurda cü$araan patlayıcı madde de atılmış ütuj ci katta (6) numaralı odada oulunan, liseden beklemeli ve Şehremini'de bir kahvehanMe çalısan Mustala Erol ölmüs Saral Selçuk İse afır olarak raralanmıstur. (Deramı Sa 9. Sa. 7 de) EKM KARARI öie yandan, Maliye Bakanlıfının DCM hesaplanna ilişkin yenı bir tebligi de dünkü resmı gazetede yayımlanmıstır. Edinilen bilgiye göre, bu tebliğle dövize çevrilebiltr olarak Merke» Bin kası'nda biriken mevduatm kullanılmasmda Merkez Bankası"nın, denetimi sağlanmaktadır. Aynca Türkiye'ye girecek mevduatm' uıun vadeh olması amacıyla DÇM faiz oranlan yeniden düzenler.me'Ktedir. BM arada sag'.anan bilgilere göre, sımdiye dek devalüasyonlar sonucu kıır garantisi nedeniyle e'.inde DÇM hesabı bulunan ban I (Deramı 5. sayfada)' 1 stanbul Sanayi Odası Başkanı: "Devalüasyon, iiyatlara abartılmış * olarak yansıyacaktır,. Türk parasının yabana para/*r& karşı yeniden degerinir. düşürülrnesiyle birlikte iç piyasada liyat artışlanran hızlanacagı belirtilmlştir. Konuya ilişkln görüşlerini açıklayan Istanbul Sanayi Odası ılSO) Başkaru Nurullah Gezgın, • Son devalüasyon herbAİde ıthal girdıleri ile lijatlara abartüımş olarak yansıyacaktır» demiştir. Türk Sanayiclleri ve İş Adamları Demegi (TÜSÎAD) Genel Sekreterı Güngör Uras da devalüasyonun vakti geçirilerek büyük oranda yapılmasının ekonomiyi sarsacak nitelik taşıdıgını ve fiyaüan büyük ölçüde arttıracağını belirtmiştir. İktisadi Kaliunına Vaklı (tKV) Başkanı Ertuğrul Soysal da DU ayarlamayla da Türkiye'de devaluasyonların iüıalatı odüllendirıp ihracatı cezalandıncı nitelik taşıdığmın görüldüğünü ileri süımüstür. ISO Başfcam Gezgın açıklamasında şöyle demiştir: «Bu devalüasyon aslında be&lenmekteydi. Ancak son >ıllann en yüksek oranına erişmesSyle zaten büyük hızla seyreden fıyat artışlannı olumsuz etküeyecek, iç piyasaya abartılmış oranlarla yansıyacaktır. thracat açısından ise olumlu yanı olamaz.» Ambargo kalkmazsa NATO dışında silâlı aranacak AVKARA. (Camhuriyrt RSrosn) NATO Askeri Komıte Başkanı Amiral Sir Peter Hill Norton'a dün Genelkuımay KaTargâhmda dürerJer.en brifıngde. «Türk SJâhlı Kuvvetlerinın NATO ıçmdeki durumu ile ABD ambargosundan sonraki silâh, araç ve gereç temini güçluklerisne ilişkm bilgi verilmiştir. Genelkurmay'daki brifinge Başbakan Süleyman Demirel. Ger.elkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sanear, Dısisleri Bakam îhsan Sabri Çaglavangıl, P.îü'.i Sa^unma Bakanı Ferit Melen, Kuvvet Komutanları Orgeneral Namık Kemal Ersun, Oramlral Hilmi Pırat ve Orgeneral Ethem Ayan ile Genelkurmay Ikinci Başkanı Orger.eral V*>cihl Akm, Jândarma Getvîl Komutanı Korgeneraı Şahap Yardımoglu ile Milll Istıhbarat Teşkilâtı Başkanı Hamza GUrgtlç katılmışlardır. (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Danıştay, ODTÜ'ye ilişkin kapatına kararını durdurdu REKTÖR HASAN TAN'IN KARARIKI DUROURAN OANIJÎAY 8. OAİRESİ, YURTLARIN KAPATIIMASI KARARINI DA GEÇERSİZ SAYOI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu; Danıştay 8. Daıresi; ODTÜ ve yurtlarmın Rektör tarafından 15 gün süreyle kapatılması karannı dün durdurmuştur. ODTÜ Rektörlügüne atanan Proî. Hasan Tanm kendisine karşı gbsterilen tepkı sonunda Universlteyl ve öğrenci yurtlannı kapatmasma ilişkin kararı hakkında ögrencı ve ögretim üyelerinin Damştay'a açüklan davaya dün 8. Dairede bakılmış ve oybirUgiyle Dava »onuna kadar yürütmenln durdurulması« karan alınmıştır. Danıştay'm karan bugün taraflara teblij adilecektir. Dava, öğrenci ve öğretlm üreleri adma Avukat Doğan Tanyer taralından 25 çubat cuma günü açılmıştı. Tanyer Damştay'a verdigi (Devanu Sa. 9. Sü z de) • NATO ASKERİ KOMiTE BAŞKANI AMiRAl NORTON'A GENELKURMAY'DA DÜZENIENEN BRiFiN&DE. ABD AMBARGOSUNUH DOGURDUĞU 50NUÇLAR ANLAÎ1LDI MARTLA GELEN KIŞ ISTANBUL'U FELCE UĞRATTI (Cumhuriyet Haber Merkeıi) Şubat ayı boyunca süren mevsim normallerinin üstiındeki hava sıcaklıklannın Mart ayı ile birlikte ar.i sıcaklık düşü?ü ve önceki geceden itibaren tipi şekHnde baslayan kar yagışı. Istan bul ve çevresinde günliık vaşa'Tıi büyük ölçüde etkilemiş. arızalardan ötüni kentin yandan fazla bölümü elektriksiz, b\ma baglı olarak da tümü susuz kalmıstır. Istanbul'a, dün geceye kadar ancak yüzde 60 70 oranında elektrik verilebilmiştir. Enerji yokluğu nedeniyle gece yarısuıa kadar şehrin hiçbır yoresıne su verilememıştir. Sular Idaresi Genel Müdüru Gültekin Oskay, «şimdiye kadar îstanbul 1 un bu ölçüde susuz kaldıgını ha tırlamıyorum» demiştir. Istanbul'un Avrupa yakası üe Anado lu yakasının bir bcllümüne gece yansından itibaren düzenli olarak elektrik ve su verilmeye baş lanabilmistir. Ömerli barajmdan beslenen Kadıköy ve çevresine ise su vermek mümkün olamamıştır. Istanbul'un Trakya üe karavolu irtibatı kesilmiştir. Haramıdere Büyükçekmece arasında kalan 1000'den fazla TIR kamyonu meydana gel«n kazalar, buz ve tipi'den yollanna devam edememektedir. Karakıs, Bursa'da da etkisini göstermiş, Uludag'da kar kalmlıgı 1,5 metreyi aşmıştır. Uludag' daki volfram madeninın yolu kar dan kapanmış, buradaki tesıslerde çalışan 850 işçinin mahsur kaldığı bUdirilmistir. Madende yeterü yiyecek stoku bulundugu ve yolun açılması için çalısmalann sürdügü belirtilmlstir. Istanbul'lular mart ayına «Mart ayı kapıdan baktınr, kazma kürek yaktınr» deyimini doğrulayaa koşullarda girmişlerdir. Hava sıcaklıgı 16 derecelık bir düşüşle 0 dereceye inmiş, gece yarısı da tipi şeklinde kar yağmaya başlamıştır. Kar yağışmdan trafık büyük ölçüde etkılenmiş. yurt taşlar içlerine gidip gelebilmek (Devanu Sa. 9. Sü. i de) Güney Lübnan'da Filistin'li gerillalar ile sağcı Hristiyanlar arasında kanlı çatışma yoğunlaştı BEVRIT Hartum'da Mısır, SJdan ve Sunye Devlet Baskanlarıran yaptıklan Zırve sonunda yaymlanan Bildiride. üç ulke arasında ortak komutanlık kurulduğunun açıklanması vankılara yol açarken, Güney Liibnanda sağcı Hıristiyanlaria, Filistinli gerillalar arasır.dakı çatışmalar ansızın şiddetlenmiştir. Associated Press ajansı, Güney Lübnan'da îsrail sınınna 20 kilometre uzaklıktakı Nebatıye kentinin İsraü ve sağcı Hıristiyan birlıklerı tarafmdan yogun top ateşme tutulduğunu bıldırmişür. Çarpişmaların ^iddetlenmesi üze rıne Lübnan Cumhurbaşkanı Elias Sarkis ABDden muhtemel bir îsrail saldınsır.a karsı yeniden güvence istemiştir Lubnan Dış15leri Bakanı Fuat Butros da, Guney Lübnan'a BM birıiıderinın yerleştirilmesi yolundaki bir talebi Wastıington'un destekleyip destsklemeyeceçinı Beyaz Saray'a sormuştur. Fuat Butros gazetecilere cGüney Lübnana BM blrliklerim davet etmeyi düşünüyoruz» demiştir. (Devamı Sa. 9. Sü. 3 üe) "MHP ve yan örgütleri 1051 saldında 1657 kişi yaraladı,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Izmir Milletvekiü Süleyman Genç, Hatay Milletvekiü Mehmet Sönmez, Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol ile Uşak Milletvekili Kadir Ozpak, dün Meclis'te basm bürosunda bir basın toplantısı düzenlemişler, MHP milıtanlarunn Türkiye'de ve yurt dışında işledıkleri cmayetleri açtklamışlardır. Arkadaşları adına basm toplantısmın metninı okuyan Süleyman Genç, 1975, 1976 ve 1977 yıllannda öldürülenlerin adlarını açıklamış, «MHP ve yan örgütleri 1051 saldın yapmışlar, toplam 1657 kişiyi yaralamışlardır» demiştir. Tiirk8ç'in son basın toplantı sında yalan söyledigini belirterek, MHP'nin Nazi Almanyasında olduğu gibi bir takım yan örgütler mariletiyle eylemlerini sürdürdüğünü anlatan Genç, bu yan örgütlerin yarattığı olaylann bilançosunu şöyle açıklamış tır: (Devanu Sa. 9. SS. 1 de) URAS K! DİYOR! TÜSİAD Genel Sekreterl Uras konuya ilişkin verdigi bilgide devalüasyoniın iç tiyatlara yansıyacağuu belirterek, şunlan söylemiştir: (Deramı Sa. ». Sö. 8 de) ZEKERİYA SERTEL 25 YILLIK AYRILIKTAN SONRA BUGÜN TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR Kosta DAPONTE PABİS Danıştay karanna uyularak hakkındaki Türkiye'ye dönme yasağı kaldınlan 86 yaşındaki yazar gazeteci Zekeriya Sertel, bugün öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecektir. On gün önce buradaki Türkiye Başkonsolosluğundan pasaportunu aldıktan sonra büvilk bir heyecan içinda bulunan Sert«l dönuş hazırlıklannı da toısamlamışür. Son günlerde Paris'teki dost ve tanıdıklarınuı aralıksız ziyaretleri ile «kendisini yalnız bırakmadıklannı> söyleyen Sertel, 25 yü sonra Türkiye'ye dönmesine bir gün kala düşüncelerini gazetemize jöyle özetlemiştir : bildiriyor Türkiye ve îspanya'nın komünist partilerinin yasaklandığı son iki Avrupa ülkesi olmaları kınandı PAR1S (Camhuriyet) Fransız Komünist Partisı Merkez Komıtesl üyelennden Jacques Denıs, «Türkıye ile İspanya'nın Avrupa'da Komünist Parüsi'nin yasaklandığı son iki ülke olmasını» kınamıştır. Jacques Denis, Türkiye'de Komünist Partisi'nin yasa dışı olmasını kınaricen, Türkiye'nin buna rağmen Avrupa Konseyi üyesı olduguna da dikkati çekmiştir. Partinin dıs ilisküer retküisı olup, bu hafta Madrıt'te Fransız Komünist Partısı lideri Georges Marchaıs, İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer ve Portekiz Komünist Partisinin lideri Alvaro Cunhal arasında yapılacak üçlü toplantıya da katıiacak olan Denis, Paris'teki Yabancı Muhabirler Demegi'nde dü zenlenen basm toplantısında, Tür '•îive ve îspanva'daki komünistlerin durumuna deSinmiştir. Fransız Komünist Partisinin Helsinki belgesi uzmanı da olan cetkilı. Türkiye Komünist Partısı ile ıkili ilişkilennin sürdüruldüşjr.ü. eeçen yaz Paris'te ortak hjr toplantı vapıldıgıru hatırlatmıs t ır. (Deranu Sa. 9. Sü. 1 de) «Bu gidisim, geçen defatd fl969) gidişime benzemediği için hayal içinde bulunuyorum. Boğazda bir müddet güzel tabiatı seyrede(Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) DtSK ve Maden îş Sendikası Genel Baslcanı Kemal Türkler, Maden • İş Sendikası'nm Genel Yönetım Kurulu toplantısîncla cün yaptığı konuşmada tekelcı sermayenir». güçlü iktidar adı altında, parlamentolu veya parlamectosuz yeni npte bir faşist yapı oluşturma stratejisi ızledıgini soylemiş, bu stratejinın 12 Mart dönetninde oldugu gibi günümüzde de değisık biçim ve sözcuklerle açıklandığını one sünnüstür. tstanbul Emniyet Müdürlügil Narkotik Şube görevlileri, son çeyrek yüzyılın en büyük EROIN kaçakçıhğını ortaya çıkarmış. yurt dışı degeri î rrulyon olan beş kilo EROİN'e el koymuştur. Olayla iljrili görülen Mehmet Karadnrmuş ile akrabası Hüseyin Girit gözaltına almmıştır. Sanıklardan birinde 9 mılimetrelik, diğerinde ise 7,65lik birer tabancayla çok sayıda mermi ele geçirilmiştir. Narkotik Şube Müdürti Mahmut Dık GÖZLEM UĞUR MUMCU Suç Saymıyor mu? Finlandiya'da alkollü içki reklâmı ve 16 yaşından küçüklere sigara satışı yasaklandı HKLSİNKt Finlandiya'da a!! kolhi ıçkı reklanıının vapılması | ve 16 vasından kuçülsl?re sıgara| satısı vasaklanmıstır. Sışara rek j lamı için de önümürdeki ay'.arda j bir yasaklama getirileceğı bildij rilme'Ktedir. AyTica Finlarıdiya'ds bıından boyle ulaşım ara^larıv!^. kamuya açık Rteki yerlerde sigara içilmesı yasaklanmıştır. TÜRKLER: «YENi TiP BiR FAŞiZM OLUŞTURMA STRATEJiSi İZLENİYOR» Son olarak geçtiğimlz hafta tanınmış bir ısverenın «Toku az, açı çok, sosyo • kultürel sorunlar:n ıçınde yüzen bir toplumda demokratik haklan batılı modelden alır da. alın kullanm derseniz, sonuç budur. Bir kaos 'aratırsınız» yolundakı sözlerinı bir kanıt olarak gösteren Kemal Türkler konusmasını sUrdürerek, özetle şoyle demiştir: (Devanu Sa. 9. Sü. 6 da) 7 MiLYON LİRA DEĞERİNDE EROiN ELE GEÇiRiLDi j lerTn yönetimindekl ekipler, !M ty önce çeşitli kanallardan aldıklan bilgileri delerlendırmişler. bir şebekenm vıırt dışına büyük çapta EROÎN kaçıracagmı saptarruşlardır. Şebekenin yakalanması için sessız bir çaüşma düzeyine giren detektiner, Istanbul'dan Dogubeyazıt'a kadar uzanan bir sonıştuntıa yapmışlardır. Zaman zaman, izlerini kaybeden kaçakçıların son (Devanu Sa. 9. Sü. 6 ıla) TÜMOSAN, VOLVO İLE iŞBiRLiGi ANLAŞMASI İMZALADI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP'nin «Milli sanayi hamlesini» gerçekleştirmek iddiasıyla oluşturduğu kuruluşlardan TÜMOSAN Turkiye'de motor sanayiinin kurulmaa için tsveç'in Volvo firmasıyla anlaşma imzala mıştır. Böylece yıllardır tartışması süren motor sanayiinin dev letin ortaklığıyla yabancı sermaye tarafmdan gerçekleştirılmesi Kr • drına vanlmış bulunmaktadır. «MilH sanayi hamlesi» altında ağır sanayinin kurulması amacıy la Sanayi ve Teknolo.ü Bakanlığı (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) [ i Başkanı Aipanlan Turkeç, CHP Genel Baskanının MHP ve Ülkü Ocaklan hakkuıdaM demecini yanıtlarken: Milllyetçi Hareket Partisinin hiçbir öyesi ve.fa yöneticisl anarşi olaylanndan hüküm giymemiştir... drmiştlr. Türkeş. aynı konuşmasında, bir CHP İl Baskanının Beyant kıüeslne «Kınl bayrak» çektiğini söyleyerek CHP'yi suçlamıştır. Bir siyasal parti lideri, berhangl bir yurttaşı suçlarsa, bunun kanıtlarını, açık seçik ortaya koymalıdır. Bejazıt Kulesine kızü bayrak çeken kimdir?. Hangi mahkeme karanyla mahkum otmuştur? Bunlar belli dejildir. Türkeşln bu konuda biçbir belgesi ve kanıtı yoktur. 12 Mart döneminde, Mannara vapımmun, Eminönü yolcn jemislnin solcular tarafından batınidıği. Kiiltür Ssrayının ise, yine solcular tarafından yakıldığı söylenmlş bu suçla ma ile cadı kazanlan kaynatümıştıt. Bunlar birer kara itüradır... Çiinkü, hiç kunse, Marmara vapurunon, Eminönü yolcn eemisînln batınlmasi ya da Kflltür Sarayının yakümasmdan ntürü mahkum olmuş değildir. «Kınl Barrak» olayı bu ifüra zincirüıin halkalarından btridir. Türkef, bu halkalan elinde sallayıp. durmaktadr. (Devamı S. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog