Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

A1T1 ammnlrn mek. (4) Bamt: Gozleyicl (5) Sükut ve sUkunet: Suskunluk. (6) Methal: Giriş yerl, (7) Muazzam heyula: Çok btiyük ve korkunç hayal; çok lri. (8) Hiilya: Kunmtu. (9) Taarruz: Saldın. (10) Zayiat: Kayıplar verme. (11) Miîteaddit isabetler: Sayısız yara aldı anlamında. (121 Ric'at etmek: Geri çekilmek. ıl3) Gurup: Güneşin batışı. (14) Müttefikin: Birleşik güçlerin. ıl5) Şehamet: Cesaret ve kahramanlık. (16) Ebediyyen: Sonsuza kadar. <17) İtham: Suçlamak. U8) Tenkit: Elestiri. (20) Mübareze davetl: Savaşa, vtıruşraaya çağn. ı21) Tahrik: Kışkırtma. (22) \'esaiî: Araçlar (23) Ram etmek: Boyun eğmek (24) Siyasi mahafil: Politik çevreler. (25) Cidal: Savaşma. ugraçma. (26) Telâkki: Anlayış, görüş. (71) înkıta: Kestlme. (28) Nakabil i ictinap: Sakınılması olanaksız, kaçuıılmaz. (29) Hafiyyen: Gizlice. <3) Karis leaınctıuate Tay çt» is MART 1977 non duman ve alevler içinde rica can ıle karşılanmış olup. Londr» Beş daklka sonra, butün istth etmişlerdı. (12) Müteaadıt muh ıle Moskova arasındaki resmî cıkamlarda tabyelerde «Silâh başı ripler de yaralanmışlardı. dalin (25) ilk tezahürü olarak tena» borulan heyecanla inliyor, Bu şanlı zafer gününün akşa lâkki (26) edilmektedir. Bir çok koşuşmalar.. tki dakika sonra mı güneş kıp kırmızı gurup (13) rnahafil. münasebatı siyasinin inbütün her tarafta sükut r e sti ederken müttefikin '14) donan k:taı (27) artık nakabil'i ictinap kunet (5), herkes top başında. masının Boğaz'ı zorlayıp geç •28), olduğu fikrinde bulunuyor. Biraz sonra ise methalln (6) sis mek htllyası da Türk'ün şeharne• Resimlı Ay Mecmuasının lerl arasında dumanlar göründü U (15) karşısında ebediyyen (16) külliyatından (Gebe kalmamak ve arkasında Ingiliz ve Pransız gurup etmişti. kitap snrhhlannın muazzam heyulalan • PARtS, 17 l u . ) Hindıs için ne yapmalı?) isimli Müddei Umumilikçe mucibl ta(7) meydana çıktı. tan Nazırı Lord Birginheld. İngiAteş başladı. Düşmana sezdir liz împaratorluğu'nu yok etme kip görülmüş ve mecrnua aleyhimeden dökülen mayınlara çar ye açıktan açığa çalışmakla it ne bir dava ikame edilmişti (açıl oakan pan gemiler birer birer yanıyor ham (17) eylediği Sovyetler'in si mıştı). Dün bu davaya du. Istanbul önünde demirlemek yasetini tenkit etmiş ve muhafa mahkeme. kitabın tarz'ı lfadesihülyası ile (8) girisilen bu taar rakârlann miibareze davetini ne nazaran muhakeme celsesinin ruz (9) düşmana büyük zayiata (20) kabul ve îngiltere'yi tahrik bafiyyen i39) irrasına karar vermal olmuştu. (10) Üç zırhlı bat edenleri (211 her türlü vesaite miştir. mış, üç zırhlı agır surette nasara (22) müracaat. ederek ram (23> uğramış, diger zırhlılann hemen etmek fikrinde bulunduklannı (1) Taraka: Büyük gürülrü hepsi müteaddit isabetler a i ) al söylemistir. Bu nutuk. bütün si(2) Mahmur: Uykulu hal, süzmısa. Lord Nelson ve Agamem yasi mahafilde büyük bir heyegün, dalgın. 18 Mart 1331 1&15 sabahl... SaIdn, berrak. güneşli bir sabah... Bir gün evveline kadar gök gtirültülerini andıran tarakalarla (1) inleyen Bogaz yorgun ve mahmur (2) uyuyor. Adalar denizinden doğru uçup gelen bir tayyare, Çanakkale'nin üstünde bir kavis resmetükten sonra (3) iniyor. İçinden fırlayan rasıt (4) Alman zabiü, yüzbaşı Zomo koşarak mevkii müstahkem karargâhına şu haberl veriyordu: «Düs man donanrr.ası Bogaz'a doğru geliyor. 50 YIL ÖNCE CUMHURİYET 18.3.1927 JANU BIB ZARRİN YIIDOKUMU S1NEMA Çılgın Maraton (IA COURSE A L'fCHALOTTE) YÖHETMEN: CLAUDE ZiDi / GÖRtİN IÜ: HENRi DECAE / MÜZiK: VlADiMiR COSMA / OYUNCÜIAR: PiERRE RiCHARD: JANE BiRKiN / RENKli FRANSIZ FiLMı. İDÜNYA. KENT) Atülâ DORSAT Çapkınlar Kralı (LA MOUTAROE ME MONTE AU NEZ) .' YÖNETMEN: CL4UD! ZitX / GÖRİ'NTti: HENRİ DECAE / MÜZiK: VlADiMiR COSMA. / OYUNCULAR: PİERRE RiCHARO; JANE BiRKiN; CLAUDE PiEPLU; VinORiO CAPRiOU / RENKLi FRANSIZ FiLMi. (AS) CLAUDE ZİDİ'NİN SİNEMA DÜNYASI... Günümüz popüler / komik Fransız sinemasının önde gelen isimlerlnden blri Clauds Zldi. Filmleri Fransa'da ve diğer ül kelerde bir hayll seylrcl bulu yor. Bu mevsim içinde yalnı? bizde dört filmi gösterildi. Bu nedenle, Zidi'nin sinemacı utin yasına kısaca egilmek gweki yor. ZidJ. filmlerinin komik »runü öncelikle Ud zıt dünyanm karsıtlıgından alıyor. Zıtlasmfl ve bunun getirdlğl çatışma, sine mada güldürünün degişmeı temel ögelerinden biridir çünkü.. «Çapkınlar Kıralı»nda bu karsıt lık, kendi halinde bir matema tik ögretmemnin tekdüze dün yasıyla. birdenbire (sözcuğün tam anlamıyla) içine daldıgı si nema dünyasmın gösterişli, 5^1 dızlı, yapay yasantısı arasında oluşııyor. Dalgm ve «şaskm öjretmenimiz. çevrede bir «y?es ^prn)I çevirmekte olan bir ünlü fıim yıldızıyla ilişkiye girincp başta Raçıksaçıklık» ve «baldır bacak pdebiyatı» aleyhine ko nusmalara daralı bır propagan riavla seçımlpre katılmakta o lan bp.basınm ciurumu olmak U7^rc. birçok şey kanşıveriyor. Kargaşa. elbette ki bu tür film lfre özgü bir :yimserlik ve kaçınılmaz «happy endnle son bu lacaktır «Ç:lgın Maraton»da ayni zıtİ3^ma, bu kez yine kendi halinde bir tetnka memunı ıle. bir tren yoleulugu süresince araiarına karışmak zorunda kaldığı. «t.ravestin (kadm kıîı fnrta erkek>lerden oluşan bir rövü gurubu arasında oluşavor Bu kez. bır «hırsızlık» ko nusu karışıyor araya Ve yine çeşitli kaışraşalıklardan, kaçıp kovaJamacalardan sonra or talık «mutlu sonla» duruluveri yor. Zidi nın filmlerinin bir özel ligı. öykü çatısının iyi kurul muş olması. Öylesine ki, bu oykülsrden komik ögeyi çıkar TELEVİZYON 18.40 HEIDt: Küçuk seyircüer için hazırlanan çlzgi film dizisinin MR. SESEMAN EVE DÖNÜYOH adlı bölümü yaymlanacak. Clara'nm babası sonunda eve döner ve Bayan Rottemeier, küçük kızdan şikâyetçi oldugunu koca?ına anlatır. Seseman. Clara ile yalnız koniışabilmek için Heidi'den bir bardak su ister. Heidi, suyu getirmek için dtşan gider ve gecikir. Daha sonra büyülr annenin gelecegi haberi duyulur. Heidi, BUyükanneyi çok merak etmektedir. 19.05 ALABALIK ÜRETÎMt : Televizyon Egitim Yayınlan Şubesince hanrlanan programda Alabalık üretimınin beslenme açısından taşıdıgı önem anlatıhyor. Alabalık üretimi için gerekli şartların ve ortamın görüntülerle açıklandığı programda ayrıca Alabalıgın yurt ekonomısine katkılan da ele alınıyor. 19J0 ANTÎKACI : Ünlü Fransız yazan Pau! PevaVin avni %cilı eserinden televizyona uygulanan sürekîi filmin üçüncü bölümü yaymlanacak. Bu bölümde. 400 bin frank çalmaktan sanık Ar.dre, Pariste tutuklu bulunan karifavla kendisinin suçsuzluğunu ispat etm*=k ister. Ancak, mahkeme sırasmda avukatlannın tutarsız savunması sonuctı Andre, virmi yıl kürek cezasına çarptınhr. Karıı da suç ortağı sayılır. Andre'nin hücreyp k=tpa tüdığı sırada yanma gelen Lambert adlı biri, hırsızhg: «Siyah Elbise» adlı bir örpiitün yaptıgmı söyler. Bir süre sonra Lambert ıle birlikte Andre hapisten kaçar. Ancak kaçış sırasında Lambert ölür. 2000 HABEKLER VE HAVA 20^3 KÜÇÜK EV : Dızi fUmin DOST KA7,AN"^IAK adlı serüveni yaymlanacak Çoulter adlı biri Volnat Grova yerleşmek istemektedir. Bu arada Coulter örel yöntemlerle yetiştirilen btr mısır tohumundan söz eder. Volnat Grov'da 5aşayan herkes bu tohumdan almak ister Kasabalılar. Coıılt«r'e tohum alması için para verirler. Coulter de hamile kansını Ingals ailesinin yanına bırakarak topladıgı paralarla tohum almaK üzere yola çıkar. Bir hafta içinde dönmesi gereken Coulter'in gecikmesi. kasabalılar arasında telaş uyandınr ve hprkps Conlter'ln paralan alaraÂ. kaçtığını sanır Kasabalılar bu arada Coulter'm hamile kar^sına hakaret ederler. Charles ise Coulter'i aramaya çıkar ve bir kaza geçırmıs oldugunu görür.. CANAKKALE: 1R Mart Canakkale Zafçri'nin 59'uneu yıl. dönümü dolayısıyla hazırlanan ösel programda. Osmanh tmparatorluğu'nun 1915 yıllanndaki sos>al. politik ve askeri durumu ve düEya somnlan görüntülerle anlatılıyor. Bu arada. sekiz buçuk ay süren ve 18 Mart 1918>ie zaferl° sonuçlanan Çanak kale deniz sa\Eçları. gerçek belge ve görüntülerle yansıtılıyoT ( SORUYOR: W Talevizyon Muzik ve E'lence Yayınlan ?ttbesince hazırlanan bulmafa programmı Elçin Templ sunuyor. rp.sitli müzik konularmdaki sorııİEnn ver aldîfı bu programı konuk olarak Şakır Öner Günhan \*e Modem Folk Üçlüsü katılıyor. 23.25 Ct'NE BAKIS: BULMACA 1 23456789 R A D Y O TRTI 05.00 Açılış ve program 05.05 Türküler, şarkılax ve 06 00 06.02 06.30 07.00 07.02 07.07 07.30 07.40 09.00 09.02 10.00 10.01 10.21 Günasdın mrif Kur'anı Kerlm Kısa haberler Köye haberler Bölgesel yayın Haberler Sabahtan sabahl Kısa haberler Kadın dünyası Kısa haberler Arkası yarın Bölgesel yayın oyun. havalan Kısa haberler 11.00 11.01 11.16 11.30 12.'* 12.10 A 13 00 13 15 13.30 14.32 14.52 15.00 15.01 16.00 16.05 16.35 16.45 ögle üzeri ^j^adjro.: XV haberleri Haberl cr Ovun havalan Bölgesel yaym Çanakkale zaferi Marşlar Kısa haberler Sizlerle birlikte Bölge haberleri Yabancı dil derst Hafif müzik Çocuk bahçesi Haberler Hafif müzik Olaylann içinden Türküler Beri gel banşalım Solistlerden seçmeler Okul radyosu Türküler geçidi Arkası y a n n Şarkılar Konser saati Din ve ahlâk konusması Yurttan sesler Kısa haberler Çotıık bahçesi T. üygun'dan şarkılaı Yabancı dil dersi (I) Bolge haberleri 17.00 1702 18'H 19 r»o 19.30 20.15 20.40 20.55 21.00 21.02 21.17 22.00 22.02 22.17 22.35 23.00 23.10 01.00 19.00 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 21.45 22.02 33.00 2315 23.30 23 35 23.55 Kıs3 haberler A:îsama doğru Bölgesel yayın Haberler Bftlgesel yayın .,. ^ ',Kijy' dagareıg! F ^ J u n c e l i d e n şarlalar^.. Çocuklar için Kısa haberleT Hafif müzik Ses ve saz dünyamızdan Kısa haberler Bölgesel yayın ( n ) Şarkılar Türk hafif müzigi Haberler Tatil gecesl 05.00 Gece y ı n s ı Haberler Çeşitli müzik Küçük koro Barok müzik Olaylann içinden Spor dergisi Türküler YayKur saati Türkce sözlü hafif mUzik Bir romanımız var Haberler Türküler ve oyun havalan Program ve kapanıs SOLDAN SAGA: 1 Katolıklerde bir bolgenln dm ışlerıne ba^kanlık eden papaz. 2 Bir dinin ögrenümesı gereken inançlarının ve tapınma kurallarınuı topu Sabahm gün doğmadan önceki alaca karanlık \akti. 3 Tehditle çıkar saelama Bir nota. 4 Tersı demet. b Karşı anlamında bır söz Bulamaç halinde yiyecek. 6 Tersı kırmızı Kuzey Avrupa'da bir kent. 7 Kayıp olmuş Yedek yeme gereksinimı duyan. 8 Işe. eyleme dayanan Matenı. 9 Tersi irmek Urun karşıtı. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Hıristiyan bayramı. 2 Yapma. etme anlamında bir söz Bir isim. 3 Guzellik karşı smda duyulan heyecan ve hayranlı£ı uyandırmak için insanın kullandıgi yaratıcılık Tersi basamak. 4 Tersi ikide birde göz kırpma, kaş oynatma gıbi elde olmaksmn yapılan hareketler tskambilde bir kâgıt: 5 Padişah çadırı Bir sayı. 6 Bir bayan istni. 7 BJr hayvan yiyecegi Evlilikte ilk ay fl Katıjîksıl Tersi başta bulunur. P Kısa saph balta Tersi bir kilrk D t N K f BüLMACAMN CÖZtMt SOLDAN SAGA: j 1 Çinekop 2 Epope E ] fe 3 Rezalet 4 îka* Le) kp .i Tekir 6 Acar 7 şA • tlaboK R ıkA Aşina 9 | YVKARIDAN AŞAGTYA: 1 Ceribsşı 2 îpek Caka 3 no*amA Ar 4 Apaz rT ö Kel laS 6 Elebası 7 Petek Bi 8 Kimono 9 Semer Kap Pierrr Richard ve lanp Birkin, .Çapktnlar Kırab» filıninde.. sanız bıle. ortada yine ayakta duracak bir çaü kalabılıyor. Ozeilikle «Çılgın Maraton»da. ayni öykü çatısı, kuşkusuz «cid di» bir heyecan film: için üe kullanılabiürdi. Bu, Zidi'ye her türltl komik buluştan. gülüt» (gag)den bagımsız olarak kendi içinde de sürekli bir gerilımle izlenen giildürüler yapmak olanagını saflıyor. Komik sinemanm, ıbır olcüde Amerikan güldürüsü dışındaı hemen hiç rağbet etmedigi bir yöntem bu... Ancak Zidi. oykü çlzgısinm dogai sürükleyiciliğiyle yetinmiyor. Yetinseydi. başanlı bır güldürüden söz etme olanagı bulunmazdı. Zidi, tam tersine. bu çizginın ıçıne yer yer güldürüyü oluşturan çeşitli ögeleri, oyküden neredeyse bagımsız biçimde yerleştirıyor. Bu bölümler, ajlında Zidi filmlerinin en basanlı bölümleri .. Zidi. kuşkusuz güldürü sinemasını çok iyi incelemiş bir yönetmen ı Fransa'daki yaygm sinema kültürünün. geçmisin filmlerinin süreklı yeniden görulebilmesi için varolan olanr.kların, bunu kolaylaştırdığını da beiirtelim). Bu nedenle, güldürti sinemasmm. savrjklama ıburlesk'. s'.apstickv .lufok. gibi eenellıkle harekete dayanan kaba çızgili türlerini ve bu türlerin en klasikleşmiş trük^rini. bölümlerini yeni baştan filmlenn« yprleştırmekten k»çınmıyor. Bu, Zidi'nin hem gücü. hem zayıflığı. Gücü, çünkü sinemarun geçmişini bilmeyen (özelükle genç) kuşaklan güldürmeyi basanyor Zidi. Ama bir yönetmen olarak özgünlükten : yaratıcılıktan pek nasibini almamış duruma düşüyor. Yine de bu tür gülütler. örnegirı .Çapkınlar Kralı»ndaki amelıyat sahnesi veya •Ç'lgın Maraton>daki «ayağa takılan tuvalet küveti. sahnesi, Zidi filmlerinin gıjldürme açısmdan doruk noktalan sayılaSonuç olarak Zidi, güldürme gıbı zor bir işte, eskilerden ne denli esınlense de belli bir düzeye ulaşabilen, belli bır kanşımı belli bir kişilikle gerçekleştirebilen bir yönetmen... Yazık ki ticari kaygılar. bazen >"akaladıfı çok iyi şeylerin sonıuıa dek gıtmesmp izin vermiyor. Örnekse. «Çılgın Maraton»d», sahfıenin. sahne üstünrieki bir temsılin olanaklarmı komik etki yaratma açısından kullanma düşür.cosı olaganüstü güzel. Ancak sonuna dek işleyemiyor bu düşünceyi Zidi, bir yerde tıkanıp kalıyor. veya aklına gelen hemen başka bir güldürme ögesıne sarılıveriyor. Zidi'de. öncmlı bir güldürü ustası olma ynlunda eksik olan da bu: Ticari kaygıyı (yani ne pahasına olursa olsun çiildürme kaygısını» bır yana bırakıp. :!ginç bir düşünceyi. buiuşu sor.ıına dek geüştirme yürek'.ilığı. MERYEM VE OĞULLARI «Meryem ve Ofullan»nın ilk dakikalarmdan itibaren belli bir trajik duygusu gelerek yer leşiyor seyırcide . Meryem'in tüm çabasına karşın, ogullan nı Reşit Bey'den. Reşit Bey'm simgelediği paranm yozlaşrırıcı, çökertici, giderek öldürücü egp menliginden, düzen bozuklugunun savurımasız bireyi yokeden dev çarkmdan kurtaramıyacağı duygysundan geliyor bu... P.Ieryem. Türk filmlerindeki klasik (tkötü adam», klasik «patron» lipini bır kez daha vineleyen Rc^at Bpy'p ikı büyiık oğlu Mehmtit ve Sülej'man'ı «kaptırmışnr» daha önce .. Kendisine kalan. küçük oghı Kemal'dir: Ogrenimini tamamlayan. yasadışılığa geçmış 2 agabeyine karşın «namuslu» kalmış. kendi ha linde iyi bir kızla sözlü, anasının dizinin dibinden aynlmamış Kema! .. Ama seyirci, baştan beri Kemal'in de «elden gidecfr gininı bilincindedir. öte yanda. yasadışılığa karşın, para var dır çünkü. lüks yaşam vardır. iyi giyinmo. istedığini alabilme vardır. Tüketime koşullanmış bır toplumda. paranın en bü yük dcger, paranın satın alabileceklerınin en güzel. en önem'i şeyler belletildiği bir toplumda. seyirci Kemal'in Reşit Bey' ın kızını seçerek «öteyana» geç ınesini ister. bekler gibidir. Ke mal de kuşkusuz bu secimi yapar. Meryem, «saçım süpürge edip» onu yetiştirmiş. büyüt müş, okutmuştur gerçi... Ama tüm bir degerler sistemini sü rekli biçimde aşılaysn, basmîy la, sınemasıyla, T\7'siyle, top lumdaki itibar ölçüleriyle aşılayan bır toplum yapısına kar?ı Meryem ne yapsın? Kereal de elden gidecektir kuşkusuz Filmin (her Türk filmi gibi) kanlı ve trajik finalinden son ra Kernal hayatta kalsa da, o Meryem'e kalmış değildiı ar tık. Kaçınılmaz seçimıni yapmış tır o; aşk görüntüsü altmda kendi kendini aldatarak parayı. rabathğı seçmiştir. Kemal de haklıdır kuşkusuz: Topluma karşı ne Meryem durabilir tek başına, ne de Kemal... «Meryem ve Oğullan». bc k^ çmılmaz dönüşü (seçimi). bu vozlaşmış dünya görüşünün kaçınılmaz kıldıgı trajik sonu basmdan beri duyurur. Bu açıöa.n, ilginç çıkış noktalan taşır bu füm içinde.. Osman Seden. bunları pek az ışler, pek az ortaya çıkarır ne jazık ki. Amacı, tümüyle neli yüzü düzgün, ticari» bır film yapmaktır çün kü. Bu nedenle. Meryem'in «oğullarımı ıstiyorum» dıye bagı rarak sokaklarda koşması. so nınuna herkesi ortak etmek istemesi gibi ilgmç (ilginç, çünku Türk filmlerinde bu «ortak etme.. duygusu pek yoktur; kahramanlar, sorunlarını tek başı na çözümlemeyı seçerler), evet ılgtnç bölümlerin dısında film, filmlerimizin alışılmış «silâh ro mantizmi»nin, gangsterlik edebiyatının pek ötelerine gide mez. Yine de bazı şeyler kalır filmden: Fatrna Girik'in, yeı yer çok abartmalı da olsa başarılı oyunu, genç fcadrodan özellîkle Mahmut Cevt;er'in, SJ nemamız için bir kazanç olduguna ınandığım yalın, ade oyimn. dünya çapında bir kamera ustası olduğuna ınandığım YOMfclıM, SfN&RYO : OSMİH F. SEOfN / GORÜNTU: ÇETiN TUNCA / OYUNCÜIAR: FATMA GiRıK: SERDAR GOKHAN: EROL EVGiN; MAHMUT CEVHER. MERAL ORHONSAY; BiRTANE GÜNGÖR. AL i SURURİ: YRMAZ GRUDA / RENKLı ERMAN fılM YAPIMI. (SARAY, SAN) TRTII 03.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.30 11.45 12.00 12.20 12.40 Giin baslıyor Olaylann içinden Küçük konser Deyişler ve ezgiler Okul radyosu Türküler Çanakkale zaferi Hafif müzik Beyin gücü Halkın dılinden. sazın telinden 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 15.01 16.00 16.20 16.40 17.00 1B00 18^0 ECZANELER BAKIRKOY: Şevki (tstanbul Cad). Yeni Osmaniye (Osmaniye Cami Sok.). Site ıBasın Sifesi), Şirmevler «Şirinevler), tstas yon (Yeşilköy), Yeni (Kanarya), Merkez (Sefaköy), Deva (Küçükçekmece», Merter ıMerter Sitesi) BEŞtKTAŞ: Acarer fMıstık Sineması altı), Meral (Yıldız), Sema (4. Levent>, Diler (Ortaköy). Boğaziçi (Bebekı BEYOGLl: Taksim (Istıklâl Cad.), Vatan fTarlabaşı Cad.). Sıhhat (Bofazkesen Cad.). BEYKOZ: Şifa (Orta Çeşme Mah.) EMİNONT: Yeni Sirkeci (Sirkecı). Beyazıt Halk ıBeyazıt) Sema lEminönü). EYÜP: Eyüp Sultan HKalenderhane Cad.), Gürsoy (Alibeyköyü) Güner (Ramiı Başak (Altmtepsi) FATİH: Yavuzselim (Yavuzselim). Halıcılar Halıcılar Cad.), Saglık (Fındıkzade), Valide (Aksaray), Yeni (Kocamustafapaşa). Fazilet (Balat). G. O. PAŞA: Özdil TJerkez Mah). Saflık (Küçükköyı KADIKÖY: Diinya (Kuşdilı Cad). İkbal 'Serasker Cad.), İnci (Acıbadem). Ural (Göztepe), Erenköy (Erenköy). Fatoş 'Kiîiltoprak). Şiîa fSuadıye) KARAKÖY: Akel ıŞair Ziya Paşa Cad.) KASIMPAŞA: Azım (Zincırliku yu Cad). Düek (Halıcıoğluı SARIYER: Oktsy (Yeni Mah Cad.), Çelikbaş (Yeniköy) ŞİŞLİ: Işık (Hasat Sok.). Mel fem fKurtuluş Cad.), Dilek (Teş rikiyei, Burak (Hürriyet Mah.) Xilgün (Gültepe), Önder fÇeükîepe), Giirkan 'Mecidiyeköy). Sultan Selim ıSanayı Mah.) rSKİIDAR: Engül ıHalk Cad.) N'ilgün (Murat Reis Mah.). Kuru çeşme (Fıstıkağacı). Tl'.rkez (Çen gelköy). Esin 'Ümrsniye) ZEYTtNBURNL': Fevzi Ocal (Yeşiltepe Mah.) KAYIP Sebekemi HükümsüzdUr. jitirdim. 10306: Çetin Tunca'nın (özellıkle harı cilerde, Haliç önünde vekümış sahneierde, «ütanç»dakı başa rısına yaklaşan) olguıı Kamera çalışması .. Ve o trajik duygu su: Sinemamızdaki »azgıcihgın. kaçınılmaz «acı sonsların belkı de en iyi biçimde duyurulduğu fılmlerden biri olan «Meryem ve Ogullan»ndaki o garip, te dirgin edici trajik duygusu Tüm bu ögeler, bu aslında ö nemsiz filmde bile. sınemamız rta.kı potaıısiyeli, eliko,u bağn nimaktan kurtulduSu ?ün. bu sinemanm neler yapabsleceginı sryircıye duyurur Sorutüarm gerçek boyutlarıyla ortaya ko nulabildigı, iktidar mışası bır avuç kişinın agzından çıkacak söze baflı olmayan, yaratıc» gü cün özgürce katkıda bultınacafı bir sinema, gün:i geidiginde «Meryem ve Ogulları'ndan «Rokko ve Kardeşleri ne geçebilecektir kuşkusuz. «4 TV'DE JOHNNY GUITAR •» TRT III 07.00 07.02 07.30 08.30 09.15 09.45 10.15 11.15 11.45 Açılış ve program Güne başlarken Sabah için Cuma konseri Bizcien besteler Saziarımız ve ıcracılan Diskoteğimizden Yurttan sesler Oğleye rioğnı 12.45 Bir solist konseri 13.15 Müzik şöleri 14.45 Çigan muziği 15.00 Türk bestecilerinden lfi.OO Müzik sohbetleri 17.00 Türküler geçidi 1730 Erkekler toplulug'j 13.00 Müzik kutusu 19.00 20.00 30 30 Opera albümlerinden 21.00 Çagımızın müzıği 21.30 Bir solistten türküler 21.45 22,10 23.00 24.00 Türk yorumcul&n LiRd saati Geceden geceye Gece ve müzik Yılmaz Güney'in filmleri San Remo Şenliğinde 25 man • 1 nisan tarıhleri arasında î'alya'nın San Remo kentmde yapılacak sinema şerüiğinde, Yılmaz Güney' :n fiimlerinin bır toplugösterisi sunulacaktır. San Remo şenliği, özellikle sanat yanı güç'ıü fılmlcre aynlan saygınlıgı çok büyük bır şenliktir. Güney'in fiirr:len şenliğe yönetici Ninc Zuchhellı'nm Uişise* çağniısı ularak katılmaktadır. Geçen Istanbul Sinema şenliğinde burada bulunan Zuchhelh. şenlıkteki Türk fiımlerini >çok köıü» bulmuş, ancak kendisine Güney'in filmleri göstenlaıgiııde bunlan büyük bir hayranlıkla izleraişti. Zuchhelh. bunun üzerine, Güney'i oyunculuk döneminden başlayarak tamtaa bir dM filmin San Remo'da gösterilmesini isteıruşti, Umut Sanat kuruluşunun çabasıyla piyasadan, çeşitli sırketlerden toplanan ve San Remo'ya gönderilmış bulunan Güney filmleri şunlardır: Ağıt, Umut, Arkadaş, Enaıse. Kızıhrmak, Eir Çirkin Adam, Zavallılar, Baba. Sar. Remo'daki Güney toplu • gösterisinin, hem tanuırruş sanatçımızı dışarıya biraz daha tanıtmak, hem de Türk sinemasma yeni ufuklar açmak için çok önemli bir ıırsat oldugu ktışkusuzduı 00 30 Caz ustalan Slzin seçtiklerinla Türküler ve oyun havalan 01.00 F'rogram ve kapanıs SiNEMALAR &EY0OIU AAİKARA (64 İS 8«) En BUyük Patron F. Hakan R. AS (47 63 15) Çapkınlar Kralı P. Richard R. T. ATLAS (44 «S 35) Yüzde Yüz Ölüm D. Carradina R. î . DÜNÎA (49 01 66) Çılgın Maraton J. Birkin R. I. EMEK (44 84 39) Hazretl Musa B. Lancester R. t. FİTAŞ (49 01 66) Jülya S. Cristel R. t. GAZt (40 36 25; Seytanın Kın S. Koscina R. t. ÎXCt (40 45 95) Taşra Kın M. Ar R. KENT (47 77 62) Çılgın Maraton J. Birkin B. I. KONAK (48 26 06) GizH Duy gular F. Nero J. O'neil AKSARAY BULVAR (21 35 78) Meryem ve Ogulan F. Girik R. HAKAN (23 42 33) Meryem ve Oğullan F. Girik R. tPEK (22 35 13) Meryem ve Oğulan F. Girik R. SUR (23 67 12) 1. Jülya S. Kristal 2. Yosmaların Belahsı R.T. ŞAFAK (22 55 13; Jülya S. Kristal R. T. KADIKÖY KADKÖY (37 15 97) Skandal F. Nero R. î. OCAK (36 35 7U Taşra Kızı M. Ar R. REKS (36 01 12) Meryem ve Ogulan F. Girik S. Gökhan R. SÜREYYA (36 M 82) Geri Tepen Silâh A. Dalon R. t. R. î. MELODt (B4 13 14) Mazisinl Satan Adam C. Branson R. İ. MISTIK (4« 15 U) 1. Bir Gece Vakti 2. Öldüren Hırs R.T. ÖZLEM (W! fiO 83) 1. Meryem ve Ogulan F. Girik 2. Meraklı Köfteci K. Sunal R. RÜYA (44 34 57) 1. Avanak A. Akbaş 2. Erkeğim Benim T. Yiğit R. SES (45 25 İS) Kocamm Bilmedigı R. T. StTE (47 «9 47) JUlya S. Kristal R. T. SINEPOP <44 24 22) tbret L. Gastoni R. T. YENİMELEK (44 42 8S) Şey tanın Kızı S. Koseina R. t. TUMITRCAK (61 01 91) 1 Meryem ve Ofullan F. Girik 2. Cafer Bey tyl Faklr ve Kibar N. Uygur R. FiTAIROUR ALİ PUYKAZOGLU (49 SS 52) •Dur Konnşma. ">us Söyleme» cuma. cumartesı pazar 21.1f> cumartesı Dazar 5.30. «DeUI'i Bosandı» Saü caısamba, per samba 21.15 'aışamba 1830 A.NTAMAPfTA KUMPANYA (44 » 28 • Sıraselvtter) •Sain» Solum >obe» Sab, Perşembe 21^0, (^rşamba Cumartesl, Pazar 18.30 21J0 59 4B) «Şen Denlıctler» Pazartesi narıc ber gün 2130, pa zar 18.30 BtRLtK SAHNESt (48 53 4fil •Zencln Mutfaçı. PersemNî. cuma 21.15 Cuma, cumartesl. p3' zar 18.15, cumartesl. pazar 15.15 ÇEVRE riYATKOSt (A f.rbnlab • M. Serraü ZS 01 W> B*KIRKOT rtTATROSO (71 •Isıklar Neden Karardı» Pazar. tesı nanç her gun 21.15 cumartnsı Dazar 18.15 21.15 DEVEKUŞL KABARE («4 48 15) «VaLan Uünya» Hazartesl haıic ner gün 21.3U, çarsamba cumartesl. pazar 18.30. DEVLET TÎYATROSU (49 01 92) «Sevgili Doktor» Her gece 2U.3O Çarşamba. cumartesı. pazar. 15.00. (i. CLKt) • G. OZCAN (46X1) 91) «Kinıe Nlyet» Sal] Rang her gün 21.00 • Cumartes: pazar 16.0 KADIKÖY tt TtTATK(>e<j (Tevfik Gelenbe) cKllidl Bflrok» Salı oanç Der ?ür n V: Cumartesl Pazar 18 30 KENT OYÜNCULARI (48 »5 89) «Buzlar ÇözüJmeden* Çarsamba, cuma 21.15 «îasak Elma> Çarşamba 15.00, perşembe 21.15, cumartesi 18.15 21.15 «Rattr Tırnağı» Pazar 15 00 18.15 NEJAT UYGUR (22 U U) "Murdartp» Carsambfi ^aric ner gün 21.30 Cumart«s3, Dazar 18J0 N. SEREZLİ T. AŞKINEH rtiATROSU (48 48 50) «Pazartesi i$enUk »ar» Cuma, Cumartesl. Pazar 2U30. üoıaertesl 15.%. Pazar 18.30 «Basbakan Oluyor^m» Carsamoe 15JU. Oorppnr.e |»;)( . 1130 Tuzak,, Varna'da 16,25 hazıran tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna keDtinde yapılacak olan ve önem sırasına göre dür;yamr. 7. film şenligi sayılan Varna şenliği. bu yıl ekolojı (çevre kirlenmesi) sorununa aynlmıştır. Türkiye'den bu şenlık ıç:n önerilen «Tuzak» filmi şer'k düzenleyicileri tarafından çok beğenilmiş ve şenliğe resmen kabul edildiği gibi, vönetmeni Atıf Yılmaz. oyuncuları Cüneyt Arkm ve Selma Güneri. senlige «onur konuğu» olarak çagnlmışlardır. Pmemaların onemsız filmler! ikinci. üçüncü haftalanna yatırdıkları. bılct ücretlerinin artı şından sonra beklenen vaadler:n büyük ölçüde gerçekleşmediğı bir onarnda, zaman zaman TV'de gösterılen fılroler (5abana fümlerj gerçek sınemaseverin ilgisini daha çok çekecek nıteükte. Bu pazar sabahı ömeğin, westenı türünün en ilginç yapımlanndan birin. seyredeceğiz: Nıcholas Ray'ırı 1954 >apımı «Johnny Guitamı. Johnny Guitar, 1911 doğumlu. bir zamanlar Amerikan si nemasının en büyük j'önetmenlermden bin olarak bakılmış Nicholas Ray'ın, «Asi GençlıK» TV'de seyretriğımız <ıCinayet Mahkemesi» gibi filmleri arasında özel bir yere sahip. Eskı yasadışı Johnny Gııitar, dikbaşlı ve gururlu bir iş kadınını, çeşitli çıkarlann kaynaştığı bir kasaba fonu üzerinde, yemınli düşmam olan bır rak'besine ve tüm kasaba halkır.a karşı savunuyor. İş kadırunı Joann Crawford. rakibesini Mercedss McCambridge, Johnny Guitar'r ise Sterling Hayden oynuyorlar. Alışılmamış bir western bu: kızılderililerin. kaçıpkovalamacalann. geleneksel westem kişilenmn ve temalarınm yermi, birdenbire çağdas, güncel, güncellig: :çjıde hiç değişmemiş insanlar ve ınsan ozellikleri, ruhbilirr.sel çalışmalar, aşın, coşkurı duygular alıyor. Romantik, barok bır western Johnny Guırar.. Wesfern'e ilk kez getirdıpı düşünsel bojutla, çağdaş tema^arla. daha sonralan yaygınlasacak olan «düşünen wes(«rn'in. •entellektüel westem»in ilk orneklerinden biri sayılıyor. Bay'ın ise plâstık açıdan olağanüstü özenli, ayrıntılardan tüme girien fJohnny Guitar'ı iik kez gösteren sahnenin, b:r hira bardagı ayrıntısınrian yola çıktığını. 2(ı yılın otesınden hâlâ anımsıyorum). coşkulu b:r anlatımı var. Ve de kuşkusuz, Feggy Lee'nin. benim kuşagımm dilinden düşmemiş üniü şırkısı.. Pazar sabahı, gerçek b: sinemasever zevkini paylaçmak için TV'nizin başında o ^ manızı diltrim. Haiit Refiğ, Amerika'da Ünlü Türk Sinema YönPtmen! Haüt F«fiğ. üniversıte görevlisl olarak bulundugu Amerikada film çalı?malarını sürdurüyor. Wisconsin ünıversitesinde ders vermekte olan Refığ, Wısconsin'li yazar August Derleth'in bır öykü dizisini, öğrencileriyle birlikte, civarda kiralanan br eskı evde TV filmi haline getirıyor Yerel basında genış Ugı gören bu çalışmada, görüntü vönetmeni de bir M;sırh. Yerel «The Capital Times»da çıkan bir konuşmasın da Refiğ. filmin gerek Amerika. gerek Türkiye. gerel: dünya TV'lerinde gösrenleceği urnudunda oldugunu söyiüvor Refiğ bu calışmarın a:.xıi zamanda öğrencılerı ıçın b;ı eğitım niteliğinde oldugunu. böylece bır taşla birkaç •ius vurduklannı sözler'ne eklıvor. Cumhunyet 2808 KAYIP Şebekemi IETT kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Sadertin ÖZTÜRK t. THICT KtrRÜMÎ JEHiR nYATROUSI FATtF (26 53 Sfll Hadl ÖldiirsfiP Canikom 21 .(V* HARBtYE (40 77 20 ı cBo*Uk Diizen* 2100 KADIKÖY ({« 31 21) «Holly>.vood Dosyası» 21.00 ÜSKÜDAR (33 03 97) cKardeş Pa.ii> 21.00 KAYIP 013243 cilt vp 4243 takım nolu iki adet 8 vaprai kuruşlu belge kayıp olup, nükıimsüzdür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog