Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRlm 19 MART 1977 > • • » • • • » » • • • »» • • • •• • • ••• • • •»• Istanbul Belediyesi ÜSKÜDAH ŞEHİR TİYATKOSU 22 MARTTAN tTlBAREN Aziz NESİN'm Hadi Öldürsene Canikom Hasmet ZEYBEK'ın : • • Düğün ya da Davul Nâzım HIKMETin Taner BARLAS'm Sabahat Sırtımızdakiler AYRICA PAZAR GÜNLERİ SAAT 11 0OT5E ÇOCT7K OYUNU VARDIR. OKULLAF, İÇİN TOPLU GELINDİĞINDE ÇARŞAMBA GÜNLERI SAAT 14.30'DA OYNANIR . TELEFON : 33 03 97 (Basm: 13447 3625) + • • » • • ••» • • •• • •»• » »»• • • •• • • » »• • • » • • »» ••»» • • • • • • • • • • • • » • • • • • •• • •• • • • • • • • • • •• • • • • • » • • » • Istanbul Belediyesi FATİH • • ŞEHİR TİYATROSU 22 MARTTAN tTlBAREN Nazım HİKMET'ın t Ferhat ile Şirin Bertolt BRECHT'in Şvayk Hitlere karşı Orhan KEMALin Kardeş Payı • • AVRICA PAZAR GÜNLERİ SAAT 11 00DE ÇOCÜK • OYI'NT VARDTR. OKÜLT.AR ICÎN TOPLU GELİNDÎĞINDE ÇARŞAMBA GUN'LERt SAAT • 14.30'DA OYNANTR . • TELEFON : 26 53 80 'Basın: 1S447 2h241 < » »»• • • • • • » • • » •» »»•! •»» • • • • • •• • •• »•»» » ZIM8ABVE HAIKIYIA DAYANIJMA HâFTASl Once, pollalerle ilgili baa mektuplara yer vermek ıstedım. Bır pohs memuru özetle şunla n yazmış: «Sayın Ekmekçı abi, Bugünkii yani 13 3/1977 tarihH gazetenin An kara Notları'ndakı yazınızda okul kapılarmda gn revlı pohslerin yaptıklarının binde birini de olsa gerçek yönüyie kamuya duyurduğunuz ıçin şük ranîarımı borç bılırim. Size bılgi veren cesaretlı arkadaşıma da te şekkür ederim. Cumhurıyet Savcısının. sizden ihbar edenin ismını istedifini, sızin de vermed: İinızi okumak da berıi çok sevindirdi. Şoyle kı C. Savcısı, bugiınkü ortamı ya biliyor. bılme meılikten geliyor veya gerçek'en bilmiyor. Cumhurıyet Gazetesi yazarlanrKtan herhang: birisiyle bu vesileyle konuştuğu tesbıt edılen bır polis memunınu açıga ahnmaklan kurtarabiiiı mı o Savcı bey? Şunu da oelirteyim, Savcı be> de bu kor.ularda bır polisin ağzından bilgi edin mek istıyorsa. konuşulanlann sır olarak kalma sı şarîıyla yer belirrerek gazeteniz aracıhğıyla randevu v»rsın samımiyetine inamldıktan sonra yüzîerce polisin biîgi vermek Üzere kendisine gıdeceğme emın olsun.» Bir vatandaş da. bazı polislerın başlanna ge lenlerı anlatıyor, şoyle: «Gençhk gıbı, devletın güvenlik kuvvetı durumundakı polis orgutü de parça parçadır. Bu yargıya Ankara Devlet Mımarlık Akademısındç tanık olarak vardım. Işte bir örnek: Polıslerden bazılan oiaylara taraısızhk ıçinde giriyor, byle kaş göz oynatıp, millıyetçi de\Timci ayrımı yapmıyorlardı. Olay patladı: Kaçmakta olan t>r öğrencinin üzerme 4 kışı çullanm'.ş, copluyorlardı. TJfaktan bırisı yiıreklıce arkadaşlanna: Durun, nr yapıyorsunu?? Sızın bu yaptıfrınıza ancak sadızm denır . deyınce, cop Kullanan polısler: Vay, Komunıst. Sen de ıçımızden, bunlann yanda?ı dunımunda ımışsın d» habersızmışız. Bu memurun arkadaşlan tara'ından coplandıguu görtlürn. Görevlı • görevsız kalabalıktı. Bir fırsatını bulup, coplanan memurla ko nuştum: Beyfendı geçmış olsun. bır yanhşHk oldu galıba. Sen de tımardan, rörpüden geçtin... dedim. Memur ağiamaklı bır şekılde: Ne yaparsın kardeşim, adamlar 400 lıra aidat ödeyerek millet adına hizmet edıyor. devır onlann... diyebildi. Çok bitkindi. Demek oluyor ki. sadece ışkenceyı çeken ofrenciler, devnmciler, işçıler v.s. değıl devie tın polisinin durtımu da işte böyledır. ANKARA NOTLARI: AĞA BABALARI KORUR MU BAKALIM ? Mustafa EKMEKÇi "ZANU,, Temsilcileri Konuşu/or KONTf:RANSLAR : ÎSTAN'BUL: 19 Mart Cumartesı saat 20.00 Spor ve Sergı Sarayı IZMİR • 2n Mart Pazar saat 2ı..fıı. ANKARA : 21 Mart Pazartesi saat 20 no Derya Sineması Bıraktılar. Hemen yanıma jeldı, koluma Ancak I«fanhul'da ılk tpdavımı yaptırdım. Devrımcılere yonel'ılen faşıst terör, ba^kı. gırdı. eşkiyahk ve soyîiınculuk alabildigıne yogunlaş Ben «ıv:l pohsım dedi. rr.ıstır. Bursa Keıtım Ensf.tüsü'nde okulun bodFaka'. ınanmadını Oyleyse bana yardımcı olmanız, jjorevinı rum katını komandolar ışkence yerı olarak kullanıyorlar...» zı yapmanız gerekır . dedım. Ta'oı: yapacağım dedı. Ankara içinden, Ankara dışmdajı birkaç örOradan 5fi kişi çağırarak şoyle dedi: Bu arkadaşı falanca yere kadar gotürün. nek ışte . Ankara'cifc bazı genel mudürlukler. «komanK;m«e kılına dokunmayacak.. Bunlaroan hepsının tertıp old'igunu bilıyo rto 5UVESI» durumuna gelmıştır. Genel Müdurluğün içinde komandolar, kaz adımlanyla dorum, fakat yapabıleceğım bıçbir ??y yoSttu. laşmaktariırlar. TKTde bır süreden ben bu du Sız zahmet etmeyin. ben giderim . dedım. runı< g3tırildi Danıştay ksran karsısında, yeKoluma gırdıler. Bır küfür ssuırdular rını bırakmamrk ısteyen Saban Karataş, ne yol Yüril ulan. daha fazia konuşursan senı lar demyor bakahm? susnırmasım bilırız. TRT Seçım Kurulunun toplantıları, olup blSordum : fenler, yılan öyküsune benzıyen toplantılar ka Berüm suçum ne? Nereye götürüyorsu muoyunun gozieri önunde olup bittl. Olup bıtennuz? lerin sgızli'i kalmış yanları gilnU gelip ortsya tntikam almaya.. S;ıçun solcu ve TÖB dökülecek bir btr. Bunlann J'ar.mda, taşolar'.a bazı polislerın DER'e kaynlı o'man Yüzümüze iyi bak Belkı Devlctnı «raralsi7» kalması gsreken polısım nasıl işbirligi :<;ınde olduklarım göstenr olaylar bızı tanırsın. Kurtulursan vakalatırsın.. dediler. gıkfarına Kiıllanmak suç olduğu gibi. kamu goda var. İşte bunlardan birl. Olay Bursa Eğitim ıyı bak çıir.kü bır daha göremıyeceksın. revlenn:. aga babalannın bujTugu dojrulfusunda Ens*ıtüsii'nde geçıvor. Bu araria kolumdakı saatim:. cebımdekl pa kotüye kullananîır da. hesap vermekten kurtu1 • . 3.3.19ÎT porşemb' günü kaydımı jenıle ramı aldıiar. Beni avluyla çevnlı ı«si7 bir eve lamazlar. O zaman agababaları, degil yardımlanrıa koşmak. yanlanndan bile geçmezîer. mek ıçin okula »ıttım. Koridorları Başbug Tür getırdüer. Içeri sokmak ıstediler Karşı koyun Seçimlerde kesinkes ıktidara ayagını atacak keş sloganı ve komando marşları ;nle;iyordu. oa zmcir ve demirlerle rastgele vurmaya başla Kayıt yenileme ıslemlerini bıtirdim. tdaremn dılar. Bir ara ellerınden sıynldım. Avlunun cl'i olan sol. cephe dönemınde naJcsızlıklara uğravarından f:rlayıp. Kafam. gözüm kan ıçindc vanların haklarını birbir eeri vermeli yaralannı onünden aynldım. Bır gnıp benı izlemeye baş larmalıdır.f Olerıleri dirilrme olanagı yok ama ladı. tkincı binava seçtım. Kütüphaneye gırip kendımı dışarı attım. Kaçmaya başladım Silâ bıras orada oyalandım. Tekrar kordora çık'ı ha sarıldıklarında aramız 5(160 m. açılmıs'ı. Ar.a onlann ki ı!len yskaîanaMk mahkemelere vert«addeye çıktım. bır taksiyı durdurarak benı lıp cezaland'.nlsa. Hcılar dıner belki biraz Ançımda bır grupla karşıla«tım tçlennden iki ts hastaneye yetişf.rmesıni ts'edim. Kan durma cak ıskenrecıier, kati'.Ier cephe kr.yrukçuluğu nesi hemen koluma gırerek beni aşağıya :ndir diler. Bodjrum kata sokmaya ça'.ıştııar Karşı dan akıyordu. Hasraneve vaklasınra syn! gfi vaparak suç ı^lemış olan!p.r hiçbır ba£ı$lamadan bun kapınm agzında bekledıfeinı gordum. araba >ararlar.amamalıdırlar. Toplum, katlllerin işkenkoydum. bu arada karşıdan bır tar.esi: yı çerirttim. Bir eczanede pansuman japtırdım. cecilerın, ışgalcılerın. beslemelerın ceralandınl Bırakın onu.. dlye seslendı. dıklannı gdrdüğü zaman huzurla yaşantısım sürdürsbilir. Süleyman bev bucak hucak kaçma '•oUan ?.radığı yuce dıvana gond<?r:lmpl:dır erjeç. Orada. Turk demokrasısıne kastettıfı ıçin de yargılanmalıdır. Merak ediyonım Süleyman bey kimleri bul&cak o zaman? Burarifi so)da o\oıniara gelenlerle c;un lcarsniara da değmmeiıyım. Demokrasmın %aşatılması kavgası verılırken bundan pay çıkamıak ısteyonlerın, faşıznıın ekne^ine yağ sürerpk oyunlanna gelenlenn, faşızme çanak tutanlanr. bır iyice duşünmeleri eerekır. «Ankara Notları'nda, ıvıye iyi. kotuye kr>tü derken. k:m?e\e yanlış ı.şierı ıçin cesaret vermek istemem..» • Hopa'da öldürillen Vıral Cral'la ılsrili yeri bılgiler Eeldı. Artvin şer.Etonı R^caı Kocarr.aı Ankara'y:: gelen Hopa Beledlye Başkanı Osman Küçükali ıle konuşmuş, Vural Ural'ı demir çubukla basır.n vurarak ölc"ürrtu£ü ileri sürii!en AP'h Ya\ u Muratoğlu, yakplanıp adalete verılmış, tutuklanmıştır. öğretmen Vural Ural. Hop3 parkmda tok başına gıd:yormuş. Pusu kurulup saldınlmıs. Demır çubuk, öğretrr.enın başmda cevız btıyilk!Ugünde "araya, ö'.ümüne yol armıs. Katil sanıfının yakalanmış olması Hopa'dakı gprginliîi azaltmıs. O Hopa'da savcı i!e tıalk el ?1P verıp •Fanıgı yakalamışlar. Vural Ural dlürnünrten bır sure önce o5re*men olan cşıns şöyle demiş Benı yaşatmıyacaklar bıhyonım. Ba?ima hır şey gelirse bsni baba mpmİPketi n]an Şavşat'a gömersinız. Sonra, günü geidığinde sen de yanıma gelırsin... (Konferanslara Rİrij serbpsltir) (Ctımhurivet: •AYDINUK Kıbnslı Türk ve Rum sendikacılar bir araya geldiler LEFKOŞE Kıbns Türk îşçi Sendıkaları Federasyonu (TÜRK SEN) ile Rum Işçi Sendikalan Bırugı ' SEfO yonetıcileri tüm ılışkılerının kesıidıgi 1963 yılmdan ben dün ilk kez resmî olarak Lefkoşe'de btr araya gelmiş ler Uluslararast Hür İşçi Send: kalan Konfederasyonu 1ÎCFTU1 Genel Sekreteri Otto Kersten'in başkanlığında Türk ve Rum işçi sorurılannı goruşmüşlerdır. ICFTU Geoel Sekreteri Kers•er.. dün Ledra Palas'ta gerçeklp sen toplaîıtıda yapf.ğı konuşmada. ırKıbns'ın bağımsızlık ugraşırrunda Konfederasyonunun Kıbrıs'taki sendikalara destek İzzet Rıza YALIN sagladıjımıı soylemış, «Kıbrıs'a bır banş mesajı ile geliyoram» demıstır Kersten aynca. «Sıyasal «orın ları çözumleyemıyeceklerını. ancan sosyal. tnsanî ve külrurel konularda katkıda bulunabüecek lerine ınandıgını» ifade etmistir. «Uçılerle sendıloplann politlkacılara gerçekçı bir tutum izleme Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden Şırketımızde ışletme müdürü olarak çaüştırılmak Uz»re asağıda belırtilen nıteliklerde lerl Için yol gösterebUeceklerlrü» belirten Kercten, «Toplantı konu sunda Türk ve Yunan Hukümet yetkililerivle de eörüşmelcrde bu îunduğunu» açıklamıs. «Bu gorüşmelerin olumlu ve venmli bır hava içerisinde geçecegine inandıjhnı» bildirmiştir. TÜRK SEN Genel Başkanı Eleman Aranmaktadır 1 Max:ne. elektrik, maden, fcımya yüksek muhendıs veya mühenaisı olmak. 2 Konusunda en az 5 yı! çalısmıs olrr.ak. L'cret tatmnkâr o!up, tecrübeye gore saptanacaktır, aynra loiman veniecektır Istekhlerın S1.3.1PT7 gunüne kadar S^lânık caddesı S2 S Ankara adresme şaiv?en veya mektup's ba^vurmaJan rıca olunur. K o t : Müracaatlar 517!! tuîulaeaktır. (Hifit Aıans: 10781 2*32 ISTANBUL BELEDİYESİ 3 MİLYON LlRA DEGERİNDEKİ ALTI ARSASINI DAHA SATIŞA ÇIKARDI Memur ve işçılerinın maaslarıru ödeyememek'ekı sıkınıısı suren Istanbul Beledıyesi, sah: bı bulunduğu altı arsayı daha satışa çıkarrruştır. YalOaşık oia rak 3 milyon lira değer biçilen arsalardan beşi Fatih. b:n de Emmonu ılçesinap bulunmakta dır. Arsaiann satışı. 2490 sayı h Artırma ve Eksütme Yasasına gore. kapalı zarf usulü iie gerçekleştirilecektir. Bu arsalar dan sonra Belediye. yine Fatih ilçesmde bulunan 40 arsayı da ha 5at?cakfır. Arsaiann sarışı içın Arsa 01; sı Genel Müdürlüğünden gerek İi izin alınmış, Belediyede kuru lan altı kişiîik bır bılirkışı kuru lu. arsalara değer biçmiştir. Sa tış bu hafta ıçmde gerçekleştirilecektir. Arsaiann bulundukları yerler. metrekarelen ve satış bedellerı sırasıyla şöyledır: 1 Eminönü Tülbentçı Husa mettm Sokaktaki arsa 255 met rekaredır. Metrekaresı için 3 bin lira değer bıçümıstir. Top lam deferi «75 bin liradır. 2 Fatih. Demz Apral Mahal lesindPkı arsa :n« metrekaredir. Metrekare?: 4 bm lira olarak saptanar. arsanın toplam değer: lesindeki 144 metrekare arsanın değerı 720 bm liradır. Met rekaresi içın 5 bin lira istenmektedir. 424 bin hradır. 3 Fatih, Keçeci Karaba^ 6 Fatih Seyit Ömer Mahal Mahallesmdekı arsa 150 metre lesmde bulunan 85 metrekarelik karedir. Czennde bir gecekon bu arsa için de, metrekaresi fi du bulunmaktadır. Metrekaresı bin lıradan 510 bin lira deger içın lîOO lira değer bıçılmiştır. bıçilmiştir. Toplam degeri 223 bin liradır. İMAR DtlRUMlARI 4 Fatih Keçeci Karaba* Mahallesmdeki bu ıkincı arsa Satişa çıkanlan bu arsalara 167 metrekaredir. Kösebasınd^ iniar durumları da eklenmiştir. bulunan bu arsaya 334 bin lira Hepsi yapıya elverişlı durumda deger bıçilmiştir. Metrekaresı dır. Arsalara büyuk ilgı duyulbin lıraya gelmektedır. muştur. Bu bakımdan takdir e 5 FaMh Seyit Ömer Mahal dilen değerlerin üzerinden tek thsan ONUR Gayrimenkıılün Açıkartırma Ilanı Adalar Icra Memurluuundan Dosya No: »78 13 sarıs Satılmasma karar verilen gaynmenkulün cinsi, kr.ınetl. adedi. evsatı: Heybelıada Feledıye sokagmda kâır. fapunun 333 kütük, t paita, 30 ada ve 21 parselınde kayıtlı > 21 kapı numaralı arkasında kârgır boyahanesı bulunan 76 M2 mesahalı Ahşap ev. Muhammen Kiymeti (90.800,) TL. DOKSAN BIN SEKIZYUZ TL.sıdır. Halı Hazır Durumu: Dosyada mevcut 7 7 1976 farihli Raporda yazüıdır. Bina iki katlı olup ahşaptır. Yola cephelıdır. Yoldan gırişte bır taslık, bir oda. 1 WC ve 1 mutfak vardır. Ust kata merdıvenle çıkılır. Onde bır oda. arkada bır oda ıle bir mutfak ve 1 WC mevcuttur. Aynca arka bahçede ikı katlı müştemilât mevcuttur. Her iki katında bırer oda vardır. Döşemeleri ahşaptır. 60.00 M2.sine inşaata miisaade edilmektedir. SATIŞ ŞARTLARI : 1 Satış 25/4/1977 Pazartesi günü saat lino'den 11/30'» kadar B. Ada ÇanKaya Cadd. 44'de açık artırrna suretlyle yapıiacaktır. Bu artırmada tahmm edilen kıymetin •• 75'ini ve rüçhanh alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçnıeK şartı ıle ırtale olunur. Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü bakı kalmak sartıyle 5/5/1977 Perşetnbe günü aynı yerde saat 11,00 11/30'da ıkincı artırmaya çıkarıJacaktır. Bu artırmada da niçhanlı alacakhlarm alacağını ve satış msraflannı geçmesi sartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmln edilen kıymerin '0 10u msbetinde pey akçesı veya bu mıktar kadar mılİi bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzrmdır. Satış peşın para iledır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek iizere mehıl verılebilir. Dellâlıye resmi ihale pulu, tapu harç ve nıasrafları alıc:ya aıtttr. Birikmış vergiler satış bedelinden bdenır. 3 ipoteK sahibi alacaklılarla dıfer ılgılılerin (Hgilıler tâbınne ırtifak lıakkı sahiplerı de dahildir) bu gayrimenkul uzerındekı naklarım hususiyle faiz ve masraia daır olan ıddıalannı dayanagı belgeler ıle onbeş gün içinde daıremıze biîdırmelerı lâzımdır; aksı takdirde hakları tapu sıcilı ıie sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen ve>a verilen mühlet İçinde ödenmezse Icra ve Iflâs Kanununun 133. maddesi gerefince İhale feshedihr. Ikı ihale arasındaki farktan ve ' i 10 faizdPn ahcı ve kefillen mesul tutulacak ve hıçbir hükme hacet kalmadan kendılerinden tahsil edllecektir. 5 Şartname, ılân tarihınden ıtibaren herkesin Rbrebllmesi içın dairede açık olup, masraiı verildiği Ukdirde isteven alıcıya bır örneji gönderilebilir. « Satısa istirak edenlenn şartnamevi eörmtis ^°. münderecatım kabul etnr.s sayılscakları. baskaca bılsn almsk ısteyenlerın f T 13 sayılı dosya numaıasıyle cnsmurlu»« gumuza başvurmaları üân olunur. (Basın: 21302626) Demirel erken seçim konusunda bir kaç gün daha (Baştarafı 1. Sayfada) nuda dah3 açık ve berrak bir bildın bekleym» yanıtmı vermış tir. Gece geç saatlere kadar suren AP Genel tdare Kurulu toplantısında erken seçime ilişkin genel görüşlerini belirten Sadet'in Bılgiç'ten sonra Ahmet İhsan B: rincioğlu, Necmettin Cevhen ve Sıtkı Yırcalı yaptıklan konuşma larda. seçımin. biran önce yapılmasımn zorunlu olduğunu ve bu konunun bir karara bağlanması gerektiğini söylemişlerdir. Yırcalı karann öncelikle e!e alınmasmda yarar olduSunu söyîemiş. aynı görüşe Genel Kurul rlaki bir çok üyenin katıldığı da ögrenilmiştır. Demirel ıse son defa milletvekillerinın bütün Turkıye'de ıl ve ilçeleri gezerek yaptıkları yok lamada seçime ortamın hazır olduğunu be'.irterek erken seçüne iîişkin bir karann genel kurul tarafından de*il. yspılacak AP Temsi'.ciler Meclisi toplantısında ele alınabileceğıni söylemiştir. Başbakan Süleyman Demirel bu arada Cumhurbaşkanı Fa'nri Koruturk ile 5'aptığı görüşme den sonra gazetecilerin çeşitli sorulanm yamtlamış, erken se çmı konusunda bir kaç gün da ha sa'bredin demiştir. Son gün lerde sertleşen Türk • Yunan ihşkilerine de değinen Başbakan «iç politika messlesi için iki ülke arasındaki mu nasebetleri sertleştirmekte sebep görmüyorum> şeklinde ko nuşmustur. TRT Ger.el Mudürü Şaban Karataş ile ilgili Danıştaydan tas hıhı karar ısteminin reddina ılışkın jazının Basbakanlığa ulasmadığmı bir sonı üzerine sçıklavan Demirel «Geregi r.eyse hükümefin onu yerine getirecegtnı» söylemiştir. Demirel. erken sççım konus'ona AP'nin yanaşması halınde MSP'nin «gensonı vereceği yoyolundak; haberlerin» doğru oldu ğunu sanmadığmı bildirmiş «her partınin ıradesmi kendi organları taym eder. Sanmıyorum, birım kararımıza şu veya bu şekilde bir karşüık verilmiş olsun» demiştir. Başbakan Demirel ile gazetecller arasında şu konuşma geçmiştir: Sonı: TRT Seçim Kurulu, CHP ve DP'nin başvurulan üzerine Şaban Karataş'ın görevde kalmasına karar verdi. Danıştay da. Bakanlar Kurulunun ataır.a karamamesini iptal etti. Tashıhi karar isteminizi de reddetti. Bu durumda Karataş hakkmda ne gibı bir yol izleyeceksiniz? Cevap: Tashihı karar talebimızin reddi şu ana kadar henuz ıntıkai etmış değildir. Tabıi kı ge reğir.ı hukümet düşünecektır. Tashihı karar talebimn intıkalm den sonra .. TRT Seçim Kurulunun karan :se TRT Genel Müdürünün yerinden ahnmasını degil. TRT Genel Müdürünün yerinde kalmasını derpış eden bır karardır. Yerinden alınmasını gerektıren bır karar vermiş olsaydı, sualinız bu karan ne yapacaksınız şeklinde olurdu. Biz, şımdı Danıştayın vermiş olduğtı karar bize intikal etmış olduktan sonra biliyorsunuz Yargıtayın da, mahkemelerinde vermiş bulunduğu kararlar var, onlar da bize intîkal ettikten sonra hukümet gereğini düşünür. Yanı bır tarafta yargı organlarının kararlan var, öbür taraita başka bır dıırum var. Bunun gerejı neyse hukümet onu yapacaktır. Soru: f'HT Genel Ba^Vcanı Erpvit'ın TIP vp TBP'ne çağrı rr."ktubımj nasıl değerlendiriyorsumız? Ovan: CHP Gene! Başkanı TÎP vp ~BP Genel Başkanlanna çagn< bulundu, davet etti, konustu . Gazetelerde gördüm ve bırleşeiım mektubu yazmış. Tabıi kımin kıminle yanyana. geleceğı bizim işimiz değildir. Hapriı uğurlu olsun derim. TİP ıla CHP birleşirse Türkıye'de bizim dsdığinıiz çıkar. Herhalde TİP, CHP'nin yanına gelnıış olmayacaktır. CHP TÎP'in yanına gitmış olacaktır. Bizün dediğimiz şey, sol yamaçtır, eğik düzlemdir. Kayma>a başladığın zaman ne,reye kadar kayacağın belli o".maz. Ben b'indan 12 sene evvel Samsunda soyledim. CHP ortanm solunu bugun kullanmıyor artık, ortanın solu az geliyor doz itibarıyie .. Kayıyor... Netice ıtıbanyle kaya ka>a 1965 seçımlerinde 279 bin oy almış olar ve sonradan Anayasa Mshkemes: t^raiından bolücülükten ve komünızm propagandası yapmaktan kapa'ilmış olan TİP'm yanına kaydı CHP, bu mille'.n gözünden kaçacak değildir. Birleşelim de mek, gel s*n bize uy denvek degil, larkur.îz kalmadı, beraber olalım demektir. Bizim komşunun evınde alâkamız yoktur. TİP'ın sloganları orta verdedir. TİP sınıf kavgasmı esas alan bır partidır. CHP herhalde TİP ÜP birleşirse TIP sınıf kavçasmdan vazgeçecek değildir, o TİP'ın fıkrıyatmı yürutenler btıgünün kım leri değildir. Onlar 303ö senedır hapıshanelere gırerler çıkarlar yine dedıklerini derler. BenCP \adirganacak bırşey yoktur. CHP yerini buluyor ama TİP, CHP'nin yanına g?!prek degil, CHP, TÎP'in yanına gelerek buluyor. Soru: Işadamlan size geîerek CGP v? DP ıle bırleşin biçımmde çağrı yapmışlar. Bu rür çagrılar AP'ye de yapılıyor mu? Açık lık getirır misimz? Oyap: AP kendi fıkns'atında olan sıyasl teşekküîl"rle, işbirlıği d«» yapar. jrerekti&i ?am?n bırles me durumları da olur. Bizim miiliyetçi rliişünce ptrafmds fıknyat japan partılerden herhangı binyle birleşmemizi kimse yadır gamaz, Bizim bu partilerin birıyie bırleşmemız, CHP'nin TIP le bırleşmesinden çok daha millet tarafmdaiı rahatlıkla kabulipnecak bir hususttır. Yalnız su anda böyle bır konu yoktur. Boy le bir konu mevcut değildir. Ben suaiınize nazarî b;r cevap verdım. Benimle terkes konuşur. :şadamları da konuşur, kapım herkese açık, görev.m herkesle kor.uşmak.. bana her çeşit dtışünce de iletılır. Kimin ilettiginden onemlisi o düşünceier karşısında bizim tavrımızdır. Şu anda boyle bır ş.jyin olmadığını, ama olursa boyle bır şeyın yadırganmaması gerektiğinı. millet tarafından da yadırganmayacağır.ı soyledim Soru: AP ortak grubunda erken seçim konusu görüşüldu. Genel Idare Kurulu ve Temsilcıler Meclisir.de de konu görüşüleosk, hükümetınızin ortağı MSP erken seçim önergesine karşı gensoru vermek tehdidinde bulunuyor? Cevap: Sanmıyorum bu çeşit şeylerin ash esası olsun. Partıler ayrı ayn kuruluşlardır. Her partmin iradesını kendi organlan tayin eder. AP grubunda lO.ö saat süren muzakere 53 kişinm konuşmasıyla neticelenmiştır. 67 :1e giden heyetın 53'ü grubun onünde imıbaiarmı söylemişlerdir. Grup herhar.gı bır karar almaya yonelnuş değildir. Temsilciler Meclisi ve Genel İdarf» Kunılu, Başkanlık Divanı bütün bu söylenen şeyleri en iyi şekilde değerlenöirecektir. Şoyle veya böyle bır karera varabilır, AP'nin kurullan. heyetleri. O kendi iradesı içinde olan şeydir. Sanmıyorum buna şu veya bu şekild^ bir karşıhk verilmiş olsun Esasen seçim Millet Meclısinin bil"ceği iştır. Partinin yetkıli kurulu Millet Merlisı grubudur. Dıger kurullar temennı kararı alab:hr ve3a politika çeçevesı vere'tjjir. Millet Meclıst erubu bov Necatı Taşkır. da bır soruya karşılık, «İşçı toplantılarınm Kıbustaki sıyasal gelışmeler ışığında Kıbns sorununa banşç; bir çozumün bulunmasma katkıda bulunabıleceğmi» belirtmış, «Ancak buradaki amacımız, kesınlik le pohtikaya girmemektir.» demiştir. Turk ve Rum işçı temsilcileri arasındaki toplantıyı bir konuşma ile açan Taşkın, «Toplantıdan almacak olumlu sonuçlarm toplumlararası görüşmelerın başarılı bır sonuca ulaşmasma katkıda bulunacağı» görüşünii ılnelemiş, «Karşıhklı çıkarlar için hür ve demokratik sendika hare ketlerı arasında işbirliği kurulması ve güçlendirilmesinm en liflerin yaptfması beklenmekt«önde gelen politikaları oldugudir. nu» açıklamıştır Ciörüşmelerin Bu satışlarla Belediye, meyapılması içın Birleşmıs Milletmur ve ışçılerın maaşlan ıçin bulunan açığı kapatacak ve za ler'ın hıçbir çirişimi olmadığını s^ivieyen Taşkın, «1974 Kasım'm manında maasları ödeyebılecek da vanlan bir karar çerçevesindfl tir. Bu konuda kendısı il e görüş tuğümüz Belediye Başkanı ls gerçekleşen toplantmın siyasal bir amacı olmadığını» tekrarlavan «Arsalanmızı satmaktan mıstır. bizde uzüntü duymaktayız. AnÖte vandan Rum tsçi Sendikala cak elimizde başka olanak oln BirliŞi Genel Sekreter. Yuannu madığı içın istemediğırrtz hal«G'ir'lüklprin cöziimîenerek Turk de bu yola basvurmuş bulunuyo VP Rum isçüeri aras'nda yeniden ruz. Ancak yıne de Hükümetten ı=birlı*i ve do?*lıık kınılabilecegereklı arüayışı bekliyor ve yar gine inandıiını» belirtmis. «Türk dımın vapılacagını ümid ediyoVP Rum işçilermm eskiden oldunım» demiştir. £ıı eibi aynı fabrikada calıjmasıiı «^»lavacak çaba harcanmasını» istemiştir. ]e bir karan kendi ht iradesiyJe hür le alır. Öyle alır veya aksini alır. Bu önümüzdeki günlenn meselesı. bırkaç gün daha sabredin. Sorn: Son günlerdekı Türk Yunan ılişkılerıni nasıl değerlendjrıyorsunuz? Karamanlıs'm Türfcye'de seçınıler olmadan Türk Yunan iüşkilennde bır jnımuşama ve bır anlasma söz konusu olamaz bıçimindeki sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap : Bunu söylemişse kendi gorüşüdür. Onun üzerinde bır yorum yapamam. Yetkim değıl. Turkıye'de hangi hukümet gelse, Türk milletmin kabul edemeyece gı bir takım çözümlen kaoul etmesı suretiyle Yunanistanla olan münasebetierı düzeîtemez. Önem1; olan mesele hukümet değildir, önemli olan mesele mılletin kabul edeb:leceği çözümleri bulup çıkarmaktır. Ve bunun üzennde karşıhklı mutabakat sağlamaktir, banşçı yoldan Yunanistan Başbakanı Karamanlıs'le böyle karşıhklı a\'ak üstunde bır tartışmaya girişmek istemem. Bizi sorumlu tutmak ıçin hiçbır sebep joktur. Türkiye barışçıdır. Banşı bız hiçbır zaman bozmadık. Türkiye ahde vefayı taahhutlerine sadakatı her şeyin üstünde tutan bir ülkedır, Türkiye rahatsızlık çıkaran bır ülke değildir, Türkiye mıllptierarası hukuka nayetkârdır. Bütün btınlar cırra yerdeyken. bizden haşkasınm raha'sız olmasını anlamıyorum. Bunlan da dognı bulmuyorunı. îç politika meselesi için ikı ülke arasındaki münassbetlerı sertleştirmekte de sebep görmüvorum. Yunanistan bizim komşumuzdur. Aramızda onemli ihtıl.iflar varriır. Bunlann barış yo luyla hallıni biz hem hüküniPt programına koymuşuz. hem sabırlı dikkanli gajTefler sarfpfmisı? • Otp vandan AP Trmsilriler Meelısi bugün saat 10'da toplanacaktır. Merkez Bankasmda çalısan 4,500 kişi zam farkını alamıyor Merkez Bankasınm 18 şubesin de çalışan 4 b:n 5 > kısı bu gu C0 ne dek ınaas zam farklannı ala mamıştır. Maaş katsayısmın 12'ye yükseitilmesı sonucu doğan zam farklannı tum kamu personeh nın almasına karşm Merkez Bankasında çalışanların zam farklannı nalâ aiamamaları bü yuk huzursuzluğa yol açmıştır. Merkez Bankasının ozel bir kuruluş j'asası geregi Genel Mu dür Cafer Tayyar Sadıklar'm maaşı Bakanlar Kurulunca sap tanmaktadır. Buna göre, Genel Mudur Cafer Tayyar Sadıklar' ın katsayının 12'ye yükseltılme sıyle meydana gelen maaş zam farkuıın da Bakanlar Kurulunca onaylanması gerekmektedir. (ANKA) VE F A T Baıomuzun 7176 sıcıl sayısır.da kavıth Meslekdaşımız Aıiıkat Mustafa Selahattin BATUR hayata veda etmıştır. Nâş: 19 mart cumartesi jrunu (bugun), ögle namazını muteakıp Kadıköy. Os:nanğa Camnnden alınarak fhrdı i^tira'iatgshı.na tevdı ecii'.ecek'ır. Degerlı arkadaş'.mıza Tanrıdan rahınet, Muhterem 3atur ailesine. yakmlarına ve meslekdaşlarımıza sabırlar dilenz. tSTAVBUL BAROSU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog