Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMHURİYET 19 MART 1977 Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güres Turnuvasında 6 yengi, 5 yenılgi aldık BALIKESIR (Cenfiz Ozerman BUdırnor) Uluslararası Yaşar Dogu Serbesf Gureş Turnması, dun Bahkesır Kurtderel. Spor Salonu'nda basla mıs. guresçıierımız 6 vengı 5 jenılgı almışlaraır Turkjve'nın ^anı sıra \ugoslavya, îran ve Irak'uı katıla'ğı turnuvanın ılk gunu buyuk bır organ zasjor boruk ugu ıçmde geçmıştır Turnu u j a katılan gureşçıler ve nakemler hakkında fce rek oasına gerekse seyircıje hıç bır bılgı venlme mış, bu nedenle ^arşılaşma sonuçlannır. alınma smda guç uk cek'.ırıştır Feae^asvon vetkılılen. karşılaşmaların sonuçlarını bugıın açıklayabılecek lennı bıldınruş'eıcır Ote vanaan Gureş Federasyonu bır bıldırı "a vınlayarak MT1 \e TOFAŞ SAS kulüplerının Kendılenne haber vermeden 48 ve 52 kılolarda gu reşçı getırmed^Kİermı bj nedenle de gereken on lemın alınamadıgını açıklamıstır Avnca 48 kıloda Şekersporlu guresçı de Kilo fazlalıgı nedenı ıle turnuvaya Katılamamıştır IKI mınderde gundaz ve akşam seansı olarak vapılan gureşlerde alınan sonuçlar sovleaır GLNDIZ SE4NSI 57 KİLO Fevzı Gokdogan, Kerım Şahmat (Irak)ı tuşla, 62 KİLO Alı Yucel Mutalbısı Vanco (Yugos la\ ı >TI sayı ıle, Sabn Karaman Alı Huseyın (Irak ı'ı <;avı ıle, 68 KÎLO Mahmut Kosenlı (Iran), Halıt Avcı yı tusla 74 KILO Ibrahım All (Irak> Servet Temız'ı tusla venmışlerdjr AKŞAM SEANSI 74 KILO Reşıt Karabacak, Nıkolov Stoyan (YugoslavVı tuşla £2 KILO Yakup Topuz Ilıvci Vanco (Yugos la\ ı vu tuşla: Sabıt Namak ılrak), Vasfı Dağde mır'ı tuşla, 90 KILO Ayhan Taşkın, Kocev Tama (Yugos lavı yı savı ıle 100 KİLO Behram Mostah (Iran) Ibrahım Ak kuş u tuşla. Suhde Saravı (îrani. Sabrı Gungor'u tuşla yenmışlerdır T urkrye 1 Basketbol Lıgıne bugün Ankara ve Bursada japılacak karşılasmalarla deiam edılecektır. Kume duşen Kolej den sonra duşmemek içın savaşım veren ıkı Ankara takımından DSt Spor kendı alanmda, Eczacıbası ıle oyna\acaktır. ODTU de lıgdekı son maçını bugıın Bursa deplasmanında TofaşSAS ıle yapa caktır ODTU, Bursa tatamı karşısmda yemlgı aldığı takdırde kume dusecektır Ancak bu maçını kazanacak olursa lıgde kalma olasılığı kuvvetlenecektır. Yeşıl • Beyazlı ekıp DSI Spor'un bugun ve yann o\nayacağı Erzacıbaşı ve ITÜ karşılaşmalarmda puan alması ol dukça guç gozukmektedır DSI Spor, Istanbul takımlarına yenıldığı takdırde ODTU ıle aynı puanlara sahıp olacaktır Aralarmdakı maçları da eşıt olan bu ıkı takımdan ODTU rakıbıne karşı daha fazla sayı kayde' tığınden lıgde avantajla kalacaktır. BovleliKİe DSt Spor Kolej'den sonra 1 Lıge veda eden uancı Ankara takımı olacaktır Gunun otekı maçmda Yenışehır, Ankara'da ITU ıle karşüaşacaktır. Gunun programı şoyledır Ankara S. S. Tarcan Spor Salonn: 14 30 DSÎ Spor Eczacıbası 16 O Yenışehir İTÜ O Bursa Atatürk Spor Salonu: 16 00 TofaşSAS ODTÜ IKİNCÎ LİGDE Istanbul Anadolu S S Salonu: 14 00 Şışlı Ankaragucü B4«KETBOLI>E KOCEJ*. DEN SONR\ DLŞECEK 2. T\KIM BLGÜN \T. T\. RI\ OYN^NACAK K\RŞIL\SMAL.4RLA BELIİ OL.4 CAK. DSİ Spor ve ODTÜ için kader gunu Şampiyon Kulüplerde erken gelen iinal: M. Gladbach D. Kiev YARI FINAL KARŞILASMALARININ İLKİ 6 ; RÖVANŞL^RI ISE 2 0 NISANDA OYNANACAK JAMPIYON KULÜPLER DEKI OTEKI KAR$ILA<MADA ISE LIVERPOOL ILE FC ZLRIH; KUPA GALIPlERINDt ANDERLECHT NAPOLI VE ATLETICO MAORID SV HAMBURG UEFA KUPASINDA ıSE AEK JUVEN1US, ATLETICO BIL BAO ILE MOLENBEEK EJLEJTIIER. 9 kılo fınalinde Nezih Noyan Cemalettin Ertop fcar şılapnasından bir an. (Fotoçraf \li ALAKT.S» BÜYÜKDERE BORONKAY TÜRKİYE KULÜPLER BOKS ŞAMPIYONU OLDU Hilmi TÜRKAY Türkıye Kulünlerarası Boks Şampıvonası dun por \e Sergı Sarayında japılan fınal karşüasmaırı ıle sona ermış \e a>nı puana eşıt ıkı takıman B Boronkaj, Tekel'e karşı daha fazla bırın Jık elde ettığmden bırıncı olmuştur Oldukça ivklı geçen fınal karşılaşmalannda bazı hakemler srdığı ters kararlar nedenıyle sejırcıler tarafmm protesto edılmışlerdır. Fınal karşüaşmalannda şu sonuçlar alınmıştır 48 KİLO: Ddrsun Bayır (Tekel), Bayram Katşahınoğlu (Karagucu)nu savı ıle. ?1 KİLO Nun Eroglu (Emnıyet), Huseyın enç (Teke'.)'ı sajı ıle, 54 KİLO Kemal Sonunur (Emnlyet), Saım Gırn >B BoronkayVe hukmen, 57 KIIiO: Tuncay Sıpaiu (B Boronkay), Fahrı ımer ı Tekel)'ı sayı ıle, 63 KİLO Nezıh No\an (Tekel), Cemaletün Er p (B Boronkav)'a sayı ıle, 63,5 KİLO Hasan Yorulmaz (Karagucü), Abılkaaır Guler (B Boronkay )'ı sayı ıle 67 KİLO Koksal Ozogluoz (B Boronkay), Mu ttın Ertuzun (Tekel )'u nakem kararı ıle 71 KİLO Aydemır Daglar (B Boronka', ı Sa.t lusoy (Samsun)'u hakem karan ı.e, 75 KİLO. Selamı Karakelle (B Boronkay) Erol eloglu (Emruye:)'nu sajı ıle, 81 KİLO Bavram Satümış (KaragucO) Burhan ıdamey (TekelVı sayı ıle. AGIR Izzet Crdem (Tekel), Ruhı Haklıoğlu •CaragucuVnu hakpm karan ıle yenmışlerdır T4KIM SIR\LAM\SI: 1 B Boronkay 25 Puan 2 Tekel 25 » 3 Karagueü 15 » 4 Emnıvet 13 » 5 Samsunspor 3 » S\MPÎYO\^D\ 25 PU<VNL\ TEKEL IKlVCÎ. 15 PUANLA KARAGUCU UÇUNCÜ, 11 PUANLA EMNÎYET DÖRDÜNCU ÜÇ PUANLA SAMSUNSPOR BEŞtNTCt OLDULAR A DÜNYA DÖNÜYOR! ABD'li futbolcu David Kopay: "Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar!,, Amenkan Ulusal Futbol Lıginm en ünlu futboıcalarmdan Da\ıd Kopay ın once futbolu bıraktığını, ardından homoseksuel oldugunu açıklaması, ulkede büyuk bır skandala neden oldu « Seks konusunda erkeklen tercıh ede nm» dedıgı ıçın kopan kıyametlere ofkelenen Kopay, duzenledıgı basın toplantısında «Lger bıldiklenmı açıklar ve tanıdığım, sevıştığım dı ğer homoseksuellenn adlannı açıklarsam, şok geçırır, yerlere yuvarlanırsmız» dedı 10 MI sure ıle Amenka'nm en unlu takım •arında bek oynayan dev japılı 95 kıloluk fut bolca sovle devam ettı « Ifşaatımdan son>a burlann pek çogu ıle konuştum Hareketımı hepsı destekledıler, ama ayrısını yapmaktan korktular > ' «Davıd Kopay'ın Öykusu» adlı kıtabınm rek lâmını yapmak uzere New York a gıden eskı futbolcu «Bu olağanustu bır otoıfşaattır» dedı Kıtap kısa bır sure ıçmde uçuncu baskıyı tamamladı. Satışı bır müyonu buldu. Fılm çekme hakkrnı almak ıçm fılmcıler bırbırlerıne gırdıler. Kıtabında Kopay, adlan degıştırerek yasam öyküsunu anlatıyor. Ilk homoseksuel ılışkısını lısede ıken kurmuş Unıversıte takımının unlu bır futbolcusu olduğu donemde, hem kızlarla, hem erkeklerle çıkmağa başlamış. «Hareketlerımı kımseden gızlemeye çalışmadım, aslında» dıyor. «Takım arkadaşlarımın çoğu benım bır horro olduğumu bılırlerdı Pek çoğu da zaten benım gıbıjdı. Amenkan lıgınde o>navan futbolculann en az vuzde beşının her ıkı cınsle de ılışkı kuran kışıler oldugunu soylevebıhrım. Bunlann ıçmde. ulkenm en ünlu, kızların uğnına Intıhar ettıklen uç kışıyı çok yakından tamnm. Onlarla ollskım oldu » Kopav homoseksuel olmanın, ırısan haklanndan oldugunu ılerı suruyor. « Bugun Amerıka'da zencıler, ırk ayn Tina karşı dırenıyor Kadmlar eşıt haklar ıçm savaşıyor. Çalışma ozgurluğu, duşunce ozgurıuğu, seyahat ozgurlugu mucadelesı suruyor. Bunların hepsı ınsan hakları adnla suruyor Pekı, klşlnın canmın ıstedığı ıle sevışmesı, msan hakkı değıl mı'» vrupa Kupalannda yan fınal ad çekllmelerl dun Zunch'te japılmış, Şampiyon Kuluplerde Monchengladbach Dınamo Kıev eşleşmıştır. Çevrek fınalde Brugges'ı eleyen Monchengıadbach ıle, son uç ' mn şampıyonu Bajern Munchen'ı kupada saf dısı bırakan Dınamo Kıev'ın eşleşmesı. Sampıvon Ko^uplerde «erken gelen fınal» olara^ nıtelendırılmıştır. Ingutere şampıyonu Lıverpool da, FC Zurıch ıle eşlesmıştır. KUPA GALİPLERİ Kupa Galıplerınae Anderlecht Napoll ve Atletıco Madnd SV. Hamburg bırbirlenne duşmuşlerdır. l/EFA KLPAS1 UEFA Kupası'nda, Queens Park Rangersi eleven AEK ıle Ju\en f us, Atlenco Bılbao ıle de Molenbeek eşleşmışlerdlr Her uç kupada bınncı maçlar 6 nisan, rovanşlan 20 nısanda oynanacaktır. Hazırlayan: Hıncal ULUÇ Nejat KÖK JIMMY YOUNG'A SAYI İLE YENILEN G. FOREMAN HASTANEYE KALDIRILDI SAN 31W, (Porto Riko) Dünya boks tarhmın en surprızh maçlarından bıruıde. dunya agır sıklet tahtının gerç adavı Jımmy Young, eskı şampıyonlardan «Kara Bomba» dıye anüan George Foreman ı sayı ıle yenerek Muhammed Alı'nın tek rakıbı olmuştur. Foreman, maçtan bır saat kadar sonra sedye Ile soyunma odasmdan alınarak bır cankurtaran arabasıyla hastaneje kaldınlmıştır. Foremaa'm antrenorlennden Gıl Clancy. eskı şampıyonun «Sıcak ve jorgunluktan» halsız kaldığını, durumunda endı^e edılecek bır şey olmadığmı soylemıştır. 12 raond uzennaen yapüan maçta, Foreman, ozellıkle son uç raundda oldukça bıtık gonınmüş \e son raundda da jere devrılmıştır. Maçın uç hakemı oyunu Young'a vermıştır Rıng hakerrı 118111 Young'un galıp geldığıne hukmederken otekı hakemler de maçı 116112 ve 115115 genç boksore vermışlerdıı B J maçtan Foreman 700 000 Young ıse, 250 000 dolar almıslardır. ludo Federasyonu'nun curuluşunun 10. yılı bugün örenle kutlanıyor Judo Federasyonu nur. kuruluşunun 10 vıh buun r lizfnlpnecek tnrenlerlp kutlanacaknr MılU Ta ım Başantrenoru NaT.iK Ekın jı duzenledıgı savaş jstenlen ıJudo. Karate Taekwar.Do Kunsfu' Os ıanbey Nıs duğun salonunda saat 13 00'de başiaj? aktır. Doğan Koloğlu, "Fenerbahçe'yi yeneceğiz,, dedi >atranç Köşesi R SARGOLOGO (Cumhuriyet, 19/03 1977, Ilk Basılış) BİR DAKİKADA DÜNYA TURU Tenısten hevesıni almış gorünen (kendısıne aıt bır tenıs kortu da var) Bayern"ın artık hersesçe Dilmen kalecısı Sepp Maıer sımdı ae Squash'a heveslendı. «Yorgunluktan bıtıp tukenınce\e dek yapıyoram, çunsu konsantrasvon ve refleıvs ıçın mukemmel bir sporn dı\or Maıer, Squash'a kendını o derece %erdı kı, bır de kulüp kurmak ıstıyor, bu alanda. Squash topu raketle duvara vurdurarak ojnanan bır nevı Uzakdogu tenısı. Gerd Muller'm de gelecekten yana, endışesı yok On Alman kentmde spor ve eğlence malzemelen satan mağazaları olan bır şırketın ortagı Şırket, son olarak, Reutlmgen'de tum mağazalanyıa bır kapalı pasa] satm aldı. Maıer ıle Muller m antrenorlerı Helmut Schon ıse o derece rahat değıl, korkuyor . Ancak geleceğınden değıl, kanışı «Dıckı» ıçın korsuvor Gerçekten Schon un orurduğu Wıesbaden'de bır manjak son gunlerde, beş ko pekle ıkı kedıye zehırlı sosısler yedırerek bonları olaurdu. Helmut şımdı gardını almış bexlıyor, ancak her zaman evmde de olamıyor. ••• Şıddet olaylarından korunma bıçımlen değışık oluyor. Franco Cordova, Lazıo'nun OJ or*a saha oyuncusu aılesıyle b^rlıkte Londrada yaşıjor. Antrenmanlannı Londra'da yapıyor ve Roma'ja cuma gunlen uçakla gıdıjor Italya'nın durumu malum: Şıddet ola>larının janı sıra adam kaçırmalar da moda olda çızmede. ••• Sar.kı îr.g Te'o daha mı j ı ' Southampton da, geçenlerae, stada 100 metre uzakhktakı oto pa'k'a oğlu ve kız.jla bırlık'e otomobılırı parıcetmekte olan bır baba saldırıya uğradı pa lası çalınaı, ogıu olduresıje do.oıldü. kızını ı ırzına geçıldı. Ve bu tur olaylar dolajlı olarak kulupîerı etkılemeğe başladı Geçen haita sonu, Manc hester Unıted taraftarları ıçın avrılmış 5 bm k^şılık jerde, ancak 200 k.şı vardı. Ceplennm hafıfıetılmesmı ja da gozlennın çevresınde nıor halkalar meydana gelmesmi ıstemeyen otekıler e^lerınde oturmağı yeğlemlştı. Ünlıi motosıklet şampıyonu Ingılız Barn Sheene'ın, geçtıgımız pazarteşı, büyuk fotoğrafçı Clıve McLean'm eskı esı. msanı çarpan bır guzellığe sahıp Stepnanıe McLean ıle evlenmesı gerekıjordu. Ancak, evlenme torenı ertelendı: Barrj'nın ilcl yenı yans motosıkJen Japonya'dan gelmışti. «Testler yapmam ve onlara alışmam gerekıyor» dıye ackladı Sheene E.mas ve yakutlarla ışlenmış muhteşem *••*• G wâ WB, «I WM WB mı İÜ m ••• H H WkW$m Iki hamlelik Mat Catalan ••• CAPABLANCA 192S (1. Odul) 1 d4 Af6 2 Af3 e6 3 ç3 c5 4 c4 cxd4 d5 6 Fg2 5 7 Af3 e4 8 Afd2 dxc4 9 Va4J Fd7 10 Vxc4 e3: L fxe3 Fc6 12 oo Fxg2 13 f?\g2 Fe7 14 Ac3 oo î V3 Abd7 16 e4 Kc8 17 Vb5 a6! 18 Vf5 Kc5 19 f4 Kc4 20 Fe3 Fc5 21 Ad2 Kb4 22 b3 \e7 23 Fxe3 ^6 25 Kadı Ke6 26 b4 Kc8 27 Vd4? Kd6! 28 Ad5 xd5 29 e\d5 \\el+ 30 Sçı W6 31 Abî Kxd5 32 f2 V^dı! 33 Kxdı Kx<k 34 Şg2 Ag4 35 Vb6 h5! 5 Ac5 Ke8 37 TERK. Durva Sat'anc Bırıncısı Karpov'un rakıbı jağıdakı ovuncular crasmd?dır. Henuz kesın souca ulaşrramış ?da> rnüc'annda puan durumu Dyle Polupavevski Mecking 2 12 1 1 2 ortiş Larsen 2 1/ 2 1 1'2, Spaski Hort 12 2 1 2 Problemın çozumu 1 Kfıf4! LASKEB Em. Court: "Tanrı tenise devam etmemi istedi, Duryanm en fazla şampıyonluk kazanan tenısçısı Margaret Court, cennetı gordugunu ıadıa edıyor. «Cennette Tann bana terıse devam etmemi ıstedı Bu sayede dunvanın dort bır yanmı dolaşmaya devam edebılır ve benı merakla dinlejenleıe, onu anlatabılırmışım» dıyor. Katolık olan Court, kesıniıkle dm propagandası japmıjor Sadece Tanrının ve cennetm aoruntulerının son uç aj ıçmde defalarca kendısıne gorunup kaybolduğunu sojluyor ve sonra şoyle devam edıyor «Meryem ananm onurde eğılmış dua ed: \oraum. Bırden ıçımde bambaşka bır duygu hıssettım. Ellenmle yuzumu kapadığımda b r ses duydum Bana, «Gozlermın onundekı perdeyı kaldır. Bas, obür tarafı göreceksm» dıvordu. Ellerımı gozlenme lyıce bastırdun. Öi ce her yer kapkaranlık oldu Sonra ışığı gordum Aydmlıgı Bır dev pencere gordüm. Dısan baktım bu pencereden. Çok yuksek tepeler den dunyaya baktığımı farkettım. Dunya karma kanşıktı. Sonra bır dağın tepesinde bır haç pordum. Haçın gerisinde binlerce renk ışıldıvordu. Sonra meşaleyl gordüm« Üç gün duşundüm. Gorduklenmın gerçek olduğuna lnanaım » Avustralyalı 34 yaşındakı Margaret Court, crkekler dahıl, dunyanın en çok şampıyonluk kazanan temsçısı. Tenıs tonverını 66 buyuk turnuvanın kupası suslır.or Bu başarıja ulaşan kışı, tenıs tarıhınde ba^ka jok. ^T YARIŞLARI TAHMiNi 1 KOŞU Favorı Derya, Plâse: Berksoy, Surpx: Necme. 2 KOŞU Favorr Belkız Plâse: Şahın, Surpnz: aprak. 3. KOSU Favori Karaoğlan, PlSse Mustafa anbaz, Surorız Torun. 4. KOSU Favorr Fıruz, Plâse Goldwınner, urprız Suma. 5. KOSU: Favorı: Goldfoı! Plâseler. Yerllhan Maya, Surpnz Banu Sultan 6. KOŞU Favorı. A]ax Plaseîer: Love Story Sadıvs Surpnz Anna Bel'.a 7. KOŞU Favorr Gokhan, Plâselsr: Cem jzım, Supnz: Hamıdo vntM.1 nışan juzugune hüzunle bakarak dalan St^phanıe ıle aralarına bır soğukluk getırdı bu ozur. Ve, yenı evlenme tarıhmı soranlara. «Boş zamanım olunca» dedı, kısaca .. • •• Spor dunyasmda, erkeklerln başka şeylerı kadmlara us'un tutmaları da moda oluyor galıba Marjone Lubrechts Amerikalı dısk atıcı Gregory Patton (1977 de 56 m 17) ıle evlenmej ı tek bır şartla kabul etti, eşınm gece 22 00'den sonra çok sevdıgı mesleğnm malzemesınden uzaklaşması şartıjla. Patton, on yıldır, dıslanı ;astığmın altma alarak ujnayormuş! •** Muhammed All ıle son sevgılısı Vırglnia Porche arasındakı ılışkının de cıddileştığı anlaşılıjor Vırgınıa, New York'un en unlü terzılermden <(Chrıstos»da gorundu. Kuçuk ıncüerla bezenmış, Alençon dantelınden nefıs b:r beyazlıktakı gelınlık prova edıyordu. ••• Isvıçre'de buz hokeyı yaygınlaşıyor. seyırcı rekorları kınlıyor: Bırıncı lıg karşüasmalarını, şu ana de^, 680 bın kışı ızlemış. Karşılaşma basma ortalama. 6 076, geçen yüa oranla To 11 artış var. Karşılaşma başına 6 076 kışıyı az mı go»dunuz? Eu sayı Avrupa şampiyon kulüplerde 30 bm. UEFA Kupasında 22.300 ve Kupa Ga^plermde de 20 bın, ancak Bununla bırlikte, kupalardakl son fınal karsılaşmalarmm bu ortalamaları bır haylı yukselteceğı de bır gerçek. ••• Avrupa Kupalarında Dynamo Dresden (Doğu Almanya) ıle karşılaşacak olan FC Zunch'ın antrenoru KonıetzKa rakıp takınun Halle'dekı b.r lıg karşılaşmasını ızlemek ıstedı. Kendısıne once, Batı Berlın'den Doga Berlın'e geçemeyeceğı açıkiandı. Ve Zurıch • Prag Doga Berlın havayolu onenldı. Prag'da ıse. Presbourg yoluyla gıdebıleceğı soylendı. Ve nıhayet Presbourg'da, pıst çaiışmalanmn Dogu Alman \ a ya tum kalkışlan engelledığı bıldınldı. Konıetzka'nın Presbourg'dan Zunch'e dönusu, Napoleon'un Moskova donüşunden beter oldıv ••• Otomobılle Batı Almanya'dan Doğu Almanya"ya geçenlerın sayısında da °o 25 ora/ nmda dusuş varmış Çunku: 1 marttan bu yana, Doğulu yetkılıler 50 lıra geçıs ucretl almağa başlamış. Dolayh smırlamalara bır tane daha: Batı Almanya'da bır yataklı vagonu 5 bın lıraya kıralayabılirsinız. Deplasman takınüarı ıçın ne ıyı değü mı'' Değıl, çunku 33 yataklı bu vagonlaıı her zaman kıralaycbılıyorsuauz, hafta sonu dışında . alatasaray futbol takımı Fenerbahçe maçı lçln dunku çalışmalardan sonra Yenıköy'de kampa gırmıştır. Çalışmalan izlejen genel kaptan Doğan Koloğla takımm hırslı oldugunu Fenerbahçe'ye karşı galıbıyet ıçın oynıyacaklannı soylenıış ve «Beraberügı bıle dusunmuyorum, Fenerbahçe"yı yeneceğız» demıştır. GOKMEN OYNUYOR Gıresun maçında kadro dışı bırakılan Gokmen ın Fenerbahçe'ye karşı ovnıyacağmı belirten Doğan Kologlu. Kasıgında beze olan Fatıh'in tedavısıne devam edıldığını soylemıştır. ALÎ İTALYA'YA GtDtYOR Galatasaray'ın çalısmalanna katılan fakat mlnuskus teşhısı konan Alı ıse gereklı tedavüerın yapüması ıçın ttalya'ya gonderılecektır. Günay: «Futbolcularımız Ligin ve Kupa'nın bittiğini kabul etmiyorlar» dedi Fenerbahçe Kulubü Asbaşkanı Yuisel Günay Galatasaray maçı oncest yaptığı açıklamada, «Futbolcularımız Lıgin ve Kupa"nın bittiğini kabul etmı.\orlar.» demış ve Trabzonsport» izlemeleri açısından Galatasaray'ı yenme zorunda olduklanm soylemıştır Feneroahçe'nın goninilrde Galatasaray'dan daha m oldugunu belirten Gunay, takımda sakat ve cezalı futbolcunun olmadığını da açıklanuştır. AMATÖR LiG'DE BUGÜN ŞEREF STADI: 11 15 Ist Spor Boğazıçı 13 00 tstıklâl Örnekspor VEFA ST4DI 11 15 K. Kapı Zara Altınyıldız 13 00 Levert ^dalar 14 45 Ça*alca Beykoz EYVP STADI: 11 15 M S.nan Karagumruk liOO Kuçukkoy Çıksalın 14 45 Cerrahpaşa U. Soğanlık ALIBEYKÖY STADI: 11 15 Kuçukpszar Ayvansaraj 1310 Fethıye Hılâl 14 45 Safrakule Anadolu ANADOLlı S.S. STADI13 00 Beylerbeyı Langa 14 45 Defterdar Şışlı MALTEPE STADI: 13 00 Tuzla Altınay 14 45 Arıbadem K Ayasofya FENERBAHÇE STADI: 13 00 B. Boronkay Isk Paşa 14 45 Haydar Sakarya 2. lİG'DÎ CEBECt I \ Ö \ Ü ST*DI: li>¥> G Bırlıği Konyaspor ATJSANCAK STADI: 14 45 Altmordu Elazığ 3. LIGDE 14 4,i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog