Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

sadz CBMHURİYÜ 18 HkffT W7 LES SPORT GAZETESÎ: "YARI FÎNALE ÇIKMAYA ALTI DAKİKA UZAKTAYDIK MÜNÎH (ö»el) Kcal Madrid, Benflca, înter, AJaıtan sonra Avrapa Şampıyon Kalüpier Kupasında bir buyuk egemenliK daha çokmüş ve ardinda hayal kırıklıgına ugramış, yüzbinierce sporsever bırakarak. Soıı 10 yüda Bavyera îutbolumın Un ve gucunu tüm kıtalara yavan ve bu sure ıçmde 1 Kıi<Jaraıası Kupa. 3 Avrupa Samo.>on Kulapler Kupası ve 1 Avrupa Kı^pa Galıplen Kupası Şamp.jonlugu kazanan Federal Alrn^nya'nm 'ıj yuk yıldızlar topıdluğu nayern Munchen'ın, egemetıiıgjıı, Sovyet lerın D ı n a m Kıev akımı yıfcmış bulunjyor .Vrcaruarın K C tesellısı. Monchenşlaabacn m dış sahadakı guzel fntbolu ve kszar; dığı zaler kuska^ 7 . BELÇIKATMKI IZVNTlî «Bruges'dekı Dranı» vj <Üİ ır pıa Stadında Um'iTlarurız Tıs' diı şeklınde başlıklarla verdıle» Belçıka yavın organiaıı FC. Bruges Moncher.g'.adbacn ((M) maçıru ve BelçıtM îyan.Diyonj nun saf dışı kah'inı Bu ın>dı Les Sport gazetesı, «Yarı lına'» çıkmamıza S dakıka uzaktaydık» ^eldındekı baflıgı ile Beiçıkalıla rın uzuntüsunu vansı'ıyordu. LIAERPOOLTV ŞAHANE FLTBOLL «Aniıeld Road» sadında, Trab roaspor gahbı L.verpool'un. Airupa Şampıyon Kulupler Kupasının en sağlam savunmalı tak: mı olarak bılmen ve 5 maçta tek gol bıle yemeyen geçen yılın fınalıstı St. Etıenne'ı Keegan, Kennedy ve Faırclough'un golle nyle 31 yenmesi ve sunduğu şahane futbol :!e Adalıları umut landırdı Futbol uzmanları Bob Paıslev'ın oğreneüenmn şampıyonluğu kazanacaklarını bıle ıler: sarmektedır WtMMER, «YVŞLI DELİKAVLI MLCİZESt» Alman ve Belçıka >ayın organlan, Monchengİ3dbach'm 33'1UK vıldızı Wımmer den «Yaşlı Delıkanlı Mucızesı» dıye soz etmek te ve on'm, yıkılmakta olan 41 man futbolu ve Monchenglad Fehmi Dinçer: Bu haftadan başlayarak kritik maçlarda BTGM müfettişlerine görev vereceğiz, •rr ANK4RA, (Cumhurivet) Beden TeriSivesl Genel Mudur VeKil. F»nmı Dırçer, < Bı haftadan ıtıbaren deplasnıan.ı futbol lıglenndekı kr.tık maçlarda Beden Terbı%°sı Ger.el Madurlugu mufettıçlen gorevlendırılecektır» demıstır Kınkkalespor Kajsensoor maçından sonra çıkan ola>lara da değınen Dinçer, şöyle konusmuştur «Kmkkalespor Kayserlspor maçının hakem, gozlemcı ve saha komısen raporlarını ınceledım. Ortak rapor, Kırıkkalesporlu futbolcuların karşılaşma boyunca hırçm gonınduklen şeKİınde. Ancak maçta onemlı bır olaya rastlanmıyor. Bitış duduğunden sonra, T numaralı Kırıkkalesporlu futbolcunun, Kaysenspor'un 3 numaralı futbolcusunun belıne tekme atması ıle saha ıçmde olaylann başladığı \e polıs.n yennde mudahalesı ıle fazla g&lışmeden yatıştınldığı beiırtılıyor Bu durumda, Kınkkalespor'un 3 numaralı futbolcusunu Ceza Heyetıne vcrme dışıroa yapılacak bır şey >ok. Ancak, olajlann ?azetelere aktarılan şekıllerl ile raporlara kavdedılenler arasında buyuk farklar var Ayrıca lıglerın sonlanna vaklaştıkça olaylann sayısı ve çapı gemşlıyor. Yenı bır tedbır olarak bu haftadan ıtıbaren Beden Terbıypsı Genel Müdürluğu mufettışlerını kntı< maçlarda gorevler.öUrmeğe başlajacağız Onl?m bana \erdıkien raporlarla her msç sonıı Fufb'1! Fedpn^yonuna \"enlen olağan raporları karşılaştıracagım Genel Mudurluğun bu dene'ımımn etkılı sonuçlar doğuracağım duşunuyorum » Mönchengladbach'ın Brugges"fl bitime fi dakika ka'a attığı golle elemesi, spor çevrelerinde pünun olayı olmuştur. Fotoğrafta bu maçtan bir orta saha savaştmı.. (Fotoğraf: AP aa BRLKSEL) baeh'a can verdığıni kaydetmekte Bu arada Koln radyosu, «teşekkurler W.mraer» şeklınde bır deyırr kullanmıştır 128 tanmın kaıldıgı uç kupada bugune dek yenılmeyen tek ekıp kalmış^ır ve bu da, daha dune dek, bır çokiarımızın ısm:r.ı b le ış'tmedıgı. Hacıng Whıte Mo'enbeek (Belçıka )dır. LÂT1N VE BATI AVRUPA FUTBOLUNXX tSTVNLt'ĞÜ 12 maç*a 35 golun kaydedildığı çeyrek fınal rovanş maçlanndan sonra ayak^a kalan 12 *akımdan 9'unJn Lât'.n er \e Batı Avrupa lılara aı' o'.usu, onlann. kupalar aatı ustunlugunu gozlenmız o rune sermektedır Buna karşm, çeyrek fıral rr.ü cadelesını s ırduren 6 Doğu At rupa tatammdan, yalnız Dınamo ICıev (So^eTıer Bırhğı), yan U nale yukseleo Imıştır. LOBANOVt^KI NtV TAHMİNÎ VE MLLLER'IN GÖZ Y*ŞL.\RI Dınamo Kıe\ ın. Bajern Munchen\n egemenlig.nl jıkması, Sovyetler Eırhğmde bjvuc se\ınç yara'mış maçtan sonra so kaklara dokulen 110 bın k:şı, U<rajTia takımı lehınde çı.gm gns*erıler \e *ezahuratta bulunmuştjr Takımın başantrenorü Va!erı Lobanowskı verdığı d° meçe cBajem Munchon'^ eledık ten sonra, şımdı gozumuz bıiyus gumuş kupada» şeklınde konuşmuştur Bayern'ın gol makıne^ı O Muller, takımının elenmesı uzerme göz yaşlannı tutamamıştır. Brugçeiu Leekeas topu elle keserek Moncbenifladbach'ın bir ata£ım önlemeve çalısıvnr Belçikalılar «Yan Flnal için 6 dakikamız kalmıştı» diverrk üzuntulerım dile getırlrlerken, otoriteter Almanlann turu hakettiklerınde birleşmlşlerdir. (Fotoğraf: AP aa BRLKSEL) \MATÖRLERDE KULUPLER BOKS BiRiNCiLiĞi BUGÜN SONUÇLANIYOR Hilmi TURKAY İAFTANIN DLAYI, BİR • TIİRKIYE TJTBOLCUNUN KUlUPlfR BOKS İAKEMLÎK 5AMPIYONASIND4 fAPMASIYDI TEKEL VE Fehmi ÖZGÜLER îstanbul 2 Amatbr Futbol Lig'ınde olaylı bir aftayı daha gerıde bıraktık Boğazıçı'lı futbolcuların Fethiye ıle yaptıkları ıaçtan çıkan olaylarda yaralanarak hastaneye kal ırılmalar amatorlere surulen bır kara leke oldu Cumartesı gunu Eyup stadında oynanan Ve ı Fatıh maçının hakemleri gelmeyınce bır fut olcımun hakemhk yapması haftamn en ı'gınç layı oldu. Geçtı*ımız haftamn basarılan şöyle oldu. <*) GRUBÜ : Haftamn takımı: (E«ylerbeyıi. Haftamn hakemi: Taner Yalçmdağ. Haftamn o\uncusu: K. Mustafa (B Beyıi Haftamn karması: Orhan (Langa) Abdullah Bejlerbeyı). Altan (Isktmderpaşa), Eecep (K Gum ıık'ı, Kâzım (Beylerbeyı^ Hakan (Fetmyel, Eksm (Boğazıçı), Hakkı (Langa) Tamer (tsk. Pai), K Mustafa (Beylerbeyı), Necdet (Levent). (B) GRL'BL : Haftamn takımı: Altınay. Haftamn hakemi: Nebıl Okçuoglu Haftamn oynncusu: Kemal (S. Kulespor). Haftamn karması: Koray (Altınay) Yılmaz Çatalca). Bahatt:n (S. Kulespor), Dursun (Defîrdarı Recep fÇatalca) Eyup CAltınay), Vaujan (Şışlı), Ahmet (S Kulespor) Mehmet Def'erdar), Kemal (S. Kulespor), Uraıt (Ornekpor). (C) GRUBU : Haftamn takımı: K. K Zara. Haftamn hakemı: Özcan Oal. Haftamn o\uncusu: Erganı (U Soğanlık). Haftamn kannası: Erganı (U Soğanlık) Hay ı <K Ayasof.\a), Akgun <U Soğanlık) Vehbı (Kj ukpazan. Hasan ı Sakarya) Abduliah (Altınvılız) Ercument (K Ayasofya), Hamza fAcıbaBml Spmıh ('Arıhartpml Sııat (K K 7aral. Turkıye Kulüplerarası Boks Sampıyonası'nın ıkınc. gunande fınale yıiKselen eldıvenler bellı olmuştur îlk gune oranla seyırcının bıraz daha fazla ılgı gosterdıgı Samptyona'da Tesel ve Büyukdere Boronkaylı boksorler ustıonluk saglamışlardır. Tekel le B Boronkay'dan "'şer, Karagucu nden 4, Emnıyet'ten 3 ve Samsunspor'dan 1 eldiven fınale j'itselmıştır. Turkıye Kuluplerarası Boks Sampıyonası bugun Spor ve Sergı Sarayı"nda yapılacak fınallerle so nuçlanacaktır Fınaller saat 15 00' de başlayacaktır Yarıfınalde japılan M karşılaşmada şu sonuçlar alınmıştır 51 KtLO: Ilusejın Genç (TekeH Hayatı Temel'ı (Karagucuı \e Nu n Eroğlu «Emr'iyet", Salıh Karaşahınoğlu n ı B Boronkayj hakem kararı ıie. 57 KİLO: Fahn Sunıer fTekel Alı Ozdemır'ı (Karagucu) veTuncay Sıpahı ıB Borankay, Maattın Çıçe>i ı (Emnıyetı sayı ıle 63.5 KİLO. Hasan Yorıılm?? fKaragucu1, Yener Durmuş'u ıTe kel> ve Abdulkadır Guler ıB Boronkav), Ersın Se\nmh\ı (Emnıyef sayı ıle. 67 KtLO Muh'ttm Ertuzun Te kel1, Mustafa Kuçuk'u (Karagucu) hakem kararı ile \e Koksal özoğluftz ^B Boronkay\ Sefa Nar'ı 'Emnıye" sa;. ı ıle 71 KİLO: Saıt Ulusov (Samsun spor\ Şukrü Kocamaz ! (Emniyet) ve Aydemlr Dağlı (B Boronkay), Ibrahlm Incedursun"u (Te 1 kel ı hakem karan ıle 81 KİLO: Burhan Adamey (Tekel». Mustafa Çıft ı ıSamsunspor hakem karan ıîe \e Bayram Satılmış 'Karagucu ı, Tufan Bolat ı *B. Boronka\ sa\T ıle 4ĞIR: tzze* Erdem ıTeke.> Yu nus Ozduman'ı (Samsunspor1 hakem karan ıle ve Ruin Aklıol <Karagucu>, Cumhur Asılkefflı'yı 'Emnıyet) sayı ıle yenmışlerdır. LİGDE GENÇ BİR KADRO İLE SAVAŞIM VEREN KOLEJ DAHA FAZLA DİRENEMEDİ Türk basketbolunün sembolü durumuna gelen b r zamanların guçlu ekıbı Kolej, 137677 donemınde ısmcı lıge düsen ılk takım oldu. Kımı oyunculann jubıle yapması, kımılennin başka kuluplere transfer olmalan, Kolej'ı bu yıl lıgde genç elemanlarla yalnız başına bıraktı ve bu genç tecrubesız kadro ıle bmncı lıge veda ettı Boy ortalamalan oldukça dusük olan gençlerden kunılu başkent'm Kolej'i, bundan boyle 7778 donemınde ıkmcı lıgde sınav venp, 1. lıge çıkmak lçm sa\aşım gosterecektır 76 77 yılırda Kolej'm yapmış olduğu maçlara bakacak olursak; ılk yarıda kendı alanlannda yapmış oldukları 6 karşılaşmadan ancak Yenişenlr ve TOPAŞ SAS'ı yeneblldıler. ODTÜ, Şekerspor, DSI. Spor, ve Fenerbahçe've Ankara'da yemlen Kolej, yapmış oldugu 5 deplasman maçında, raklpleri kar şısında hıç bır varlık gosteremedı ve puan cetvsUnde ılk yarıyı 15 puanla sonuncu kapadı Ikmcı yarıda da basansızlıklarını surduren bu Ankara ekıbı son haftalara doğru tehlıkelı bolgeye ıyce verleşmış. fakat lıgm bıtımıne uç hafta kala Galatasaray ı kendı alanında jenerek umutlarını bıraz olsun arttırmışlardı Ne var kı îstanbul deplas rr.anında Fenerbançe'ye karsı büyük bır savaîvm vermelerine rağmen bır basketle (3735) yenılerek duşmekten kurtulamadılar Kolej'.n yaptığı maçiara gore almış olduğu sonuçlar şoyletLK T4RI 11 2 < 7 H 927 15 ) < tKİNCl T\RI 22 6 18 1630 1811 34 KOLEJT>EN SONRA DÜŞECEK TAKIM HANGtSI Bu sene oldukça korkulu anlar yaşayan Ankara takımlanndan duşen Kolej'den sonra DSI Spor mu, ODTÜ mi düşecek herkes bunu merakla beklıyor. Lıglerın bıtımne ıkı hafta kala ODTU, son maçını bu hafta Bursa deplasmanın ua TOFAŞ "ı ı; n^açını kendı Blanında Eczacıbaşı v e İTÜ 11° yapacak ODTÜ, Bursa'da yenılgı ahrsa ıkmcı lıge duşecek. Fakat bu maçını kazanırsa DSİ. Spor'un duşmesı kesınlık kazanacak. Yeşıl Beyazlılar kendı a]an;an.nda.îi ıkl maçta iki yenılgı alırsa ODTU ile avnı pu anlara sahıp olacakla^ Aralarmdakı maçlarda ODTU daha farklı jpngı pldıgından, DSÎ. Spor düşecek ıkmcı takım olacak B BORONKAY'OAH 7 KARAGUCÜ'NDEN 4 EMNİYET'TEN 3 SAMSUNSPOR'DAN 1 ELDIVEN FINAIE YUKSELDİ • FINALLER BUGÜN SAAT 15 OO'DE BAJIIYOR Turkiye Boks Şampiyonasından bir an (Fotoğraf: Erdoğan KSseoğln) Ankara'dan Notlar Tezgah kurulmuş bile! Ali Kemal> kırmm kart müstahak. Geç btle kaldı aslında. Kuçuk dağlardan sonra, buyukleri de »arattıgıru iddla eder havası üe. kendl takımını bile hi çe savar çıbi o\navan adama belki bir ders olur \ma 7amanlama\a dikkat edin Fenerbahçe Ile kupa rö »anşının arefesi.. Oflu Hasan olmese. Hasan Polat Federasyonu bırakmasa, Firuzan Tekil işbaşma gelmese, Bab ı Alı'ııin tüm kalemlerinln bile vicdamnı sızlatan o kırmızı kart ola\ı olur muydu, olabilir miydi. acaba? Firuzan Tekil'e, «Yaşı yetmlş, işi bitmlş» denu> tik. Meğer bitmemlş. Turk futbolunu ileriye götıirme konusunda bitmışliği berdevam. Ama, Istanbnl'un üç buvüklerinin sahada kaybettiklerini, masa başında hakem oyunlan ile gerl verdlrrnede tam bir tistad Komitacüardan ders alanlar, böyle şevleri iyl bilirler değll ml, bazret!. her Hmcal ÜLUÇ F enerbahçe nin kazandıgı penaltı, penaltı mıydı? >amsun'un attığı gokle ne \ardı? Trabzonspor un Beşıktaş'a attığı gol niçin sajTİmadı? \lı Kemal niçin ovundan atüdı? Cumartesı \e pazar gunleri, Istanbul'da ovnanan iki «OYTJN» ile ilgili sorular bunlar. Hepsi de, sadece bu iki maçın degil, ligın ve hatta kupamn kaderine etkili. Sorularm vamtlannı aramağa gerek yok. Sadece \arlıkJarını, diğer ban olavlarla birleştırmek, Istanbul'da. Firutan Tekil'in Federasyon Başkanbğına çel mesl ile kurulan tezgahın tıkır tıkır işlediğlm ortaya koyuyor l.ig şampi\onlugunda Trabıon jrarantill gibi. ondan sonraki dereceyi alacak iki takımın LEFA Kupasuıda o\naması dunımu var. Eskisehir, Altav mı olacak bu takımlar.. Olmaz tablî. Fenerbahçe, Beşiktaş dururken.. Ya Galatasaray dlyeceksinlz . Onu ligde bir >erlere getirmek 7or. Ama Avrupa Kupa Galipleri Kupasmda otTiamasmı sağlavacak bir şevler daha sonra düsünülebiJir. Daha her şey bitmedl. Once Eskisehir'in nasıl katliama uğradığım gor dak. Şimdl sıra Trabzon'da. Once Bekir'in, sonra Alı Kemal'in ovundan atılmalan ile, Fenerbahçe Trablonspor kupa revanşmın temelleri atıldı. maçta stada kosacak. lîO biıılik stad derhai tezfâha konup, Bööyük TürkiyeŞc, bır unsur daha eklenecek. Dışarı \ertlen paralar, mıshvle, kulup kasalarma, dışardan futbolcu komis»onla»3n aracüann ceplerine yağacak. Seyirci stada dolar ödeyerek girmlyor ama, kimin umurunda. Giden dolar devletin. Sen keseje girene bak. Franko Ispsnya'sının faşist yönetiminde, halkı ııvntma >ontemi içinde yaratılan bol yabancı fntbolculu Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona efsanelerı. birbiri ardına >apılan 100 binlik stadlara ne kadar benzivor değil mi? « Pekı ama. hani Turkiye'de Franko?» deyip de, kimseyi guldürmeyin sakm! ULUSLARARASI YAŞÂR DOĞU SERBEST GÜREŞ TURNUVASI BALIKESiR'DE BAŞLIYOR BALIKESIR Uljslararası Yaşar Doğu Serbest Gureş Sampıyonası bugun Balıkesır'de başlayacaktır. Iran, Irak Yugoslavja, 1ITA ve Şekerspor takımları ıle Federasjon karmasımn mücadele edeceğı Şampıyona. ıkı gun surecektır. TOFAŞ SAS takımının sakatlıklar ve hastahklar nedenıyle turr.uvaja katüamayacağı açıklanınıştır ŞEKERSPOR MACARISTANTJA BIRINCt OLDU : ö*e yardan, Şekerspor Serbest Güreş Takımı Budapeşte'de duzenlenen ve sekiz Macar takımının katıldığı «Szalı Imre» tumuvasında 20 puanla bîrin cı olmuştur. 74 gureşçının katıldığı Turnuva'da 9 sporcu ıle mucadele eden Sekerspor'dan Aslan Sey nan, Kâzım Çoban, Mehmet Uzun kılolarmda bırıncı, Ömer üğur ıkıncı, Erdoğan Koçak. ıle Halıl Ibrahım Aras ıse uçuncu olmuşlardır. • * • Blz bu sutunlarda yıllar yıli. Hasan Polat'ı «\nadolu'nun haklarını savunmak, Türk futbolunu kokuşmnş yabancı futbolculara peşkeş çekmemek dışında ne yaptm?» dive yerden yere vurmuştnk. Meğer sadece bu iklsi bile, Turkiye'de ne kadar önemli bir ışmlş. Polat'm başını künlerin yediğin! de Tekil'in tutumu açıkça ortava koyuyor değll mi? Dönmeğe başlayan bu tezçâhı durdurmağa klmsenln gücunün veteceğini sanmıyoruz. Hasan Polat'tan ozür dllemek için bile vakit çok • • • • Parası olan, gelecek yıl 5 6 yabancı futbolcn nrnatabılir» divor Tekil ağal. Zaten olmayan futboluınuzu temelden yıkmak, iyice satmak İçin, daha iyi tedbir olmaz. Parası olan ne demek?. Istanbul'un üçlerl (buyükleri demeğe artık sıkılmak gerek) Avrupa'mn kokuşmus adamlanm, bürük reklâm tezgâhlaması İle sunacaklar. Futboldan soğuyan, tribünleri bosaltan seyircl (A) Grubunun başarüı takımı Levent Irderı (K K. Zara). (D) GRUBU : Haftamn takımı: K M Paşa. Haftamn hakemi: Erol Çakar. Haftamn oyuncusu: Mustafa I (özfatıhA Haftamn karması: Emın (K. M Paşa) Reep (Daruşşafaka). Osman (Sarıyer), Omer (Yeşü jrekı, Mjstala I fözia* h) Nevzat (Şenremıru\ luzaffer (Çarahcaı, Şenf ı Danişşafaka ı Fı^ret K. I I . Paşa), Adnan (Yeşıldırek), Halü (Kasım(E> GRUBU : Haftamn takımj Patlh. Haftamn hakemi: Müfıt Sun. Haftamn oyuncusu: Turgay (Fatâh). Haftamn karması: Turgay (Patih) Varol (Te lebaşı). Cıhan (Kanlıca), Mustafa (Fatih), Aydın Tarabya) Sabn (Fatıh), Ümit (Beyoğluspor), lydın (Tepebaşı) Celal (Selimıye), Abıdın (Çılarspor), Umıt (Tarab>a). (F) GRLfBU : Haftamn takum: Ay>ıldız. Haftamn hakemi: Ergüder Yılmaz. Haftamn oıiuıcusn: Mesut (PTT). Haftamn karması: Erkan (Kıreçbumu> Kah •aman (G Hısar» KâmıH Alıbeykoy) Sedat (Emi KİMLİK KARTI Hazırlayafli : Adnan AKGÜNEL Adı Soyadı: Doğum yeri ve tarihl Bov Kilo Kulübü Tahsili Bildiği dll Oynadıği takımlar Medeni faali Aylık kazancı Sporda buçunc dek kazandıgı para Spor dışı uğrafi \e kazancı Otosunun markası En zor giinü En mutlu gun6 CEM PAMIROĞLU ISTANBÜL 1957 1 80 63 FENERBAHÇE LISEYE DEVAM İNGILIZCE FENERBAHÇE BEKÂR 2500 FÜTBOLCUNTTN SAK.\TLIK GÜNLERt • ILK KEZ FENERBAHÇE <.\1 TAKIMINDA OYNADIĞI GUN AJDA PEKKAN ALAIN DELON ÎSVIÇRE ECE\'IT ISPANAK . FLTBOL GUZEL GIYİNMEK 16 GENÇ, 2 UMtT MtLLt ROM^NYA GFVC \HT T t Turkiye Liseler Basketbol Birinciliği devam ediyor 4NTALYA, (OZEL) TurKive Lıselerarası Basketbol Sampıyonası'nın ıkıncı gununde tek ilça ^I^ulu Merzıfon Lasesı ıkıncı galıbıyetınl de almış, o'j arada zaman zamar. çıkan olaylar uzuntu ıle «rşılanmıstır Dun alınan sonuçlar şoyledır: B4Y4NL4R : Ist Ataturk L 59 Ank Anıttene L 38 \nk. TED Lısesı: 114 Isparta Saık L 28 Yozgar Oğ' t L.. 43 Amasya Merzıfon L: 61 ERKEKLER Ank Yukseıış L 65 Tarsus Amerikan L. 57 tst. G. Saray L.: 81 Sıvas L. • 66 Cem Pamiroğlu En beğendlği şarkıcı En beğendiği füm yıldı?: En beğendlği ülke En beğendiği politikau En beğendiği yemek En beğendiği spor rn beğendiği şev Kaç kez milli oldu llk milli mlrı <ürk boksörü Yıldırım Ağamalı Almanya'da bir Irafik kazası geçirdi BERLtN, (Rıza T\SOL bılrtirhor) Alman şazetelermın «gelereğm buyuk boksoru» dıye 19 yaçındakı Yıldırım Ağamalı, ;)dlandırQiklan oncekı gun dunva sampıyonu Eckard Dagge'nm unvan macuı: ızlemekten donerkpn trafık ka^jısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog