Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUftlYCT 19 MARÎ 1977 ABD ve Batıh ülkeler Zaire'deki olaylan görüşüyor • ABO HÜKÜMETİ, KATANGAUURIN ZAIRE NIN ZENGIN BAKIR MADENI YATAKLARI BULUNAN KOLVVEZI BOLGES'Nl BUYl'K ELE GEÇIRMELERININ, ORTA AFRİKADA YOLACABILECEGINE OIKKATI QEKT1 ZAİRE'DE KATANGALI ASKERLER, KOLVVEZi BAKIR MADENi BÖLGESİNİ ELE GEÇİRDİLER Zaire Devlet Baskanı Mobutu KİNŞASA Zaire'nin günev dogıısundakı Kolwezı zengın bakır madenı bolgesı Mobutu vo ne ıtnıne karşı Oıan ve Katanga nın bagımsızlıgım ıs'ejen 6 bın Katangalı askerın elıne geçe'Kpn, ABD Fransa \e Belçısa, Mooum yonetımıru desteklemek amacıv la bu ulkeye vaptıklan sılah jar aırmnı surdurmuşlerdır Bu ara da Zaıre nukumetı jetlcılılerı Kolwezı maden bolgesının Ka tangalılann elıne geçtıgme ilışkm haoerlen jaJanlamışlır Ote yandan Angola yetkılılen run dun Lübnan'da açıkladıkla rına gore, 1415 mart gecesı ul kerun Cabında ejaletınde uç ko yp <;aldıran sılahlı kışıler, ıçlerınde kadın, çocuk ve yaşhlann da bulunduğu 31 sıvıh oldur muş onbeş kışıyı de yaralamışlardır Angola ye'ıulüeri «alaırjun Zaıre topraklarından gelen sı lahh kışılerce yapüdığını ilen surmeıttedırler Angola Llusal Radyosu 31 kıır banın cenaze torenının 15 mart ta >apı)dıgını \e torene bırkaç yuz kovlu ıle «Angola Halk Kur tuıuş Hareketi' temsılcüerınm ve Cabında E\alet Komısenn.n katıldığmı bıldırmektedır Ymc &vnı radyoya gore evalet komı serı Ernesto Evaısto Kınıoa «Ançola Halk Kurtuluş Hareke tı»mn «avunmasız halka saldı ran sıiahlı çetelerle mucaae!p\ı sürdureceğını soylemış \e ha> dutlara vataklık eden ülkelerı uyarmıştır Assocıated Press Ajansının be lırmğme gore 1960 vıllannda Angola ya sıgınan Katangalılar son dort gundur surekn olaraıt Zaıre nın ıç bolgelerıne doğru Uerlerken ulkenın çeşıtli verl° nndf haıîiımet kuvvetleri ı!e GP neral Mobutu vonetımıne karşı çıkanlar arasında çatışmalar baş lamıştır Belçıkalı vetkilıler Katangalıla nn elıne geçen ülke ekonomj'inın bel kemığı olan Kolwezı bakı* madenı bolgesıroJe bulunan 4 b n Belçıkalı gorevlının sağlık durumlannm ıyı olduğunu belırt mışierdır Çeşıth gozlemcıler Zaıre n n başkentı Kınşasa nın 4^0 kılometre sndar yakınma ılerleven Katangahlarn \erlı halka karşı ıvı aavrandıklarını iîade etmış , lerdır I A T > hükumeti, Katangalüar n j B~ Zaıre'nin zengın bakır madenı , yataklan o'an Kol^ezı bolçesmı I ele geçırmelernın Orta Alrıka' • da bu\ruk çatışmalara \ol açaca£ını ılerı suTnuş ve Batı A\ru palı muttefıklerıre Zaıre konu sunj goruşmek ıçm çağrıda bu İjnmuştur ^BD Dışışıeri Bakanlığı soz cusu Federırk Brown \BD run ?aıre dekı dur vmla ılgılı olarai; Batı Avrupalı muttefıklenyle va kın ı<!tışarelerde bulundugunuBu î'ti'arelerın ılk «nnunı Zaıre've Fransa VP Bclçıka'dan ıkı uçak dnlusıı hafıf sılah ;e havan *opu gnnder lmesı olmuş ABD de blr uçak dolusu haber leşme ve ıkmal donaümı gön dermıştır Dışışlerı Bakan'ıeı Kongre'run onayladığı x*m se\ kıyatın da hafta sonunda •vapı' raasını bekledığım kaydetmış ür. Fransa Dışıs'eri Baıcanhgının açıkladjgına go r e Zaırp Fransa dan sıpar ş et'ıgı muhmma *ın se\kıvatını h'zlandırmasm1 ıstemi'tır Bırkaç haftahk bır sure içm de leslımı ongorulmuş olan raıi hımraat onumüzdeki gürlerde te<=. TI edlecektır c Fran's z re nıı 'nJ\^"a<lan Fansa nın Za rp e a^Kerı damş man gonacrdığı \ol mdakı basn haoplprını ı^p ^alan'arrşjardır (Dış Hab*rler Strvnl) PAKİSTAN'DA KANLI OLAYLAR DURULDU, MUHALEFET LİDERLERİNDEN ASGAR HAN TUTUKLANDI • MUHALEFEI, AİGAR HAN IN IUTUKLANMASININ OlK! DA BÜYlrt NUSUNDA PROTESTO EYIEMIERINE YOıAİABIUCEG! KO UYARIDA BülliNDü d» poUsler Ue Paki";*an tTıısal Ittıfakınm nılıtanlan a r asırdo \er ~er ola;lar çısmış ancak ul K«I n dığer kentlennde çatışma ar varaşlamış'ır Bu srada. Pakıstan Clus?l I'tı fa<ınm Me'lajıa \Iuftu Manmud dan sonra ı<u namaralı hden e^ kı bava ku\\etlerı komutanı ma reşal Asgar Han, toplanu %asağı na karşı geld ğı gerekçesıvle La hor da tutuklanmıştır Asga Han bır •oolantıdan son ra araftarlan ıle Lahor da<cı C m , lokantasmda <emPıc verken va\a larmıştır Mahallı hut.jme' As ga Han ı \ akalamava lokanta onane 12 kam\on dolusu polıs gondermıştır Ulusal Ittıfpîv \sgar Han ın *u tUrJannıa&ı k?rşısmaa pan ğp ^a pnmarrjşMr Muhalefet lıderle^'n dpn bın. Asgrar Han ın «Sa\ılan ıp sevııei bır KIŞI oldjğunu \> « hapse arılmasının Pakı«*an da ta imın edılenıveceK kadar bu •UIÎ olaV.ara yol açamlecegnn behrterek <• ~ Asgar Han onlann e mı \a kabüır Bu baVımdan ^ı>=a bır «J r p soura «erbe*t bıra».üaca*ı nı 'ahrnm ed^voruz» aemıştır Ot» andan Cumhurbaşkanı Fazıl Ilahı Ça"durı • mart eeçım * lennden onra oluşan Mıllpt Meclısım ard ıçme torenı ıçın 2* mart ta Marraoadda toplan'r ı çagırmış'ır Genel seçımlerd" Meclıs e «seçılpn muhalefet nvlle' \ekillennm and ıçme roıenını ooykot edeceklen sanılmakta dır Mılletvekırermın and ıçmesın den sonra 200 u\elı Mechs be« iiıhk yenı bır donem ıçın daha Başbaıîanı *eçece'<'ır 7 mart ta lîî sandalye kazanan Pasıs'a.1 Halk Partısının Uden ZuIfiKa' Alı Bu^to'nun bii jroreve \enıden ge nlec»Sı ıtesındır ( a a l Dünyada Bugün Bir Lider Öldü ALi SiRMEN rıaltıncı vurnlm «oplartnd» Bxtlis te hukum surmııv olan Şeref Han ın 1591 vılında Farsca olarafc kalemp aldı<i Mehmet Ernın Bozar«ilan'ın da, \rapçasından çpnrrtığı Şerefnamtnin (lontem 1 aTinları 19"1) 280 savfa«ınrta ?u hilgıleılf karîilası>oni7 Denılir kı *>ultan sulpvman Han tran Seferınc çıktıgı zaman \olda Haleb r usranm ve kisı orada çeçirmistır O sıraria şo\le bır olav nlmus Bır hırsi; l'adisahm Kuşların bile uıerındcn uçamavacaMan VP hıç kim«enın \aklasa>na\a cağı çadınna eınnış ve ne ozel lıiîmetçılrrden ne dc muha fızlardan hıc kımse durmakvzın Padısahın rattijı bohım den muce\her!erle işlenmıs bir kılıç çalmış **abah olup habcr vaMİınca Sadrazam Kuitcm Paşa nın da hulak larına çıdınce, Canpolad Bev e kar«;ı kın bc«lcmeUe olan Rustem Paşa, betızen gorulnvemış olan bu olaMiı varattıp fırsattan lararlanarak sultanın nezdınıle Canpolad Be^ hakkında entrıkalar çeıırme^e başlamış Bunun uzrrlne Sultan ofkclenmiş Canpolad Be^ r çok kıımıs \e kendtsınl hemen ortadan kaldırmak ıstemıs (akat Canpolad Be^ kendı*ınden bes çun mehıl ıMeyerek şovlp derms «Bu kısa *urr ıçıııde hırsızlan getırmevj başaramazsam Sultanm işa rct ettıı.ı butun cezaUra mnstahakım » Dorduncu üiın Can polad Be İMisi7İan calınmj? ışlerpplı Mlıçla hırliktp Sultan Su!c>ınanın rh\anıııa cetırmış.» Sozu edılen (anpolad Be^ uç cun oncç Lubnan'da ol durulen Kemal C anoolad ın atalanndandır Kemal Canpolad Canpolad aileMmn ^iız^il kadar önce, Lubnan a eo^pıı kolundandır Işte bo>lece %uz\nllar bo»u be\lık etmıs feodal so^lu hır ailedrn te!nıekte>tlı Kemal CanpoUd 'iuzvılUr bo\u suren derebe^lık gelenrçi. Durzıler'm liden Kemal Canpo lad ı tutucu bu çızsrne ıtmedî Çobanlıklarnla orunen «vok*ul ko\lu cocuklan'»nın totuculuıpın «crmavenın. çok uluslu »ırketlerin adamı olmaM knla^lıkla se\ınılo kabullcndıklrrı bır dumada Kemal Canpnlad. dor°beM kokpnınc karsın ılericı Mirtse»rr \p antı empenalıst çiıgı^ korıımaM bilrtt I.ubııan da ılerıcı çuçlerın, FKÖ nun Başkanı \aser \rafat Uo hırlıkte tkı otıemll ııdrnnden hırı oldıı Kemal Canpolad I uhnan ıç sa\a«;mdan once tlerıcl ^osıalı^t Partı nın 'onctıci^ı Dunılerın hdprı namu«lu btr ki^ı olarak ad \apmisM tlerıcı sosvalıst partl sava^kan Durn tabanın.ı da\anan Marksızmden rok Nâiırcıhîa «aklasan btr kuruluştu I">J>I iç ^a\a«ında da sıl ıh elcle carpıi mıs olan İlerıcı >>os\alıst Part. ıılkede dm amliîi cozpt mtıen sostal adalfte darah bır duzenın kurulmasını «a \unuıken I ubnan ın emper\alizm ıle sıvomzmr karsı daha aktıf bır tutum ızİPincsmı ıstıior nhstınlılcrın \anmda ver almaktan çekınmn ordu Lubnan fU l**7î ıç *a\a»ının baslima>i^la hıtlıHr K«"THİ Canpolad kcndi Ilerıcı Sos^ alıst Pariısındpn ihTahım Kılf"<lat Ba.şkaniınındakı Nasırcılar Hatrketındpn Corc HaM nın ^onetımlndekı I uhnan Komunıst Partısındpn llusın Ibrahım onderlıçındekı luhnan Komunısl F^lpm Orçutu nrien \bdul mrcıt Fl Rıfaı önderiısındekı Baas Partı«'n'ltn %hmPt Matıp lidcriipindekı Lubnan \rap Ordıı«sundan Imam Muw *^adr tn am Ra dm Vurhe Mıllıvetçı Partısınden nluşan llprirı Ophenın rtasına jectı Sunvc nın empemlızınin rıkarlarına T3ra^an »e macr ran <Bu\uk *urı\c» dıiM'iırirn ka\n^klanan tırısımi olma «a^dı Krin.il Canpolad lidrrlijındekı llerırı C^phe ılf \a«P r Nrafat (tııclcrliKin lekı Fılıstın Or;utlm hıının I ubnan da din asrılıcını tanımavdiı pmper'alızme Kirsı «os^alıst ı l z e n e ^onplmıs hır \onetim kıınrıus olacaklardı Kpmal (anpolad daha Sam ın l.ubnan'a mudahalrsinın sı>7 kmıusu p<lılmedıçı Hafız E*art ın llprld Cenncnın drst?«ı olar^k sonılducu sıralarda Sıırivp mudahalpsı trhlıke^ıni se7mıs bunı karsın onlemlcr aramış ama ıılu«laıara«ı \P \raplar Içı konfonktunın rl\erı«i7İi!n vuznndpn başarı kT zanamamışti. Sorhr mudahalrsindcn vinrı da «a\aşimı hırakroavan Canpolad Cumlıurba<ikanli8i seçımmdr din avmınına karjı olan ılımh Hıri<îtİTan adarı Rarmnnd Edtle «i de oV^ttklr miştı (anpolad Lubnan ın varınlan ıçın ıımııt olan vnnetırl lerden bıri nlarak orçutunun raralannı sarmsk ıılkpsının ÜK radı^1 kaMpları çıdermek uın^acasi kavıplan onlpinpk ıçın cahstieı bır sıraria uç çun oncp Ptnppnalizm vhnnızm vp »erlı ısbırlıkcılcrı tarafınrian oldııruldu Tum d'in^a 'urt»" ^erlerını ılprmlerınl drirımcılerını ıımntine ho«an brt olat ile birlıktr Luhnan onemlı tarlhı lidpr'rrındpn hlnııı kavbpt ti 4ma l uhnan da PmpprvaliTinf (tpnriligp »p m m u n n f kar Si "iaıaşımın Canpolad ile sona prcceçıni «ananlar bımıV Wr vanılpTa duştuklerini zamsınla O " mart \ lan genel seçımlerden bu vana gerış pote=to ey!»mlennp sann» olan Pakıstan da, h.anh olav'arır d ;auğu bılaırılmeıctedır \Iuha kurvetlı olduğu Karaçı Lübnan'ın bazı bölgelerinde hıristiyanlar evlerini terkediyorlar BETBCT Lübnan Ilerıcı Sos alıst Par tlsı lıden Kemal Canpolat'ın ölun^uş e sonuç lanan suıkast olaymm tum uUece ;arattıpı gergmlık surerken «Arao Fanş Gucu» adı aı tında ulkede gorev vapan Sunye askerlennöen 4 bın kişilik blr kmvet jraı çatıç.maiann baş larnasuu onlemek ıçm Canpolat m ko^oı Muh tara ve çevrestaae roevzüenmıştir Canpolat ın oldurulmesırden sonra Hın1» tnanlara karsı mısıllemeve gınşen Dıırzıierın 68 Kişıyı oldurmelerı uzenre Muhtara çeuesır dekı Hırıshjan koylüler e\lennı terkederpk u zak bolgelere gıtmeje baçlamışlard r Ş'md'p kadar 500 aen fazla Hlrıstıyan bolg^den a r 1 mıştır Bu arada Bevmt'un MuslUman ke«i mınde dükkânlar Te lçyerlerı dun d« kapaıı kalnuştır Ote \andan Lınja HaİK Kongresı Başkanı \lbav Miıammer Kaddafı Canpolat m oglj Ve lıd Canoo.at a gonderdığı baçsağliîı telgraiın da babasm n Fılıstın ' e Arap topraklarını ış Eal altmda tutan du«mana karşı mucadele \emekten a^z kalan R°rırı ip façıst gu^le'' tara fnoan olduruldÜLunu D'ldırnı<;tır Bu arada Canpo'at'in cenaze torenındPn «oiTa dU7enienen bir torendp oğlu \ Plid Caı rr>la* ulkedekı Durzı topljlugunun lıderhgmo «eç Imışt.r \enl Dürzı Iıoerı 27 yaşmdadır (Dış Haberler 5»r\1«l) hrall Ba$bakam !zak Rahın Carterin «ozlen «aşırtıcı \r »erıcı IHerl laser \rafat ^(arler bıınalımırmı (an damrin» parnıak bastı ' Carter'in Filistinlilere ilişkin sözlerini Araplar olumlu, İsrail tepkiyle karşıladı K\HlRt APn Başkanı Jımmv Carter in oncesı gun Or tadoğu konusunda raptıjrı konuş raada :lk KPZ Fılistm sorununa değınmesı ve Fılıstm halkınn bır yıırda kavuşması gprektığır.ı belırtmesı Arap ülkelerı \» FKÖ Hderlerı tarafınaan olumlj karşı lanırken, Israıl'de endışe \arat mıştır FKO lidprı Yaser Arafat Filı>! tın Ulusal MecUsının toplan makta olduğu Kan.redP \at>tıgı açıklamada Cart^r'uı konusması m olumlu buldugunu so^le^ı^ş ve «Carter bovlece Ortadogu bu nalımınm can riamanna parmak basmıştır» derruştır Carter m bu konu^masının Fılıstın halkı n n vasal haklarına kavuşması yolunda onemlı bır adım oldagu nu soyle\en Arafat «Bay Car ter'e mannorum Bans komı^un da kendısıne vardımoı olacagim > şeklınde konuşmuştur Arafat Fı lıstın halla jasal haklarına ka vuşmadıkça banşın perçekleşme yeceğını de jmelemıştır Bu arada Pılıstın Ulusal Meclt si sozcusü de Carter ın sozlerını olumlu karşıladıklannı sımdı bunun pratığe geçTie«ı gerektığı nı belirtmıştır b r yurda kamşması konusurda < "sczlerınden donme\ ecegını bıldırmıştır Ote vandan Fıli" n Vlusal MÎC h«!i nde bır konuşma japan FKÖ lıden Yaser Arafat orgütünun. «tum F L«"ın *opraıU'«ndcı dp mokratık ve ıa ık b r Fıiısr n devletı kurjl'na^ı» amarından \azgeçmevpcpğım açiıvlamıştır Surgunde bır Fıhs*ın hukume'l kurulması gomşünü de benımse n'paığıri b°lırten Arafat TCÖ nuı Mı^ır Sjne ^e Smıdı Ara b'stanH ı Şıtılerını geliştırmesı nı. t r d a n l e de nışküerırı norma le dondurmesmı ıstemiştır (Dış Haljfrîrr HiNDiSTAN'DA KAR1ŞIKLIK ÇIKAN 8 SEÇiM BOLGESiNDE OY VERME iŞLEMi BUGUN YEMiLENiYOR TENt DELH1 Hındlstan Yük *ek Seçım Kurulu genel seçım ler îirasında kanşıklıklara ie duzensızlıklere sahne olan 8 se çım bolgesmde oy verme ışlemt nın venılenmesını kararlaştırmış tır Yemden oj venlecek olan evale* er arasında seçmen savı «ının en vuksek olduğu bıhnen B;har ve Batı Bengal evaletien de bulunmaktadır Bu eyaletler de seçımler sırasında çıkan ola' la.rda B kışı oldürülmüştu Seçım kurulunur açıklamasın da tekrarlanacak seçimlerın bu gun vapılacagı belirtılmıştır Hındıstan "seçımlennde ozpll'k le muhalefettekı «Janata» Part1^ \olsuzluk »apıldığı \olunda ıddw la ortava atmış ve seçımlerm jenılenmesını ı^temıst' 'a a ) îspanya'da genis kapsamlı ilk genel af kararnamesinin yürürlüğe girdiğî bildiriliyor ABD Vietnam göruşmeleri Hanoi'de başladı HANOt, (ANKAnP\) Bır lesık AmeriKa ile Vietnam arasındakı ıkılı gomşmeler Vietnam ın başkentı Hanoı'de başlamış tır M\DR!D Madriddelfi r^mı bır kavnak dunkü Rp« ıri Ga7Ptede ülkede genel af ılanına .lı^km bı kararname '•ajımlandıgını vp vururluge gırdığını bıldırmıştır A\*nı kavn?k Başbak?nlıkça \a\ımjauan Kraliık K? ramamesının «ıvası suçlarla bırliKtr olume vol açan suçları da ıceraıgını belırtmıştır Resmı Gazetedp va\ımîanan af kararı ıç sa\aştan bu j'ana r.>panya'da ılân edüen ılk gcı el af karan olmaktadır Bıl.tıdlgı gıb' geçen 11 martta sıvası tutuklularm af edılecegı açıklanmış takar ölume vol açan suçların da bu af kapsamuıs snnp prmeveceçı vavımlanan bildınden kesınhkle anlaşılmamıştı Muhalefe* dün gece Pp«mı Gazetedp \a\nmlanan ka raTiamede yer alan hukumete verılen «genel ımtıvaznla'tfTirmrı ıyırnser b r şekılde %orumlavarak ou tsnmın çok genış bır anlamı bulundugunu belırtnıştır Muhalefetın \T>nımu dofnıvsa lVl'sı Bask mülnetçısı olınak ıızere 200 "•\ası hukumlü «prbest bırakılacaktır Kukumla erden 2 1 < kadan olumle sonuçlanan sıjası suçlardan hapıste bulun maktadır. (a a ) FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI SCHEEL, HITLER'IN YARDIMCISI HESS'IN SERBEST BIRAKILMASI IÇIN GIRIŞIMDE BULUNACAK BON\ Batı Mmarıya Cum hurbaşkanı Ualter Scheel ın Hı* ler m eskı vardımcısı Batı Ber.m dek: \sken Soandau Ceza'\.n de kalan son Nazı savaş şuçıusu olan Rudolf Hess'm seroest bı rakılmasım saglamas ıçın gırı ş mde bulunmaja hasır cldagu nu açıklamıştır Dun va\ınlanan Cumhurbaşkan Hgı b.ldınsıne gore Cumhurbaş kanlıgı ışler.\le gorevlı Devle* Bakanı Pau! Frank «2 yasındakı oabası Hess m serrjes* bıraJalma «ı ıçın çaba harcamakta olan Wolf Ruedıger Hess ıle bır goruş me vapmıştır Bılındıfı gıbı Spandau Gezae\ı dort ışgal kuv\etının ABD Fran sa Ingıltere ve Sovvetler Bırllgı ortak yonetımındecur Bu dort ulkeden sadece Sov\etler BırlıJHess ın salıverılmesıne karşı çıkmaktadır Paul FraiK Hess ır oâluna Cumnurbaşkanı Scheel ın «Eskı den olduğu gıbı şımdı de cıddî bır şekılde hasta olan Rudolf Hess'ın ınsam duşünceİPrle ser besf bırakılması ıçın nuiuzunu kullanmava hazır olduğunu» belırtmıştır faa) RABIN1H EHDI5EİI italya'da 10 milyon işçi greve başladı ROMA İtalya'da mılvonlar ca ışçı hukiimetın ucretlennı kısma karannı ve ışsızhğı pro testo amacrjla gTeve başlamış ti' Ülkedekl uç büvuk konfea" rasyon vaklaşık 10 milyon ışçı nın grevde olduğunu bıldırmıŞ tır Günev Italya ıle M'lano Sana vı bolgesındekı butun ışçıler greve katılırken başkent Roma da ışçıler tcrolanma yasagı uzerıne hukumet vetıkhlerıı, le suden askerı vardım almayı red dar grevı ertelemışlerdır Grer baz1 bolgelerde 4 "taat surmuş Sardunya ve otekı bazı bolgelerde ıse 24 saat uzatılmış •ır Carter ın konu=rnası t ise tepkı ve endışe yaratmıştır Izak Rabm, Çm Hındı sa\aşının sona erme tsraıl Başbakanı \BT) Başkanı'mn konuşmasında sındsn bu \ana \apılan ılk res rrn goruşme olan bu toplantıla Fılıstın halkının bır vatana ka nn gunderrundcKt en onemb mad t vuşması gerek'ığı volundaki soz denm sa\aş sırasında kaybolmuş lermı «şaşırtıcı ve endışe verıcı» 2 500 Amenkan askennın akıbetı ' olduğunu one sürmuştur Fılıstın olduğu belırtılmektedır lılenn bır yurda ka\oışmasıru 1"raıl ın de ıstedıfım ıddıa eden Gorusmelenn «gerçekçı» bır Rabin, ancak bu jnrrdun Ürdtin hava ıçınde devarn ettıgı bıldı olma«n gerektlğınl soylemıs ve nlmekted^r «Başkan Carter'in konuşrrasmBırleşık Amerıka Vietnam ia da bunu belırtmesını ı«terdık» •raşta. kaynolan Amerıkalılar hak demıştır kında bılgı \ermedıkçe bu ulBu arada Isra'l'n Washıngton keyı tanımayaeagını ve Vıetnam Buyukelçısı Sımsa Dınıtz, Car ın Bırleşmış Mılletlere aimması ter ın sozlenyle ılgılı açıklama ıs nı veto edeceğını bıldırmıştı Vı 'emıştır Bır elçılı< sozcusa. etnamhlar ı ^ Pans anlaşması ABD nın Fılıstın konusundakı tu •uyarınca, Amenka'nm savaş sıra rumunda herhangı bıx aeğısıkl'K sında harabolan bu ulkeıın ve bulunmadığı yolunda Israıl e gu nıden mşası ıçın \aad ettığı yarvence venldığım one surmuştur djmı yapmasında cbretmektedır ler I Ancak Carte' Fılistm halkıntn Sayın MeydanLarausse abonelerine • EK dlt bedelîerini bankalar aracılığı île göndermış bulunan abonelenmızın adresleri bclli olmadığından, EK cdtlenm postala>abılmemız ıçm, açık adreslenni bıldırtnclennı, • Meydan Larousse kolel.sı>onu sahıplerinia ellerındekı bılgı anıtınm guncellık ve canlılığını korumak uzcrc EK cıltlerını en kısa zaraanda almalarını onemle duyururuz. El Salvador'dan sonra Guatemala da Amerikan askeri yardımını reddediyor Washıngton hakları pol'tısalan uze nnde \argı açıklam^va de\am ettığı sıirece Guatemala aa ABD fıne hukumet vetkıLlernle su aedecegmı açıklamıştır Guatemala nın açıklamaşı Was hıngton un askerı \ardımı m^an ! aklanna sajgı gostsrılmesı ko suluna baglama çabaîan karşısmda Lâtm Amerıka da gıttıkçe \ayılan Brezılvamn onculuh et tı£ı \e son olarak oncekı gun El Salvadorun açıkladığı \menkan \ardımırı kabul etıneme karan nın deiamı olmuştur El Salvador \e Guatemala A rıpr.ka nın çabalarını kenoı ıçıs ]pnne mudahaıe kabul en klennı i>'lırtmışlerdar BaşKdiı Carter m Amenkamn aış Tışkılennm sıva sal ılkeler \anında manevı ıİKelere de davandıniacrğını açıklarnasından sonra Uruguaj Arıan un ve Brezılva da Amenkan as kerı vardımını kabui etoııyeceklennı açıklamışlardır Bır zamanlar W ashıngton un tat.n Amenka Kıtasında pn \a kın muttefıkı olan Brs'i • a ABD ılp arasındakı *a\unma paktırn da son vemııs'ir Ltuatemala DiMşlrrı BaUanlığı nun acıkıadı*ı ^ert bır notavU 4merıkan jarr! rnnı reddetrmş tır M EV L iT D=grrh aloa^, va'iıgımız suvan VEFATLAR İÇİN nocalar ve dua aanlardajı muıe$ekkll cenaza merasırn Mubunu Dır '*lefonıa emnrnzdedu Gazoce Uaru T« umum muamslit icın »yn oır ücret alınmaı. Cenaze ıjlenru t$let> memlz deruöte eder acı S lenruz) o M. Emin Timurkaynak'ın olurrunun uçuncu \ ılına rastla an 19 Mart 1977 Cu martesı eunu 'bugun> ıkın dı ramazınaan sonra Mal tepe Camısmde azız ruhuna rne\lud Orunacak'ir \T7\ı edenler n eşrıflerı n ca olun'ir f Ş t \e ÇOCUKHR1 Cumnurı>e* 2631 GOREVi BAŞINDA ŞEHiT OLAN DEGERLi VARLIGIMIZ Abdurrahman (Yaşar) Kurul'u KAYBETMtŞ OL\IANIN \'ERDtĞÎ ACIDA BİZt YALNIZ BIEAKMAYAN B * Ş T \ ÎCÎŞLEEI BAKANI EMNIYET GENEL MÜDURÜ, ISTANBUL VALİSt, EMNİYET MÜDÜRU, B4KTRKOY EMNIYTT AMIRt TÜM EMNIYET TEŞKÎLATI DEĞERLt B^SIN MENSUPLARI, BAKIRKÖY PARSELLER BAGCILAR HATTI MtNÎBÜS SOFÖRLERÎ \^E AKRAB^ ILE DOSTLARIMIZA TEŞEKKUR EDEPIZ Gazetecîlik ve Neşriyat Ltd. Şti. Sultanmektebı Sok 23 25, Cağaloglu İ&tanbul Tci 27 93 10 Meydan ISlAH 1 t l : 4D bt U <7 » M AiLESi (Cumlıunyet 263O : Bütün musuneıeıer ait olmak uzer« nırt içl re yurt dışından vurda cenaze naklı vapılır GUmın >I«T *»a.tinde emn nırdeiır I (Cumhurne622) ORTOPED1 VX TRAVMATOLOIÎ MITEH4SSIS1 'Kırık kemık \e maf'sal Ostnanhev Halaskarga?! Cad 279 1 Sçdpf Apt • • 47 47 Q3 TELLFOV 7î qi Hi f Dr. AZIZ ÇÖL (Manajans "84) 2623
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog