Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CUHHUBim tS MAfti 1971 HİSSE SENEDÎ VE TAHVİL BAKKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 27 55 13 1ZMIR: 13 83 21 MERKEZ. 4 Vâicıl Han Asma Kat, No 8a HISSE SENETLERtNtZl YUKSEK FÎYATLA ALJRIM, HISSE SENETLERINIZI EN ÜYGÜN BORSA RAYÎCI VE CÜZİ KARLA SATARIM MttESSESE VEYA ŞAH1SLARA AIT rAHVtLLERl EN DYGON ŞARTLARLA PAZLA MENFAAT BEKLEMEDEN DERHAL MÜBAYAA EDERIM MtTESSESEME MÜRACAATINIZDA YAPILMAS1 tCAP EDEN OPERASYONUN MtTMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAĞ1N1 BILMELİSINİZ fELEPONLA VERDİCINÎZ EMlRıERI DERHAL YERİNE GETtREBtLMEK VAZt FELERİM1ZÎN EN ÖNEML1SÎDÎR. ARANILAN KIYMETLER YAP1 VE KREDİ BANTCAS1 YAP1 VE KREDÎ BANKASI RÜÇHAN HAKKl GARANTİ BANKASI GARANTİ BANKASI RÜÇHAN HAKK1 l TÎCARET BANKASI ISTANBO1. BANKASI AKBANK r tŞ BANKASI T. İS BANKASI KTJRCOT T. SINAt KALKINMA BANKASI ODOKSAN SIFAŞ DEVA HOLDÎNO NASAŞ tZOCAM SINAt MAL1 TESEBBUSLER TAT KONSERVE RABAK RABAK KtTROCD $ARK DEGÎRMENLERÎ TTTtHAT DEĞÎRMENCİLÎK YTONG rEZSAN r SIEMENS OLMTTK KORDSA BAGPAŞ EGE BtRACILIK AYGAZ AYDIN rEKSTTL I DEMÎR DÖKÜM SARKTJYSAN KAV ORMAN SANAYÎ1 KOC HOLDÎNO OTOSAN SATTUK KTYMETUEB: KOÇ HOLDÎNO 150 Adet tnı yıl yüzde 25 temettU vermesı beklenıyor. KAV ORMAN SANAYİ 50 bin TL.Tık % 25 temettü verecek. lstikbal için yatmm. ANADOLU Cam Sanayil 250 bin TLİık tstıkbal lçifl yatiBANKİ.K Zİ.KI a W <> > H İLANLARI Hür Teşebbüs Konseyi erken seçim konusunda görüş açıklamak istemiyor nm. KARTALTEPE Mensucat 30 bin TL.lık tstıkbal içın. TRAKYA tpUk 100 bin TL. îstikba! ıçin yatırım. PINAR SUt 20 bin TL. tstikbal lçın yatınm. PtMAS ıoo adet bu n i lyi pnm yapablllr. GüBRE tabnkalan 10 adet % 28 temettü verebülr GOODYEAR 20 adet bu n l aynı ternettü verecek. UNtROYAL 200 bin TL tık bu yıl temettti verecek. ÇÎNKO KURŞÜN 100 adet tstikbal içln yatınm. SARKÜYSAN 150 aüet. Bu yıl temettü vennesi beklenıyoı. ÇELİK RALAT 100 adet DBha yüksek temettü beklemyor CtnOJROVA ELEKTRÎK 200 adet *ı 3 7 i temettü verdi »e * » 30 belirslı bisse dagıtacak • NOBE1 tlâç Sanayl 65 adet oominaJ fiyatla, EGE BtRACILJK RUçhan ha* D 100 adet. KAV 100 adet. BORÜSAN 70 adet (MemlefceOmlztn «a füçHJ mıruluslanoâanaır ) MENSÜCAT SANTRAL 100 adet ( H 25 temettü tevsi etml*tlT.) KORUMA TARIM 40 adet W* 15 temettU tevH eünlşür. Sermaye arttaruoı yBpecaktır.) POLYLEN 100 adet * 35 sermaye' arUnyor. SATIUK TAHVtLLER: DEVA Holdlng 180 bin TL.lık % 18 taizli 2 yü sonra paraya çevnlebilir. SAS>. 20 bin TL.İ1İI H İS faizlı T. DEMÎR DOKUM 25 bin TL. hk •• 15 taızll. / ' ALTINYILD^ 140 btn TLJık % 15 taızll. GUMUŞSÜYU Halılan 20 bin TL. % 15 taızll. SODA SANAYİ TAHVÎLI 250 bin TL.1ık % 18 faizli 500 bin rLlık 3 yıi sonra paraya çevrtlebüecelt slrket garantılı taiyü. 1000. TL'si 920. IX. yoo liralık H 11 fiH7.ll. BANKER ZEKI: Zi 60 88 27 S3 U IZMtR: 13 82 21 MERKEZ: t. VafcH Han Asma Kat,, Ncr. M BaDçekapı I tSTANBUL 1876 SAVUNMA UUTUI. » mU MALATYA MERKEZ DERSANESi iÇiN ACELE Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenleri Aranıyor ls'anbul Tel: 27 4P 92 t (ANKA) Hür Tehic bır işçi »endHMStna ters flflşZIR4AT ODALARI BAŞKANI ILE ESNAF VE SANATKARLAR KONFtOEsebbus Konseyını olusturar. muyoruz ve ışçıye ters düsmüyoRASYONU BAJKANININ KAIILMADIKURI BASIN TOPIANTISINOA, HÜR MEBA\ ıcuruljşlardan Odalar Bırligı Bas ruz Konseyimız renme terşı olaa Kanı Sezaı Dıblan. T. îşveren lara ters düşer sadece » MENKÜL DEGERLER IEJEBBUS KONSEYININ EKONOMIK VE SIYASAL BİR BIRIİK DEGIL. Sendıkalan Konfederasvonu Bas Sezaı Dıblan ise konseyın insan BAMKEHLIKve REJIME YONELIK TEHDITLERE KARŞI BIR BİRLIK OLDUGU» ONE .•cam Halıt Narın ve TUSIAD Baş haklarına karşı işkence gıbı urFINANSMANA.S. kanı Fevyaz Berker dun ortakgulamalar ve fıkır ozgurlugündeSÜRULDU asa bır basın toplantısı duzenki kısıtlamalar konusunda ne duTel.44 28 364517 55 2S3S6S S72633 lemışlerdır 5 başkanın katılaca şunduklerını soran bır gazetedye gı bıldınlen toplantıya pamas madıgı da sorulmuş ve knnseyln su karj'.lıgı vermtştir: nelik tehdıtlere karsı kurulması et> jplığı sorunu nedenıyle Haht N^ ndıkalara karşı mı kurulduğu hur rejımın müdafaasını «Turkıye'de fıkır özgürlügü yalnız rm ıle çatıştıgı bekrtılen Zıraat TELEPON: 223262 272*33 nun açıklaması ıstenmıştır butun ülkelerden fazladır Biî Abız yapıyoru» demek değıldır Caa OOd • KASTELL1LER: 22 S6 44 OdaJan Bırhğı Başsanı Sader 27499R nayasamız cerçevesmde fıiar ozHalıt Narın bu sorulan şöyle Tüm müesseseler rejımın mudafa kule U merKezı No 286 Kat. 27 2î W 27 .7 « 2 >6 94 ım Karcabey ıle Knnsey ıçınd* > X '. anırlamısMr asmı yapar bız d» bir yan kuru gurluğ mu ve ınsan haklannı SB4 VAKIF HAN. ASMA KA17 Beyoflu ISTANBUL TELEKS: 23314 KA*T TR ier almasına karşı eleşüriler ya vunuruz• • Konseyımızın hur reiime ro lns olarak hızmet arz edıyoruz • BIRSA: 20369 Teleks: 32184 TIN ÜZERINDEKİ 1. KAT ANKARA ŞÜBESÎ nılan Türxıye Esnaf \e Sana'.or IZ^ItR: 14 14 112 Teleks. 52 67S ıar Kontederasyonu Başkanı Hü Adres Gazı Mustaîa Kemaı NO 9 BAHÇEKAPI MERKEZ. 4. Vakıf Han A«ma samettm Tivensan katılmamışlar Bulvan ' Anxara Tel 25 29 n ISTANBUL Kat No: 23 25 Sirkeci 17 42 66 Teleks. 43332 TTATH OZELLÎKLE TALEP dir ISTANBl'L • HISSE SENEDI VEYA TAH ETTtGlMtZ HtSSE Sezaı Dıblan bır soru uzennp • OZEL FIYATIJVRLA VÎL AUM SATIMI: SENETLERt: toplantıva katümayajı baskan ARADIC.IMIZ • PORTFOY IDARESI lann n:azeret'.erı buîundugunu SENETl ERt : • PORTFOY ANALIZI one surmu'ş. ba^ın "op'.antısının • HISSE SENEDI DEGERLEN • YAPI VE KREDt icele yapı'ciıgını bu peder.le on DIRME ETÜDLERI BANKASI reden haberdar edüemedıklenm GARANTİ Bankası ŞÎRKETLER tÇIN HISSL s£r r 0 YAPI VE KREDÎ belırtmıştır Ancak Halı Vann GARANTİ Bankası NEDI VEYA TAHVÎL IHRACl BANKASI RÜCHAN torlantıja katılrnak ıçm Bnıksel han Hakkı tLE ILGtU BÜTÜN HIZHAKKI den geldıgım bıldırmış ve oöyleDFVA Holciuıg METLER • GARANTt BANKASI ce daha occeden nab«rdar oiduYAPI ve KREDI Bankası • MEBAN ORTALAMASI • GARANTt BANKASI gunu açıkJamıytır YAPI ve KREDI Bankası önceki GUn 2530 RÜÇHAN HAKKI Basın top.an'ı^ında Seza: Dın Ruçhan Hakk . 2523 BugUn • T. IŞ BANKASI lan taralından okunan Hür TeT TICARET Bankası Degı?ım (TL) : + 3 • T. SINAI KALKINMA *ebbus Konsejımn bı'.ciırısindo ISTANPUL Bankası Degisim (""») + 0.13 BANKASI 'iHıç bır partive veva kurulusa AKBANK ARTIŞ DÜŞÜŞ • T. TICARET BANKASI ksrşı o'madıklan» bel'.rtılmiî v « < I IS Bankası Artan 12 Hıss« uye kuruluşlarm oajkanlannın • tSTANBUL BANKASI T. IŞ Barkası Kuruciı • Hısse } Düsen zaman zaman farklı (roni":ler «a • AKSA ODOKSAN Sabıt 35 Hısse vunmalannın «Hür d»mo'<ratık • ALTAŞ SIFAS lZ>ltT, (Cumhurivet) TTakya re îsIstanbul Sanaj" Odası Meclls Biîkaparlamenter reıünın en tabıı bır Toplam : 50 Hısse • ANADOLÜ CAM NASAŞ tanbul nolgeler.nde başlayan ve yurdun m tbrahım Bodur saaayiın guncel sorun sonucu» oldııflı ıfsde ed:lmls • BANDIRMA GÜBRE IZOCAM otekı oolgeıerme de yayılmasta olan fuellarının genış bır platform üzermde tartıtır. • ÇELİK HALAT SINAI MALÎ Tesebbüsler oıl sıkıntıs' üzerıne Derınce bolgesme gesılmasmda ve bu konuda genıs bır kıtleMEBAN YAYTN1ARI • ÇIMSA TAT Konserve ERKEN SE{IM len akarjaüit tankcrlerı uzun kuynıklar nın s ö ı sahıbi oİTiasında yarar bulundu• DEVA HOLDINO RABAK mejdana getırmeye başlamışlardır. Buragunu belırterek, «Bu nedenle Meclısım:zSeraı Dıblan, bır »azetecinın 1 )Hısse senedl oedir? lstm• DOKTAŞ RABAK Kurucu da bınken >xulerce kamyon soforu. gunde sadece üyeler aeğıl meslek grupları erken sectm konusundaki soru II fcıtap, konusu msse senedl • EGE BÎRACILIK ŞARK Değırmencılik lerdenberı Kuyrukta bekjedjtlerın: soyle temsılcıl«rı cie sormlarıru dıle getırece*STI tlzenne «Erken seçım konu nasıı ne zaman ve neredeo • EGE GÜBRE ITTIHAT Değırmencılik jnektedırler. lerdır» demıstır suruia her kurulus istedığı (çib\ alınmaiıdır. Fiystı: 5 TL. • FtTRSAN YTONG beyana» venvor Bız parlamen Ipras Rafınerısmden Dermce'deKi Pet • HEKTAŞ TEZSAN 3) Meban Sermave Pıyas» tomunın ksranna >;avgılıjnz» Boaur L indan bir süre once onerdırol Of:s: Bolge Mudurluğ'one günde 1000 • IZOCAM OLMUK sa Bülteru, itonusunu fırma demıstır dıgı «Meclıs Baskanlıgı • Meslek Grupla ton fuel ou verılebıldığı oıldırılmektedır. a • KARTONSAÎf T SIEMENS ve sp^tor raporlan ile FÎYAT Fe:T z Berkerrteaynı konuda n» ortak çalışmalanr.m ılkıyle ılgılı de Bır suredcnoen, ıhtıyacın yanya, 1000 to• KAV KORDSA AÇIKLAMALARI. Fıyatı 5 TL sovle konusmusrur na dusürulmesı uzertne kujruklar uzamış ğerlendırmenuı dün yapıldığıru v» Ueclıs • KOÇ YATIRIM EGE Bıracılık Yıllu abone 12ü TL Yurt «Savın Sabancı :kı kez erken \e tanrcer soforleıı de JUKİ, olarak teppkı toplantısında öıelhkle sanayıe ham mad PAZARLAMA AYGAZ cüşı aoone yılhk 240 TU seçım onerdı B:r ossk' anıbu gostermeye b de »kışı, vergı ıadelerı enerjı ystesızh • KORDSA BAGFAŞ olarak <>rken seçım konusunda gı. ırlenen yag polıtıkası, teşvık uygulaBüiten aytl» Dir yayınla Pe'rol Ofısı yetkılıleri, tanker »oforAYPIN Tekstıl kamuovunu olusturmalî \«tedı maları. yatırıma donük banka kredJİen nır Genei Dagı^ım MEBAN lerını bekletmemek ıçm elden gelen gayreMEYSD T Demır Dokum Her kurılus bu fıkr' 'lerı «ılre sorunlarının dıle getınldığ;nı belırtmıştır MENKTT1. DEGERLER BAN tı gosterdılüerını soylemışlerdır Bu yetkıNASAS SARKIA'SAN bılir Hür Tesebbus Konseyının KERLIK VE FINANSMAN Eodur bu konuda. çunları soyıemıştır lüere gore, ıkı gün zarfında daha. bol fuelOLMUK KAV Orman Sanani ıse hukuki bır vapısı voktur B v A.Ş. oıl vermek olanagı mumkün olabilecektır OTOSAN KOC Yatınm Pazar'.ama Konsev olarak bir goru* orta\a «Sanayicımızın sorunlarının çoziımu Çunkü, Ipra? Rafınensıne gelme* uıere OTOSAN RABAK knvmuvoruz Pr'amentonun V? ıçm oncelikle bunların hangı nedenlerden buyuk bır »anker volda bulunmaktadır RABAK RÜÇHAN ALTIN Yunus Tesıslert ranr.a hurmetkpnz dıvorur B T kavnaklandıgınm bıhnmesmde ve genış bir MEBAN1N SIZE SUNDDGD Ipras Genel Muduru Yılnıaa Özman HAKKI »<^n konusunda baskı ıtnsuru platformda tartışılıp gorüşülmesınde ya KIYMETLER: da. kendısıyle yaptığımız konuşmada, IpSARKÜYSAN rar vardır. Sanayicıler ortak sonınlarını ALTAŞ 30 mllyon sermayeli • Sarın hl<se üenedi sahipleri, olnpak bır RoYüş «anmmuroruz » ras m tam Kaoasıteyle çalıstığını ve sürekSÎFAŞ Sezaı Dıblan okunan açıklama tek sesle yetkılilere ılettiklen takdırde ço1975 vılından ^»15 temettü sahip nlduKunuz kıvmetın »»lı fael o.; verdığını motorın sılantısırun da jer alan gdruslenn sımdıve rum yolu bulmak koiaylaşacsktır » aağıttı. tısıni düşünriöjtünür zaman onlendığını <;öylemışt:r Yılmaz özman da dek sık sık \"nelend'gıne ışaret AiLAM ESKÎHİSAR 306* mll mueMesemlıe muracaatın» ıkı gun zsıfında buyuk bır tânkerın tp• TALEP ETTlGtMtZ ŞIRKET Bodur, Meclıs Başkanlıgı Meslek eden ve nıçtn bır basın toplantı yon sermayell çımento se< menfaatınıza olacaktır Fivatraşa geleceğmı ve sıkmtmın t«rnanu>le VE DEVXET TAHVtLLERİ Gruplan» ortak çahsmalannın surdürülesı yapr.dıgını soran bır j^jetecı tonlmın en esJö kunılusların larda jrrçek hor»a tnırn möv onleneceğını yınelemıştır. cefrnı de eklemistır. ve ıse şu karsılıpı vermıstır dandır • • 18 % 15 • 14 % • « teri^e rfrçek anlamda hİ7«Bıldıride de behrttığımız gıbı 13 % 12 * 10 faızli gaÇELIK HALAT 54 müyon ser met mür«'*»eıniz1n detfsraez başkarUann raman zaman farklı rantilı veya garantısız tum şır mayelı '975 yılında % 25 te prrn^lbidir gorusler savunması sankı aramız ket tahvillertnl ve % ı ı faızl' mefu aagıtmıştır. • SATILIK UEC.ERLERI da bır çatışma varmıs gıbı tefsır tüm devleı tahvıllenni gerçek ECZACIBAŞI YATIRIM HOLİL.4N EDIYORUZ: edıhyor Her kurulus kendl me« bnrsa rayici ile §atm alıyoDING 120 mılyon germayelı • KARTALTEPE Mensucat 300 leta sorunlan üe ügılı olarak dtle ruz. 1975 yılında % 17^ temettü adet riifı <nbı rahat rahat konusacak dagıtmıştır. • TASARRUF BONOSL ALIŞ • SANTRAL Mensucat ıao adet tır. B « birllk ıçınde kendı (tortış KOÇ HOLDING 200 mllyon FtYATLARIMIZ: lenmızı ıstedıgımız pbı sa^un (Tekstıl Sanayıımmn en guç sermavelı 1975 yılında %20 • 1967 : «* 73 maktayız Toplantının temel a n » lu kuruluşu) temettü dagıttı • 19«9 : % 8 1 SABANCI HOLDING kurulu • SANTRAL Holdıng 400 adet cı bunu açıklamaktadır » Dıblan bir başka soru üzennc • 1970 : H M çudur (Kelepır fıyatlal dııp GrBRE FABRİKALARI 200 • 1971 : % 5 0 • ÇIMENTAŞ 100 adet C. 35 de Sanavı Odaları Bırlîğı resmı bır kurulus bulunmadıgın1 mllyon sermayeli alrket sermaye artırımı yapıyor) • 1972 : •• 48 soylemış. konsevın ekonomık \e S 31İ5 temettü dağıtmıçtır • KORUMA Tanm 150 adet sıyasal bır birlık degıl • Ayrıca büyük mllctardaM borejıme VfENSrCAl SANTRAL 81 mll ("o 50 sermaye aranmı >apı nolara ozel fıyatlar tatbık edı vonehk tehdıtlere karşı kurulmUî yon sermayeli 1975 ılınJa yor) Ierek, prım ödenır bır birlık olduğu goruşunu sa^oın "' 25 tempttü dngıttı • POLYLEN 100 adet (•'» 35 ser mu^nır • FAIZ KUPONU ALIŞ NASAŞ 195 mılyon serTifl5.clı maje artınmı yapıyor) FİYATLARIMIZ; Toplanhda hur reı rrı knrun^nf. 197> >ılmda % 20 l*mertü da• SARKTYSAN 200 adet ("i 25 içm oluşruuıldugu behrtıien bir | gıtmıştır • 1978 : «i R2 temettü dagıtacak) Ujre nıçın ışç: sendıkalarınm aljnKORlı\W TARIM 70 mılyon • 1979 : "« 69 • AROMA Meyre Sulan 50 adet sermavelı 1975 yılında '/t 35 • 1980 : "r 59 (Yuksek temettü beklemyor > femettu da^ıtmıstır • GÜBRt Fabrıkalan 10 adet • 1981 : % 49 PIMAŞ 50 mılvon sermaveı! ("" 28 temettu dağıtacak) • 1982 : H 4 1 .976 vılmda %14 temetttı aa • NOBEL Ilâç Sanayıı 50 adet Çitmıştır » SAT1ŞA SÜMJTJkN HtSSE ıKelepır tıyatla) tZOCAM 11 mılyon 250 bın SENETLER»: • ÇELlK Halat 100 adet (Yuk sermayelı olup % 200 oranm sek temettu beklenıyor) • AKSA 3ü adet (1976 faalıvet da sermaye arttınmına karar yılı çok müspet geçmlştır) • ÇUKUROVA Elektnk 200 a venlmışır. % 70 temettü dağı det (% 37j temertu verdı tacaktır. • KORDSA 50 adet (°i 100 ser "» 20 bedelsız hısse venyor. maye arttırımı yapıyor ) EORDSA 150 mılyon sermaSermaye artınmı yapıyor) yelı bır Sabancı Holding kum • ÎŞ BANKASI KURUCÜ 3 adet • KAV Orman Sanayıı S0 adet lıısudur • T. GARANTİ BANKASI 50 ("»25 temettü dagıtacak) SAI..KUYSAN İM mllyon ser adet • PIMAŞ 1(10 adet (î'.tikbai içın maveli bir kumlustur en ıyı yatınm) • T. SINAÎ KALKINMA TÜRK DEMÎRDÖKtAÎ 102 BANKASI 100 adet • AK Çımento 30 Hdet (Çımenmılyon sermayelı ıi'S'cia "^ 106 000 TLja to Sanavıımn en guçlu kuru 10 12 temettü da^ıtmajı bpk Tursıye'de ımal edilen Renault otomobillennde kullanım oranınm yuzde 85 e varacagını bu Türkıye Muhasebe TTzmanları luşu) lenmek"edır. • KORUMA TARIM 75 ad»t yerlı kullanım oranını arttırmak üzere yeni yaamaçla kısa donem ıçınde 949 mılyon hralık ek Dernegı'mn son yapüan Genel TEZSAN 1 0 mılyon senraU • EGE Bıracııık RUçhan Hakkı t% 35 temettü tevni edecek.ı tırım programları d'izenlenmıştir Bu nedenle vatırım ongoruldüğMml bıidırmışlerdır Yeni ek Kurul toplantısında, Yor.ettm Ku yell bır turuluşrur 1975're 100 adet (Asıl hısselerden ucı; ılk aşamada Fransa'dan 400 tonluk presler geyatınmlarla aynca halen Mizde 92 yerlı parça • NASAŞ 100 adet (% 25 temet rulu'na seçılenler gorev bolümu ••20 temettü dafıtmıştır ?a malıyet) firılmıştir. Getınlen presler sayesınde bundan ıle ımal edilen motor aksamınm da gelışt'.nle tü tevzıı edecefı soylenıyor.1 Çeşıtiı şirket % 14151S tal» • BORUSAN 70 adet (n, 58 te yapmışlardır bo\le Renault otomobillerının kaportaları da ceğını belırten ılgılıler, bazı mekanık parçalv • SARKTJYSAN 100 »det (Bu yıl Yenı Ybnetım Kurulu şoyle U uüıvıKert. mettü tevn ettı. Cıro yönun Turkıve'de yapüabılecektır îlgilıler yıl sonunrın daha verli imaline çalışıldığmı ve kapasıte113c temettü t«vzılatuu yap*oluşmuştur. den rakıpsiz kurulus) ARANAN H1SSL SENETLERI da Turk yapısı Renault otomobillennde yerli lerinin arttınlacağını soylemışlerdır. cak ) Başkanlığa Prof. Dr Mus'aia • SVTILIK TAm'tLLER: EGE ENDÜSTRİ • ÇUKUROVA ELFKTRÎK 200 A. Aysan, Baskan vekıllıklerıne EGE GÜBRE adet Esref Sumer ve Doç Dr. Ersın KARTONSAN • Tasarruflarınızı yılda net % Guredın, Genel Sekreterhfe Ma• AK ÇÎMENTO 100 adet DEVA 20 gelır arayanlara fırsat: Büsum Türker, Muhasıp Üyelığe Er• T GÜBRE FABRİKALARI BAGFAŞ yuk bır kuruluşun garantismfüment Ünver. Uyelıklere de 100 adet (•/• 31^5 temettü tev IZOCAM de yıne buyuk bir kurulusa alt Prof. Dr. Nasuhı Bursal, Pıof zu ettı.) LASSA olan tahviller ıkı yıl sonr» işDr. Cumhur Ferman, Prof. Dr • KAV 100 adet KAV lemış faızlenyle bırlıkte paANKARA. (4NKA) Turkıdık baslannda gdrev alacai ko Ferudun Ozgür. Doç Dr Çıgdem yayımla:raraX, yurttaşlan seçmea • PÎMAŞ 75 adet RABAK raya dnnebılecektir. 1000, ye Madenlş Sendıkası Ankara mısvonlann oluşturulması, Solas, Şukrü Kaya Aktarı. Bulent kutuklerını kontrol etmelen "io• MEYSU 75 adet POLYLEN TLsı 920. TLdan 3 000 000 Bolse Temsılcıhğı ış>eri baş Çorapçı. Naci Polat. Hüseyın • Seçım kutuklennın kontrn nusunda uyarmıstır. • ANADOLD ÇAM 100 adet PLASTIFAT TL lık yenı bır partı daha ısüyapacakları Pervız Pur, Fahir Teczan ve Dr temsılcılerı bugun lu ve ıtaydı olmayanların saptan • DEVA HOLDING 50 adet Tum ı! ve ılçelerde mılyoalarKOÇ YATIRTM PAZARLAMA fademze sunduk. toplantıda AnKara, Zonguldas Serdar Küçükberksun seçılmış tn&sı içın ış yen komısyonlan• ALTAŞ 100 adet ca sajıda bastmlıp, halka dagıAKSA ve Kayserı ıllermde sandık g'i lerdır. nın kurulması; • SATISA S U M J X A N tılmaya baslanan bıldınlerde, seSÎFAŞ \enl;ğırun sağlanması :çın korr. • Ankara'da DtSK'e bağlı T4H\ r lLLER: çım günunün yaklastıgı ve halYTONG KASTELLILER 22 3b 44 teler kuracaktır DİSK'e bag'* «endika'arca vapılan grevlenn YÎTtK î T O'den aldıgım « DEVA HOLDING TAHVİLI kın bırıncı gorevınm oy kiillanTRANSTÜRK HOLDtNG 27 25 X8 27 57 32 28 5« 94 Madenîs Sendıkası ıkınci bolge ornegın Tekrtüttş Sendikasırun 300.000 TLOık •• 18 faızli 3 • oldugu belırtılmektedir. Her rürlü yatınm kararlan TELEKS 23314 KAST TR i kım!ık kartımı karbettım, geçer1 temsılcısı Ekrem Ajdın topla* OYAK işverlennde sürdurauğa yıl sonra ışlemı$ faırı ıle bırnızda swe yardımcı olabıl BURSA: 2»36» Teleks: 321M l sızdır. t: ıle ılgıh olarak yaptıgı açıkl^ prevlerm rr.addı ve manevı yon Bıldmde ozetle. «Faşızmi önÇailAT MEHMET liKte paraya çevrilebıhr. mek MEBAN'ın en onemlı IZMIR: 14 14 02 Telrk«: 52 «7« mada temsılcilerın 19 m a r f a der desteklenmesı; lemek, demokratik hak ve ozgür Cumhurıyet 2 n » B< • 10.000 000 TLJık "• 11 faizli amacıdır MERKEZ: 4. Vakıf Han A«ma askıva çıkanlacak olan seçmer. • 1 mayıs işçı bayTamı hazır HiKİen serbestçe kulianabılınek, 1976 savunma borçlanması Kat No: 23 • 25 Slrkecl ADRES Istlfclâl O«l OdaJnıkutuklennın kontrolu içın alına KATİP H U. Şebekemı kayonıarı koruyup gehştirmek, gelıklanm surdürecek komıtelerm • 1970 ihraçlj 200 000 TL.lık IRT4NBCL le 1$ merkezi No: 288 Kat 17 cak tedbırlerm de goruşüleceğı bettım. Geçersızdır ı ç:m sıkıntısmı bıraz olsun haoluşturulması, tahvıl: FAHRl GÜLERYÜZ j ru büdirmlstır. bütün • \tadem Eşya tşverenlen fıfletebılmek ıstıyorsan; • S4TIŞA SOTCLAN Cumhunyet 2615 bunlann sıvasl alandakl sorurnSendıkası ^MES? ııa ışçi sınıfı Aydın'ın japtığı açıklamava T*SARRIT BONOLARI: hısu bugunku MC 'ktidanna sealeyhmdekı tutumu haktanda gore toplantıda ele alınacak ko K.ATIP 197576 Okul Şebeke • 1969 ıhraçll 300.000 TL.hk çım gunü sandığa atacagın oylakarar alınması nular şoyledır: mi kaybettım Hükiimsüzdür. 192 000 TL.ya rınla nakettıgı ce\abı vermeyı elSnha Ahmet ARTAN TİP'İN (AttlSI • 1971 üıraçllı 300.000 TLJık • Ankara da seçım sandıkları bette bıleceksın » denılmekteCumhunyet: 2601 129 000 TL.ya nı korumak içın ı? yenr.de sanTOrkdye îşçı Partisl bir bildin dır • 1972 ıhraçlı 500.000 TLJık 185 000 TLya 0 BANKER CENT « TELEFON: 223262 273633 Açılacak sınavda muvaffak olduklan taktirde önce Ge274998 nel Idare Kızmetlerl smılından Tesisatçı yardımcısı kad• 4. VAKIF HAN, ASMA KArolarına atanmak ve bünhare kursa tabı tutularak Teknık TIN ÜZERÎÎvDEKÎ 1. KAT servlslerde de yetıştırıldıkten sonra asgarı 6 ay namzetlık süFılıbeh mernum Haiız Cevdet Efendl ve merhume Ayse NO. 9 BAHÇEKAPI resı ıçersınde gostereceiclen başanya gore asaletının rasdıHanımın kızı, merhum Huseyın M e n ç m eşı,raerhumVahSelanık esralından merhum H. Tahs." OKar ve merÎSTANBUL kınden sonra Bolgemızde boş 29 adet Tekn'.k Hızmetler Sıdet Sabar m kardesı. Zehra Sabar'ın ablası Azıze Mençbohume Nacıye Okar'ın oglı, Cahıt Okar, U!\ı Okar ve mernıfından tesisatçı kadrolarına taym edılmek uzere 28 3 1977 •nı'nun annesı. Metın, Ömer, Gulbun'un anneannelerı, Sahum Turgut Okar'ın kardeşleri, Nenrean Okar'ın eşı, Mme pazartesı günü saat 14 30'da Istanbul PTT Bolge Başmudurbar Tugnjl ve Yoner aılelennın jeğenlerı Akdamar ve Tahsın Okarın babaları, Cem Akdamar'ın !uğu Sırkea'dekı Kantın Salor.unda yapılacak sınavla askerkavınpederi lıgını yapmış 30 yaşmı geçmemış Ortaokul ve muadılı okul mezunu erkek eleman alınacaktır. Tesisatçı Yardımcılarına en az net 1635 90 l'ra aylık avnca kadrolannm bulunduğu ıl sımrlan dısındaki is yerleHakkın rahmetıne kavuşmuştur. Aziz nişı, 18 mart 1977 cu. nnde çalıstırıldıklan taktirde revmıve mesai saatlerı dima günü Fatıh Gamıınde kılınacak öçle namazını müteaklp ş'nda çslıstırılmaları halınde ek mesa: ucretı van odeme, Edımekapı Sakızafacı şehitlığıne defnedıle^ektır vazhk vft kışlık olmak üzere ikl kat elbıse gomlek, '!ci \efat etmıştır Cenazesı 1 Mart 19T7 Cuma (Bugün) o£!e > Cift a\akkabı venlmektedır. A 1LESI na.ma?ını raütea^ıp Beşıktaş Sınanpaşa Camunden kaldıBu sınava katılmak isuyenlerin Dıploma, Nufus cüzdanı. nlacak. Alîah rahmet eyleye. Askerlık vesikası aslı veya ömeklennın 2 adet fotoğraf ve riılekçelennı en geç 2551977 günü mesaı brımınp kaılaT Bas(Cumhurıyet: 2611) müduriüğOmüz Personei Sennsmde b"jlundurma!arı duyuru~ MaLatya Tel.: 17 15 KAYTP 1976 senesinde »11 KAYIP H Ü Şebekemi lur. öıgım lıse dıpiomamı ka\'bet> ' bettım. Geçersızdır Cımhur.;.et 2 R Ojmhurîyet 3600 tim. Hukjmsürdur AHAICT MAVİŞ Ntursel ÜZUNı Cumhunyet 3613 (Basın: 13084/2S95) BANKER CENT 27 25 86 İ27 57 32 22 36 441 Ipraş'a iki gün içinde gelecek bır tankerle yakıt sıkınti9inın önleneceği bildiriliyor Istanbul Sanayi Odaları meslek gruplarıyla ortak çalışmaları sürdürecek Türkiyb Muhasebe Uzmanları Derneği'nin yeni yöneticileri belli oldu Renault için, Fransa'dan 400tonluk presler getirildi Madenİş seçim güvenliği için komiteler kuruyor ISTANBUL P H BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN Tesisatçı Alınacaktır VEFAT ACI BiR KAYIP MAKBULE MERİÇ Rauf OKAR AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog