Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Sahfbi: Cummıriyet Matbaacı'ık ve Ga^erılık T.A.Ş. «dına NAutR NADI Genel Tayın Müdürü OKTAY KURTBOKE Sorumlu Yazı lşlen Müdürü CfcTlN OZBAVRAK Basan ve Yayan: CUMHURfYET Matbaacüık ve Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloglu, Halkevl Son. No: 3941 CUMHURIYET ÎSTAVBIT TELGRAF ve MEKTTJP adresi: Posta Kutusu Istanbu] No: 246 TELEFON : 28 91 03 *Beş Hat) CUMHURİYET^Tr • AHLÂK YASASTÎTA Vener Apt. RlROLAK: Ankara Atatürk Bulvan Yenışehır Tel.: 17 53 66 25 57 01 • tZMtR Halıt Ziya Bulvan No. 65, Kat 3 Tel : 13 12 J0 12 47 <.<» • ADANA Atatürk Cadtiesı Uğurlu PasaJ Tel: 1455U 19731 Ülke grup'arma ve ağırîıgına göre uçak farta okuyucu tarafından ayrıca ödenir ABONE re Aylar 12 b 3 1 Vurtiçl: 720 360 180 60 Vurdısı: 1170 5P5 292.50 97.50 Başlık (Makftl) 2 i ve y. sayfa (santimi) 4, 5. b. 7. sayfa <sanrımi) Öiüm. Mevlid, Teşekkür (5 santimi) Nısan. Nıkâh, Evienme Doğum Yayın Haya'ı ıkelimesi) K3"ÎD (kelimesi) 750 Lira 200 160 40ü 3>X) 4, 3, T AK V i M 19 MART 1977 îmsak Güneş Oğle 12.22 6.04 4.22 İkindl Akssrn Yatsı 18.20 19.51 15.46 Uşak'ta dün de (Baştarafı 1. Sayfada) Kur öfrenclsi Haydar Öztürk'ün cenazesinin öğrencilere verilmek istenmemesı üzerine gelişmiştır. Sonuçta ögrenciler cenazeyi hastaneden zorla alarak kent içinde büyük b;r protesto gösterisi yaparak. YayKur binasma. götür müşlerdir. Burada büyük bır törer. düzenleyeceklerini söyleyen öğTencüer, polisin «Cenazeyi teslim edin» çağrısına uymamışlardır. Bu nedenle, öğrencilerle poüsler arasmda silâhh çatışma çıkmıştır. Silâhh çatışmada öğrencilerden başka polıslerden de varalananlar olmuştur. Çatışma sonrasmda, Uşak Va11si Mustafa Bezirgan'ın çevre il ve ilçelerden istedığı güvenlik kuvvetleri önceki gece okulu bas rnıştır. Cenazenin bulunduğu YayKur binasma sis bombaiarıy la giren polis, 180'e yakın öğren :iyi gözaltına almıştır. Bu arada, yapılan aramada 6 tabanca, 6B rnermi, 9 bıçak ve çok sayıda patlamaya hazır dınamit lokıımu ve sopa bulunmuştur.. Gözaltına alınan 180 öğrenciden Hami özer ve Ümrai Erdal tutuklanmıptır. Pmar Süt'ün ÖLEN KIZ ÖĞRENCİ Polis bu arada okul jçınde yap tığı aramada bir kız öğrencinin resedıni bulmuştur. Vurulan kız öğrenci, Meslek Yüksek Okulu ögTencisi Semiha Özakardır. Serrnha Özakar'ın polis tarafından açılan ateş sırasında öldügü budirilmiştir. Semiha C V zakar Bonaz ilçesinin Susuz köjründe toprağa verümiştir. ANKA Ajansının naberıne göre, polisin önceki gece gerçekleş :irdıği operasyondan sonra düıı srken saatlerde bir grup genç, Ülkü Ocaklan'nır. bulundugu biıayı tahrip etmişlerdir. Silâhların ıtıldığı, dinamit lokumlarının pat iatıldığı çatışmalar sırasında iki iğrenci çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Bu arada, kalbinden aldığı kur jun yarasıyla komaya giren ve Jün sabah ölen kız öğrencinin jlüm haberi, şehruı tekrar kaylaşmasına. silâhların patlamasıla yer yer sokak kavgalarına folaçmıştır. YayKur'da okuyan öğrencılerin velilerinden oluşan kalabalık air grup da, okul önünde, güven ik kuvvetlerinden içerdeki öğrencilerin gözaltına alınmayıp sa ıverilmesini istemişlerdir. Güreniik kuvretlerinin olumlu ya iıt vermemesi üzerine yeniden ;atışmalar olmuş, yaralanar l&r VALİ ALEYHİNE GOSTERI Ögle saatlerinde de 2000 kişlIlk bir grup, Vilâyet önünde toplanarak Vali Mustafa Bezirgan aleyhine gösteri yapmıştır. Vali' nin istifa etmesini, katillerin bulunmasını isteyen topluluğa, askeri birlıkîer müdahale etmiştir. Bu arada güvenlik kuvvetlerinin bnce havaya, daha sonra da haikın üzerine ateş açtıgı görülmüştür. Karşılıklı çatışmada en az 10 kisi agır şekilde yaralanmış ve Askeri Hastaneye kaldınlmıştır. Buradaki çatışmalar sırasında Güîfer Gültepe adındaki kız öğrencl d« kimliği meçhul dört kişl tarafından şişlenmiştir. Hastaneye kaldınlan genç kızın saflık durumunun endişe verici olduğu bUdlrilmiştlr. 45 yaşındaki Hatice Demirlenk de çenesinden kur funla yaraiannuştır. Güvenlik kuvvetlerinin yaylım atesi sırasında pek çok işyeri ve evin camlarl kınlmıştır. Bu arada baza araçlar da hasara ugranuştır. Dün akşam saatlerine kadar güren yer yer kaynaşmalar sırasrnda yaralı ve gözaltına alınanlar konusunda kesin ve açık bilgi edlnilememiştir. Olaylar nedeniyle kentteki tüm okullar üe işyerlerl kapanmıştır. YARAULAR İZMİR'DE Uşak'taki olaylar sırasında yaralanan üç kişi Ege Üniversitesi Başbakan (Baştarafı 1. Savfada) Bayan Trudeau kendisiyle konuşan bir televizyon munabirine, Başbakan Trudeau'yu sevdiğini söylemi? ve dünya çapında bir iste çalışacagını sözlerine eklemiştir. Bayan Trudeau bu konuda baskaca aynntıya lnmemiştor. «Xew York Post» daha önce 36 yaşmdaki ressam Louis Abo laiıa'ya bayan Trudeau'nun, oKo casının da kendisinln de başkalanyla çıktıklannı» söylediğini, iakat biriyle çıkmanın onunla cinsel ilişkide bulunmak demek olmadığını belirtügini ileri süren bir haber yayımlamıştı. Geçen hafta Rolling Stones'lann şarkıcısı Mick Jagger, New York ta konser verdiği sırada ba yan Tnıdeau'nun da New York'a gitmesi söylentilere yol açmıştı. Bayan Trudeau, Mick Jagger ile aralannda bir gönüi bağı bulundugu yolundaki iddialan da red detmiştir. New York'ta bulundugu sırada bayan Trudeau, gazetccilere resmî görevlerinden yorulduğunu ve artık bu görevlerinden çekileceğini söylemişti. ΣKZİ P Sulh Ceza Hakimliğine Cumhuriyet Gazetesinin 3. Mart. 1977 tarih 18891 sayılı nüshası ile neşren aleyhimize isnad olunan suçlamalar hayali geniş bir kişinin asılsız iftirasıdır. Pendik Ülkii Ocaklarına mensup komando yok ülkücü Türk gençleri vardır ve fikre kaba kuv vetle değil fikirle karşılık verecek güçtedir. Bu nedenle Cumhuriyet okuyanlara baskı uygulaya cak yaratılışta değiliz. Cafer Tuncay'ı rahatsız edenlerin Pendik Ülkü Ocaklan ile hiçbir ilgisi yoktur. Ulkücü mensuplanrmz fil;ir adamıdırlar. Derneğiirıi ze ve mensuplanna iftira atan ve ktlçük düşürücü olan bu neşriyatınızın tekzip edilmesini dîlerim. Pendik Ülkü Ocakları Kartal (BasUrafı 1. Sayfada) Tıp Fakültesi Hastanesinde te bıta Müdürlüğünden kimsenin davi altına alınmışlardır. Yaralıgelmemesi üzerine gazetemize lardan Kadir Ayhan adh öğrenbaşvuran Mehmet Aydın, durucinin sağ<ık durumunun ciddi olmun aydınlatılmasmı istemiştir. auğu bıldirilmiştir. Gazetemizin aracılığı üzerine IsIzmir'e getirilen Kadir Ayhan' tanbul Belediye Başkanı olayla m bobreklerinin, karaciğerinin ve bizzat ilgüenmiş ve Levend. Birmıdesinin parçaîanrmş oldugu öğ iik Sok. Setsaray Apartımanınrenilmtştir. Hastane yetkilileri, da buiunan bakkaldan 3 mart Ayhan'ın üst üste dört ameliyata tarihli sütlerden gerekli nümuahndıgını söylemişlerdir. nenin almmasım istemiştir. Hecep Çoban'ın da kurşunla Istanbul Belediyesi Saglık Müyaralandığı, ancak sağhk duru dürlüğü yetkililsri dört kutu sümunun 1yi olduğu öğrenilmıştir. tü Hıfzıssıhha Müdürlüğüne tah Bu arada, hastaneye sabaha kar iil için bırakmışlardır. Bu araşı getirilen Hatice Demirlenk'in da Mehmet Aydın ısımli yurtta de, olayları pencereaen izlerken şın şikâvetçi olmasını dikkate çenesine kurşun isabe: ettiği bil alan İl Sağük Müdürlügü de aydirilmiştir. nı yerden gerekli nümuneyi alaBu arada yaralıları Izmir'e gerak kendi Kontrol Laboratuvatirenler, arkadaşlarırun Uşak rına yollamıştır. Hıfzıssıhha MüDevlet Hastanesi'ne kabul edil dürlüğü bozuk u'.duğu samlan mediklerinı söylemişlerdir. Ya sütlerin tüm yönlerı ile incelenralıları genirenlerin oüdirdikleri mesi için hem Kımyasal ve hem ne göre. Uşak Devlet Haitane de Bakteriyolo.iik Tehülin yapılsinde görevli Opr. Dr. Kemal iTiasını kar;:rlaştırm!ştır. BakteSa\aş'ın. «Eger bunlar Yaykur ri ü;emesi için gerekîi olan üç oğrencilerı ıse, amelıyat etmenı, gün sonunda sütlerde «saprofit basınızın çaresine bakın> dedi Irakierininıı uredigi görülmüştür. ğ:ni öne sürmüşlerdır. Bunun Patojen olmayan yani hastalık üzerine Kemal Savaşın otomobi yapicı olarak tanınmayar. bu linin öğrenciler tarafından dev bakteriye rağmen steril sütlerda ri'.diği ve camlannuı kınldığı bakteri üremesirı! dikkate alan bildirilmıştir. Kıfzıssıhha Müdürlüğü yetkilileri bakterilerin araştırılması için tahlit süresini üç günden yedı CHP HEYETİ güne çıkarma kararı almıştır. Uşak olayları uzerıne CHP Ge Tıp dilinde bakteri kültür süresi nel Merkezmden bir heyet, Uşak' olarak tanımlanan bu tahlüde a gitmiştir. CHP Uşak örgütü, uzatma süresinin scnunda yeniolayların güvenlik kuvvetlerince den bakteri sayımı yapılmakta bu hale sokulduğunu öne sür ve başka bakteri üreyip üremedi müştür. ği araştınlmaktadır. İlgililer normal sütte bile bakteri üreİSTANBUL D& memesi gerektiğini söyleyerek sterilize edilmiş olarak satılan Öte yandan Gaziosmanpaşa'da bu sütlerde bakteri bulunmasıYılmaz Kaymakçı adında bir ışçi r.m kötü bir gelişimin sonucu evine giderken kurşun yağmuruna olduğunu bildirmişlerdir. tutularak öldünilmüştür. Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin Acar plastık îabrıkasmda işçi olarak çalışan Y'ılmaz Kaymakçı buiunan bakteriyi zararsız olarak nitelendirmeierine karşın nın ülkücu olduğu öne sürülmüşhalk sağlığı uzmanları bölünerek tür. çogalan ve hızla üreyen bakteriYeşilköy Akşam Ticaret Lisesı leri zararlı ve zararsız olarak ögrencileri arasmda esen gergın ayırmanın olanaksız olduğunıhava nedeniyle dün gece ders yasöjIemişlardır Bakteri tedavisi pılamamış ve öğrenciler evlerinin iyileştirici oimaktan çok ko ne dönmek zorunda kalmışlardır. ruyucu olduğuna dıkkati çeker Aynca polis tarafından yapıilgıliler bu durumda pıyasad^ lan arama somıcunda bu lisenin £ynı ad altında satılan sütlerır; birinci smıfmdan İbrahim Rama satışmın durdurulması gerektigi zan Kaa adındaki öğrenci üzeni söylemişlerdir. rinde bir tabanca ile dolu bir Bu arada sütlerle ilgili olara.k şarjür bulunmuştur. Bu olayla ilişkili olarak tbrahim Ramazar. bilgisine başvurduğumuz Istanbul Kaya ile birlikte Sudi Yesukan. Sağlık Müdürü yetkilileri Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nden kesin so Selçuk Özbek, Sadun Atasoy ve nuç almana dek herhangi bîr Cemai Güngör adlarındaki öğuygulamaya ginşemeyeceklerıni rencilerin gözaltına a!ındıgı besöylemişlerdir. lirtilmiştir. Öte yandan konu ile ilgili olaMehmet Beyazıt lisesinden çı rak bilgisine başvurduğumuz Pıkan öğrencilerin üzerine dün öğ nar Süt Genel Müdürü Ayhan Öleden sonra ateş açılmış. olayda ner sütlerde bakteri üreyemeyeyaralanan olmamış. saldırgan cegi iddiasında bulunarak şunlagrup daha sonra kaçmıstır. rı söylemiştir: Bu arada Zejtinburnu CHP «Pınar sütlerinde yapılan steriilçe başkanı Ali Çelik'in inşaat lizasyon işlemi sırasında tüm bak bürosuna önceki gece kimliği bi teriler öldürülmektedir. Bu nelinmeyen kişilerce ateş edilmiş denle üretimden kajT.aklanan binanın bazı camları kınlmış bakteri söz konusu olamaı. Bu tır. Polis olaydan sonra büroda arada üretilen süt bir haXta suboş kovanlar bulmuştur. reyle karantinada tutulur. Bu süre içinde sütten yeterli sayıda nu MAL&TYA OUYI mune alınarak tahlil yapıür. Bu bakımdan endişeye gerek olmadı Malatya'da 23 ocak günil bir ğı kanısındayım. Ancak ambalajPTT binası önünde bir polis larda bakkallann sütleri kötü ko memuru ile bekçinin öldürülme şullarda bulundurmasından ötürü si olayından sonra Beylerdere bazı arızalar belirmektedir. Kar sinde olayın samkları olduğu ö ton delinmesi sonucu süt havjyne sürülen bir grup gencin bir la temasa gelmektedir. Ancak operasyon sonucu ölü olarak ele bu hatalar üretim sonucu olmageçirilmesiyle ilgili davaya dün a yıp ya nakliyeden kaynaklannwk ğır ceza mahkemesinde başlan ta ya da satış sırasında oluşmak mıştır. Gizli örgüt kurmaktan tadır.» yargılanan sanıklardan Erhan Erdoğmuş, duruşmada mahkej Pınar Süt Genel Müdürü açıkla me başkanlığını yapan Halit. masının sonunda, «Yeni bir süKoçuluoflu'nu reddetmiş. an tü vatandaşın ayağına götürdük cak itirazı kabul edilmemiştir. lerini ve bu yolla bir hizmet gpr çekleştirdiklerini. her türlü dere (ANAKKAIE'DE time açık olduklarını, anılan vakamn ancak binde bır oluşabileGeçen yıl olduğu gibi bu yıl cek bir durum olduğunu» söyleda sağcı öğrenciler 18 mart Ça miştir. Bundan önce de benzeri nakkale zafer bayramının kutbir kaç vaka ile karşüaşıldığını lama törenlerinde olay çıkarmış bildiren Öner daha sonra ihbar lardır. Tören boyunca Akmcı ların sonuçsuz kaldığım hatırlatöğrenciler «Tek liderimiz peymıştır. Öner sütleri tahlil eden gamber» diye bagırırken koman Hılzıssıhha Kurumunun yeni bir dolar da, «Başbuğ Türkeş» diye teknikle üretilen bu sütü tahlılde sloganlar atmışlardır. Sağcı öğyetersiz kal&cagım da öne sürrenciler bu arada vali Babür müştür. Ünsal'ı protesto etmişlerdir. Sagcı gruplann sloganlarım yinelemeleri üzerine güvenlik kuv vetleri bunlan tören alanından çıkarmıştır. (Baştarafı 1. Sayfada) telemiştir. Komisyon, İsrail, Güney Afrika, Rodezya ve Şili'de in CHP Kartal san haklarının çiğnenmesüıi kınayan bir dizi karar almış ve Türkiye, işkenceleri kınayan ve ilçe kongresi tutuklularm korunmasını öngören bütün karar tasarıları lehinyarın yapılıyor de oy kullanmıştır. CHP Kartal İlçe Kongresi ya7 şubatta çalışmalarma Cenev nn saat 10'da Kartal Belediye Si re'de başlayan İnsan Hakları nemasmda toplanacaktır. Kong Komisyonunun aldığı kararları renin bir hayli çekişmeli ve tar onaylamak üzere, 12 nisan 13 tışmalı geçmesi beklenmektedir. mayıs tarihlerinde New York'ta Kongre hazırlıklarını gözden ge toplanacak olan Ekonomik ve çirmek üzere geçtiğimiz hafta Sosyal Konseye sunulacaktır. içinde CHP Genel Sekreteri OrKonseyde yapılan oylama sonuhan Ejüpoğlu Kartal a gelmiş ve cunda alınan belli başlı kararlar incelemelerde bulunmuştur. şunlardır: Bilindiği üzere. Hadi Özcan # «Ortadogu'da çarpışma soBaşkanlığındaki Kartal İlçe Yö nucu işgal edilen topraklarda in netim Kurulu. CHP İl Yönetim san haklannın çiğnenmesi soruKurulunca. «Parti program ve nu»: 23 olumlu, 3 olumsuz ve 6 tüzüğüne aykırı çalı>malar» yap çekimser oy. Türkiye olumlu oy tıkları gerekçesi ile iki ay önce kullanmıştır. görevden almmış. Niyazi Toğuç • «İRrail hapishanelerinde Ailçe başkanı olarak atanmıştı. rap tutuklularm koşullanna ilişTüzük gereği olarak 60 gün kin olarak îsrail'e telgraf gönde.den fazla müteşebbis kurulla il rilmesi»: 22 olumlu, 3 olumsuz. çeyi yönetmek mümkün olnıadı 5 çekimser. Türkiye olumlu oy ğı için, li Yönetirr. Kurulu, kong kullanmıştır. renin toplanmasma karar vermiş 9 «Afrika'nın güneyinde inve gün o'.arak bu pazar gününü san haklarının çiğnenmesi»: Tür tesbit etmiştir. kiye olumlu oy kullanmıştır. • «Irkçı ve sömürgeci rejimlere yardım yapılmaması»: 24 olumlu, 4 olumsuz ve 4 çekim(Bastarafı 1. Savfada) ser. Türkiye olumlu oy kullan zı faşist re.jimlerie de işbirliği mıştır. yapmakta hiçbir sakınca görme• «Şili'de insan haklarmır. dıği ve bu arada Yunan cuntası, İspanya'dakı faşist Franco reji çiğnenmesi»: 25 olumlu, 1 olumıni Güney Afrika'daki ırkçı be suz, 5 çekimser. Türkiye olum'.u yaz azınlık rejimi ile sıkı bir iş oy kullanmıştır. # KGözaltır.a alınan ve tutukbirligi sürdürdüğü helirtilmektelu kişilerin korunması»: Oybirliğı dir. Türk Milli Istihbarat Teşkilâ ile kabul edilmiştir. # «Irk aynmı (aparthei'l) tının BND'den başka çeşitli batıh haber alma örgütleri ile ko suçunun önlenmesi ve cezalandıııluslararüsı ordinasyon halinde çahştığı da rümasma ilişkin ha önce de öne sürülmüş ve sözleşmen: Bu konudaki çağrı 22 C.IA ile MtT'in ışbırligi, bizzat olumlu, 3 olumsuz ve 5 çekimser nvla Wab:ıl priilmis Tlırkive re GÖZLEM (Baştarafı 1. Savfada) kurulan komisyon, «türlü • çeşitli» vollarla. engellenmektedir. önce aylardır knmisvon başkan seçemedi. Sonra da. komisyonun bir AP eski milletvekili olan MSP'li üyesi. tam karar aşama.sında. istifa edip, komisyondan aynhverdi. Bu arada komisvonun f.örv\ süresi rie bitti. Geçtifimir çarşamba günü. mobilya komisyonunun görev sürrsinin, TBMM birleşik toplantısında uzatılmrsı Kerekiyordu. Fakat Başbakan Demirel. her nedfnse. AnUlvmcla açık hava toplantısını. tam komisvon süresinin ıızatılacağı güne rastlatmıştı.. Birçok AP nülletvekili ve srnatörü. bu nedenle. birleşik toplantıya gelmedi. Böylece, komisyonıın görev süresi de uzatılmamış oldu... Türkiye'de son yıllarda hirbir rolsuziuk, mobilya dosvası gibi. saçlam kanıtlarıyla ortaya konmadı. Bıına karşın. bütün olup bitenleri çörüyorsunuz. Devletin naınuslu nıüfettişleriniıı sayfalar dolusu ranorlan. yolsuzluğıı. bir sııçüstü tııtanajı gibi sözlrr önüne seriyor ama. atı alan l sküdarı çoktan <reçmLş bile Demirel eğer. erkfn seçim önergesi verirse. MSP de mobilya yolsuzlugu için çensoru onersesi verecek. Simdilik «Yılan hikâyesi»nin giincelliği de bu.. Göriiyorsunuz, yolsuzlıık. Işte böyle işlere de yarıyor... Yargıçlar Çekimser Kalmazlar (Bastarafı 1. Savfadu) yetkisi, dört ünlversite rektörü ile Millî Güvenlik Kurulu Sekreterinden oluşan bir kurula verilmiştir. Belirli yöneticileri seçme dışmda kurum. yasanm yetki verdiği organlarm yakmması üzerine, bu görevi yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. Seçim Kunılunuıı yetkisi. disipliner nitelikte bir vargı çahşmasını da içcrmektedir. Kurulun yakınma üzerine aııkladııiı görüş, «Genel Müdürün görevden alınması» müeyyidesinin hiikümetçe otomatikman uygulanmasını serektirmekledir. YA.SA koyucu. Anayasal bir kuruluş olan TRT'nin yüksek düzeyde denetlenmesini, Rektörlük makamına kadar yükselmiş bilim adamlanna bırakırken. bu kurulun her tür politik baskıya boyun ejmeden K"Çfği açıklamak cesaretine sahip olacakları varsavımına dayaıımışıır. Dıırl rektörün beşle dört çtığıınluğu oluşturduğu .Seçim Kuralu. 2 eyliil 197fi ^üııündeu l(i mart 1S(77 gününe kadar. CHP ve DP'nin yakınmaları üzerine, TRTnin yasa dışı fiili Genel Müdürü Şaban Karataş'ın durumunu incelemiştir. TRT'nin fiili yönetiminde Anayasa ve yasalar karşısındaki durumu milyonlarca seyirci ve dinleyici tarafından ızdırapla ve hiddetle seyredilmcktedir. Bay Karataş'm fiili yönetiminde, TRT'nin >1C iktidarının çağdışı görüşltrini ve propagandasının aracı durumuna getirilıiisı. tarafsızlığının pervasızca çiğnendiği açık ve kesin bir gerçek olarak kamuoyunca hergün saptanmaktadır. Seçim Kurulu üyesi sayın bilim adamlarının, bu şerçeği açıklamaktan ötede aylarca süren incelemeleri Rerektiren bir çalışma sürdürmelerine bile »erek bulunnıamaktaydı. Fakat Seçim Kurulu. yedi ayı aşkin bir süre. kamuoyumı bıklırıcı ertelemelerle, bay Karataş'ın taratsıı davranıp davranmadığını incelemekle uğraşmıştır. TRT Seçim Kunılunuıı özünde, bay Karataş'ın kurumu Anayasa'ya ve yasalara uyı;un olarak yönetip yönetmediğini araştırmasına da hukuk açısından gerek bulunmanıaktadır. Danıştav, bu kişinin Genel Müdürlüçe atanmasına flijkln Bakanlar Kurulu Işlemini alındığı tarihten itibaren ortadan kaldırmıştır. Targıtay 4. Ceza Dairesi, Danıştav kararlannın. Anayasa MahkeıriFSi kararlaruida olduğu çibi. yürütme organının herhanpi bir işlem yapmasına gerek kalmadan. hukuk alanında etküerini yaratacağinı ilerici bir yorumla açıklamıştır. Bu durumda Seçim Kurulumın yapacağı iş esasın incelennıesine geçmeden Kurumun başında buiunan Bay Karataş'ın. suç oluşturan «fuzulî işgal» eylemini saptamak ve yetkili savcıhklara bunıı bildirmekten ibarettir. Bu nedenle, Seçim Kurulunıın esasa ilişkin kararı ve çekimser oy üze rindeki tartışmalar hukuk açısından bir değer taşımamaktadır. KARATAŞ'LA. onu yasa dışı olarak TRT'nin başmrta tutanlann davranış ve eylemleri Seçim Kurulunu değil, Cumhuriyet Savcılarını ve mahkemeleri ilgilçndirmektedir. Cumhuriyet Savcıları, biiimin onurunu ve cesaretini temsil eden iki rektörün. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Doğan Karan ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prnf. Tahsin Özgüç'ün. kurumun Anayasa ve yasaya aykırı olarak yönetildiği biçimindeki görüşlerini de yürütmek zorunda oldukları ceza kovuştıırmasında kanıt olarak değeriendireceklerdir. Seçim Kurulunun incelemeleri sadece bu açıdan bir değer taşımaktadır. İKT .Seçim Kurulunun aldığı kararın niteliginl, Karatas la onu orada devlet gücünü yasa dışı vollarla kullanarak tutanlann hukuksal sorumlulukian yönündeo tartışmak srreksizdir. Karataş'la koruyucularınıo hesap verecekleri yerier önce Cumhuriyet Savcıları. sonra <la yetkili mahkemelerdir. Adliye mahkemeleriyle, Yarjrıtay 4. Ceza Dairesinin son kararları. TRT yönetiminde işlenen ağır suçlarm besabuıın sorulacağı ıçünlerın yaklaştığım göst«ren Işaretlerdir. BAĞIMSIZ vargı orRanınıla görev yapan onurlu yargıçların oylannı blldirmekte çekimser bırakılamayacağını. bay Karataş'la kururucuları yakin bir gelecekte hüsranla öğrenecrklrrdir. Polisi öldüren (Baştarafı 1. Savfada) Arat'ı da varaladığı bildirilmişt:r. SAPTANAN SUÇIARI Pohs yeiKiııltrı, ian:xların ilk sorgulannda saptanan suçlarını şöyle sıralamışlardır: • 8.3.1977 günü Gümüşsuyu'nda ıki kişiyi tabanca kurşunu ile yaralamak, • 11.3.1977 günü Eyüp Emniyet Amirliğine tabanca ile ateş etmek. • 11.3.1977 günü Karaağaç'^a bir şahsı tabanca kurşunu ile yaralamak.' • 11 3 1977 günü Sütlüce'de ve Karaağaç'ta üç şahsı tabanca ile yaralamak, • 12 3 1977 günü saat 03 sıralannda Bakırköy'de oto içindeki iki kişiyi silâh tehdidiyle soy mak, zorla paralan ve kı>metli eşyalarım almak. • 13 3 1977 günü Karaağaç'ta bir kişiyi yaralamak, • 13 3 1977 günü sabaha karşı Yeşilköy Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Abdurrahman Kuru'yu tabanca kurşunu ile öldürmek, aynı yerde görevli bekçibaşıyı tabanca ile ağır surette yaraiamak. • 16 3 1977 günü sabaha karşı Bakırköy İnnirli'de benzin istasyonunu soymak, • 16 3 1977 günü Kocamustafapaşa'da bir bakkalı silâh tehdidi ile sovmak, • 16 3'1977 günü çaldıklan otoya bındirdikleri şahsı silâh tebdidi ile soymak, • 16 3 1977 günü Bakırköy Bahçelievler eski Londra asfaltı üzerinde buiunan bir bakka! dükkânını silâh tehdidi ile soymak, • 16 3 1977 günü Bakırköy Kartaltepe Bağcılar'da bir bakkalı silâh tehdidi ile soymak, • 17 3 1977 şünü saat 03 sıralarında oto>~a zorla bîndırdikler' bir salepçiyı silâh te.ulidi :1a soy mak. Soygun şebekesi tarafındar daha bir çok olapn gerçekleşti rıldiginin sanıldığı ve soruşturmanın derinleştirüdiğı polis ta rafından açıklanmıştır. Sanıkların üzerinde 4 tabanca çok savıda mermi. geçicı oromo bil plâkalan, otomobil teybi maymuncv.klar ve kadın penığr ele geçirilmiştir. Sanıkların b? c otomobil de çaldıklan ilk soruş turma sonunda saptannv.ştır. . ». (Bastarafı 1. Sayfada) duklan mahallenin muhtarından alınacak «ikametgâh ilmühaberi» de eklenecektir. CHP Genel Merkezi, bir yandan, yurt dışında çalışan işçilerin Türkiye'de seçim bölgelerine başvurabilmeleri için hazır olarak 60 bin örnek dilekçe göndermiş, Türkiye'de CHP örgütüne ise 120 bin kadar «hazır dilekçe» yollanmıştır. Ayrıca, 21 yaşını doldurmuş seçmenlerin, seçmen listelerinde adlannı arayıp itirazda bulunabilmeleri için, duvar afişleri bastırarak, duvarlara asmıştır. Öte yandan, 19 martta askıya çıkarılacak olan seçmen listeleri nin denetlenmesiyle ilgili olarak bildiriler dağıtan TÎP'liler Ankara'da Emniyette gözaltına alınmışlar. ancak sonra serbest bırakılmışlardır. Üç dört gün içinde gözaltına alınıp, serbest bırakılan TİP'îilerin sayısı 36'yı bulmu^fnr. (Baştarafı 1. Sa\fada) Jimmy Carter, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının inssn haklarına iiişkin bölümünde özet le şöyle demiştir: «Birleşmiş Miiletler Örgütü, in san hakları sorununa sık sık sırt çevirmiştir. Birleşmiş Milletlenn hiç bir üyesi, vatandaşlarma kötü davranıp davranmamamn sadece kendisini ilgilendiren bir iş olduğunu öne süremez. Tıpkı bu nun gibi, Birleşmiş Mületleıin hiç bir üyesi dünyanın herhangi bir köşesinde insanların gereksiz yere özgürlüklerinden yoksun bırakılmalan ya da işkenceye maruz kalmalan halinde durumu incelemek ve bu konuda sözctmek sorumluluğunu bir yana bırakamaz. Herkes kadar ben de ABD'de insan hakları alanında ideallerimize her zaman ulaşılmamış olduğunu biliyorum. Ama Amerikan halkı bu ideallerin tumüyle gerçekleştirilmesi yükümlülü^ünü üzerine almıştır. Bu yüzden, eksiklerimizi kısa zamanda açık bir şekilde gidermek azmindeyiz.» Carter, izleyeceği dış politikarun ana hatlannı açıklarken, dış politikasına yön veren ilke lerin dünya banşımn korunması ve silâhlanma yarışının ortadan kaldırılması ve uluslararası alan da ekonomik işbirliğınin arttırıl ması olduğunu söylemiştir. Carter, Sovyetler Birliği Ue stratejik silâhların smırıandınlması konusunda bir anlaşmaya vanlması için çabalannı karatlı bir biçimde sürdüreeeğini belirtmiştir. Carter, bu konudaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını, buna karşıhk devam eden silâhlanma yanşımn ise, her iki ülkenin ve bütün dünyanın fruvenliğini tehdit ettigini söylerp.iş tir. ABD Başkanı, yeni tür «ilâhlann geliştirilmesinin konîrol altına alınması ve imalinın don durulması İçin baskı yapacagır.ı da açıklamıştır. Carter, bunun insanlık tarafmdan barışa dogru atüan büyük bir adım olarak değerlendirilecetini ileri sürmtis ABD Başkanı TürkSovyet (Baştarafı 1. Sayfada) baglantısızlığına saygı esaslarına ve Ada'da yaşayan her iki toplumun meşru haklarına ve menfaaılerine uygun olacak. barış ve tam güvenlik içinde yaşamalarını saglayacak bir şekilde çözümlenmesinin gerektiğı kanısındadır lar.» Taraflarm, iki ülke arasmda ilışkileri genişletmek ve ekonomik, ticarı ve sınai işbirliğini de geliştirmek arzusunda olduklan belirtilen Türk • Sovyet ortak bildirisinin siyasal belge konusundaki bölümu şöyledir: «Taraflar, yakın bir gelecekte vuku bulacak yüksek düzeydekı bir ziyaret sırasında, Türkiye ile SSCB arasmda, dostane ilışkiler ve işbirliği konusunda siyasi bir belgenin imzalanacagını teyit etmişlerdir. Taraflar, yüksek seviyedeki temaslann iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesıne olumlu katkıda bulunduğıuıu ve birbirlerinin tutumlarını daha iyi anlamalanna yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Taraflar, gelecekte de iki ülke temsilcilerinin çeşitli düzeydeki temaslannm devamındaki faydaya işaret etmişlerdir. Türkiye Dışişleri Bakarunm ziyareti sırasında Moskova'da Türk Sovyet ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dair bir anlaşma, bir bilimsel ve teknik işbirliği anlaşması ve sivil hava gemisi kaçırma olaylarının önlen mesi hakkmda bir anlaşma imzalanmıştır. Taraflar, iki yıllık kültür ve bilimsel mübadele programının olumlu bir şekilde uygulanmasın dan duydukları memnuniyeti kay detmişlerdir. Türk Sovyet deniz hududunun işaretlenmesi çalışmalannda kaydedilen gelişmelere memnunlukla işaret edilmiştir. Taraflar, güncel uluslararası so runlar üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlardır. Sovyet yönetimi adına, Andrei Gromiko, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü ve Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel'i Sovyetler Birligine, iki tarafça uygun görülecek tarihlerde, resmi ziyaretlerde bulunmak hususundaki davetleri yenilemiştir. Turklye Dışişleri Bakanı Çağlayangil, SSCB Dışişleri Bakanı Gromiko'yu Türkiye 'ye resmi bir zijTirette bulunmaya davet et miştir. Bu davet memnunlukla kabul edilmiştir.» Ankara Savcılığı (BaşUrafı 1. Sayfada) ların dökümünü Savcılığa teslim edecegini büdirmiştir. SAVCILIĞA BAJVURDU Ote yandan uevlet Istatistık Enstitüsünde memur olarak çalışan Hasan Ozmert adında bır genç, Enstıtüde kendini ölümle tehdit ettikleri gerekçesiyle dün Savcılığa başvurmuştur. Ozmen gerekçesinde kendisine gönderılen bır telgıafın enstıtüde müracaat memur.ı Ali isimli şahıs tarafmdan alındığır> kaydetmiş, daha sonra kendisine verilen telgrafın yamna «10.4/1977 öleceksin.» şeklinde bir yazi eklendıgini bildirmiştir. Müracaat memurunun bu yazıyı aynı yerde çalışan ve «MHP ii odabaşı» olduğu bildirılen birı tarafından yazıldığım söylediğini belirten Hasan Özmert. ANKA muhabirine şu bügiyi vermiştir: «20 gün kadar önce Tokafta kardeşim Cengiz Özmert, koman dolar tarafından dövüldü, şu anda Ankara'da ameliyat olmayı beklemektedır. 16 martta bana bir yıldırım telgraf gönderilmiş, telgrafı Ali isimli müracaat memuru almış. Sonradan bana haber verdiler, telgraf' almaya gittim. Yanına bir kâğıt iliştirilmiş ti. Üzerinde de '10 4/1977 öleceksin...) yazılıydı. Dunımu derhal Savcılığa bildirdim ve can güvenliğimin sağlanmasmı istedim. îdari takibat sırasında da yazıyı yazamn enstıtüde çalışan, MHP'li odabaşı olduğu belirtilen biri tarafından yazıldığım öğ rendim. Onun ismini de Savcıya bildirdim.» ALMANYA'DAKİ ULKUCUIER Antalya'nm (Baştarafı 1. Sayfada) bin kadar kişi olduklan bildiri len sağcı grup ilçe sokaklanna dagılarak CHP'li ve sol eğilimli olarak tanınan kişilerin ev ve dükkanlarına saldırmıştır. Saldırı sırasında yüzden fazla ev ve işyerinin hasara uğTadığı görülmüştür. Saldırıya uğrayan yerler arasmda CHP'li avukatla rın yazıhaneleri, ceza hakiminin evi, noter binası da bulunmak tadır. Ceza hakiminin evi ve arabası yakılmış, bazı evler otomatik sılâhlarla taranmıştır. Bu arada kalabaL.. bir grup da CHP, TÖB DER binası ile jise binasını sarmışlardır. Bu kuşatma sırasında yanyana buiunan CHP ilçe binası ile TÖB DER. saldırganlar tara fından tahrip edilmiş, CHP ilçe binasmdakiler 8 saat mahsur kalmışlardır. İlçe güvenlik kuv vetleri olaylar karşısında yetersiz kalınca, Antalya'dan yardım istenmiştir. Bu arada Konya' dan da bir komando birliği Se rik'e gönderilmiştir. Saldınîar sırasında Eczahane sahibi Kamil Evüyaoglu. Hulusi Güven ve Şevki Kutlu adındaki CHP'liler de yaralanmışlar dır. Durmuş Vural adında komando eğilimli bir öğretmenin ise Antalya milletvekili Remzi Yılmaz'ın kayınbiraderinin açtı ğı ateş sonunda yaralandığı öne sürülmektedir. CHP Serik ilçe Sekreteri Tahir Emirdar, ilçedeki olayları AP'lileri çıkardığını. bildiri da ğıtan CHP'li gençlerin saldırıya uğradıklarıru, ilçe binasımn tah rip edildiğini söylemiştir. Olaylarm kanlı boyutlara ulaşması üzerine Güvenlik Kuvvetleri ilçeye giriş çıkışı yasaklamıştır. Bu arada hava gerginleşnuş kent içinde sıkı güvenlik önlemlerine baş\aırulmuştur. Bu arada Antakya muhabirimlzin bildirdiğme göre, Almanya'daki Ülkücüler tarafından hazırlanıp teksir edilen bir bıldiride Türk halkı «cihada» çağnlmakUdır. Antakyah komandolaı tarafından dağıtılan bir sayfalık daktilo ile yazılı ve teksirle çoğaltümış bildiride özellikle CHP'ye çatümakta ve CHP'nin Türkiye' deki nnarşinin kaynağı olduğu ileri sürülmektedir. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Paris' te düzenlediği bir toplantıda Türk işçilerinin dövizlerini Türkiye'ye göndermemelerini salık verdiğinin de belirtildiği bildiride, Türkiye'de Allah'a inananlarla inanmayanlann mücadelesi olduğu görüşü savunulmuştur. «Saarbrucken ve çevresi Türk Kültür Cemiyetince hazırlanıp Türkiye'de dağıtılan bildirinüı son bölümünde «Kardeşler, daha fazla harcanacak zamanımız kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Cihad etmek hepimize farz oldu. Silkinip ayağa kalkmalıyız. Tanrı Türk'ü korusun» denilmektedir. Irkçı (Baştarafı 1. Sayfada) mürgeciliğe karşı mücadele» ko nulu panele giderken polis tarafmdan çevrüerek Emniyet Müdürlügüne götürülmüşlerdir. Bu nedenle panele katılmalan önlenen konuk heyetin bugün düzenlenecek olan halka açık basın toplantısına katılıp katıla mayacakları belirlenmemiştir. Polis yetkilileri ZANU temsilcilerinin gözaltına aluıması konusunda bir açvklama yapmarruşlardır. öte yaadan ANKA ajansma bir açıklama yapan Içişleri Bakanlığı müsteşarı, heyet üyeleri nin siyasi toplanulara katılmaları halinde sınır dışı edileceklerini söylemiş «Heyet Uyelerine turist oiarak Türkiye ye gelenlerin siyasi toplantüara katılamavacaklannı bildirerek dikkatlerini çekmistik. Durumları bugün belli olacaktır.» demiştir. tür. İTİRAZ DİUKÇE ÖRHEKLEHİ Töıkiye CHP'nin 120 bin kadar bastı rarak, vatandaşlara verilmek ü «re CHP örgütüne dağıttığı tiraz dilekçesi örnegi şöyledir: «Daimi Seçmen Kütükleri Bü rosu Başkanlığına, Seçmen niteliklerinl taşıdıgım \e seçim bölgesinde oturdufum halde seçmen kütügüne yazüma dıgımı öğrenmiş bulunuyorum. Nüfus cüzdanı örneği ile seçim bölgesinde oturduğumu gösteren muhtarhk belgesi aşagıdadır. 298 sayılı yasanın 35/D bendine göre. seçmen kütüğüne yazılmasını saygılanmla arz ederim.» Demirçelik (Bastarafı 1. :# Bundan böyle yetkili merciîerce karaborsaya sebep olan sanayicUer dikkatle takip edilecek ve şiddetle tecziye yoluna gidilecektir. Normal fiyatın Üzerinde bir fiyatla demir satmaya teşebbüs edenler hakkında gerekli muamelelere derhal tevessül edilecektir. Diğer taraftan. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri ümum Müdürlüğüne, sıkmtı çeküebilecek mamullerin ithali için tam yetki verilmiş olup, Maliye Bakanlığınca demirçelik transferlerine öncelik verilmeye başlanrmştır.» Yunus Nadi (Baştarafı 1. Sayfada) dikten sonra uygun görülenler Büyük Seçlci Kurul'a verilecek ve sonuç aziz kurucumuz Yunus Nadi'nin ölüm yıldönümü olan 28 haziran 1977 günü belirlenerek 29 haziran 1977'de açıklanacaktır. YUNUS NADt ARMAĞANI'nı kazanan esere 15 bin lira ödül verilecektır. ODTÜ (Baştarafı 1. Sayfada) 351 kod numaralı psikoloji dersinin sınavma gittiğinde ögTenciler tarafmdan protesto edilmiş. bunun üzerine smavı yapamayarak Jandarma gözetiminde saiondan aynlarak rektörlük makamına dönmüştür. ODTÜ öğrenci temsilciliği yap tığı açıklamada okul kaydını yap tırmak için Mütevelli Heyetine başvuran kişilerin kimliklerini belirlediğini ve bunların daha önce çeşitli olaylara kanşan, Ülkü Oeaklarmda görev alan, sü rekli olarak silah ve bıçakla dolaşan komandolar olduğunu öne sürmüştür. Kayıt yaptırmak için baş\aıranlann adlan ile daha önceki eylemleri ve bağlı oldukları kurumlardaki görevleri sıralanan ODTÜ öğrenci temsilciliği açıklamasında ayrıca ODTÜ kitlesine yöneltilen saldınîar da kınanmıştır. Öte yandan Rektör Hasan Tan dün Fen ve Edebiyat Fakültesin de psikoloji sınavına beraberinde Jandarmalar olduğu halde git miştir. Öğrenciler sınav salonu kapısında bekleyerek Tan'ı protesto edince. ODTÜ Rektörü sınav yapmadan beraberinde jan darmalar olduğu halde makamına dönmüştür. KAYIP Devam karnemi ksy bettim geçersizdir. Oihannur Sen 1823i RITROl DARLIĞI MİT'in Türkiye Petrollerı Anonim O:taklığımn bir Amerikan bankasmdan aldığı 160 milyon dolarlık kredinin tamammın akarjakıt ithalinde kullanıldığı, sıkışıklığın yine de giderilememssi üzerine 150 milyon dolariık yeni bir kredi istenildiği ögrenilmiştir. Bu kredinin ağır şartlar kap sadığı ifade edilmektedir. Eu arada, Libya'nın bedeli } şin olarak yatırılmadan petrol vermemesi ve döviz transı'erlerinin zamanmda yapılamaması yüziinden ATAŞ rafinerisir.de üç gaıv lük petrol stokun kaldığı belirtilmiştir. Bu arada son sağlanan kredi ile Libya'dan İpraş'a 72556 tor. ham petrol getirilmiştır. Basra' dan İzmir rafinerisine 70 bin ton ham petrol getiren gemı ise. fırtma nedeniyle limana. yanaşamaiTuş, bu nedenle henüz boşaltma yapılamamıştır. TPAO'nun temmuz ayına ka dar ödeme yükürruülüğründe olduğu iç ve dış borç toplammın 4 milyar lirayı aştığı bu borcun önemli bölümünün dış liı\ansman kuruluşlarına odenmes: gerektiğı ifade edilmiştir. Bu arada TPAO'nun nıalî bakımdan sürekli gerileyen bir kunıluş duruır.una düştüğti biîdirilmiş. 1976 yılı bilânçosu kârımn 1 milyar 200 milyon lira olduğu hatıriatılarak, bu kârın 1 75 da o H mılvon lirava inmis 8 ÇALIŞAN KiTLE GETIRECEGI MALI YÜK (Baştarafı 10. Sayfada) Ana hatları belirtilmeye çalışılan Hükümet tasarısı, CHP. MSP teklifleri öngördükleri artışlarla hazineye değişik mali yük getirmektedirler. Halen yürürlükte olan en az geçim indirimi hazineye yılda 1 milyar 800 milyon lirahk bir yük getirmektedir. Eğer hükümetin tasarısı yasaiaşırsa, bu yük 500 milyon lira artacaktır. Yani hükümet:n tasarısı 500 milyon lira ek yük getirmektedir. CHP ve MSP teklifleri mdirimi asgari ücret düzeyme çıkarmakta, 5 lira olan günlük indirinı 6ü liraya yükseltilrr.ektedir. Dolayısıyla bu önerilerin getireceği yük yılda 20 milyar lira doiayındadır. değin bir dizi yükümlü buîunmaktadır. Sorunun can alıcı noktası asıl burada belirginleşmektedir. Devlet Gelirleri Bülteninden ediniien bilgilere göre, gelir vergisinin yüzde 70'i ücretliler tarafından, yani işçi ve memurlar tarafmdan ödenmektedir. 1963 yıluıdan bu yana ücretlilerin gelir vergisi içindeki paylar gözden geçirüdiğinde adaletsizüğin giderek arttığı kamtlanmaktadır. 1963 yıîında yüzde 57 olan ücretlilerin gelir vergisi içindeki payı, 1965'de yüzde 56.1'e, 1367'de yüzde 58.8'e, 1969'da \lwde 60.7'ye, 1971'de yüzde 71'e, son iki yıida yine yüzde 71'e jlikselmiştir. Ücretliler bir de dolaysız vergiler ödemelr'edir. Sistemin diğer bozuk yönü dolaysız vergilerin toplam vergiler içindeki payınm yüzde 43 dolayında bulunmasmdan ileri gelmektedir. Dolaysız vergiler arttıkça, vergi adaletsizliği yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, vergi tarifeleri yıllardır değişınemektedir. Hızla artan fiyatlar ücretlilerin ödedikleri vergi miktannı arttıran bir başka etken olmaktadır. Fiyat artışları ücretlilerin vergi miktannı arttıran bir etken olmanın ötesinde, vergi tarifelerini de aşındırmaktadır. Vergi vermesı gerekenler vergi vermemekte, dolayısıyla varolan kaynaklardan yararlanılamamaktadır. Kaldı ki, kaynaklardan alın.nıası gereken para da ahnamamaktadır. Devletin 19 milyar vergi alacaât olduğu bizzat Maliye Bakanı tarafmdan açıklanmaktadır. Vergi adaletı üzerin e yazılacak değil yorum. kitapinr vardır. Seçimden sonra iktidara gelecek siyasal partinin mutlaka vergi reformu yapması va vergı yükünü adaletli dağıtması gerekmektedir. Kir vprpi Tpformıı knnıivla iîcili rii*pr snnınlarn GERCEK (ÖZÜM: VER6İ REFORMU En az geçım indirimi sabit gelirlilere bir katkıda buiunan, onların ekonomik sorunlarma çözüm getirmeyi deneyen bir önlemdir. Dünyada:;: vergi sistemleri içinde de çok yaygın bir uygulamadır. Ne var ki, TürKiye'de en az geçim indirimmi tek başına uygulamak artık çözüm olmakran çıkıııış buîunmaktadır. Bunun nedenleri açıktır. Herşeyden önce devletin gelirleri içinde en yüksek payı vergilerden plde edilen gelirler oluşturmaktadır. Devlet gelirleri içinde vergi geliriennin oranı yüzde 46.1'dir. Başka bir deyimle devletin gelirlerinden yanya yakın bölümü vergi;erd?n sağlanmaktadır. 1977 Eütçe Gerekçesi aynı biçimde vergı türîerinin toplam içindeki pa5:nı da vermektedir. Buna göre gelir vergisinin toplam içindeki payı yüzde 36.2'dir. Helir vereisi vükümlüleri ifindp isri m°mur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog