Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

KITLE VE EN AZ GEÇIM INDIRIMI malî yılı bütçesinin gTJrüşüImesinder'. bu yana, yani geçen yılm ocak ayından bu yana, yaklasık bir Jilı aşkın süredir tartışılan bir konu var: En az geçim ındirimi. Konu önce Cephe Hükümeti taraîından 1976 büıçesı sırasınria geçen yıl ortaya atıldı. Memurlara uygulanacak katsayı tartışmalarırun en harareth günlerınde Cepne Hükümeti katsayı artışma karşı çıkarken ve geçen yıl katsayıyı t9j'da bırakırken, tutunduğu dal en az geçim indirimi ile Ugıli gorüşüydü. Gerek bütçenin sunuş konuşmasında, gerekse değişık elejjtırılere verciigı yanıtlarda hem Başbakan Süleyman Demirel, hem de Maliye Bakam Yılrnaz Erger.ekon «katsayıyı arttırmak yerine en az geçim ındiriminı yeniden düzenleyecek bir tasarı.dan söz etmekte ve bunun «derhal Meclislsre sevkedüeceğini» açıkiamaktaydıiar. En az geçim indirimi tasarısı yasaiaşacak, böylece memurlar katsayının sabit bırakılmasından dolayı herhangi bir zarara uğramayacaklardı: .\e var ki, Cephe Hükümeti aradan bir yılı aşkm süre geçtiği halde, verdiği sözıi yeriue getirmedı. Tasarıyı çıkarmadı. Kaldı ki, tasarı yasalassa ö:le memurlara ne getirebilirdi?.. Cephe Hükümetinin tasansı yanında, konu böylece gündeme gelirken, iki aj'rı girişim daha görüldü. Bunlardan ilki CHP'nin aynı konuda hazırladığı yasa önerisidir. İkincisı ise, MSPmn hazırladığı önerıdir. MSP sanki hükümette değildir. Hükümetin hazırladığı tasaxıyla ilgisi yokcur sanki hiç. MSP'nin, bu davranışı hükümet içmdeki tutarsızlıkların bir başka örneğidir gerçekte. NEDIR EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ! Konuyla ılgılı olarak şu anda Meclisın gündemınde Oır tasarı, iju tekhf bulunmaktadır. Buraaa her üç girişim de ayrı ayrı incelenecek ve amaçları ortaya konulmaya çaıışılacaktır. Ancak, aaha önce kavramın tanımını ve bugiinku uyguıamasını belıriemes gerekmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi yasasımn 31. maddesinde yer alan en az geçim indirimi «vergi yukümlülerırun yaşaması içın zorunlu fîzyolojık ve kültürel ihtiyaçlarmı karşüamayı» amaçlamakta ve bu nedenie «ıhtiyaçiarın» sağlanması açısından yasalarla belirlenen miktarların vergıden or.ğışık utuimasını ongörmektedir. Ne var kı. kışuerın «fizyolojık ve kültürel ihtiyaçlarının. gerek nıtelığı, gerekse nicelığı günün esonomık ioşuliiirından çok, sıyasal ıktidarlann bu konudaki anlayışlarma bağlı bulurımaktadır. Siyasal iktiaarların en az geçim indırırr.im bir yandan vergı adaisti. iie bagdaştırmak istemeleri, diğer yandan vergı uışı kalacak mıktarın ve bu mıktarın kimlere uy:ıaanacagı yonundekı yakıaşmaları, konuyu siyasal propagaııda aracına dbnüştürmektedır. Talçın DOĞAN 4AHA JtlJU MC'nİn tasansı çalışanlara birşey getirmiyor TABLO 1950de Geçim İndirimi Günlük BEKAR ÇOCUKSUZ E V L t 12 ÇOCUKLU EVLt 34 ÇOCUKLU EVLÎ 4 D E N FAZLA ÇOCUKLU 1.50 2,50 3 3.50 4. FiYAT ARTIJURINA GORE HESAPLANDIĞINDA, ÖRNEĞİN; 1968'iN 3600 LiRASI; BU6LN 1040 LİRADIR. 1968'DE 3600 LiRAYLA KARŞILANAN İHTİYAÇLAR iÇıN BUGÜN 12.500 liRA GEREK MC'NİN TASARISINA GÖRE, EVLı VE BiR ÇOCUKLU BiR MEMURUN AYUGİNIN 510 LiRASI VERGiDEN MUAFIIR; BU PARAYLA MEMUR. «FİZYOLOJİK VE KÜlTİiREl İHTİYAÇLAR! >NI KARJILAYACAKIIR. • MC'NİN TASARISI; TÜCCAR, ESNAF VE SANAYiCiNiN DE EN AZ GEÇıM iNOiRiMiNDEN YARARLANMASINI ÖNGÖRÜYOR; BÖYLECE VERGİ KAÇIRANLARIN B*R BÖLÜMJ DAHA ÖObLLENDiRiLMii OLACAK TABLO II 1957'de Geçim tndiriml Günlük 2.25 3.75 430 5.25 6. Ayhk 67.50 112.50 135. 157 M 180. BEKAR ÇOCüKSUZ EVLt BİR ÇOCUKLU EVLÎ İKİ ÇOCUKLU EVLİ 1%4'de Geçim t ndirimi Gönlük 3. 5. 6. 7 Aylık 90. 150. 210. 1966da Geçim îndiriml Giinlük 5. 8. Ayhk 45.75. 90. 105. 120. Aylık 150. 240 300. 360. ıso 10. 12. rinin yeniden düzenlenmesi ve buna ilişkin vergi reformu getirilmesidır. Şu anda Meclıslerin gündeminde ikinci yol yana bırakılmış. geçim indirimi miktarlannın tınknası yeğ tutulmuştur. Şimdi bu tasanları tek inceleyelim. bir b:r art;ek ilgilidır. Cephe tasarısına göre. en az geçim indirimi ile özel indirim oranlannm kademeli yükseltilmesi öngörülmektedir. MC Hükümetinin tasansı 1977den ıeğer yürürlüğe girerse', 19S0 yılına değin kademeli gerçekleşme (Tablo IH)'de görülmektedir. MC HükUmeönin tasansı ayrıca, özel indirımde de yine kaderaelı bir artış öngörmektedır. Yürürlükteki maddeye göre halen 5 lira olan özel indirim, tasarı yasalaşrığı zaman 197J'de 6^5'e, 1978'de 7.50 liraya. 1979 da 8.75 liraya ve 1980'de de 10 liraya yükselmektedir. BCylece Cephe Hükümeti tasansı 4 yılda kademeli olarak tüm verjri yükümlüierine en az geçim indirimi miktarlannı CEPHE HÜKÜMETİ TASARISI Maüye Bakanlığı taraf.ndan hazırlanarak 3 haziran 1976 tarihinde meclislere gönderilen Cephe Hükümeti tasansının ilk ve en önemli yanı, geçim indirimini yeniden tüm gelır vergisi yükümlüierine uygulamak istemesidir. Oysa. başia değinildigi gibi, tasan «memurlara «aglanacak katsayı artışının yerine. getirilmek isîenmiş ve 'Tablo IV\ MC tasansının yasalaşması halinde vergı dışı kalacak miktarları göstermektedir. Görüldüğü gibi gerçekte sağlanan vergi azabşları gülünç rakamlardır. Yılda ortalama yuzöe 20 dolayındaki fiyat artışı bugünden 1980 yıluıda evli ıkı çocuklu bir kişiye sağlanan 1080 lırayı 2 0 liraya O düşürmektedir. O halde, tasarı daha yürürlüge girmeden amacmdan sapmış bulunmaktadır. CHP TEKIİFİ Hükümetin tasansı karşısır.da CKP de bir kanun teklifi hazırlamıştır. Sadullah Usumi ve Kenan Durukan tarafmdan hazırlanan tekli* son derece önemli iki yenilik getirmektedir. BLÇUSU NE OLACAK! Üzerinde en çok tartışılan noktalardan biri en az geçim indırimini belirlerkeu hangi ekouomık ;öitergelerin öiçüt olarak almacağıdır. Bir diğerı ıse, ındirimin tum vergi yükümlüierine mi, yoksa vergı yükümlülen arasında beürli bir kineye mi uyguianacağı tartışmasıdır. Işte, bu ıkı ana p.okta hükümet tasarısı ile MSP ve CHP tekliflen ırasındaki farkı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, tergı adaletı sorununa da bir ölçüde partilerin yaklaşımını sergilemede ıpuçları vermektedır. îünkü indırim oyle bir miktarda yapılmalı. kişiierin ve ailelerm «ihtiyaçlan. iç:n öyle bir mikar vergıaen Guşüime.ıcur kı. \ergı yakümlulen iüşülen miktarların karşılıgında «ihtiyaçlannı. *arşılayabiisınler. Tanışmanın odak noktası buradadır. ;EÇIM INDIRİMININ GElJJİMt 1950 yıhr.da gelir vergisi yasasıyla birhkte e:ı iz geçim ıadırımi de bemmsenmış, ancak mıkarların düşük tutulması ve Iıyatlardakı sürekli ırtışlar «ıhtiyaçları» karşılamada yetersiz kalmışır. 1930'den bu yana dört kez değişiklığe ugramış 3ian en az geçim indirimi miktarlan, (Iı ve ül> vomaralı tablolarda gorülmektedır. Ülkemizde halen yürürlukte olan 1966 yılı iniirım miktarları ıTablo II) son olarak 1968 yılınia 980 sayılı yasayla düzenlenmiş ve iki çeşit ınürım uygulanmaya başlanmıştır. En az geçim ndirimi yanında, bir de «özel indirını» kavramı ;etirilm:ş ve sadece ücretlilere uygulanmak ama•ıyla ek mikıarların vergiden düşülmesi kararastınlmıştîr. .En az geçim indirimı yanında üc'etlerin vergilendirilmesınde özel ındirım uygulannası, modern vergi kuranılarında yer alan ayrım lkesinın sonucudur. Kâr ve irat gibi ücret dıiinda kazanç elde eden yükümlülerin bazı gidereri indirmelerme yasalar olanak tanımışür. Ayıca, bu yükümlü gruplannın geniş ölçüde vergi caçırmaları söz konusudur. Oysa, ücretlilerin ver:ileri ödendiğı anda kesilmektedır. ıMustafa Öz•ürek, En Az Geçim İndirimi Tasansı, Cumhun:et, Haziran 1976 ı. Özel indirimle ücretliler için 'n az geçim indirimi miktarlanna günde 5, ayda 50, yılda 1800 lira eklenmesi ve bunun vergi dışı Lalması ilkesi benimsenmiştir. CHP'nin önerisine göre, en az geçim indirimi günde 60 liraya çıkarılıyor, böylece ayda 1800 lira, yani asgari ücret vergi dışı kalmış oluyor yitırmektedir. Oysa indirim miktarlan, gerçekten «ihtiyaçların karşılanmasını. öngörüyorsa artan flyatlarla arasında belli bir koşutluğv.n saglanması gerekmektedir. Bu da geçim endekslerine uygunluğun sağlanmasıyla olasıdır. Geçım endekslerine uyarlanması aslında en idealdır. Eger bu uyarlama elvermiyorsa, o zaman en azmdan fiyat artışlarına karşı bir dınamizm kazandıncı yöntem getirilmelidir ki. bu da asgari ücret oimaktad:r günümüzde. Bu açıdan Usumi Durukan tasansı CHP açısından gerçekçi bir nitelik göstermektedir. Çünkü. asgari ücret her iki yılda bir yemden belırlenmektedir. Dolayısıyla en az geçım mdinmınî asgari ücret düzeyine vükseltmek sadece miktar arttırmasıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda ır.dınm kavramına fiyatlar karşısında bir esneklik, bir dinamizm kazandıracaktır. Şimdiki uygulamada indirim rruktarlan için 193 sayılı gelir vergisi yasasmın ilgilı maddesınde her sefer değisiklık yapmak gerekmekte ve yenı bîr tasarı hazırlamak zorunlu olmaktaclır. Oysa, Usumi Durukan tasansmda buna gerek kalmayacak, indirim miktarları asgari ücretle birlikte her iki yılda bir kendiliginden artacaktır. Asgari ücret bugün 1800 liradır. Vergıîer ve sigorta priminden sonra ele geçen net miktar 1284 lira olmaktadır. Kesintileruı 292.50 lirası pelir vergisi kesintisidir. İndirim asgari ücret düzeyine yükseltildiğinde 292 liralık gelir vergisi odenmeyecek ve dolayısıyla gelırde bu ölçüde net artış sağlanmış olacaktır. MSP TEKLİn MSP hükümette olmasına rağmen, hükümetin garabetine bir yenisinı daha eklemış ve kendisi bir teklif hazırlamıştır. Yapıian açıklamalara göre, konu meclislerde görüşülürken, hükümet tasarısına karşı çıkacaktır. Tıpkı katsayıda oldugu i'JTtİNÇ SONUÇUR CHP teklifinin ikinci yeniliği; indirimin, tüm vergi yükümlüleri yerine sadece ücretlilere uygulanmasıdır gibi. MSP'nin teklifi de CHP tasansına benzemektedir. MSP de en az geç'.m irıdıriminı asgari ücret düzeyine getirmek istemektedir. Ama CHP önerisıyle, MSP önerisı iki nokıada aynlmaKtadır. Bu farklardan biri uygulamanın kapsamına ılişkindir. CHP indirimi sadece ücretliler ıçın isterken, MSP kapsamı genişletmekte sanayıcinin de, tüccarın da, serbest meslek erbabının da aynı haklardan yararlanmasmı onermektedır. Aslmda, şımdiye değm uygulama hep bu yönöe olmuş ve tüm vergi >ükümlüleri indirimden yararlanmıştır. Oysa, vergilerı en çok kimin verdıği ortadadır. Kaynakta vergisi kesilenler ücretlilerdir. Diger vergı yükümlüien. ücretlerinm dışmaaki vergı yükümlülerinin bildirün yoluyla vergi vermeleri kaçakçılığı kolaylaştıran bir öge olmaktadjr. Zaten vermesi gereken vergıyi ödemeyen bir idtleyi indirim yoluyla bir kez daha belirli ölçülerde vergi dışı bırakmak vergı adaletme ters düşen bir uygulama olmaktadır. DIĞÎR FAfffiUft Rakamlar yorumlandığında ortaya gülünç soıuçlar çıkmakcadır. Örnegin iki çocuklu evli bir nemur ayda 360 lira geçim indiriminden yararanmaktadır. Meraar, jani ücretlı olduğu için ayia 150 lira da özel indirimden yararlanmakta, doayısıyla toplam 510 lira ile «geçimini sağlaması» stenmektedır. Çünkü, amaç, 'fizyolojik ve külürel ihtiyaçların karşılanmasıdır»: 510 lira ile ivH ve bir çocuklu memur bu «ihtiyaçlarmı. karr ;ıla> acaktır! 0nun için bu miktardan vergi alınnamaktadır. İYAT ARTIŞURI En az geçim indiriminin ve özel indirimin kişinin fizyolojik varlığını sürdürme. ilkesi ıİ9 ıiçbir bağlantısı olmadığı açıkça ortadadır. Eger ııyasal iktidarlar «kişilerin fizyolojik varhklarım ürdüımeleri ve kültürel ihüyaçlarını karşılamaarına» vergi almayarak katkıda bulunmak isti•orsa ve bunda içten davranması söz konusu ise, ) zaman geçim indirimi tutarlarının her yılki fiat artışlanyla, daha doğrusu «geçinme endeksleiyie. karşılaştırarak buna göre yeniden düzenlenesi gerekirdi. En az geçim indirimi miktarları daha somut ıale getirilmek istenirse, fiyat artışlanyla sözü dilen karşüaştırmayı hesaplamak gerekir. 196!s yıında tüm vergi yükümlüierine sağlanan geçim ndirimi bir çocuklu evli için yıllık 3600 liradır. Icaret Bakardıgı Konjonktür ve Yayın Müdürlü;ünce düzenlenen toptan eşya fiyatları endeksi 963 = 100 itibariyle. 1968 yılında 127.3"e yükselmiş, 977 ocak itibariyle de 440.7 olmnştur. Aynı endeksten yararlanarak 1968 = 100 kabul dilir ve buna göre iıesap yapılırsa, 1977'deki arış puanı 346 olarak bulunur. Başka bîr deyişle, 968'den 1977 ocak ayma değin fiyatlar yüzde 355 ırtmıştır. Peki 1968'den 1977'ye bu fiyat artışları onucu 3600 lira ne olmuştur? Endekslere göre ıesaplandığında 1968 yılının 3600 lirası bugün salece 1040 liradır. Ya da bir başka deyişle 1968 nlmdaki 3600 lira ile karşılanacagı düşünülen «ihiyaçlan» bugün ancak 12 bin 456 lira ile karşılanak mümkündür. Bu durumda en az geçim indi•iminin anlar.ısıziığı olanca açıklığıyla ortaya çıknaktadır. Buraya dek yapıian açıklamalar gerçekte bir inemli savı ortadan kaldırmaktadır. En az geçim ndirimi siyasal iktidarların öne sürdüğü gibi :vergi adaletini. sağlamakla uzaktan yakından ilrili değildir. O sadece bir savdır. O kadar. Siyasal ktidarlann halka hoş görünme yönter.:lerinden siridir. Bu dunımda iki yol yardır. İlki, indirim mikarlarmı yükseltmektir. İkincisi ise, daha köklü fe gerçekçi olan yoldur ki, gelir vergisı larifele Fiyatların sürekli artışı gözönünde tutulduğunda; geçim indiriminin de sabit kalmaması, bunun yerine fiyat artışlarına göre ayarlanır bir nitelik taşıması gerekiyor ET KUYRUKLARINDA BİTMEYEN ÇİLE... (Fotograî: Erdogan KÖSEOĞLD) Uygulama kapsamı dışmda CHP önerisiyle MSP öneriit arasında bir diğer fark öngbrülen artışlarla ilgilidir. MSP de asgari ücret düîeyine yükseltılmesmi öngörmektedır. Ancak, CHPden farklı olarak vergı yükümlüsünün eşıne ve çocuğuna da ek olanak saglamaktadır. CKP tasansı indirimi eşi ve çocuğu ıçın değil, sadece vergi yükümlüsü için öngörmektedir. MSP 5 lira olan günlük indirimi bekârlar için 60 liraya «asgari ücret> yükseltmekte, ayrıca eşine günde 30 lira. çocuğa günde 15 lira vermektedır. Dolaj'isıyla evli ve bir çocuklu bir kişir.in kendisi ayda 1800 lira, eşi ayda 900 lira. çocuğu ayaa 450 lira olmak üzere toplam 3150 lirası en az geçım indirimi kapsamına girmekte ve 3150 lira vergi dışı kalmaktadır. Örneğin, aylık Ucreti 4500 lira olan evii ve bir çocuklu birisi şu anda 1141 lira vergi ödemektedir. MSP tasarısı gerçekleşirse, 4500 liranır. 3150 lirası vergi dışı kalacak, vergiyi geriye kalan 1350 lira üzerinden ödeyecektir. Bu da 227.75 lira olmaktadır. Başka bir deyimle, 4500 lira alan evli ve bir çocuklu bir kişi 1141 lira vergi öderken, 227.75 lîra vergi ödeyecektir. Dolayısıyla aylık gelırinde 913 liralılc bir artış sağlanmaktadır. Son gelen haberler, CHP'nin bu yönde MSP ile işbirliği yapacağını bildirmektedir. Asiında indirimin ne biçimde gerçekleşeceği partilerin anlasmnlarına bağlı bulunmaktadır. DP DE AYNI İIKEYİ BEKIMSIYOR Aynı biçimde DP de en az geçim indirimi konusunda CHP ve MSP ile aynı doğrultuda bir politika izlemekte ve en az geçim indiriminin asgarî ücret düzeyine yükseltilmesinden yana bir tavır almaktadır. katsayının geçen yıl arttınlmaması bu gerekçeye dayandırılmıştı. Açıktır ki, katsayı artışından sadece memurlar yararlanacaktır. Oysa, Cephe Hükümetinın getırdiğı tasanda tüccarı, esnafı, sanayicisi, toprak ağası, kısaca gelir vergisi verenlerin ya da vernıekle yükümlü kişilerin tümü yararlanacaknr. Dolayısıyla gerekçeyle uygulama birbirini tutmamaktadır. Kaldı ki, gelir vergisinin yüzde 70'i ışçi ve memurlar, yani ücretliler tarafmdan ödenmektedir. Bildirimle (beyanname) vergi kaçıranların sayısı ise hayli yüksektir. Bu gerçeği Maliye Bakanı Ergenekon 1977 bütçe görüşmeleri sırasmda komisyonda dile getirmiş ve «ulaşılamayan vergi kaynakları bulunduğunu» kendisi açıklamıştır. Başka bir deyimle. zaten vergi vermeyen bir kısım yükümlülerin gelirleri en az geçim indiriml ile bir kez daha ve bir miktar daha vergi dışı bırakılacak, memur ve işçiyle bir tutulacaktır. Tasannın ikinci yönü «kademeli. uygulamayla 3 kat, ücretlilere geçim indirimi dışında ek olarak uygulanan özel indirim miktarlarıru 2 kat arttırmaktadır. Durumu bir örnekie açıklamak gerekirse, asgari ücretle çalışan evli ve iki çocuklu bir işçi şu anda 256.30 lira gelir vergisi ödemektedir. Tasarı yasalaştığında 1977 yılmda ödeyeceği vergi 214.30 liraya düşecektir. Başka bir deyimle, işçinin aylık ücretindeki ariış 42 lira olacaktır. Cephe Hükümetinin «en az geçim indirimi» diye propagandasmı yaptığı tasarı bir işçinin yarım kilo et parasını bile karşıiamamaktadir bir aylık sagladığı gelir artışıyla. VERGI AZAIMASI MİKTARIARI MC tasansmda ı Tablo IÎI\ yıllar itibariylc gösterilen en az geçim indirimi ve özel indirim miktarları vergiden düşülecektir. Ayhk ödenen vergilerde sağlanan bu miktarlar düşü'dügünde ne kadar vergi azalışı çıkacagı bulunmaktadır. Usumi Durukan teklifine göre, en az geçim ind;rimı asgari ücret düzeyine getirilmek istenmektedir. Başka bir deyimle, günde 5 lira olan indirim miktan 60 lıraya yükselülmiş olni3ktadır. Bugün asgari ücret ayda 1800 liradır. Yani günde 60 liradır. Tasarı işte bunu öngörmektedir. Böylece asgari ücretten vergi kesilmemesi de öngorülmüş olmaktadır. İkinci önemli yenilik ve önerüen miktann dışında, hükümet tasarısına karşı üstünlüğü, en 3zuıdan bir ölçüde vergi adaleti sağlamak amacıyla, indirimin tüm vergi yükümlüierine degil, ancak sadece ücretlilere uygulanması konasudur. Gerçekte tasanyla. kabul edilirse. ilk kez en az geçim indirimi uygulaması bir dinamızme kavusmuş olacaknr. Adı üstünde «geçım indirimi» gerçekte. geçim endekslerine göre Kendiliginden ayarlanması gereken bir ilkedir. Geçim ondeksleri, yani fiyatlar her ay, her yıl artmaktadır. Geçim indirimi sabit kalınca, indirim kavramı anlammı Görünen odur ki, «katsayı koalisyonu» «En az geçim indirimi koalisyonu» kuracaklardır. AP yine tek kalmıştır. Yine memuriara ve dar gelirlilere kuruluş mantığı gereği «cephe» almışnr. Cephe Hükümeti içinde ve dışmda yeni cepheler oluşmaktadır sorunlar Meclis gündemine geldikçe. En az geçım indirimine iii^kin tasan ve teklifler 1977 bütçesınin görüşülmesinden sonra Mi.iet Meclisinın gündeminde üçüncü sırada bulunmaktadır. Meclisler erken seçim ya da zamamnda seçim nedenleriyle çoktan çalışma havasmdan sıyrılmışlar. kendilerini seçime hazırlar oimuşlardır. Ancak, yine de anılan tasarıyı yasalaştırmak ıstemektedirler. DİĞER BAZI TEKIİFLEE Bunlar dışmda MSP'den bir grup tarafmdan hazırlanan bir teklifte en az geçim indiîimini ve özel indirimi asgarî ücretin dörtte bin düzeyine çıkarılması istenmektedir. Ancak. o teklif MSP'nin son önensiyle geçerliğini yitirmiştir. CHP'den İbrahim Hortoğlu ve 37 arkadaşı tarafmdan hazırlanan teklif ise asgari ücret düzeyine çıkanlmasını istemektedir en az geçim indiriminin. Diğer CHP teklifleriyle aynı amaca yöneliktir. Gerçekte 1974 yılmdan bu yana verilen beş öneride en az geçim indiriminin asgari ücret düzeyine yükseltilmesi istenmektedir. Bu tasanlarda ba$ı Usumi Durukan teklifi çekmiştır. TABLO IV (MC tasarısına göre) YÜKÜMLÜLER: 19**'de farkı 16.50 30.70 38. 42. 1978"de vergi farkı 38.2TI 60.70 74. 91.30 1979'da farkı 62.20 94 123.30 146.30 1980'de vergi farkı 82.20 134. 168.30 201.30 TABLO III (MC tasarısına göre) 1978 1979 19» Arlık 375. «00. 750. 900. Gönlfik BEKAR EVLİ ÇOCUKSUZ E V L İ B Î R ÇOCUKLU EVLİ İ K İ ÇOCUKLU 7.50 12. 15. 18. Avhk 225 360. 450. 540. Gönlük 10. 16. 20. 24. Arlık 480. 600. 720 3O0 Günlük 12.50 20. 25. 30. Günlük 15. 24 W. 36. Aylık 450. 720. 1080. BEKAR EVLI ÇOCÜKSUZ BİR ÇOCUKLU EVLİ İKİ ÇOCUKLU EVLİ Konu görüldüğü gibi pek yeni değildir önerıler açısından. Önerıîerin tümü BütçePlân Karma Komisyonu tarafmdan gerı çevrilmiştir. Ne var ki, en az geçim indirimi yeniden gündeme gelince, öneriler yenilenmış ve güncel bir önem kazanmıştır. Cephe Hükümetinin özetlenen tasarısmdar» sonra yukarda belirtilen gelişmeler gerçekleşmişür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog