Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

eUMHURlYF! 1 9 MAKT 1 9 7 7 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 19.3 .1927 ze verdiği beyanatta «Yeni Türk Maear ticaret muahedesi (23) mu eibince (24) her sene Macaristana altıyüz bin kilo tü'ün itbal edeceğımizı» söylemiştir. Macar sefiri M. Tahl gazeteml Ar.karanın imarı biı kasırga ha linde devam ediyor. Ank2ran:n imannda ı25) bilhassa Türk iş çilerinin ve Türk iş sahipierinin oynadıgı rol her Türkün göğsünü iftihardan (26) kabartacak şeERKEK Mi KADIHA; KADIH Ml ERKEGE TABi! kllde yürüyüp gitmektedir. Bunlar arasında Nafiz beyin yaptıgı Kadml?r Biriiğınin rtün senerek kadının hayattaki rolünün ınşaat bu sahadaki faalryetleıir) lik umumi konfrresinin inikat ı'l) izahına geçmistır. Bu husus^a ehemmiyetleri arasındad;r. Natiz etmesi mukarrerdı. (2ı Fa!;at ek bilhassa '14) ısrar ederek in;> bey, tstiklâl cidalinüı < 27) marul seriyet (3ı terrıın edfıemedigmhabata iştirak <15> meselesinı <28ı eshasır.dadır. (2Pi Yaptıgı den kongre akt olunamarr.iş *4) mevzuu bahs e'mış ve DU me bin tiirlü fedakarlık arasında is ve azalzr C ı arasında umumi V yanda kadının tamamilr erkek tiklâl ridaline iki tayyare de he mahiyette bir hasbihal '6) yapılile rnüsavi (15) olması için fikri, diyc rtmiştı. mıştır. Mevcut azaya Nezihe Muhukuki hayatı da olduğıı giloi sı«Gebe Scplmamak» kitpbı mu hittin hanım riyaset etmiş ve me yasi, içtimai hayatta da rol oynazır ı?f)> idriiasından dolsyı Heyebus Izzet Ulvi bey de hasbihal masını söylemış ve demiştir ki: ti Vekıle (31) rarafından toplat de hazır bulunmuştur. Nezihe «Eğer siyasi, içtimai haya'a katiın tınlmasına karar verildi. Muhitin hanım hasbihal esnasınkarışmazsa ve bunda iştirak teda birliğin faahyetine daır azaya min edilmez«e kadının erkekie Maarif Vekili N=cati bey evveluzun uzun izahat vermış ve ka müsavatı (17) biraz dar Tianâda ki gtin Paristen dnnmüştür. Gadın birliğinin alâkacar oldugu demektir. Ve bunun temini ıl3) zetecilere verdigı demeçte mes(7) mubtelif mesaile (8) temas behemhal (19t elzemdir,» (20) lek mekteplerinin kıtrulacağını (9) eyletniştir. anlafmış ve hususile sanayıi nefiBundan sonra evlemnemiş kase (32) üzennde ehemmiyetie Bu meyar.da (10) birlik heyeti dmlar ve gayri meşru (21) ço durmuştur. «Güzel sanatlar bir idarestr.in (11) bir senedenberi cuklar komisyonuna Dr. Safiye zınet <33> ripğil bir ihtiyaçtır» 6î ahlâksız çocuklar hskkında gösAli hanım intihap edilerek umu miştir. terdjgi mesaiden fl21. fakir kadm (1) İnikat: Toplama. mi kongrenın gelecek haffa axt lara yardımdan. kışın bunlara kömür tevziinden (13) bahsedeedilmesine (22) karar verilmiştır. (2) Muk'.rrer: Kararla.şnrılm:ş. Ekseriyet: Çoğunluk. | Akt oiunmak: Toplanmak Aza: Üye. Hasbihal esnasuıda: Söyleş me sırasmda. (7) Alâkadar oldugu: îlgilendiği. (8) Mesail: Sorunlar. • 9) Temas: Deginme. ılO) Meyan: Ara. (11) Heyeti idare: Yönetim krını lu. 112) Mesai: Çalışma (13) Tevzı: Dağitma. (14) Bilhassa: Özellikle 115» İntihaba*a iştirak: Secime katılma. ıl6) Miisavi: Eşit. (17) Müsavat: Eşitlik. (18ı Terr.in: Sağlama. (19) Behemhal: Ne olursa oisun. '20) Elztm: Lüzumlu (21) Gayri meşru: Babası bell: olmayan. 122> Akt edilme: Topianma. (23) Muahede: Anlaşma. (24) 'tucibince: GerefSnce (25) îmar: Onanm. (36) İftihar: Övliııme. (27) Cidal: Savaş. (28> Maruf: Tanınmış. (29) Eşhas: Kişiler. (30) Muzır: Zararlı. ı3D Heyeti vekile: Bakanlar Ku nıiu. (32) Sanayii nefise: Guzel Sanatlpr. ı33) Zinet SiiS. (31 (4) (5) (8) S ANAT EDEBIYAT Atilla DORSAY Bır eskimiş görüs vardır. bilirsiniz. Insanlar çevrelerine manyetik ışınlar saçariarrnış da. bu ışmiarın niteligine göre çekic: veya ıtici. cana yakın veya sevimsiz olurlarmış. Bir tür ınsan vardır, rastladınız mı bilmem, eğer yukardakl kuram doğruysa. o ınsan çevresine sürekli nese ışınlan saçar herhalde... Sürekli espn yapar bu tür kişiler. herşeyi hafif yanmdan alır ve.va öyle gözükürler, bulundukları meclıste gülmekten çeneler ağrır.. Ben bu tür insanlar tanımak talihine erişnm. Bunlarla birlikte olmak gerçekten zevktir ya, insan zaman zaman kendı kendine sorar, cBn sürekli neşe. bu herkese takılmalar, bu espri yetenegi hep içten, hep candan mı. yoksa kışıler zaman zaman (belk; de her zaman) belli bir mutsuzluğu, belh bır ıçsıkıntısmı mı tasırlar. maskelehnin ardmda?» dıye... lsmet Ay. bu tür bir manyetik ışık saçan kışilerden dir. Yıüar yıh. Kulis, Papirüs gibi sanatçı lokallerirün Amerikan barlsn, dost meclisleri. kücük meyhane masalan veya sanatçıları daver etmevı seven zengın sofralan, biraz da lsmet'ın nejesiyle canlanmıştır Yalnız bir nese, bir espri adamı mıdır Ismçf Ay? Günümüzün en değerli tiyatro sanaleılarmdan ds bıridır o. yıllar yılı yalnızca behrh bir tiyatrosevsr çevresinm bildiği yetenegini. «Sarıpınar 14», <Bır Yürek Sstıldı» gıbı TV oyTtnlar.yla miljonlara da tanıtmıstır İ5met, se.nce sanatçı rtlger Insanlardan değ.sîk biri midir? Sanatçı olmak, havata değişik bir bakış açısı getirir m i ' Evet. %üzde yüz. Bir sanatçınm di»er insanlardan ayrılan yanı, bence onun son derece «hassas» olmasıdîr. Açıklanamaz bir hassasivettir bu. Güneşin doguşu, ayın çıkışı. kann yagışı. bir doğa oia\i ı bir rieorem) sanatçırur günlerce uykulannı kr.çırabilir. Sshnede bazen bizı efkileyen olayları düşünüp. oyun dısı hare ketler yap"ığımız bile olur. .' Tiyatro ile geçti hayatm. Senl rastlantılar mı getirdi tiyatroya? Hiç defil îlkokulda «müsarrnre» dedikleri, halâ etkisinden kurtulamadıgım temsillcrle bajladı. Ortaokulda sürdü. Üsküdar ortaokıüunu bitirdiğim sırada. Şehir Tiyatrosunda devamlı galeri müşterisiydim. Sonra annemden babamdan gizli konservatuar smavlarma girdim. Kazandı ğımı radyodan ögrenince babam bizi aldı, Şile'ye götürdü. Kızm'.ştl. Ama razı o'maya mecburdu. Kendimi Ankara'da buldum. ilk profesyonel oyunutn. «Antigone»daydı. Carl Ebert'in sahneye koydugu . 1941'di yıl. O yandan bu yana hayatım degişmedi Tiyatroyla uyanıyor, tiyatroyla kalkıyorum. Son birki yılda en basanlı oyunlarını vprdin tiyatroda.. TV'de de rol aldıJm oyunlarda çok basarılıydın. Kendini bir «dorukta» hissetmek. yaptıgın isin bir rioygıtnluk, bir kendini tatrnın etme noktasma şeldisini düşünüyor musun n Hiç bir zaman böyle bir ıddiada bııiunamam. Ama şu da var: Yıüar insan iıstündc korkunç profesyone! bir etki yapıyor. Profesyonellik ahşkanlık lıaline geliyor. Calışma yöntemı degişiyor. sorumluluk arfiyor. Dört elîe sarılmak olayı çıkuor, başarı düzeyi yükseliyor. cBoruk Düzen»in 1965deki ilk sahnelenmesinde bana sarhoş Ragıp rolü verilince. bu roHl yapamıyacağımı düşündüm. Provalan bıraktım. Sonunda Muhsin beyden bir mektup aldım: «Ya bu isi yaparsın, ya da senin için ıyi olmaz» diyordu. Herhalde oynayabilecefcıme manıyordu. tçkiyi severim ben. ama alkolık değılim, pek alkolik de tanımadım. Günlerce surat astım, provada. Sonunda Guraba psikiyatri kiiniğinde çalışan Güner diye bir arkadaşun vardır. ona rica ettim. «eünde bana göre bir hasta var mı>'.' dedim. «Var» dedi. 3 gün hastanede ona asistanlık yaptım, orada yatıp kalktım. Ama aradıjım tipi bir ressam arkadasta. hepimizin tamdıgı alkolık bir ressam srkadaşta buldum. onu ornek aldım. O arkadas ise hâlâ içiyor. Pekı, yent «Bozuk Düzen»deki rolü yeni bir boyut getırdin mi? Güner <Sümer) yeni bazi çizgiler getırmes ıstiyordu oyuna. Benim rolümü ıse daha «koyu» bir alkolik haline getirdi. Ben bundan şu anlamı çıkardım: Demek insanlar 12 yıl öncesine göre daha çok içıyorlar. 12 yıl önceki gibi oynasaydun, neredeyse normal biri gibi gözükecektım. Ne kadar kıvanç verici bir şey. defil ml? Tabii Tekei idaresi içüı!.. tsmet. tiyatro hayatı boyunca üstün de en çok etkisi olan kisüer? ne Bir Sanatçınm 24 saati TELEViZYOK 15.00 15.03 TATtL GÜNÜ AÇILIŞ Biüer.d Özveren genel progranıı tanıtıyor MÜZtK ŞOV (I) • «Açtım agzımı, yumdum gözümü» parodisinin l'inci bölümü. Levent Kırca, Ayşegii! Atik ve Köksal Engür bu hafta hangi konunun işleneceglni seyircilerle birlikte saptıyorlar. • Hamoy Folklor Grubundan Bingöl oyunlan. • Aynur Gürkan «Bır yiğit gurbete gitse^. • Neşe Alkan «Lades» • Zekai Tunca «Olmaz ilâç sinei sad pareme> ÇtZGt FİLM LAUREL HARDY. YABANCI K.\YNAKL1 MÜZİK .ELTON .IOHN KONSERİ» >UGAZtN Van depreminden sonra geçici iskân edilmek üzere Ankara'ya gelen felaketzedelerin büyük kent yaşantısına intibaklan ve dilekleri dile getiriliyor. K O N O n î Z MtZİK Genel müzik yarışmasma bu defa da 3 yarışmac! katüıyor. Zeynep Esen ve Sacit Doğrtiyol'un hazırladıklan yanşmayı Ümit Tunçağ sunuyor. İlk böiümde Ankara, îstanbul ve İzmir'den yanşmaya katılacak 3 yarışmacıya 10 soru yöneltilecek ve yarışmacılar bu 10 soruya birlikte düşünüp cevap verecekler. Yanşmanın 2'nci bölümünde ortak lhtisas dalı olan haîll Batı müziğinden 5 soru sonılacak. İÎEKLAMLAR KABERLER TATLI CADI <SOX BÖLtTM) MÜZİK ŞOV (II) • «Açtım ağzımı, yumdum gözümü' parodisinin 2'nci bölümünde Levent Kırca, Ayşegül Atik ve Köksal Engür «İşsizlik» konusunu bır smemada ı>.lıyorlar. • Hamoy folklor oyuncuları Artvin yöresinden oyunlar sunuyorlar. • Aynur Gürkan .Bizim evde şeker üe lokum var, badem var» • Neşe Alkan «Boşuna aldanmışsın» • Zekı Tunca «Daglar dayanmaz» AYIN FÎLMt «TATİL DONÜŞC SPOR DÜNYASI REKLÂMLAR MÜZİK ŞOV (UJ) • •Açtım ağzımı. yumdum gözümü» parodisınden işsizlık konusu bu kez bir isletmede ışleniyor. • Hamoy folklor grubıı Gazıantcp yöresınden oyunlar sunuyorlar. • Aynur Gürkan 'Zjhtu» 0 Osman Yagmurderelı Ge!» • Neşe Alkan însan neler görüyor» • Zekai Tunca Seni ne çok sevdigimi söylesem de bilemezsin» KAPAMŞ HABERLER VE HAVA DfRUT»TU DARISI BASINIZA (DİZİ OYUNı Ali Poyrazoğlunun yazdığı ve oynadıgı oyunda Ali Bekâr. evlcnmeyı çok isteycn bir arkadaşını göriicülüğe götürür. Ancak, arkadaşı evlenmektsn ani olarak vazgeçince. . BİRLİKTE EGLENELİM İzmir TV'si tarafından hazırlanan bir müzik programı TELEVİZYOVDA StNEMA • SON Ç1ĞLIK. Yönetmen. John Ford. Oynıyanlar: Spencer Tracy. Jeffery Hunter, Pnt Ö"orian. Konu: Yaşlı ve babacan bir politıkacının baçından grçen Uginç olaylar... GÜNE BAKIS PROGRAM VE KAPAMŞ BULMACA Sen bir aralar kanto söyledin TS başarılı oldun.. Şimdi bu kantoda. bana bu zevkl veren Necdet Mahfi ve Nezihe Becerikh oldu. Birlikte ojnadigımız piyeslerde hep kanto söylerlerdi. Ben o döneme pek yetışmedim. Sonra cSarhoş Rasih» esprisi çıktı. Meclisierde filan derken. öylesme ilgi gördü ki. bır çüre. yir.e dostlarm gelriiği bir kulüpte kanto söyledim. Benden sonra bazıları çıktüar. benden destek va vardım gördüier bunlar, ve örnegin Nurhan Damcıoğlu ün >'ap:ı. Müşerref Hekimoğlu, beııi cünledıji bir akjam «îşte kanto böyle söyienır» denv.şTi, unutmam.. Kantoyla alay etmemek gerek. îçinde son derece mesajı olan sözler, konu, hikâye \'ardır. Ismet, turneye çıktın herhalde Anadolu seyircisiyle büyük kent seyircısi arasuıdaki farklar nedir sence° Anadolu seyircisi, tiyatroya çok daha büyük bir saygıyla, heyecanla gehyor. Cocuklugumda tiyatroya temizpak giyinir. öyle giderdık. Ben Anadolu'da teb r miz urbalar gıy'P ' bayram sev.nci içmde çocuklanyla gp'ıp sessizce oyun seyreden spyirciye hayranım. Sahnede heyecanlanır mısın^ Korkunç.. Sarah Bcrnhardt, bır ovjnda sahneye çıkarken. eteğini taşı>an cenç kiziarrtan biri bakınıs. koca aktns tirtir tjtnyor: Şahne heyecanı mı?» demiş. Bemnard': Evet, dılenm sana da nasip olu: nu ı!erde> diye yanıtlarrı?. Tıyatro bü>ıik ve sürekli bir heyecandır. Onun için ovııncular çok yaçamaz genelçok hkle.. sn kü='i yıllik sana'cıs'.r... Sanat dünyanıızdan kimbilir kimleri taradın? Çok.. 1350'lerde örnegin Saıt Faık'in Kulis'e geldiğini ve benle ahbaphk ettlİitıi hatırlanm. B2?ı dostlukların. ahbaplıklann değeri ne yazık ki y.llar sonra anlaşılıyor. Yıllar « l ı Şehır TıyaTosunda çalışırken, özel tıyatrolara karşı nasıl bir duygu içindeydiniz? Bır kompleks, bir kıskancl'k olur rruydu" Benim «resmi "ııyatro sanatçısi» olarak ömeğin Haldun Dormene karşı b;r saygım oldu, aynı zamanda bır kıskançllgım da oldu. Çünkü çok savgıdeger şeyler yapıyordu Dormen.. Tam bir ekip tiyatros'jydu.. Bugünkü tiyatro Irınalımı ve tiya*ro politika ılişkiieri üstüne ne diyorsun? Bunalım açık.. Tiyatro belki de ilerki yıllarda opera gibi. yalnız küçük bir azınlığı ilijilendiren. bir eiir uğraşı olacak. Politika sanat iiişküerine gelince, bence sanat, politikanın üstündedir. Politika sanatm ıçinde erırse. o ayrı. Onca sanat olayı, önce tiyatro olayı varolmah. Politik mesaj. onun içinde erimiş olmalı. Senin bazen lokallerrie karşıkarsıya laf a m a gelene^ın var. Günün birinde djyelim ki Karagöz Hacivat'ı modernleştirme denemesi yapılacak. Karşında brı tür bir «atışnıa» için kımi isterdin? Bir tek adayım var bu konuda: Hüseyin Baş. Harika açmaz veriyor, tiyatro deyimiyle.. Harika sorular hazırlıyor.. Bunun Turgut (Borah) bile aitından kalkamaz. Yaptıgı isi iyi biliyor, keyfınl de çıkarıyor... îlginç bir sahne amnı anlatır rmsın? Anlatayım.. DTam Tiyatrosu yanmamıştı, Somerset Maugham'ın bir oyununu ovnuyoruz. Misyonerler arasmda geçiyOT. Ben Çinli, dilsiz bir uşak rolündsyim. Sonuna kadar ışaretle konuşuyorum. Sonunda da casus oldugum meydana çıkıyor. Ben, rolümü beklerken, Abdurrahman Palay filan oturmus konuşuyoruz. Dslmışız lafa.. Sıram gelmiş. geçiyor.. Rahmetli Sami bey (Ayanoğlu) rol icabı beni bekliyor. Ortada yokum. O da, vakıt geçlrmek ıçm «Nerede kaldı Wu.. tsre bu Çinliler. Esrar içerler. filan diye tuluata başlamış. O sırada biri koşup geldi. «Allah kahretsın seni» dedi. «Bir dakikadır sahne durdu.» Nasıl koştuğumu bilmiyorum. Kapıvı açtım. «Nerdesin hay\an Wu. dedi Sarrn bey. Terlemiş. bitmiş »dam.. Ben, dilsiz Wu: «Abdurrahman'la konuşuyordum efendnn » Bitti adam. sah ne Rerisine kaçtı. Seyırcicle bir mırıltı . Bıuıun üzerine ben de seyirrıyi oyalamak için «ÇokoPoko Pom Pnnı. dıye Çin dansı ojnamaya baçladım. O araria perde indi tabii .. Hiç unutamıracaiım bir hikâv«dir bu B ı r de stı var lofi.î'dp •Bflrrt Düzen.i ilk kez omarken tsmet Paşa ile Ecevit geldiler, seyrettiler. Oyundan sonra ziyaretlerine girdik. Eceyit Güner Sümer'e «Biz bu oyunun ismmi slogan o!arak kullanabilir mi>^.7"« dedi. «.\man ef p n dim, gayet tabii revabıyla «Bozuk Düzen», CHP için de bir slogan oldu, çıktı... 17.45 18.55 19.13 1920 4 1 2 3 1 2 3 4 56 789 I III I M 1B M 5 15.28 15.33 15.45 8 9 6 7 "•h LJTFl • •! n rWn • ı 1SJ5 19.50 2n.m 20.35 21.25 22.25 SOLDAN SAGA: 1 Yalnız işaretlerle oynanan sözsuz tiyatro oyunu 2 İçin için öfkelenmek 3 Bir erkek isnıi Bir cismin kabıyla birlikte agırlıgı 4 Kuranda bir süre Bir vlizey oku birirni ö Orta JRŞII saçına bıyıguıa kır düşmüş kimse 6 Bir besteyi oluşturan temel motif Tüm, bütün. hep 7 Bir büyük 8 Kısa zaman Kamu 9 Bir bayan ismi Rütbesiz askeYTJKARIDAN AŞAGlYA: ! Pirelere karşı kullanılan bir bitki 2 Bir yüzeyin bır düzlpm üzerine gerilmssi Nikel'in sımgesi 3 Bakma, gözetim 4 Dram yazarlığını cok lyi bilen uzman 5 Bir emir S Çare bekleyen 7 Dolnyısiylp anlatma Tersi çocuk ycmeği R Otlak Bir hayran sesi 9 Asya ve Amerıka'r.ın sırak bölgelerinde yftişen ve ka buğundan güzel koku çıkarılan odunu değerli bir ajaç 1 * n**NKÜ BULMACANtN SOLDAN SAGA: 1 Piskopos 2 Akait Tan 3Şanta.j Fa 4 gaB5 Anti Lapa 6 La Kiel 7 Vittk Aç 8 Amell Yas 9 est Ki5a I YUKARIDAN AŞAGIYA: I Paskalya 2 tka Na ime 3 Sanat teS 4 kiT tkili 5 Otağ îkı 6 Ja le 7 Ot Bala^n 8 Saf çaS 9 Naeak sA 1B.4S 16JV0 16.55 17.20 24.no 00.15 tsmet Ay «Bozuk Düzen»de. R A DY O TRTI 05.00 Açıhş. program ve kısa 05.05 07.00 07.02 07.07 13.15 13.30 haberler Günaydın Kısa haberler Köye haberler Bölçesel yayın va rekiâmlar 07.30 Haberler 07.40 Eölgesel yaym 10.00 Kısa haberîer 10.01 Arkası yan;ı 10.21 Kadın dünyası 11.00 Kısa haberler 11.01 Reklâmiar 11.02 Cumartesi şenlıği 13.00 Ha'oerler Oyun havalan Bölgesel yayın ve reklâmlar *i : 15 00 Kısa haberler 15.01 Şarkılar 15.20 Türkçe sözlü hafif müzik 15.40 Rahmi Sönmezocakdan şarkılar 16.00 16.05 Bölge haberleri 16.20 16.40 17.00 17.02 17.50 1800 Ankara Radyosu çok sesli korosu Türküler geçidi ıp.on Haberler 13.30 Bölgesel yayın Şocuklarımız ve biz 2#35 Soimaz Teğnien'Sen şarkılar 20.55 Çoruklar ıcın 21.00 Kısa haberler 21.02 Türkçe sözlü hafif mürik 21.17 Vedat Gürselden sarkıUr 21.30 22.00 22.02 22.30 *>1 (VI Ismet Ay Pîşta hocam Muhsin bey gehr. Beni gerek tiyatro ahlakı. gerekse pörev duygusu bakımından mütiıiş etkilemiştir. Bunun dışmda konservatuarda hor3m olan Carl Ebert. Ama o büyük hareketler. bağırmalar istiyordu. Alman ekolüydü. Onun etkisinden çabuk kurtuldum sanıyorum. Sonra, Goldoni'nin «Yalancınsı için gelen R«nato Paduvan, Güner Sümer. 1. GaÜD Arcan. Hüseyin Kemal.. Oyuncu olarak en çok etkileyen ise, beraber bazı oyunlarda oyncmakla mutiu oldugum rahmetli Talat Artemel.. Şile'yi îstanbul'da tan:tan, «lansa eden» kişılcrden biri sen oldun. Doga Şile'de çok güzeldi tr.sanlar çok iyıydi. Beni sanata biraz da Şile ittı. Şiİe şimdi degişiyor. Ama o zamanlar Adalet Cımroz'un riedigı gibi renne»ti. Dostlanmı oraya al:ştırmakla hep kıvanç duydum Ama Sile'yı asıl tanıtanlar. sayînyla andıgım Adalet Cimcoz. Sait Faik, Ekrem Reşıt bey, Fıkret Adil .. Falih Fıfkı Atay.. Hele Sile bezini dünyada tanıtan Adalet Cimcoz'dur. Senin keskin bir espri eücün var. Sence mizah nedir? Mizah. önce kendiyle alay etmektir. Ben kendimle çok alay ederım. Bunun için de dostlarırn tarafından sevildiğimi sanıyoTum. Dinleyici istekleri Tangolar Kısa haberler Dilek kutusu Hafif müzik Bölgesel yayın ve reklâmlar Kısa habe.ler Şarkılar eeçidi Türk yorumculan Ufi^rlar rıaoerıer Hafta sonu 00.55 Kısa haberler 01.00 05.00 Gece yarısı 23.10 Ceşıtli müziJt Beraber şarkılar Ankara Radyosu vOk TRT II 08.00 09.20 09.40 10.00 10.30 11.00 11.30 11.45 12.10 12.30 Gün Nasıl degişti Ünlü şarkıcııar Gönül telimizı titretenieı Gtizei sanatlar Türküler Şarkılar ve saz eserlen Oğuzlar Klâsik Türk müzigi Şarkılar başhyor 13.00 13.15 13.30 15.00 15.30 16.00 16.20 16.40 17.30 1800 18.15 18.30 19.00 12.00 12.45 13.15 14.00 14.45 16.45 17.45 18.15 13.30 Haberler 19.45 Hafü! müzik 20.15 Halk ozanlan geçıyor Çağdaş Türk sanat müzigi 20.30 Gençlige ilk aaım Şarkılar 21.30 Arkası yarın 22.00 Türküler ve oyun havaUn 22.30 22.45 Şan dünyasmdan 23.15 Türküler 23.30 Şarkılar 23.35 Doga ve müzik 23.55 Haberler ECZANELER BAKIRKÖY: Yenimahalle (10 Temmuz Cad.). Saglık (Osmaniye). Güngören (Güngören Atatürk Cad.). Kuleli (Kuleli Çiftliği). Aytaç (Yesilyurt). Kanarya (Şahinler Cad.), Engin <Sefaköy), Gül (Cennet Mah.), Bengi (Merter Sitesi). BEŞÎKTAŞ: Beşiktas fOrtaçesme Cad.). Berin ıValideçeşme), Derman (Etiler), Asan (Ortaköy) Bebek (Bebek). BEYOGLl: Günes (Mesrutlyet Cad.) Tansan (Parmakkapı), Günseli (Ilkyardım yaru). BEYKOZ: Sağlık (Paşabahçe'). EMİNÖNÜ: Bilge (Cağaloglu). Yeşim (Şüleyınaniye), Nişancı (Kumkapı). EYÜPı Şükran (Eskl Yenl Cad.), Levent (Şilahtar), Ömür (Rami), Çiçek (Muratpaşa Mah). FATtH: Fatih (Macar Kardeşler Cad.). Gülen fMalta). Yeni "uraba (Guraba Hastanesi kar?ısı), Haseki Şah. (Haseki), Şifa (Cerrahpaşa Hastanesi karşısı) Unkapanı (Unkapanı). G. O. PAŞA: A!i Galip (Karlıtepe Otobüs durağı), Ergin (Küçükköy). KADIKÖY: Eser (Bahariye Cad). Rıfat Sami fModa Cad), Stad fYogurtçu Park İhlas Sok.) Ihlamur fKızıltoprak). Ümit fGöztepe). Deva (Suadiye), Çetin fFiMrt^pe). KARAKÖY: Bülent (Rıhtım Cad.). KASIMPAŞA: Isık fZincirUkuyu). Yonea (Hasköy). S.ARIYER: Alaâddin (OrtaçesCad). Neşe (tskele). ŞİŞLt: Güven (Hasat Sok.). Halk (Ergenekon Cad.>. Sevim (Vaükonağı Cad.). Ömür Çağlayan). Ortabayır Merkez (Gülte r>el, Mehmet Ruşen (Çeliktepe). Kemal (Mecidiyeköy), Seher CSanayi Mah.). ÜSKÜDAR: Isılay (Toptaşı Cad.t. Yunu? (Baeİarbası) thsaniye 'Çiçekçi). tlkin (Be'lerbevi). Alner CAleiTidag Cad.). ZEYTtN'Bl"RM': Deniz fNuri Pasa sesli korosu Haftanm ülkesi Şarkılar Beraber ve solo türkülcr Şarkılar 1974'den 1917'ye Bir Tomarmnız var Haberler Pop dünyası Program ve fcapanış TRT III 07.00 07.02 07.30 08.30 09.15 09.45 10.15 11.15 Acılıs ve prvıaro Salon crkes'ralan Sabah için Bir müzikal Bizden besteler Türküler ve oyun havaıarı DiskoteŞimızdcn Müzik stüdyosu ögleye dogru Yurttan seser Cumartesi konseri Müzik köşes: ıs.no 1845 Klâsik Türk aıüzifi' korosu Müzik söleni Türk bestec !erina£n Fasıl Türküler gaçidı Çıgan müzigi Pop 77 Müzik dereısi Türkülerden oir demet Solistlerden scçme esorler ve saz ^oloian 21.30 Büyük şefle: oılyüis orkestralar 22^0 Gün<lmüzde cas 23.30 Geceden get*ye 01.00 Program fe Kapauı» 19.00 m.30 20.30 21.00 ŞİİR Doğan HIZLAN ROMAN Atilla ÖZKIRIMLI Direnç, Sennur Sezer, Cem Yayınevi, 10 Lira. ULTiMATOM NEMRUD, Bonnecarrere Ludlum, elrol taşıyan der tankerlerin gerek deniz trafi|l, eerekse okyanuslann kirlenmesi açısından yol açtıkları tehlikelere dünya kamuovunun dikkatini çeknıek amaoıvla girişilen bir seriiveni konu alıyor «Ultimatom». Kaptan Joban Vinchel ve arkaılaşları 320.000 tonluk bir süpertankeri ştytanca bir urunla eln ccçirerek elli milyon dolar verilmezse bütün petrolü deaize boşaltacaklarını sıiylüyor. aynca 140.000 tondan daha büyük tankerlerin rteniz trafiğiııden alıkonmasını istiyorlar. Tankcrdcki petrolün püskürtnlrnesi durumunda Akdeniz'in 6lü bir denize dönüşmesi olasılığı dehşete düşürüyor yöneticileri. Ama bu arada ulnslararası çıkarlar da giriyor işin Içine. ttalya kıyılarını korumak amacıyla önlemler alırken, Mafia bu önlemlerden yararlanark kârh bir vurgun tasarlıyor ve korsanlara yapılacak ödemeyi engellemek için olaya karışıyor. Bundan sonra nlaylar hızla gelişecek. okuyucıı heklenmedik blr sonuçla karşılaşacaktır. Olilliyet Yayınlan, 30 L.) Şimdi. bir dejerlendirmr vapmadan önce «cerülm roroanı» denilen bu türün bir başka ömeğin i daha tanıtalım. Ludlum, Araerikada bir üniversile kentinde üslenmiş, beyaz zehir kaçakçüığından kadın ticaretine, kumarhane işletmekten şanUja kadar her türlü yasa dışi eylemi vurüten karanlık bir güce karşı bir bilinı adamının verdiği savaşı anlatıyor «Nemrud»da. Nemnıd hem örfütfin adı, hem örgüt üyelerinin kullandıklan bir şUre, hem de çok iyl örgütlenmiş, füvenlik kuvvetlenne ve hükümet kademelerine sızmayı basarmış bu çücün en üst yöneticisine verilen ad. Bir Nemnıd ölünce yenisi seçiliyor örgütün yöneticisi olarak, Romandakj olar, öteki örgütlerin kodamanlannı toplantıva ça^ıran şifrrli bir davrtiyenin rastlantı sonucn Adalet Bakanhği • nın eline ceçmesiyle başhyor. Narkotik Büro, örcütün merkezi olarak bilinen Carlyle Cniversitpsi'nde Eörevli Janıes Matlock'u seçiyor Nemrud'u bulması, toplantmın yerini öğrenmesi için. Vahşice cinayetlerin işlendiği. sayem oğretim üyelerinin UJTIŞlururu tutknnu oldukları, senç kızlann fuhuşa Itildiği, polis şpflerinin gangsterlerle işbirliği yaptığı çirkin hir dünyayı sersriliyor daha sonra Ludlum. Bonnecarrere gîhi. bu türün gerilim yaratıcı bütün olanaklarını kullanarak. (Hürriyet Yayınlan, 40 L.ı Her iki romaıı da entrikaiarınuı sağlamiığıyla okutuTOrlar kendilerini. Insanm merak etme ozelliğinden yararlanılıyor böy. lece. İki yazann ustalığı da burada. Her ikisi de. kapitalist dnnvanın bozulmuş. yozlaşmış hir göriinümünü sunuyorlar temelde. Bireyin zaferini \urgnlayarak bitirivo'lar romanlannı. Klâsik Irikutü çatışmasmdan yola çıkıyorlar çünkü. Ne.yse ki i.Fİyi idealize etmp yolunu tutmuyorlar Çağdaş edebijat bu mu" Kıışkusuz hayır. Geçmişin Tarxan, Ba.vtekin filmierinin yrrini bugün nasıl Janıes Bondvari Hlmler alraışsa, larihsel serüvpn romanlannın verini de bu tür romanlar doldnruvor artık. Bir acıdan belli bir rereksinimi karsılıvoT SiNEMALAR tesi hariç her gün 21.15 cumart» sı pazar 18.16 21.15 BULVAR (21 35 78) MeTyem OEVEKUijU KABARE (44 4fl ANKARA (64 16 86) En Büve Oguları F. Girik R. 75) «YalaD Oünva» fazartesl yük Patron F. Hakan R. HAKAN (23 42 33) Meryem hartc her gün 21^0, çarşanıba, AS (47 63 15) Çapktnlar Krave OğuUan F. Girik R. cumartesi. pazar 18.30. lı P. Rıchard R. T. İPEK (22 25 13) Meryem ve DEVLET TİYATROSO (49 01 ATLAŞ (44 08 35) Yüzde Yüz Oğulan F. Girik R. 92) «Köprüden görünüş» ölüm D. Carradina R, î . SUR (23 67 12) 1. Jülya S. Cumartesi 15.00 20.30 Pazar DÜNYA (49 01 66) Çllgın Ma15 00 Kristal 2. Yosmalann Belalısı raton J. Bırkin K. îR.T. U. ÜLKt) G. ÖZCAN (46Jt» E^IEK (41 84 39) Hazreti MuŞAFAK (22 .'5 13) JUlya 91) «Kinıe Ntyet» Saü nanç sa B. Lancester R. 1. her gün 21.00 • Cumartesî oaFİTAŞ (49 01 66) Jülya S. S. Kristal R. T. zar 16.0 HAD1KÖY Cristel R. î . KADIKÖY tL rlYATKO'O KADIKÖY (37 15 97) Skandal GAZt (49 36 25) Sertanın Kı<Tevtlk Gelenbe) cKllldl BoF. Nero R. î . zı S. Koscina R. î . ruk» Salı nanç neı rüa V. 3'). OCAK (38 37 71) Taşra KıİNCt (4l) 45 95) Taşra KıCumartflsl Pazar 18 JO zı M. Ar R. a M. Ar R. KENT OYUNCULARI (48 «5 REKS (36 01 12) Meryem ve KENT (47 77 62) Çügın MaOgulan F. Girik S. GöX tö) «Buzlar Çöıülmeden» raton J. Bırkın R. I. Çarsamba. cuma 21.15 «Yasak han R. KONAK (18 26 06) Gizli Duy Elma» Çarsamba 15.00, perSÜREYYA (36 06 «2) Geri pular F. Nero J. O'neü şembe 21.15, cumartesi 18.15 Tepen Silâh A. Dalon R. 1. R. î . 21.15 «Katn Tırnagı» Pazar MELODt (64 13 14) Mazisinl IİTATROUR 15.00 18.15 Satan Adam C. Branson ALI POYKAZOC.t.O (49 56 52» NEJAI UYGUR (H 41 12) R.İ. •Muıdarip» Carşamos Jariç «Dnr Kona;ma «u.« SSTleıne» MISTIK (46 15 14) 1. Bir Geher gün 2 O 0 • Cumar'*sl, oacuma, cumartes) pazar 21.11). ce Vakti 2. Öldüren H:rs ZAT 18J0 cumartesi oazar .5J0 «Deliler R.T. N. SKREZLİ 1. A!>KINER Boşandı» S*ü raı^amba, p e r ÖZLEM (66 60 83) 1. M?rTİYATROSU (48 48 50) «Paıar. Samba 21.15 'Vaısamba 18J0 yem ve Oguları F. Girik 2. Metesl Senlik var» Cuma., CuA.NYAMANYA KUMPANV* raklı Köfteci K. Sunal Rmartesi Pazaj 21J0. Outaanesj (44 25 26 SıraselrUer» .Safcıın RÜYA (44 54 57) 1. Avanak 15.3U. Pazaı 18J0 «Başbaknn A. Akbaş 2. Erkegim Benim Solum Sohe. Salı, Perşembe Oluyomm» Carşamo» 1550. 21.30 Çarsamba Cunıartasl, PaT. Yiğit R. Perşembe 18.30 3130 zar 18.30 • 21J0 SEŞ (45 25 lfi) Kocamın BilŞF.HÎR TtYATROLARI BAKIRKOV itYATROStı (T\ medıSi R T. FATİH (26 53 80) «Hadi ÖlŞİTE (47 69 47) Jülya S. 59 4H) «Sen Denizciler» Pazartesı haric ner eün 21^0. pa dürsene Canikom» 15.00 «Sa Kristal R. T. bahat» 1800 21/fl zar 18.311 SINEPOP (41 24 22) îbrst BtRl.tK SAHNESİ (4S 53 46ı HARBİYE (40 77 20) «Suçlu L. Gastonl R. T. lar» 18.00 21.00 •Zenein Mulfatn» Perşembe, YENİME1.EK (44 42 SS) ŞeyKAADIKÖY (36 31 21) «Kalcuma 21.15 Cuma cumar»esi. pa" tanm Kızı S. Koscina R. 1. S EÎYOGLU AKSARAY llrde yabn bir anlatımın örneklerinl snnar Sentınr Sezer. Klml yazarlar kadın duyarbğı sözünün üstüne basa basa vanlmasma karşıdırlar. Sçzer onlardan değll, kadın duyarlığının, kargaşa içinde vaşayan bir toplumda kadın nlmaıun sorumİHİuğunun şiirini yazıyor. O açıdan değerlendirmek gerek onun üriinlerini. Giincel olaylan slogan düzeyine indirmeden ama bıldirisini de ihcıal etmeden bir umudun şiirini raımış. Güncel olaylann akışı İçinde bir toplumcunun tavrını (izme uğraşuMa. Sezer, Bir Su Akar Giindüz Gece gibi şiirlerinde başanya ulaşırken halk dili söyieşişine yas.andığı şiirlerde mısralarda cılız kahyor. Sezer'in içeriğine uymayan bir biçim halk şiiri. Direnç .umuda bel bağlamış insanlann yalnıılığını da ele alıyor. «Ben gönülsüz çicekleri severim / Kolay yemekleri, bnlgur tarhana ve yumurta / Durmadan değişen bir sofrada / Yenilen tek yemek alın teri.» Türk insanmın, serüvenlni Sezer mısralastmrken buna evrenscllik objektifinden de bakıyor. Toplumcu bir özle dnyarlığı birleştirdi^l anda Seıer başanh şiire gidebiliyor. Ornek «Herhanfi Bir Gurbetçiye»: «Güz ıreldi / l'sulca saranr otlar / Yolar bağnmı yokluğun / Çivide bir çekiçte bir testerede bir / Bir başakta btr elmada bir tebeşlrde.» Sezer, Direııç'in son bnlumüne düzvazmın e«iiik pttiği siirle rini koymuş. Eskl deyimiyle «mensur şiir» dijebiliriı. Bu ürünler. daha geniş bir bakış açısımn raısra dnzenioe (rlremeyi«rfnîn doşıırdufu bir zirunlnk olsa çerek. P uUAlARI UTANDIRAN DAĞUR; TAHİR ABACI; YAR rATINURI; 10 LİRİ. Yalnızca şiirin bir kavgayı götüreceği dönemler geçtl. Bütiin ülkelerde bunu şiirden başka türler de vuklendj. Abacı'yı başanya götüren yolla başansızlığa iten nedenler aynı. Yalnızca hir kavjraya çağrı niteliğindeki şiirler, alabildiğine şiir düzeyinfien nzaklaşmış. Buna karşüık kavgayı, toplnmcu bildiriyi şiirin irinde erittiği anda unıııt reren blr yetenck. Abacı. başarılı duyarlıklar dizisini, tmge kurnluşunnn sağlamlığmı kullanamıyor. Bu nitelikli öselerini poetika'sı içlne yerleştlrdiğj gün lyi bir şairle kar^ı karşıva kalacağımırdan hiç kuşkum yok. «Bir Partimiz Olmalı» şiiri Ue «Bir Tek Kmlcmı» şllrinl karşılaştıranlar. bir bildirinin. toplumcu bir anlayıjın başka türlü söyleneceğlni anlayacaklardır. Abar.ı da iki şiirini karşılaştırdıfmda hangisinin şitr hangisinin düzyazıda da »öylcnebilecek mısralar olduğumı hemen farkedecckiir Abacı'nın şiir çizgisinln anlığınm İstanbnl Şlirleri İle Sevdalar tçinde bölümlerinde oldutıınu söylevecefim. Aynı şairin aynı kitabmda bunca fark nası) »;l»r diyeceksiniz? Abacı şiirirı bazı sorunlarını o şiirlerde çözmiiş. bir karara bağlarnıs. Ne var kl diğer bölümdeki şiirleri valnızca bildirinin ilctkenliği, şiir değiUcr. Eğcr Ahacı onları şiir olarak değil manzuın bir bildirt biciminde vazdım divorsa o zaman sövlenecek. hu varnva veri K 0 N6 R E I IA H I ÜKDD'r.in olağanüstü genel kunıl toplantifi 3.4.977 gümi saat 14.00"de dernek lokalinde yapılacaktır. Gt'NDEM 1 Açılış ve yoklama 2 Divan secimi 3 Faaliyet ve hesap raporlarınm göni5ülmesi 4 Tüztik tadilatı 5 Seçimler 6 Dilek vp kapanıs T'mranf^e K'îılftîr i'» TlariTIISTnA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog