Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

• Sahibl: Cumhuriyet Matbaacüık va Gazetecilık T.A.Ş. adına NAUİR NADİ OKTAY KLRTBÖKE • Genel Yayın Müdüril CLİTtN ÖZBAYRAK • Sorunüu Yazı îşlen MUdürü Basan ve Yayan: CUMHITRİYET Matb&acıhk ve Gazctecüik T.A.Ş. Cağaloglu, Halkevi Sos. No: 39«1 CUMHURtYET tSTANTÎUL TELGRAF ve MEKTUP adresi: Posta Kutusu îstanbul No: 246 TELEFON : 28tf703 (Beş Hat) v»UIVınUnlıtl trYM.Jvı AHLAK YASASTNA EDER TAAHHÜT • BÜROLAR: Ankars Atatürk Bulran Yener Apt. Yenişehir TeL: 17 58 66 25 57 01 • İZMÎR Halit Ziya Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddesi üğurlu Pasaj Teh 14550 19731 ABONE r e ÜAS Aylar 12 6 3 l Yurtlçl: 720 360 180 60 Yurtdışı: 1170 585 292.50 07.50 ü l i e gruplanna ve agvrlığina göre uçak fartı okuyucu tarafırıdan ayrıca ödenlr... Ba$lık (Maktu) 750 Lira a 3 ve 9. sayfa (santimi) 200 4, 5, 6, 7. sayfa (santimi) 160 Ölüm. Mevlîd, Teşekkür (5 santimi) 400 Nişan, Nikâh, Evlenme Dogum 300 Yaym Hayatı (kelimesi) 4, ICayıp (keiımesı) 3, 18 MART 1 9 " îmsak Güneş Oğle 4.24 6.06 12.22 İkindi Akşam Yatsı 15.45 18.19 19.50 TAKViM (Baştarafı 1. Sayfada) 1. Savfada) CHP Genel Başkanı Ecevit'm (Baştarafı 1. Sayfadu) ne kalması, ne de gitmesi hakTBP Genel Başkanı Mustafa Tida verilen haberde «Karar alınkmda hiç bir karar almamış demisi'nin mekv.ıbuna verdiği yanıt dıâınm değil, bir karar alınmamektir.» şöyledir: dığınm ortaya çıktığını» belirteAY. EMİN DEGES rek şunları söylemiştir: icYazınız üzerir.e yaptığ:m;z «Yasaya göre kurulun toplantı «TRT Yasa sırun ek 1. maddesi görüOT.eier îş'.ğıncla, Cumhuriyet TRT Seçim Kıırulunun en az 3 ve karar yeter sayısı üye tam Halk Partisiyle Türkiye Birlik sayısınm salt çoğunludur. Yın; üyenin oylannm birleşmesiyle Partisinin işbirliğı olanaklan a> kurul üyelerinden üçü olumlu ya karar almnıasım gerektirmektene". yöneîim kurulumuzca değerda olumsuz yönde oy kullanm^k dir. Oysa yapılan açıklama göslendirilmiştir. termekcedir ki. 2 üye olumlu, 2 zorundadır. Bu ciurumda. orıaPartilerimizin özglirlükçü d?da verılmiş bir karar yokttır. Bu üye olumsuz oy vermiş, 1 üye de mokrasiye bağlılığı ve ekonomik karar aleyhine Danıştay'a bdşçekimser kalnııştır, yani herhantoplumsa! görüslerimizin, bazı vurulabilir.» gi bir görüş üzerinde 3 oy biraynntılarda değisiklikler gösterPROF. F:Ş£K leşmemiştir. Bu 1 emektir ki bir se bile. ana çizgileri bakımından karar aîınamarmştır. benzerüği gözönünde tutulursa. «Herhangi bir turulun karar TRT Seçinı Kuruîu açıklama nisabım düzer.leyen hükümler iki partinin srdçlerini birleştırsındaki bu yanhşhğı derhal düŞİŞ1İ SİYÂSAl BIUMIER melerinde büyük yırar olduğu 20 içerisinde, açık olarak. başkan ozeltmeii. hâlâ bir karar alamamı.ş riUür. yun'in iki oy sayılacağı lıükı^e ÇişU Siyasal Bilimler Yüksek oldu*ı.mu ilân etmeli ve bir an bağlanmadıkça, Başkanın oyu iki Gerekl! olan, ?;içlerimizi birOkulu'nun devrımci öğrencileri, evvel karar almak için gerekii oy sayıiır dıye bir karar vermek dün sâbah oirjla geldıklerinde, '.eştirmenin en sağlıkh biçimi çabay; gösterınel:dir. • mümkün değildir. Karar veriiüz?rinde ariasabümektir. bir grup komandonun okul kapısı mesi :çin üç oyun belirlenm:^ HUKÜKÇULAR ElKTİRiYOR önünu tırtııklannı görmüşler ve Eiz. yasal olanaklarin zorla::olması gerekir. bu durumda '2 polisten gerekii önlemierin alm nıası olarak yorumlanabilecek TRT Seçim Kıırulunun. Genel oiumsuz oyla TRT G«nel MÜLİÜmasını istemışlerdir. Ancak, gü•ürcen bir seçim işbirüginin doğ Müdür Şaban Karataş hakkındarünün göreve devam etmesi geverılik kuvveüerinin olaya kayı: ru ve inandıncı ohTiıyacagı düki kararını yorumlayan mıkukrekir ı yoiundaki karar, yasaya ay sız kalması üzerine öğrenciler. bir sünces:ndev.7. Üste'.ik bunun. çular, «Bu bir karar değil kararkırı olur.» süre trafigi engellemişler, daha kendi partilerimiz dışında, Türk s;zlık belgesidir» demişler ve kaNASIL KARAR VERİR! sonra smıflara gırdiklerinde ko demokrasisi açısından bazı olunı rar aleyhine Danıştay'a başvumanaolann engellemesiyle karşısv.2 oelişmp'?re voiaçabileoef'. rulabileceğini belirtmişlerdir. 359 sayıh TRT Yasasma uygun laşmışlardır. Bunun üzerine iki kaygısını duyjyonız. olarak düzenlenmış TRT yöne'TRT siyasi yavmlar hakem ku taraf birbirlerine girmiştir. Olarulu başkan: Prof. Bahri Savcı, meleğınin iti. maddesi «TRT SeBu nedenlerle, partilerimiz ayın okulda bulunmayan müdure çim Kurulu»na ayrılmıştır. Buraaym kurıü üyesi Prof. M.ıcmmer 1 bildirilmesinden sor.ra, okul raü rnsır.da en doğru, en geçerll ve Aksoy. CHP Ger.el Yönetim Ku ca. kurulan r.ası ; karar alabılesağkklı güçbirüğinin birleşmek dürü öğretime bir gün ara verilceği de belirtilmektedir. rulu iiyesi Prof. Ujjur Alacakapdiğir.i açıklamış. okul polis tara oldv.gu kanışmdayız. tan. Ankara Hukuk Fakültesi Buna göre, karar üye tam safından boşaltılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisine par Profesörü Hicri Fişek ve Milli yısnun salt çoğunıuğu ile ai;:ıaÇişU Siyasal Bilimler Yüksek tinizin özjüçleriyle katılrnası 'jıSavunma Bakanlığı eski hukuk bilmektedir. Okulu öğrencilerinin okuldan bo çiminde gerceklesebilecefc böyie müşaviri Emin Deger. kararm TRT lıuruluş ve görev yönetşaİTilmas.r.dan ve yiirüyüşe geç bir birleşmeye parti yönetimir.:"59 sayıh yasanın ek birinci meliğinin TRT Seçim Kurulu ile melerinöen sonra, okulun karçı z:n ilke olarak ".ıvgun btılma omadde?ine aykırı olduğu sorüsiiilgili 18. maddestnde şöyle derilsındaki Yı'.mazlar Pasajı önünde, lar.ağı varsa. bunun yöntemini nü savunmuşlardır. Hukukçula nıektedir: ve aynntı'.anrn görüşmeye ha rın göriişleri soyledir; a>Tiı okul öğrencirf olduğu bildiri «TRT Seçim Kurulu, üniversizırız. Birleşrnenin. yapay bir aylen îsmail Kenan Ayata, tabancay te rektörleri arasmdan CumhurPROF. BAHRi SAVCI: la yakalanmıştır. Öğrenci Ayata' rılığı sona erdirereğine demokrabaşkanmca seçiiectk 4 rektör ile nın polislere ateş ettiği. ancak o simizi pekiştireceğine. ultısal bir «Karataş'm görevden ajnma«ı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sek İSTAHBUI'DA lay sırasında yaralanan olraadığı "'simizde önemli bir etken olan hususundaki irade hasıl olrr.areterinden kuruludur. Kurul ilk bildirümiştir. Görgü tanıkları ise lâyiklik ilkesine daha çok germıştır. Fakat, bu heyet bir Yar Istanbul'da çeşitli yüksek öğtoplantısmı, seçimini izleyen 15 öğrencir.in yakalanması sıra çeV;'.ib kazandıracağ'jıa inanıyopçlar Kurulu'dur. Yargıç. ken lerüm kurumiarında dün de gün içinde y3par. Ve üyelen asında. yaralı oldugunu gördükleri n;z.» disine getirilen sorunıı rö^mek rasmdan bir başkan ve bir başni iddia etmişlerdır. Polis, İsmazonındadır. Bunun için irarie kanvekıli seçer. il Kenan Ayata'nm üzerintie ikl BORAN'IN MEKTUBUMA YAHIT izhar: gerekir ve kıırul iradeKurul, kanunda öngörülen işdoîu şarjör ve çok sayıda mermi sini ol'.ırr.lu veya olumsuz belîrt ler için Başbakanın çağırısı üze{Baştarafı 1. sayfada) bulundugunu bildirmiştir. mek zonmdadır. Çekimserlik CHT Genel Başkanı, TİP O rine Ankara'da toplanır. günleıindo Parıs'de yapUması ön olamaz. onun için «çekimser» r.el Başkanı Boran'm mektubuKurulun toplantı ve karar yeODTÜ KONSEYİ BA4KANI gorülen Tilrk Yunan Ege kıta üye, iradesinin ne yana doğru na da şu yamtı vermiştir: ter sayısı üye tam sayısuıın sa!t sahanlığı görüşmeleri ile ılgili çaODTÜ Üniversite Konseyi üyele skıttırılması gerektiğini bildir• Sayın Başkan, çoğunluğ"jdur. lışmaîar sürdürüimektedir. Yuna ri adına dün bır açıklama y.ipa:ı mek zorundr.nır. Bunım jçin 4 mart 1977 günl'J yazınız İçin Rektöriük görevi sona eren venıstan'la yapılan ikili diplomatik Ord. Prof. Cahit Arf. Rektör Hakurulun çaMsmalan henüz bittesekkür ederim. ya kurulun üst üste üç toplantıtemaslarda kesin tarih saptan san Tan'ın üniversite öğretım memiş sayılabilir ve Karataş'm sına özürsüz olarak katılmayai 7 mart günü yaprmş oldugamvn maraakla birlikte görüşmelerin üyelerine j'ayanladığı mektubıı görevden alınıp altr.maması hu üyenin yerine. Cumhurbaşkanınmar.'ın sonunda veya büyük bir yanıtlamış ve «Sınav'.ann yapıl gorüşmenin de tşığında çağınnız susundaki karar üzerinde çoğr.n ca rektörler arasından yeni bır ve düşüncpleriniz senel yönetiın oLasılıkla nisan'ın iik günlerinde ınasına eiveriçli ortamı yaratluk iradesi aercekieşinceye k:ı üye seçıür. kıiTUlurnu7da deiierlendirilm'.şParis'de yapılması îlke olarak be nıak ve sürdürmek üniversite yö ciar tartısmalan ve oylamayı nımsenmıştır. Bunun jzsrine Dış ne'iminin görevidir» demiş;ir. t:r. TRT Seçim Kurulıınun büro ve sürdürmek eerekir.» işleri Bakanlığı, görüşmelercte Terne'.rie veya amaç'a syrıiar. yazı.şn.ii :.iemleri, TRT Yonetinı Smavlarm yapılaırj'diınası koProf. Bahri Savcı. CumTürk heyetinin başkaniığmı ya nusunda öğretim üyeerinin herjturul'iîların der.ıokratik hui*.u'< Kurulu Burosıı Miidürlüğünce huriyet nıuhabırinin «Danıştay pan Bern Büyükelçisi Suat Bil hangi bir sorumlulugvjıun bulu devleîi kurallarmda b:rleşmelı?n. yüriıtülür. Kurul toplantılai'.ııa kararı karş.sında Karataş'm du Ke'\i görüşmek üzere merkeze ça katılan üyeierin yollukları, lıc.ınamayacağını belirten Prof. Arf, çogulcu demokrasinin gereğid'.r. rumu» i!e ilsılı sonısuna da su ğıımıştır. Biigünlerda Ankara'ya şöyla demiştir: Demokrasiye yöneien tehlikelo karşılığı vermiştir: cırah kanunu hükjmlerine, lv.ıgelecek olan Suat Bilge ile Ege «Sınavlann yapı]ama£va£in:n ri göğüsleyebnmek ve etkisizleşzur hakları da. özei yönetmeli«TRT Seçim Kurulu. zaten kı:a sahanlığı görüştnelerinde iz apaçık nedenleri karşısında ögtirebilmek için gereken dayameşru oîarak görevde bulunan, ğindeki esaslara göre kurumca lenecek stratejinin hazırlanmasm retim üyelerinin teker teker açık nışma, bu kurallara uyan kurukarşılanır.» makamım hukuken işgale hf.kda görüşü alınacaktır. lamada bviiunnıa'.annın istenmeluşlar arasında kendiliğinden o kı olan bir idarecinin görevden İDDİAIAR FIRla ilgili herhangi bir tarih sini ögretim üyelerinin vicdanl luşmaktadır. almıp ahnamıyacagını inceler, saptanması ise yapümamışur. Yet kanaatlanna yönelmiş bir baskı oysa ki, Karataş'm bu göreve TRT Seçim Kurulu'nun, kara Demokratik kuruluşlardan herkililer FIE. görüşmelerinin nisan girişimi olarak degerlendiriyotıirinin. böyle bir dayan;şma i hukuken geçerli yollarla gelme ra vanrken, çeşitli baskılar altın ortalarmda başlamasınıa bekle ruz.» diği. bu makamda hukuken ge da kaldığı, bu nedenle 4 mart'ta çinde. demokrasiyi koruma ve nildiğini söylemişlerdir. çerli tasarrufiarda (işlemlerdeı karar verecekken veremediği, ku demokratik özgür'.ükleri genişle1ÇAHAKKAIE'DE Dışişleri Bakanlığı her ikl topbuhmma yeıkisinin dogmadıgı. lislerde söylennıekteydi. îlen sü me uğraşma kendi özellik'.erinl Çanakkale Lisesi önünde dün lantıyla ilgiü çalışmalarını sürdur yani bu makama. meşriı olarak vüldüğiuıe güre, Kurulun üyelekonıyarak karkıda bıüunması, mesine rağmen başkentdeki dip gece bildiri dağıtmakta olan EYüksek Yar.çı rinden İstanbul Teknik Üniversi öyle inar.ıyorjm ki çoğulcu cJe zaten geknedigi ğitim Enstitüsü öğrencileri ile mokrasinin doğasın* «1 tıyçurj lomatik gözlemciler görüşmelerin Kunılu'nun tDaajştaymv kararı tesi Rrtctörü Profesör Kemal Ka lıse öğrencileri arasında çıkan her an içın Yunanistan tarafından ile saptanm'.^tır. Onun için Ka faiı, 4 mart oylamaiinda Karadüsen yaklaşımd.r. Halkı cephetek taraflı olarak ertelenmesiain çatışmada Necati Üstün adındarataş hiç bir şekılde meşnıiyet taş'ın dlınması yolunda oy kullere bölerek sömürü düzenıni olasılıgı üzerinde durmaktadıriar. ki bir ögrenci bıçakla yaralaniddia edemez. lanmışken ve 2'ye karşı 3 oyla sürdüıme ve demokrasiyi işlemez mıştır. Gözlemciler HORA'nın geçen yaz TRT Seç:m Kurulu, çalışmaKarataş'm görevden alınması ka, durtıma getirme çabası ancak Ege'ye açılmasından önce YunanAyrıca 1leri süvüldüğüne göra larını sürdurüp. çekimser adayın larlaşunlmışken, oylama sonucu öyle bir yaklaşımla e^kisiz bırclüann FIR görüşmelerindeki Yu AP Çanakkale Milletvekili Muoyunu ınenfiye dönüştürüp (gö açıklanmıyarak. toplantı ertelen kılabilir. ' nan heyeti başkanı Büyükelçi Karat Bayrak 18 mart günü Çanakrevden alınmam;1.! kararı vermış nıiş ve İti mart'a bırakılmıştır. Nitekim iUk?mizde demokratik raysnis'in hastalıgını ileri sürerek kale'deki konserre fabrikasında 4 olsa büe, o Kv.rulun yetkisi sa Miili Güvenlik Kurulu Genel Sek kuruluşlann bu yaklaşımı izleerteleme yolunu seçtigini hatırlat bin kişilik bir kokteyl verecekdece bu no>:tadadır. Za"en meşreteri Orgeneral Nurettin Ersin meleri. demokrasiyi çökertmek mışlarlar, Atina'nın benzer bir ba tir. Istanbul'dan getirilen sajcı ru olarak yerinde •îulıınmıyEna, ile Ege Üniversitesi Rektörii isteypnlerin cephs girişimini ıV.i hane iie gönişmeleri erteletebimilitanlarla bir kısım AP'lilerin bu Kıırul meşruluk Ketinnez.» Prof. Necati Akgün. 4 ve 16 mart yıla kaîmadan bsşansızhğa ujleceğini belirtmişlerdir. davet edildifi kokteylin başka oylamalannda Karataş'm görevPROF. UGÜR ALACAKAPTAN: rafmakta önemli bir etken olm.ı,bir amaçla düzenlendiği öne süGözlemciler Çağlayangil ile Bit den aluımaması yönünde oy kul tur. rülrr.ektedir. «TRT Seçinı Kurulu'iiiın cıuku^ lanmışlar. sios'un nisan ayı ortalannda StAnkara Universiteti Ekonomik ve toplumsal du aya yakm incelemelerinı gördük Rektörü Tahsin özgüç ile Hacet rasburg'da toplanacaklarına da OGRETMENLERE SALD1RI çünce sis'.emlen ayrı kuruluşla ten sonra ıılaşmış olduğu nokta, tepe Üniveristesi Hektörü Doişaret ederek ertelemenin fazla YOGUNLAŞII. rın demokrasi Kurallarmda ve Kurul başkar.unn karar diye açık uzun sUnneyebilecegini. Strasğan Karan, Karataş'm görevde:ı ladığı şey. bir yokluğu var dıye demokrasiyi vaşatma uğraşında burg görüşrnesinde yeni formiilülınması yönünde oylarmı kullan TÖB DER Üenel Sekreterl ılân etnıekteıı öte anlam taiinıaz. mışlardır. 16 mart oylamasında birleşebiimelerı, demokrasiye kar ler bulunabileceğini savunmuşlar Mustafa Düzgün, son günlerde Çünkü ?5S sayıh Yasanın ek b:şı kurulan cepheyi yakında ı e dır. olumlu 2. olumsuz 2 oya karşıöğretmenlere yapılan saldırı ve rınci madcesi hükmü çok açik melinden yıkmaya da yetecektir. lık, bir çekimser oyun çıkması Resml çevTeler Atina'nın, Türki basküarın yogunlaştığıra açıklave kesin bir ifadeyle Kural k.. ve caşkanın Yaklaşan ?eçimlerin bunu kan;toyunun 2 oy ye'nin Ege'de her yıl yaptıgı De mış, «OrgütümüEe ve üyeleriınize rar sayısını salt çoğıınluk olarak lıyabileceğine manıyorum. sayıalrak, CHP ve DP'nin baş niz Kurdu tatbikatını bahane ede yöneien saldırılar, demokrasiyi belirlemiştir. Bıım göre, üç üye vurusunun reddedilmesi, kamurek ilişkileri sertleştirip Carter yıkmaya yöneliktir» Cumhuriyet Halk Partisi bu sedemiştir. oyunda geniş yankılar, tepkiler yönetimi nezdinde Türkiye'yi tah Mustafa Düzgün özetle şunlan çimlerle il:tidara geldiğmde. de 11in oylannm ol.ımlu y?. da olum suz yönde bir^şmesi gerekir. yaratmıştır. rikçi bir ülke olarak gös"ermek mokrasinin yasal ve kururr.sal ei: söylemiştir: TRT Seçim Kurulu Başkar.ı, istediğini ısrarla belirtmektedırsiküklerini aiderecek ve âemok«Son günlerde özellikle artaMakine Mühendisleri Odası TRT Yasası'nın bu hüiımüııü göz ler. Resmi çevreler Atina'nın ülus ratik dnşünce, anlatım ve örgütrak devam eden ırkçı faşist bas tien kaçırmıştır. 3u karar aley Ankara Şuhe Başkanı Zülküf Alararası anlaçmalara uyg'.ın ola Inlar, doğıı ve güneydoğuya kaylenme özgürlukluri önündeki sıker. Şab3:ı Karataş'a iletilmek hir.e, Danıştay'a bsşvunrıak hakrak Türkiye'nin önerdiği uçuş bil dınlmıştır. Malatya'da, Ağn'da, nırlamalar; sona erciirecektir. üz^re TRT Genel Müdürlüğü'ne kı vardır.» dirimlerini yapması nedeniyle Adıyaman'da oynanan oyunlar, Bunu gerçekleş'irmemizi öniegönderdiği telgrafta. «Nereye ka Türkiye'nm îstanbul FIR merkezi yaratılan provokasyonlar bumın meğe kalkışabilecec bazı çıkar PROF. MUAMMER AKSOY: dar giâebileceğirjzi iigiyle izliyo aracılıgı ile bildirim yapmak zo en açık karutlarıdır. çevrelerınin demokrctik sol dogruz» demistir. «TRT Seçim Kurulu'nun ço r runda kaldığını. Yunanista'nm da ru'.tudaki Cumîıuriyet Halfc ?a Devrimci • demokratik muhağıınlıığunun huk'jkçtılardan oluşbunu istismar etmek için çaba, lefetin yükseldiği yöreleri si:ı tisi üzerinde hiçbir etiınliği yok ması gerekiidır. Gerek biimae gösterdiğini dile getirmişlerdir. tur. iktidarda da olamıyacak:ır. dirmeyi kendileri için program gerek mühkeme içtihatlarınaa Dışişleri Bakanlıgı yetkilileri Cumhuriyet Halk Fartisir.in haline getiren faşistler, yaratmahkeme kararlarının uygııiaıı(Baştarafı 1. Sayfada) Karamanlis'in Atina'da iki ülke maya çalıştıklan çeşitli provokas Türk demokrasisi için üsrtend.gmaması fgörevle ilgili ağır J T sonra. dört silâhlı kişi Utku'nun arasmdaki ilişkilerin ciddileştigi yonlarla emekçi kitieleri karşı tarihsel görevi verine getirebile hizınet kusuru) olarak kabul earaçtan inmesini ıstemişlerdir. ne iliskin demecinin tam metnikarşıya getirme çabalarını git cek duruma er!<:mes!r:e bütün ae dildiği halde, mahkeme kararlaE:nniyet Başmüfettişi, soyguncunin henüz Ankara'ya ula.smadığımokratik güçlerin yardımcı >• nna saygı göstermtyen. hat'.a > tikçe yoğunlaştırmaktadırlar.» lara polis o'.duğunu bu işten geri RI, demecin incelenmesinden şonDüzgün, faşizan basküarla ilgi lacaklarmı umuyorum. Onünr.iz> Danıştay kmarlanna karşm bir durn.alannı söylemiştir. Silâhlı ra gerekirse cevap verilebileceği li örnekler vcrirken. Malatya'da deki seçimler bu bakımdan o:v koltuğu işgal edsn şaiıısm ir.ç kişiler, «Biz polis molis bilnıeni kaydetraişlerdır. dönürn noktasıdır. Bu seçimlerin 5 mart 1977'de bir polis nıemurudegilse ağır bir hızmet kıısuıu yiz. Kıze para gerek» denıişlersağladığı olanak gereğmce degeı nun vıtmlmasmaan sonra, yapıDEMİKEL'İN SÖZLERİ i?lemed:ği sunucuna hııkutjul dir. lendirilirse, demukrasimize dahı lan operasyonlarda 43 öğretmen, Başmufettiş ölu:n ttrhdidi karçok yaygmlıl:. derinlik ve gcr ölçüler içinde nasıl ııl&şıîabiıuiBaşbakan Demirel. dünkü lider öğrenci ve işçinin evlerinden aîığiııi anlamaya uiunak voktur. sısıncij cebinde bulunan G bin 3er toplantısından sonra. Başbarııp karakola götüriildüklerini, çekîik kazandırma yoîıında Turk Kamsınday.m. lirayı vermiştir. SilâhU soygııntüpluınu ileri b:r aşamaya ulaşakanlıktan ayrılırken. bir gazeteci sorgnları sırasında akla gelmiyeKaldı ki kanımızca TRT Serıüar daha sonra Utku'nun yacakur. nin «Karamanlis. Türkiye'nin cek îşkencelere ıığradıklarım s>öyçim Kuruluîıun aıdığı bir karar nında oturan eşinin saatini, bıleEge denizinde yapacağı manev lemiştir. Demokrasiye yöneltilen teiiükevoktur. Çünkü 359 sayı'.ı karıuziklerini ve yüzüğünü de ist«ra yüzunden. TürkYıman ilişkileri sorumluluk bilinciyle ve nıişlerdir. Başmufettişin eşi bu nun ek 1. maddesine gure bu kııleri çıkmaza sirmiştir» demiş ve demokrasi kuraliarı içınde gögiis ölüm çenberinden kurtulmak için rul ancak üye tatıı sayısının salt «Yunanistsn'ın rurkiye'ye b;r leyen çahşmalarvnda Türkiye 1;saat, yü7Aik ve bileziklerini verçoğunluğuyla karar alabilir. Ei;protesto notası ?önderdiğ;ni açık çi Partisine başarılir dilerim. miştiî. nun anlam; üç l'.jeıım fynı Ç'> (Baştarafı 1. Sayfada) lamış» diyerek. bu konudaki göSıze, degeriı yönetici arkadaj Siiâhlı baskuıcılar. istediklerizünıde birle,îmesı demektir. O;amu iktisadi kuru'.uşlarında ikra larınıza ve savın narti üyelerin: rü^ünü sorması üzerine sıınları ni aldıktan sonra, «Sakın bu işi yırrjzda ise sadece iki üye lehte, tnıye vermeleri MSP ile AP'nııı söylemiştir: ze saygılar sunanm.» polise duyurmayın. Biz her an iki üye aleyhte oy kuilandığir.a arasını açmış. Maliye Bakanlığı «Ege denizi Yunaniüarm df.JU karşınıza çıkabıliriz» tehdidini göre, seçim kurulu Karataş ın uygulamaya ş;ddetle karşı çıka1D. Ege denizinde manerra yapSEvurup. suygunun yapıldıgı yerrak dağiîılar. ikramiyelerin geri mak Yunanîılann nrJsaades.r.e den lı'H) metre ö'ede bekleyen ahrJnası yönür.de girişimde butabi değil. Bu konu bize resmen bir araca atlayıp kaçmışlsrdır. lunmuştur. Bu nedenle bazı kuru (Ba^arafı 10. Sayfada) ir.fcika! ettirildiğinde, gereğini luşlarda 1977 yılınıa olağan ikra beri günderade duran bir konu AYNI KiSjlER M i ! (H.ıştarafı 1. sayfada) düsünürüz. Gereken cevabı ve miyesinin verilmemesi yoluna böyle bir olayuı ortaya çıkmaÇarpıjma sırasında Mehmet ririm. Bence tedirgin olmaya ö"e yandan. Yeşüköy'de silâhlı gidilnıiştir. Maliye Bakanlığı sından sonra nayata geçirilmişEmin Develioglu, Kenıal Elibol mahal voktur. Tursiye, YunanisMSP'li kuruluşların yamnda AP' tır. ağır olmak üz*re, Köksal Acar, soyguncıuarı yakalamak isteıkeıı tan tedirgin olacaK diye, tabii ye bağlı kuruluşlarda da ay girketin kurulus statüsüne ayHalü Uyanık. Alıme: Göktaş, Dil öldüriilen polis memurunun kaııl başmüîettişini haklarmdan vazge^:eek değildir. nı yöntemi izlemiş ve ikrami ni jardıra sözünün ekleıimesin ber Göktaş. Zebik Aksoy ve kira leri ile polis soyan silâhlı kişilerin aynı Bunu anlamak m'imkün değilyelerin geri alınması için baza den ötürü fa'orikaıiin kurulnıası ligi saptanamayan bir yaşların kişiler oîabileîeği kanısı örgütte dir. Türkiye ilk üeta manevra yerlerde haciz kararı almıştır. yolunda büyük. adırnların çok daki bebek yara'.anniış'.ardır. etkinlik kazanmağa başlamıştır. yapıyor değilfci..(Türkiye mıllet İkramiye son.ır.u şimdı yeni kısa zamanda atıldığı görülnıekAğır yaralılar Ankara Hacette Özellikle Cinayet Masasının çalışlerarası sularda manevra yabir boyut kazanmıştır. Maliye tedır. Örneğin 1^71 yılmda tape Hastanes:ı:e nakledilmiş, öte maları bu yönden sürdürülmeğe azı diye bir Ka:de yok.» İstanbr,! Bakanlığı devlet yatırım bankası mamlanması gereken ki yaralılar ise Kırşehir Devlet başlanmıştır. Etiler'de bulunan na emir vererek ikramiye dağı Beiediyesi Ekmek Fabrikası haHastanesir.de tedan aitma alııı terkedilmiş ve plâkası açıklanma tan kuruluşların yatırım harca len bitirilmemişken Maltepe Be:ruşrır. yan bir araçta bulunan bazı demalarının durdurulmasını iste iediyesi sermaye katılırr.ı olarak ALT1 N liller polis laboratuvarmda incemiştir. Kamu iktisadi kuruluşla fabrikamn arsasmı vermiş ve on lenmeğe başlanmıştır. Bu arada. TI 1977 bütçesine göTe yatmmla gün içinde önemli bir adım daha 605610 Cumhjriyet cezasvi firarilerinin saklanabileatmıştır. Bu arada olayda ilrının bir bölümünü devie: yatıcekleri tüm yerlerin de kontrol al 1P201030 Reşat (Baştarafı 1. Sayfada) rım bankası kaynaklarından sağ ginç olan yan, Ekmek Şirketinin Gazetecileri ve AP'lileri Antalya' tına alındığı öğrenilmiştır. CinaHamit lamaktadırlar. Hem ikramiye ve katılımına bskkaldan çok halkın yet Masası Dctektifleri önceki ya götüren F 2S tipi Tr3bzon ren hem de devlet yatınm banka ilgi duyması ve katılmasıdır. 615625 Aziz gece yakaladıkları şüpheli bazt smdan yatırım içın kredi aian Ekmek konusundaki gj'.işme uçağı saat 14.0'J'de Demirel'in An725750 Napolyon MSP'ye baglı kamu iktisadi ku ler Türkiye'de belediyenin yakm talya alar.ında yaptığı konuşma kişileri de sor™uya çekmege başlamışlardır. Yeşilköyde polisin 750.775 tngiliz yetiştireb'.lmek nüuşları arasında, Türkiye Zırai gelecekteki işlevi konusunda bazı ların filmlerır.i öldürülmesi olayından sonra bu 92.7593.00 24 ay3r Donatım Kurumu, Azot Sanayi, oelişimleri muştulamaktadır. Bü içın boş halde Ankara'ya gondeŞeker Fabrikaiarı Anonitn ?:rke yük bir olasılıkla önümjzdeki rilmişür. Uçak îılımleri Ankara' lunan kovanlarla, Emniyet Bölge 85.r«85.20 22 ayar Basmüfe't'.Şınin soyuîması sırati. Türkiye Çimento Sanayi. Tür mahalli seçimde, seçim program da bıraktlktan sonra gene F 2.3 fi9.5Ofi9.75 18 ayar sınria kullanılan süahlardan çıkive Dem'.r Çelik Is'.ermeleri, '.armda ilk yer: y.'ecek madde tipi Samsun uçagı boş olarak kan boş kovanların karşılaştınl54.2*154.40 34 ayar Türkiye Yem Sanayi, Et ve Bahk lerindf^ belediyelerin yeni yapı Antalya'ya vollanmış ve bu uçak ınası da yapılmaktadır. 30.8030.95 8 ayar Kurumıi tr lunmaJctadır. sı konusu yer konukları Ankaraya getirmiştir. (Bastarafı 1. Sayfada) h n üe yaralanmıs ve Uşak Dev let Hastanesine kaldınlarak ame liyat edilmiştir. Ancak öğrenei Öztürk kurtanlamayarak ölmüş tür. Bu arada Tahsin Aktürk ve Mahmut Altınkaya adiı öğrenciler ise çeşitli yerlerinden ağır şe ki'.de yaralanmışlardır. P^ecep Bayraktar ve GiUşen Gültepe adlı öğrenciler de çaîışma sırasmda yaralanmışlardır. Bir sür a önce YayKıır Yüksek Okulu'nda direnişe geçen ilerici bğrencıler diin ckul çevresinde bulundukları sırada Eğıtim Enstitiisü'nde okuyan ve konaan.do olduklan büdirilen 100 kişilik bir grubun silâhlı, mustah ve molotof kokteylli saldır.sına uğrarruşlardır. Araiarında kiz öğren cüerin de buluntiuğu YayKur Yüksek Okulu öğrencileri, ııeye ugradıklannı şaşırmışlardır. Bir ögrencinin ölümü, 4'iınün de yaralanmasıyla sonuçlanan çatışma, güverüik kuvvetlerince güçlükle önlenrr.iştir. YayKur Yüksek Okulu öğren cileri çatışmadan sonra ölen ar kadaşları Haydar Öztürk.'ü has taneden almak için yürüyüşe geç mişler ancak, güvenlik kuvvetleri buna engel olmak isteylnce yeniden çatışma çıkmıştır. Polis ögrenci çatışmasında polis öğrencilerin üzerine ateş açmıştır. Böyiece çatışma daha da ge'.işmis, öğrenciler hastane önündeki araçlan tahrip etmişlerdır. Saat 15'e dek güvenlik kuvvetlerl hastane önündeki öğrencileri daftıtamarnıçtır. Olaylann gelişmesini önlemek amacıyla tüm riükkânlar ve işyerieri kapanlmıştır. olaylar çıkmış ve bir tasnn okvıiiarca ögremm yapılamamış tır. Çıkan olaylar sonuca 10 SEgc:. bir cievrimci öğrenci gözaltma ahnmıştır. O'.aylar nedeniyle İstanbul Devlet Mühendis İik Mimarlılc Akademisi ile bu akademiye bağlı Kadıköy Müheıı dislik Yüksek Okulu'nda öğretime 24 m a n perşembe gunüııe ka dar. İTÜ'ye baglı Maçka Maden Fakültesi ile Mımarl.k Mühendis İik Faküitesi ve Şışli Sıyasal Bilimler Yüksek Okulu'nda ise öğretime bırer gün ara verilmiştir. UŞAKTA Ecevitin KARATAŞ'I KURUL Çağlayangil: «Türkiye ile Sovyetler arasındaki işbirliğinin gelişeceğine inanıyorum» LENİNGRAD Sovyetier Birli^i'ne rebnıı bır ziyaret yapmakta olan Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, Türkiye ile Sov yetler Bırliği arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceğine inandıjjını söylemiştir. Leningraü'da gezdigi bir enerji türbinleri fabrikasmm ışçüeri ;le yaptıgı sohbet toplantısır.da Dışişleri Bakanma, fabrikada üre;:len türbinlerin, araiannda Turkiye'nin bulunduğu 3u ülkeye ihraç edildiği ifade edılmışnr. Söz kcnusu fabrikada imal edilen türbinlerden birinin İskenderun DemirCelik Tesısierine. ayrıca 200 000 kilovat saate kadar enerji üretnıe kapasitesi olan 4 jeneratöriın de halen Türkiye'de yapılmakta olan enerji santralları na monte edi'.eceği 'oildirılmekte dir. GÖZLEM (Baştarafı 1. sayfada) Iara ajkm olarak yaptığı ve tarafsızlık ilkpsinden uzaklaştığı ve Genel Müdürün göreviyle ilgili ağır bir hizmet kusuru işlediçi hallerde, Başbakanın ve TBMM'de grubu hulunan siyasi partilerden birinin yazılı olarak TRT Seçim Kııruluna başvurması ve bu Kurulun olumlu görüşünü bildirmcsi üzerine, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden alınır... TRT Seçim Kurulu'nun lıaııgi koşula bağh olarak karar alacağı, oS9 sayıh yasanın 29 2 19Î2 tarih ve 1586 sayıh yasa ile eklenen ek hirinci maddede, açıkça belirtilmektedir. Okuyalım: Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısınuı salt çoğunluğudur... Yani. beş kişilik kurul. üç kişi Ue toplantı yapabilir. Bu kurulun karar vermesi için, çoğunluk oyunun belinrüş olması gerekmektedir. Yasa bu koşulu açıkça tanımlıyor: İ'ye tam sayısınm salt çoğunluğu . TRT Seçim Kurulu'ncla karar verilmemiş. oyiar dağılmıştır. Kurulun Başkanı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Dr^ineral Nurettin Ersin ve Ege Lniversitesi Rektorü Necati Akçün. Karataş'm görevde kalması yönünde oy kullanmıstır. Ankara t'niversitesi Rektiirü Prof. Dr. Tahsin Üzgüç ve Hacettepe Üniversitesi Rektörii Prof. Dr. Doğan Karan. aym Karataş'ın tarafsız yayın yapmadığı ve hizmet kusuru işlediiji gerekçeleriyle, görevden ayrılmasını istemişlerdir. İstanbul Teknik Cniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Kafah ise, «çekimser» kaunıştır. Böyiece karar çofunlusru olraamış, ortaya bir «kararsıılık belgesi» çıkmıştır. TRT Seçim Kurulu Başkanlığının ?u bildirisine bakm . Kurul Başkanı Orgeneral Ersin ne diyor: Yapılan ovlamada, iki olumlu, ikl olumsuz, bir çekimser oyla TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'ın görevden alınmasına gerek olmadığı sonucuna vanlmıştır... Kamuoyu. bu tiir sudan çerekçelerle kandırılamaz. Kurul, yasal açıdan bu konuda karar vermiş sayılamaz. Her üye bir oya sahiptir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneralin de ovlamada tek oyu vardır. Öteki üyeler de birer oya sahiptir. Bu oylann «arltmetik toplamiv blr kararı değil kararsızhğı» ortaya koymuştur. Bu kararsuJık belçesl. kesin hüküm niteüeinde değildir. Karann Danıştay'a götürülmeslnde lornnhıluk vardır. Çünkü bu karar, Karataş'm görevde kalmasını gerektiricl nitelikte desildir. Karar oln?mmını?ttr... Türkeş'in gazetemiz aleyhine açtığı iki dava düştü ANKARA, (Cumhuriyet Rürosu) MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in gazeıemiz Genel Yayın Müdüru Oktay Kurtböke ile yazar Uğur Mumcu. Yazı İşlerı Müdürii Bülent Dıkmener ve kurikatürist Turhan Selçuk aleyhine açtığı iki dava dün 'iavacı tarafın avukatı gelmediği için düşmüştür. Demirel Denizcilik (Baştarafı 1. savf.ida) ğunu, ancak yıne de tam olarak istenilen sonuca ulaşılamaâıgını söylemiştir. B:r kamu kuruluşu olan Denizciiik Bankası'nda çok üzücü olaylar cereyan ettiğıni» de sözlerine ekleyen Hanioglu, bu olaylann dürüst çevrelerın işbirliğiyle çözülebıleıeğini belırterek şöyle konuşmuştur: • Genel Müdıirü oldugum bir kuruluşun bu durumda bulunma sı. hakkımda hiç bir iddia ileri sürü'menıekle birlikte agır bir olaydır. Ben tüm memuriyet hayatımda dürüstlük prensibı ile hareket ettım. Yine de edeceğim. Bu konuda tek başıma kalsam bile mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Güvendığim hukuk müşavirlerir.e dunımu ıncelettirıyorum. Bankamızla ilgili görülen olaylar banka müfettişlerince, Ulaştırma Bakan lığım ilgilendiren konular Ulaştırma Bakanhğı Müîettişlerince i:i celenecektir. Bu işin peşini bıra: mayacağım hcrkesçe bilinmelidir. Memuriyet bir zengin olma yolu •e yeıi değıidır. Gücümün yettiv ginee oisyları açıkhga kavuştur*cağım.» LUBNAN'DA (Baştarafı 1. Savfada) tutuklanması, köyünde ve çevrede derin yankılar uyandırmıştır. Gözlemciler. Canbolafın öldürülmesinden sonra Kâtip'in de tutuklanmasmm yeni olaylann pat lak vermesine neden olabileceğirıi be'.ir'.mek'edirler. Canbüiat'sıı ceııaze^i dün şiddetli bir fırtma ve yagmur alf.nda toprağa venlmiştır. Cenaze toremnue. Muhiara'nın tüm Durzüeri hazır bulunmuşlardır. Canbolafın ölüm lıaberinin yayılması üzerine başkent Beyrut' ta hava birden gerginleşmiş ve birçok dükkâaılar kapüarını kapatmışlardır. Lübnan hükümeti, Cumhurbaşkanı Elias Sarlüs'in İMşkanhğır.da olağanüst.ü bir top lantı yapmış, İçisleri Bakanı Salah Salman, olayla ilgili ilk sonışturmanm sonuçlan konusunda bakanlara bilgi vermiştir. Ya pılan aç'.kU.maya göre katiilerın kullandığı arabada telsiz, taban calar ve bıçaklar bulunmuştur. . 06LUNUN BiLDiRSi Keman Canbolafın llderi bulunduğu Dürzi toplulugu, lıderleri nin intikâmım almak için ant iç nıiş ve Canbolafın köyü Muhtara ile basker.t arasındaki yollara ba rikatlar kurmuşlardır, Ancak Can bolat'm oğlu Velid Canbolat, yayınladıgı bildiride. Lübnanhlan sogukkanlılıklannı korumaya ve kan dökülmesine yolaçabilecek davranışlardıuı sakmmaya çağırmıştır. «Kemai Canbolat öldü, fa kat savundugu fıkirler ölmeyecektir» diven Velid Canbolat. çıkabilecek karışıklıkların suikast' ın arkasmdaki güçlerin işine yarayacağını beiirtmiştir. H1RİSTİY&HL&R ÖlDÜRMEDi. Ilımlı Hıristijan liderierinden Raymond Edde de yayınladığı bil diride, Canbolat '1 Hıirstiyanların öldürmediğıni bildirmiştir. Ulusal Kitle Partisi Uderi de olan Edde. Canbo'.at'ı öldürenlerin da ha önce kendisine de üç kez başansız suikasr yapanlar olduğıınu öne sürmüstür. Bu arada sağcı Falanjıst Parti lideri Piyer Camayel de, olaydan üzüntü duyduğunu bîldırrruş, ve «Görüşlerımiz arasında çelişki varciı ama, bu olayı nefreüe kar şılıyorum> demişur. Camayel, • büyük bir lider» olarak nitelediği Canbolat'la bır göruşme yap mak üzere bulıınduğıuıu da açık larnıştır. ARAFAİ A6LADI Canbolafın ölüır.ü Filistınliler arasında da büyük üzüntü yarat mıştır. Kahire'de toplanmakta olan Filistin Ulusal Meclısı, yap tıgı özel bir oturumda, bu toplantı dönemine «Şehit Kemal Caıı bolat Dönemi» adım vermeyi kararlaştırmıştır. Toplantıda konu şan PKÖ lideri Arafat, gözyaşla rını tutamamış ve ağlamaklı bir sesle, «Kemal Canbolat bir kişi değildi, bir orduya bedeld:. O, Filistin halkırun büyük dostuydu, silâh arkadaşımızdı ve örgütümü zün en büyük desteğiydi» demiş tır. Aralat, Canbolaı'm ölümüyle sonuçlanan suikastın CİA. Israil ve Lübnanh sağcılar tarafından düzenlendiğini söylemiştir. SUÇUMAIAR ZiNCiRi Bu arada Canbolafın öldürülmesi olayının Ortadoğu'da hemeıı baza karşıhkh suçlamalara yolaçtığı dikkaü çekmiştir. Bağdat radyosu, olay haberini verirken, Suriyo birliklerinin Lübnan'da bulundugtma dikkatl çekmiş ve «Canbolat, Suriye rejıminin Lübnan'daki işgal birlikierinin kanatları altında öldürüldü. Olayı bu yönden değerlendirmek gerekir« demiştir. Israii radyosu ise, suikastçıların kullanriıkları arabanın Irak plakalı oldugunu öne sürmüştür. Beyrut radyosu, Can bolat'ı öldürenleri «Lübnan ve Arap düşmanları. biçiminde nite lerken, Libya radyosu da suikast m «Emperyalizm, siyonizm ve Arap gericiliğı>nce düzenlendiğini bıldirmiştır. Şam radyosunun bildırildiğine göre Veiid Canbolat'a bir taziye mesajı gönderen Suriye Devlet Başkanı Hafı.r Esat da. Canbolafın «banş düşmanı güçler» tarafından öldürüi düğünü söylemiştir. Arap Birliği Genel Sekreteri Mahmud Riad da Canbolafın öldürüimesini klnamış, bu cinayetin hiçbir Arap davasına hizmet etmediğini bildirmiştir. Bu arada Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Başkan Yardımcısı Mübarek, Ürdün Kralı Hüseyin, Irak Devlet Başkanı Hasan ElBerk de Velid Canbolat'a gönderdikleri mesajlarda üzüntülerini bildirmişler ve olayı kınamışlardır. Öte yandan, Lübnanlı ilerici güçlerin oluşturduğu «tlerici Yurtsever Cephe», olayı protesto etmek için ülke çapmda genel grev çağnsında bulunmuştur. (Oış Haberler Senisl) Brantd'ın (Baştaraft 1. Sayfada) tn Rum yönetiminin daveti üzerine Rum bölgesinı ziyaretinin, «Kıbns Türklerine karşı dostane bir davranış olmayacagını» söylemiştir. Sözcü, şöyle devam et miştir: «Clifford'un ziyaretinin neden olduğu yanlış tefsirler ve meyda na getirdiği durum ortadayke::, şahsına karşı büyük saygımız olan sayuı \Villy Brandt'ın 11 yı1. in san haklarmı hiçe sayan ve nüfusunun dörtte birini imha ioiıı berşeyi yapmış olan bir yöneümin davet lisi olarak Rum yönetimini ve Rum bölgesinı ziyareti, Türklere karşı dostane bir davranış olmayacaknr.. Sayın Brandt' ın Türk toplumuna da eşit gün ve saat ayıracağım ümid etmek hakkımızdır. Aksi halde, Rum liderliği son Clifford ziyaretinie yaptığı gibi say:n Brandt'ın ziyaret inı de uzlaşmazlıklarını takviye için bir propaganda vesılesı olarak kullanacaktır.» CARIER'İN MEKTU6U Bu arada Rum radyosuna göre. ABD Başkanı Carter, Ma^arios'a gönderdiği bir mektupta CIA'dan rüşvet aldığı yolunda ABD basınmda yayınlanan haberlerden üzüntü dU5"duğunu bildirmiştir. Carter'in mektubunun sonunua. Makarios'a ve Kıbns halkına karşı saygısınm büyük oldugunu belirttiği ve «çok etjcılı bir biçimde yalanlamış olduğunuz bu iddıaların, değeri büyük olan dustluğumuzu etkilemeyecefine inanırım» dediğı ileri sürülnıuştur. AP Genel Idare «Baştarafı 1. sayfada) sinin de, MSP Grup Yönetim Ku rulu'nun ilk *oplanısında görüşülecegi öğrenilmiştir. ÜDERLER T0PIANİİS1 Başbakan Süle;yman Demirel, CGP Genel Baş::; nı Turhan Fey zioğlu ve MHPGenel Başkanı Alpaslan Türke«':in kaüldiğı lider ler toplantısı diin saba'n yapılmıştır. Erbakar.. toplantımn yapı'.dığı s;\3tlevcle televizyon için hazırlanan bir programın çekimıne katılmış ve yine topîanuda bulunmamıştır Polis Enerji nakil (Baştarafı 1. sayfada) Yetkihler. anzanın giderilememesı halinde. elektrik kısıtlamasma gidilecegini, ancak onanmın sürdüriildüğ'anü söylemişlerdir. Istanbul'un bazı bölge'.erinde elektrik kesümeleri altı saat kadar sürmüş. bu süre zarfında işyerleri çahşamamış, kalöriferli evlerde oturanlar da zor durumda kalmışlardır. KONGRE İIÂNI îdare Merkezi Gayrettep* Büyükdere Caddesi N0.66 Beyazıd Han'da bulunan Türk Hoechst Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mensupları Yardımlaşma Dernefinin yılık umumi heyet toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28.2.1977 günü saat 16.30'da Dernek merkezi nin bulunduğu yerde yapüacakıır. Gerekii çoğunluk sağlanmadığı taktirde 4. Nisan 1977 tarihinde aym yer ve saatte yapüacaktır. Saynn üyelerimize duyurulur. GLNDEM 11 Açılış 2) Başkanhk divanı seçimi 3) YıKık faaliyetlerine ait iclare heyeti ve murakıp raporlar;nm okunması A) Okunan raporlann müzakere ve iriare heyeti ile murakıplaruı ibrası . ) ") İdnre heyeti seçimi 6> Murakıp laru. seçimi ~> Diiekler ve Kaparuj. Cumhuriyet 2607 Maliye Bakanlığı ZiMBABVE HALKIYLA OAYANIŞMA HAFTÂSI Yiyecek Eırşehit'de TEMSİLCİLERİ KONUSÜYOR KONFERANSLAR, İSTANBUL : 19 Mart Cumartesl 'saat 2000 Spor ve Sergi Sarayi İZMİR : 20 Mari Pazar saat 20.00 ANKARA : 21 Mart Pazartes! saat 2000 Derya Sineması «ZANU» *AYD«NUK (Kontersnstara glrlf serbestttr) Demirel'in SBF'LİLERE DUYURU 18 MARÎ 1977 GECESi, SAAÎ 2O'DE, DAYANI}MA OECESiNE TÜM ilERİCi ÖNCÜ SAHHE'OE; 5.B.F. BEKliYORUL ARHADA$IAR1 (Cumiıuriyet: 2605)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog