Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAÖDAŞ YAYINLARI YAŞAYAN TİYATRO rtT4TROmjZDN, DÜNÜNT). BUGÜNTİNÎJ rARININl OGRENEBtLECEGtNÎZ KtTAP Isteme Adresl: Çagdas Yayınian, Haisevl SokaJt 39/41 Cağaiofftı ISTANBDL Prof. Özdemir NUTKU 53. ıll; SAN: 18907 umhuriyef Kttracnsu: rüNTJS NADİ 200 KURIft 19 MARI 1977 CUMARTESİ ı V ı ÇAĞDAŞ YAYINLARI \AKINDA ÇIKIYOR Anadolu'da ve Sosyalist Ülkelerde Melih Cevdet Anday îsteme Adresi: Çağda? Yaymian Halkevi Sokak 39 '41 Cağaloglu ISTANBÜL 20 IiRA Demirel, 'Erken seçim konusunda bir kaç gün daha sabredin,, dedi IR4, (Cumhuriyet Bürnsu) bakan ve AP Genel BaşSulevman Demirel, dun ıan AP Genel îdare K ıruplantısma gırerken. gazete ı erken seçım konusunda nısuna, «Bız gerekenj vap Drganlanmızda bu konuda e kararlan alıvoruz <\<:ıl mercıi. gruptur. Sorun lcıler Mechsınde ele alına » demiştır. ANTCA afansınm haberine gore AP Genel Idare Kurılıı *oplan tmnda erken seçım kaıarı ahn ınştır ve bugun toplarıacak Tera sıluler Mechsınde de b'i kararın kabul edılmesı bekıenmeKted;r Devlet Bakanı Se\fi özturk de erken seçım konusuna ı ışkın bır soruya • Temsıîeıle' Mec lısı toplantısından sonra bu ko (Deranu 5. sayfada) Türkiye Birleşmiş Milletlerde ırk aynmı suçlarının ceza görmesi oylamasmda çekimser kaldı CENEVRE, (ANTvA) Türkiye, BM Insan Haklan Komısyonunda ırk aynmı «apartheıd) suçunun onlenmesı ıçın sozlesme ımzalanması çağrısında çekimser oy kullanmıştır. 33 donem çalışmalamıı tamamlayan Bırleşmıs Mılletler Insan Haklan Komıs1 onu, «Kıbns'ta ınsan nakıan sorunu» başlıklı gundem maddesı mn tartışılmasını 1978 yılına er(Detamı Sa. 9, Su 3 de) Irkçı Rodezya yönetimine karşı savaşan ZANU orgutunun temsilcileri Istanbul'da gözaltına alındı Çeşıtlı konferansiar vermek üzere Istanbul'da bulunan Zım babve (Rodezya nm bağımsızh ğı ıçın savaşan ZANU orgutu nun uç temsılcısı, dun pohs ta rafından gözaltına alınmıştır Rodezya'da :rkç: Ian Snııth yonetımıne karşı mucadele \e ren ZAN'U orgutunun uç temsılc sı dun Boğazıçı Unıversıtesm de durenlenen «ırkçılık ve so (DcYaım Sa. 9, Su 8 de) Komandoların önceki günkü cinayetiyle gelişen olaylar dün de sürdü; kent, askeri kordon altında Antalya'nın Serik ilçesinde CHP bînası ve yüz kadar ev tahrip edildi ANTALYA, (Cumhuri.ret) Antalya'nın Serık ilçesuıde APIı olduğu bıldırılen kışılenn CHP'lı gençlere saldırmasıyla patlak \erer. ola^Iania. dordu agır olmak üzere 27 kısı yara lanmış. CHP. TÖB • DER bınalan ıle CHP'lı ve sol eğılımli olarak bilın«n kışılenn ev ve ıs yerlerı saldırıya uğrayarak tahnp edumıştır Oîaylar Antalva'dan gonderilen asken bırlikler tarafından geç saatlerde kontrol altına alınabıl mıştır. Olaylar çarşı ıçınde bıldıri dagıtan CHPIı îençlere bir grup APIının saldırması ıle Daşlamıştır Ögrenıldığıne gore. çarşı ıçmdekı kavgadan sonra CHP'lıler lıse binasma sığınmışlardır. Bu arada olaylar gıderek gehşmış, 2 (Dersmı Sa. 9, Su. 7 de) Uşak'ta dün de bir kız ogrencı olduruldu VŞ*K Uşafta önceki gün komandolann saldırısıyla baslavan olaylar oncekı akşam ve dun de surmüs ıkı grup o£rencı şeh ' n çeşıtiı kesımlerinde çatı*rr.ış, bır kız oğrencı daha ol•nus 25 oğrenc: ıie toplum poîı^i \aralanmış*ır Olaylar sırasında polıs ve asker a f eş açmış, bazı ı$\erlen ve otomobıller tahr.p edılmıştır 24 saat ıçınde ıkı ogrencnm olmesıyle büyuyen o Hulusi ÖZÇOBAN layîan önlemekte guvenlık kuvvetlennın etkısız kaJması Uzenne ordudan yardım istenmış, Estaşehır'den gonderilen bır tabur komando bırligl Usak'ı kontrol altına almıştır Bu arada Yav Kur Yuksek Okulu onünde meydana gelen ça tışma sırasında Fatma Askın adında bır kız ogrencının dana oldünildugü one surulmuştur Polıs de ılk açıklamasında olen kızın Fatma Aşkm oldugunu bıldırmi' ancak daha sonra Semıha Özakar adını vermıştır. Fatma Askın'ın arkadaslan, cesedln Eğıtim Enstitüsündekı komandolar tarafından okulun bahçesıne gomulduğunu one surmektedırler. Savas aJaruna donen U«ak'ta, vapılan gostenlerde Valının ıst:fası ve katıllerın bulunması ıstenmıştır. Bu gösterıler sırasında bırçok kişınm tabancayla yaralandıgı bıldınlrmstır Olaylar önceki gun olen Yay(De\amı Sa 9, !MI. 1 de) )emir çelik darhğı olduğu takanlıkça da doı»rulandı AVK4R*. (Cumhurivet Bürosu) San*vi re Teknolojı Bakanlığı dun, bazı sDekull'orlenn, pıyasaaa sun'ı demırçelık sıkıntısı ve buna baglı olarak fcaraborsa yaratmak ıstedıklerını açıklamış, bunlann bundan boyJe ızlenecekJerıni ve «şıddetle tecziye edıle cekjennı» bıid.rrruşür. Bakanlıgın pıvasada demırçehk sıiıntısı olmaması ıçm gerekh, onlemlen aldığı, ıhtıvaç belgelerınta zamantnda verildıği transfer gecıkmelen yuzunden bazı aksamalar olduğu beiırtılen açıklamada, devamla şoyie de nılmıstir: «Yukarda zıkredılen çalışmalar neticesmde, pıyasada fstikrar beklenırsen. aksıne art nıvetlı spekulâtorlerın pıyasada sun'ı yok luk rnevdana getırerek karaborsa havası mevdana getırmek temayulunde oldukları müşahede edılmektedır. (Drvamı Sa 9. Su. S de) Türk Sovyet siyasi beJgesi yakında iınzalanacak ANKAKA Türfc Sovjet ortak bildırisınde «Yakın bir gelecekte vuJcu bulacax yuk sek duzeydekı bır zıyaret sırasında, Turkıve :1e SSCE arasmda dos'ane ılışkıler ve ısb.rlı|ı konusunda sıyası bır belge ımzalartacağı» resmen açıklanrroştır. Dışışlerı Bakanı Insan Sabrı Çağlayangıl'ın Sovyetler Bırlıgını zıyaretı ıle ılgılı olarak dün yayınlanan Turk • Sovyet ortak büdınsınde, Kıbns konusunda, «Taraîlann, Adadakı her ıkl toplum arasmda fcarsılıklı gu\en ve ısbırliEinın sağlanması yolundaki gavretlerı ve toplumlarca kabule şayan çöztun volu konusundakı gelişmelen olumlu karşıSadıklan» belırtılerek şoyle denılmektedır: «Taraflar bu sorunun Kıbns Turk ve Rum toplumları arasmda olumlu '.e vapıcı gonış melerle. bansçı voldan. Kıbns'in egemenliğme. bagımsızlığına toprak butunîugune ve (Devamı Sa 9. Sü. 6 da) B4KANLAR KURULU'NUN î l MENIO ITHALINt İUJKIN KARARININ YANKIURI SÜRERKEN AIAS'TA DA 3 GÜNLÜK PETROl STOKU KAIDIGI BEURLENOI SOVYET ORTAK BllDIRISINDE; SIYASAl BElGEWN: YAKIN 6EIECEKTE GERÇEKlEJECîK YUKSEK DUZEYDfKI BIR ZIYARET SlRASINDA İMZALANACAGI ACIKLANDI Pınar Sut un kakaolu türünde bakteri ürediği saptandı Istanbul'da bir vatandaşm şıkâyetı uzenne yapılan tahlıl sor.ucu Pınar sütlerının kakaolu cınslennde bakten s&ptanmıştır Stenl sutlerle ılgılı jonetmeıik gereğı suüerde bakten kontrolunun bır hafta sureyle surriurul mesi zorunlu oldugundan kesın sonuç onumuzdeln hafta başmda ortaya çıkacaktır. Geçtığımız hafta pazar gunü Istanbul'da Levent semtmde çocuk ları ıçın Pınar Süt urünlennden olan kakaolu bır kutu sut alan Mehmet Aydın, sutün tadından şupheienerek durumu en yakın Zabıta Mudürluğune bıldırmıştır. AncaK aynı gün Beledıye Za (De\amı Sa. 9. Sü. 3 de) Ankara Savcılığı, MHP hakkında yeni bir soruşturma daha actı ANKARA. (ANKA) Ankara Cumhuriyet Savcılıgı, MHP hak kında yenı bır soruşturma aç mışnr Savcılık. Izmır CHP Mıl let\ekıli Suleyman Genç'm 1 mart gunu yaptığı basın toplan tısında. Komandolar MHPden her saidırı ıçın 300 Iıra alıyor» şeklmdekı sozlennı ihbar kabul etrruştır. Savcılığın CHP'lı Genç' e yolladığı davetıye uzenne Su leyman Genç, Savcılıkla goruşmuş ve konuşmasına kavnak gosterdıgı belgelerı pazartesı gu nu vereceğıru bıldırmıştır. Bılındığı gıbı CHP Mılletvekı lı Genç basın toplantısında Turkeş'ın CHP ve Ecevıt ı hedef alan sozlennı cevaplandırmıştı Genç, Turkeş'ın, «Hıçbır MHP'lı olavlara kanşmamıştır» şeklmdekı sozlennın gerçek dışı oldugunu belırtmış, MHP'lılerın kanştığı olaylan yer ve tann gostererek sıralamıstı. Bu arada Genç, Almanya'da yayınlanan bır dergıde yer alan MHP ıle ılgüı yazılan aa kavnak gostermış. ko mandolann her saldırıda 300 Iıra aldıklannm dergıde yer aldıgını gostermış ve bu bolumun foto kopılennı baszna dağıtmıştı Genç, Ankara Cumhunjet Sav cıhğı tarafmdan 1977 8460 nolu dosya îçn gonderilen davetlyeye uyarak pazartesı gur.u gereklı belgelen ve bugune kadarki olav (Deramı Sa 9, Su. T de) olisi öldüren 6 kişilik çete yakalandı ıbul'da son günlerde seri meydana gelen sılâhlı soy asp, yaralama olaylan ıle > Başkomıserlıgı'nde gov >ohs memuru Abdurrahuru'yu tabanca ıle öldüskçıbaşı Ismet Arat'ı ds kılde yaralayan altı itişıjşan çete, guvenük kuvvetleri tarafından ele geç'rılmıştır. Sanıklann gerçekleştırdıklcrı öldurme, yaralama ve gasp olav Ian uzenne Is'anbul Emnıyet Müdürluğü Agır Suç Masası po lıslen kent içınde gerış bır operasyona ginşmışler, ka'ıl ve sovgunculardan oluşan şebeke elemanlarından 2 smi Alıbeykoj 'le j akalamışlardır. Soruşturmanın derınleştırümesı uzenne, ağır suç masası polıslerınden kurulu çelık yelekli, otomatık süâhlı e kıpler, soygunculardan ıkısını Alıbeykoy'de sıkıştırmışlard''34 NT 443 plakalı bır arabada gorülen samklar, pohslerı gorunce ates açmışlar ve sılâhlı çatışma baslamıştır. Karşılıklı sılan atısları sonucu kalbura donen arabadan kaçmayı basaran iıo soyguncu. daha sonra Eyup te ele geçınlmıştır. Şebekenm »on ıkı mensubu da, Boğaz Kopnısu' nde yakalanrmşrır Pohsın yaptığı açıklamaya gore, yakalanan altı kışı, Yener Kurui, Mehmet Özmenç, Mehmet Akıf Sunar, Mustaia Duman, Recep Akgun ve Kemal Aitm' dır Bunlardan Akıf Sunarın, polıs memuru Abdurrahrnan Kuru' yu oldürduğu, bekçıbaşı Ismet (Deiamı Sa. 9. Su 4 de) ODTU Rektörü Tan, öğrencilerin protestosu üzerine kendi dersinin sınavını yapamadı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ODTl*'ae Rektorluğe Hasan Tan'm getınlmesınden sonra meydana gelen bunalım devam ederken, oğrencıler dun de sınavlara gırmeyerek boykotlannı surdurmuş, bu arada oğrencı temsılcıiığı yaptıgı açıklamada kayıt yenüeme ışlemmden, daha once olavlara karışan komandoların yararlandırılaığını ıddıa et mıştır Rektor Hasan Tan dun Fen ve Edebıyat Fakultesındp (Deıanu Sa. 9, Su. 4 dc) D kanı ter: rleşmiş letler jutu, mceler tusuna iriyor,, YORS ABD Başkanı Carter Birleşmiş Mılletel Kurulu'nda oncekı akıtığı konuşaıada Dogu Av kelerınde ınsan haklan ejık sılâhlann sınırlandıkonularına ağırlık vernıış eşmış Mılletler Orgutu a haklan surununa sık çevırmekle suçlayan Car ek ABD, gerekse So\tyetnal ettığı gelışrmş sılâhondekı kontrolun arttınl ıstemiştır. (Detamı Sa. 9. Su 4 de) MİT'IN BATI ALMAN İSTİHBARAT ÖRGÜTÜYLE İŞBIRLİĞİ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ ANKAR4 (ANKA) tkıncı Dunya Savasından sonra Ba'ı Alman îstıhbarat Örgutunu A ı ran eskı SS Generalı Reınhardt Gehlen m hayatını konu edmen «General Was a Spy» (General Bır Casustu) adlı kıtapta, Alma.ı Gızh Haberalma Orgutunun Tur,c Mılh Istıhbara: Teşkılâtı (MIT) ıle ılışkılerde buîuncugu behrtıl mektedır. Kıtapta, Alman Gızlı Haber Alma Orgutu BND'nın ÖJS ser vıslerle ılışıklerı konusunda aynen şoyle denılmektedır «Sosyalist olmayan ulkeler ar^sında BVD'nın <Batı Alman Îstıhbarat Orgutu) ısnhbarat servıslerıyle karşılıklı ılışkı kurmamış olduğu hıçbır ulke yok gıbıdır, BND, İsrâillüerie TUrklerle, Pakıstanlılar, İsveçlıler, Japonlar, Mılhyetçı Çmlıler. Gu ney Amerıka orgutleri ve Güney Afrıka be>az azMilık rejıınırua ıstıhbarat orgiıtienyle ışbırlığı naJınde çalışır. Heıaz Hohne ve Hermann Zolhng adlı tamnmış Almaıı gazetecılenrun, uzun bır arastırmava oayanarak yazdıkları kıtapta, Alman Haber Alma Örgutunun, ba(Devamı Sa. B, Sri Z de) YUNUS NADÎ ARMAĞANI YARIŞMASINA KATILMA SÜRESi PAZARTESi GÜNÜ SONA ERiYOR Geleneksel Yunus Nadı Armaganı Yansması 1976 1977'ye katüma suresı 21 mart pazartesı gunu saat 17 de sona ereoektır. Yansma, 100 yıllık anayasal tarıhjmızı konu alan bılımsel mcelemelere aynlmıştır Katılmak Isteyenlenn en az 20 dosya kagıdı uzunlugunda ve yayımlanmamış olan eseılerınden 6 ornegmı, beiırtılen sureye kadar ga ^etemiz merkezı ıle Ankara, Iz mır ve Adana burolanna teslım etmelen ya da postaya vermelerı gerekmeitedır. Yanşmaya, katılan esarler On Seçıcı Kuntf tarafından mcelen (Devamı Sa 9, Sb. 6 da) GÖZLEM UOUR MUMCU Y.Ian Hikâyesi •LERi ÜN ASKIYA ,RILIYOR t, (Cumhuriyet Bürosn) •n lıstelen bugun askıya ak, dort gun sureyle aslacaktır Lıstelerin askınduğu dort gun ve lısjskıdan ındırıldığı beşınloyunca lıstelerde adlannayanlar, Ilçe Seçım Kuiakı seçmen kutuklert bu , dılekçe ıle başvurarak ad lıstelere yazılmasuıı ısteklerdır. Bu dılekçelere, uzdanı crneğı ıle, otur l (Devanu Sa. 9, Su 4 de) Yargıçlar Çekimser Kalmazlar Orhan APAYDIN ÇEKtMSERLİK, gBrii» bndirmeVten kaçinm» demektir. Sijssal kararlarda. dengenln sağlannıısı amacıyla karar \erme dummunda olan kişı içln çekiınser kalmak geçerü bir da\ranı» savılabilir. Bilımde ise, çekimserliğin veri yok tur. Tarih boyunca bUim, yârekli ki^Uerin ı^ı olmuştur. Giordano Bruno. yakılmak pahasına Copemicus'an teorisine karyı \kimser kala madı. Vaninl, dilinin kopanlmasın» rağmen S<iruşünö açıkJamakta dtrendi TC sonuçta yakılarak olduruldu. Voltaire, Dıderot, sosyal bilımlerde. özeürlıikierinden yoksun bırakalma tehdıtlerine karşın jrerrepi açıklaroaktsn /teri kalmadılar. Sonradan •Düny» gene de ddnüyor» demekten kendini alamavan Galüe'nin baskılara bojun eğerek goriişünu bildirroekten çckinmeyi kabul etmesinl tarih bağışUmamiîtır. Brecht, GalUe'yi ünlu vapıtında şovle konuşturur: «Ben bilime ihanet ettim. Bunu yapanın bilimden \ana olanlar arasında yeri yoktur... (GaJile, 14. sahne) I!; r vasasında. kurumıın Anavasa'nın ve yasanın saptadığı ilkelerden ve tarafsızlıktan uzaklaştıği, Genel Müdürliıh gorevini yapan kişinın ajır hizmet kusuru işledlği sa\lannı inceleme Sa 9. Su. b Ad> «Başbakan eşliğinden istifa ediyorum» şeklindeki haberi yalanlayan bayan Trudeau, «Başbakan'ı çok seviyorum» dedi OTTAWA Kanada Başbakanı Pıerre Ehott Trudeau'nun 28 yaşındakı eşı bayan Margaret Trudeau. «Başbakan eşliğinden ıstıfa ediyorum ve New York'a yerleşerek bir îotoğrat stıidyosu açacagım» şekhrde «New York Post» gazetesınde çıkan tıaben yalanlamıştir. (Devamı S« < Sü. 1 de) » MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI WT >lan hikâyesi» kavramı hanşi olavdan sonra ortav» ^ V çıkmıştır, bilmlyorum. Eğer «Yılan hikâyesr», uzaMp giden, bir türiu sonuçlanamayan işleri anlatmak için kullanılıyorsa, şu bizim ünlu «MobiJja dosvası», «Ytlan hikâyesi» karranuaı unutturacaça benzeroektedir. Belgeler.. Dos\alar.. Davalar, peki sonuç ne? Sonuç or. tada: Iki jıldır Alillet Meclıslnde dosyanın kapağı bıle aralanmsdı. Kurulan komisyon, henüz, kım sorumJu, kim değil, bu sonuca bile ulaşamadj. Ne dersınız. bu dosyayı da, TRT Seçîm Kuruluna mı yollasak acaba? Belki iki olumlu, Iki olumsuz bir de çekimser oyla karar \erirler, olur blter. Mobilya yolsuziuğu Ue ilgili belçelerden bıktınız, bilivorum. Ama, yine de şu belgeje bir goz atahm, bakalım, bu belgede De deniyor? Gumriık ve Tekel Bakanüğı BasmuTettişi Fevzi Ertürk, 3S.12.197b gün Ve 66 47 savılı yazısmda şunları yazıyor: 1416 nisan 1975 tarihleri arasmda Cenota'dan Bianchi Co. S.A. Chiasso Snitzerland adresine gonderilen soz konusu 17 634 kç. tahta mobilyanıu Chiasso'da ozel bır antrepoya alındıktan sonra, Bianchi fırması yetkilısinin Iv «içre fümrük makamlanna verdifi dilekçe üzeriııc, 31.12. 1976 fürüü 3a parçasının, (200 kjf. kadar), Isvıçre'den tekrar ltalva'ya gönderildiği \e geri kalan lasmınm da jakılmak snretıvle iraha edildiği öğrenılmiştir îani, Vah\a Demirel'ın sunta mı, mobilva mı olduğu anlaşLUnavan «Manen kişiliğe» saiıip. ceviz kaplamalı jcınek \e vatak odası takımlan, çurbet ellerde, yakılıp )Ok olmustur. Bu nedenlerin niçinlerin ranıtı. parlamentoda bir rurlü ortava çıkarılmamıştır.. Mahkemelcrde daıalar surfıp duruvor. Bu vüzden gorulmekte olan dasalar hakkında, hiç bır elestiriye >er verme^elim. Gun eelır. Zonguldak \gır Ceza Alahkemesınin dc, Ankara Dordüncü Ağır CoraMahkemesinin de kararlan, birer bircr, kamuoyuna sunulur. Simdilik sabıria bekleyelım. Parlamentoda, mobilya yolsuzluğumı araştırmak içln (Devamı Sa. 9, Su. i de) Xeden acaba? TAN ORAL'ın En az geçim indirimi Yalçın DOĞAN'm yazısı 1U. savfamızda ÇİZGİSİYLE (5.sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog